Katalog produktów mroż onych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog produktów mroż onych"

Transkrypt

1 Katalog produktów mroż onych Frozen products catalogue

2 O Firmie Piekarnia Szwajcarska About company O Firmie Piekarnia Szwajcarska H i s t o r i a Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A. jest dziś największym producentem pieczywa szwajcarskiego oraz francuskiego w Polsce. Spółka została powołana do życia w 1989 roku i po dwukrotnej zmianie siedziby osiadła na stałe w roku 2000 wraz z całym zakładem produkcyjnym przy ul. Słonecznej 22 w Markach, miejscowości oddalonej o 15 km od Warszawy. Istniejąca od ponad 20-lat ńrma pomimo posiadania nowoczesnego parku maszynowego oraz dążąca do doskonałości technologicznej, innowacyjności i elastyczności produkcji nie traci prońlu biznesu rodzinnego. Charakteryzuje się poszanowaniem tradycji, produkcją chlebów na naturalnym zakwasie i wypiekanych na kamieniu oraz troską o środowisko naturalne. Realizując skrupulatnie politykę jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności klienci Inter Europol Piekarni Szwajcarskiej S.A. mają zawsze pewność, że jej piece opuszcza tylko najwyższej jakości i zdrowe pieczywo. Cele te udało się osiągnąć dzięki środkom otrzymanym od Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z programu Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Nowe inwestycje i modernizacja zakładu zobowiązały ńrmę do stosowania i przestrzegania wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności, co zaowocowało wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 i HACCP oraz ISO 22000:2005, a od 2010 roku również BRC i ISO oraz IFS. 2 W i ę c e j z n a j d z i e s z n a w w w. i n t e r e u r o p o l. e u

3 H i s t o r y Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A. is currently the largest manufacturer of Swiss and French bakery products in Poland. It was established in 1989 and after two relocations the Company both its registered of ce and the production plant nally settled in 2000 at ul. S oneczna in Marki, a town situated 15 km from Warsaw. The Company, which has been on the market for over 20 years, has retained its character of a family business, despite its modern machinery and striving for technological excellence, innovation and exibility of production. The bakery prides itself on its respect for tradition, producing natural sourdough bread baked on stone, and its concern for the natural environment. As Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A. puts its policy of food quality and safety in practice, its customers are always sure to get healthy bread of highest quality. These objectives have been achieved with the funds from the European Regional Development Fund and from the Phare 2003 programme Social and Economic Cohesion of Small and Medium Enterprises. New investments and modernisation of the plant obliged the Company to apply and comply with the requirements of the Integrated Food Quality and Safety Management System, which resulted in implementation of the integrated quality management system ISO 9001:2008, HACCAP and ISO 22000:2005, and since 2010 also BRC, ISO and IFS. Zapraszamy do zapoznania si z nasz pe n ofert >> Please check our offer M o r e y o u c a n f i n d o n w w w. i n t e r e u r o p o l. e u 3

4 Opis kategorii Category description Kod informacji wizualnej visual information code w a ciwe pieczywo znajdziesz sugerujac si kolorem oznaczonych stron bakery products you can nd the appropriate color suggesting Chleby Breads d Antan d Antan Bagietki, paluchy Baguettes, bread sticks linia FITNESS FITNESS line Bu ki Buns Bu ki hotelowe Hotel buns Ciabatty Ciastka Ciastka hotelowe Snacki Margerytki Produkty specjalne Ciabattas Pastries Hotel pastries Snacks Marguerites Special Products Oznaczenie ikon Icon indication TG produkty surowe, niewygarowane GTG produkty surowe, wygarowane HB produkty pó wypieczone FR produkty wypieczone, do rozmro enia non-simmering raw products simmering, raw products half-baked products fully baked products to defrost pieczony na kamieniu masa ilo sztuk w kartonie nowo N baked on stone weight quantity per box new 4 W i c e j z n a j d z i e s z n a w w w. i n t e r e u r o p o l. e u

5 Spis tre ci Table of contents 1 O rmie... About Us Zawarto katalogu... The contents of the directory Chleby... Breads d Antan - Z DAWNYCH LAT... d Antan - FROM YEARS PAST Bagietki, paluchy... Baguette, bread sticks Linia FITNESS... FITNESS line Bu ki... Buns Bu ki hotelowe... Hotel buns Ciabatty... Ciabattas Ciastka... Pastries Ciastka hotelowe... Hotel pastries Snacki... Snacks Margerytki... Marguerites Produkty specjalne... Special Products Tabela wypieku... Baking Table M o r e y o u c a n f i n d o n w w w. i n t e r e u r o p o l. e u 5

6 Opis kategorii Category description Chleby Breads Tradycja wypieku chleba si ga tysi cy lat wstecz. Czerpi c z jej róde proponujemy pieczywo pszenno- ytnie, które dzi ki starannie dobranym surowcom charakteryzuje si wilgotnym i delikatnym mi kiszem oraz chrupi c skórk. Spo ród produktów bogatych w w glowodany chleby cechuje wysoka zawarto skrobi. Produkowane s one na bazie naturalnych sk adników: m ce pszennej, ytniej, dro d ach, soli, ziarnach i wodzie, ale przede wszystkim na naturalnym zakwasie ytnim bez u ycia polepszaczy. Dzi ki temu na d ugo zachowuj swoj wie o. Chleby z dodatkami, ze wzgl du na wysok zawarto b onnika, witamin i sk adników mineralnych, s szczególnie cennym uzupe nieniem diety. Dodatek nasion ro lin oleistych (s onecznika, dyni, sezamu, lnu, soi) wzbogaca pieczywo w niezb dne nienasycone kwasy t uszczowe, które zapobiegaj chorobom uk adu kr enia, sprzyjaj prawid owej pracy mózgu i ca ego uk adu nerwowego. Ponadto chleby zawieraj mikroelementy oraz cenne sk adniki od ywcze niezb dne do prawid owego funkcjonowania organizmu cz owieka. The tradition of bread baking is thousands of years old. Drawing on its sources we offer wheat-rye breads, which have moist and delicate texture and crispy crust thanks to carefully selected ingredients. Among products rich in carbohydrates, breads have high starch content. They are made of natural ingredients: wheat our, rye our, yeast, salt, seeds and water, but rst of all of natural rye sourdough, without using dough enhancers. This allows them to retain their freshness for a long time. Breads with additions are a particularly valuable supplement to the diet, due to the high content of bre, vitamins and minerals. Oil plant seeds (sun ower, pumpkin, sesame and ax seeds, soybeans) added to bread enrich it with necessary unsaturated fatty acids, which prevent cardiovascular diseases, promote proper working of the brain and the entire nervous system. Furthermore, our breads contain microelements and valuable nutrients essential for proper functioning of the human body. 6

7 Chleb s onecznikowy Sun ower bread Chleb okr g y nacinany Incides round bread 500gr 24szt. D gr 18szt Chleby Breads Chleb wieloziarnisty Multigrain bread Chleb z dyni Pumpkin seeds bread 450gr 24szt. C gr 24szt Chleb wiejski kwadrat Square country bread Chleb staropolski Old Polish bread 700gr 20szt. D gr 20szt. D077N Chleb orkiszowy Spelt bread Chleb wiejski okr g y Round country bread 900gr 10szt. SAV gr 20szt. D070 7

8 Chleb mazowiecki Masovian bread Chleb grodzki Castle bread Chleby Breads 500gr 20szt. D gr 30szt. D107 Chleb razowy z formy Wholemeal bread 1/2 Chleb farmerski ma y 1/2 small farm bread C h l e b y Chleb s owia ski Chleb cebulowy 500gr 400gr 24szt. 20szt Slavic bread D117 Onion bread 95gr Chleb z makiem 400gr Chleb farmerski ma y 100szt. 20szt. D294 Poppy seed bread C077 Small farm bread 280gr 32szt. C gr 32szt. PC40 8

9 Chleb alpejski Alpine bread Chleb szlachecki z kie kami Noble bread with wheat germs 200gr 48szt. C gr 24szt. D091 Chleby Breads Chleb karaibski Caribbean bread Chleb komtur Komtur s bread 400gr 24szt. D gr 24szt. D779 Chleb majster Master s bread Chleb ksi cy Prince s bread 400gr 24szt. D gr 24szt. D781 Chleb z urawin Loaf with cranberry Chleb z czekolad Loaf with chocolate 400gr 24szt. D gr 24szt. D825 N N 9

10 Chleb ch opski Country bread Chleb królewski Royal bread Chleby Breads 1000gr 5szt. SAV gr 10szt. SAV071 Bagietka ch opska Farmer s baguette Chleb swojski Home made bread C h l e b y N 750gr 14szt. D114 N 600gr 15szt. D115 10

11 Chleby Breads 11

12 Opis kategorii Category description d Antan d Antan Z DAWNYCH LAT Inspirowani tradycyjn sztuk wypieku chleba dotarli my do jej ród a do dawnych lat. U ywaj c jedynie najwy szej jako ci tradycyjnych sk adników takich jak m ka, woda, dro d e i sól oraz dok adaj c najwi kszych stara stworzyli my produkty r cznie formowane i wypiekane tradycyjnie na kamieniu. Zafascynowani naszym odkryciem wzbogacili my produkty d Antan (z franc. z dawnych lat) o wyszukane sk adniki, dzi ki czemu spo ywanie ich to nie tylko niezwyk a podró w czasie, ale równie okazja do odkrywania nowych, niepowtarzalnych smaków. FROM YEARS PAST Inspired by the traditional art of bread baking we went back to its source the years past. Using only the highest quality traditional ingredients such as our, water, yeast and salt and sparing no effort, we have created products that are hand-moulded and baked traditionally on stone. Fascinated by our discovery, we enriched our d Antan (French for from years past ) products with gourmet ingredients, due to which eating our bread is not only an unusual time travel, but also an opportunity to discover new, unique avours. 12

13 Chleb d Antan ciemny d Antan bread dark Chleb d Antan jasny d Antan bread white 450gr 20szt. D gr 20szt. D264 d Antan d Antan Chleb d Antan z oliwkami d Antan bread with olives Chleb d Antan z rodzynkami, orzechami i miodem d Antan bread with raisins, nuts and honey 450gr 20szt. D gr 20szt. D620 Chleb d Antan z dyni d Antan bread with pumpkin seed Bu a wiejska ciemna Mini d Antan dark 400gr 20szt. D gr 50szt. 269 Bu a wiejska jasna Mini d Antan white Bu a wiejska z oliwkami Mini d Antan with olives 110gr 50szt gr 50szt. 268 Bu a wiejska z dyni Mini d Antan with pumpkin seed Bu a wiejska z rodzynkami, orzechami i miodem Mini d Antan with raisins, nuts and honey 110gr 50szt. B gr 50szt. B743 13

14 Opis kategorii Category description Bagietki i paluchy Baguettes, bread sticks Bagietka - tradycyjna bu ka francuska, d uga i cienka, o l ni cej i chrupi cej skórce, delikatnym smaku, elastycznym i nierównomiernie porowatym mi kiszu. Klasyczna bagietka to zaledwie pocz tek, ród o inspiracji dla kolejnych - jedynych w swoim rodzaju i niepowtarzalnych produktów. Pocz wszy od pszennych pó bagietek i paluchów, poprzez wzbogacane dodatkiem ziaren i przypraw, po produkty z dodatkiem sk adników nadaj cych oryginalny, jedyny i unikalny smak. To wybornie chrupi ce pieczywo jest idealne nie tylko na niadanie, ale równie jako wietny dodatek do przystawek i potraw. Baguette a traditional French bread, long and thin, with shining and crispy crust, delicate taste, exible and unevenly porous texture. A classic baguette is merely the beginning, the source of inspiration for other unique and exquisite products. From wheat half-baguettes and bread ngers, through baguettes enriched with seeds and seasoning, to products with gourmet ingredients giving them exquisite, remarkable and unique taste. This delicious, crispy bread is ideal not only for breakfast but also as addition to starters and meals. 14

15 Pó bagietka Half-baguette Paluch pszenny Wheat bread stick Paluch rustico 160gr 100gr 50szt Rustico bread stick 80szt. B534 80gr Bagietka prezydencka 130gr 80szt. B508T Presidential baguette 20szt. 297 Bagietki i paluchy Baguettes, bread sticks Bagietka korzenna ma a Small wurzelbaguette Bagietka korzenna du a Wurzelbaguette 180gr 40szt gr 20szt. B019 Paluch z dyni Pumpkin seed bread stick Bagietka Baguette 100gr 80szt. B gr 35szt. M023T 15

16 Bagietka korzenna ma a rustico Small wurzelbaguette rustico Bagietka prowansalska Provencal baguette Bagietki BagBagietki i Bagietki i paluchy Baguettes, bread sticks Paluch de tradition 180gr 80gr Cienki paluch z rodzynkami i orzechami Bagietka de tradition 85gr 40szt. 40szt. B541 Bread stick de tradition 50szt. 296 Sourdough soupstick with raisins and nuts B713 Baguette de tradition 120gr Paluch prowansalski 100gr Pó bagietka wieloziarnista 220gr Bagietka pszenno- ytnia 80szt. B540 Provencal bread stick 40szt. 380 Multigrain half-baguette B537 Wheat-rye baguette 340gr 25szt gr 35szt. M024 16

17 Cienki paluch z papryk i pomidorami Sourdough soupstick with tomatoe Cienki paluch z oliwkami Sourdough soupstick with olives 85gr Paluszek niadaniowy 60gr 50szt. B712 Breakfast bread stick 140szt. B011 Paluch z makiem 85gr 80gr 50szt. 80szt. B714 Poppy seed bread stick B510 Bagietki i paluchy Baguettes, bread sticks Paluch z sezamem Sesame bread stick Kornspitz Kornspitz 80gr 80szt. B514 65gr 100szt. B702 Cienki paluch jasny Sourdough soupstick white 85gr 50szt. B715 17

18 Opis kategorii Category description linia FITNESS FITNESS line Zmieniaj ce si otoczenie wywiera ogromny wp yw na wybór konsumenta, który wiadomie poszukuje ywno ci zdrowej, nieprzetworzonej i najwy szej jako ci. Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom klienta stworzyli my lini produktów tness, których bogaty sk ad surowcowy (m ka pszenna, m ka graham, m ka ytnia razowa) oraz wyj tkowa mieszanka ziaren (soi, s onecznika, siemienia, sezamu, p atków owsianych) tworz niepowtarzalny bukiet smakowy. Zawarte w pieczywie pe ne ziarna s bogatym ród em potasu, elaza, magnezu, wielonienasyconych kwasów t uszczowych oraz witaminy E. Produkty linii tness zawieraj du o b onnika pozytywnie wp ywaj cego na uk ad trawienny, a bogaty w potas s onecznik poprawia pami i koncentracj. Fitness zdrowie zaczyna si od jedzenia. The changing environment has an enormous impact on the consumer s choice, who deliberately looks for healthy, unprocessed food of highest quality. To meet customers expectations we have created a line of tness products, in which diverse ingredients (wheat our, graham our, wholemeal rye our) and an exquisite blend of seeds (soybeans, sun ower, ax and sesame seeds and oatmeal) make a unique avour bouquet. Seeds added to the bread are rich in potassium, iron, magnesium, polyunsaturated fatty acids and E vitamin. Fitness line products contain much bre which has a bene cial impact on the digestive system, while potassium rich sun ower seeds improve memory and concentration. Fitness health starts with eating right. 18

19 Chleb tness Fitness bread Chleb drwalski tness Lumberjack tness bread Chleb drwalski tness ma y 350gr 24szt. 384 Small lumberjack tness bread 750gr Bu ka niadaniowa tness 14szt. 462 Breakfast roll tness linia FITNESS FITNESS line 400gr 25szt. D640 80gr 100szt. B663 Fitness trójk t Fitness triangle Pó bagietka tness Fitness half-baguette 90gr 80szt. B gr 360 Paluch Fitness Fitness Piccolo Bagietka tness Fitness baguette 100gr 50szt. B gr 30szt. 363 Ciabatta 7x12 tness Fitness ciabatta Fitness sztanga Fitness half-baguette, stone baked 90gr 90szt. B gr B748 19

20 Opis kategorii Category description Bu ki Buns Bu ki to jeden z najbardziej popularnych i funkcjonalnych rodzajów pieczywa. Pocz wszy od bu ek pszennych z dodatkiem ziaren, które stanowi idealn podstaw do nawet najbardziej wyszukanych kanapek, po produkty wytwarzane z mieszanek m k z pe nego przemia u dostarczaj ce urozmaiconych form b onnika pokarmowego i pomagaj ce usuwa wiele toksycznych sk adników ywno ci i produkty ich przemian. Ziarna zbó dostarczaj wielu cennych sk adników od ywczych niezb dnych do prawid owego funkcjonowania organizmu cz owieka. Obecny w nich magnez jest minera em zapobiegaj cym zm czeniu. Stale poszukuj c nowych smaków tworzymy produkty z ró nymi dodatkami o niepowtarzalnym aromacie i oryginalnym wygl dzie. Jeste my pewni, e w ród naszej oferty ka dy smakosz znajdzie co dla siebie. Rolls are one of the most popular and functional kind of bakery products. From wheat rolls with seeds, which are an ideal base even for the most sophisticated sandwiches, to products made of wholemeal our mixes that provide various forms of dietary bre and help to remove many toxic food ingredients and products of their transformation from the body. Cereal grains provide plenty of valuable nutrients essential for proper functioning of the human body. Magnesium contained in them prevents fatigue. Continuously looking for new avours, we make products with various ingredients which give them unique aroma and remarkable look. We are sure that our products will satisfy taste of every gourmet. 20

21 Bu ka z dyni Pumpkin seed roll Kajzerka Kaiser roll 60gr 120szt. B661 60gr 120szt. 065 Bu ki Buns Bu ka wieloziarnista Multigrain roll Kornecken Kornecken roll 60gr 120szt. B047 65gr 120szt. B606 Bu ka polska Polish bun Bu ka ska ze s onecznikiem Sun ower seed roll 50gr 130szt. B655 60gr 120szt. B700 Bu ka w oska Italian roll Kajzerka z makiem Poppy seed kaiser roll 55gr 140szt. B650 60gr 120szt

22 Kajzerka pszenno- ytnia Wheat-rye kaiser roll Bu ka Black&White Black&White roll Bu ki Buns 60gr 120szt. B651 65gr 130szt Kajzerka z sezamem Sesame seed kaiser roll Bu ka hamburgerowa du a ciemna Big hamburger bun dark 60gr 120szt gr B745 B u k i Ró a ciemna Kajzerka z ziarnami 75gr 90szt. Dark rose B730 Multigrain kaiser roll Ró a jasna Bu ka z serem 75gr White rose 90szt. B729 Square with cheese 60gr B gr 100szt. B099 22

23 Bu ka musli Musli roll Bu ka z czekolad Chocolate roll 55gr 120szt. B741 N 75gr B827 Bu ki Buns Bu ka z urawin Cranberry roll Bu ka pi ka Football bun 75gr B826 85gr 80szt. B755 N N Bu ka dro d owa z rodzynkami Bun with raisins Trójk t ski ze s onecznikiem Sun ower seed triangle 50gr 50szt. B716 90gr 80szt. B732 Bu ka niadaniowa Breakfast roll Kwadrat wieloziarnisty Multigrain square 80gr 100szt. B662 60gr 120szt. B738 23

24 Bu ka cebulowa Onion bun Bu ka hamburgerowa ciemna Hamburger bun dark Bu ki Buns 60gr 120szt. B742 90gr 40szt. B746 Trio de tradition Trio de tradition Bu ka grahamka Wholemeal roll 240gr 17szt gr 120szt. B502 B u BB k i Bu ka hamburgerowa du a z sezamem 70gr Big hamburger bun with sesame seeds 70szt. B018 24

25 Bu ki Buns 25

26 Opis kategorii Category description Bu ki hotelowe Hotel buns Mini bu eczki to idealna propozycja na niadania, bankiety czy czekade ko w restauracji. Szeroka gama produktów oraz ró norodno smakowa sprawia, i ka dy stó nabiera niepowtarzalnego charakteru. Proponujemy bu eczki pszenne, mieszane oraz z dodatkiem ziaren b d oliwek, pomidorów, przypraw. Bogactwo form i smaków tra a w nawet najbardziej wyszukane gusta. Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy mini bu eczki pakowane po kilka rodzajów w opakowaniu zbiorczym. atwiej, ekonomiczniej, dost pniej. Mini rolls are ideal for breakfasts, banquets or as waiting snacks in restaurants. A wide range of products and a variety of avours give each table its unique character. We offer wheat or mixed our rolls, as well as rolls with seeds or olives, tomatoes, seasoning. The richness of forms and avours appeals even to the most sophisticated tastes. To meet the expectations of our customers we offer various kinds of mini rolls in a bulk pack. Easier, more economically, more available. 26

27 Bu eczka ciabattini Mini ciabatta Bu eczka ma a Mini kaiser roll 30gr C067 30gr B039 Bu ki hotelowe Hotel buns Bu eczka grahamka Mini wholemeal roll Bu eczka pszenno- ytnia Mini wheat-rye kaiser roll 40gr M006 35gr B038 Bu eczka rustico Mini rustico bun Bu eczka sezamkowa long Mini sesame seed long roll 27gr M005 30gr S036 Bu eczka ciabattini z oliwkami Mini olive ciabatta Bu eczka makowa Mini poppy seed kaiser roll 35gr S060 35gr S035 27

28 Bu eczka w oska Mini Italian roll Bu eczka farmerska Mini farm roll Bu ki Bu ki hotelowe Hotel buns Kornspitz mini Bu eczka pszenna long Paluszek cienki jasny 35gr 35gr 30gr B041 Mini kornspitz B704 Mini white long roll PS04 Mini piccolo white Bu eczka alpejska 35gr 35gr Bu eczka okr g a nacinana Bu eczka ciabattini z pomidorami 35gr Mini alpine roll PS51 PS54 Mini white bun with cut S167 Mini ciabatta with tomate 50gr 50szt. S710 30gr C093 28

29 Bu eczka prezydencka Mini presidential bun Paluszek cienki ciemny Mini piccolo dark 35gr gr 50szt. S718 Bu ki hotelowe Hotel buns Kornecken mini Mini kornecken Bu eczka z dyni Mini pumpkin seed roll 35gr S074 35gr S049 Bu eczka sezamkowa Mini sesame seed kaiser roll 35gr S065 Istnieje równie mo liwo zakupienia bu eczek w miksach. There s also a possibility of purchasing the product in mixes. 29

30 Opis kategorii Category description Ciabatty Ciabattas Ciabatta to w oski bia y chleb wypiekany z m ki pszennej i dodatkiem dro d y. Ma mi kisz o du ych porach, a skórk mi kk, elastyczn i oprószon m k. W oska ciabatta znakomicie komponuje si ze wie bazyli, dojrza ymi w s o cu pomidorami i serem mozzarella. Wraz z naszym szerokim asortymentem ciabatta zapraszamy do kulinarnej podró y po W oszech. Ciabatta is an Italian white bread made of wheat our and yeast. It is characterised by large pores in the crumb and soft, exible crust dusted with our. Italian ciabatta is best when served with fresh basil, sun-ripe tomatoes and mozzarella. With our wide range of ciabatta you will be taken on a culinary journey across Italy. 30

31 Ciabatta kwadrat Ciabatta square Ciabatta 9x35 Ciabatta 9x35 80gr 80szt. B gr 25szt. B496 Ciabatta Ciabatta Ciabatta bolo ska 7x12 Ciabatta Bologna Ciabatta naturalna Natural ciabatta 90gr 90szt. B gr 40szt. C059 Ciabatta 7x12 Ciabatta 7x12 Ciabatta z pomidorami 7x12 Tomatoe ciabatta 7x12 80gr 90szt. B490 80gr 90szt. B491 Ciabatta z oliwkami 7x12 Olive ciabatta 7x12 Ciabatta d Antan Ciabatta d Antan 80gr 90szt. B gr 20szt. B747 Ciabatta orzechowa Nut ciabatta Ciabatta 2/3 Ciabatta 2/3 300gr 18szt. B gr 25szt. C099 31

32 Opis kategorii Category description Ciastka Pastries Doskona ym pomys em na deser lub dodatkiem do li anki kawy s nasze s odko ci z ciasta francuskiego i pó francuskiego na bazie mas a. Wyroby te zaskakuj chrupi c delikatn tekstur i niezapomnianym smakiem. Obok klasycznych rogalików proponujemy ciastka wype niane owocami, ró nymi masami lub kremami. Nadzienia do tych produktów przygotowywane s przez naszych specjalistów wy cznie z naturalnych sk adników. Dlatego s tak pyszne i trudno jest si oprze ich pokusie. Our sweets made of butter-based puff pastry and Danish pastry are an excellent idea for a dessert or an accompaniment to a cup of coffee. These products will surprise you with delicate crispy texture and unforgettable avour. Apart from classic croissants, we offer pastries lled with fruit, various masses and creams. Fillings for these products are prepared by our specialist exclusively from natural ingredients. That is why they are so delicious and it is hard to resist them. 32

33 Duet Truskawkowy Strawberry Duet P czki Doughnut 110gr 40szt. MKE119 60gr 72szt. X015 Ciastka Pastries Rogal francuski French croissant Wi nia po szwajcarsku Cherry pastry in the Swiss manner 50gr 120szt. A gr 40szt. MKE023 Jab ko po szwajcarsku Apple pastry in the Swiss manner Brzoskwinia po szwajcarsku Peach pastry in the Swiss manner 100gr 40szt. MKE gr 40szt. MKE026 Ciastko z serem i morel Pastry with curd cheese and apricot Rogal amandzki z rodzynkami Flemish croissant with raisins 100gr 35szt. E092 80gr 50szt. MKE129 33

34 Rogal amandzki a Ciastka Flemish croissant Czerwony Duet Red Duet Pastries 70gr 50szt. MKE128 90gr E124 C i aca s t k Ósemka z kremem Ciastko z serem i rodzynkami 100gr 100gr Rogalik czekoladowy Pudding eight 45szt. 40szt. MKE112 Pastry with curd cheese and raisins MKF037 Chocolate croissant Morela Palmier Ananas 120gr 90gr Apricot pastry 35szt. 45szt. Palmier MKE117 MKE240 Pineapple pastry 85gr 30szt. MKE gr 35szt

35 Wst ka czekoladowa Chocolate ribbon Rogal malinowy Raspberry croissant 100gr 45szt. E248 90gr 40szt. MKE072 Ciastka Pastries Okular orzechowy Nut goggles Rogal z nadzieniem makowym Poppy sed croissant 100gr 40szt. MKE028 95gr 40szt. MKE019 35

36 Opis kategorii Category description Ciastka hotelowe Hotel Pastries Specjaln, s odk propozycj stanowi ma e francuskie ciasteczka o ró norodnym kszta cie i smaku. S doskona e na niadania, przerwy kawowe czy wystawne kolacje. Malutkie, s odkie, pyszne Nie pozwol nikomu przej obok siebie oboj tnie. Our special sweet range includes small pastry products of various shapes and avours. They are perfect for breakfasts, coffee breaks or sumptuous dinners. Tiny, sweet, delicious... Nobody could resist them! 36

37 Mini serniczek Mini pastry with curd cheese Mini rogalik Mini croissant Mini brzoskwinia po szwajcarsku 50gr 90szt. MKH056 Mini peach pastry in the Swiss manner Mini jab ko po szwajcarsku 30gr 90szt. MKH031 Mini apple pastry in the Swiss manner Ciastka hotelowe Hotel pastries 50gr 90szt. MKH020 50gr 90szt. MKH021 Wisienka po szwajcarsku 50gr Mini cherry pastry in the Swiss manner 90szt. MKH059 Mini okular orzechowy 50gr Mini nut goggles 90szt. MKH019 limak z cukrem Mini sugar snail Ananas cream Ananas cream 50gr 90szt. MKH017 50gr 200szt. MKH025 37

38 Bu eczka czekoladowa Mini chocolate roll Danish malinowy Raspberry Danish Ciastka a Ciastka hotelowe Hotel pastries limak z makiem Interek wi niowy Interek jab kowy 50gr 50gr 25gr 90szt. 90szt. MKH022 Mini poppy seed snail MKH018 Cherry Interek 307szt. IN006 Apple Interek Trójk cik jagodowy Interek czekoladowy Interek serowy 50gr 50gr 25gr 90szt. 90szt. MKH024 Mini bilberry triangle 307szt. MKH027 Chocolate Interek IN005 Curd cheese Interek 25gr 307szt. IN001 25gr 307szt. IN004 38

39 Interek brzoskwiniowy Peach Interek 25gr 307szt. IN003 Ciastka hotelowe Hotel pastries 39

40 Opis kategorii Category description Snacki, przek ski Snacks Propozycj na drobn przek sk mi dzy posi kami s nasze snacki produkowane na bazie ciasta francuskiego, których serce stanowi znakomite i bogate nadzienie. Dodatek mi sa i warzyw czyni te produkty po ywn, syc c i smaczn przek sk. Urozmaiceniem naszej oferty s pyszne paszteciki z kruchego ciasta dro d owego nadziewane mi sem b d kapust i grzybami. Wszystkie te produkty idealnie smakuj po podgrzaniu: s ciep e i pachn ce. Between meals you can refresh yourself with our snacks made of puffy pastry, with excellent and rich lling concealed inside. Addition of meat and vegetables makes them nutritious, hearty and tasty. Delicious pies made of short-crust dough, stuffed with meat or sauerkraut and mushrooms, add variety to our range. All these products taste perfectly when heated: they are warm and aromatic. 40

41 Kie baska w szlafroku Puff pastry hot dog Pizzerina Pizzerina 110gr MKE gr 25szt. MKE048 Snacki, przek ski Snacks Pasztecik z mi sem Small pie with meat lling Rogal z szynk i z serem Croissant with ham and cheese 50gr E gr 30szt. MKA022 Kie baska w szlafroku z serem 95gr Puff pastry hot dog with cheese 15szt. MKE433 Pasztecik z kapust Small pie with cabbage lling 50gr E122 Snack szpinakowy Spinach snack 110gr 90szt. E121 41

42 Opis kategorii Category description Margerytki Marguerites Obok pieczywa o tradycyjnej postaci prezentujemy produkty formowane w oryginalne kszta ty. Margerytki i korony sk adaj si z ró norodnych, po czonych ze sob bu eczek i przypominaj swoim wygl dem kwiat. Zrywaj c jego poszczególne p atki mo emy dzieli si tym wypiekiem podczas wspólnych posi ków w i cie rodzinnej atmosferze. Apart from bakery products in a traditional form, we offer products in exquisite shapes. Marguerites and crowns are formed of various kinds of rolls joined together in a pattern resembling a ower. Tearing off its petals roll by roll you can share this bread during common meals in a truly family atmosphere. 42

43 Margerytka ciemna z ziarnami Dark marguerite with grains Margerytka pszenna Marguerite white 400gr 18szt. B gr 20szt. B751 Margerytki Marguerites Margerytka jasna z ziarnami White marguerite with grains Partywheel Partywheel 220gr 16szt. B gr 4szt. B754 Hiszpa ska korona Spanish crown Pszenna korona Crown of wheat rolls 460gr 15szt. D gr 14szt. SAV14 43

44 Opis kategorii Category description Produkty specjalne Special Products Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom klienta realizujemy projekty nowatorskich produktów. Posiadamy w ofercie ciasto francuskie jako doskona baz do wypieku oryginalnych s odkich i s onych przek sek, podstawy do pizzy i sandwiczów oraz ró ne wyroby u atwiaj ce i wzbogacaj ce sposób podania potraw. To meet the expectations of our customers we put innovative projects of our products into practice. Our product assortment includes puff pastry as a perfect base for pastry or salty snacks, bases for pizzas and sandwiches and other products, which enable and enrich each culinary trip. 44

45 Zebra Zebra Podstawa do mini pizzy Pizza base small Podstawa do pizzy 85gr 480gr 40szt. E054 Pizza base bigger 22szt. E037 Pizza kulki 75gr 250gr 150szt. 35szt. Pizza balls E381 E089 Produkty specjalne Special Products Pizza czosnkowa Garlic pizza base Zapiekanka ci ta Sandwich base with cut 200gr 35szt. E gr 30szt. E015 Chlebek farmerski wyd ubany Soup bread Ciasto francuskie Puff pastry (sheetss) 125gr 36szt. PC42T 1000gr 10szt. E020 Chleb farmerski z formy Form farmer s bread Precel piwny z sol Lye pretzel with salt 240gr 24szt. PC41 90gr PS35T 45

46 Tabela Tabela wypieku Baking Table Asortyment Product assortment chleby razowe* wholemeal breads* chleby breads chleby ma e (do 200g) small breads (max 200g) bu ki, bagietki, paluchy rolls, baguettes, bread sticks ciastka i snacki** pastries and snacks** snacki francuskie *** puff pastry snacks *** interki Interek pastry bu eczki mini rolls ciasteczka mini pastries Temp. nagrzania pieca [ºC] Oven temperature [ºC] * chleb s onecznikowy, chleb wiejski kwadrat, chleb królewski, chleb ch opski, chleb orkiszowy Temp. wypieku [ºC] Baking temp. [ºC] Czas [min.] Baking time [min] Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony (minimum 10 godzin) Caution: defrost the product completely before baking (minimum 10 hours) Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony (minimum 6 godzin) Caution: defrost the product completely before baking (minimum 6 hours) Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony (minimum 1 godzin) Caution: defrost the product completely before baking (minimum 1 hour) Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony Caution: defrost the product completely before baking Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by cz ciowo rozmro ony (ok. 20 min.) Caution: defrost the product partly before baking (about 20 min.) Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony Caution: defrost the product completely before baking Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony Caution: defrost the product completely before baking Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony Caution: defrost the product completely before baking Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by cz ciowo rozmro ony Caution: defrost the product completely before baking ** pizzerina, snack szpinakowy ** pizzerina, spinach snack *** kie baska w szlafroku *** puff pastry hot dog Zaparowanie Steaming tak yes tak yes tak yes tak yes tak yes tak yes tak yes tak yes tak yes * sun ower bread, square country bread, royal bread, country bread, spelt bread 46

47 Katalog produktów mroż onych Frozen products catalogue INTER EUROPOL Piekarnia Szwajcarska S.A. ul. Słoneczna 22; Marki; Poland; Tel / ; Fax / of w w w. i n t e r e u r o p o l. e u

O naszych serach About our cheeses

O naszych serach About our cheeses ISSN 1232-9541 Wiosna Spring 2015 O naszych serach About our cheeses 关 于 我 们 的 奶 酪 Polska krajem ekologicznej żywności Poland as a country of organic food Rośnie wymiana handlowa Polski z Chinami The commercial

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Wiosna Spring 2014. Wiosna na talerzu. Polska żywność podbiła unijny rynek

ISSN 1232-9541. Wiosna Spring 2014. Wiosna na talerzu. Polska żywność podbiła unijny rynek ISSN 1232-9541 Wiosna Spring 2014 Wiosna na talerzu Polska żywność podbiła unijny rynek MAREK SAWICKI MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT Ten rok jest w Polsce

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD

ISSN 1232-9541. Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD ISSN 1232-9541 Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD EURO 2012 z polską żywnością EURO 2012 with Polish food SSZANOWNI PAŃSTWO, To wydanie Polish Food jest wyjątkowe. Przełom

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

tastes good Polish food specialities

tastes good Polish food specialities POLAND tastes good Polish food specialities Polish food specialities Sector Promotion Project Sector Promotion Programme for Polish Food Specialities Sector The Programme implemented under the system

Bardziej szczegółowo

tastes good Polish food specialities

tastes good Polish food specialities POLAND tastes good Polish food specialities Polish food specialities Sector Promotion Project Sector Promotion Programme for Polish Food Specialities Sector The Programme implemented under the system

Bardziej szczegółowo

Name Alc./vol. Volume EAN code Packing case/layer/palette

Name Alc./vol. Volume EAN code Packing case/layer/palette Vodka Goral Nazwa Alc./vol. Pojemność EAN kod Opakowanie w sztukach karton/warstwa/paleta www.gas-familia.com Name Alc./vol. Volume EAN code Packing case/layer/palette Goral Vodka in box with glass 40%

Bardziej szczegółowo

SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!!

SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!! ISSN 1232-9541 Jesień Autumn 2012 Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały Nowe smaki i polska tradycja Lubię polską kuchnię!!! Spała kulinarna wyspa w środku Polski Wiem, co jem SMAKI JESIENI TASTES

Bardziej szczegółowo

PROFESSIONAL CARP FOOD

PROFESSIONAL CARP FOOD PROFESSIONAL CARP FOOD Dzia³ poœwiêcony profesjonalnym produktom, s³u ¹cym do bicia rekordów. Zanêty z najwy szej jakoœci wyselekcjonowanych naturalnych sk³adników. Mixy, oparte o niepowtarzalne oryginalne

Bardziej szczegółowo

appetite for poland apetyt na polskę

appetite for poland apetyt na polskę appetite for poland apetyt na polskę appetite for poland apetyt na polskę introduction wstęp Wheat swaying in the fields, apple trees in the orchards groaning under the weight of juicy, ruddycheeked fruit,

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo stołu. The culinary heritage

Dziedzictwo stołu. The culinary heritage Mazowiecka Biblioteka Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Dziedzictwo stołu wędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych grup działania The culinary heritage a journey through the area of the mazovia

Bardziej szczegółowo

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl Rozglądając się po mieście zobaczysz kiczowisko na Rynku Głównym, często ku wielkiej irytacji tubylców nazywanym przez przyjezdnych Starówką. Tu co krok mim, albo grajek i cała rzesza turystów i dzieci

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

WorldFood. Łączymy Twój biznes ze światem. 19 21 Kwietnia 2016 EXPO XXI, Warszawa, Polska. Więcej na: www.worldfood.pl

WorldFood. Łączymy Twój biznes ze światem. 19 21 Kwietnia 2016 EXPO XXI, Warszawa, Polska. Więcej na: www.worldfood.pl WorldFood Łączymy Twój biznes ze światem 19 21 Kwietnia 2016 EXPO XXI, Warszawa, Polska Więcej na: www.worldfood.pl ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas ISSN 1232-9541 Lato Summer 2014 Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas Smak odzyskanej wolności Taste of regained freedom Marek

Bardziej szczegółowo

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym

Bardziej szczegółowo

Probl SESJA Hig II: Epidemiol WYBRANE 2007, 88(suplement ZAGADNIENIA 2) Z ZAKRESU YWIENIA 19 Badanie spo ycia nabia³u przez m³odzie licealn¹ High school youth consumption of dairy products research JULIA

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Hotel Sheraton 29.06.2010 r.

Warszawa, Hotel Sheraton 29.06.2010 r. W³oski Instytut Handlu Zagranicznego Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki W³oskiej W³oski Instytut Handlu Zagranicznego Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki W³oskiej ICE - biuro w Warszawie ul.

Bardziej szczegółowo

14-16 April 2015. worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND

14-16 April 2015. worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND 2nd International Food & Drinks Exhibition 14-16 April 2015 Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND worldfood.pl For more information please visit the website or contact: For polish

Bardziej szczegółowo

W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H

W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H 2007 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNA W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H A L L A B O U T C O N G R E S S E S I N P O Z N A Od redakcji From Editorial Staff Szanowni Paƒstwo, Z radoêcià oddaj do Paƒstwa

Bardziej szczegółowo

Events Imprezy... 26-34

Events Imprezy... 26-34 CONTENT SPIS TREÂCI 1 FEATURES INFO RMACJE City map Plan miasta... 5-7 First Things First... 8 All you want to know... 10-14 Arrival first aid Przyjazd... 16-18 Transportation Komunikacja... 20 Polish

Bardziej szczegółowo

MARKETING MARKETING Si a has a reklamowego Power of marketing slogans

MARKETING MARKETING Si a has a reklamowego Power of marketing slogans 9.90 Z (W TYM 7% VAT) Profesjonalny magazyn rynku kosmetycznego czerwiec 2006 nr 3 RAPORT SPECJALNY SPECIAL REPORT SPA NAJLEPSZE W POLSCE KTO JE ODWIEDZA JAK STWORZYå WYJÑTKOWY OÂRODEK SPA best in Poland

Bardziej szczegółowo

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Podró owaniem mo na si bawiç o ka dej porze roku. Jesienne deszcze, mg y i b oto to adna wymówka, eby siedzieç w domu! Przecie dopiero w takà pogod w pe ni poczujemy prawdziwà frajd z wyprawy samochodami

Bardziej szczegółowo

P6/1 8/8PA ISSN 1427-048 BARWY ZDROWIA. Better food. Better life.

P6/1 8/8PA ISSN 1427-048 BARWY ZDROWIA. Better food. Better life. M ae D gi ac za yl n M A MG ea Z di yn ce z n y P6/1 8/8PA ISSN 1427-048 BARWY ZDROWIA Better food. Better life. photo: Maciej Bogdański fot. Maciej Bogdański Table SPIS TREŚCI of contents SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Katalog usług services

Katalog usług services Katalog usług services CZTERY NOWOCZESNE ANODOWNIE FOUR MODERN ANODIZING LInes GiętarkA do profili aluminiowych Bending urządzenia do obróbki mechanicznej profili aluminiowych Mechanical processing linie

Bardziej szczegółowo

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim Anna Oniszk-Pop awska Mariusz Matyka Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim maj 2012 Przedmiotowe badanie zosta o zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009

ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009 ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009 W W W. M A G A Z Y N S W I A T. P L 5 Podró e sà jak bajka. Magiczne, jak Kerala o wschodzie s oƒca, do której zabierze nas Sebastian Durbacz. Mistyczne, jak oêwietlone

Bardziej szczegółowo

n O 12 jesień // zima fall // winter 2012

n O 12 jesień // zima fall // winter 2012 n O 12 jesień // zima fall // winter 2012 Sztuka naturalnej pielęgnacji KOSMETYKI PRZEBADANE DERMATOLOGICZNIE I ALERGOLOGICZNIE nowość! Naturalne kosmetyki AA ECO, pozbawione substancji alergizujących,

Bardziej szczegółowo