Katalog produktów mroż onych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog produktów mroż onych"

Transkrypt

1 Katalog produktów mroż onych Frozen products catalogue

2 O Firmie Piekarnia Szwajcarska About company O Firmie Piekarnia Szwajcarska H i s t o r i a Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A. jest dziś największym producentem pieczywa szwajcarskiego oraz francuskiego w Polsce. Spółka została powołana do życia w 1989 roku i po dwukrotnej zmianie siedziby osiadła na stałe w roku 2000 wraz z całym zakładem produkcyjnym przy ul. Słonecznej 22 w Markach, miejscowości oddalonej o 15 km od Warszawy. Istniejąca od ponad 20-lat ńrma pomimo posiadania nowoczesnego parku maszynowego oraz dążąca do doskonałości technologicznej, innowacyjności i elastyczności produkcji nie traci prońlu biznesu rodzinnego. Charakteryzuje się poszanowaniem tradycji, produkcją chlebów na naturalnym zakwasie i wypiekanych na kamieniu oraz troską o środowisko naturalne. Realizując skrupulatnie politykę jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności klienci Inter Europol Piekarni Szwajcarskiej S.A. mają zawsze pewność, że jej piece opuszcza tylko najwyższej jakości i zdrowe pieczywo. Cele te udało się osiągnąć dzięki środkom otrzymanym od Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z programu Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Nowe inwestycje i modernizacja zakładu zobowiązały ńrmę do stosowania i przestrzegania wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności, co zaowocowało wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 i HACCP oraz ISO 22000:2005, a od 2010 roku również BRC i ISO oraz IFS. 2 W i ę c e j z n a j d z i e s z n a w w w. i n t e r e u r o p o l. e u

3 H i s t o r y Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A. is currently the largest manufacturer of Swiss and French bakery products in Poland. It was established in 1989 and after two relocations the Company both its registered of ce and the production plant nally settled in 2000 at ul. S oneczna in Marki, a town situated 15 km from Warsaw. The Company, which has been on the market for over 20 years, has retained its character of a family business, despite its modern machinery and striving for technological excellence, innovation and exibility of production. The bakery prides itself on its respect for tradition, producing natural sourdough bread baked on stone, and its concern for the natural environment. As Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A. puts its policy of food quality and safety in practice, its customers are always sure to get healthy bread of highest quality. These objectives have been achieved with the funds from the European Regional Development Fund and from the Phare 2003 programme Social and Economic Cohesion of Small and Medium Enterprises. New investments and modernisation of the plant obliged the Company to apply and comply with the requirements of the Integrated Food Quality and Safety Management System, which resulted in implementation of the integrated quality management system ISO 9001:2008, HACCAP and ISO 22000:2005, and since 2010 also BRC, ISO and IFS. Zapraszamy do zapoznania si z nasz pe n ofert >> Please check our offer M o r e y o u c a n f i n d o n w w w. i n t e r e u r o p o l. e u 3

4 Opis kategorii Category description Kod informacji wizualnej visual information code w a ciwe pieczywo znajdziesz sugerujac si kolorem oznaczonych stron bakery products you can nd the appropriate color suggesting Chleby Breads d Antan d Antan Bagietki, paluchy Baguettes, bread sticks linia FITNESS FITNESS line Bu ki Buns Bu ki hotelowe Hotel buns Ciabatty Ciastka Ciastka hotelowe Snacki Margerytki Produkty specjalne Ciabattas Pastries Hotel pastries Snacks Marguerites Special Products Oznaczenie ikon Icon indication TG produkty surowe, niewygarowane GTG produkty surowe, wygarowane HB produkty pó wypieczone FR produkty wypieczone, do rozmro enia non-simmering raw products simmering, raw products half-baked products fully baked products to defrost pieczony na kamieniu masa ilo sztuk w kartonie nowo N baked on stone weight quantity per box new 4 W i c e j z n a j d z i e s z n a w w w. i n t e r e u r o p o l. e u

5 Spis tre ci Table of contents 1 O rmie... About Us Zawarto katalogu... The contents of the directory Chleby... Breads d Antan - Z DAWNYCH LAT... d Antan - FROM YEARS PAST Bagietki, paluchy... Baguette, bread sticks Linia FITNESS... FITNESS line Bu ki... Buns Bu ki hotelowe... Hotel buns Ciabatty... Ciabattas Ciastka... Pastries Ciastka hotelowe... Hotel pastries Snacki... Snacks Margerytki... Marguerites Produkty specjalne... Special Products Tabela wypieku... Baking Table M o r e y o u c a n f i n d o n w w w. i n t e r e u r o p o l. e u 5

6 Opis kategorii Category description Chleby Breads Tradycja wypieku chleba si ga tysi cy lat wstecz. Czerpi c z jej róde proponujemy pieczywo pszenno- ytnie, które dzi ki starannie dobranym surowcom charakteryzuje si wilgotnym i delikatnym mi kiszem oraz chrupi c skórk. Spo ród produktów bogatych w w glowodany chleby cechuje wysoka zawarto skrobi. Produkowane s one na bazie naturalnych sk adników: m ce pszennej, ytniej, dro d ach, soli, ziarnach i wodzie, ale przede wszystkim na naturalnym zakwasie ytnim bez u ycia polepszaczy. Dzi ki temu na d ugo zachowuj swoj wie o. Chleby z dodatkami, ze wzgl du na wysok zawarto b onnika, witamin i sk adników mineralnych, s szczególnie cennym uzupe nieniem diety. Dodatek nasion ro lin oleistych (s onecznika, dyni, sezamu, lnu, soi) wzbogaca pieczywo w niezb dne nienasycone kwasy t uszczowe, które zapobiegaj chorobom uk adu kr enia, sprzyjaj prawid owej pracy mózgu i ca ego uk adu nerwowego. Ponadto chleby zawieraj mikroelementy oraz cenne sk adniki od ywcze niezb dne do prawid owego funkcjonowania organizmu cz owieka. The tradition of bread baking is thousands of years old. Drawing on its sources we offer wheat-rye breads, which have moist and delicate texture and crispy crust thanks to carefully selected ingredients. Among products rich in carbohydrates, breads have high starch content. They are made of natural ingredients: wheat our, rye our, yeast, salt, seeds and water, but rst of all of natural rye sourdough, without using dough enhancers. This allows them to retain their freshness for a long time. Breads with additions are a particularly valuable supplement to the diet, due to the high content of bre, vitamins and minerals. Oil plant seeds (sun ower, pumpkin, sesame and ax seeds, soybeans) added to bread enrich it with necessary unsaturated fatty acids, which prevent cardiovascular diseases, promote proper working of the brain and the entire nervous system. Furthermore, our breads contain microelements and valuable nutrients essential for proper functioning of the human body. 6

7 Chleb s onecznikowy Sun ower bread Chleb okr g y nacinany Incides round bread 500gr 24szt. D gr 18szt Chleby Breads Chleb wieloziarnisty Multigrain bread Chleb z dyni Pumpkin seeds bread 450gr 24szt. C gr 24szt Chleb wiejski kwadrat Square country bread Chleb staropolski Old Polish bread 700gr 20szt. D gr 20szt. D077N Chleb orkiszowy Spelt bread Chleb wiejski okr g y Round country bread 900gr 10szt. SAV gr 20szt. D070 7

8 Chleb mazowiecki Masovian bread Chleb grodzki Castle bread Chleby Breads 500gr 20szt. D gr 30szt. D107 Chleb razowy z formy Wholemeal bread 1/2 Chleb farmerski ma y 1/2 small farm bread C h l e b y Chleb s owia ski Chleb cebulowy 500gr 400gr 24szt. 20szt Slavic bread D117 Onion bread 95gr Chleb z makiem 400gr Chleb farmerski ma y 100szt. 20szt. D294 Poppy seed bread C077 Small farm bread 280gr 32szt. C gr 32szt. PC40 8

9 Chleb alpejski Alpine bread Chleb szlachecki z kie kami Noble bread with wheat germs 200gr 48szt. C gr 24szt. D091 Chleby Breads Chleb karaibski Caribbean bread Chleb komtur Komtur s bread 400gr 24szt. D gr 24szt. D779 Chleb majster Master s bread Chleb ksi cy Prince s bread 400gr 24szt. D gr 24szt. D781 Chleb z urawin Loaf with cranberry Chleb z czekolad Loaf with chocolate 400gr 24szt. D gr 24szt. D825 N N 9

10 Chleb ch opski Country bread Chleb królewski Royal bread Chleby Breads 1000gr 5szt. SAV gr 10szt. SAV071 Bagietka ch opska Farmer s baguette Chleb swojski Home made bread C h l e b y N 750gr 14szt. D114 N 600gr 15szt. D115 10

11 Chleby Breads 11

12 Opis kategorii Category description d Antan d Antan Z DAWNYCH LAT Inspirowani tradycyjn sztuk wypieku chleba dotarli my do jej ród a do dawnych lat. U ywaj c jedynie najwy szej jako ci tradycyjnych sk adników takich jak m ka, woda, dro d e i sól oraz dok adaj c najwi kszych stara stworzyli my produkty r cznie formowane i wypiekane tradycyjnie na kamieniu. Zafascynowani naszym odkryciem wzbogacili my produkty d Antan (z franc. z dawnych lat) o wyszukane sk adniki, dzi ki czemu spo ywanie ich to nie tylko niezwyk a podró w czasie, ale równie okazja do odkrywania nowych, niepowtarzalnych smaków. FROM YEARS PAST Inspired by the traditional art of bread baking we went back to its source the years past. Using only the highest quality traditional ingredients such as our, water, yeast and salt and sparing no effort, we have created products that are hand-moulded and baked traditionally on stone. Fascinated by our discovery, we enriched our d Antan (French for from years past ) products with gourmet ingredients, due to which eating our bread is not only an unusual time travel, but also an opportunity to discover new, unique avours. 12

13 Chleb d Antan ciemny d Antan bread dark Chleb d Antan jasny d Antan bread white 450gr 20szt. D gr 20szt. D264 d Antan d Antan Chleb d Antan z oliwkami d Antan bread with olives Chleb d Antan z rodzynkami, orzechami i miodem d Antan bread with raisins, nuts and honey 450gr 20szt. D gr 20szt. D620 Chleb d Antan z dyni d Antan bread with pumpkin seed Bu a wiejska ciemna Mini d Antan dark 400gr 20szt. D gr 50szt. 269 Bu a wiejska jasna Mini d Antan white Bu a wiejska z oliwkami Mini d Antan with olives 110gr 50szt gr 50szt. 268 Bu a wiejska z dyni Mini d Antan with pumpkin seed Bu a wiejska z rodzynkami, orzechami i miodem Mini d Antan with raisins, nuts and honey 110gr 50szt. B gr 50szt. B743 13

14 Opis kategorii Category description Bagietki i paluchy Baguettes, bread sticks Bagietka - tradycyjna bu ka francuska, d uga i cienka, o l ni cej i chrupi cej skórce, delikatnym smaku, elastycznym i nierównomiernie porowatym mi kiszu. Klasyczna bagietka to zaledwie pocz tek, ród o inspiracji dla kolejnych - jedynych w swoim rodzaju i niepowtarzalnych produktów. Pocz wszy od pszennych pó bagietek i paluchów, poprzez wzbogacane dodatkiem ziaren i przypraw, po produkty z dodatkiem sk adników nadaj cych oryginalny, jedyny i unikalny smak. To wybornie chrupi ce pieczywo jest idealne nie tylko na niadanie, ale równie jako wietny dodatek do przystawek i potraw. Baguette a traditional French bread, long and thin, with shining and crispy crust, delicate taste, exible and unevenly porous texture. A classic baguette is merely the beginning, the source of inspiration for other unique and exquisite products. From wheat half-baguettes and bread ngers, through baguettes enriched with seeds and seasoning, to products with gourmet ingredients giving them exquisite, remarkable and unique taste. This delicious, crispy bread is ideal not only for breakfast but also as addition to starters and meals. 14

15 Pó bagietka Half-baguette Paluch pszenny Wheat bread stick Paluch rustico 160gr 100gr 50szt Rustico bread stick 80szt. B534 80gr Bagietka prezydencka 130gr 80szt. B508T Presidential baguette 20szt. 297 Bagietki i paluchy Baguettes, bread sticks Bagietka korzenna ma a Small wurzelbaguette Bagietka korzenna du a Wurzelbaguette 180gr 40szt gr 20szt. B019 Paluch z dyni Pumpkin seed bread stick Bagietka Baguette 100gr 80szt. B gr 35szt. M023T 15

16 Bagietka korzenna ma a rustico Small wurzelbaguette rustico Bagietka prowansalska Provencal baguette Bagietki BagBagietki i Bagietki i paluchy Baguettes, bread sticks Paluch de tradition 180gr 80gr Cienki paluch z rodzynkami i orzechami Bagietka de tradition 85gr 40szt. 40szt. B541 Bread stick de tradition 50szt. 296 Sourdough soupstick with raisins and nuts B713 Baguette de tradition 120gr Paluch prowansalski 100gr Pó bagietka wieloziarnista 220gr Bagietka pszenno- ytnia 80szt. B540 Provencal bread stick 40szt. 380 Multigrain half-baguette B537 Wheat-rye baguette 340gr 25szt gr 35szt. M024 16

17 Cienki paluch z papryk i pomidorami Sourdough soupstick with tomatoe Cienki paluch z oliwkami Sourdough soupstick with olives 85gr Paluszek niadaniowy 60gr 50szt. B712 Breakfast bread stick 140szt. B011 Paluch z makiem 85gr 80gr 50szt. 80szt. B714 Poppy seed bread stick B510 Bagietki i paluchy Baguettes, bread sticks Paluch z sezamem Sesame bread stick Kornspitz Kornspitz 80gr 80szt. B514 65gr 100szt. B702 Cienki paluch jasny Sourdough soupstick white 85gr 50szt. B715 17

18 Opis kategorii Category description linia FITNESS FITNESS line Zmieniaj ce si otoczenie wywiera ogromny wp yw na wybór konsumenta, który wiadomie poszukuje ywno ci zdrowej, nieprzetworzonej i najwy szej jako ci. Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom klienta stworzyli my lini produktów tness, których bogaty sk ad surowcowy (m ka pszenna, m ka graham, m ka ytnia razowa) oraz wyj tkowa mieszanka ziaren (soi, s onecznika, siemienia, sezamu, p atków owsianych) tworz niepowtarzalny bukiet smakowy. Zawarte w pieczywie pe ne ziarna s bogatym ród em potasu, elaza, magnezu, wielonienasyconych kwasów t uszczowych oraz witaminy E. Produkty linii tness zawieraj du o b onnika pozytywnie wp ywaj cego na uk ad trawienny, a bogaty w potas s onecznik poprawia pami i koncentracj. Fitness zdrowie zaczyna si od jedzenia. The changing environment has an enormous impact on the consumer s choice, who deliberately looks for healthy, unprocessed food of highest quality. To meet customers expectations we have created a line of tness products, in which diverse ingredients (wheat our, graham our, wholemeal rye our) and an exquisite blend of seeds (soybeans, sun ower, ax and sesame seeds and oatmeal) make a unique avour bouquet. Seeds added to the bread are rich in potassium, iron, magnesium, polyunsaturated fatty acids and E vitamin. Fitness line products contain much bre which has a bene cial impact on the digestive system, while potassium rich sun ower seeds improve memory and concentration. Fitness health starts with eating right. 18

19 Chleb tness Fitness bread Chleb drwalski tness Lumberjack tness bread Chleb drwalski tness ma y 350gr 24szt. 384 Small lumberjack tness bread 750gr Bu ka niadaniowa tness 14szt. 462 Breakfast roll tness linia FITNESS FITNESS line 400gr 25szt. D640 80gr 100szt. B663 Fitness trójk t Fitness triangle Pó bagietka tness Fitness half-baguette 90gr 80szt. B gr 360 Paluch Fitness Fitness Piccolo Bagietka tness Fitness baguette 100gr 50szt. B gr 30szt. 363 Ciabatta 7x12 tness Fitness ciabatta Fitness sztanga Fitness half-baguette, stone baked 90gr 90szt. B gr B748 19

20 Opis kategorii Category description Bu ki Buns Bu ki to jeden z najbardziej popularnych i funkcjonalnych rodzajów pieczywa. Pocz wszy od bu ek pszennych z dodatkiem ziaren, które stanowi idealn podstaw do nawet najbardziej wyszukanych kanapek, po produkty wytwarzane z mieszanek m k z pe nego przemia u dostarczaj ce urozmaiconych form b onnika pokarmowego i pomagaj ce usuwa wiele toksycznych sk adników ywno ci i produkty ich przemian. Ziarna zbó dostarczaj wielu cennych sk adników od ywczych niezb dnych do prawid owego funkcjonowania organizmu cz owieka. Obecny w nich magnez jest minera em zapobiegaj cym zm czeniu. Stale poszukuj c nowych smaków tworzymy produkty z ró nymi dodatkami o niepowtarzalnym aromacie i oryginalnym wygl dzie. Jeste my pewni, e w ród naszej oferty ka dy smakosz znajdzie co dla siebie. Rolls are one of the most popular and functional kind of bakery products. From wheat rolls with seeds, which are an ideal base even for the most sophisticated sandwiches, to products made of wholemeal our mixes that provide various forms of dietary bre and help to remove many toxic food ingredients and products of their transformation from the body. Cereal grains provide plenty of valuable nutrients essential for proper functioning of the human body. Magnesium contained in them prevents fatigue. Continuously looking for new avours, we make products with various ingredients which give them unique aroma and remarkable look. We are sure that our products will satisfy taste of every gourmet. 20

21 Bu ka z dyni Pumpkin seed roll Kajzerka Kaiser roll 60gr 120szt. B661 60gr 120szt. 065 Bu ki Buns Bu ka wieloziarnista Multigrain roll Kornecken Kornecken roll 60gr 120szt. B047 65gr 120szt. B606 Bu ka polska Polish bun Bu ka ska ze s onecznikiem Sun ower seed roll 50gr 130szt. B655 60gr 120szt. B700 Bu ka w oska Italian roll Kajzerka z makiem Poppy seed kaiser roll 55gr 140szt. B650 60gr 120szt

22 Kajzerka pszenno- ytnia Wheat-rye kaiser roll Bu ka Black&White Black&White roll Bu ki Buns 60gr 120szt. B651 65gr 130szt Kajzerka z sezamem Sesame seed kaiser roll Bu ka hamburgerowa du a ciemna Big hamburger bun dark 60gr 120szt gr B745 B u k i Ró a ciemna Kajzerka z ziarnami 75gr 90szt. Dark rose B730 Multigrain kaiser roll Ró a jasna Bu ka z serem 75gr White rose 90szt. B729 Square with cheese 60gr B gr 100szt. B099 22

23 Bu ka musli Musli roll Bu ka z czekolad Chocolate roll 55gr 120szt. B741 N 75gr B827 Bu ki Buns Bu ka z urawin Cranberry roll Bu ka pi ka Football bun 75gr B826 85gr 80szt. B755 N N Bu ka dro d owa z rodzynkami Bun with raisins Trójk t ski ze s onecznikiem Sun ower seed triangle 50gr 50szt. B716 90gr 80szt. B732 Bu ka niadaniowa Breakfast roll Kwadrat wieloziarnisty Multigrain square 80gr 100szt. B662 60gr 120szt. B738 23

24 Bu ka cebulowa Onion bun Bu ka hamburgerowa ciemna Hamburger bun dark Bu ki Buns 60gr 120szt. B742 90gr 40szt. B746 Trio de tradition Trio de tradition Bu ka grahamka Wholemeal roll 240gr 17szt gr 120szt. B502 B u BB k i Bu ka hamburgerowa du a z sezamem 70gr Big hamburger bun with sesame seeds 70szt. B018 24

25 Bu ki Buns 25

26 Opis kategorii Category description Bu ki hotelowe Hotel buns Mini bu eczki to idealna propozycja na niadania, bankiety czy czekade ko w restauracji. Szeroka gama produktów oraz ró norodno smakowa sprawia, i ka dy stó nabiera niepowtarzalnego charakteru. Proponujemy bu eczki pszenne, mieszane oraz z dodatkiem ziaren b d oliwek, pomidorów, przypraw. Bogactwo form i smaków tra a w nawet najbardziej wyszukane gusta. Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy mini bu eczki pakowane po kilka rodzajów w opakowaniu zbiorczym. atwiej, ekonomiczniej, dost pniej. Mini rolls are ideal for breakfasts, banquets or as waiting snacks in restaurants. A wide range of products and a variety of avours give each table its unique character. We offer wheat or mixed our rolls, as well as rolls with seeds or olives, tomatoes, seasoning. The richness of forms and avours appeals even to the most sophisticated tastes. To meet the expectations of our customers we offer various kinds of mini rolls in a bulk pack. Easier, more economically, more available. 26

27 Bu eczka ciabattini Mini ciabatta Bu eczka ma a Mini kaiser roll 30gr C067 30gr B039 Bu ki hotelowe Hotel buns Bu eczka grahamka Mini wholemeal roll Bu eczka pszenno- ytnia Mini wheat-rye kaiser roll 40gr M006 35gr B038 Bu eczka rustico Mini rustico bun Bu eczka sezamkowa long Mini sesame seed long roll 27gr M005 30gr S036 Bu eczka ciabattini z oliwkami Mini olive ciabatta Bu eczka makowa Mini poppy seed kaiser roll 35gr S060 35gr S035 27

28 Bu eczka w oska Mini Italian roll Bu eczka farmerska Mini farm roll Bu ki Bu ki hotelowe Hotel buns Kornspitz mini Bu eczka pszenna long Paluszek cienki jasny 35gr 35gr 30gr B041 Mini kornspitz B704 Mini white long roll PS04 Mini piccolo white Bu eczka alpejska 35gr 35gr Bu eczka okr g a nacinana Bu eczka ciabattini z pomidorami 35gr Mini alpine roll PS51 PS54 Mini white bun with cut S167 Mini ciabatta with tomate 50gr 50szt. S710 30gr C093 28

29 Bu eczka prezydencka Mini presidential bun Paluszek cienki ciemny Mini piccolo dark 35gr gr 50szt. S718 Bu ki hotelowe Hotel buns Kornecken mini Mini kornecken Bu eczka z dyni Mini pumpkin seed roll 35gr S074 35gr S049 Bu eczka sezamkowa Mini sesame seed kaiser roll 35gr S065 Istnieje równie mo liwo zakupienia bu eczek w miksach. There s also a possibility of purchasing the product in mixes. 29

30 Opis kategorii Category description Ciabatty Ciabattas Ciabatta to w oski bia y chleb wypiekany z m ki pszennej i dodatkiem dro d y. Ma mi kisz o du ych porach, a skórk mi kk, elastyczn i oprószon m k. W oska ciabatta znakomicie komponuje si ze wie bazyli, dojrza ymi w s o cu pomidorami i serem mozzarella. Wraz z naszym szerokim asortymentem ciabatta zapraszamy do kulinarnej podró y po W oszech. Ciabatta is an Italian white bread made of wheat our and yeast. It is characterised by large pores in the crumb and soft, exible crust dusted with our. Italian ciabatta is best when served with fresh basil, sun-ripe tomatoes and mozzarella. With our wide range of ciabatta you will be taken on a culinary journey across Italy. 30

31 Ciabatta kwadrat Ciabatta square Ciabatta 9x35 Ciabatta 9x35 80gr 80szt. B gr 25szt. B496 Ciabatta Ciabatta Ciabatta bolo ska 7x12 Ciabatta Bologna Ciabatta naturalna Natural ciabatta 90gr 90szt. B gr 40szt. C059 Ciabatta 7x12 Ciabatta 7x12 Ciabatta z pomidorami 7x12 Tomatoe ciabatta 7x12 80gr 90szt. B490 80gr 90szt. B491 Ciabatta z oliwkami 7x12 Olive ciabatta 7x12 Ciabatta d Antan Ciabatta d Antan 80gr 90szt. B gr 20szt. B747 Ciabatta orzechowa Nut ciabatta Ciabatta 2/3 Ciabatta 2/3 300gr 18szt. B gr 25szt. C099 31

32 Opis kategorii Category description Ciastka Pastries Doskona ym pomys em na deser lub dodatkiem do li anki kawy s nasze s odko ci z ciasta francuskiego i pó francuskiego na bazie mas a. Wyroby te zaskakuj chrupi c delikatn tekstur i niezapomnianym smakiem. Obok klasycznych rogalików proponujemy ciastka wype niane owocami, ró nymi masami lub kremami. Nadzienia do tych produktów przygotowywane s przez naszych specjalistów wy cznie z naturalnych sk adników. Dlatego s tak pyszne i trudno jest si oprze ich pokusie. Our sweets made of butter-based puff pastry and Danish pastry are an excellent idea for a dessert or an accompaniment to a cup of coffee. These products will surprise you with delicate crispy texture and unforgettable avour. Apart from classic croissants, we offer pastries lled with fruit, various masses and creams. Fillings for these products are prepared by our specialist exclusively from natural ingredients. That is why they are so delicious and it is hard to resist them. 32

33 Duet Truskawkowy Strawberry Duet P czki Doughnut 110gr 40szt. MKE119 60gr 72szt. X015 Ciastka Pastries Rogal francuski French croissant Wi nia po szwajcarsku Cherry pastry in the Swiss manner 50gr 120szt. A gr 40szt. MKE023 Jab ko po szwajcarsku Apple pastry in the Swiss manner Brzoskwinia po szwajcarsku Peach pastry in the Swiss manner 100gr 40szt. MKE gr 40szt. MKE026 Ciastko z serem i morel Pastry with curd cheese and apricot Rogal amandzki z rodzynkami Flemish croissant with raisins 100gr 35szt. E092 80gr 50szt. MKE129 33

34 Rogal amandzki a Ciastka Flemish croissant Czerwony Duet Red Duet Pastries 70gr 50szt. MKE128 90gr E124 C i aca s t k Ósemka z kremem Ciastko z serem i rodzynkami 100gr 100gr Rogalik czekoladowy Pudding eight 45szt. 40szt. MKE112 Pastry with curd cheese and raisins MKF037 Chocolate croissant Morela Palmier Ananas 120gr 90gr Apricot pastry 35szt. 45szt. Palmier MKE117 MKE240 Pineapple pastry 85gr 30szt. MKE gr 35szt

35 Wst ka czekoladowa Chocolate ribbon Rogal malinowy Raspberry croissant 100gr 45szt. E248 90gr 40szt. MKE072 Ciastka Pastries Okular orzechowy Nut goggles Rogal z nadzieniem makowym Poppy sed croissant 100gr 40szt. MKE028 95gr 40szt. MKE019 35

36 Opis kategorii Category description Ciastka hotelowe Hotel Pastries Specjaln, s odk propozycj stanowi ma e francuskie ciasteczka o ró norodnym kszta cie i smaku. S doskona e na niadania, przerwy kawowe czy wystawne kolacje. Malutkie, s odkie, pyszne Nie pozwol nikomu przej obok siebie oboj tnie. Our special sweet range includes small pastry products of various shapes and avours. They are perfect for breakfasts, coffee breaks or sumptuous dinners. Tiny, sweet, delicious... Nobody could resist them! 36

37 Mini serniczek Mini pastry with curd cheese Mini rogalik Mini croissant Mini brzoskwinia po szwajcarsku 50gr 90szt. MKH056 Mini peach pastry in the Swiss manner Mini jab ko po szwajcarsku 30gr 90szt. MKH031 Mini apple pastry in the Swiss manner Ciastka hotelowe Hotel pastries 50gr 90szt. MKH020 50gr 90szt. MKH021 Wisienka po szwajcarsku 50gr Mini cherry pastry in the Swiss manner 90szt. MKH059 Mini okular orzechowy 50gr Mini nut goggles 90szt. MKH019 limak z cukrem Mini sugar snail Ananas cream Ananas cream 50gr 90szt. MKH017 50gr 200szt. MKH025 37

38 Bu eczka czekoladowa Mini chocolate roll Danish malinowy Raspberry Danish Ciastka a Ciastka hotelowe Hotel pastries limak z makiem Interek wi niowy Interek jab kowy 50gr 50gr 25gr 90szt. 90szt. MKH022 Mini poppy seed snail MKH018 Cherry Interek 307szt. IN006 Apple Interek Trójk cik jagodowy Interek czekoladowy Interek serowy 50gr 50gr 25gr 90szt. 90szt. MKH024 Mini bilberry triangle 307szt. MKH027 Chocolate Interek IN005 Curd cheese Interek 25gr 307szt. IN001 25gr 307szt. IN004 38

39 Interek brzoskwiniowy Peach Interek 25gr 307szt. IN003 Ciastka hotelowe Hotel pastries 39

40 Opis kategorii Category description Snacki, przek ski Snacks Propozycj na drobn przek sk mi dzy posi kami s nasze snacki produkowane na bazie ciasta francuskiego, których serce stanowi znakomite i bogate nadzienie. Dodatek mi sa i warzyw czyni te produkty po ywn, syc c i smaczn przek sk. Urozmaiceniem naszej oferty s pyszne paszteciki z kruchego ciasta dro d owego nadziewane mi sem b d kapust i grzybami. Wszystkie te produkty idealnie smakuj po podgrzaniu: s ciep e i pachn ce. Between meals you can refresh yourself with our snacks made of puffy pastry, with excellent and rich lling concealed inside. Addition of meat and vegetables makes them nutritious, hearty and tasty. Delicious pies made of short-crust dough, stuffed with meat or sauerkraut and mushrooms, add variety to our range. All these products taste perfectly when heated: they are warm and aromatic. 40

41 Kie baska w szlafroku Puff pastry hot dog Pizzerina Pizzerina 110gr MKE gr 25szt. MKE048 Snacki, przek ski Snacks Pasztecik z mi sem Small pie with meat lling Rogal z szynk i z serem Croissant with ham and cheese 50gr E gr 30szt. MKA022 Kie baska w szlafroku z serem 95gr Puff pastry hot dog with cheese 15szt. MKE433 Pasztecik z kapust Small pie with cabbage lling 50gr E122 Snack szpinakowy Spinach snack 110gr 90szt. E121 41

42 Opis kategorii Category description Margerytki Marguerites Obok pieczywa o tradycyjnej postaci prezentujemy produkty formowane w oryginalne kszta ty. Margerytki i korony sk adaj si z ró norodnych, po czonych ze sob bu eczek i przypominaj swoim wygl dem kwiat. Zrywaj c jego poszczególne p atki mo emy dzieli si tym wypiekiem podczas wspólnych posi ków w i cie rodzinnej atmosferze. Apart from bakery products in a traditional form, we offer products in exquisite shapes. Marguerites and crowns are formed of various kinds of rolls joined together in a pattern resembling a ower. Tearing off its petals roll by roll you can share this bread during common meals in a truly family atmosphere. 42

43 Margerytka ciemna z ziarnami Dark marguerite with grains Margerytka pszenna Marguerite white 400gr 18szt. B gr 20szt. B751 Margerytki Marguerites Margerytka jasna z ziarnami White marguerite with grains Partywheel Partywheel 220gr 16szt. B gr 4szt. B754 Hiszpa ska korona Spanish crown Pszenna korona Crown of wheat rolls 460gr 15szt. D gr 14szt. SAV14 43

44 Opis kategorii Category description Produkty specjalne Special Products Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom klienta realizujemy projekty nowatorskich produktów. Posiadamy w ofercie ciasto francuskie jako doskona baz do wypieku oryginalnych s odkich i s onych przek sek, podstawy do pizzy i sandwiczów oraz ró ne wyroby u atwiaj ce i wzbogacaj ce sposób podania potraw. To meet the expectations of our customers we put innovative projects of our products into practice. Our product assortment includes puff pastry as a perfect base for pastry or salty snacks, bases for pizzas and sandwiches and other products, which enable and enrich each culinary trip. 44

45 Zebra Zebra Podstawa do mini pizzy Pizza base small Podstawa do pizzy 85gr 480gr 40szt. E054 Pizza base bigger 22szt. E037 Pizza kulki 75gr 250gr 150szt. 35szt. Pizza balls E381 E089 Produkty specjalne Special Products Pizza czosnkowa Garlic pizza base Zapiekanka ci ta Sandwich base with cut 200gr 35szt. E gr 30szt. E015 Chlebek farmerski wyd ubany Soup bread Ciasto francuskie Puff pastry (sheetss) 125gr 36szt. PC42T 1000gr 10szt. E020 Chleb farmerski z formy Form farmer s bread Precel piwny z sol Lye pretzel with salt 240gr 24szt. PC41 90gr PS35T 45

46 Tabela Tabela wypieku Baking Table Asortyment Product assortment chleby razowe* wholemeal breads* chleby breads chleby ma e (do 200g) small breads (max 200g) bu ki, bagietki, paluchy rolls, baguettes, bread sticks ciastka i snacki** pastries and snacks** snacki francuskie *** puff pastry snacks *** interki Interek pastry bu eczki mini rolls ciasteczka mini pastries Temp. nagrzania pieca [ºC] Oven temperature [ºC] * chleb s onecznikowy, chleb wiejski kwadrat, chleb królewski, chleb ch opski, chleb orkiszowy Temp. wypieku [ºC] Baking temp. [ºC] Czas [min.] Baking time [min] Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony (minimum 10 godzin) Caution: defrost the product completely before baking (minimum 10 hours) Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony (minimum 6 godzin) Caution: defrost the product completely before baking (minimum 6 hours) Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony (minimum 1 godzin) Caution: defrost the product completely before baking (minimum 1 hour) Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony Caution: defrost the product completely before baking Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by cz ciowo rozmro ony (ok. 20 min.) Caution: defrost the product partly before baking (about 20 min.) Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony Caution: defrost the product completely before baking Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony Caution: defrost the product completely before baking Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by dok adnie rozmro ony Caution: defrost the product completely before baking Uwaga: produkt przed wypiekiem powinien by cz ciowo rozmro ony Caution: defrost the product completely before baking ** pizzerina, snack szpinakowy ** pizzerina, spinach snack *** kie baska w szlafroku *** puff pastry hot dog Zaparowanie Steaming tak yes tak yes tak yes tak yes tak yes tak yes tak yes tak yes tak yes * sun ower bread, square country bread, royal bread, country bread, spelt bread 46

47 Katalog produktów mroż onych Frozen products catalogue INTER EUROPOL Piekarnia Szwajcarska S.A. ul. Słoneczna 22; Marki; Poland; Tel / ; Fax / of w w w. i n t e r e u r o p o l. e u

Z bogactwa natury. dajemy to co najlepsze. From the richness of nature. we give you all the best KATALOG PRODUKTÓW MROŻONYCH FROZEN PRODUCTS CATALOGUE

Z bogactwa natury. dajemy to co najlepsze. From the richness of nature. we give you all the best KATALOG PRODUKTÓW MROŻONYCH FROZEN PRODUCTS CATALOGUE Z bogactwa natury dajemy to co najlepsze From the richness of nature we give you all the best KATALOG PRODUKTÓW MROŻONYCH FROZEN PRODUCTS CATALOGUE O firmie About company o firmie Inter Europol Piekarnia

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. mrożonych. Products catalogue deep-frozen

Katalog produktów. mrożonych. Products catalogue deep-frozen Katalog produktów mrożonych Products catalogue deep-frozen Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: Individuals and companies interested in partnership are welcome to contact us at: tel. 501 265

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. mrożonych. Products catalogue deep-frozen

Katalog produktów. mrożonych. Products catalogue deep-frozen Katalog produktów mrożonych Products catalogue deep-frozen Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: Individuals and companies interested in partnership are welcome to contact us at: tel. 501 265

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów mrożonych Frozen products catalogue

Katalog produktów mrożonych Frozen products catalogue Katalog produktów mrożonych Frozen products catalogue 2 www.intereuropol.eu O firmie About company Inter Europol Piekarnia Szwajcarska powstała w 1989 roku jako mała firma rodzinna. Na początku działalności

Bardziej szczegółowo

Smaczne Zdrowe Nasze katalog.indd :50:44

Smaczne Zdrowe Nasze katalog.indd :50:44 Smaczne Zdrowe Nasze Spis TREŚCI CHLEBY / BREADS 2 BUŁKI / ROLLS 5 DROŻDŻÓWKI / BUNS 7 PĄCZKI / DOUGHNUTS 9 CIASTA / CAKES 11 2 Twelve Grains LTD Chleby Goralski Bread 800g Goralski Bread Baltonowski

Bardziej szczegółowo

NASZE PRODUKTY NASZA FILOZOFIA SUROWCÓW I PRODUKCJI OUR PRODUCTS OUR PHILOSOPHY BEHIND INGREDIENTS AND PROCESSES

NASZE PRODUKTY NASZA FILOZOFIA SUROWCÓW I PRODUKCJI OUR PRODUCTS OUR PHILOSOPHY BEHIND INGREDIENTS AND PROCESSES KATALOG PRODUKTÓW NASZE PRODUKTY Gwarantujemy najwyższą jakość wypieków, a także długotrwałą świeżość prosto z pieca. ARYZTA to synonim autentyczności i symbol długoletniej tradycji, a jednocześnie innowacji.

Bardziej szczegółowo

Frozen baked goods catalogue

Frozen baked goods catalogue Frozen baked goods catalogue MW Janczewscy Company was founded in 1991 by Mariola and Waldemar Janczewski, and today it is one of the most competitive confectionery companies in Poland. Our products are

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Cukierki. Krówki Owoce. Wafle. czekoladowe. w czekoladzie PRODUCTS CATALOGUE

Katalog produktów. Cukierki. Krówki Owoce. Wafle. czekoladowe. w czekoladzie PRODUCTS CATALOGUE Katalog produktów PRODUCTS CATALOGUE Cukierki czekoladowe Krówki Owoce w czekoladzie Wafle Historia zakładu sięga roku, kiedy to Świebodzicach założona została Fabryka Czekolady Śnieżka. Śnieżka-Invest

Bardziej szczegółowo

NASZE PRODUKTY NASZA FILOZOFIA SUROWCÓW I PRODUKCJI OUR PRODUCTS OUR PHILOSOPHY BEHIND INGREDIENTS AND PROCESSES

NASZE PRODUKTY NASZA FILOZOFIA SUROWCÓW I PRODUKCJI OUR PRODUCTS OUR PHILOSOPHY BEHIND INGREDIENTS AND PROCESSES NASZE PRODUKTY Gwarantujemy najwyższą jakość wypieków, a także długotrwałą świeżość prosto z pieca. ARYZTA to synonim autentyczności i symbol długoletniej tradycji, a jednocześnie innowacji. Przy wyrobie

Bardziej szczegółowo

skąd pochodzi Nasz Kurczak

skąd pochodzi Nasz Kurczak Nasz Kurczak to mięso pochodzące od sprawdzonych dostawców. W większości to odbiorcy pasz marki Wipasz - znamy ich hodowle, wspieramy wiedzą, szkolimy. 1 Wiemy skąd pochodzi Nasz Kurczak Kontrolujemy jakość

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do składania zamówień w Działach Sprzedaży:

Zapraszamy do składania zamówień w Działach Sprzedaży: Katalog produktów Zapraszamy do składania zamówień w Działach Sprzedaży: Piekarnia Krakowiaków tel. 22 573 92 12 przedstawiciele_krakowiakow@spc.pl Obsługiwany rejon: Warszawa lewobrzeżna i okolice Piekarnia

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam ofertę Młyńskiego Dania, firmy cateringowej istniejącej na krakowskim rynku od 2004 roku.

Przedstawiam ofertę Młyńskiego Dania, firmy cateringowej istniejącej na krakowskim rynku od 2004 roku. Szanowni Państwo, Przedstawiam ofertę Młyńskiego Dania, firmy cateringowej istniejącej na krakowskim rynku od 2004 roku. Od 12 lat zajmujemy się przygotowaniem oraz dostawą dań dla naszych klientów. Szczególną

Bardziej szczegółowo

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA Ludzki organizm w ok. 60% składa się z wody. Bardzo ważne jest wypijanie przynajmniej 1,5 l płynów dziennie - zapobiegasz w ten sposób odwodnieniu organizmu oraz wspomagasz pracę mózgu. PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

- chleb powszedni - chleb kanapkowy - chleb lniany - chleb śniadaniowy - chleb wiejski - chleb foremkowy graham

- chleb powszedni - chleb kanapkowy - chleb lniany - chleb śniadaniowy - chleb wiejski - chleb foremkowy graham Pieczywo pszenno-żytnie jest lekkie, a jednocześnie bardzo zdrowe. Pieczywo jest smaczne i sprężyste, nawet na drugi dzień smakuje jakby było pieczone chwilkę wcześniej. Znakomicie nadaje się na śniadanie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. 1 Urozmaicenie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowej diety, która zapewnia

Bardziej szczegółowo

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków.

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Przeglądając rodzinne pamiątki znalazła zakurzoną książkę kucharską swojej Babci, która przetrwała 2 Wojny

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny ... Pieczęć wykonawcy FORMULARZ ASORTYMETOWO CENOWY Część 8: Pieczywo. 1 Chleb zwykły tradycyjny biały chleb pszenno-żytni 500g w składzie mąka pszenna, naturalny zakwas żytni szt 600 2 Chleb firmowy pszenno-żytni

Bardziej szczegółowo

Oferta cateringowa. Codziennie przygotowujemy oraz dowozimy posiłki regeneracyjne dla pracowników firm.

Oferta cateringowa. Codziennie przygotowujemy oraz dowozimy posiłki regeneracyjne dla pracowników firm. Oferta cateringowa Jesteśmy firmą działającą na rynku już od 10 lat. Z każdym dniem zdobywamy nowe doświadczenia oraz poszerzamy horyzonty kulinarne w zakresie żywienia zbiorowego dla firm, klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCTS CATALOGUE

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCTS CATALOGUE KATALOG PRODUKTÓW PRODUCTS CATALOGUE O nas About us Spółdzielnia Złotokłos powstała w roku 1978. 37 lat doświadczenia pozwala nam tworzyć ciastka i krówki o niepowtarzalnym smaku. Do produkcji używamy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. n Hetmańska 91, 60-218 Poznań, Poland n the Międzychód Plant n Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód, Poland n

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. n Hetmańska 91, 60-218 Poznań, Poland n the Międzychód Plant n Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód, Poland n n n n Międzychód is a city in the Wielkopolska [Greater Poland] Province, surrounded by nature reserves, known as Land of 100 Lakes and the clean environment. This is also the name of the 110 year old

Bardziej szczegółowo

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Śniadanie s. 3-4 Mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek, bo dostarcza nam energii na cały dzień. Co zatem należy jeść na

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do składania zamówień w Działach Sprzedaży:

Zapraszamy do składania zamówień w Działach Sprzedaży: Katalog produktów Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie to ponad 65 lat tradycji wypieku wyrobów piekarskich. Piekarnia SPC kojarzy się warszawiakom z najwyższą jakością i najlepszym smakiem.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ASORTYMENTOWY I CENOWY - ARTYKU Y MLECZARSKIE

WYKAZ ASORTYMENTOWY I CENOWY - ARTYKU Y MLECZARSKIE WYKAZ ASORTYMENTOWY I CENOWY - ARTYKU Y MLECZARSKIE Za cznik nr 1 do Formularza ofertowego z dnia. r. Lp. Nazwa artyku u Kod CPV Opis Nazwa nadana przez oferenta Jedn ostka miar y Ilo Cena jednostk i netto

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIA. ZACZNIJ DZIEŃ OD PRZYJEMNOŚCI Breakfast. Start the day with pleasure

ŚNIADANIA. ZACZNIJ DZIEŃ OD PRZYJEMNOŚCI Breakfast. Start the day with pleasure MENU ŚNIADANIOWE ŚNIADANIA ZACZNIJ DZIEŃ OD PRZYJEMNOŚCI Breakfast. Start the day with pleasure NA SŁODKO Sweet breakfast ciasto drożdżowe, masło, wiśnie na winie, krem czekoladowy, miód / yeast cake,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego. 5. i 6. miesiąc życia

Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego. 5. i 6. miesiąc życia Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego 5. i 6. miesiąc życia 1 5 miesiąc 6 miesiąc KROK 4 KROK 3 KROK 2 KROK 1 Celem do którego należy dążyć jest wyłączne karmienie piersią

Bardziej szczegółowo

ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki

ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki 60% RAZOWA MIESZANKA MĄCZNA Chleb Bracki to pieczywo razowe z dodatkiem naturalnych kwasów - pszennego i żytniego. Mieszanka bogata w mikroelementy

Bardziej szczegółowo

Lizaki deseniowe Patterned lollipops. Cukierki CYTRUSKI Citrus candies. 14 g 10 g 8 g. 150 g 1,25 kg 500 g

Lizaki deseniowe Patterned lollipops. Cukierki CYTRUSKI Citrus candies. 14 g 10 g 8 g. 150 g 1,25 kg 500 g Firma Astra powstała w 1993 roku. W początkowej fazie rozwoju była wyłącznie firmą rodzinną, obecnie posiada osobowość prawną jako spółka prawa handlowego - 100% udziałów spółki stanowią udziały osób fizycznych.

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa 2016

Oferta produktowa 2016 Oferta produktowa 2016 s t r o n a 2 Soki tłoczone Sogo Smaki: sok jabłkowy półsłodki, sok jabłkowy kwaśny, sok jabłkowo porzeczkowy, sok jabłkowo marchewkowy, sok jabłko-buraczek 250ml Moje Conieco Mieszanki

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Produkty piekarnicze i cukiernicze

Produkty piekarnicze i cukiernicze Produkty piekarnicze i cukiernicze g/ g/ g/ bagietka 220g 200 1025 2050 245 490,0 8 16,0 47,1 94,2 0,4 0,8 1,9 3,8 0,3 0,6 1,4 2,8 bagietka paryska 357 1095 3909,15 258 921,1 8,6 30,7 50,3 179,6 0,4 1,4

Bardziej szczegółowo

ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki

ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki 60% RAZOWA MIESZANKA MĄCZNA Chleb Bracki to pieczywo razowe z dodatkiem naturalnych kwasów - pszennego i żytniego. Mieszanka bogata w mikroelementy

Bardziej szczegółowo

Choroby żywieniowo zależne

Choroby żywieniowo zależne Choroby żywieniowo zależne CUKRZYCA TYPU II- DIETA Z OGRANICZENIEM CUKRÓW PROSTYCH 1. Osoby z nadwagą muszą stosować diety redukujące o poziomie energetycznym od 1000 do 1500 kcal w zależności od stanu

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/bluebakeryltd

www.facebook.com/bluebakeryltd www.facebook.com/bluebakeryltd Chleby chleby firmowe Firmowe chleb firmowy chleb firmowy chleb firmowy z makiem i z sezamem 800 g 600 g 800 g chleb kujawski 600 g chleb z koszyczka 600 g chleb kanapkowy

Bardziej szczegółowo

BO WSZYSTKO TO KWESTIA SMAKU!

BO WSZYSTKO TO KWESTIA SMAKU! Nie masz pomysłu na obiad? Dzieci kręcą nosem na ciągle takie same kanapki? A może chcesz zaskoczyć bliskich pysznym deserem, ale boisz się niepowodzenia? Poniżej przedstawiamy popularne i warte polecenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Wielkanocna 2016

Oferta Wielkanocna 2016 Oferta Wielkanocna 2016 Zapach wiosny, aromat białego barszczu, wyjątkowy smak potraw doprawiony szczyptą chrzanu. Kolorowe pisanki, cukrowy baranek, mazurek kajmakowy, srebrzyste bazie Świąteczne dania

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK BIEŻĄCEGO NOTOWANIA (24godzinny)

DZIENNICZEK BIEŻĄCEGO NOTOWANIA (24godzinny) DZIENNICZEK BIEŻĄCEGO NOTOWANIA (24godzinny) Moim celem jest zapoznanie się z Państwa zwyczajowym sposobem żywienia. Z uwagi na to, proszę Państwa o wypełnienie poniższego dzienniczka bieżącego notowania

Bardziej szczegółowo

Obiad Zupa krem z dyni Łosoś pieczony w folii bez tłuszczu z imbirem, kurkumą i sezamem Parowane brokuły i szparagi z oliwą z oliwek Kieliszek wina

Obiad Zupa krem z dyni Łosoś pieczony w folii bez tłuszczu z imbirem, kurkumą i sezamem Parowane brokuły i szparagi z oliwą z oliwek Kieliszek wina Poniedziałek 2-3 kromki pieczywa pełne ziarno na naturalnym zakwasie Oliwa z oliwek zamiast masła Biały chudy ser ze szczypiorkiem Gotowane brokuły Sałatka ze słodkich ziemniaków: bataty, por, czerwona

Bardziej szczegółowo

BiOoaza ŻYWNOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATEM JAKOŚCI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO CERTIFIED ECOLOGICAL FARMING FOOD PRODUCTS

BiOoaza ŻYWNOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATEM JAKOŚCI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO CERTIFIED ECOLOGICAL FARMING FOOD PRODUCTS BiOoaza BiOoaza ŻYWNOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATEM JAKOŚCI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO CERTIFIED ECOLOGICAL FARMING FOOD PRODUCTS 2 BULION WARZYWNY BEZ DROŻDŻY INSTANT VEGETABLE BROTH WITHOUT YEAST EXTRACT

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów HoReCa

Katalog produktów HoReCa Katalog produktów HoReCa Przyprawy Jednorodne Bazylia pojemność: 170 g dostępne opakowania: PET 170 g, torebka 1000 g liczba w kartonie: 12, 20 Chili pojemność: 420 g dostępne opakowania: PET 420 g, torebka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsip.com.pl 3

Spis treści. www.wsip.com.pl 3 Spis treści 1. Wprowadzenie................................................... 9 1.1. Żywność jako źródło składników pokarmowych...................... 9 1.1.1. Normy żywienia dla ludności................................

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów Products catalogue

Katalog produktów Products catalogue Katalog produktów Products catalogue Wszelkiego rodzaju warzywa i owoce a także mieszanki owocowe i warzywne można kupić w opakowaniach z logiem Słonecznego Ogrodu. Łącząc ogromne doświadczenie oraz najnowsze

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Doskonałość profesjonalnych wypieków

Doskonałość profesjonalnych wypieków Doskonałość profesjonalnych wypieków Zapewnianie optymalnych rezultatów Zawsze odkąd tylko Aromatic został założony jako firma rodzinna w roku 1936, wysoko cenimy postawę silną i innowacyjną. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

O NAS. Uważamy, że życie jest zbyt krótkie, by pić byle jaką kawę. Nasza kawa to nie tylko kawa. To kawa z dużą ilością serca.

O NAS. Uważamy, że życie jest zbyt krótkie, by pić byle jaką kawę. Nasza kawa to nie tylko kawa. To kawa z dużą ilością serca. O NAS Zebrawszy kilkuletnie doświadczenie w świecie kawy, zdecydowaliśmy, że marka Cophi zrobi różnicę. Naszych Klientów zapraszamy do przeżycia niezwykłego doświadczenia, które skrywa filiżanka kawy.

Bardziej szczegółowo

Non-scheduled passenger transport

Non-scheduled passenger transport Non-scheduled passenger transport Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/40204950.aspx Ulkoinen hankinta ID 255699-2013 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan tyyppi Additional information

Bardziej szczegółowo

Tel. 507-686-417 Restauracja Gniazdo Smaku Kuchnia Polsko-Włoska Warszawa, ul. Samogłoska 15 tel. 507-686-417

Tel. 507-686-417 Restauracja Gniazdo Smaku Kuchnia Polsko-Włoska Warszawa, ul. Samogłoska 15 tel. 507-686-417 Restauracja Gniazdo Smaku Kuchnia Polsko-Włoska Warszawa, ul. Samogłoska 15 Godziny Otwarcia: Poniedziałek-Piątek 11.00-19.00 Sobota-Niedziela 11.00-17.00 Tel. 507-686-417 MENU Poniedziałek Danie Obiadowe:

Bardziej szczegółowo

SYPIALNIE SIMONA BEDROOMS SIMONA

SYPIALNIE SIMONA BEDROOMS SIMONA kolor frontu: połysk - teak / zebrawood / front colour: gloss - teak / zebrawood 190 SYPIALNIA to miejsce o szczególnym znaczeniu. W szerokiej stylistyce sypialni każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno

Bardziej szczegółowo

Aromatyczne. inspiracje 40 % Ser mimolette vepo. Było 32,99. str. 2 3. Zapraszamy na degustację serów i wędlin w każdy piątek od godziny 15:00

Aromatyczne. inspiracje 40 % Ser mimolette vepo. Było 32,99. str. 2 3. Zapraszamy na degustację serów i wędlin w każdy piątek od godziny 15:00 nr 11/2015 Oferta ważna Od 05.11 do 02.12.2015 Aromatyczne Zapraszamy na degustację serów i wędlin w każdy piątek od godziny 15:00 inspiracje 40 % str. 2 3 Ser mimolette vepo Półtwardy ser z mleka krowiego.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI POLAGRA 2014

NOWOŚCI POLAGRA 2014 NOWOŚCI POLAGRA 2014 PIEKARSTWO CUKIERNICTWO INDUSTRY LINE PIEKARSTWO - linia dodatków do wypieku odroczonego Proponujemy szeroki asortyment produktów do odroczonego wypieku, Gotowe kęsy można wypiekać

Bardziej szczegółowo

Składniki odżywcze podzielone zostały ze względu na funkcje:

Składniki odżywcze podzielone zostały ze względu na funkcje: SKŁADNIKI ODŻYWCZE JAK JE UGRYŹĆ? Składnikami odżywczymi nazywamy związki występujące w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które po spożyciu ulegają strawieniu i wchłonięciu ze

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego. 11. i 12. miesiąc życia

Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego. 11. i 12. miesiąc życia Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego 11. i 12. miesiąc życia 1 11. i 12. miesiąc Poniższa propozycja, to propozycja diety bezmlecznej dla niemowląt z alergią na białka mleka

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Jednorazowo w spotkaniu uczestniczyło będzie 14 beneficjentów z rodzinami czyli ok. 45 osób

ZAPYTANIE OFERTOWE. Jednorazowo w spotkaniu uczestniczyło będzie 14 beneficjentów z rodzinami czyli ok. 45 osób Zmieniam swoją przyszłość aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ul. Poznańska 165 05-850 Ożarów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2016 www.aldaprzysmaki.pl NAJNOWSZE PRODUKTY W OFERCIE Stale poszerzamy nasz asortyment, aby sprosta Twoim oczekiwaniom i dostarcza najwy szej jako ci produkty w najlepszych cenach. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina.

Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina. Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina. Źródło: www.pmnr7.pl Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Żywienia Człowieka Studia Podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Probiotyczne napoje fermentowane

Probiotyczne napoje fermentowane Probiotyczne napoje fermentowane Waldemar Gustaw Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów UP Lublin Probiotyki probiotyk pro bios - dla życia probiotyki to pojedyncze lub mieszane kultury żywych mikroorganizmów,

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

RECIPE BOOK HOME BREAD BAGUETTE. www.tefal.com R E C I P E B O O K - HOME BREAD BAGUETTE

RECIPE BOOK HOME BREAD BAGUETTE. www.tefal.com R E C I P E B O O K - HOME BREAD BAGUETTE Printed in China May 2014 SAS SEB-21261 SELONGEY CEDEX RCS 302 412 226 All rights reserved ISBN 978-2-919063-96-3 R E C I P E B O O K - HOME BREAD BAGUETTE NC00126321 - JPM & Associés marketing - design

Bardziej szczegółowo

Organizujesz konferencjê, szkolenie lub spotkanie biznesowe? ~ ~ ~ Menu Szyte na miarê

Organizujesz konferencjê, szkolenie lub spotkanie biznesowe? ~ ~ ~ Menu Szyte na miarê CATERING MENU Organizujesz konferencjê, szkolenie lub spotkanie biznesowe? W Restauracji ALYKI wiemy, e ka de d³u sze spotkanie nie mo e obejœæ siê bez smacznej przerwy kawowej i poczêstunku. Ciep³e napoje

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ODŻYWCZA WYBRANYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA WYBRANYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 236 240 Barbara Ratkovska, Krystyna Iwanow, Agata Gorczakowska, Beata Przygoda, Anna Wojtasik, Hanna Kunachowicz WARTOŚĆ ODŻYWCZA WYBRANYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMPLET 3 PraKłosy Oryginalny chleb o pradawnej sile!

KOMPLET 3 PraKłosy Oryginalny chleb o pradawnej sile! Oryginalny chleb o pradawnej sile! SKONCENTROWA MIESZKA DO WYPIU MIESZEGO PIECZYWA. ZAWIERA PSZENICĘ ORKISZ, PSZENICĘ SOPSZĘ ORAZ SIO CH (SALV HISPICA). P A/ CH SOPSZA ORKISZ Oryginalny chleb o pradawnej

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC Szybki fermentator z płaszczem chłodzącym do zakwasów żytnich i podmłód pszennych 05/2015 Smak Od ex et, si. Rat, quatinc

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA U JAKUBA

RESTAURACJA U JAKUBA RESTAURACJA U JAKUBA OFERTY PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH (chrzciny- imprezy przewidziane na 2-3 godz.) Oferta ważna od 1.01.2012r. do 30.06.2012r. ul. Wojska Polskiego 9, Pruszcz Gdański Rezerwacje przyjmujemy

Bardziej szczegółowo

NADWAGA, OTYŁOŚĆ i DIETA DZIECI

NADWAGA, OTYŁOŚĆ i DIETA DZIECI NADWAGA, OTYŁOŚĆ i DIETA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM mgr. inż Izabela Piechowska NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY OTYŁOŚĆ wg WHO jest stanem chorobowym charakteryzującym się nadmiernym nagromadzeniem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy zawodu: 321[10] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 321[10]-01-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

świat regeneracji kompresory zawieszenia

świat regeneracji kompresory zawieszenia świat regeneracji kompresory zawieszenia THE BEST Zabielski, 02-246 Warszawa, ul. Geologiczna 7 tel.: +48 691426620, e-mail: czesci@swiatregeneracji.pl www.swiatregeneracji.pl Firma THE BEST ZABIELSKI

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Pacjenta i Rodziców

Informacje dla Pacjenta i Rodziców Warszawa, dnia. KONSULTACJA DIETETYCZNA 1. Imię i nazwisko dziecka:... 2. Data urodzenia.. Telefon kontaktowy:... 3. Masa ciała (kg) ; Centyl:. 4. Wzrost (cm) ; Centyl:. 5. BMI.Centyl:.. 6. Rozpoznanie:

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie okolicznościowe w Starym Młynie. Oferta 2016. Hotel & Karczma Stary Młyn, 42-300 Koziegłowy, stary-mlyn@cze.

Przyjęcie okolicznościowe w Starym Młynie. Oferta 2016. Hotel & Karczma Stary Młyn, 42-300 Koziegłowy, stary-mlyn@cze. Przyjęcie okolicznościowe w Starym Młynie Oferta 2016 HOTEL Dwugwiazdkowy Hotel Stary Młyn to bardzo ładnie prezentujący się kompleks zbudowany z ekologicznych materiałów. Poczujesz jak nigdzie indziej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy ART. SPOŻYWCZE ZAŁĄCZNIK NR 1G. Bielsko-Biała, grudzień 2012 Strona 1. Nazwa i pieczątka firmy

Formularz cenowy ART. SPOŻYWCZE ZAŁĄCZNIK NR 1G. Bielsko-Biała, grudzień 2012 Strona 1. Nazwa i pieczątka firmy .. Nazwa i pieczątka firmy ART. SPOŻYWCZE Formularz cenowy ZAŁĄCZNIK NR 1G Lp. Nazwa produktu j.m. Ilość 1. Ryż długo ziarnisty kg 250 2. Kasza jaglana kg 42 3. Kasza gryczana kg 83 4. Kasza manna kg 100

Bardziej szczegółowo

rzeka pomysłów zdjęcia:??? przepisy i wykonanie dań: Paweł Paszek-Pietruch rodzina 2015 kukbu

rzeka pomysłów zdjęcia:??? przepisy i wykonanie dań: Paweł Paszek-Pietruch rodzina 2015 kukbu 122 123 rzeka pomysłów W lecie w domu bywa nudno. Wyciągajmy dzieciaki do gorącego miasta. Tam rozgrzane głowy ostudzą wspólne zabawy w tropienie i wymyślanie wodnych motywów artystycznych! zdjęcia:???

Bardziej szczegółowo

Z miłości do słodkości...

Z miłości do słodkości... Z miłości do słodkości... BLOKI MIODOWE Bloki miodowe to wyjątkowy smak, doskonały aromat oraz w pełni naturalna receptura. Cieszą się wielkim zainteresowaniem osób, dla których zdrowa żywność jest podstawą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat INSTRUKCJA ZGADNIJ i SKOJARZ Gra edukacyjna Gra dla 2 4 osób od 8 lat Zawartość pudełka: 1) karty zagadki - 55 szt. 2) tabliczki z obrazkami - 55 szt. 3) żetony - 4 x po 10 szt. w 4 kolorach 4) instrukcja

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

GWARNA 9 CAFE JESIENNO-ZIMOWE MENU!

GWARNA 9 CAFE JESIENNO-ZIMOWE MENU! GWARNA 9 CAFE poleca JESIENNO-ZIMOWE MENU! CZEKO... CZEKO... CZEKOLADA!!! 9zł włoska... gorąca... gęsta... GRZANE WINO 9zł czerwone przyprawy korzenne, pomarańcza białe skórka pomarańczowa maczana w pigwówce,

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Setki zastosowań ALLU na całym świecie

Setki zastosowań ALLU na całym świecie Setki zastosowań ALLU na całym świecie W załeżności od aplikacji i maszyny bazowej gama produktówallu może łatwo przekształcić zwykłą ładowarkę w efektywne urządzenie Przesiewająco-kruszące, które zastąpi

Bardziej szczegółowo

FENCES.

FENCES. FARBEN UND STRUKTUREN STANDARDFARBEN RAL 6005 RAL 8017 RAL 8019 RAL 9005 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Colors and structure...3 Palisade fences 80x20...4 Palisade fences 60x40...6 Palisade fences 20x20...8

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

M E N U O B I A D O W E

M E N U O B I A D O W E M E N U O B I A D O W E OD 01.06 DO 01.07 ŚRODA 01.06. Zupa: Pomidorowa z ryżem parabolicznym Drugie danie: Hamburgery domowe zapiekane ziemniaczki surówka z kapusty marchewki i jabłka z koperkiem Napój:

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Propozycja Wielkanocna i świąteczna

Propozycja Wielkanocna i świąteczna Propozycja Wielkanocna i świąteczna - CATERING - panderosa.pl Propozycja wielkanocna i świąteczna - CATERING - ZUPY Chrzanowa zupa na żeberkach 8 Żur z białą kiełbasą i jajkiem 8 Krem z pomidorów a la

Bardziej szczegółowo

2. Dlaczego stewia? 53

2. Dlaczego stewia? 53 SPIS TREŚCI Przedmowa do rozszerzonego wydania 2010 13 Stewia - nowe badania potwierdzają jej nieszkodliwość dla zdrowia człowieka 13 Podziękowanie 19 Wstęp: stewia - tajemnica miodowych liści 23 1. Roślina

Bardziej szczegółowo

Żywienie bez zmartwień. Wszyscy kochamy Complete!

Żywienie bez zmartwień. Wszyscy kochamy Complete! Żywienie bez zmartwień Wszyscy kochamy Complete! Zwierzęta, podobnie jak ludzie, cieszą się lepszym i dłuższym życiem, gdy się zdrowo odżywiają. Karmy Versele-Laga z linii Complete zapewniają doskonale

Bardziej szczegółowo

Czytam i piszę. klasa II. część. Seria. dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej.

Czytam i piszę. klasa II. część. Seria. dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Seria Czytam i piszę dla klasy drugiej szkoły podstawowej Zestaw podstawowy część Ćwiczenia do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej Ćwiczenia do edukacji matematycznej Zestaw sześciu zeszytów

Bardziej szczegółowo