Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu"

Transkrypt

1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu Na podstawie: 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady gospodarowania środkami Funduszu regulują przepisy: a) ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DZ.U. z 1996r. nr70 poz. 335, nr.139 poz. 647 i nr. 147 poz. 686, z 1997r. nr. 82 poz. 518 i nr. 121poz. 770 oraz z 1998r. nr. 75 poz i nr. 113 poz. 7117), b) ustawy z dnia 23 maja 1991r. o zakładowych związkach zawodowych (DZ.U.nr. 55 poz. 234 z późniejszymi zmianami), c) art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DZ.U. nr 155 poz. 1014), d) art. 172 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DZ. U. nr. 162 poz. 1118), e) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - załączniki A i B (DZ. U. nr. 6 poz. 43 z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w sprawie naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (DZ. U. nr. 43 poz. 168, z 1995r. nr. 19 poz. 994, z 1997r. nr. 134 poz. 889). 3. Ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DZ. U. ne. 200, poz. 1679). 4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2004r. z sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2003r. i w drugim półroczu 2003r. (Monitor Polski nr. 9, poz. 134). 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (DZ.U. nr. 134, poz. 876) oraz inne podstawy prawne i zasady powszechnie obowiązujące w zakresie organizowania działalności socjalnej, finansowej z ZFŚS. ustala się Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Rozdział I Postanowienia Ogólne: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą: 1. Coroczny odpis podstawowy w wysokości 6,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli ,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą dla pracowników niepedagogicznych. ( Na podstawie Art.53.1.K.N. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełen wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznie przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełen wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art.5 pkt. l lit. a i art.6 ust. l pkt. 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

2 3. Środki Funduszu zwiększa się o : a) odpis w wysokości 5% pobieranych przez nauczycieli rent i emerytur, b) wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z ulgowych świadczeń socjalnych \wczasów, kolonie, obozy\, c) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe, d) odsetki od środków Funduszu Świadczeń Socjalnych. 4. Środkami ZFŚS administruje dyrektor. 5. Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje Komisja Socjalna - akceptuje i zatwierdza dyrektor. 6. Komisja prowadzi protokólarz posiedzeń. 7. Komisja rozpatruje wnioski według kolejności zgłoszeń. Środki Funduszu przeznaczone są na: Rozdział II 1. Dofinansowanie krajowego, zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów, zimowisk, kolonii zdrowotnych. 2. Dofinansowanie krajowych wczasów rodzinnych. 3. Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez pracownika, emeryta,, rencistę we własnym zakresie \tzw. wczasy pod gruszą"\. 4. Świadczenia urlopowe nauczycieli. 5. Zapomogi pieniężne - bezzwrotne przyznawane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym lub długotrwałą chorobą. 6. Dofinansowanie imprez kulturalnych \kino, teatr, opera, itp.\ oraz imprez turystycznych, wycieczki, wypoczynek sobotnio- niedzielny\ organizowane dla ogółu pracowników oraz emerytów i rencistów. 7. Zwrotne pożyczki mieszkaniowe. 8. Świadczenia pieniężne w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie zimowym (w tym rzeczowe) i paczki dla dzieci. Rozdział III I Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać: 1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w placówce - ZSMS. /zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem po przepracowaniu 6 miesięcy/ 2. Emerytowani pracownicy oraz renciści, którzy przeszli na emeryturę lub rentę z placówki (ZFŚS przy ZSMS obsługuje emerytów i rencistów niepedagogicznych). 3. Emerytowani nauczyciele oraz nauczyciele renciści, którzy przeszli na emeryturę lub rentę z placówki oświatowej (jeżeli ZSMS zobowiązał się do opieki socjalnej). 4. Wdowy i wdowcy po byłych pracownikach, dla których renta rodzinna po zmarłym jest jedynym źródłem utrzymania -dobrowolnie w miarę posiadanych środków. 5. Pozostające na utrzymaniu wymienionych w pkt. l 4 dzieci własne, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej i osierocone wnuki do lat 19, a jeżeli kształcą się w szkole \ w systemie/ dziennym do czasu ukończenia nauki nie dłużej jak do ukończenia 25 roku życia. 6. Emeryci i renciści administracyjno - obsługowi z placówek zlikwidowanych \ załącznik - wykaz tych osób\ objętych dobrowolną opieką.

3 II. III. Dzieci mogą korzystać ze świadczeń socjalnych Funduszu z jednej z poniższych form: 1. Zorganizowany wypoczynek - kolonia, obóz, zimowisko, wczasy rodzinne wraz z rodzicami, wczasy turystyczne wraz z rodzicami, refundacja za obóz organizowany przez szkołę, do której uczęszcza dziecko, organizację harcerską oraz kolonię zdrowotną na podstawie orzeczenia lekarskiego oraz skierowanie zakupione u innego organizatora na podstawie rachunku, zaświadczenia lub dowodu wpłaty. 2. Wysokość dopłaty do kolonii, obozów, zimowisk ustala się w oparciu o tabelę dopłat z Funduszu. \załącznik\. 3. Warunkiem uzyskania refundacji jest założenie wniosku i uzyskanie akceptacji Komisji, a podstawą wypłaty - przedstawieniem rachunków lub dowodów wpłaty. 4. Dzieci mogą korzystać z refundacji za zorganizowane formy wypoczynku od 8 do 18 roku życia 1 raz w danym roku kalendarzowym. 5. Komisja może odmówić przyznania skierowania na obóz lub kolonię uczestnikowi, który w opinii kadry wychowawczej stwarzał poważne problemy wychowawcze na placówce wypoczynkowej. Wczasy zorganizowane lub turystyczne: 1. Z wczasów pracowniczych zorganizowanych lub turystycznych pracownik może korzystać z refundacji za wczasy 1 raz na 2 lata. 2. Współmałżonkowie nie będący pracownikami placówki mogą korzystać z wczasów pracowniczych zorganizowanych razem ze współmałżonkiem za taką samą odpłatnością. 3. Wysokość dofinansowania za 7 - i 14-dniowe wczasy ustala Komisja na podstawie dochodów na członka rodziny. 4. warunkiem otrzymania dofinansowania do wczasów wypoczynkowych lub turystycznych jest terminowe złożenie wniosku z podaniem dochodów wszystkich członków rodziny \brutto - ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku\.. 5. Termin złożenia wniosku 30 czerwca lub miesiąc przed planowanym urlopem jeżeli dyrektor wyznaczy urlop w innym terminie. IV. Zasady finansowania oraz wysokość kwot określa tabela dopłat \stanowiąca załącznik do regulaminu - opracowanego przez Komisję\. V. Pracownicy i byli pracownicy mogą ubiegać się raz w roku o zapomogę losową. Wniosek o zapomogę powinien zawierać: nazwisko i imię wnioskodawcy, nazwa placówki, stanowisko, adres zamieszkania wraz z numerem telefonu, uzasadnienie wyjątkowej sytuacji losowej, aktualne zaświadczenie lekarskie \ lekarza specjalisty w przypadku poważnej choroby pociągającej znaczne wydatki finansowej dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe skutkujące znaczne straty materialne, (pożar, kradzież, zalanie - potwierdzenie od służb specjalnych - straż, policja - wraz z oszacowaniem szkody, oświadczenie o dochodach \brutto\ wszystkich członków rodziny wnioskodawcy wspólnie zamieszkujących i prowadzących gospodarstwo domowe:

4 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że w okresie \podać jakim - ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku\ łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wyniosły.zł., co w przeliczeniu na.. osób będących na moim utrzymaniu stanowi.zł., na jedną osobę brutto. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadom odpowiedzialności regulaminowej.. data i podpis UWAGA Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń socjalnych za podanie nieprawdziwych danych, przyjmowanych do ustalenia wysokości świadczenia z Funduszu, osoba może być pozbawiona prawa do korzystania z funduszu na okres ustalony przez komisję ZFŚS. - emeryci i renciści dołączają odcinek renty lub emerytury z ostatniego miesiąca do wglądu, plus inne dochody. (dopuszczalne ksero) O zapomogę może występować osoba zainteresowana, a w wyjątkowych sytuacjach dyrektor placówki, grono pedagogiczne lub zakładowe organizacje związkowe. Termin składania podań - cały rok. Rozdział IV Zasady gospodarowania środkami Funduszu przeznaczonymi na cele mieszkaniowe. I. Uprawnieni do korzystania z Funduszu są: 1. Pracownicy, emeryci i renciści placówki. 2. Uprawnienia przysługują wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni na czas nie określony. II. Środki, o których mowa mogą być przeznaczone na pożyczki na: 1. a) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego. Środki przekazywane są na konto spółdzielni mieszkaniowej. Do wniosku należy dołączyć: przydział na mieszkanie i zaświadczenie o wysokości własnego wkładu wnioskodawcy. b) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe. Do wniosku należy dołączyć: zezwolenie na budowę względnie adaptację oraz zatwierdzony kosztorys i inne dokumenty, c) remont i modernizację mieszkania - raz na 3 lata, \lub po spłaceniu 75% poprzedniej pożyczki\, d) kupno mieszkania samodzielnego. Do wniosku należy dołączyć: akt kupna notarialnie potwierdzony i inne dokumenty, e) przystosowanie mieszkania dla potrzeb osób niepełnosprawnych będących na utrzymaniu wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stopniu inwalidztwa, f) wykup mieszkania lub przekształcenie mieszkania zakładowego lub lokatorskiego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie administracji o obowiązkowym wykupie lub przekształceniu prawa lokatorskiego. 2. Pożyczki na cele wymienione w pkt. a, b, d, f mogą być udzielone pod warunkiem, że jest to pierwsze samodzielne mieszkanie, a fakt ten należy potwierdzić na wniosku odpowiednią adnotacją oraz własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. W przypadku stwierdzenia niezgodności Komisja ma prawo do cofnięcia decyzji o udzieleniu pożyczki, która ulega zwrotowi w całości. Pożyczki na cele wymienione w pkt. a, b, d, e, f udziela się jednorazowo.

5 3. Pożyczki wymagają poręczenia 2 osób - pracowników placówki oświatowo - wychowawczej zatrudnionych na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin. Emeryci i renciści - 2 poręczycieli zatrudnionych na stałe w sferze sektora finansów publicznych. 4. Pożyczki mieszkaniowe podlegają 3% oprocentowaniu w skali rocznej. 5. Wysokość udzielanych pożyczek: do 4 tys. (mieszkaniowa), do 10 tys. (na wykup). 6. Spłata pożyczki rozpoczyna się po upływie 1 miesiąca od daty otrzymania pożyczki, potrącenia następują z wynagrodzenia na liście płac. Emeryci i renciści spłacają pożyczki w kasie placówki lub wpłacają na konto w terminach ustalonych w umowie z działem socjalnym. 7. W przypadku zwolnienia z pracy pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić pożyczkę w całości. (Nie dotyczy rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem zakładów) lub w ratach po akceptacji prośby przez dyrektora i Zakładową Komisję Socjalną. 8. Pożyczka może ulec umorzenia na wniosek rodziny w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. 9. O zapomogę socjalną można ubiegać się raz do roku na podstawie wniosku i załączonego ksera oświadczenia podatkowego za ostatni rok. W przypadku niezłożenia oświadczenia, zapomogę przyznaje się od najwyższej stawki przyjętej w szkole na bieżący rok. 10. Okolicznościowymi paczkami z okazji świąt objęte są dzieci pracowników, którzy pobierają w szkole zasiłek rodzinny. Rozdział V 1. Rozdział świadczeń socjalnych dokonuje Komisja Socjalna powołana przez dyrektora placówki. 2. Komisja socjalna dokonuje: a) podziału środków Funduszu, b) opracowuje roczny plan finansowych dochodów i wydatków Funduszu na podstawie informacji przedłożonych przez księgowość placówek oświatowych, c) rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu, d) prowadzi protokólarz posiedzeń wraz z decyzjami Komisji. 3. Posiedzenia Komisji odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż raz na kwartał. 4. Wypłata świadczeń przyznanych przez komisję winna być dokonana wciągu miesiąca od chwili przyznania. 5. Obsługę merytoryczną i finansową Komisji prowadzi Dział Administracyjny placówki. 6. Wnioski pracowników oraz emerytów i rencistów wpływające do komisji rejestrowane są sekretariacie placówki i rozpatrywane przez komisję w kolejności zgłoszeń. Rozdział VI 1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony plan roczny. 2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 3. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 4. Fundusz jest funduszem celowym, zbiorowego spożycia i nie korzystanie z jego świadczeń nie uprawnia do żądania ekwiwalentu. 5. Przyznanie usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu uzależnione jest sytuacją życiową i materialną osoby uprawnionej do usług i świadczeń. 6. Wysokość i ilość przyznanych świadczeń zależy od wysokości środków Funduszu.

6 7. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że wnioskodawca podał nieprawdziwe dane tak w zakresie dochodów jak faktów podanych we wniosku Komisja może odmówić przyznania świadczeń. 8. Termin składania wniosków wraz z ofertami dotyczącymi wypoczynku letniego podawane są w odrębnym piśmie przesłanym na placówki zawsze do końca kwietnia każdego roku. 9. Pomoc socjalna z Funduszu jest opodatkowana zgodnie z przepisami. 10. Zmiany w zatwierdzonym regulaminie wprowadza się w formie pisemnego aneksu w trybie uchwalenia regulaminu. 11. Regulamin jest do wglądu w sekretariacie placówki. Załączniki: 1. Lista emerytów i rencistów administracyjno obsługowych. 2. Wzory umów i oświadczeń. Niniejszy regulamin obowiązuje od 23 września 2010 roku, aż do odwołania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO POD NAZWĄ CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W KRAKOWIE I Podstawa prawna opracowania regulaminu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo