Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 z dnia r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie 1. Niezbędne wymagania kandydata: I. WYMAGANIA a) jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, c) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, d) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, e) spełnia jeden z poniższych warunków: ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada: - co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości w tym, co najmniej 2 lata w jednostce sektora finansów publicznych, ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku rachunkowość i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości w tym, co najmniej 3 lata w jednostce sektora finansów publicznych, 2. Dodatkowe wymagania kandydata: a) doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach pomocy społecznej, b) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki pomocy społecznej, c) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz zagadnień rachunkowości budżetowej, d) znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych e) znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenie społecznego w razie choroby i macierzyństwa, f) znajomość przepisów ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz przepisów samorządowych, g) znajomość przepisów płacowych, h) znajomość przepisów ZUS i PFRON, i) biegła znajomość aplikacji komputerowych takich jak: pakiet Budżet/ win, program księgowy Platforma Vulcan- Sigma Plany finansowe, Kasa/ win, Kadry i Płace/ win,

2 j) praktyczna umiejętność stosowania procedur zamówień publicznych, k) wiedza z zakresu realizacji wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE, l) umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych i projektów umów, ł) znajomość zasad ochrony danych osobowych, m) umiejętność pracy w zespole, organizacji czasu pracy, korzystania z przepisów prawa, n) sumienność, rzetelność i komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : a) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy w Ośrodku, b) nadzór nad pracą kasjera oraz prawidłowym funkcjonowaniem kasy Ośrodka, c) prowadzenie gospodarki pieniężnej i majątkowej Ośrodka, d) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie budżetu oraz funduszy i środków pozabudżetowych, e) dekretowanie dowodów księgowych, f) prowadzenie obsługi budżetu, w tym dziennej ewidencji wpływów i wydatków budżetowych, g) dokonywanie płatności wobec wierzycieli, h) sporządzanie bieżących i okresowych analiz budżetu oraz miesięcznych informacji o aktualnym poziomie finansowania poszczególnych zadań, i) sporządzanie kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający : * terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, * ochronę mienia społecznego i terminowe dokonywanie rozliczeń, j) opracowywanie projektu budżetu Ośrodka i sporządzanie rocznego bilansu, k) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych, l) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Ośrodek, ł) organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej jednostki budżetowej, m) prowadzenie kontroli wewnętrznej z zakresu rachunkowości i finansów, występowanie do Dyrektora Ośrodka z wnioskami o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, w miarę występujących potrzeb. 4. Wymagane dokumenty : a) list motywacyjny, b) CV - życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, c) orginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegających się o zatrudnienie załącznik nr 1 d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

3 e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, f) aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych, g) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku, h) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe. II. DODATKOWE INFORMACJE Wymagane dokumenty należy składać (w zamkniętych kopertach) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie pokój nr 8 u pracownika ds. kadr lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Włocławska 16 a, Lipno, z dopiskiem : Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie. w terminie do dnia 12 czerwca 2013 r.do godz Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. Punktowy system oceny kandydatów załącznik nr 2 Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Włocławska 16 a, LIPNO Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Marzena Blachowska

4 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE Załącznik nr 1 1. Imię i nazwisko 2. Imiona rodziców.. 3. Data i miejsce urodzenia.. 4. Obywatelstwo Miejsce zamieszkania.. 6. Wykształcenie.. nazwa szkoły i rok jej ukończenia zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy 7. Wykształcenie uzupełniające... kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia przypadku jej trwania 8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska 9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania... np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, itp. 10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. 11. Oświadcza, że dane zawarte w punkcie 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria... nr...wydanym przez... lub innym dowodem tożsamości miejscowość i data podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie *) właściwe podkreślić

5 Załącznik Nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE Wykształcenie kandydata Punktowy system oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie wyższe magisterskie o spec. umożliwiającej wykonywanie zadań na danym 15 stanowisku wyższe zawodowe ( licencjat ) o spec. umożliwiającej wykonywanie zadań na 10 danym stanowisku wyższe magisterskie 8 wyższe zawodowe ( licencjat ) 8 pomaturalne o spec. umożliwiającej wykonywanie zadań na danym stanowisku 10 pomaturalne niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem zadań na danym 5 stanowisku średnie o profilu zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na danym 10 stanowisku średnie ogólne 1 Ukończone studia podyplomowe przydatne na danym stanowisku 5 Ukończone formy doskonalenia zawodowego ( kursy, szkolenia ) 1-5 Liczba punktów Staż pracy na stanowisku odpowiadającym stanowisku, na które jest prowadzony nabór powyżej 5lat 8 od 2 do 5 lat 3 Staż absolwencki lub przygotowanie zawodowe staż absolwencki lub przygotowanie zawodowe odbyte w dane placówce 3-6 staż absolwencki lub przygotowanie zawodowe odbyte w innej placówce 1-4 Staż absolwencki lub przygotowanie zawodowe odbyte w innej jednostce 1-4 organizacyjnej sfery budżetowej Znajomość obsługi komputera, systemów operacyjnych, programów komputerowych i Internetu ( np. Windows, Excel, Vulcan, Prog Man, 0-5 Płatnik, obsługa poczty elektronicznej, obsługa urządzeń biurowych) Znajomość zagadnień z zakresu zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej 0-3 Znajomość zagadnień na wolnym stanowisku pracy 0-3 Referencje od poprzednich pracodawców 0-3 Test kwalifikacyjny 0-10 Rozmowa kwalifikacyjna 0-15 DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Marzena Blachowska

6 Dokumenty składane przez kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze w tym wolne stanowisko urzędnicze składa następujące dokumenty: 1. Oryginał kwestionariusz osobowego ( załącznik Nr 1 ). 2. Oryginał listu motywacyjnego. 3. Oryginał życiorysu zawodowego. 4. Potwierdzone przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 5. Potwierdzone przez kandydata kserokopie świadectw pracy. 6. Oryginały ewentualnych referencji. 7. Oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym lub na określonym kierowniczym stanowisku urzędniczym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zmianami). 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz z późn. zm.); 9. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (treść oświadczenia zgodna z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz z późn.zm.); 10. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (treść oświadczenia zgodna z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz z późn.zm.); 11. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy: KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 10 Leszczynowa Górka Koninie w wymiarze 1/1 etatu p.o. Dyrektor Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi Leszczynowa Górka w Koninie ogłasza

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR Nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE 70-483

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko:

O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: O g ł o s z e n i e nr DelC/10/15 Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko: Miejsce wykonywania pracy: Ciechanów Liczba etatów: 1 Główne obowiązki: Referent/Starszy

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne zestawienie zmian. Deregulacja - III transza.

Tabelaryczne zestawienie zmian. Deregulacja - III transza. - Strażak Tabelaryczne zestawienie zmian. Deregulacja - III transza. Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie kwalifikacji do wykonywania zawodu strażak Aktualne wymogi Proponowane zmiany

Bardziej szczegółowo

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego Ogłoszenie dotyczy projektu: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy na stanowisko - informatyk:

1. Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy na stanowisko - informatyk: I K 142/ 3 /14 PROKURATURA OKRĘGOWA W JELENIEJ GÓRZE Ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: INFORMATYK ( cały etat ) 1. Wymagania konieczne dla kandydata

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo