PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów za okres od r. do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów za okres od r. do r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy PraŜmów, z siedzibą w Woli PraŜmowskiej, ul. Główna 57, Wola PraŜmowska w okresie od r. do r. Kontrolę przeprowadzili inspektorzy ds. kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 1. Jolanta Krajewska - gł. inspektor - nr leg. słuŝbowej 135, 2. Aneta Kowalczyk - mł. inspektor - nr leg. słuŝbowej Anna Szostek st. inspektor nr leg. słuŝbowej 238 zgodnie z upowaŝnieniem Prezesa RIO w Warszawie Nr 58/2008 z dnia r. oraz Nr 101/2008 z dnia r. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z niŝej wymienionym ramowym zakresem kontroli kompleksowych jednostek samorządu terytorialnego: I. Ustalenia ogólno organizacyjne II. Księgowość i sprawozdawczość budŝetowa III. Gospodarka pienięŝna i rozrachunki IV. Wykonanie budŝetu V. Mienie komunalne VI. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień VII. Rozliczenia Finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi VIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Pan Sylwester Rajmund Puchała został wybrany Wójtem Gminy PraŜmów w wyborach bezpośrednich, które odbyły się w dniu 12 listopada 2006r., co potwierdza zaświadczenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2006r. Pani Małgorzata Maciejewska - Pietrucha została powołana na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy PraŜmów Zarządzeniem Wójta Gminy PraŜmów Nr 33/2002 z dnia 15.listopada.2002r. Pani Ewa Jankowska została powołana na stanowisko Sekretarza Gminy PraŜmów w dniu r., zgodnie z uchwałą Rady Gminy PraŜmów Nr XIV/119/99 z dnia 28 października 1999r. Pani Agnieszka Rzepińska została powołana z dniem 10 czerwca 1999r. na stanowisko Skarbnika Gminy PraŜmów Uchwałą Rady Gminy PraŜmów Nr IX/56/99 z dnia 10 czerwca 1999r.

2 I. USTALENIA OGÓLNO ORGANIZACYJNE 1. Dane ogólne Gmina PraŜmów połoŝona jest w Województwie Mazowieckim, Powiecie Piaseczyńskim i obejmuje obszar o powierzchni ha Liczba mieszkańców wg stanu na dzień r. wynosiła osoby. Numer ewidencyjny Gminy , Nr NIP Gminy REGON Gminy Nr NIP Urzędu Nr indentyfikacyjny REGON Urzędu Z załącznika Nr 4 do statutu Gminy PraŜmów przyjęty uchwałą Nr IV/30/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.w sprawie uchwalenia statutu Gminy PraŜmów wynika, iŝ na terenie gminy działa 8 jednostek organizacyjnych tj.: - Biblioteka Publiczna Gminy PraŜmów - Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne w PraŜmowie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w PraŜmowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w PraŜmowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Uwielinach - Publiczne Gimnazjum im. Izabelli i Bronisława Ryxów w PraŜmowie - Publiczne Gimnazjum w Uwielinach - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w PraŜmowie W skład Rady Gminy PraŜmów wchodzi 15 radnych, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno prawne 2.1. Statut Statut Gminy PraŜmów został przyjęty przez Radę Gminy PraŜmów w dniu 30 stycznia 2003r. uchwałą Nr IV/30/2003 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2003r., Nr 48 pod poz Ww. Statut został uchwalony na podstawie art.18 ust 2 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do 7 ww. Statutu podstawowymi jednostkami pomocniczymi w gminie są sołectwa. W skład Gminy wchodzi 27 sołectw Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy PraŜmów W okresie objętym kontrolą obowiązywał regulamin wprowadzony zarządzeniem Nr 158/2004 z dnia r. Wójta Gminy PraŜmów, opracowany na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Regulamin określa m.in.: - postanowienia ogólne, - podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem urzędu - organizacja wewnętrzna i zasady funkcjonowania Urzędu - tryb i organizacja pracy Urzędu - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych

3 - obieg dokumentów w Urzędzie oraz zasady podpisywania pism i decyzji - organizacja kontroli wewnętrznej w Urzędzie - postanowienia końcowe W ww. regulaminie dokonano zmian zarządzeniami Nr 54/2007 z dnia 15 maja 2007r., Nr 59/2007 z dnia 21 maja 2007r., Nr 127/2007 z dnia 11 grudnia 2007 Wójta Gminy PraŜmów w sprawie zmiany Regulacji Organizacyjnego Urzędu Gminy PraŜmów. Statut Gminy oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu przedłoŝyła do kontroli Pani Ewa Jankowska Sekretarz Gminy Wewnętrzne regulacje prawne normujące zasady funkcjonowania rachunkowości Opracowywanie, uchwalenie i zmiany budŝetu Gminy Procedura uchwalenia budŝetu Gminy, rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu zostały określone przez Radę Gminy PraŜmów w uchwale Nr II/4/2006 z dnia 5 grudnia 2006r. Projekt budŝetu na rok 2007 został przedłoŝony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą długu, informacją o stanie mienia komunalnego. Według projektu uchwały budŝetowej Gminy PraŜmów na 2007r.: - dochody planowano w wysokości zł, - wydatki w wysokości zł w tym rezerwa ogólna w wysokości zł, - wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania w kwocie zł, -plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł, - projekt planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kocie zł, - projekt planu zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień lub umów zl, -projekt planu zadań własnych innych jednostek samorządu terytorialnego, na które udzielona jest pomoc finansowa w kwocie zł, - zobowiązania na lata w wysokości zł, - plan dotacji podmiotowych dla poszczególnych podmiotów w wysokości zł. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pismem znak RIO- S/289/W/06 z dnia r.przekazała Uchwałę Nr 289/W/06 z dnia 07 grudnia 2006r przedstawiającą opinię o przedłoŝonym przez Wójta Gminy PraŜmów projekcie uchwały budŝetowej na 2007r. wraz z objaśnieniami Dokonując oceny projektu uchwały budŝetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zaopiniował go pozytywnie z zawartymi w uzasadnieniu uwagami i propozycjami. Uwagi zostały uwzględnione przy uchwaleniu budŝetu na 2007r. BudŜet Gminy PraŜmów na 2007r. został uchwalony w dniu 21 grudnia 2006r. (uchwała Rady Gminy PraŜmów Nr III/18/2006) zgodnie z projektem uchwały budŝetowej Gminy PraŜmów. Zgodnie z 9 ww. uchwały Wójt został upowaŝniony do:

4 - zaciągania zobowiązań, których realizacja jest niezbędna do wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zarządzeniem Nr 476/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia 15 listopada 2006r. w załączniku nr 6 do 6 przyjęto zobowiązania dla Gminy PraŜmów na 2007r. w wysokości ,00zł, na 2008r. w wysokości ,00zł łącznie ,00zł. Zachowanie kompetencji do dokonywania zmian w budŝetowej Na podstawie 5 (7.57%) wydanych zarządzeń Wójta o numerach: - Nr 37/2007 z dnia r. - Nr 77/2007 z dnia r. - Nr 92/2007 z dnia r. - Nr 104/2007 z dnia r. - Nr 128/2007 z dnia r. ustalono, iŝ Wójt Gminy PraŜmów dokonał zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wyłączeniem przeniesień miedzy działami zgodnie z upowaŝnieniem otrzymanym od Rady Gminy PraŜmów. Terminowość przedkładania uchwały do RIO sprawdzono na przykładzie 5 (25% podjętych uchwał sprawie zmian w budŝecie gminy) uchwał Rady Gminy PraŜmów dotyczące budŝetu 2007roku: - Nr IV/32/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr V/34/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr VI/43/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr VII/52/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr IX/70/2007 z dnia r. - wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. Terminowość przekazywania zarządzeń Wójta Gminy do RIO sprawdzono na przykładzie 5 n/w zarządzeń, które stanowią 7.57% ogółem wydanych przez Wójta zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie Gminy PraŜmów na 2007r.: - Nr 37/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr 77/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr 92/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr 104/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr 128/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r.

5 Na podstawie ww. Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, które na myśli art. 11 ust. 1 ustawy z dnia r. o regionalnych izbach obrachunkowych objęte są nadzorem izb, ustalono, Ŝe zostały one przekazane do RIO w terminie tj. w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia. Materiały do kontroli w powyŝszym zakresie przedłoŝyła: Pani Agnieszka Rzepińska Skarbnik Gminy PraŜmów, Pani Urszula Gawin inspektor do spraw obsługi rady. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości Zakładowy Plan Kont Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 469/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w Gminie PraŜmów oraz jednostek budŝetowych jest zakładowy plan kont. Zakładowy plan kont zawiera: - plan kont dla budŝetu gminy i jednostek budŝetowych, - regulamin inwentaryzacyjny, - regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, - instrukcję kontroli obiegu i kontroli dokumentów księgowych, - instrukcję kasową, - instrukcje ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, - wykaz programów komputerowych, - wykaz urządzeń księgowych. Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych Wykaz ksiąg rachunkowych obowiązujący w 2007r. został zawarty w załączniku Nr 8 do Zarządzenia Nr 469/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina PraŜmów oraz jednostkach budŝetowych, których obsługa księgowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy PraŜmów. Wykaz programów komputerowych księgowo finansowych uŝywanych w Urzędzie Gminy PraŜmów został zawarty w załączniku Nr 7 do Zarządzenia Nr 469/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina PraŜmów oraz jednostkach budŝetowych, których obsługa księgowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy PraŜmów. Instrukcję i kontroli dokumentów księgowych zawarto w załączniku Nr 4 do Zarządzenia Nr 469/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina PraŜmów oraz jednostkach budŝetowych, których obsługa księgowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy PraŜmów Zasady prowadzenia rachunkowości Wójt Gminy PraŜmów Zarządzeniem Nr 469/2006 z dnia r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w Gminie PraŜmów oraz jednostkach budŝetowych, których obsługa księgowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy

6 PraŜmów (załącznik nr 1 do ww. zarządzenia) wprowadził w Ŝycie zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy PraŜmów. Zarządzenie reguluje: - ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych - metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Zasady prowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji W 2007r. w Urzędzie Gminy PraŜmów obowiązywały zasady przeprowadzania inwentaryzacji wprowadzone przez Wójta Gminy PraŜmów w Zarządzeniu Nr 469/2006 z dnia r. sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina PraŜmów oraz jednostkach budŝetowych, których obsługa księgowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy PraŜmów, (załącznik nr 2 do ww. zarządzenia). W ww. instrukcji określono m. in.: - zasady ogóle - zasady przeprowadzenia inwentaryzacji - częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji zakresy obowiązków i odpowiedzialności: kierownika jednostki, głównego księgowego komisji inwentaryzacyjnej, kierowników komórek podlegających inwentaryzacji. Zasady gospodarki kasowej Zasady funkcjonowania gospodarki pienięŝnej Urzędu Gminy PraŜmów zostały opisane w załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 469/2006 z dnia r. Instrukcja kasowa została wydana na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z 1994 roku z późniejszymi zmianami). Zasady ewidencji druków ścisłego zarachowania Zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy PraŜmów zostały wprowadzone załącznikiem nr 6 do Zarządzenia Nr 469/2006 Wójta gminy PraŜmów z dnia r. Podstawą wydania instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania jest ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z 1994 roku z późniejszymi zmianami) Materiały do kontroli przedłoŝyła Pani Agnieszka Rzepińska Skarbnik Gminy PraŜmów 3. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej 3.1 Regulamin kontroli wewnętrznej Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy PraŜmów stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 469/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia r. W ww. Regulamin zawiera m. in.: - Wójt Gminy odpowiedzialny jest za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej a takŝe za naleŝyte wykorzystanie wyników kontroli, - Czynności kontrolne w zakresie swych uprawnień wykonują z urzędu: sekretarz, skarbnik, jak i równieŝ inni pracownicy upowaŝnieni do przeprowadzenia kontroli, - Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w postaci: kontroli wstępnej, kontroli bieŝącej, kontroli następnej, - Wójt podejmuje decyzję pokontrolną w formie akceptacji wniosków przedstawionych przez osobę kontrolującą w formie wydania stosownych poleceń lub zarządzeń, - Pracownik, którego dotyczy plecenie bądź zarządzenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamia o wykonaniu wniosków lub przyczynach ich niewykonania

7 3.2. Plan kontroli W Gminie PraŜmów nie był sporządzony plan kontroli wewnętrznej. Na podstawie Zarządzenia Nr 155/2008 Wójta Gminy PraŜmów z dnia r. w sprawie zarządzenia kontroli przestrzegania przez podległe jednostki sektora finansów publicznych realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 roku przeprowadzono kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Kontrola odbyła się w dniach: 19,21 i 25 lutego, 2-4 oraz 10 marca 2008r. Kontrolą objęto wydatki GOPS realizowane w 2007r. Sprawdzono dokumenty finansowo księgowe za miesiąc listopad 2007 roku, gdzie łączne wydatki opiewały w tym okresie, ze stanem na ostatni dzień miesiąca, na kwotę ,29zł tj. 8% wydatków planowanych. W celu przeprowadzenia kontroli została powołana komisja w składzie: 1. Agnieszka Rzepińska Skarbnik Gminy PraŜmów, 2. Małgorzata Tokaj Inspektor ds. księgowości budŝetowej, 3. Marzena Serafin Podinspektor ds. księgowości budŝetowej. Termin przeprowadzenia kontroli i sporządzenia protokołów wraz z zaleceniami pokontrolnymi został wyznaczony do dnia Na podstawie zarządzenia Nr 193/2008 Wójta Gminy PraŜmów z dnia roku w sprawie zarządzenia kontroli przestrzegania przez podległe jednostki sektora finansów publicznych realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonania wydatków w 2007r. przeprowadzono kontrolę Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego w PraŜmowie, które jest jednostką budŝetową. Kontrola odbyła się w dniach: maja, 2-4 czerwca i 5 czerwca 2008r. Kontrolą objęto wydatki GPWK realizowane w 2007r. Sprawdzono dokumenty finansowo księgowe za miesiąc wrzesień 2007 roku, gdzie łączne wydatki opiewały w tym okresie, ze stanem na ostatni dzień miesiąca, na kwotę ,00zł tj. 24% wydatków wykonanych w 2007r. W celu przeprowadzenia kontroli została powołana komisja w składzie: 1. Agnieszka Rzepińska Skarbnik Gminy PraŜmów 2. Dorota Bartos Inspektor ds. księgowości budŝetowej 3. Bogusława Arak Inspektor ds. księgowości budŝetowej. Termin przeprowadzenia kontroli i sporządzenia protokołów wraz z zaleceniami pokontrolnymi został wyznaczony do dnia Nie została przeprowadzona kontrola wewnętrzna 5% wydatków dotyczących 2007 roku w pozostałych jednostkach podległych gminy tj: szkołach. Ponadto nie przeprowadzono kontroli w jednostkach nadzorowanych tj. Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w PraŜmowie oraz Bibliotece Publicznej Gminy PraŜmów. Ustalono, Ŝe kontroli nie przeprowadzono ze względu na brak zatrudnionego w Urzędzie inspektora kontroli. Nie zlecono wykonania takiej kontroli osobie z zewnątrz ze względu na wysokie koszty umów zleceń na wykonanie tych kontroli Materiały pokontrolne, zalecenia oraz wnioski pokontrolne Po przeprowadzeniu kontroli w GOPS i GPWK wydane zostały wnioski pokontrolne.

8 Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w PraŜmowie w dniu r. zawiadomił o wykonaniu wniosków pokontrolnych zobowiązując się realizacji wniosków pokontrolnych. Materiały do kontroli przedłoŝyła: Pani Agnieszka Rzepińska Skarbik Gminy PraŜmów II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDśETOWA 1. Stan i kompletność urządzeń księgowych Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych Zachowanie ciągłości bilansowej sprawdzono na podstawie zestawień obrotów i sald dla Gminy jako organu oraz Urzędu jako jednostki budŝetowej, sprawdzając prawidłowość bilansu zamknięcia 2006r. i otwarcia 2007r. oraz bilansu zamknięcia 2007r. i otwarcia 2008r. Ustalono, Ŝe: dla organu salda końcowe wg stanu na dzień: r. zostały naniesione jako bilans otwarcia 2007 roku, r. zostały naniesione jako bilans otwarcia 2008 roku. dla jednostki salda końcowe wg stanu na dzień: r. zostały naniesione jako bilans otwarcia 2007 roku, r. zostały naniesione jako bilans otwarcia 2008 roku z wyjątkiem salda konta 290 Odpisy aktualizacyjne - Wn ,20 zł, oraz salda konta Ma ,67zł. Jako bilans otwarcia 2008r. zapisano dla konta 290 po stronie ma kwotę ,20 zł oraz dla konta 221 po stronie Wn kwotę ,07 zł. W przypadku zamknięcia na dzień r i otwarcia na r. dla kont 221 i 290 nie została zachowana ciągłość bilansowa. W wyniku kontroli dotyczącej sporządzania bilansu Urzędu jako jednostki i stwierdzeniu braku pomniejszenia aktywów o odpisy aktualizacyjne, stwierdzono nieprawidłowe księgowania na kontach 290 i 221 w 2007r., niezgodne z zasadami funkcjonowania kont tj. Wn 290 / Ma 221.W efekcie zauwaŝonego przez kontrolę błędu poprawiono bilans otwarcia jednostki na dzień r. wpisując Wn konta ,07 zł oraz Ma konta ,20 zł. Dane wykazane w bilansie jednostki sporządzonego na dzień r. dotyczące wysokości naleŝności krótkoterminowych ,87 zł nie ulegają zmianie. Bilans otwarcia organu i bilans otwarcia jednostki na dzień r. sporządzone zostały z datą r i zaksięgowane pod datą r. Bilans otwarcia organu i bilans otwarcia jednostki na dzień r. sporządzone zostały z datą r i zaksięgowane pod datą r. Kompletność ksiąg rachunkowych W 2007 roku w Urzędzie prowadzono następujące księgi rachunkowe: 1.Urzadzenia księgowe prowadzone komputerowo, w tym: Dziennik główna Konta analityczne dochodów Konta analityczne wydatków Analityka do kont syntetycznych Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych Karty płacowe pracowników Rejestr podatku od środków transportowych

9 Rejestry wymiarowe podatków/rolnego, leśnego i od nieruchomości/ Rejestry przypisów i odpisów podatków/rolnego, leśnego i od nieruchomości/ Konta zbiorcze poszczególnych wsi Dziennik obrotów łącznego zobowiązania pienięŝnego Zestawienie zbiorczych sald końcowych Kontokwitariusze Księga inwentarzowa środków trwałych Księga inwentarzowa pozostałych środków trwałych Księga odpisów amortyzacyjnych Raporty kasowe 2.Urzadzenia księgowe prowadzone ręcznie w tym: Księga materiałowa Księga druków ścisłego zarachowania Księgi rachunkowe prowadzone są przy uŝyciu techniki komputerowej przy wykorzystaniu programów opracowanych przez firmę Tadeusza Groszka Usługi Informatyczne INFO- SYSTEM z/ w Legionowie. Do prowadzenia urządzeń księgowych uŝywane są następujące programy komputerowe: BudŜet,w tym rejestry UG PraŜmów, GOPS, Biblioteka Publiczna, Publiczne Gimnazjum PraŜmów, Publiczne Gimnazjum Uwieliny, Szkoła Podstawowa PraŜmów, Szkoła Podstawowa Uwieliny. Płace, w tym rejestry UG PraŜmów, GOPS, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne. AUTA, Podatki, Zobowiązań i opłat rejestr osób prawnych i rejestr osób fizycznych. JGU.bat, KASA.bat Środki trwałe, w tym rejestry- UG PraŜmów, GOPS, Biblioteka Publiczna, Publiczne Gimnazjum PraŜmów, Publiczne Gimnazjum Uwieliny, Szkoła Podstawowa PraŜmów, Szkoła Podstawowa Uwieliny. Stwierdzono, Ŝe w 2007r księgi rachunkowe szkół, GOPS i Biblioteki Publicznej prowadzone były w Urzędzie Gminy PraŜmów, a nie w siedzibach w/w jednostek. Prowadzeniem ksiąg szkół zajmowała się osoba zatrudniona w Urzędzie Gminy. Od 2008 roku księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone są w siedzibie tej jednostki. Prowadzeniem ksiąg Biblioteki Publicznej zajmowała się Pani Dorota Bartos zatrudniona przez kierownika Biblioteki na 1/9 etatu. Na podstawie zapisów dokonanych w księgach rachunkowych prowadzonych dla urzędu jako jednostki w miesiącu wrześniu i październiku 2007 roku stwierdzono, Ŝe: o księgowań na kontach księgi głównej dokonano zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, o operacje w księdze głównej zostały ujęte chronologicznie według dnia, w którym zostały zaksięgowane, o zaksięgowane operacje księgowe zawierają kolejny numer dziennika główna, klasyfikację budŝetową oraz numer wyciągu bankowego lub raportu kasowego potwierdzające powstanie danej operacji. Zgodność ewidencji syntetycznej z analityczną Zgodność ewidencji syntetycznej z analityczną sprawdzono na przykładzie losowo wybranych kont wg planu kont dla Urzędu Gminy jako jednostki budŝetowej: 011 Środki trwałe ustalenia zawarto w rozdziale V pkt 2 Gospodarka pozostałymi składnikami majątku niniejszego protokołu,

10 013 Pozostałe środki trwałe - opisano w rozdziale V pkt 2, 020 Wartości niematerialne i prawne opisano w rozdziale V pkt 2, 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - opisano w rozdziale III pkt 3 Rozrachunki i roszczenia, 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami opisano w rozdziale III pkt 3 Rozrachunki i roszczenia. 2. Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej Ustalenia w powyŝszym zakresie zostały ujęte w niniejszym protokole przy kontroli gospodarki pienięŝnej i rozrachunków oraz realizacji dochodów i wydatków budŝetowych. 3. Sprawozdawczość budŝetowa W Urzędzie Gminy PraŜmów za okres od do r. sporządzone były następujące sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne: - Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budŝetowych j. s. t.; - Rb-27ZZ kwartalne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami; - Rb-PDP półroczne/roczne z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy; - Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budŝetowych j.s.t.; - Rb-NDS kwartalne o nadwyŝce/deficycie j.s.t., - Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŝnych oraz gwarancji i poręczeń; - Rb-N kwartalne o stanie naleŝności; - Rb-50 kwartalne o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami; - Rb-50 kwartalne o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami; - Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego; - Rb-33 półroczne i roczne z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej; Gmina nie sporządziła sprawozdań Rb-30 i Rb-31 półrocznych i rocznych z wykonania planu finansowego z uwagi na fakt, Ŝe w gminie nie funkcjonują zakłady budŝetowe i gospodarstwa pomocnicze. Terminowość sporządzania sprawozdań budŝetowych Wszystkie zbiorcze sprawozdania budŝetowe okres od r. do r zostały sporządzone i przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie określonym w rozporządzeniu MF z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z poźn. zm.). Zgodność kwot wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową Zgodność kwot wynikających z urządzeń księgowych sprawdzono na przykładzie nw. sprawozdań: - Rb-27S z wykonania planu dochodów budŝetowych za okres od początku roku do dnia r. sporządzone w dniu r. - wykazano dochody wykonane w wysokości ,48zł.

11 Analiza przedłoŝonego do kontroli wydruku komputerowego Zestawienie obrotów i sald sporządzonego za okres od r. do r. wykazała, iŝ powyŝsza kwota wykonanych dochodów wynika z ewidencji prowadzonej do konta 901 Dochody budŝetu wykazującej stan na r ,48zł. Ponadto w sprawozdaniu wykazano: - naleŝności pozostałe do zapłaty wynoszące ogółem ,24 zł w tym zaległości ,43 zł, - nadpłaty ,53 zł, - skutki obniŝenia górnych stawek podatków ,17 zł, - skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy zł; - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w tym umorzenia zaległości podatkowych 8.474,69 zł i rozłoŝenie na raty, odroczenie terminu płatności 727,50zł. Dane dotyczące skutków obniŝenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - Rb-28S z wykonania planu wydatków budŝetowych za okres od początku roku do dnia r. sporządzone w dniu r. - wykazano wydatki wykonane w wysokości ,18 zł. Analiza przedłoŝonego do kontroli wydruku komputerowego Zestawienie obrotów i sald sporządzonego za okres od r. do r. wykazała, iŝ powyŝsza kwota wykonanych wydatków wynika z ewidencji księgowej prowadzonej do konta 902 Wydatki budŝetu wykazującej stan na r ,18 zł. Ponadto w sprawozdaniu wykazano: - zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszące ,98 zł, --Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. za okres od r. do r wykazano kwotę ,43zł (plan ,00 zł). - Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. za okres od r. do r wykazano kwotę ,43zł (plan ,00 zł). - Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za okres od r. do r wykazano dane dotyczące własnych dochodów podatkowych, skutków obniŝenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów. Zgodność kwot wykazanych w sprawozdaniach zbiorczych z wynikającymi ze sprawozdań jednostkowych. Sprawdzenia dokonano na przykładzie sprawozdań: - Rb-27S z wykonania planu dochodów budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od r. do r. oraz Rb-27 S z wykonania planu dochodów budŝetowych samorządowych jednostek budŝetowych za okres od r. do r, - Rb-28S z wykonania planu wydatków budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od r. do r. oraz Rb-28 S z wykonania planu wydatków

12 budŝetowych samorządowych jednostek budŝetowych za okres od r. do r. Ustalono: - na podstawie przedłoŝonych do wglądu sprawozdań jednostkowych Rb-27S jednostek organizacyjnych gminy oraz sprawozdania zbiorczego stwierdzono, Ŝe zachodzi zgodność kwot wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym z wynikającymi ze sprawozdań jednostkowych, - na podstawie przedłoŝonych do wglądu sprawozdań jednostkowych Rb-28S jednostek organizacyjnych gminy oraz sprawozdania zbiorczego stwierdzono, Ŝe zachodzi zgodność kwot wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym z wynikającymi ze sprawozdań jednostkowych, Bilans z wykonania budŝetu Bilans z wykonania budŝetu za rok 2007r. sporządzono i przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu roku. Stan aktywów i pasywów na koniec 2007r. wg bilansu z wykonania budŝetu Gminy PraŜmów sporządzonego na dzień r. wynosił: Aktywa Wartość(w zł.) Pasywa Wartość(w zł.) I. Środki pienięŝne w tym: - środki pienięŝne budŝetu - pozostałe środki pienięŝne II. NaleŜności i rozliczenia - naleŝności od budŝetów - pozostał naleŝ. i rozlicz , ,16 0, , ,30 0,00 I. Zobowiązania w tym: - długoterminowe - wobec budŝetów - pozostałe zobowiązania II. Aktywa netto budŝetu w tym: - nadwyŝka budŝetu(+) -wynik na operacjach nie kasowych(-,+) - skumulowany niedobór budŝetu(-) , ,00 0,00 0, , ,46 311,411, ,47 III. Inne aktywa 0,00 III. Inne pasywa ,42 Suma aktywów ,46 Suma pasywów ,46 Sprawdzono między innymi: - zapisy na kontach syntetycznych dla budŝetu gminy, - zestawienie obrotów i bilansu otwarcia i zamknięcia roku Na podstawie w/w ewidencji księgowej ustalono zgodność sum kwot aktywów i pasywów. Materiały do kontroli w powyŝszym zakresie przedłoŝyła: Pani Agnieszka Rzepińska Skarbnik Gminy Pani Dorota Bartos Inspektor ds. Księgowości BudŜetowej

13 III. GOSPODARKA PIENIĘśNA I ROZRACHUNKI 1. Gospodarka środkami pienięŝnymi. Gospodarka kasowa 1.1 Kontrola kasy W Urzędzie Gminy PraŜmów funkcjonuje jedna kasa, obsługiwana przez p. Halinę Sawicką Inspektora ds. Księgowości Materiałowej oraz w przypadku zastępstwa przez p. Bogusławę Arak Inspektora ds. Księgowości BudŜetowej. W kasie Urzędu przyjmowane są wpłaty gotówkowe oraz dokonywane są wydatki. Obsługa kasowa prowadzona jest dla Urzędu Gminy oraz jednostek budŝetowych oświaty. Pogotowie kasowe nie zostało ustalone. Z instrukcji wynika, Ŝe gotówka z kasy do banku przekazywana być powinna kaŝdego dnia roboczego, chyba Ŝe nie przekracza ona wartości zł. W dniu r. w ramach kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów dokonano kontroli stanu rzeczywistego gotówki w kasie ze stanem ewidencyjnym, w tym równieŝ prawidłowość przechowywania w niej gotówki, a takŝe stanu druków ścisłego zarachowania. W wyniku kontroli stwierdzono: a) rzeczywisty stan gotówki w kasie wynosił 7.047,11 zł i był zgodny ze stanem wynikającym z raportów kasowych, b) sporządzane przez kasjera raporty obejmowały dochody i wydatki Prawidłowość sporządzania raportów kasowych W 2007 r. w kasie Urzędu Gminy sporządzono były 251 raportów kasowych dla dochodów i wydatków budŝetu Gminy. Prawidłowość sporządzania raportów kasowych sprawdzono na przykładzie: 10 nw. raportów kasowych RK 174A z dnia RK 177A z dnia RK 178A z dnia RK 182A z dnia RK 186A z dnia RK 189A z dnia RK 193A z dnia RK 197A z dnia RK 204A z dnia RK 212A z dnia Przyjęta do kontroli próba stanowi 3,98 % wszystkich raportów kasowych sporządzonych w ww. okresie dla dochodów i wydatków budŝetu Gminy. Ustalono: - raporty kasowe obejmują dochody budŝetu państwa pobierane z tytułu opłat za dowody osobiste, dochody budŝetu Gminy i wydatki budŝetu Gminy, - wszystkie raporty kasowe objęte próbą zostały sporządzone przez p. H. Sawicką podpisane prowadzącą kasę, a następnie zatwierdzone przez p Dorotę Bartos - Inspektora ds. Księgowości BudŜetowej, - we wszystkich ww. raportach kasowych wskazano, za jaki okres raport kasowy został sporządzony, - wpłaty do kasy (podjęcie gotówki z banku) potwierdzone są notą księgową,

14 - wypłaty z kasy dokonywane są na podstawie rachunków i faktur, list płac, - odbiór gotówki z kasy jest potwierdzony podpisem osoby odbierającej gotówkę na dowodach zawierających klauzulę Kwituję odbiór kwoty zł słownie zł dnia.podpis, - raporty kasowe zostały sporządzone prawidłowo pod względem rachunkowym, przy zachowaniu ciągłości sald, - raporty kasowe były sporządzane na bieŝąco tj. codziennie, - kwoty ujęte w raportach wynikają z załączonych dowodów źródłowych, - dowody źródłowe załączone do raportów kasowych (rachunki, faktury, listy wypłat, delegacje). Dowody księgowe posiadają wskazanie kont do ujęcia ich w księgach rachunkowych oraz klasyfikację budŝetową wydatków, - na podstawie zestawienia obrotów i sald konta 101 sporządzonych na koniec miesiąca września i października, stwierdzono zgodność sald raportów tj: RK 189A z dn r. i RK 212A z dn r. z saldami konta Depozyty i inne walory Na dzień kontroli kasy tj r. stwierdzono, iŝ w kasie Urzędu nie przechowywane są depozyty Deklaracja o odpowiedzialności materialnej kasjera W aktach osobowych pracowników prowadzących w 2007 r. obsługę kasy znajdują się: - deklaracje o odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne walory przechowywane w kasie podpisane przez p. Halinę Sawicką z datą r. oraz przez p. Bogusławę Arak z datą r. - zapytanie o karalność - p. Haliny Sawickiej z dnia , p. Bogusławy Arak z dnia r. Operacje bankowe Obsługę bankową budŝetu Gminy prowadzi PKO BP S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 35/41, Warszawa, na podstawie umowy na bankową obsługę budŝetu zawartej w dniu 14 sierpnia 2006 r. PowyŜsza umowa została zawarta na czas określony od dnia do dnia Przy wyborze banku nie zastosowano przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyŝ oszacowana wartość zamówienia nie przekroczyła równowartości euro. Prawidłowość i terminowość dokonywania zapisów operacji bankowych sprawdzono na przykładzie 10 losowo wybranych wyciągów bankowych rachunku budŝetu, za miesiąc czerwiec Do badania przyjęto nw. wyciągi: - WB Nr 28 z dnia r. za okres r. saldo ,64zł, - WB Nr 33 z dnia r. za okres r. saldo ,27zł, - WB Nr 35 z dnia r. za okres r. saldo ,69zł, - WB Nr 40 z dnia r. za okres r. saldo ,65zł, - WB Nr 45 z dnia r. za okres r. saldo ,01zł, WB Nr 199 z dnia r. za okres r. saldo ,63zł, WB Nr 202 z dnia r. za okres r. saldo ,24zł, WB Nr 210 z dnia r. za okres r. - saldo ,58zł, WB Nr 214 z dnia r. za okres r. saldo ,36zł, WB Nr 218 z dnia r. za okres r. saldo ,37zł. W wyniku porównania sald konta 133 Rachunek bieŝący budŝetu w miesiącach luty i wrzesień wynikającego z ewidencji księgowej Urzędu Gminy PraŜmów (wydruk

15 komputerowy Księga Główna obroty kont za okres r. oraz r. konto 133 Rachunek bieŝący budŝetu ) z saldami ww. wyciągów bankowych ustalono, Ŝe zapisy na tym koncie w księgach rachunkowych Gminy dokonywane były zgodnie z zapisami banku róŝnic nie stwierdzono. 2.Gospodarka drukami ścisłego zarachowania 2.1. Ewidencja druków ścisłego zarachowania W Urzędzie Gminy PraŜmów gospodarka drukami ścisłego zarachowania prowadzona jest przez p. Halinę Sawicką Inspektora ds. Księgowości Materiałowej. W dniu r. dokonano kontroli druków ścisłego zarachowania. Ustalono, Ŝe w Urzędzie Gminy przechowywano: - Czeki gotówkowe: o czeki Urząd Gminy -11 szt. od nr do o czeki PFRON 3 szt. od nr do nr o czeki ZFŚS 1 szt o czeki depozyt -3 szt. od nr do nr o czeki Szkoła Podst. Uwieliny 3 szt. od nr do nr o czeki ZFŚS Sz. P. Uwieliny 3 szt. Od nr do nr o czeki PGU 2 szt. od nr do nr o czeki ZFŚS PGU 3 szt. Nr , i o czeki Sz.P.-7 szt. od nr do nr o czeki ZFŚS Sz. P. 4 szt. od nr do nr o czeki PGP -3 szt. od nr do nr o czeki ZFŚS -4 szt. od nr do nr Kwitariusze - 49 szt. Stwierdzono, iŝ stan ww. druków wg ewidencji (rejestry druków ścisłego zarachowania) zgodny jest ze stanem faktycznym, co potwierdza protokół z kontroli kasy. 3. Rozrachunki i roszczenia 3.1 Przestrzeganie zasad funkcjonowania kont rozrachunkowych Przestrzeganie zasad funkcjonowania kont rozrachunkowych sprawdzano na bieŝąco w trakcie przeprowadzania kontroli Terminowość regulowania zobowiązań Terminowość regulowania zobowiązań w 2007 r. przez Urząd Gminy PraŜmów sprawdzono na przykładzie nw. faktur: - 4/07 (WB 30/7) z dnia r. na kwotę 240,00zł, /07 (WB 36/4) z dnia r. na kwotę 5.592,61zł, /07 (WB 36/6) z dnia r. na kwotę 3.033,10zł, /07/FVS (WB 197/2) z dnia na kwotę 1.464,00zł, - Faktura/1018/9/2007 (WB 223/18) z dnia r. na kwotę 1.100,00zł, /07 (WB 233/4) z dnia r. na kwotę 7.173,60zł, - FA/07/01671 (WB 235/50 z dnia r. na kwotę ,98zł, - 285/2007 (WB 240/1) z dnia r. na kwotę ,16zł, - 20/10/2007 (WB 241/8) z dnia r. na kwotę 8.467,69zł, /07 (WB 241/29) z dnia r. na kwotę 9.967,40zł, Na podstawie ww. losowo wybranych faktur ustalono: wynikające z powyŝszych faktur zobowiązania regulowane były terminowo,

16 wszystkie faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez upowaŝnione osoby, na fakturach znajduje się wskazanie kont do ujęcia w księgach rachunkowych oraz klasyfikacji budŝetowej wydatku Dochodzenie odszkodowania od pracowników odpowiedzialnych za dopuszczenie do zwłoki skutkującej opłaceniem odsetek Gmina w 2007 roku poniosła koszty z tytułu nie regulowania zobowiązań. Pan Bogusław Pietrzak wykonywał w latach prace związane z tyczeniem wodociągów, wykonywania podkładów geodezyjnych, inwentaryzacji terenu.w dniu r. złoŝone zostało przez w/w w Urzędzie Gminy PraŜmów wezwanie do zapłaty kwot wymienionych w fakturach i rachunkach za wykonane prace na łączną kwotę zł. Gmina nie uregulowała naleŝności wynikającej z części faktur na kwotę zł, ze względu na brak protokołów odbioru robót. Sprawa została skierowana przez w/w wykonawcę w 2000 roku do sądu. Wyrokiem Sądu z dnia r. Gmina zobowiązana została do zapłaty na rzecz powoda Bogusława Pietrzaka kwoty ,91 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty zł od dnia r. do dnia zapłaty oraz od kwoty ,91zł od dnia r. do dnia zapłaty. Gmina w 2007 roku zapłaciła w/w wykonawcy : - naleŝność w kwocie ,91 zł - dz.010 rozdział Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odsetki w kwocie ,70zł - dz.010 rozdział Pozostałe odsetki 3.4. Ewidencja i terminowość rozliczeń zaliczek udzielonych pracownikom Zaliczki udzielane pracownikom ewidencjonowane są na koncie 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami, prowadzonym analitycznie z podziałem na poszczególnych zaliczkobiorców. Ewidencja syntetyczna i analityczna jest prowadzona komputerowo. Na podstawie ewidencji analitycznej do konta 234 ustalono, Ŝe w okresie do udzielono zaliczek 8 pracownikom. Saldo rozrachunków z pracownikami z tytułu udzielonych zaliczek na dzień r. wynosi 0. Prawidłowość i terminowość rozliczania zaliczek sprawdzono na przykładzie 50 % zaliczek udzielonych w okresie pracownikom Urzędu Gminy. Kontroli poddano wnioski o zaliczkę złoŝone w dniach: a) (RK r. poz. 15) na kwotę 456,00 zł na zakup Ŝywności dla świetlicy środowiskowej w Jaroszowej Woli, b) (RK 38 poz. 2) na kwotę 2.000,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów, c) (RK 79 poz. 6) na kwotę 1.600,00 zł na zakup znaków sądowych, d) (RK 111 poz. 15) na kwotę 450,00 zł na wypłatę diet dla radnych, Ustalono: wnioski o zaliczkę zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upowaŝnione, zaliczki wymienione w pkt a) c) d) zostały rozliczone w terminie określonym we wniosku o zaliczkę, w zaliczce wymienionej w punkcie b) nie określono terminu rozliczenia zaliczki,natomiast rozliczono ją w dniu następnym od pobrania zaliczki. Udzielono instruktaŝu dotyczącego określania terminu rozliczenia zaliczki na wniosku o zaliczkę. Na podstawie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych ustalono, Ŝe na dzień r. wszystkie zaliczki udzielone pracownikom zostały rozliczone Ewidencja i terminowość rozliczeń zaliczek udzielanych dostawcom towarów i usług Gmina PraŜmów nie udzielała zaliczek dla wykonawców robót oraz dostawców towarów i usług.

17 4. Inwentaryzacja 4.1. Inwentaryzacja kasy W dniu komisja w składzie: 1. Sawicka Halina kasjer- insp. d/s księgowości materiałowej 2. Bartos Dorota członek Komisji insp. d/s księgowości 3. Arak Bogusława członek Komisji insp. d/s księgowości 4. Marchlewski Rafał podinsp. d/s bezp. informacji przeprowadziła inwentaryzację kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy PraŜmów. Z przeprowadzonej inwentaryzacji sporządzony został protokół. Komisja nie stwierdziła niedoboru lub nadwyŝki środków pienięŝnych w kasie. W toku inwentaryzacji stwierdzono rzeczywisty stan gotówki 0,00 zł. Stan zgodny był ze stanem z raportu kasowego nr.251a /2007 z dnia r Inwentaryzacja środków pienięŝnych w banku Inwentaryzacja środków pienięŝnych w banku została przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego tj. na Salda rachunków bankowych na koniec roku 2007, wynikające z ewidencji księgowej wydruk komputerowy Zestawienie obrotów i sald były zgodne z potwierdzeniami nadesłanymi przez Bank PKO BP S.A. i przedstawiały się następująco: L.p. Nazwa rachunku Konto w księgach Saldo na dzień wg ewid. księgowej Saldo na dzień wg potwierdzeń z banku(korekta banku na dzień r) 1. Rachunek bieŝący budŝetu ,16 zł ,16 zł 2. Rachunek ZFŚS 135/ ,22 zł 1.412,22 zł 3. Rachunek GFOŚiGW 135/ ,38 zł ,38 zł 4. Rachunek PFRON 135/ ,53 zł ,53 zł 5. Rachunek funduszu socjalnego ,88 zł ,88 zł Razem ,17 zł Stan środków pienięŝnych na rachunkach bankowych według stanu na dzień r wynosił ,17 zł. Na podstawie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych organ i Urząd wg stanu na oraz potwierdzeń sald przez Bank ustalono, Ŝe stan środków pienięŝnych na rachunkach bankowych, (po korekcie banku na wniosek Gminy dotyczący poprawienia przez bank mylnego zaksięgowania stanu rachunku GFOŚiGW -135/1 na rachunku bieŝącym budŝetu -133) jest zgodny ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej. 4.3.Inwentaryzacja naleŝności na r. Na podstawie ewidencji księgowej - wydruk komputerowy: Zestawienie obrotów sald za okres od do oraz ewidencji analitycznej ustalono, Ŝe konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami wykazuje saldo naleŝności 0,00 zł.

18 5. Kredyty, poŝyczki i poręczenia 5.1. Stan zadłuŝenia Gminy PraŜmów Wg sprawozdania Rb-Z stan zadłuŝenia Gminy PraŜmów z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek wynosił na dzień r ,00 zł. Z wydruku komputerowego konta 902 Wydatki budŝetu dział 757, rozdział wynika, iŝ Gmina PraŜmów zapłaciła odsetki od zaciągniętych kredytów i poŝyczek w kwocie ,00zł. Gmina PraŜmów w 2007 roku nie zaciągała udzielała Ŝadnych poręczeń i gwarancji. Ŝadnych kredytów ani poŝyczek oraz nie Wydatki na obsługę długu W 2007 r. wydatki na obsługę długu z tytułu poŝyczek (dział 757) przedstawia poniŝsza tabela: Lp. Rozdz. Plan Wykonanie , ,00 PoŜyczki Na podstawie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych organ wg stanu na ustalono: - zadłuŝenie z lat ubiegłych ,00 zł - zaciągnięte poŝyczki w ,00 zł - spłata poŝyczek w ciągu roku 0,00 zł - zadłuŝenie wg stanu na dzień ,00 zł Zaciągnięte poŝyczki Umowa poŝyczki Nr 88/06/GW/P Umowa Nr 88/06/GW/P w sprawie zaciągnięcia poŝyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa stacji wodociągowej i rurociągu tłocznego łączącego stację z istniejącą siecią wodociągową oraz remont ujęcia wody podziemnej w wysokości zł, została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. S. Bacha 2 w dniu 13 września 2006r. przez Pana Leszka Ochmana Kierownika Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego - pełnomocnika Wójta. W dniu r. Wójt Gminy PraŜmów upowaŝnił pisemnie Pana Leszka Ochmana - Kierownika Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego do całokształtu działań związanych z uzyskaniem poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę stacji wodociągowej i rurociągu tłocznego, łączącego stację z istniejącą siecią wodociągową oraz remont ujęcia wody podziemnej, w tym do podpisania umowy i złoŝenia stosownych oświadczeń woli oraz podpisania zabezpieczeń. Umowa zawiera kontrasygnatę Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Rzepińskiej. Ustalono, Ŝe I rata w kwocie zł będzie przyznana od dnia 14 września 2006r. Odsetki naleŝne PoŜyczkodawcy pobierane są za kaŝdy dzień kalendarzowy korzystania z poŝyczki licząc od dnia obciąŝenia rachunku bankowego PoŜyczkodawcy kwotą poŝyczki lub jej pierwsza ratą, do dnia poprzedzającego dzień wpłaty na rachunek PoŜyczkodawcy kolejnej spłaconej raty poŝyczki. W umowie określono okres spłaty poŝyczki : - I rata w terminie do r. w kwocie zł,

19 - II rata w terminie do r. w kwocie zł, - III rata w terminie do r. w kwocie zł, - IV rata w terminie do r. w kwocie zł, Na dzień r. saldo z tytułu zadłuŝenia w/w poŝyczką wynosiło zł i jest zgodne z saldem Ma konta PoŜyczka wpłynęła na rachunek budŝetu Gminy, a następnie została przekazana jako środki na wydatki do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego. Ewidencja księgowa dotycząca pobranej poŝyczki prowadzona jest na kontach organu Gminy, a nie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego. Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyŝce/deficycie za okres od początku roku do r. (złoŝonego w RIO w Warszawie w dniu ). - dochody zrealizowano w wysokości ,48 zł wydatki wyniosły ogółem ,18 zł nadwyŝka ,30 zł Ustalono, Ŝe wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS dane dotyczące dochodów i wydatków są zgodne z ewidencją księgową oraz ze sprawozdaniami: Rb-27S z wykonania planu dochodów budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia i Rb-28S z wykonania planu wydatków budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia Wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyŝce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r. Gmina PraŜmów wykazała: przychody ogółem, z tego: ,74 zł nadwyŝka lat ubiegłych ,74 zł inne źródła ,00 zł rozchody ogółem 0,00 zł Ustalono, Ŝe wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS dane dotyczące przychodów i rozchodów są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną do konta: 260- Zobowiązania finansowe Dokumenty do kontroli w zakresie rozdziału III protokołu przedłoŝyli: - Pani A. Rzepińska - Skarbnik Gminy - Pani D. Bartos - Inspektor ds. księgowości budŝetowej IV. WYKONANIE BUDśETU Opracowanie układu wykonawczego Zarządzeniem Nr 21/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia 29 grudnia 2006r. przyjęto układ wykonawczy dochodów i wydatków budŝetowych na rok 2007 w szczegółowości określonej w załącznikach do uchwały Rady Gminy PraŜmów nr III/18/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 rok. Układ wykonawczy został opracowany i wszedł w Ŝycie w ciągu 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budŝetowej, co zgodne jest z art. 186 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(dz. U. z 2005 roku Nr 249,poz.2104). 1. Dochody budŝetowe Rada Gminy PraŜmów w dniu 21 grudnia 2006r. podjęła uchwałę Nr III/18/2006 w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy PraŜmów na 2007 rok.

20 Wg uchwały budŝetowej plan dochodów budŝetu gminy wynosił zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów na dzień r. wynosił ,00 zł. Na podstawie zbiorczego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budŝetowych sporządzonego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007r. ustalono, Ŝe w 2007r. Gmina PraŜmów zrealizowała dochody w wysokości ,48 zł, tj. 104,34 % planu Subwencje i dotacje Subwencje otrzymane z budŝetu państwa Proponowane kwoty subwencji na 2007 rok określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST /2006 i wynosiły: - część oświatowa w kwocie zł - część wyrównawcza w kwocie zł Ogółem kwota zł W 2007 roku na rachunek budŝetu Gminy wpłynęła łączna kwota subwencji w wysokości zł, w tym: - część oświatowa ,00zł (rozdz , 2920) - część wyrównawcza ,00zł (rozdz , 2920) Ogółem kwota ,00zł Subwencje te wpłynęły na podstawie pism Ministra Finansów przedstawionych w poniŝszej tabeli: Lp Pismo Nr, z dnia Łączna kwota subwencji oświatowa Subwencja wyrównawcza 1. ST / , , , r. 2. ST / , , r. 3. ST g/ , , r. Ogółem , , ,00 Ustalono, Ŝe kwoty przyznanych subwencji wynikające z pism Ministra Finansów zgodne są z ewidencją analityczną do konta 901 Dochody budŝetu prowadzoną komputerowo według podziałek klasyfikacji budŝetowej. Dotacje otrzymane przez Gminę PraŜmów w 2007r. W 2007r. Gmina PraŜmów otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw (zadania zlecone),dotacje na finansowanie zadań własnych bieŝących oraz dotacje na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień na w kwocie ogółem ,66 zł. PowyŜsza kwota dotacji wpłynęła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Powiatu Piaseczyńskiego oraz z Urzędu Marszałkowskiego. Dochody z tytułu ww. dotacji wykorzystano w kwocie ogółem ,15zł.Niewykorzystane dotacje w kwocie łącznej ,71 zł zostały zwrócone w 2007r.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2008 r. pracownicy Biura Kontroli i

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09 Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Zielona Góra, 2008-09-25 RIO.I-092/130/08 Pan Zdzisław Mogilnicki Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Babimoście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 529/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 października 2006 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: riokrak@kr.onet.pl (0-12) 422-59-73 WK-6005-14/04 Kraków, 2004-03-22 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Wrocław, 22 maja 2015r. WK. WR.40.6.2015.217.J Pani Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. BK.0914-12/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 12 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 marca 2014r w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy o przyznaniu pomocy Nr

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.2.3.2011 id.1699125 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 31grudnia 2010 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów syntetyczny Symbol konta analityczny 133 do kaŝdego rachunku

Bardziej szczegółowo

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków BK-04.0914-162-2/08 Kraków, dnia... Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików 8 30-015 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE:

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. 105/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31.12.2009 Zasady (polityka ) rachunkowości projektu "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu ZARZĄDZENIE Nr 516/2005 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za gospdarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust.3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDśETU

PLAN KONT DLA BUDśETU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r. I. W Y K A Z K O N T Konta bilansowe PLAN KONT DLA BUDśETU Rachunek budŝetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Kontrolę w dniu 20 października 2005 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 1) Przewodnicząca Halina Mucha Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 08/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 16.01.2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1 w Będzinie.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1 w Będzinie. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1 w Będzinie. Kontrolę przeprowadziła: mgr Halina Taratuta - Palimąka - Kierownik Referatu Kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. 4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budŝetowych w zakresie trybu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 25 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 03.08.2009

Bardziej szczegółowo

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Załącznik Nr 8 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Symbole

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-14-3/10 id.1485331 Zielona Góra, 23

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r

Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r Zarządzenie Nr 353/09 Prezydenta Miasta Nowego Sącza Z dnia 16 października 2009r W sprawie procedur obowiązujących przy realizacji Partnerskiego Projektu Comeniusa w ramach Programu Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 23 czerwca 2009 r. NKO-401-4/09 Pan Albert Macha Starosta

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonych w I półroczu 2006 roku przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonych w I półroczu 2006 roku przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonych w I półroczu 2006 roku przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2006 roku przez Referat Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 21-25 września 2015 roku w oparciu o Zarządzenie nr 59.2015 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 16 września 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07 Wrocław, 21 marca 2008 roku WK. 60/315/K-103/07 Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta ul. Traugutta 1a 57-300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. WK.0920.11.2015 Pan Adam Mirosław

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Pan Burmistrz Miasta C z e l a d ź. Wystąpienie pokontrolne

Pan Burmistrz Miasta C z e l a d ź. Wystąpienie pokontrolne Katowice, dnia 30 grudnia 2005 r. Znak: WK-6100/32/4/2005 Pan Burmistrz Miasta C z e l a d ź Wystąpienie pokontrolne Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 5

Bardziej szczegółowo

Pan Dyrektor. Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku PROTOKÓŁ KONTROLI

Pan Dyrektor. Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku PROTOKÓŁ KONTROLI Ui ; V'- 86-300 'iąjz Ul. V\. woj. kifj.iv 'skie fel. 056-45-111-12, tax 056-45-111-32 Pan Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku PROTOKÓŁ KONTROLI Urząd Gminy w Grudziądzu działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Wrocław, 19 lipca 2010 roku WK.60/212/K-49/10 Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym w Radomiu ul. Limanowskiego 34/40

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym w Radomiu ul. Limanowskiego 34/40 Radom dnia 05.10.2010r. BK.0914-29/10 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym w Radomiu ul. Limanowskiego 34/40 Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 29 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Olsztyn, dnia 24 marca 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel./fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/007 LOL-410-04-01/09 Pani Beata Kurowska Prezes

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w IX Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w IX Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w IX Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 37 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 grudnia 2008 r. pracownicy Biura

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dn. 8 sierpnia 2013 r. WK.0920.42.2013 Pan Antoni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009 Lędziny, 21.10.2009 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009 Podmiot kontrolowany: jednostka budŝetowa, jednostka organizacyjna Gminy Lędziny Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Ch. Ruberga, ul. Hołdunowska 13, Lędziny

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jurczyński Dyrektor Zespołu Szkół w Walimiu

Pan Andrzej Jurczyński Dyrektor Zespołu Szkół w Walimiu Wrocław, 6 listopada 2007 roku WK.60/340/K-71/07 Pan Andrzej Jurczyński Dyrektor Zespołu Szkół w Walimiu ul. Boczna 8 58 320 Walim Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa

Regionalna Izba Obrachunkowa Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Zielona Góra, 2010-01-07 RIO. I-092/2/10 Pani ElŜbieta Terajewicz Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo