Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 42/2012/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. 6) Program. 7) Zapewnienie trenerów/doradców. 8) Materiały szkoleniowe i doradcze. 9) Nadzór nad szkoleniem. 10) Dokumentacja ze szkolenia i doradztwa. 11) Sposób rozliczenia, płatności. 12) Ochrona danych osobowych. 13) Prawa autorskie. 14) Kody CPV. 15) Zakres, który zapewnia Zamawiający. 1) Nazwa zamówienia. Ogólne wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i działania samorządowych spółdzielni socjalnych. 2) Źródło finansowania. - Projekt pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Informacje o projekcie: Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej. Numer i nazwa Działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Numer i nazwa Poddziałania: Wsparcie ekonomii społecznej. Województwo: Podkarpackie. Instytucja, w której został złożony wniosek: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Numer konkursu: 21/POKL/7.2.2/2011. Okres realizacji projektu: od do Obszar realizacji projektu: Województwo podkarpackie. Nazwa Beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /11-00 zawarta w dniu r. pomiędzy Województwem Podkarpackim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). Przedmiot zamówienia składa się z 4 części. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

2 Strona 2 Część nr 1: Szkolenie stacjonarne. Wykonanie usługi w zakresie: Szkolenie z podstaw ekonomii społecznej oraz zasad zakładania i działania Spółdzielni Socjalnych dla 32 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (zwane dalej JST) w wymiarze 32 godzin na 1 grupę. 4 grupy szkoleniowe po 8 osób. Łączna liczba godzin: 32 godzin x 4 grupy = 128 godzin szkolenia stacjonarnego. 4 dni szkolenia w czasie 2 tygodni. 1 godzina szkolenia to 45 minut zegarowych. Zamawiający poda szczegółowy harmonogram szkolenia w podziale na 4 grupy szkoleniowe (patrz punkt 4). Miejsce szkolenia - Województwo Podkarpackie. Salę na szkolenia zapewnia Zamawiający (patrz punkt 5). Uczestnikami szkolenia będą 32 osoby dorosłe wyznaczone przez JST (nie wyklucza się, że będą to osoby niepełnosprawne fizycznie). Część nr 2: Szkolenie wyjazdowe. Wykonanie usługi w zakresie: Szkolenie wyjazdowe w siedzibie funkcjonującej Spółdzielni Socjalnej dla 32 osób w wymiarze 8 godzin (po 4 godziny w siedzibie jednej Spółdzielni Socjalnej) na 1 grupę (2 grupy po 16 osób). Łączna liczba godzin: 8 godzin x 2 grupy = 16 godzin szkolenia wyjazdowego. Miejsce szkolenia - Województwo Podkarpackie. Transport uczestników szkolenia zapewnia Zamawiający. 1 godzina szkolenia to 45 minut zegarowych. Uczestnikami szkolenia będą 32 osoby dorosłe wyznaczone przez JST (nie wyklucza się, że będą to osoby niepełnosprawne fizycznie). Część nr 3: Doradztwo indywidualne w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej. Wykonanie usługi w zakresie: Doradztwo indywidualne dla 32 Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie tworzenia i prowadzenia Samorządowej Spółdzielni Socjalnej, w wymiarze 10 godzin na 1 Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Łączna liczba godzin doradztwa: 32 Jednostki Samorządu Terytorialnego x 10 godzin doradztwa indywidualnego = 320 godzin doradztwa indywidualnego. Nie więcej niż 2,5 godziny na 1 dzień w jednej JST. 1 godzina doradztwa to 60 minut zegarowych. Wszystkie JST są z terenu Województwa Podkarpackiego. Miejsce świadczenia doradztwa w siedzibie JST. Dojazd i koszty dojazdu doradców do siedziby JST zapewnia Wykonawca. Wykaz JST wskaże Zamawiający po zakończeniu rekrutacji uczestników projektu, nie później jednak niż do 5 grudnia 2012r. Część nr 4: Doradztwo indywidualne w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej. Wykonanie usługi w zakresie: Doradztwo indywidualne dla 32 Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej, w wymiarze 10 godzin na 1 Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Łączna liczba godzin doradztwa: 32 Jednostki Samorządu Terytorialnego x 10 godzin doradztwa indywidualnego = 320 godzin doradztwa indywidualnego. Nie więcej niż 2,5 godziny na 1 dzień w jednej JST. 1 godzina doradztwa to 60 minut zegarowych. Wszystkie JST są z terenu Województwa Podkarpackiego. Miejsce świadczenia doradztwa w siedzibie JST. Dojazd i koszty dojazdu doradców do siedziby JST zapewnia Wykonawca. Wykaz JST wskaże Zamawiający po zakończeniu rekrutacji uczestników projektu, nie później jednak niż do 5 grudnia 2012r.

3 Strona 3 Uwagi ogólne dotyczące wszystkich części: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Organizację, obsługę techniczną, zapewnienie trenerów/doradców, zapewnienie materiałów szkoleniowych, nadzór nad trenerami/doradcami. Wykonawca ponosi koszty dojazdów trenerów tj. szkoleniowców i doradców na miejsce szkolenia i doradztwa. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w całości do r. W tym: Szkolenia stacjonarne muszą się odbyć w terminie do r. Szkolenia wyjazdowe muszą się odbyć w terminie do r. Doradztwo indywidualne dla JST w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej musi się odbyć do r. Doradztwo indywidualne dla JST w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej musi się odbyć do r. Kolejność działań (tj. kolejność wykonania części zamówienia): Doradztwo indywidualne dla JST w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej i doradztwo indywidualne dla JST w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej nie mogą rozpocząć się wcześniej niż pierwszy dzień szkolenia stacjonarnego. Szkolenie wyjazdowe musi odbyć się po zakończeniu co najmniej 16 godzin (na grupę) szkolenia stacjonarnego. Zamawiający poda szczegółowy harmonogram ww. szkoleń i ww. doradztwa w poszczególnych JST, planowany termin podania harmonogramu do r. 5) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. Część nr 1: Szkolenie stacjonarne: W odniesieniu do szkoleń stacjonarnych miejsca wskazuje Zamawiający po zakończeniu rekrutacji uczestników projektu, ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń. Szkolenie stacjonarne odbędzie się na terenie Województwa Podkarpackiego. Część nr 2: Szkolenie wyjazdowe: Miejsca szkoleń wyjazdowych w siedzibach funkcjonujących Spółdzielni Socjalnych (na terenie Województwa Podkarpackiego). W terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca poda Zamawiającemu nazwę, adres i dane kontaktowe 2 Spółdzielni Socjalnych, które działają co najmniej 6 miesięcy. Zamawiający w terminie do 3 dni od otrzymania wykazu 2 Spółdzielni Socjalnych akceptuje lub nie wskazane Spółdzielnie Socjalne. W przypadku braku akceptacji, Zamawiający podaje uzasadnienie, a Wykonawca jest zobowiązany wskazać kolejne Spółdzielnie Socjalne w terminie do 2 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego. W przypadku ponownego braku akceptacji Zamawiający wskazuje wybrane przez siebie Spółdzielnie Socjalne. Odległość miedzy tymi dwoma Spółdzielniami Socjalnymi nie może być większa niż 80km. Obie grupy mają odwiedzić te same 2 (słownie dwie) Spółdzielnie Socjalne, po 4 godziny na 1 (słownie jedną) Spółdzielnię Socjalną. Ww. spółdzielnie socjalne muszą przedstawić oświadczenie, że wyrażają zgodę na przeprowadzenie szkolenia oraz, że posiadają wystarczające zaplecze lokalowe dla przeprowadzenia szkolenia dla minimum 16 osób. Oświadczenie to musi być dostarczone w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu i zakresu przedmiotu zamówienia.

4 Strona 4 Cześć nr 3 i 4: Doradztwo indywidualne w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej oraz Doradztwo indywidualne w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej. Doradztwo indywidualne będzie się odbywać w siedzibach 32 JST wskazanych przez Zamawiającego. Miejsca doradztwa indywidualnego zostaną ustalone przez Zamawiającego po zrekrutowaniu 32 JST do projektu. Zamawiający poda szczegółowy harmonogram oraz adresy doradztwa w poszczególnych JST. Planowany termin podania adresów i harmonogramu - do r. 6) Program. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego programu w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. Część nr 1: Szkolenie stacjonarne: Szkolenia stacjonarne mają być złożone z 5 bloków tematycznych tj.: a) Cele działania Spółdzielni Socjalnych 2 godziny, b) Spółdzielnia socjalna jako skuteczny instrument aktywizacji i integracji społecznej osób wykluczonych 4 godziny, c) Zakładanie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne - 4 godziny, d) Podstawy pisania planów założenia i działalności spółdzielni socjalnej 10 godzin, e) Zarządzanie spółdzielnią socjalną osób prawnych 2 godziny, f) Księgowość spółdzielni socjalnej 10 godzin. Zadaniem Wykonawcy jest uszczegółowienie ww. bloków tematycznych i przedstawienie szczegółowego zakresu każdego bloku w rozpisaniu na kolejne dni szkolenia (typu: 1 dzień -..., 2 dzień -..., 3 dzień, itd.) w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający zapewnia sobie możliwość korekty. Część nr 2: Szkolenie wyjazdowe: Szkolenia wyjazdowe w siedzibie funkcjonującej na obszarze Województwa Podkarpackiego Spółdzielni Socjalnej. Szkolenie to ma pokazać dobre przykłady działania w zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej (tzw. dobre praktyki) oraz przykłady współpracy Spółdzielni Socjalnej i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zadaniem Wykonawcy jest uszczegółowienie ww. tematu szkolenia i przedstawienie szczegółowego zakresu szkolenia w rozpisaniu na kolejne godziny szkolenia (typu: 1 godzina -..., 2 godzina -..., 3 godzina, itd.) w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający zapewnia sobie możliwość korekty. Cześć nr 3: Doradztwo indywidualne w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej. Doradztwo indywidualne dla JST ma obejmować tematykę dotyczącą zakładania oraz prowadzenia Spółdzielni Socjalnej 10 godzin. Liczba dni i godzin doradztwa: 10 godzin dla jednej JST w 32 JST (łącznie 320 godzin), nie więcej niż 2,5 godziny na 1 dzień w jednej JST. 1 godzina doradztwa to 60 minut zegarowych. Cześć nr 4: Doradztwo indywidualne w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej. Doradztwo indywidualne dla JST ma obejmować tematykę dotyczącą możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej przez JST 10 godzin.

5 Strona 5 Liczba dni i godzin doradztwa: 10 godzin dla jednej JST w 32 JST (łącznie 320 godzin), nie więcej niż 2,5 godziny na 1 dzień w jednej JST. 1 godzina doradztwa to 60 minut zegarowych. Programy szkolenia stacjonarnego i szkolenia wyjazdowego powinny zawierać informacje dotyczące ich tematyki z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz informacje dotyczące wiedzy i umiejętności jakie zdobędą uczestnicy po ich zakończeniu. Programy szczegółowe mają być zgodne z zakresem tematycznym poszczególnych szkoleń podanym wyżej. 7) Zapewnienie trenerów/doradców. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią kadrę. Przedmiot zamówienia musi być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Minimalne wymogi dotyczące osób, które będą prowadzić szkolenia, opracowywać programy, materiały szkoleniowe i wykonywać doradztwo to: Część nr 1: Szkolenie stacjonarne: Co najmniej 6 osób. Jedna osoba może poprowadzić maksymalnie tylko 1 (słownie jeden) blok tematyczny. a) Blok tematyczny pt.: Cele działania Spółdzielni Socjalnych. Co najmniej 1 osoba o kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe - doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń na ww. temat, minimum 10 godzin przeprowadzonych szkoleń; - minimum 6 miesięcy doświadczenia przy współpracy ze spółdzielnią socjalną. b) Blok tematyczny pt.: Spółdzielnia socjalna jako skuteczny instrument aktywizacji i integracji społecznej osób wykluczonych. Co najmniej 1 osoba o kwalifikacjach: - wykształcenie minimum średnie, - doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń na ww. temat, minimum 20 godzin przeprowadzonych szkoleń; - minimum 1 rok pracy na podstawie umowy o pracę i/lub spółdzielczej umowy o pracę w spółdzielni socjalnej. c) Blok tematyczny pt.: Zakładanie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne. Co najmniej 1 osoba o kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe kierunek prawo i/lub administracja, - doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń na ww. temat, minimum 20 godzin przeprowadzonych szkoleń; d) Blok tematyczny pt.: Podstawy pisania planów założenia i działalności spółdzielni socjalnej. Co najmniej 1 osoba o kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe kierunek ekonomia i/lub marketing i/lub zarządzanie i/lub finanse i/lub rachunkowość, - doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń na ww. temat, minimum 50 godzin przeprowadzonych szkoleń; e) Blok tematyczny pt.: Zarządzanie spółdzielnią socjalną osób prawnych. Co najmniej 1 osoba o kwalifikacjach:

6 Strona 6 - doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń na ww. temat, minimum 20 godzin przeprowadzonych szkoleń; - minimum 1 rok pracy na stanowisku członka zarządu spółdzielni socjalnej osób prawnych. f) Blok tematyczny pt.: Księgowość spółdzielni socjalnej. Co najmniej 1 osoba o kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe kierunek finanse i/lub rachunkowość i/lub ekonomia, - doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń na ww. temat minimum, 50 godzin przeprowadzonych szkoleń; - praca na stanowisku księgowy/a w spółdzielni socjalnej przez minimum 1 rok i/lub praca na stanowisku księgowy/a w biurze rachunkowym obsługującym spółdzielnię socjalną. Część nr 2: Szkolenie wyjazdowe: W celu przeprowadzenia szkoleń wyjazdowych Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą o następujących kwalifikacjach: - wykształcenie minimum średnie, - doświadczenie: (łącznie) minimum 1 rok udokumentowanej pracy w Spółdzielni Socjalnej jako członek Zarządu, - uczestniczenie w zakładaniu Spółdzielni Socjalnej, - uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji w Spółdzielni Socjalnej, - znajomość zasad zakładania i działalności Spółdzielni Socjalnej, - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa (minimum 4 godziny). Cześć nr 3: Doradztwo indywidualne w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej. Doradztwo musi być wykonywane przez co najmniej 8 doradców, w tym: 1) co najmniej 4 osoby o następujących kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe kierunek prawo i/lub administracja - doświadczenie zawodowe: osoba przeprowadziła co najmniej 50 godzin doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych, - znajomość procedur stosowanych przy zakładaniu Spółdzielni Socjalnych, w tym w szczególności procedur KRS, ZUS, Urząd Skarbowy. 2) co najmniej 4 osoby o następujących kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe: co najmniej 50 godzin doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych - uczestniczyła w procesie założenia minimum 1 przedsiębiorstwa społecznego z udziałem JST. Cześć nr 4: Doradztwo indywidualne w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej. Doradztwo musi być wykonywane przez co najmniej 8 doradców, w tym: 1) co najmniej 4 osoby o następujących kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe kierunek prawo i/lub administracja, - doświadczenie zawodowe: 1 rok czasu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych po stronie oferenta lub zamawiającego. 2) co najmniej 4 osoby o następujących kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe: osoba przeprowadziła co najmniej 50 godzin doradztwa w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

7 Strona 7 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do realizacji szkoleń i doradztwa oraz ich CV wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. Wzór CV załączniki nr 2 do Szczegółowego opisu i zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji ww. osób poprzez m.in. przeprowadzenie (telefonicznie) rozmów kwalifikacyjnych, ocenę kwalifikacji, rozmowę z kandydatem na trenera. Zamawiający informuje, że CV trenerów/doradców będzie przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (zwanego dalej WUP) celem akceptacji. W przypadku braku akceptacji przez RARR S.A. i/lub przez WUP Wykonawca wskazuje inną osobę o wymaganych kwalifikacjach. 8) Materiały szkoleniowe. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 33 kompletów materiałów szkoleniowych, które będą składać się z następujących części: 1. Materiałów szkoleniowych rozumianych jako prezentacje minimum 6 prezentacji po 1 (słownie jednej) na każdy blok tematyczny, minimum 20 slajdów na jedną godzinę, w formie papierowej i elektronicznej. Prezentacje powinny zostać oznaczone logotypem PO KL i UE oraz logotypem projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. 2. Podręcznika w wersji papierowej i elektronicznej, wersja papierowa minimum 60 stron formatu A4, zastosowana czcionka tekstu Verdana 10, nagłówki Verdana 10 wytłuszczone, tytuły rozdziałów Verdana 12 wytłuszczone. Rozdziały powinny być ponumerowane i umieszczone w spisie treści. Należy zastosować stałą interlinię 1,15 do całości tekstu. Odstępy pomiędzy wierszami ustawić na 0. Jeśli zajdzie konieczność powiększenia odstępu pomiędzy wierszami należy użyć klawisza ENTER. Wszystkie rysunki, diagramy i tabele należy dostosować do rozmiaru strony tj. A4. Podręcznik powinien składać się z III tomów oprawionych osobno. Każdy tom powinien zostać umieszczony w osobnym segregatorze formatu A4, tj. powinien składać się z 3 (słownie trzech) segregatów, opisanych i zawierających logotypy PO KL i UE oraz logotyp projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. I tom powinien zawierać treść, która będzie obejmować co najmniej następujący zakres informacji: a) Cele działania Spółdzielni Socjalnych. b) Spółdzielnia socjalna jako skuteczny instrument aktywizacji i integracji społecznej osób wykluczonych: - Kto może założyć spółdzielnię socjalną, - Różnice pomiędzy spółdzielniami osób fizycznych i osób prawnych, - Dobre praktyki. c) Prawne podstawy działania Spółdzielni Socjalnych. - Ustawy i inne akty prawne, - Statut. d) Procedura zakładania spółdzielni socjalnej osób prawnych. - Formalno-prawne aspekty partnerstwa JST, - Uchwały JST dotyczące założenia spółdzielni socjalnej, - Zebranie założycielskie,

8 Strona 8 - Członkowie spółdzielni socjalnej, - Wkłady i udziały członkowskie, - Powoływanie zarządu spółdzielni socjalnej, - Uchwały i dokumenty zebrania założycielskiego, - Rejestracja spółdzielni socjalnej. e) Zarządzanie spółdzielnią socjalną osób prawnych, - Struktura organizacyjna spółdzielni socjalnej, - Kompetencje organów spółdzielni socjalnej. f) Bieżące funkcjonowanie spółdzielni socjalnej. - Finansowanie spółdzielni socjalnej Fundusz Pracy, PFRON, - Fundusze spółdzielni socjalnej. g) Wspieranie funkcjonowania spółdzielni socjalnej przez samorząd. - Zlecanie zadań własnych, - Zlecanie usług w trybie zamówień publicznych, - Klauzule społeczne, - Udostępnienie lokalu/wyposażenia w formie umowy najmu lub dzierżawy, - Inne formy wsparcia spółdzielni socjalnych. h) Księgowość spółdzielni socjalnej - Podstawowe pojęcia i dokumenty księgowe, - Obowiązki ewidencyjne spółdzielni socjalnej, - Wady i zalety pełnej księgowości, - Sprawozdawczość roczna spółdzielni socjalnych, - Podatek dochodowy oraz podatek VAT w spółdzielni socjalnej. i) Procedury: łączenia, podziału, likwidacji spółdzielni socjalnej. j) Obowiązek lustracji spółdzielni socjalnej. Zawartość poszczególnych części ma być adekwatna do realizowanego programu szkolenia/doradztwa i odpowiadać jego ramom czasowym. Każdy rozdział powinien zawierać odwołanie do aktualnego aktu prawnego oraz przykłady obrazujące i wyjaśniające treść merytoryczną podręcznika, tak aby umożliwić uczestnikom projektu samodzielną edukację z zakresu tematyki zakładania i działania spółdzielni socjalnych osób prawnych. II tom powinien obejmować aktualne akty prawne, w tym w szczególności: Ustawy: 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 ze zm.) 2) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U.2003, Nr 188, poz ze zm.) 3) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 ze zm.) 4) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) 5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 ze zm.) 6) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz ze zm.). 7) Ustawa z dnia 3 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2009 Nr 205, poz ze zm.) 8) Ustawa z dnia 3 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2000 Nr 269, poz ze zm.) 9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

9 Strona 9 10) Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) 11) Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.). 11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.). 12) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U r. Nr 84 poz. 712 ze zm.). 13) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236). Akty wykonawcze: 1) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (tj. Dz. U. Nr 118, poz ze zm.) 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sadowego (Dz. U. Nr 149 poz. 1051). 3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosków o zwrot opłacanych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 18). 4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U. Nr 176, poz. 1367). 5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U. poz. 456). 6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz ze zm.). 7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz ze zm.). III tom powinien zawierać przykładowe dokumenty związane z zakładaniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych, w tym w szczególności: a) porozumienie partnerskie pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego, b) uchwała rady gminy, która będzie wskazywać na wolę powołania spółdzielni socjalnej oraz desygnować osobę uczestniczącą w walnym zebraniu założycielskim spółdzielni, c) uchwała rady powiatu, która będzie wskazywać na wolę powołania spółdzielni socjalnej oraz desygnować osobę uczestniczącą w walnym zebraniu założycielskim spółdzielni, d) uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej, e) uchwała o powołaniu zarządu spółdzielni socjalnej, f) przykładowy statut spółdzielni socjalnej osób prawnych, g) uchwała o przyjęciu statutu spółdzielni socjalnej, h) regulamin walnego zgromadzenia spółdzielni socjalnej, i) protokół z zebrania założycielskiego spółdzielni socjalnej, j) lista członków założycieli spółdzielni socjalnej, k) oświadczenie członkowskie, l) deklaracja członkowska, m) protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej zebrania założycielskiego spółdzielni, socjalnej, n) protokół komisji uchwał i wniosków zebrania założycielskiego, o) wzór wniosku o rejestrację w KRS W5 oraz załączniki do wniosku KRS WK, KRS WH, KRS WM, p) wzór załącznika NIP-2 do rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym,

10 Strona 10 s) wzory dokumentów do zgłoszenia spółdzielni w ZUS jako płatnika składek ZUS ZUA, ZUS ZPA, t) wzory załączników do nadania numeru REGON RG-1, RG-RD. 3. Notatnika - minimum 60 kartek, format A4, kratka. Notatnik musi zostać umieszczony w segregatorze razem z I tomem Podręcznika. Notatnik musi zawierać logotypy PO KL i UE oraz logotyp projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. 4. Długopisu długopis piszący na niebiesko. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty treści materiałów szkoleniowych, w szczególności w zakresie aktualności przedstawionych informacji, aktualności przedstawionych aktów prawnych, kwestii przejrzystości i czytelności podręcznika (m.in. formatowanie, nagłówków, wytłuszczenia tekstu, formatowanie rysunków, diagramów tabel itp.). Wykonawca jest zobowiązany do opracowania ostatecznej treści podręcznika i ostatecznej wersji materiałów szkoleniowych rozumianych jako prezentacje w wersji papierowej, powielenia ich oraz dostarczenia wraz z notatnikami i długopisami na miejsce szkolenia w pierwszym dniu szkolenia stacjonarnego. Jeden egzemplarz kompletu materiałów szkoleniowych: materiałów szkoleniowych rozumianych jako prezentacje i podręcznika (w wersji papierowej i elektronicznej pdf na płycie CD) notatnika i długopisu należy dostarczyć w tym samym dniu do Zamawiającego. Koszty opracowania i powielenia materiałów szkoleniowych i podręcznika ponosi Wykonawca. Wszystkie materiały szkoleniowe i doradcze mają być aktualne, odwoływać się do obowiązujących aktów prawnych, których treść zostanie przedstawiona w II tomie podręcznika. 9) Nadzór nad szkoleniem stacjonarnym i wyjazdowym, doradztwem indywidualnym w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej oraz Doradztwem indywidualnym w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej. Nadzór prowadzony przez Wykonawcę. a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad pracą trenerów i doradców. b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach w realizacji usługi, w tym o przypadkach nieobecności uczestników szkolenia oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w trakcie realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie/doradztwo za te osoby. c) Wykonawca zobowiązany jest do wydruku i stosowania wzorów list obecności, list odbioru materiałów i cateringu oraz kart czasu pracy trenerów/doradców, oznaczeń sali szkoleniowej i miejsca prowadzenia doradztwa przekazanych przez Zamawiającego. Zamawiający przedstawi wzory do 2 dni od daty zawarcia umowy. d) Wykonawca zobowiązany jest do składania tygodniowych raportów z wykonanych czynności w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania zamawiającemu drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie tygodniowych raportów z wykonanych czynności. Raport musi dotrzeć do zamawiającego w każdy poniedziałek w godzinach 9-12 i obejmować spis, opis czynności, datę ich wykonywania, problemy z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w tygodniu poprzedzającym przesłanie raportu.

11 Strona 11 e) Wszelkie pisma kierowane do Zamawiającego musza mieć oznaczenie ze wskazaniem numeru umowy i datą jej zawarcia tj. Dotyczy umowy nr RARR/CES/.../2012 zawartej dnia... Nadzór prowadzony przez Zamawiającego a) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli merytorycznej, w tym przeprowadzenia wszelkich ankiet ewaluacyjnych i oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji szkoleń/ doradztwa w każdej chwili związania umową. b) UWAGA!!!! Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli szkolenia/doradztwa, w tym treści szkolenia i doradztwa przed rozpoczęciem szkolenia/ doradztwa i podczas szkolenia/doradztwa oraz dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkoleń i doradztwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo by podczas szkolenia / doradztwa byli obecni, przysłuchiwali się, kontrolowali treść szkolenia / doradztwa pracownicy Zamawiającego i/lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości merytorycznych w treści Szkolenia / doradztwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 10) Dokumentacja ze szkolenia stacjonarnego i wyjazdowego, doradztwa indywidualnego w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej oraz doradztwa indywidualnego w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej. Dokumentacja sporządzana w trakcie szkolenia stacjonarnego i wyjazdowego: Wykonawca jest zobowiązany do wydruku i do prowadzenia dokumentacji szkoleniowych, oddzielnie dla każdej grupy uczestników oraz jej oznakowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym: a) list obecności na szkoleniu stacjonarnym i wyjazdowym za każdy dzień uczestnictwa, podpisanych przez uczestników i trenera prowadzącego szkolenie. Listy obecności muszą być prowadzone odrębnie dla każdej grupy szkoleniowej. b) kart czasu pracy trenera na szkoleniu stacjonarnym i wyjazdowym, które będą zawierać wymiar godzin, tematy szkolenia, podpisy osób prowadzących dany blok tematyczny oraz dodatkowe informacje, w tym wizyty kontrolne. Karta powinna być uzupełniana na bieżąco po każdym dniu zajęć szkoleniowych. Każdy trener prowadzi oddzielnie swoją kartę czasu pracy. c) list odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu. d) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, tj. zaświadczenie ukończenia szkolenia, podpisane przez Wykonawcę. Wzory ww. dokumentów będą przekazane Wykonawcy w terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku braku obecności na szkoleniach Wykonawca zobowiązany jest natychmiast informować o tym Zamawiającego. Zabrania się korektorowania ww. dokumentów, dopuszczalne są jedynie przekreślenia ewentualnych pomyłek pisarskich. Dokumentacja sporządzana w trakcie doradztwa indywidualnego w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej oraz doradztwa indywidualnego w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej: Wykonawca jest zobowiązany do wydruku i do prowadzenia dokumentacji doradczej, oddzielnie dla każdej JST oraz jej oznakowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym: a) kart doradczych za każdy dzień doradztwa w 1 (słownie jednej) JST, podpisanych przez uczestników doradztwa i doradcę.

12 Strona 12 b) kart czasu pracy doradcy, które będą zawierać wymiar godzin, tematykę doradztwa oraz podpisy osób prowadzących dany rodzaj doradztwa oraz dodatkowe informacje, w tym wizyty kontrolne. Karta powinna być uzupełniana na bieżąco po każdym dniu doradztwa. Każdy doradca prowadzi oddzielnie swoją kartę czasu pracy. Wzory ww. dokumentów będą przekazane Wykonawcy w terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku braku obecności na doradztwie Wykonawca zobowiązany jest natychmiast informować o tym Zamawiającego. Zabrania się korektorowania ww. dokumentów, dopuszczalne są jedynie przekreślenia ewentualnych pomyłek pisarskich. Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu potwierdzająca wykonanie usługi: a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie do 3 dni po zakończeniu zajęć przez każdą grupę szkoleniową kompletu dokumentacji obejmującej: oryginały list obecności za każdy dzień szkolenia, list odbioru materiałów i cateringu oraz kart czasu pracy trenera. b) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni po zakończeniu całości doradztwa indywidualnego w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej oraz doradztwa indywidualnego w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej dokumentacji obejmującej: oryginały kart doradczych oraz ich kopii uczestnikom projektu jako potwierdzenie wykonania usługi doradczej, kart czasu pracy doradcy. c) Potwierdzeniem dostarczenia dokumentów jest protokół ich odbioru zawierający numer umowy, nazwę, datę szkolenia i doradztwa, datę przekazania dokumentów, nazwę/opis dokumentu, wskazanie osób przekazujących i odbierających, podpisy osób. 11) Sposób rozliczenia, płatności. a) Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę będzie płatne za liczbę przeszkolonych osób. W sytuacji rezygnacji osoby przed rozpoczęciem danego szkolenia kwota na tę osobę zostanie odjęta od kwoty zamówienia. W sytuacji rezygnacji uczestnika projektu w trakcie szkolenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy pełne wynagrodzenie za liczbę osób, które rozpoczęły udział w szkoleniu. b) Podstawą wystawienia faktury jest przekazanie dokumentów i protokołu potwierdzającego wykonanie szkolenia/ doradztwa (protokołu odbioru usługi), podpisanego przez pracownika Centrum Ekonomii Społecznej RARR S.A. c) Wykonawca wystawi zamawiającemu faktury, z wyszczególnieniem na tym dowodzie księgowym rodzaju szkoleń (tj. szkolenia z podstaw ekonomii społecznej, założenia i działalności Spółdzielni socjalnej i szkolenia wyjazdowego) doradztwa (tj. doradztwa indywidualnego dla JST w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej oraz doradztwa indywidualnego dla JST w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla spółdzielni Socjalnych), liczby przeszkolonych uczestników, kwoty za powielenie materiałów szkoleniowych, honoraria trenerów/ doradców. d) Wynagrodzenie jest płatne przelewem, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. e) Fakturowanie i płatność po wykonaniu w całości lub części przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się wystawiania faktur częściowych za wykonanie w całości jednej z czterech części zamówienia. 12) Ochrona danych osobowych. a) Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych.

13 Strona 13 b) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę jedynie w celu udzielenia szkolenia/doradztwa, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. c) Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). d) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności. e) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu. 13) Prawa autorskie. Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji szkolenia i doradztwa na rzecz Zamawiającego, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Zamawiającego na korzystanie z ww. utworów. 14) kody CPV Usługi szkoleniowe Usługi doradztwa Usługi w zakresie doradztwa prawnego Doradztwo prawne i usługi informacyjne Usługi w zakresie doradztwa podatkowego Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. 15) Zakres, który zapewnia Zamawiający. Zamawiający zapewnia: salę na szkolenia stacjonarne, catering na szkolenia stacjonarne i wyjazdowe, transport uczestników projektu na miejsce szkolenia wyjazdowego. W terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy Zamawiający przekaże wykonawcy: a) wzory list obecności, b) wzory list odbioru materiałów szkoleniowych, cateringu, c) wzory list odbioru zaświadczeń/certyfikatów, d) wzory karty czasu pracy trenera/doradcy, e) wzory oznakowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi logotypami PO KL i UE oraz logotyp projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. f) wzór oznaczenia sali szkoleniowej i miejsca prowadzenia doradztwa.

14 Strona 14 Załącznik nr 1. Wzór Oświadczenia spółdzielni socjalnej dot. szkolenie wyjazdowe. Pełna nazwa Spółdzielni Socjalnej Dane teleadresowe Miejscowość, data Oświadczenie Działając w imieniu Spółdzielni Socjalnej (pełna nazwa Spółdzielni Socjalnej) wyrażam zgodę na przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego w ramach projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych w siedzibie ww. spółdzielni. Jednocześnie oświadczam, iż dysponujemy wystarczającym zapleczem lokalowym dla przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia, w którym uczestniczyć będzie minimum 16 osób. (czytelny podpis osoby upoważnianej do reprezentowania Spółdzielni)

15 Strona 15 Załącznik nr 2. - Wzór CV trenera/doradcy. Curriculum vitae 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Data urodzenia: 4. Wykształcenie: Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz data ukończenia Uzyskany stopień lub dyplom 5. Języki obce: (od 1 do 5 (1 = bardzo dobrze; 5 = słabo)) Język Czytanie Mowa Pismo 6. Członkostwo w organizacjach zawodowych: 7. Inne umiejętności: 8. Doświadczenie zawodowe : Data Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków: Data Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków: Data Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków: 9. Inne informacje: (czytelny podpis)

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 6/2013/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 47/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt S p o ł e c z n o ś ć a k t y w n a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Zapewnienie trenerów /szkoleniowców 3) Zapewnienie lokalu 4) Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie/Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Kursu komputerowego dla 54 osób niepełnosprawnych w ramach

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo