Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Komisji Oceny Wniosków"

Transkrypt

1 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej oraz podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych Numer umowy: UDA-POKL /11-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej

2 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady pracy Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej, Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego w ramach Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Za powołanie Komisji Oceny Wniosków, zwanej dalej Komisją, odpowiedzialny jest Beneficjent (Projektodawca). 3. Komisja Oceny Wniosków (KOW) składa się z maksymalnie 6 osób tj.: Przewodniczącego Komisji, Sekretarza oraz maksymalnie 4 Członków oceniających wnioski. 4. W skład Komisji mogą zostać powołani pracownicy Beneficjenta (Projektodawcy) lub inne osoby przez niego wskazane. 5. Osoby powołane do pracy w Komisji powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę wniosków, tj. udokumentowaną wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i/lub promocji przedsiębiorczości. 6. Wynagrodzenie osób powołanych do pracy w KOW jest wydatkiem kwalifikowanym. Pracownicy Beneficjenta (Projektodawcy) biorący udział w realizacji projektu i otrzymujący już z tego tytułu wynagrodzenie, nie otrzymują dodatkowych środków w związku z udziałem w pracach KOW (podwójne wynagradzanie) chyba że zadania związane z pracą w Komisji, nie są wykonywane w czasie, który zgodnie z odpowiednimi umowami, powinien być poświęcony na pracę przy realizacji projektu, i nie mają w zakresach obowiązków pracy w Komisji. 7. W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny wniosków w posiedzeniu Komisji może brać również udział przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Występuje on w roli obserwatora z prawem reagowania i ewentualnej interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny wniosków. Obserwator ma prawo wglądu do ocenianych przez Komisję wniosków oraz wniesienia zastrzeżeń do dokonanej oceny, co powinno zostać odnotowane w protokole z posiedzenia KOW. 8. Posiedzenia KOW będą odbywać się każdorazowo po zakończeniu naboru wniosków, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Beneficjenta, o czym WUP w Szczecinie zostanie pisemnie poinformowany w terminie 10 dni roboczych przed posiedzeniem KOW.

3 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków 1. Przewodniczącym Komisji jest osoba uprawniona do reprezentowania Projektodawcy bądź osoba przez niego wyznaczona. 2. Przewodniczący Komisji może powołać spośród członków Komisji swojego Zastępcę. Wyznaczenie Zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia. 3. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac Komisji. 3 Zadania Komisji Oceny Wniosków 1. Komisja Oceny Wniosków jest odpowiedzialna za: 1) przeprowadzenie oceny merytorycznej: a) wniosków o przyznanie środków finansowych złożonych przez Beneficjentów pomocy, w tym zweryfikowanie Planów założenia i działalności spółdzielni socjalnej, a także pozostałych załączników do wniosku; b) wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego; c) wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego; 2) sporządzenie listy wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów; 3) wyłonienie wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego na założenie i działalność spółdzielni socjalnej, na podstawie kryteriów zawartych w Karcie oceny merytorycznej (wniosków, które uzyskały min. 60 pkt na 100 pkt możliwych do zdobycia i min. 60% pkt możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny), w ramach środków finansowych przewidzianych na ten cel we wniosku o dofinansowanie projektu; 4) wyłonienie wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego, na podstawie kryteriów zawartych w Karcie oceny merytorycznej, w ramach środków finansowych przewidzianych na ten cel we wniosku o dofinansowanie projektu;

4 5) wyłonienie wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego, na podstawie kryteriów zawartych w Karcie oceny merytorycznej, w ramach środków finansowych przewidzianych na ten cel we wniosku o dofinansowanie projektu. 4 Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 1. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 4 członków Komisji (w tym Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego). 2. Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej wniosków podczas posiedzenia KOW, które odbywa się w siedzibie Beneficjenta lub w innym wskazanym przez niego miejscu. 5 Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Wniosków 1. Członkowie Komisji oraz obserwator nie mogą być związani z Uczestnikami/Uczestniczkami projektu stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. 2. Członkowie Komisji oraz obserwator z ramienia Instytucji Pośredniczącej zobowiązani są do podpisania przed przystąpieniem do prac KOW Deklaracji bezstronności i poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Nie podpisanie Deklaracji bezstronności i poufności pozbawia członka Komisji możliwości oceny danego wniosku. 3. Każdy członek Komisji przed przystąpieniem do oceny wniosku, zobowiązany jest także podpisać Deklarację poufności i bezstronności znajdującą się w Karcie Oceny Merytorycznej w odniesieniu do ocenianego przez siebie wniosku. Nie podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności pozbawia członka KOW możliwości oceny danego wniosku. 4. W przypadku określonym w ust. 2 i 3 tego paragrafu, wniosek jest kierowany do oceny innego członka Komisji wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego w drodze losowania.

5 6 Ocena jakości formalnej i merytorycznej wniosków (warunki ogólne) 1. W ciągu 21 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru wniosków dokonywana jest ich ocena formalna i merytoryczna. Oceny formalnej dokonuje Beneficjent (Projektodawca). Oceny merytorycznej dokonuje powołana przez Beneficjenta (Projektodawcę) Komisja. 2. Przedmiotem oceny Komisji są wyłącznie wnioski kompletne i ocenione pozytywnie pod względem formalnym przez Beneficjenta (Projektodawcę). Ocena formalna dokonywana jest przy pomocy karty oceny formalnej wniosku odpowiedniej dla danego rodzaju wniosku, tj.: 1) Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w odniesieniu do Wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej; 2) Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, w odniesieniu do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego; 3) Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, w odniesieniu do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 3. W przypadku stwierdzenia uchybień podczas oceny formalnej wniosku, Beneficjent (Projektodawca) powiadamia członków grupy inicjatywnej o konieczności uzupełnienia braków/ poprawy błędów formalnych (dostarczenie brakującego dokumentu, złożenie podpisu, itp.). Informacje na temat braków do uzupełnienia/ błędów do poprawy zostaną przekazane członkom grupy inicjatywnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku, gdy nie dysponują adresem , zostaną powiadomieni telefonicznie. 4. Członkowie grup inicjatywnych projektu mają jednokrotną możliwość uzupełnienia braków/ poprawy błędów przed przekazaniem wniosku do oceny merytorycznej przez KOW. 5. Na uzupełnienie braków formalnych członkowie grupy inicjatywnej mają 3 dni robocze od dnia wezwania do uzupełnienia/ poprawy. Wnioski nie uzupełnione/ nie poprawione w terminie nie zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez Komisję. W takim przypadku dokumenty aplikacyjne nie zostaną zwrócone. 6. Ocena merytoryczna dokonywana jest przy pomocy karty oceny merytorycznej wniosku, odpowiedniej dla danego rodzaju wniosku, tj.: 1) Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie

6 i działalność spółdzielni socjalnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, w odniesieniu do Wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej; 2) Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu, w odniesieniu do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego; 3) Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu, w odniesieniu do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. 7. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych zasadach udzielania wsparcia na zakładanie, przystępowanie, zatrudnianie w spółdzielni socjalnej w ramach Poddziałania PO KL Wsparcie ekonomii społecznej oraz zgodnie z kryteriami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych. 8. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 osoby wyznaczone spośród członków Komisji obecnych na posiedzeniu w drodze losowania, którego dokonuje Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego. 9. Osoba oceniająca wniosek zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych w poszczególnych kryteriach Karty oceny merytorycznej wniosku. Dokonanie oceny na Karcie oceny merytorycznej wniosku członek KOW potwierdza własnoręcznym podpisem. 7 Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej 1. Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytoryczno-technicznymi. Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana w skali od 0 do 5 zgodnie z następującymi wskazaniami: 0=niezgodny, 1=bardzo słabo zgodny, 2=słabo zgodny, 3=zasadniczo zgodny, 4=spójny, 5=zdecydowanie spójny. Następnie przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach w Karcie oceny merytorycznej wniosku Beneficjenta pomocy o przyznanie wsparcia finansowego. Ostateczna ocena stanowi średnią arytmetyczną 2 ocen wystawionych przez

7 członków KOW. 2. Każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 3. W przypadku: 1) rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy założeniu, że obydwie oceny uzyskały minimalny próg 60% punktów), 2) gdy tylko jeden z oceniających rekomenduje wniosek do dofinansowania, 3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2 wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, wskazany w drodze losowania przez Przewodniczącego/ Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną wniosku. 4. Członek Komisji oceniający wniosek może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe. W takim przypadku obowiązuje następująca procedura: 1) członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania i zapisują ustalenia w Karcie oceny merytorycznej wniosku. Informację na temat wysokości uzgodnionej kwoty dofinansowania należy zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji; 2) jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do trzeciego członka Komisji, wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego; ocena trzeciej osoby jest ostateczna i wiążąca. 5. W żadnym wypadku kwota dofinansowania rekomendowana przez członka Komisji nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się grupa inicjatywna.. 6. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej ewidentnych błędów w treści wniosku, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji wnioskodawcy (błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość korekty wniosku. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez oceniających. Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują w tym przypadku wspólne stanowisko

8 i zapisują ustalenia w Karcie oceny merytorycznej wniosku. Następnie ustalenia te są przekazywane wnioskodawcy z prośbą o dokonanie stosownej korekty w treści wniosku. Informację na temat dopuszczonej korekty wniosku należy zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji. 7. Po przeprowadzeniu oceny wniosków, sporządzona zostaje lista rankingowa wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów oraz lista wniosków, które otrzymają wsparcie finansowe (wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów z ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych kategoriach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 40% punktów oraz znalazły się na liście rankingowej z najwyższym wynikiem) w ramach środków przeznaczonych na dany rodzaj wsparcia we Wniosku o dofinansowanie projektu. 8. Listy podpisywane są przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego i zatwierdzane przez Beneficjenta. 9. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów otrzymają dwa wnioski lub więcej, o ich kolejności na liście decyduje ilość punktów otrzymanych w następujących punktach Karty oceny merytorycznej wniosku na otrzymanie wsparcia finansowego: II Trwałość projektu, I Realność założeń, III Efektywność kosztowa, IV Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami. 10. Wnioski, które ze względu na niewystarczającą liczbę punktów nie zostały wytypowane do otrzymania wsparcia, ale otrzymały przynajmniej 60% z ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych kategoriach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 40%, zostają wpisane na listę rezerwową wniosków. 11. Wnioski z listy rezerwowej mogą uzupełnić listę wniosków, które otrzymają wsparcie finansowe w następujących przypadkach: 1) kwota środków, jakie zostały przeznaczone na poszczególny rodzaj wsparcia nie została wykorzystana ze względu na mniejsze zapotrzebowanie, 2) grupa inicjatywna, której wniosek znalazł się na liście objętej wsparciem zrezygnowała z dalszego udziału w projekcie, 3) grupa inicjatywna, której wniosek znalazł się na liście objętej wsparciem nie spełniła warunków zawartych w Regulaminie rekrutacji uczestników, Regulaminie przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie lub wypływających bezpośrednio z odpowiednich umów zawartych pomiędzy nią a Beneficjentem.

9 12. Wnioski, które ze względu na niewystarczającą liczbę punktów nie zostały wytypowane do otrzymania wsparcia, a także nie otrzymały przynajmniej 60% z ogólnej sumy punktów, lub w poszczególnych kategoriach oceny merytorycznej nie uzyskały przynajmniej 40%, zostają wpisane na listę wniosków odrzuconych. 13. Beneficjent poinformuje pisemnie grupy inicjatywne projektu o wynikach oceny merytorycznej wniosków w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia prac KOW. 8 Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego składane są równocześnie z wnioskami o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej. 2. Ocena merytoryczna wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dokonywana jest przez KOW jedynie wówczas, gdy wniosek o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej otrzyma rekomendację do dofinansowania. 3. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oceniane są przez Komisję Oceny Wniosków w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej, która zawiera uzasadnienie dokonanej oceny. 4. KOW dokonuje oceny merytorycznej wniosku i decyduje o przyznaniu lub nie przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego. 5. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest grupie inicjatywnej, której wniosek otrzymał od dwóch członków KOW akceptację, a wniosek o przyznanie środków finansowych został wytypowany do podpisania umowy na podstawie uzyskanego wyniku punktowego. 6. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków, sporządzona zostaje lista rankingowa wniosków, które otrzymają podstawowe wsparcie pomostowe w ramach środków przeznaczonych na dany rodzaj wsparcia we Wniosku o dofinansowanie projektu. Pozostałe wnioski znajdą się na liście rezerwowej. 7. Członek Komisji oceniający wniosek proponuje niższą niż wnioskowana kwotę wsparcia w przypadku zidentyfikowania wydatków, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej kwoty wsparcia powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne

10 i utrzyma swoje standardy jakościowe. W takim przypadku obowiązuje następująca procedura: 1) członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty wsparcia i zapisują ustalenia w Karcie oceny merytorycznej wniosku. Informację na temat wysokości uzgodnionej kwoty wsparcia należy zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji; 2) jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do trzeciego członka Komisji, wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego; ocena trzeciej osoby jest ostateczna i wiążąca. 8. W żadnym wypadku kwota wsparcia zaproponowana przez członka Komisji nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się grupa inicjatywna. 9. Wnioski z listy rezerwowej mogą uzupełnić listę wniosków, które otrzymają podstawowe wsparcie pomostowe w następujących przypadkach: 1) kwota środków, jakie zostały przeznaczone na poszczególny rodzaj wsparcia nie została wykorzystana ze względu na mniejsze zapotrzebowanie grup inicjatywnych, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów, 2) grupa inicjatywna, której wniosek znalazł się na liście objętej wsparciem zrezygnowała z dalszego udziału w projekcie, 3) grupa inicjatywna, której wniosek znalazł się na liście objętej wsparciem nie spełniła warunków zawartych w Regulaminie rekrutacji uczestników, Regulaminie przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie lub wypływających bezpośrednio z odpowiednich umów zawartych pomiędzy nią a Beneficjentem. 9 Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oceniane są przez Komisję Oceny Wniosków w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej. 2. KOW dokonuje oceny merytorycznej wniosku i decyduje o przyznaniu lub nie przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego. 3. Karta Oceny Merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawiera uzasadnienie dokonanej oceny. 4. Każdemu Wnioskowi o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przyznaje się podczas

11 obrad KOW odpowiednią liczbę punktów zgodnie z kryteriami merytoryczno-technicznymi określonymi w Karcie oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Ostateczna ocena stanowi średnią arytmetyczną 2 ocen wystawionych przez członków KOW. 5. Wsparcie otrzymuje spółdzielnia socjalna, której wniosek otrzymał od dwóch członków KOW pozytywną ocenę/akceptację. 6. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków, sporządzona zostaje lista rankingowa, które otrzymają przedłużone wsparcie pomostowe (wnioski, które otrzymały co najmniej 40% punktów z ogólnej sumy punktów oraz znalazły się na liście rankingowej z najwyższym wynikiem) w ramach środków przeznaczonych na dany rodzaj wsparcia we Wniosku o dofinansowanie projektu. 7. Każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 70 punktów. 8. Wnioski, które ze względu na niewystarczającą liczbę punktów nie zostały wytypowane do otrzymania wsparcia, ale otrzymały przynajmniej 40% z ogólnej sumy punktów, zostają wpisane na listę rezerwową wniosków. 9. Członek Komisji oceniający wniosek proponuje niższą niż wnioskowana kwotę wsparcia w przypadku zidentyfikowania wydatków, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej kwoty wsparcia powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe. W takim przypadku obowiązuje następująca procedura: 1) członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty wsparcia i zapisują ustalenia w Karcie oceny merytorycznej wniosku. Informację na temat wysokości uzgodnionej kwoty wsparcia należy zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji; 2) jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do trzeciego członka Komisji, wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego; ocena trzeciej osoby jest ostateczna i wiążąca. 10. W żadnym wypadku kwota wsparcia zaproponowana przez członka Komisji nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się spółdzielnia socjalna.

12 11. Wnioski z listy rezerwowej mogą uzupełnić listę wniosków, które otrzymają podstawowe/przedłużone wsparcie pomostowe w następujących przypadkach: 1) kwota środków, jakie zostały przeznaczone na poszczególny rodzaj wsparcia nie została wykorzystana ze względu na mniejsze zapotrzebowanie osób, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów, 2) spółdzielnia socjalna, której wniosek znalazł się na liście objętej wsparciem zrezygnowała z dalszego udziału w projekcie, 3) spółdzielnia socjalna, której wniosek znalazł się na liście objętej wsparciem nie spełniła warunków zawartych w Regulaminie rekrutacji uczestników, Regulaminie przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie lub wypływających bezpośrednio z odpowiednich umów zawartych pomiędzy nią a Beneficjentem. 10 Procedura odwoławcza od decyzji KOW 1. Procedura odwoławcza przysługuje tylko i wyłącznie grupom inicjatywnym, których wnioski znalazły się na Liście wniosków odrzuconych. Otrzymają one pisemną oraz mailową informację o uzyskanej liczbie punktów oraz przyczynach odrzucenia wniosku. 2. W ciągu 5 dni roboczych od przekazania informacji o wynikach posiedzenia KOW grupy inicjatywne, których wnioski wraz z załącznikami zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej, mają możliwość złożenia do Beneficjenta odwołania od decyzji KOW zawierającego prośbę o ponowne rozpatrzenie Planu założenia i działalności spółdzielni socjalnej, wraz z przedstawieniem wyjaśnień/ informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia. 3. Odwołanie musi mieć formę pisemną i musi zawierać: 1) dane osobowe Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy wchodzą w skład grupy inicjatywnej, tożsame z danymi wskazanymi we Wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej, 2) numer Wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej, 3) wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów w odniesieniu do kryteriów oceny merytorycznej przeprowadzonej przez KOW, z których oceną grupa inicjatywna nie zgadza się.

13 4. Wszystkie wyjaśnienia powinny zostać ujęte w jednym odwołaniu. Jeżeli zdaniem grupy inicjatywnej ocena została przeprowadzona niezgodnie z więcej niż jednym kryterium oceny, w odwołaniu należy wskazać wszystkie te kryteria. 5. Uzasadnienie należy sformułować w sposób czytelny i zwięzły, przy czym należy pamiętać, iż środek odwoławczy nie może służyć uzupełnieniu treści Wniosku i załączników. 6. Złożenie odwołania po terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. 7. Beneficjent rozpatrzy wszystkie odwołania w ciągu 5 dni roboczych od daty upływu terminu przewidzianego na ich składanie, poprzez powtórne powołanie Komisji Oceny Wniosków. 8. Powtórna ocena merytoryczna dokonywana jest przez członków KOW niezwiązanych do tej pory z oceną wniosku, którego odwołanie dotyczy. 9. Powtórna ocena merytoryczna wniosku wraz z załącznikami jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 10. Wyniki oceny odwołań złożonych przez grupy inicjatywne, których wnioski zostały odrzucone przez KOW, zostaną zestawione na jednej liście z wynikami oceny Wniosków znajdujących się na Liście rezerwowej, według liczby uzyskanych punktów. Wniosek z najwyższym wynikiem punktowym zostanie rekomendowany do podpisania umowy i otrzymania wsparcia finansowego. 11. Po przeprowadzeniu powtórnej oceny merytorycznej wniosków, Beneficjent poinformuje pisemnie grupy inicjatywne o wynikach oceny odwołań w terminie 3 dni od dnia zatwierdzenia przez WUP w Szczecinie protokołu z posiedzenia odwoławczego KOW wraz z ostateczną Listą rankingową. 12. Na stronie internetowej projektu oraz w siedzibie Beneficjenta zostanie zamieszczona informacja o ostatecznych wynikach oceny merytorycznej wniosków przez KOW, z podaniem numeru wniosku i liczby punktów, tzw. Ostateczna lista rankingowa. 11 Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 1. Z przeprowadzonych czynności wymienionych w 7, 8, 9 niniejszego regulaminu, Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków zatwierdzany przez Przewodniczącego, który zawiera:

14 1) określenie terminu i miejsca posiedzenia, 2) informacje na temat osób biorących udział w posiedzeniu Komisji oraz liczby ocenionych wniosków, 3) informację na temat wniosków, dla których dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty dofinansowania, 4) informację na temat wniosków, dla których dopuszczono skorygowanie wniosku, 5) inne istotne elementy postępowania oceniającego. 2. Do protokołu z oceny dołącza się w formie załączników: 1) dokument potwierdzający powołanie przez Beneficjenta (Projektodawcę) Komisji w określonym składzie, 2) listę obecności podpisaną przez członków Komisji i obserwatora (w przypadku, gdy brał udział w posiedzeniu KOW), 3) Deklaracje poufności i bezstronności podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji, 4) upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego Komisji, w przypadku gdy Przewodniczący wyznaczył Zastępcę, 5) listę wniosków wraz ze wskazaniem członków Komisji, którzy je ocenili, ocenami poszczególnych członków Komisji i średnią oceną ostateczną wniosku, 6) Kart oceny merytorycznej wniosku wraz z Deklaracjami bezstronności i poufności wypełnionymi i podpisanymi przez członków Komisji, którzy przeprowadzali ocenę wniosków, 7) listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, Listę wniosków, które otrzymają wsparcie finansowe oraz Listę rezerwową wniosków oraz listę wniosków odrzuconych podpisane przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego, 8) inne istotne dokumenty. 3. Protokół z posiedzenia KOW wraz z załącznikami oraz wnioskami na otrzymanie wsparcia finansowego na założenie i działalność spółdzielni socjalnej oraz podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego przechowuje Beneficjent.

15 12 Postanowienia końcowe 1. Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Projektodawcę. Załączniki: Załącznik 1. Deklaracja bezstronności i poufności Załącznik 2. Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej Załącznik 3. Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Załącznik 4. Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Załącznik 5. Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej Załącznik 6. Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Załącznik 7. Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Szczecin, dnia r.. (podpis i pieczątka Beneficjenta)

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1.

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projekt Własna firma moja droga do integracji zawodowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr./ 2017 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. Bądź przedsiębiorcą w Koninie dotacja czeka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu Własna firma przepustką do świata biznesu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy/beneficjentów ostatecznych o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW Załącznik nr 3.7 do Regulaminu Projektu REGULAMIN KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW dot. przyznania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII - Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 16. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych

1 Postanowienia ogólne. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach Działania 6.2 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 18 Regulaminu Komisji Oceny 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego Projekt Stołeczne Centrum Kariery realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-14-195/13-00., zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Szansa na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim,

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 11. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulaminu Komisji Oceny Wniosków złoŝonych przez Beneficjentów Pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Od pomysłu do sukcesu

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1 Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Beneficjentów pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Wykaz skrótów uŝytych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WND-POKL /13

WND-POKL /13 Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie podlaskim Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW SKŁ ADANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. GRUDZIĄ DZKA FIRMOLANDIA wdraż anego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Strona1 Załącznik nr 14 do Regulaminu REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 26 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 26 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 26 do Regulaminu Projektu Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Uczestników Projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu pn. Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45a/2012 Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 9 maja 2012r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez

Bardziej szczegółowo

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie przedłużonego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie pienie do spółdzielni socjalnej, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Komisjach rozumie się przez to KOW oraz KOW wsparcie pomostowe

Postanowienia ogólne. 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Komisjach rozumie się przez to KOW oraz KOW wsparcie pomostowe Regulamin Prac Komisji Oceny Wniosków (KOW) o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) oraz Komisji Oceny wniosków (KOW wsparcie pomostowe ) o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego

Bardziej szczegółowo

Numer projektu: POIG.08.03.00-10-099/13. Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-10-099/13-00

Numer projektu: POIG.08.03.00-10-099/13. Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-10-099/13-00 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.23.2014 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 4 lipca 2014 r. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ/OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ/OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ/OCENY WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa: zasady powoływania Komisji, zasady wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt Kobieta w biznesie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Własna firma to możliwe!

Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Własna firma to możliwe! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Własna firma to możliwe! realizowanego na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 7 do Regulaminu Projektu Złota 30tka Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNESPLANU. W ramach projektu Twoje miejsce na rynku pracy. nr projektu WND-RPSL C3/15

KARTA OCENY BIZNESPLANU. W ramach projektu Twoje miejsce na rynku pracy. nr projektu WND-RPSL C3/15 KARTA OCENY BIZNESPLANU W ramach projektu Twoje miejsce na rynku pracy nr projektu WND-RPSL.07.04.02-24-02C3/15 Poddziałanie 7.4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 z 8 Projekt Młodzi z potencjałem współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Firmę Doradczo Szkoleniową Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wsparcia finansowego dla Uczestników projektu objętych ścieżką Własna firma

Regulamin wsparcia finansowego dla Uczestników projektu objętych ścieżką Własna firma Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie umowy nr UM_SP.433.1.302.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji Przyznającej Dotacje (KDP) odpowiada Konsorcjum Partnerów Projektu pn. Produkt Lokalny Małopolska rozwój lokalnej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zadania Komisji

Postanowienia ogólne. Zadania Komisji Załącznik nr 7 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków. REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-18-073/14-00 zawartej w

Bardziej szczegółowo

Sukces we własnej firmie. Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Sukces we własnej firmie. Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości Sukces we własnej firmie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Regulamin przyznawania środków

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna 1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 1) Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2) Ocena formalna i merytoryczna złożonych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 1. Użyte w Wytycznych określenia oznaczają: 1) NCK Narodowe Centrum Kultury; 1 DEFINICJE 2) dyrektor Dyrektor Narodowego Centrum Kultury; 3)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekt Nowa praca to się opłaca! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 września 2016 r. Poz. 56. z dnia 23 września 2016 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 września 2016 r. Poz. 56. z dnia 23 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 września 2016 r. Poz. 56 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1)

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim

REGULAMIN PRAC KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 78/2013 Starosty Skarżyskiego z dnia 21.11.2013r. REGULAMIN PRAC KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Regulaminu rekrutacji Uczestników. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Załącznik 1 Regulaminu rekrutacji uczestników Regulaminu rekrutacji Uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz udzielania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Akademia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 32 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 32 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 32 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wytycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Załącznik do uchwały Nr 51/1866/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Bardziej szczegółowo

wspólne zarządzanie projektem, realizacja działań przypisanych Partnerowi wypracowanych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wspólne

wspólne zarządzanie projektem, realizacja działań przypisanych Partnerowi wypracowanych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wspólne Regulamin otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu systemowego w Poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu nr 2015-1-PL01-KA102-015390 Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników w programie PO WER.

Regulamin rekrutacji do projektu nr 2015-1-PL01-KA102-015390 Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników w programie PO WER. Regulamin rekrutacji do projektu nr 2015-1-PL01-KA102-015390 Europejskie praktyki trampoliną do sukcesu młodych techników w programie PO WER. I Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKT PT. DOTACJA NA START. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKT PT. DOTACJA NA START. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata PROJEKT PT. DOTACJA NA START w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! Projekt PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNESPLANU OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ

KARTA OCENY BIZNESPLANU OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ Projekt Szansa na start! realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie pomostowe w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie P E R S P E K T Y W Y N A ( S A M O ) Z A T R U D N I E N I E W P R O G R A M I E O U T P L A C E

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNESPLANU OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ (Projekty konkursowe)

KARTA OCENY BIZNESPLANU OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ (Projekty konkursowe) Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości KARTA OCENY BIZNESPLANU OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA 10..1 RPO WŚ (Projekty

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 2/2017 Prokurenta Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie z dnia 02.01.2017r. Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej 1 Stała Komisja Przetargowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej UDA-RPPD.07.03.00-20-0013/16 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3 e-pionier wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12

Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12 Wykaz zmian w Procedurze Naboru Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12 8. Karty oceny wypełniane są indywidualnie przez każdego z członków Rady i są odrębne dla każdej operacji.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONKURSU NA DOFINANSOWANIE ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

ZASADY KONKURSU NA DOFINANSOWANIE ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Strona 1 Projekt Włocławskie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej ZASADY KONKURSU NA DOFINANSOWANIE ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - EDYCJA III - Biuro projektu: ul. Młynarska 3 87-800 Włocławek e-mail

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Skład i sposób powoływania Komisji Oceny Projektów 1. Komisję Oceny Projektów (KOP) ds. oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie. Warszawa, 21 grudnia 2015 r.

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie. Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Etapy wyboru projektu wstępna weryfikacja wniosku ocena formalna wniosku ocena merytoryczna wniosku (w tym negocjacje)

Bardziej szczegółowo

Projekt KIERUNEK WŁASNA FIRMA

Projekt KIERUNEK WŁASNA FIRMA Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Karta oceny Biznesplanu Wzór KARTA OCENY BIZNESPLANU OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU Załącznik do zarządzenia Nr 685/2011/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 24.10.2011 r. REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego wsparcia pomostowego

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego wsparcia pomostowego Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu Świętokrzyskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Strona1 Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego podstawowego i wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach

Bardziej szczegółowo