Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 42/2012/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. 6) Program. 7) Zapewnienie trenerów/doradców. 8) Materiały szkoleniowe i doradcze. 9) Nadzór nad szkoleniem. 10) Dokumentacja ze szkolenia i doradztwa. 11) Sposób rozliczenia, płatności. 12) Ochrona danych osobowych. 13) Prawa autorskie. 14) Kody CPV. 15) Zakres, który zapewnia Zamawiający. 1) Nazwa zamówienia. Ogólne wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i działania samorządowych spółdzielni socjalnych. 2) Źródło finansowania. - Projekt pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Informacje o projekcie: Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej. Numer i nazwa Działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Numer i nazwa Poddziałania: Wsparcie ekonomii społecznej. Województwo: Podkarpackie. Instytucja, w której został złożony wniosek: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Numer konkursu: 21/POKL/7.2.2/2011. Okres realizacji projektu: od do Obszar realizacji projektu: Województwo podkarpackie. Nazwa Beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /11-00 zawarta w dniu r. pomiędzy Województwem Podkarpackim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). Przedmiot zamówienia składa się z 4 części. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

2 Strona 2 Część nr 1: Szkolenie stacjonarne. Wykonanie usługi w zakresie: Szkolenie z podstaw ekonomii społecznej oraz zasad zakładania i działania Spółdzielni Socjalnych dla 32 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (zwane dalej JST) w wymiarze 32 godzin na 1 grupę. 4 grupy szkoleniowe po 8 osób. Łączna liczba godzin: 32 godzin x 4 grupy = 128 godzin szkolenia stacjonarnego. 4 dni szkolenia w czasie 2 tygodni. 1 godzina szkolenia to 45 minut zegarowych. Zamawiający poda szczegółowy harmonogram szkolenia w podziale na 4 grupy szkoleniowe (patrz punkt 4). Miejsce szkolenia - Województwo Podkarpackie. Salę na szkolenia zapewnia Zamawiający (patrz punkt 5). Uczestnikami szkolenia będą 32 osoby dorosłe wyznaczone przez JST (nie wyklucza się, że będą to osoby niepełnosprawne fizycznie). Część nr 2: Szkolenie wyjazdowe. Wykonanie usługi w zakresie: Szkolenie wyjazdowe w siedzibie funkcjonującej Spółdzielni Socjalnej dla 32 osób w wymiarze 8 godzin (po 4 godziny w siedzibie jednej Spółdzielni Socjalnej) na 1 grupę (2 grupy po 16 osób). Łączna liczba godzin: 8 godzin x 2 grupy = 16 godzin szkolenia wyjazdowego. Miejsce szkolenia - Województwo Podkarpackie. Transport uczestników szkolenia zapewnia Zamawiający. 1 godzina szkolenia to 45 minut zegarowych. Uczestnikami szkolenia będą 32 osoby dorosłe wyznaczone przez JST (nie wyklucza się, że będą to osoby niepełnosprawne fizycznie). Część nr 3: Doradztwo indywidualne w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej. Wykonanie usługi w zakresie: Doradztwo indywidualne dla 32 Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie tworzenia i prowadzenia Samorządowej Spółdzielni Socjalnej, w wymiarze 10 godzin na 1 Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Łączna liczba godzin doradztwa: 32 Jednostki Samorządu Terytorialnego x 10 godzin doradztwa indywidualnego = 320 godzin doradztwa indywidualnego. Nie więcej niż 2,5 godziny na 1 dzień w jednej JST. 1 godzina doradztwa to 60 minut zegarowych. Wszystkie JST są z terenu Województwa Podkarpackiego. Miejsce świadczenia doradztwa w siedzibie JST. Dojazd i koszty dojazdu doradców do siedziby JST zapewnia Wykonawca. Wykaz JST wskaże Zamawiający po zakończeniu rekrutacji uczestników projektu, nie później jednak niż do 5 grudnia 2012r. Część nr 4: Doradztwo indywidualne w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej. Wykonanie usługi w zakresie: Doradztwo indywidualne dla 32 Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej, w wymiarze 10 godzin na 1 Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Łączna liczba godzin doradztwa: 32 Jednostki Samorządu Terytorialnego x 10 godzin doradztwa indywidualnego = 320 godzin doradztwa indywidualnego. Nie więcej niż 2,5 godziny na 1 dzień w jednej JST. 1 godzina doradztwa to 60 minut zegarowych. Wszystkie JST są z terenu Województwa Podkarpackiego. Miejsce świadczenia doradztwa w siedzibie JST. Dojazd i koszty dojazdu doradców do siedziby JST zapewnia Wykonawca. Wykaz JST wskaże Zamawiający po zakończeniu rekrutacji uczestników projektu, nie później jednak niż do 5 grudnia 2012r.

3 Strona 3 Uwagi ogólne dotyczące wszystkich części: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Organizację, obsługę techniczną, zapewnienie trenerów/doradców, zapewnienie materiałów szkoleniowych, nadzór nad trenerami/doradcami. Wykonawca ponosi koszty dojazdów trenerów tj. szkoleniowców i doradców na miejsce szkolenia i doradztwa. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w całości do r. W tym: Szkolenia stacjonarne muszą się odbyć w terminie do r. Szkolenia wyjazdowe muszą się odbyć w terminie do r. Doradztwo indywidualne dla JST w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej musi się odbyć do r. Doradztwo indywidualne dla JST w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej musi się odbyć do r. Kolejność działań (tj. kolejność wykonania części zamówienia): Doradztwo indywidualne dla JST w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej i doradztwo indywidualne dla JST w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej nie mogą rozpocząć się wcześniej niż pierwszy dzień szkolenia stacjonarnego. Szkolenie wyjazdowe musi odbyć się po zakończeniu co najmniej 16 godzin (na grupę) szkolenia stacjonarnego. Zamawiający poda szczegółowy harmonogram ww. szkoleń i ww. doradztwa w poszczególnych JST, planowany termin podania harmonogramu do r. 5) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. Część nr 1: Szkolenie stacjonarne: W odniesieniu do szkoleń stacjonarnych miejsca wskazuje Zamawiający po zakończeniu rekrutacji uczestników projektu, ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń. Szkolenie stacjonarne odbędzie się na terenie Województwa Podkarpackiego. Część nr 2: Szkolenie wyjazdowe: Miejsca szkoleń wyjazdowych w siedzibach funkcjonujących Spółdzielni Socjalnych (na terenie Województwa Podkarpackiego). W terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca poda Zamawiającemu nazwę, adres i dane kontaktowe 2 Spółdzielni Socjalnych, które działają co najmniej 6 miesięcy. Zamawiający w terminie do 3 dni od otrzymania wykazu 2 Spółdzielni Socjalnych akceptuje lub nie wskazane Spółdzielnie Socjalne. W przypadku braku akceptacji, Zamawiający podaje uzasadnienie, a Wykonawca jest zobowiązany wskazać kolejne Spółdzielnie Socjalne w terminie do 2 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego. W przypadku ponownego braku akceptacji Zamawiający wskazuje wybrane przez siebie Spółdzielnie Socjalne. Odległość miedzy tymi dwoma Spółdzielniami Socjalnymi nie może być większa niż 80km. Obie grupy mają odwiedzić te same 2 (słownie dwie) Spółdzielnie Socjalne, po 4 godziny na 1 (słownie jedną) Spółdzielnię Socjalną. Ww. spółdzielnie socjalne muszą przedstawić oświadczenie, że wyrażają zgodę na przeprowadzenie szkolenia oraz, że posiadają wystarczające zaplecze lokalowe dla przeprowadzenia szkolenia dla minimum 16 osób. Oświadczenie to musi być dostarczone w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu i zakresu przedmiotu zamówienia.

4 Strona 4 Cześć nr 3 i 4: Doradztwo indywidualne w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej oraz Doradztwo indywidualne w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej. Doradztwo indywidualne będzie się odbywać w siedzibach 32 JST wskazanych przez Zamawiającego. Miejsca doradztwa indywidualnego zostaną ustalone przez Zamawiającego po zrekrutowaniu 32 JST do projektu. Zamawiający poda szczegółowy harmonogram oraz adresy doradztwa w poszczególnych JST. Planowany termin podania adresów i harmonogramu - do r. 6) Program. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego programu w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. Część nr 1: Szkolenie stacjonarne: Szkolenia stacjonarne mają być złożone z 5 bloków tematycznych tj.: a) Cele działania Spółdzielni Socjalnych 2 godziny, b) Spółdzielnia socjalna jako skuteczny instrument aktywizacji i integracji społecznej osób wykluczonych 4 godziny, c) Zakładanie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne - 4 godziny, d) Podstawy pisania planów założenia i działalności spółdzielni socjalnej 10 godzin, e) Zarządzanie spółdzielnią socjalną osób prawnych 2 godziny, f) Księgowość spółdzielni socjalnej 10 godzin. Zadaniem Wykonawcy jest uszczegółowienie ww. bloków tematycznych i przedstawienie szczegółowego zakresu każdego bloku w rozpisaniu na kolejne dni szkolenia (typu: 1 dzień -..., 2 dzień -..., 3 dzień, itd.) w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający zapewnia sobie możliwość korekty. Część nr 2: Szkolenie wyjazdowe: Szkolenia wyjazdowe w siedzibie funkcjonującej na obszarze Województwa Podkarpackiego Spółdzielni Socjalnej. Szkolenie to ma pokazać dobre przykłady działania w zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej (tzw. dobre praktyki) oraz przykłady współpracy Spółdzielni Socjalnej i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zadaniem Wykonawcy jest uszczegółowienie ww. tematu szkolenia i przedstawienie szczegółowego zakresu szkolenia w rozpisaniu na kolejne godziny szkolenia (typu: 1 godzina -..., 2 godzina -..., 3 godzina, itd.) w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający zapewnia sobie możliwość korekty. Cześć nr 3: Doradztwo indywidualne w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej. Doradztwo indywidualne dla JST ma obejmować tematykę dotyczącą zakładania oraz prowadzenia Spółdzielni Socjalnej 10 godzin. Liczba dni i godzin doradztwa: 10 godzin dla jednej JST w 32 JST (łącznie 320 godzin), nie więcej niż 2,5 godziny na 1 dzień w jednej JST. 1 godzina doradztwa to 60 minut zegarowych. Cześć nr 4: Doradztwo indywidualne w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej. Doradztwo indywidualne dla JST ma obejmować tematykę dotyczącą możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej przez JST 10 godzin.

5 Strona 5 Liczba dni i godzin doradztwa: 10 godzin dla jednej JST w 32 JST (łącznie 320 godzin), nie więcej niż 2,5 godziny na 1 dzień w jednej JST. 1 godzina doradztwa to 60 minut zegarowych. Programy szkolenia stacjonarnego i szkolenia wyjazdowego powinny zawierać informacje dotyczące ich tematyki z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz informacje dotyczące wiedzy i umiejętności jakie zdobędą uczestnicy po ich zakończeniu. Programy szczegółowe mają być zgodne z zakresem tematycznym poszczególnych szkoleń podanym wyżej. 7) Zapewnienie trenerów/doradców. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią kadrę. Przedmiot zamówienia musi być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Minimalne wymogi dotyczące osób, które będą prowadzić szkolenia, opracowywać programy, materiały szkoleniowe i wykonywać doradztwo to: Część nr 1: Szkolenie stacjonarne: Co najmniej 6 osób. Jedna osoba może poprowadzić maksymalnie tylko 1 (słownie jeden) blok tematyczny. a) Blok tematyczny pt.: Cele działania Spółdzielni Socjalnych. Co najmniej 1 osoba o kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe - doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń na ww. temat, minimum 10 godzin przeprowadzonych szkoleń; - minimum 6 miesięcy doświadczenia przy współpracy ze spółdzielnią socjalną. b) Blok tematyczny pt.: Spółdzielnia socjalna jako skuteczny instrument aktywizacji i integracji społecznej osób wykluczonych. Co najmniej 1 osoba o kwalifikacjach: - wykształcenie minimum średnie, - doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń na ww. temat, minimum 20 godzin przeprowadzonych szkoleń; - minimum 1 rok pracy na podstawie umowy o pracę i/lub spółdzielczej umowy o pracę w spółdzielni socjalnej. c) Blok tematyczny pt.: Zakładanie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne. Co najmniej 1 osoba o kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe kierunek prawo i/lub administracja, - doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń na ww. temat, minimum 20 godzin przeprowadzonych szkoleń; d) Blok tematyczny pt.: Podstawy pisania planów założenia i działalności spółdzielni socjalnej. Co najmniej 1 osoba o kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe kierunek ekonomia i/lub marketing i/lub zarządzanie i/lub finanse i/lub rachunkowość, - doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń na ww. temat, minimum 50 godzin przeprowadzonych szkoleń; e) Blok tematyczny pt.: Zarządzanie spółdzielnią socjalną osób prawnych. Co najmniej 1 osoba o kwalifikacjach:

6 Strona 6 - doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń na ww. temat, minimum 20 godzin przeprowadzonych szkoleń; - minimum 1 rok pracy na stanowisku członka zarządu spółdzielni socjalnej osób prawnych. f) Blok tematyczny pt.: Księgowość spółdzielni socjalnej. Co najmniej 1 osoba o kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe kierunek finanse i/lub rachunkowość i/lub ekonomia, - doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń na ww. temat minimum, 50 godzin przeprowadzonych szkoleń; - praca na stanowisku księgowy/a w spółdzielni socjalnej przez minimum 1 rok i/lub praca na stanowisku księgowy/a w biurze rachunkowym obsługującym spółdzielnię socjalną. Część nr 2: Szkolenie wyjazdowe: W celu przeprowadzenia szkoleń wyjazdowych Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą o następujących kwalifikacjach: - wykształcenie minimum średnie, - doświadczenie: (łącznie) minimum 1 rok udokumentowanej pracy w Spółdzielni Socjalnej jako członek Zarządu, - uczestniczenie w zakładaniu Spółdzielni Socjalnej, - uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji w Spółdzielni Socjalnej, - znajomość zasad zakładania i działalności Spółdzielni Socjalnej, - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa (minimum 4 godziny). Cześć nr 3: Doradztwo indywidualne w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej. Doradztwo musi być wykonywane przez co najmniej 8 doradców, w tym: 1) co najmniej 4 osoby o następujących kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe kierunek prawo i/lub administracja - doświadczenie zawodowe: osoba przeprowadziła co najmniej 50 godzin doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych, - znajomość procedur stosowanych przy zakładaniu Spółdzielni Socjalnych, w tym w szczególności procedur KRS, ZUS, Urząd Skarbowy. 2) co najmniej 4 osoby o następujących kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe: co najmniej 50 godzin doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych - uczestniczyła w procesie założenia minimum 1 przedsiębiorstwa społecznego z udziałem JST. Cześć nr 4: Doradztwo indywidualne w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej. Doradztwo musi być wykonywane przez co najmniej 8 doradców, w tym: 1) co najmniej 4 osoby o następujących kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe kierunek prawo i/lub administracja, - doświadczenie zawodowe: 1 rok czasu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych po stronie oferenta lub zamawiającego. 2) co najmniej 4 osoby o następujących kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe, - doświadczenie zawodowe: osoba przeprowadziła co najmniej 50 godzin doradztwa w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

7 Strona 7 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do realizacji szkoleń i doradztwa oraz ich CV wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. Wzór CV załączniki nr 2 do Szczegółowego opisu i zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji ww. osób poprzez m.in. przeprowadzenie (telefonicznie) rozmów kwalifikacyjnych, ocenę kwalifikacji, rozmowę z kandydatem na trenera. Zamawiający informuje, że CV trenerów/doradców będzie przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (zwanego dalej WUP) celem akceptacji. W przypadku braku akceptacji przez RARR S.A. i/lub przez WUP Wykonawca wskazuje inną osobę o wymaganych kwalifikacjach. 8) Materiały szkoleniowe. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 33 kompletów materiałów szkoleniowych, które będą składać się z następujących części: 1. Materiałów szkoleniowych rozumianych jako prezentacje minimum 6 prezentacji po 1 (słownie jednej) na każdy blok tematyczny, minimum 20 slajdów na jedną godzinę, w formie papierowej i elektronicznej. Prezentacje powinny zostać oznaczone logotypem PO KL i UE oraz logotypem projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. 2. Podręcznika w wersji papierowej i elektronicznej, wersja papierowa minimum 60 stron formatu A4, zastosowana czcionka tekstu Verdana 10, nagłówki Verdana 10 wytłuszczone, tytuły rozdziałów Verdana 12 wytłuszczone. Rozdziały powinny być ponumerowane i umieszczone w spisie treści. Należy zastosować stałą interlinię 1,15 do całości tekstu. Odstępy pomiędzy wierszami ustawić na 0. Jeśli zajdzie konieczność powiększenia odstępu pomiędzy wierszami należy użyć klawisza ENTER. Wszystkie rysunki, diagramy i tabele należy dostosować do rozmiaru strony tj. A4. Podręcznik powinien składać się z III tomów oprawionych osobno. Każdy tom powinien zostać umieszczony w osobnym segregatorze formatu A4, tj. powinien składać się z 3 (słownie trzech) segregatów, opisanych i zawierających logotypy PO KL i UE oraz logotyp projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. I tom powinien zawierać treść, która będzie obejmować co najmniej następujący zakres informacji: a) Cele działania Spółdzielni Socjalnych. b) Spółdzielnia socjalna jako skuteczny instrument aktywizacji i integracji społecznej osób wykluczonych: - Kto może założyć spółdzielnię socjalną, - Różnice pomiędzy spółdzielniami osób fizycznych i osób prawnych, - Dobre praktyki. c) Prawne podstawy działania Spółdzielni Socjalnych. - Ustawy i inne akty prawne, - Statut. d) Procedura zakładania spółdzielni socjalnej osób prawnych. - Formalno-prawne aspekty partnerstwa JST, - Uchwały JST dotyczące założenia spółdzielni socjalnej, - Zebranie założycielskie,

8 Strona 8 - Członkowie spółdzielni socjalnej, - Wkłady i udziały członkowskie, - Powoływanie zarządu spółdzielni socjalnej, - Uchwały i dokumenty zebrania założycielskiego, - Rejestracja spółdzielni socjalnej. e) Zarządzanie spółdzielnią socjalną osób prawnych, - Struktura organizacyjna spółdzielni socjalnej, - Kompetencje organów spółdzielni socjalnej. f) Bieżące funkcjonowanie spółdzielni socjalnej. - Finansowanie spółdzielni socjalnej Fundusz Pracy, PFRON, - Fundusze spółdzielni socjalnej. g) Wspieranie funkcjonowania spółdzielni socjalnej przez samorząd. - Zlecanie zadań własnych, - Zlecanie usług w trybie zamówień publicznych, - Klauzule społeczne, - Udostępnienie lokalu/wyposażenia w formie umowy najmu lub dzierżawy, - Inne formy wsparcia spółdzielni socjalnych. h) Księgowość spółdzielni socjalnej - Podstawowe pojęcia i dokumenty księgowe, - Obowiązki ewidencyjne spółdzielni socjalnej, - Wady i zalety pełnej księgowości, - Sprawozdawczość roczna spółdzielni socjalnych, - Podatek dochodowy oraz podatek VAT w spółdzielni socjalnej. i) Procedury: łączenia, podziału, likwidacji spółdzielni socjalnej. j) Obowiązek lustracji spółdzielni socjalnej. Zawartość poszczególnych części ma być adekwatna do realizowanego programu szkolenia/doradztwa i odpowiadać jego ramom czasowym. Każdy rozdział powinien zawierać odwołanie do aktualnego aktu prawnego oraz przykłady obrazujące i wyjaśniające treść merytoryczną podręcznika, tak aby umożliwić uczestnikom projektu samodzielną edukację z zakresu tematyki zakładania i działania spółdzielni socjalnych osób prawnych. II tom powinien obejmować aktualne akty prawne, w tym w szczególności: Ustawy: 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 ze zm.) 2) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U.2003, Nr 188, poz ze zm.) 3) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 ze zm.) 4) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) 5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 ze zm.) 6) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz ze zm.). 7) Ustawa z dnia 3 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2009 Nr 205, poz ze zm.) 8) Ustawa z dnia 3 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2000 Nr 269, poz ze zm.) 9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

9 Strona 9 10) Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) 11) Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.). 11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.). 12) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U r. Nr 84 poz. 712 ze zm.). 13) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236). Akty wykonawcze: 1) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (tj. Dz. U. Nr 118, poz ze zm.) 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sadowego (Dz. U. Nr 149 poz. 1051). 3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosków o zwrot opłacanych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 18). 4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U. Nr 176, poz. 1367). 5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U. poz. 456). 6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz ze zm.). 7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz ze zm.). III tom powinien zawierać przykładowe dokumenty związane z zakładaniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych, w tym w szczególności: a) porozumienie partnerskie pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego, b) uchwała rady gminy, która będzie wskazywać na wolę powołania spółdzielni socjalnej oraz desygnować osobę uczestniczącą w walnym zebraniu założycielskim spółdzielni, c) uchwała rady powiatu, która będzie wskazywać na wolę powołania spółdzielni socjalnej oraz desygnować osobę uczestniczącą w walnym zebraniu założycielskim spółdzielni, d) uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej, e) uchwała o powołaniu zarządu spółdzielni socjalnej, f) przykładowy statut spółdzielni socjalnej osób prawnych, g) uchwała o przyjęciu statutu spółdzielni socjalnej, h) regulamin walnego zgromadzenia spółdzielni socjalnej, i) protokół z zebrania założycielskiego spółdzielni socjalnej, j) lista członków założycieli spółdzielni socjalnej, k) oświadczenie członkowskie, l) deklaracja członkowska, m) protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej zebrania założycielskiego spółdzielni, socjalnej, n) protokół komisji uchwał i wniosków zebrania założycielskiego, o) wzór wniosku o rejestrację w KRS W5 oraz załączniki do wniosku KRS WK, KRS WH, KRS WM, p) wzór załącznika NIP-2 do rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym,

10 Strona 10 s) wzory dokumentów do zgłoszenia spółdzielni w ZUS jako płatnika składek ZUS ZUA, ZUS ZPA, t) wzory załączników do nadania numeru REGON RG-1, RG-RD. 3. Notatnika - minimum 60 kartek, format A4, kratka. Notatnik musi zostać umieszczony w segregatorze razem z I tomem Podręcznika. Notatnik musi zawierać logotypy PO KL i UE oraz logotyp projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. 4. Długopisu długopis piszący na niebiesko. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty treści materiałów szkoleniowych, w szczególności w zakresie aktualności przedstawionych informacji, aktualności przedstawionych aktów prawnych, kwestii przejrzystości i czytelności podręcznika (m.in. formatowanie, nagłówków, wytłuszczenia tekstu, formatowanie rysunków, diagramów tabel itp.). Wykonawca jest zobowiązany do opracowania ostatecznej treści podręcznika i ostatecznej wersji materiałów szkoleniowych rozumianych jako prezentacje w wersji papierowej, powielenia ich oraz dostarczenia wraz z notatnikami i długopisami na miejsce szkolenia w pierwszym dniu szkolenia stacjonarnego. Jeden egzemplarz kompletu materiałów szkoleniowych: materiałów szkoleniowych rozumianych jako prezentacje i podręcznika (w wersji papierowej i elektronicznej pdf na płycie CD) notatnika i długopisu należy dostarczyć w tym samym dniu do Zamawiającego. Koszty opracowania i powielenia materiałów szkoleniowych i podręcznika ponosi Wykonawca. Wszystkie materiały szkoleniowe i doradcze mają być aktualne, odwoływać się do obowiązujących aktów prawnych, których treść zostanie przedstawiona w II tomie podręcznika. 9) Nadzór nad szkoleniem stacjonarnym i wyjazdowym, doradztwem indywidualnym w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej oraz Doradztwem indywidualnym w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej. Nadzór prowadzony przez Wykonawcę. a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad pracą trenerów i doradców. b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach w realizacji usługi, w tym o przypadkach nieobecności uczestników szkolenia oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w trakcie realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie/doradztwo za te osoby. c) Wykonawca zobowiązany jest do wydruku i stosowania wzorów list obecności, list odbioru materiałów i cateringu oraz kart czasu pracy trenerów/doradców, oznaczeń sali szkoleniowej i miejsca prowadzenia doradztwa przekazanych przez Zamawiającego. Zamawiający przedstawi wzory do 2 dni od daty zawarcia umowy. d) Wykonawca zobowiązany jest do składania tygodniowych raportów z wykonanych czynności w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania zamawiającemu drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie tygodniowych raportów z wykonanych czynności. Raport musi dotrzeć do zamawiającego w każdy poniedziałek w godzinach 9-12 i obejmować spis, opis czynności, datę ich wykonywania, problemy z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w tygodniu poprzedzającym przesłanie raportu.

11 Strona 11 e) Wszelkie pisma kierowane do Zamawiającego musza mieć oznaczenie ze wskazaniem numeru umowy i datą jej zawarcia tj. Dotyczy umowy nr RARR/CES/.../2012 zawartej dnia... Nadzór prowadzony przez Zamawiającego a) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli merytorycznej, w tym przeprowadzenia wszelkich ankiet ewaluacyjnych i oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji szkoleń/ doradztwa w każdej chwili związania umową. b) UWAGA!!!! Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli szkolenia/doradztwa, w tym treści szkolenia i doradztwa przed rozpoczęciem szkolenia/ doradztwa i podczas szkolenia/doradztwa oraz dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkoleń i doradztwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo by podczas szkolenia / doradztwa byli obecni, przysłuchiwali się, kontrolowali treść szkolenia / doradztwa pracownicy Zamawiającego i/lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości merytorycznych w treści Szkolenia / doradztwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 10) Dokumentacja ze szkolenia stacjonarnego i wyjazdowego, doradztwa indywidualnego w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej oraz doradztwa indywidualnego w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej. Dokumentacja sporządzana w trakcie szkolenia stacjonarnego i wyjazdowego: Wykonawca jest zobowiązany do wydruku i do prowadzenia dokumentacji szkoleniowych, oddzielnie dla każdej grupy uczestników oraz jej oznakowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym: a) list obecności na szkoleniu stacjonarnym i wyjazdowym za każdy dzień uczestnictwa, podpisanych przez uczestników i trenera prowadzącego szkolenie. Listy obecności muszą być prowadzone odrębnie dla każdej grupy szkoleniowej. b) kart czasu pracy trenera na szkoleniu stacjonarnym i wyjazdowym, które będą zawierać wymiar godzin, tematy szkolenia, podpisy osób prowadzących dany blok tematyczny oraz dodatkowe informacje, w tym wizyty kontrolne. Karta powinna być uzupełniana na bieżąco po każdym dniu zajęć szkoleniowych. Każdy trener prowadzi oddzielnie swoją kartę czasu pracy. c) list odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu. d) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, tj. zaświadczenie ukończenia szkolenia, podpisane przez Wykonawcę. Wzory ww. dokumentów będą przekazane Wykonawcy w terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku braku obecności na szkoleniach Wykonawca zobowiązany jest natychmiast informować o tym Zamawiającego. Zabrania się korektorowania ww. dokumentów, dopuszczalne są jedynie przekreślenia ewentualnych pomyłek pisarskich. Dokumentacja sporządzana w trakcie doradztwa indywidualnego w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej oraz doradztwa indywidualnego w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej: Wykonawca jest zobowiązany do wydruku i do prowadzenia dokumentacji doradczej, oddzielnie dla każdej JST oraz jej oznakowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym: a) kart doradczych za każdy dzień doradztwa w 1 (słownie jednej) JST, podpisanych przez uczestników doradztwa i doradcę.

12 Strona 12 b) kart czasu pracy doradcy, które będą zawierać wymiar godzin, tematykę doradztwa oraz podpisy osób prowadzących dany rodzaj doradztwa oraz dodatkowe informacje, w tym wizyty kontrolne. Karta powinna być uzupełniana na bieżąco po każdym dniu doradztwa. Każdy doradca prowadzi oddzielnie swoją kartę czasu pracy. Wzory ww. dokumentów będą przekazane Wykonawcy w terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku braku obecności na doradztwie Wykonawca zobowiązany jest natychmiast informować o tym Zamawiającego. Zabrania się korektorowania ww. dokumentów, dopuszczalne są jedynie przekreślenia ewentualnych pomyłek pisarskich. Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu potwierdzająca wykonanie usługi: a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie do 3 dni po zakończeniu zajęć przez każdą grupę szkoleniową kompletu dokumentacji obejmującej: oryginały list obecności za każdy dzień szkolenia, list odbioru materiałów i cateringu oraz kart czasu pracy trenera. b) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni po zakończeniu całości doradztwa indywidualnego w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej oraz doradztwa indywidualnego w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla Spółdzielni Socjalnej dokumentacji obejmującej: oryginały kart doradczych oraz ich kopii uczestnikom projektu jako potwierdzenie wykonania usługi doradczej, kart czasu pracy doradcy. c) Potwierdzeniem dostarczenia dokumentów jest protokół ich odbioru zawierający numer umowy, nazwę, datę szkolenia i doradztwa, datę przekazania dokumentów, nazwę/opis dokumentu, wskazanie osób przekazujących i odbierających, podpisy osób. 11) Sposób rozliczenia, płatności. a) Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę będzie płatne za liczbę przeszkolonych osób. W sytuacji rezygnacji osoby przed rozpoczęciem danego szkolenia kwota na tę osobę zostanie odjęta od kwoty zamówienia. W sytuacji rezygnacji uczestnika projektu w trakcie szkolenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy pełne wynagrodzenie za liczbę osób, które rozpoczęły udział w szkoleniu. b) Podstawą wystawienia faktury jest przekazanie dokumentów i protokołu potwierdzającego wykonanie szkolenia/ doradztwa (protokołu odbioru usługi), podpisanego przez pracownika Centrum Ekonomii Społecznej RARR S.A. c) Wykonawca wystawi zamawiającemu faktury, z wyszczególnieniem na tym dowodzie księgowym rodzaju szkoleń (tj. szkolenia z podstaw ekonomii społecznej, założenia i działalności Spółdzielni socjalnej i szkolenia wyjazdowego) doradztwa (tj. doradztwa indywidualnego dla JST w zakresie tworzenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej oraz doradztwa indywidualnego dla JST w zakresie możliwości zlecania zadań publicznych dla spółdzielni Socjalnych), liczby przeszkolonych uczestników, kwoty za powielenie materiałów szkoleniowych, honoraria trenerów/ doradców. d) Wynagrodzenie jest płatne przelewem, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. e) Fakturowanie i płatność po wykonaniu w całości lub części przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się wystawiania faktur częściowych za wykonanie w całości jednej z czterech części zamówienia. 12) Ochrona danych osobowych. a) Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych.

13 Strona 13 b) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę jedynie w celu udzielenia szkolenia/doradztwa, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. c) Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). d) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności. e) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu. 13) Prawa autorskie. Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji szkolenia i doradztwa na rzecz Zamawiającego, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Zamawiającego na korzystanie z ww. utworów. 14) kody CPV Usługi szkoleniowe Usługi doradztwa Usługi w zakresie doradztwa prawnego Doradztwo prawne i usługi informacyjne Usługi w zakresie doradztwa podatkowego Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. 15) Zakres, który zapewnia Zamawiający. Zamawiający zapewnia: salę na szkolenia stacjonarne, catering na szkolenia stacjonarne i wyjazdowe, transport uczestników projektu na miejsce szkolenia wyjazdowego. W terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy Zamawiający przekaże wykonawcy: a) wzory list obecności, b) wzory list odbioru materiałów szkoleniowych, cateringu, c) wzory list odbioru zaświadczeń/certyfikatów, d) wzory karty czasu pracy trenera/doradcy, e) wzory oznakowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi logotypami PO KL i UE oraz logotyp projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. f) wzór oznaczenia sali szkoleniowej i miejsca prowadzenia doradztwa.

14 Strona 14 Załącznik nr 1. Wzór Oświadczenia spółdzielni socjalnej dot. szkolenie wyjazdowe. Pełna nazwa Spółdzielni Socjalnej Dane teleadresowe Miejscowość, data Oświadczenie Działając w imieniu Spółdzielni Socjalnej (pełna nazwa Spółdzielni Socjalnej) wyrażam zgodę na przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego w ramach projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych w siedzibie ww. spółdzielni. Jednocześnie oświadczam, iż dysponujemy wystarczającym zapleczem lokalowym dla przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia, w którym uczestniczyć będzie minimum 16 osób. (czytelny podpis osoby upoważnianej do reprezentowania Spółdzielni)

15 Strona 15 Załącznik nr 2. - Wzór CV trenera/doradcy. Curriculum vitae 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Data urodzenia: 4. Wykształcenie: Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz data ukończenia Uzyskany stopień lub dyplom 5. Języki obce: (od 1 do 5 (1 = bardzo dobrze; 5 = słabo)) Język Czytanie Mowa Pismo 6. Członkostwo w organizacjach zawodowych: 7. Inne umiejętności: 8. Doświadczenie zawodowe : Data Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków: Data Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków: Data Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków: 9. Inne informacje: (czytelny podpis)

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 46/2012/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, program). 4) Termin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 3/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 48/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, program). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 Doradztwo eksperckie Human Resource.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 Doradztwo eksperckie Human Resource. Strona 1 Doradztwo dla min. 6 max. 8 inicjatyw spółdzielczych: Część nr 1: Doradztwo eksperckie Human Resource. Załącznik nr 1a do SIWZ nr ZP 21/2013/CES Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 46/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ZP 31/2017/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 3

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Strona 1 Załącznik nr 6 do SIWZ nr ZP 2/2014/CSW/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 3 1) Nazwa zamówienia, liczba osób, dni, godzin 2) Źródło finansowania 3) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 35/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia, liczba osób, dni, godzin 2) Źródło finansowania 3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 29/2014/CES/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia, liczba osób, dni, godzin 2) Źródło finansowania 3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

1) Nazwa zamówienia, Doradztwo eksperckie w zakresie udoskonalenia biznesplanu i dopracowania profilu spółdzielni socjalnej

1) Nazwa zamówienia, Doradztwo eksperckie w zakresie udoskonalenia biznesplanu i dopracowania profilu spółdzielni socjalnej Strona 1 Załącznik nr 1b do SIWZ nr ZP 21/2013/CES Doradztwo dla min. 6 max. 8 inicjatyw spółdzielczych: Część nr 2: Doradztwo eksperckie w zakresie udoskonalenia biznesplanu i dopracowania profilu spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 49/2012/BTP

Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 49/2012/BTP Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 49/2012/BTP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia: 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 15/2013/CZP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 58/2013/BTP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 OPZ do ZP/13/2019/ROWES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie opracowania biznesplanów dla 40

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 12/2014/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) NAZWA ZAMÓWIENIA 2) ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 3) OGÓLNY ZAKRES (LICZBA OSÓB, GODZIN) DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 373020-2012 z dnia 2012-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Doradztwo indywidualne dla 7 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 32/2013/CZP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego dla 60 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Znak sprawy: ZP 5/2018/CRW Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1. Nazwa przedmiotu zamówienia, źródło finansowania, liczba osób 2. Termin realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek- najlepsza inwestycja Darłowo, dnia 5 maja 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 20 osób bezrobotnych, niepracujących,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 44/2013/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 25 października 2012 r. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 25 października 2012 r. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 25 października 2012 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania z aktywnej integracji

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania z aktywnej integracji Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania z aktywnej integracji DORADCA ZAWODOWY Na rzecz projektu systemowego pn.: Reintegracja

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 6/2013/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Zaproszenie do składania ofert w ramach w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OSOBY FIZYCZNEJ DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OSOBY FIZYCZNEJ DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA OSOBY FIZYCZNEJ DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Załącznik nr 1 Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Projekt,,Włącz się w dialog Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 58652-2011 z dnia 2011-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów I. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowanie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO Z UTWORZENIEM IPD

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO Z UTWORZENIEM IPD ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO Z UTWORZENIEM IPD Projekt " Nowe kwalifikacje, nowe szanse" I. ZAMAWIAJĄCY: FIRMA PRODUKCYJNO- HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK LISÓW 155

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa na lepszą przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt: Szansa na lepszą przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Jasło, 17 maja 2010 r. Spółka z o.o. ul. Igielna 9, 38-200 Jasło wpis do KRS z dnia: 02.08.2001 Nr: 0000033091 OŚRODEK SZKOLENIOWY/ AGENCJA ZATRUDNIENIA BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH tel: /0-13/ 44-857-89 fax:

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubin, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3, Lubin

Powiat Lubin, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3, Lubin Lubin, 19.04.2018r. Ds.05.5.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 TYS. PLN NA PRZEPROWADZENIE KURSU DEKORATORA WNĘTRZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU INWESTUJĘ W SWOJĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu nr POKL.07.02.01-06-130/13 pt: Aktywni bez barier, współfinansowanego przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (POKL) Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa zlecenie Nr o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu. pomiędzy: 1) Powiatem Łęczyńskim reprezentowanym przez Starostę Łęczyńskiego, z upoważnienia którego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa - Zlecenie nr rej./ /KSP/2013 zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej zwaną w dalszej treści umowy Zlecającym oraz Panią/Panem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie E- KOMPETENCJE

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie E- KOMPETENCJE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie E- KOMPETENCJE Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. U M O W A Nr /EFS/2013 Dotycząca organizacji szkolenia osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywne Wąsewo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia wykonania usług wynajmu sal szkoleniowych) Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia wykonania usług wynajmu sal szkoleniowych) Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności 39-451 Skopanie ul. Jana Pawła II 36 ul. Pelczara 6C/6 Tel. 692133042 Rzeszów, 22.08.2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia wykonania usług wynajmu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Umowa nr../2015 w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU DORADCA ZAWODOWY

ROZEZNANIE RYNKU DORADCA ZAWODOWY ( część opisowa ) Lublin, 26.11.2018 r. Europejski Dom Spotkań -Fundacja Nowy Staw u. Tomasza Zana 38 20-601 Lublin ROZEZNANIE RYNKU DORADCA ZAWODOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Europejski Dom Spotkań-Fundacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w Białymstoku dnia. pomiędzy: Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15 101) przy ul. Jurowieckiej 56 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami Projekt " Nowe kwalifikacje, nowe szanse" I. ZAMAWIAJĄCY: FIRMA PRODUKCYJNO- HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK LISÓW 155 A

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń w ramach projektu Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE APLIKACYJNE

ROZEZNANIE APLIKACYJNE Inowrocław, 01 grudnia 2014 rok ROZEZNANIE APLIKACYJNE Fundacja Ekspert - Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław w związku z realizacją projektu Lepsze jutro realizowanego w ramach PO KL, Działanie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA. w ramach projektu: "Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej" zawarta w dniu.

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA. w ramach projektu: Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej zawarta w dniu. UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA w ramach projektu: "Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej" zawarta w dniu. Niniejszy projekt pn. Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Na Przeprowadzenie Pośrednictwa Pracy

Zapytanie Ofertowe Na Przeprowadzenie Pośrednictwa Pracy Zapytanie Ofertowe Na Przeprowadzenie Pośrednictwa Pracy Projekt " Nowe Kwalifikacje, Nowe Szanse" I. ZAMAWIAJĄCY: FIRMA PRODUKCYJNO- HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK LISÓW 155 A 21-100 LUBARTÓW NIP

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pawłowiczki, dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pawłowiczki, dnia 14.05.2014 r. Pawłowiczki, dnia 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki 2. Przedmiot zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Nasza przyszłość realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z: PROJEKT CAZ.PZ. 662-1-2/PSt/2012 Załącznik nr 8 UMOWA Nr../. zawarta w dniu.... w Siedlcach pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce reprezentowanym przez Panią Ewę Marchel - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1 Załącznik Nr 11 URP-554-4-1/WG/10 Tomaszów Lubelski dnia. PROJEKT umowy z instytucją szkoleniową wyłonioną w drodze zamówienia publicznego na organizację usługi szkoleniowo-doradczej dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od: 18 marca 2014 r.

Obowiązuje od: 18 marca 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie WiP Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków w ramach I edycji szkolenia Akademia Kraków dla NGO skierowanej do organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r.

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r. załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert wzór Umowa Nr zawarta w dniu. 2013r. w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU z dnia Project Hub Sp. z o.o. zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania.

ROZEZNANIE RYNKU z dnia Project Hub Sp. z o.o. zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania. ROZEZNANIE RYNKU z dnia 19.02.2018 Project Hub Sp. z o.o. zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania. 1. Project Hub Sp. z o.o. Zamawiający: Nazwa Project Hub Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla jednego uczestnika projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu pt.: CHiP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na

Bardziej szczegółowo

Aktywność drogą do sukcesu" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywność drogą do sukcesu projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dąbrówka, dn. 17.06.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego konsultacji indywidualnych, warsztatów aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich Lublin, dnia 16.02.2015 r. Ul. I Armii WP 5/7 20-078 Lublin

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich Lublin, dnia 16.02.2015 r. Ul. I Armii WP 5/7 20-078 Lublin Fundacja Inicjatyw Menedżerskich Lublin, dnia 16.02.2015 r. Ul. I Armii WP 5/7 20-078 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/7.2.1./2015 W związku z realizacją Projektu: W drodze do pracy nr: POKL.07.02.01-06-136/13

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniodawcą a... zwanym dalej Zleceniobiorcą.

zwanym dalej Zleceniodawcą a... zwanym dalej Zleceniobiorcą. Umowa nr ZP.272.6.2013.1 zawarta w dniu.r. w Tłuszcz, pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz reprezentowanym przez Katarzynę Rostek - Kierownika zwanym dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty

Ewidencja materiałów i towarów Ewidencja oraz rozlicznie kosztów Przychody ze sprzedaży oraz koszty Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa: Księgowość komputerowa z administracją biurową dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25, 05-462 Wiązowna Telefon: (22) 780-46-59, Fax: (22) 780-46-59 e-mail: gops@wa.home.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25, 05-462 Wiązowna Telefon: (22) 780-46-59, Fax: (22) 780-46-59 e-mail: gops@wa.home. Wiązowna, 06.09.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (dotyczy przeprowadzenia warsztatów doradztwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Przeprowadzenie cyklu dwudniowych szkoleń merytorycznych na potrzeby projektu: NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych

Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim

Bardziej szczegółowo

"Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie jeleniogórskim"

Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie jeleniogórskim UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA w ramach projektu: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie jeleniogórskim" z dnia. Niniejszy Projekt pn. Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie jeleniogórskim jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Lesko, dnia r.

Lesko, dnia r. Lesko, dnia 27.01.2017 r. Zapytanie ofertowe Nr SPZB/7.1/ZP/01/2017 W oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: OR-AP-4231-10-1/14 Limanowa, 28.02.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: OR-AP-4231-10-1/14 Limanowa, 28.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt pn. Czas na pracę Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Znak sprawy: OR-AP-4231-10-1/14

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2011. zawarta w dniu 2011r. w Brzezinach, przy ulicy Św. Anny 57 pomiędzy:

UMOWA NR./2011. zawarta w dniu 2011r. w Brzezinach, przy ulicy Św. Anny 57 pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR./2011 zawarta w dniu 2011r., przy ulicy Św. Anny 57 pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy, Ul. Św. Anny 57 90 060 Brzeziny reprezentowanym przez:. Kierownika lub osobę upoważnioną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RPO WŚ/GR/2018 dotycząca organizacji szkolenia

Umowa nr RPO WŚ/GR/2018 dotycząca organizacji szkolenia Umowa nr RPO WŚ/GR/2018 dotycząca organizacji szkolenia zawarta w dniu..w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce w zakresie działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach z siedzibą: ul. Szymanowskiego 6, 25-361

Bardziej szczegółowo