CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Strona1 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości ,00 euro na usługę pełnienia funkcji nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego w ramach projektu Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach. PO KL Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 1. Zamawiający Samorządowe Przedszkole w Troszynie, ul. Gajowa 1 2. Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia funkcji nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego w ramach projektu Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci. 3. Opis stanowiska pracy: Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie: a) opracowanie programu zajęć, b) prowadzenie zajęć w formie dostosowanej do wieku i potrzeb odbiorców, c) bieżąca współpraca z rodzicami dzieci, d) prowadzenie dokumentacji pracy, e) prowadzenie dokumentacji projektowej nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego zgodnie z wytycznymi koordynatora projektu. Ilość godzin przewidziana w projekcie na realizację zadania: 240 (3 godziny tygodniowo)

2 Strona2 Wykonawca nie może powierzyć wykonywania czynności wynikającej z zawartej umowy osobie trzeciej. W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami osób trzecich. 4. Warunki udziału w postępowaniu: Na podstawie dokumentów wykonawca wykaże: a) wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego, b) doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela języka angielskiego Wymagane dokumenty: a) życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinien być opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.). b) kserokopie: dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy, c) dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego, e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

3 Strona3 f) oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Dokumenty oryginalne potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów oraz aktualną książeczkę zdrowia i zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy, jeśli jego oferta zostanie wybrana. Wymagania dodatkowe: a) kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji, b) zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią, c) poczucie odpowiedzialności, 5. Termin realizacji zamówienia: - od momentu podpisania umowy cywilnoprawnej do r. 6. Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro Projektu Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci ul. Słowackiego 4C, Troszyn. Termin złożenia ofert upływa z dniem 30 kwietnia 2013 r. o godz Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:,,oferta na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego w projekcie pt. Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci, Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4 Strona4 W toku badania i oceny ofert zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaoferowano niższą kwotę wynagrodzenia, pod warunkiem, że spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Jeżeli okaże się, że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawi taką samą cenę usługi, zostanie wybrana osoba, posiadająca najwyższe kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w pracy z dziećmi. 7. Termin otwarcia ofert: 30 kwietnia 2013 r. o godz Warunki płatności: Płatność na rzecz usługodawcy będzie zrealizowana po wystawieniu rachunku (na koniec każdego przepracowanego miesiąca) za wykonaną usługę i po przekazaniu list obecności dzieci (uczestników projektu) i tematów zrealizowanych zajęć. 9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Edyta Ginalska Dodatkowe informacje pod nr tel Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Według danych: Ofertę cenową należy przygotować na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, opis sposobu obliczania oceny Przy wyborze zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena - 80%, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe - 20%. 12. Unieważnienie zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

5 Strona5 1. Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 2. Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie usługi. 13. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 13. Oferta powinna: - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, - być podpisana przez wykonawcę Załączniki; 1. Formularz ofertowy

6 Strona6 FORMULARZ OFEROWY Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Formularz ofertowy Oferent: Imię i nazwisko, PESEL, adres, tel., , Nr konta bankowego oferenta lub Nazwa firmy, NIP/REGON, adres, tel., , Nr konta bankowego Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego w ramach projektu Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach, zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym: 1) oświadczam, iż posiadam następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: a) posiadam wyksztalcenie... b) mam kwalifikacje: (wskazać posiadane certyfikaty, specjalistyczne kursy, uprawnienia) c) posiadam.. letni staż pracy na stanowisku. d) posiadam..letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 2. Proponowane wynagrodzenie za realizację zadań:

7 Strona7 a) stawka godzinowa brutto (z podatkiem VAT-jeśli dotyczy) PLN słownie złotych:.. b) całkowite wynagrodzenie (wynagrodzenie w poz. a) X 240 godzin) PLN siłownie złotych Oświadczam, że: a) akceptuję termin i warunki realizacji usługi przedstawione w zapytaniu ofertowym; b) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się dostarczyć oryginalne dokumenty potwierdzające wyksztalcenie, doświadczenie zawodowe i dodatkowe kwalifikacje przedstawione w niniejszej ofercie; c) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych; d) posiadam stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku; e) nie bylem/ nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe. Data.. Podpis

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZO.110.5.2013 Stok Lacki 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług edukacyjnych obejmujących organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Stoku Lackim w ramach projektu: Jestem,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 30 000 euro

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 30 000 euro Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr AW.00501.643.2014.JK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lipca 2014 r. FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 30 000 euro I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia: Supraśl, dnia 09 września 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu, który działa w imieniu Burmistrza Supraśla zaprasza do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 ZAPYTANIE O CENĘ dotyczące wyboru Wykonawcy do świadczenia usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu marketingu dla Uczestników Projektu (zwanych dalej: UP) w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja!

Zapytanie ofertowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Kraków, dn. 30 grudnia 2014r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Akademię Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie projektu WEB Design nowe kompetencje na rynku pracy współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT na wykonanie zadania: Obsługa techniczna działania Spotkanie z kinem czeskim w ramach projektu Wspólna historia i tradycja - oto nasza koalicja! numer rejestracyjny: PL.3.22/3.2.00/11.02582

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 ... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Znak sprawy: SP.ZP.4464.2.2012 Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 realizując zamówienie

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 1/2015/II Etap z dnia 11.05.2015 r. Przedmiot zamówienia: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na zmiany" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r.

Projekt Czas na zmiany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r. Buczek, dnia 10.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań Tel. 32/ 3498 488 agata.danowska@chorzow.wsb.pl http://www.wsb.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR Nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE 70-483

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo