REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Strona 1 z 8 Projekt Młodzi z potencjałem współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Firmę Doradczo Szkoleniową Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR /15-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Beneficjent /Realizator projektu - Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa, ul. Mickiewicza 20, Mielec 2. Projekt- projekt Młodzi z potencjałem, realizowany przez Firmę Doradczo Szkoleniową Michał Krempa w Mielcu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 3. Okres realizacji projektu: Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie 5. Biuro projektu- Biuro Projektu Młodzi z potencjałem zlokalizowane jest w Mielcu przy ul. Krakowska 1, Mielec, tel , kom , 6. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 7. Regulamin - Niniejszy regulamin określa kryteria i zasady prac Komisji Oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 8. Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Płk. Lisa Kuli 20, Rzeszów. 9. Uczestnik projektu Kandydat/-ka, który/-a zakwalifikował/-a się do udziału w projekcie i spełnił/-a wszystkie wymogi formalne do udziału w projekcie 10. Beneficjent Pomocy Uczestnik projektu, który założy działalność gospodarczą oraz otrzyma wsparcie finansowe w ramach niniejszego projektu. 11. Komisja Oceny Wniosków (KOW) zespół ekspertów powołanych, oceniających wnioski o przyznanie wsparcia finansowego. 12. Indywidualny Numer Wniosku (INW) indywidualny numer nadawany w chwili złożenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego 13. Wsparcie finansowe bezzwrotna dotacja finansowa, zwana dotacją inwestycyjną, udzielana Beneficjentowi Pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 14. Podstawowe wsparcie pomostowe bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na okres pierwszych 6-ciu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiąca element wsparcia pomostowego.

2 Strona 2 z 8 2 KOMISJA OCENY WNIOSKÓW (KOW) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Za powołanie Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego i pomostowego zwanej dalej Komisją, odpowiedzialny jest Realizator projektu 2. W skład KOW wchodzą niezależni członkowie powołani przez Realizatora projektu. 3. Komisja składa się z 3 osób, tj. Przewodniczącego Komisji i 2 członków - ekspertów. 4. W skład Komisji wchodzą odpowiednio przygotowani pod względem merytorycznym dwaj eksperci zewnętrzni zatrudnieni w ramach umów cywilno - prawnych przez Realizatora projektu. 5. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 3 członków KOW (w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego - jeżeli zostanie powołany). 6. Osoby powołane do pracy w Komisji powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę wniosków Kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego. 7. Członkowie Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialni są za przeprowadzenie oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z uzasadnieniem. 8. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego powinna być przeprowadzona zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Pośredniczącej, jak również Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach niniejszego projektu. 9. Wynagrodzenie osób powołanych do pracy w Komisji jest wydatkiem kwalifikowanym. 10. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć również wyznaczeni przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy pracownicy WUP w Rzeszowie w charakterze obserwatorów. Obserwator ma prawo wglądu do ocenianych przez KOW wniosków oraz wniesienia zastrzeżeń do dokonanej oceny, co powinno zostać odnotowane w protokole z posiedzenia KOW. 11. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Realizatora projektu w biurze Realizatora projektu lub innym wskazanym przez Realizatora projektu miejscu. 12. Termin obrad Komisji wyznacza Realizator projektu i powiadamia o nim WUP w Rzeszowie nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac Komisji. 3 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OCENY WNIOSKÓW 1. Przewodniczący odpowiedzialny jest za zapewnienie bezstronności i przejrzystości pracy KOW. 2. Przewodniczący odpowiedzialny jest za sprawne, rzetelne i terminowe przeprowadzenie merytorycznej oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

3 Strona 3 z 8 4 POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW 1. Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków mają charakter zamknięty i każdorazowo kończą się protokołem. 2. Pierwsze i ostatnie posiedzenie KOW odbywa się w pełnym składzie. 3. Dla zachowania ważności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej 3 Członków KOW. 4. Członkowie KOW, dokonują oceny merytorycznej: a) wniosków o przyznanie wsparcia finansowego I posiedzenie KOW, b) wniosków w ramach procedury odwoławczej podczas II posiedzenia KOW w biurze projektu w terminach zgodnych z harmonogramem oceny Wniosków 5. Ostateczne terminy posiedzenia KOW zostaną ogłoszone w trakcie realizacji projektu. O terminie posiedzenia KOW zostanie poinformowany WUP w Rzeszowie nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac KOW. 5 PROCEDURA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1. Komisja Oceny Wniosków zajmuje się oceną części merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. 2. Każdy Wniosek oceniany jest indywidualnie przez dwóch niezależnych członków Komisji członków ekspertów. 3. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. 4. W przypadku, gdy Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego nie spełnia kryteriów formalnych, co nie zostało stwierdzone na etapie oceny formalnej, Członek KOW odnotowuje ten fakt na Karcie oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, a Wniosek trafia ponownie do oceny formalnej. 5. Wymaganie dotyczące oceny Biznes Planu obejmują następujące kryteria merytoryczne wraz z przypisaną im punktacją oraz uzasadnieniem dla przyznanej oceny: I. Doświadczenie zawodowe i umiejętności maksymalna liczba punktów do uzyskania: 5 punktów, II. Kompletność maksymalna liczba punktów do uzyskania: 27 punktów, III. Racjonalność przedsięwzięcia maksymalna liczba punktów do uzyskania: 40 punktów, IV. Plan operacyjny maksymalna liczba punktów do uzyskania: 16 punktów, V. Wykonalność maksymalna liczba punktów do uzyskania: 12 punktów, 6. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za spełnianie kryteriów merytorycznych wynosi Wnioski, które otrzymają mniej niż 60% punktów ogółem nie będą rekomendowane do dofinansowania.

4 Strona 4 z 8 8. Ocena Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego pod względem ogólnych kryteriów merytorycznych w każdej części podlegającej ocenie przedstawiana jest w postaci liczb całkowitych. Po przedstawieniu każdej z dwóch niezależnych od siebie ocen, obliczana jest średnia arytmetyczna punktów za ogólne kryteria merytoryczne. Średnią arytmetyczną oblicza się również w odniesieniu do każdej części Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego podlegającej ocenie. Tak obliczonych średnich nie zaokrągla się, lecz przedstawia wraz z częścią ułamkową. 9. W przypadku, gdy różnica w łącznej liczbie punktów przyznanych przez dwóch Członków KOW jest mniejsza niż 20 punktów, końcową ocenę Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego stanowi średnia arytmetyczna punktów z dwóch ocen wniosku. 10. W przypadku, gdy różnica w liczbie punktów wynosi co najmniej 20 i więcej punktów Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadzi trzeci Członek KOW. 11. W przypadku dokonywania oceny Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego przez trzeciego Członka KOW ostateczną ocenę Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego stanowi średnia arytmetyczna punktów z średniej arytmetycznej punktów pierwszej oceny dokonanej przez dwóch Członków KOW i trzeciej oceny Członka KOW za spełnienie kryteriów merytorycznych. 12. Członek KOW może zaproponować inną niż wnioskodawca kwotę dofinansowania. Proponowana przez Członka (Członków) KOW kwota wsparcia finansowego może być niższa, m.in. w przypadku zidentyfikowania kosztów uznanych przez oceniających za niekwalifikowalne, niezwiązane z realizacją projektu, czy zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi (w tym w województwie podkarpackim). KOW, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania, powinna wziąć pod uwagę, czy po takiej zmianie projekt zgłoszony we Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego będzie nadal wykonalny i utrzyma swoje standardy jakościowe. 13. Proponowane przez Członka(Członków) KOW zmiany mogą również dotyczyć zakresu Merytorycznego Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. 14. Każdy Członek KOW zobowiązany jest do przedstawienia, w każdym kryterium Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, opisowego komentarza stanowiącego uzasadnienie wystawionej oceny. 6 TRYB WYBORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1. Po ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostanie udzielonych 10 dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 2. Na podstawie oceny merytorycznej dokonanej przez KOW, Realizator projektu sporządzi: wstępną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania, listę rezerwową, listę wniosków odrzuconych. 3. Wstępna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania będzie

5 Strona 5 z 8 rozpoczynała się od Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, który otrzymał najwięcej punktów podczas oceny. Do dofinansowania rekomendowanych zostanie 10 najwyżej ocenionych Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, pozostałe pozytywnie ocenione trafią na listę rezerwową. 4. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na Wstępnej liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania uszeregowane będą w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego jednakowej liczby punktów, wyższe miejsce na wstępnej liście rankingowej uzyskuje ten wniosek, który otrzymał większą liczbę punktów w kategorii III Racjonalność, a następnie w kategoriach nr: II Kompletność, IV Plan operacyjny, V Wykonalność, I. Doświadczenie zawodowe i umiejętności. W przypadku, kiedy powyższe kryteria nadal nie przyniosą ustalenia Wstępnej listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania o miejscu na w/w liście decyduje kolejność zgłoszeń. 5. W przypadku zaistnienia możliwości przyjęcia do dofinansowania kolejnego Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, o jego wyborze decyduje kolejność miejsca na Liście rezerwowej. 6. Po dokonaniu oceny przez Członków KOW Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego przechowuje się w siedzibie Realizatora projektu. Realizator projektu jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji o akceptacji lub odrzuceniu Wstępnej listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania przygotowanej na podstawie protokołu oceny KOW oraz poinformowanie Uczestników/czki projektu o wyniku oceny wniosku, tj.: a) możliwości przyjęcia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania, pod warunkiem dostarczenia w podanym terminie wymaganych dokumentów, b) pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych i wpisaniu na Listę rezerwową, c) odrzuceniu Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z podaniem uzasadnienia podjętej decyzji. 7. Realizator projektu może odrzucić rekomendowaną przez KOW Wstępną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania tylko w sytuacji zaistnienia nowych okoliczności nieznanych w momencie wyboru projektów, a mogących rzutować na wynik oceny bądź w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż ocena nie została dokonana w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem. 8. Realizator projektu może zgodnie z zapisami 6 ust. 7 zdecydować o nieprzyznaniu dofinansowania danemu wnioskodawcy. W takiej sytuacji Realizator projektu przedstawia pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. 9. Ocena merytoryczna powinna zakończyć się w ciągu 10 dni roboczych od terminu zakończenia oceny formalnej. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. 10. Po zakończeniu oceny merytorycznej w terminie maksymalnie 5 dni roboczych zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu wstępna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania, lista rankingowa udostępniana

6 Strona 6 z 8 będzie także Uczestniczkom projektu w Biurze projektu oraz zostaną przesłane pisemne informacje z liczbą uzyskanych punktów i uzasadnieniem oceny merytorycznej. 11. W przypadku odrzucenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego Uczestnikowi/Uczestniczce projektu przysługuje prawo odwołania od podjętej decyzji w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników na wstępnej liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania. 12. Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana, po uwzględnieniu odwołań. 13. O wynikach oceny merytorycznej, w tym o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wsparcia finansowego Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej. Informacje w tym zakresie zostaną również zamieszczone na stronie internetowej projektu 7 PROCEDURA ODWOŁAWCZA 1. Uczestnik projektu, którego Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej ma możliwość odwołania. Odwołanie następuje w formie ponownego złożenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z pismem przewodnim i przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji opisanych we Wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji dostępnym na stronie projektu. Odwołanie nie może służyć uzupełnieniu treści wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i Biznes Planu, powinno odnosić się jedynie do treści zawartych we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i Biznes Planie lub uwag dotyczących procedury oceny wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i Biznes Planu. Ewentualne dodatkowe informacje niewynikające z treści wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i Biznes Planu, a zawarte w odwołaniu nie będą brane pod uwagę. 2. Procedura odwoławcza nie dotyczy Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, które nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków finansowych przeznaczonych na wsparcie finansowe. 3. Procedura nie dotyczy Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, którym została pomniejszona kwota dofinansowania zakupów inwestycyjnych na etapie oceny merytorycznej. 4. Uczestnik projektu ma prawo złożyć odwołanie. Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników na Wstępnej liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania. 5. Ocena złożonego w procedurze odwoławczej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia dokumentów w tej sprawie. Ocena złożonego w procedurze odwoławczej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego będzie dokonywana przez dwóch wybranych członków KOW, którzy nie uczestniczyli w ocenie pierwotnej wersji dokumentu. 6. Realizator projektu pisemnie poinformuje Uczestnika projektu o wynikach oceny złożonego w procedurze odwoławczej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. Ocena złożonego w procedurze odwoławczej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

7 Strona 7 z 8 7. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, który zostanie rekomendowany do dofinansowania w związku z jego oceną w procedurze odwoławczej zostanie umieszczony na zaktualizowanej Wstępnej liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania z punktacją otrzymaną podczas oceny. 8. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań w terminie 2 dni roboczych zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu Zaktualizowana wstępna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania. 9. Ostateczna lista zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu oraz zamieszczona w Biurze Projektu. 8 PROTOKÓŁ 1. Z przeprowadzonej oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego sporządza się protokół oceny, który zawiera: a) dokument powołujący KOW w określonym składzie, b) zestawienie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz ze wskazaniem Członków KOW, dokonujących ich oceny (wraz z podpisaną deklaracją poufności i bezstronności), c) informację o miejscu przechowywania Kart oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, d) informacje o miejscu przechowywania Kart oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wypełnione i podpisane przez Członków KOW, którzy przeprowadzali oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (wraz z podpisaną deklaracją poufności i bezstronności), e) informacje o miejscu przechowywania materiałów pomocniczych do Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, f) wyniki oceny merytorycznej w postaci Wstępnej listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, podpisaną przez Członków KOW, g) informacje na temat wniosków odrzuconych (wraz z podaniem przyczyny), h) opis okoliczności nadzwyczajnych, które miały miejsce w trakcie prac KOW, do których należą m.in. ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez Członków KOW, wywieranie nacisków na Członków KOW ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych, wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy KOW. 2. Protokół z oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego podpisuje i zatwierdza Przewodniczący KOW. 3. Protokół oceny przechowuje się w biurze Realizatora projektu.

8 Strona 8 z 8 9 POUFNOŚĆ I BEZSTRONNOŚĆ KOMISJI OCENY WNIOSKÓW 1. Przeprowadzając ocenę merytoryczną Realizator projektu zapewni przestrzeganie następujących standardów: a) Beneficjent zapewni poufność danych i zapisów we Wnioskach o przyznanie wsparcia finansowego, dostęp do tych dokumentów mogą mieć jedynie osoby uczestniczące w ocenie wniosków, b) bazy danych Uczestników projektu przechowywane są na systemach informatycznych posiadających odpowiednie zabezpieczenia. 2. Osoby uczestniczące w ocenie merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zobowiązane są do: a)zachowania poufności danych i informacji zawartych we Wnioskach o przyznanie wsparcia finansowego, bezwzględnego zakazu przekazywania jakichkolwiek informacji lub dokumentów związanych z procesem oceny osobom nieupoważnionym. b) podpisania Deklaracji bezstronności i poufności dla Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w ramach projektu na etapie poprzedzającym ocenę wszystkich ww. wniosków. c) podpisania Deklaracji bezstronności i poufności, będącej częścią Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. d) niepodpisanie Deklaracji bezstronności i poufności pozbawia Członka KOW możliwości oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. W takim przypadku oceny wniosków dokonują pozostali Członkowie KOW lub ewentualnie w razie potrzeby Realizator projektu powołuje kolejnego Członka KOW. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. KOW działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach niniejszego projektu. 2. Członkowie KOW są zobowiązani do zapoznania się z regulaminami wymienionymi w 10 ust. 1 i stosowania się do ich zapisów w procesie weryfikacji merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. 3. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany niniejszego Regulaminu spowodowane zmianami w dokumentach programowych i wytycznych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz przepisami prawa dotyczącymi realizacji niniejszego projektu. 4. W sprawach spornych decyzję podejmuje Realizator projektu. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Projektu. 6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu.

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-18-073/14-00 zawartej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr./ 2017 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. Bądź przedsiębiorcą w Koninie dotacja czeka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego Projekt Stołeczne Centrum Kariery realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-14-195/13-00., zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 16. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu Własna firma przepustką do świata biznesu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie przedłużonego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie pienie do spółdzielni socjalnej, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy/beneficjentów ostatecznych o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projekt Własna firma moja droga do integracji zawodowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

WND-POKL /13

WND-POKL /13 Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie podlaskim Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim w ramach

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 18 Regulaminu Komisji Oceny 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1.

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW SKŁ ADANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. GRUDZIĄ DZKA FIRMOLANDIA wdraż anego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW Załącznik nr 3.7 do Regulaminu Projektu REGULAMIN KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW dot. przyznania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII - Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 7 do Regulaminu Projektu Złota 30tka Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej oraz podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Spółdzielnie dla

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych

1 Postanowienia ogólne. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach Działania 6.2 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Strona1 Załącznik nr 14 do Regulaminu REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45a/2012 Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 9 maja 2012r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Komisjach rozumie się przez to KOW oraz KOW wsparcie pomostowe

Postanowienia ogólne. 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Komisjach rozumie się przez to KOW oraz KOW wsparcie pomostowe Regulamin Prac Komisji Oceny Wniosków (KOW) o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) oraz Komisji Oceny wniosków (KOW wsparcie pomostowe ) o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1 Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3 e-pionier wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt Kobieta w biznesie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Beneficjentów pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Wykaz skrótów uŝytych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Numer projektu: POIG.08.03.00-10-099/13. Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-10-099/13-00

Numer projektu: POIG.08.03.00-10-099/13. Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-10-099/13-00 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.23.2014 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 4 lipca 2014 r. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Własna firma to możliwe!

Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Własna firma to możliwe! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Własna firma to możliwe! realizowanego na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Przyznającej Dotacje

Regulamin Komisji Przyznającej Dotacje Załącznik do uchwały Nr 10/2012 Komitetu Sterującego Programem Rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Regulamin Komisji Przyznającej Dotacje pracy Komisji Przyznającej Dotację powołanej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Szansa na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim,

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 11. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulaminu Komisji Oceny Wniosków złoŝonych przez Beneficjentów Pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Od pomysłu do sukcesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji Przyznającej Dotacje (KDP) odpowiada Konsorcjum Partnerów Projektu pn. Produkt Lokalny Małopolska rozwój lokalnej

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna 1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 1) Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2) Ocena formalna i merytoryczna złożonych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Załącznik do uchwały Nr 51/1866/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Załącznik 1 Regulaminu rekrutacji uczestników Regulaminu rekrutacji Uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! Projekt PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony w dniu...... Podpis Dyrektora/ Zastępcy Dyrektora NCBR

Zatwierdzony w dniu...... Podpis Dyrektora/ Zastępcy Dyrektora NCBR NARODOWE CENTRUM BAD AŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel. (+48 22) 24 42 858 fax (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Zatwierdzony w dniu...... Podpis Dyrektora/ Zastępcy Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 1. Użyte w Wytycznych określenia oznaczają: 1) NCK Narodowe Centrum Kultury; 1 DEFINICJE 2) dyrektor Dyrektor Narodowego Centrum Kultury; 3)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKT PT. DOTACJA NA START. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKT PT. DOTACJA NA START. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata PROJEKT PT. DOTACJA NA START w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU PRZEWOŹNIKÓW ZBOŻA I PRZETWORÓW ZBOŻOWO- MĄCZNYCH W ZAMOJSKICH ZAKŁADACH ZBOŻOWYCH Sp. z o.o. w Zamościu

REGULAMIN WYBORU PRZEWOŹNIKÓW ZBOŻA I PRZETWORÓW ZBOŻOWO- MĄCZNYCH W ZAMOJSKICH ZAKŁADACH ZBOŻOWYCH Sp. z o.o. w Zamościu REGULAMIN WYBORU PRZEWOŹNIKÓW ZBOŻA I PRZETWORÓW ZBOŻOWO- MĄCZNYCH W ZAMOJSKICH ZAKŁADACH ZBOŻOWYCH Sp. z o.o. w Zamościu Cel Regulaminu 1 Regulamin wyboru przewoźników zboża i przetworów zbożowo-mącznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. do Projektu. Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie. RPO WŚ Działanie

Regulamin Rekrutacji. do Projektu. Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie. RPO WŚ Działanie Regulamin Rekrutacji do Projektu Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie RPO WŚ Działanie 10.2.1 Regulamin został przygotowany w celu przedstawienia zasad aplikowania oraz kwalifikacji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Weryfikującej dla realizacji projektu

Regulamin Komisji Weryfikującej dla realizacji projektu Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Wspieranie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie P E R S P E K T Y W Y N A ( S A M O ) Z A T R U D N I E N I E W P R O G R A M I E O U T P L A C E

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU (BIZNESPLANU)

NUMER WNIOSKU (BIZNESPLANU) Karta oceny biznesplanu do projektu Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zadania Komisji

Postanowienia ogólne. Zadania Komisji Załącznik nr 7 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków. REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego Wykaz skrótów i objaśnienia używanych pojęć: IZ RPO WZ - Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Regulamin rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 100/ 2016 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lipca 2016 r. Regulamin rekrutacji Uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Regulamin rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Regulamin rekrutacji Uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PRACODAWCÓW DO PROJEKTU STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE

REGULAMIN REKRUTACJI PRACODAWCÓW DO PROJEKTU STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE REGULAMIN REKRUTACJI PRACODAWCÓW DO PROJEKTU STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ Priorytetowa VII Regionalny Rynek

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNESPLANU. W ramach projektu Twoje miejsce na rynku pracy. nr projektu WND-RPSL C3/15

KARTA OCENY BIZNESPLANU. W ramach projektu Twoje miejsce na rynku pracy. nr projektu WND-RPSL C3/15 KARTA OCENY BIZNESPLANU W ramach projektu Twoje miejsce na rynku pracy nr projektu WND-RPSL.07.04.02-24-02C3/15 Poddziałanie 7.4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2014/2015. Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Maszewie. z dnia 31 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 6/2014/2015. Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Maszewie. z dnia 31 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 6/2014/2015 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Maszewie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu Miejskim w Maszewie w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Regulaminu rekrutacji Uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/EK W PROJEKCIE PN.: UCZYMY SIĘ AKTYWNIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/EK W PROJEKCIE PN.: UCZYMY SIĘ AKTYWNIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/EK W PROJEKCIE PN.: UCZYMY SIĘ AKTYWNIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału nauczycieli/nauczycielek w projekcie Uczymy

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r.

Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r. Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r. ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW UCZESTNICZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU EKSPERCKIEGO

ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU EKSPERCKIEGO ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU EKSPERCKIEGO do spraw ocen projektów aplikujących o dofinansowanie z zakresu produkcji filmowej, rozwoju projektu (development) oraz o stypendia scenariuszowe Stałe komisje eksperckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu w Tuczępach

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu w Tuczępach Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu w Tuczępach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora z dnia 10.03.2014 r. Podstawa prawna: Art. 20 zb ust. 1 9 oraz art. 20 zd ust. 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ/OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ/OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ/OCENY WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa: zasady powoływania Komisji, zasady wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 26 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 26 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 26 do Regulaminu Projektu Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Uczestników Projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu pn. Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Skład i sposób powoływania Komisji Oceny Projektów 1. Komisję Oceny Projektów (KOP) ds. oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo