PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów za okres od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów za okres od r. do r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy PraŜmów, z siedzibą w Woli PraŜmowskiej, ul. Główna 57, Wola PraŜmowska w okresie od r. do r. Kontrolę przeprowadzili inspektorzy ds. kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 1. Jolanta Krajewska - gł. inspektor - nr leg. słuŝbowej 135, 2. Aneta Kowalczyk - mł. inspektor - nr leg. słuŝbowej Anna Szostek st. inspektor nr leg. słuŝbowej 238 zgodnie z upowaŝnieniem Prezesa RIO w Warszawie Nr 58/2008 z dnia r. oraz Nr 101/2008 z dnia r. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z niŝej wymienionym ramowym zakresem kontroli kompleksowych jednostek samorządu terytorialnego: I. Ustalenia ogólno organizacyjne II. Księgowość i sprawozdawczość budŝetowa III. Gospodarka pienięŝna i rozrachunki IV. Wykonanie budŝetu V. Mienie komunalne VI. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień VII. Rozliczenia Finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi VIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Pan Sylwester Rajmund Puchała został wybrany Wójtem Gminy PraŜmów w wyborach bezpośrednich, które odbyły się w dniu 12 listopada 2006r., co potwierdza zaświadczenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2006r. Pani Małgorzata Maciejewska - Pietrucha została powołana na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy PraŜmów Zarządzeniem Wójta Gminy PraŜmów Nr 33/2002 z dnia 15.listopada.2002r. Pani Ewa Jankowska została powołana na stanowisko Sekretarza Gminy PraŜmów w dniu r., zgodnie z uchwałą Rady Gminy PraŜmów Nr XIV/119/99 z dnia 28 października 1999r. Pani Agnieszka Rzepińska została powołana z dniem 10 czerwca 1999r. na stanowisko Skarbnika Gminy PraŜmów Uchwałą Rady Gminy PraŜmów Nr IX/56/99 z dnia 10 czerwca 1999r.

2 I. USTALENIA OGÓLNO ORGANIZACYJNE 1. Dane ogólne Gmina PraŜmów połoŝona jest w Województwie Mazowieckim, Powiecie Piaseczyńskim i obejmuje obszar o powierzchni ha Liczba mieszkańców wg stanu na dzień r. wynosiła osoby. Numer ewidencyjny Gminy , Nr NIP Gminy REGON Gminy Nr NIP Urzędu Nr indentyfikacyjny REGON Urzędu Z załącznika Nr 4 do statutu Gminy PraŜmów przyjęty uchwałą Nr IV/30/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.w sprawie uchwalenia statutu Gminy PraŜmów wynika, iŝ na terenie gminy działa 8 jednostek organizacyjnych tj.: - Biblioteka Publiczna Gminy PraŜmów - Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne w PraŜmowie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w PraŜmowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w PraŜmowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Uwielinach - Publiczne Gimnazjum im. Izabelli i Bronisława Ryxów w PraŜmowie - Publiczne Gimnazjum w Uwielinach - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w PraŜmowie W skład Rady Gminy PraŜmów wchodzi 15 radnych, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno prawne 2.1. Statut Statut Gminy PraŜmów został przyjęty przez Radę Gminy PraŜmów w dniu 30 stycznia 2003r. uchwałą Nr IV/30/2003 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2003r., Nr 48 pod poz Ww. Statut został uchwalony na podstawie art.18 ust 2 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do 7 ww. Statutu podstawowymi jednostkami pomocniczymi w gminie są sołectwa. W skład Gminy wchodzi 27 sołectw Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy PraŜmów W okresie objętym kontrolą obowiązywał regulamin wprowadzony zarządzeniem Nr 158/2004 z dnia r. Wójta Gminy PraŜmów, opracowany na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Regulamin określa m.in.: - postanowienia ogólne, - podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem urzędu - organizacja wewnętrzna i zasady funkcjonowania Urzędu - tryb i organizacja pracy Urzędu - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych

3 - obieg dokumentów w Urzędzie oraz zasady podpisywania pism i decyzji - organizacja kontroli wewnętrznej w Urzędzie - postanowienia końcowe W ww. regulaminie dokonano zmian zarządzeniami Nr 54/2007 z dnia 15 maja 2007r., Nr 59/2007 z dnia 21 maja 2007r., Nr 127/2007 z dnia 11 grudnia 2007 Wójta Gminy PraŜmów w sprawie zmiany Regulacji Organizacyjnego Urzędu Gminy PraŜmów. Statut Gminy oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu przedłoŝyła do kontroli Pani Ewa Jankowska Sekretarz Gminy Wewnętrzne regulacje prawne normujące zasady funkcjonowania rachunkowości Opracowywanie, uchwalenie i zmiany budŝetu Gminy Procedura uchwalenia budŝetu Gminy, rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu zostały określone przez Radę Gminy PraŜmów w uchwale Nr II/4/2006 z dnia 5 grudnia 2006r. Projekt budŝetu na rok 2007 został przedłoŝony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą długu, informacją o stanie mienia komunalnego. Według projektu uchwały budŝetowej Gminy PraŜmów na 2007r.: - dochody planowano w wysokości zł, - wydatki w wysokości zł w tym rezerwa ogólna w wysokości zł, - wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania w kwocie zł, -plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł, - projekt planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kocie zł, - projekt planu zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień lub umów zl, -projekt planu zadań własnych innych jednostek samorządu terytorialnego, na które udzielona jest pomoc finansowa w kwocie zł, - zobowiązania na lata w wysokości zł, - plan dotacji podmiotowych dla poszczególnych podmiotów w wysokości zł. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pismem znak RIO- S/289/W/06 z dnia r.przekazała Uchwałę Nr 289/W/06 z dnia 07 grudnia 2006r przedstawiającą opinię o przedłoŝonym przez Wójta Gminy PraŜmów projekcie uchwały budŝetowej na 2007r. wraz z objaśnieniami Dokonując oceny projektu uchwały budŝetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zaopiniował go pozytywnie z zawartymi w uzasadnieniu uwagami i propozycjami. Uwagi zostały uwzględnione przy uchwaleniu budŝetu na 2007r. BudŜet Gminy PraŜmów na 2007r. został uchwalony w dniu 21 grudnia 2006r. (uchwała Rady Gminy PraŜmów Nr III/18/2006) zgodnie z projektem uchwały budŝetowej Gminy PraŜmów. Zgodnie z 9 ww. uchwały Wójt został upowaŝniony do:

4 - zaciągania zobowiązań, których realizacja jest niezbędna do wykonania wieloletnich programów inwestycyjnych oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zarządzeniem Nr 476/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia 15 listopada 2006r. w załączniku nr 6 do 6 przyjęto zobowiązania dla Gminy PraŜmów na 2007r. w wysokości ,00zł, na 2008r. w wysokości ,00zł łącznie ,00zł. Zachowanie kompetencji do dokonywania zmian w budŝetowej Na podstawie 5 (7.57%) wydanych zarządzeń Wójta o numerach: - Nr 37/2007 z dnia r. - Nr 77/2007 z dnia r. - Nr 92/2007 z dnia r. - Nr 104/2007 z dnia r. - Nr 128/2007 z dnia r. ustalono, iŝ Wójt Gminy PraŜmów dokonał zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wyłączeniem przeniesień miedzy działami zgodnie z upowaŝnieniem otrzymanym od Rady Gminy PraŜmów. Terminowość przedkładania uchwały do RIO sprawdzono na przykładzie 5 (25% podjętych uchwał sprawie zmian w budŝecie gminy) uchwał Rady Gminy PraŜmów dotyczące budŝetu 2007roku: - Nr IV/32/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr V/34/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr VI/43/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr VII/52/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr IX/70/2007 z dnia r. - wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. Terminowość przekazywania zarządzeń Wójta Gminy do RIO sprawdzono na przykładzie 5 n/w zarządzeń, które stanowią 7.57% ogółem wydanych przez Wójta zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie Gminy PraŜmów na 2007r.: - Nr 37/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr 77/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr 92/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr 104/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r. - Nr 128/2007 z dnia r. wysłano za potwierdzeniem odbioru dnia r.

5 Na podstawie ww. Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, które na myśli art. 11 ust. 1 ustawy z dnia r. o regionalnych izbach obrachunkowych objęte są nadzorem izb, ustalono, Ŝe zostały one przekazane do RIO w terminie tj. w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia. Materiały do kontroli w powyŝszym zakresie przedłoŝyła: Pani Agnieszka Rzepińska Skarbnik Gminy PraŜmów, Pani Urszula Gawin inspektor do spraw obsługi rady. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości Zakładowy Plan Kont Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 469/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w Gminie PraŜmów oraz jednostek budŝetowych jest zakładowy plan kont. Zakładowy plan kont zawiera: - plan kont dla budŝetu gminy i jednostek budŝetowych, - regulamin inwentaryzacyjny, - regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy, - instrukcję kontroli obiegu i kontroli dokumentów księgowych, - instrukcję kasową, - instrukcje ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, - wykaz programów komputerowych, - wykaz urządzeń księgowych. Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych Wykaz ksiąg rachunkowych obowiązujący w 2007r. został zawarty w załączniku Nr 8 do Zarządzenia Nr 469/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina PraŜmów oraz jednostkach budŝetowych, których obsługa księgowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy PraŜmów. Wykaz programów komputerowych księgowo finansowych uŝywanych w Urzędzie Gminy PraŜmów został zawarty w załączniku Nr 7 do Zarządzenia Nr 469/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina PraŜmów oraz jednostkach budŝetowych, których obsługa księgowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy PraŜmów. Instrukcję i kontroli dokumentów księgowych zawarto w załączniku Nr 4 do Zarządzenia Nr 469/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina PraŜmów oraz jednostkach budŝetowych, których obsługa księgowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy PraŜmów Zasady prowadzenia rachunkowości Wójt Gminy PraŜmów Zarządzeniem Nr 469/2006 z dnia r. w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w Gminie PraŜmów oraz jednostkach budŝetowych, których obsługa księgowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy

6 PraŜmów (załącznik nr 1 do ww. zarządzenia) wprowadził w Ŝycie zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy PraŜmów. Zarządzenie reguluje: - ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych - metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Zasady prowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji W 2007r. w Urzędzie Gminy PraŜmów obowiązywały zasady przeprowadzania inwentaryzacji wprowadzone przez Wójta Gminy PraŜmów w Zarządzeniu Nr 469/2006 z dnia r. sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina PraŜmów oraz jednostkach budŝetowych, których obsługa księgowa prowadzona jest w Urzędzie Gminy PraŜmów, (załącznik nr 2 do ww. zarządzenia). W ww. instrukcji określono m. in.: - zasady ogóle - zasady przeprowadzenia inwentaryzacji - częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji zakresy obowiązków i odpowiedzialności: kierownika jednostki, głównego księgowego komisji inwentaryzacyjnej, kierowników komórek podlegających inwentaryzacji. Zasady gospodarki kasowej Zasady funkcjonowania gospodarki pienięŝnej Urzędu Gminy PraŜmów zostały opisane w załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 469/2006 z dnia r. Instrukcja kasowa została wydana na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z 1994 roku z późniejszymi zmianami). Zasady ewidencji druków ścisłego zarachowania Zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy PraŜmów zostały wprowadzone załącznikiem nr 6 do Zarządzenia Nr 469/2006 Wójta gminy PraŜmów z dnia r. Podstawą wydania instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania jest ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z 1994 roku z późniejszymi zmianami) Materiały do kontroli przedłoŝyła Pani Agnieszka Rzepińska Skarbnik Gminy PraŜmów 3. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej 3.1 Regulamin kontroli wewnętrznej Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy PraŜmów stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 469/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia r. W ww. Regulamin zawiera m. in.: - Wójt Gminy odpowiedzialny jest za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej a takŝe za naleŝyte wykorzystanie wyników kontroli, - Czynności kontrolne w zakresie swych uprawnień wykonują z urzędu: sekretarz, skarbnik, jak i równieŝ inni pracownicy upowaŝnieni do przeprowadzenia kontroli, - Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w postaci: kontroli wstępnej, kontroli bieŝącej, kontroli następnej, - Wójt podejmuje decyzję pokontrolną w formie akceptacji wniosków przedstawionych przez osobę kontrolującą w formie wydania stosownych poleceń lub zarządzeń, - Pracownik, którego dotyczy plecenie bądź zarządzenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamia o wykonaniu wniosków lub przyczynach ich niewykonania

7 3.2. Plan kontroli W Gminie PraŜmów nie był sporządzony plan kontroli wewnętrznej. Na podstawie Zarządzenia Nr 155/2008 Wójta Gminy PraŜmów z dnia r. w sprawie zarządzenia kontroli przestrzegania przez podległe jednostki sektora finansów publicznych realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 roku przeprowadzono kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Kontrola odbyła się w dniach: 19,21 i 25 lutego, 2-4 oraz 10 marca 2008r. Kontrolą objęto wydatki GOPS realizowane w 2007r. Sprawdzono dokumenty finansowo księgowe za miesiąc listopad 2007 roku, gdzie łączne wydatki opiewały w tym okresie, ze stanem na ostatni dzień miesiąca, na kwotę ,29zł tj. 8% wydatków planowanych. W celu przeprowadzenia kontroli została powołana komisja w składzie: 1. Agnieszka Rzepińska Skarbnik Gminy PraŜmów, 2. Małgorzata Tokaj Inspektor ds. księgowości budŝetowej, 3. Marzena Serafin Podinspektor ds. księgowości budŝetowej. Termin przeprowadzenia kontroli i sporządzenia protokołów wraz z zaleceniami pokontrolnymi został wyznaczony do dnia Na podstawie zarządzenia Nr 193/2008 Wójta Gminy PraŜmów z dnia roku w sprawie zarządzenia kontroli przestrzegania przez podległe jednostki sektora finansów publicznych realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonania wydatków w 2007r. przeprowadzono kontrolę Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego w PraŜmowie, które jest jednostką budŝetową. Kontrola odbyła się w dniach: maja, 2-4 czerwca i 5 czerwca 2008r. Kontrolą objęto wydatki GPWK realizowane w 2007r. Sprawdzono dokumenty finansowo księgowe za miesiąc wrzesień 2007 roku, gdzie łączne wydatki opiewały w tym okresie, ze stanem na ostatni dzień miesiąca, na kwotę ,00zł tj. 24% wydatków wykonanych w 2007r. W celu przeprowadzenia kontroli została powołana komisja w składzie: 1. Agnieszka Rzepińska Skarbnik Gminy PraŜmów 2. Dorota Bartos Inspektor ds. księgowości budŝetowej 3. Bogusława Arak Inspektor ds. księgowości budŝetowej. Termin przeprowadzenia kontroli i sporządzenia protokołów wraz z zaleceniami pokontrolnymi został wyznaczony do dnia Nie została przeprowadzona kontrola wewnętrzna 5% wydatków dotyczących 2007 roku w pozostałych jednostkach podległych gminy tj: szkołach. Ponadto nie przeprowadzono kontroli w jednostkach nadzorowanych tj. Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w PraŜmowie oraz Bibliotece Publicznej Gminy PraŜmów. Ustalono, Ŝe kontroli nie przeprowadzono ze względu na brak zatrudnionego w Urzędzie inspektora kontroli. Nie zlecono wykonania takiej kontroli osobie z zewnątrz ze względu na wysokie koszty umów zleceń na wykonanie tych kontroli Materiały pokontrolne, zalecenia oraz wnioski pokontrolne Po przeprowadzeniu kontroli w GOPS i GPWK wydane zostały wnioski pokontrolne.

8 Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w PraŜmowie w dniu r. zawiadomił o wykonaniu wniosków pokontrolnych zobowiązując się realizacji wniosków pokontrolnych. Materiały do kontroli przedłoŝyła: Pani Agnieszka Rzepińska Skarbik Gminy PraŜmów II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDśETOWA 1. Stan i kompletność urządzeń księgowych Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych Zachowanie ciągłości bilansowej sprawdzono na podstawie zestawień obrotów i sald dla Gminy jako organu oraz Urzędu jako jednostki budŝetowej, sprawdzając prawidłowość bilansu zamknięcia 2006r. i otwarcia 2007r. oraz bilansu zamknięcia 2007r. i otwarcia 2008r. Ustalono, Ŝe: dla organu salda końcowe wg stanu na dzień: r. zostały naniesione jako bilans otwarcia 2007 roku, r. zostały naniesione jako bilans otwarcia 2008 roku. dla jednostki salda końcowe wg stanu na dzień: r. zostały naniesione jako bilans otwarcia 2007 roku, r. zostały naniesione jako bilans otwarcia 2008 roku z wyjątkiem salda konta 290 Odpisy aktualizacyjne - Wn ,20 zł, oraz salda konta Ma ,67zł. Jako bilans otwarcia 2008r. zapisano dla konta 290 po stronie ma kwotę ,20 zł oraz dla konta 221 po stronie Wn kwotę ,07 zł. W przypadku zamknięcia na dzień r i otwarcia na r. dla kont 221 i 290 nie została zachowana ciągłość bilansowa. W wyniku kontroli dotyczącej sporządzania bilansu Urzędu jako jednostki i stwierdzeniu braku pomniejszenia aktywów o odpisy aktualizacyjne, stwierdzono nieprawidłowe księgowania na kontach 290 i 221 w 2007r., niezgodne z zasadami funkcjonowania kont tj. Wn 290 / Ma 221.W efekcie zauwaŝonego przez kontrolę błędu poprawiono bilans otwarcia jednostki na dzień r. wpisując Wn konta ,07 zł oraz Ma konta ,20 zł. Dane wykazane w bilansie jednostki sporządzonego na dzień r. dotyczące wysokości naleŝności krótkoterminowych ,87 zł nie ulegają zmianie. Bilans otwarcia organu i bilans otwarcia jednostki na dzień r. sporządzone zostały z datą r i zaksięgowane pod datą r. Bilans otwarcia organu i bilans otwarcia jednostki na dzień r. sporządzone zostały z datą r i zaksięgowane pod datą r. Kompletność ksiąg rachunkowych W 2007 roku w Urzędzie prowadzono następujące księgi rachunkowe: 1.Urzadzenia księgowe prowadzone komputerowo, w tym: Dziennik główna Konta analityczne dochodów Konta analityczne wydatków Analityka do kont syntetycznych Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych Karty płacowe pracowników Rejestr podatku od środków transportowych

9 Rejestry wymiarowe podatków/rolnego, leśnego i od nieruchomości/ Rejestry przypisów i odpisów podatków/rolnego, leśnego i od nieruchomości/ Konta zbiorcze poszczególnych wsi Dziennik obrotów łącznego zobowiązania pienięŝnego Zestawienie zbiorczych sald końcowych Kontokwitariusze Księga inwentarzowa środków trwałych Księga inwentarzowa pozostałych środków trwałych Księga odpisów amortyzacyjnych Raporty kasowe 2.Urzadzenia księgowe prowadzone ręcznie w tym: Księga materiałowa Księga druków ścisłego zarachowania Księgi rachunkowe prowadzone są przy uŝyciu techniki komputerowej przy wykorzystaniu programów opracowanych przez firmę Tadeusza Groszka Usługi Informatyczne INFO- SYSTEM z/ w Legionowie. Do prowadzenia urządzeń księgowych uŝywane są następujące programy komputerowe: BudŜet,w tym rejestry UG PraŜmów, GOPS, Biblioteka Publiczna, Publiczne Gimnazjum PraŜmów, Publiczne Gimnazjum Uwieliny, Szkoła Podstawowa PraŜmów, Szkoła Podstawowa Uwieliny. Płace, w tym rejestry UG PraŜmów, GOPS, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne. AUTA, Podatki, Zobowiązań i opłat rejestr osób prawnych i rejestr osób fizycznych. JGU.bat, KASA.bat Środki trwałe, w tym rejestry- UG PraŜmów, GOPS, Biblioteka Publiczna, Publiczne Gimnazjum PraŜmów, Publiczne Gimnazjum Uwieliny, Szkoła Podstawowa PraŜmów, Szkoła Podstawowa Uwieliny. Stwierdzono, Ŝe w 2007r księgi rachunkowe szkół, GOPS i Biblioteki Publicznej prowadzone były w Urzędzie Gminy PraŜmów, a nie w siedzibach w/w jednostek. Prowadzeniem ksiąg szkół zajmowała się osoba zatrudniona w Urzędzie Gminy. Od 2008 roku księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone są w siedzibie tej jednostki. Prowadzeniem ksiąg Biblioteki Publicznej zajmowała się Pani Dorota Bartos zatrudniona przez kierownika Biblioteki na 1/9 etatu. Na podstawie zapisów dokonanych w księgach rachunkowych prowadzonych dla urzędu jako jednostki w miesiącu wrześniu i październiku 2007 roku stwierdzono, Ŝe: o księgowań na kontach księgi głównej dokonano zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, o operacje w księdze głównej zostały ujęte chronologicznie według dnia, w którym zostały zaksięgowane, o zaksięgowane operacje księgowe zawierają kolejny numer dziennika główna, klasyfikację budŝetową oraz numer wyciągu bankowego lub raportu kasowego potwierdzające powstanie danej operacji. Zgodność ewidencji syntetycznej z analityczną Zgodność ewidencji syntetycznej z analityczną sprawdzono na przykładzie losowo wybranych kont wg planu kont dla Urzędu Gminy jako jednostki budŝetowej: 011 Środki trwałe ustalenia zawarto w rozdziale V pkt 2 Gospodarka pozostałymi składnikami majątku niniejszego protokołu,

10 013 Pozostałe środki trwałe - opisano w rozdziale V pkt 2, 020 Wartości niematerialne i prawne opisano w rozdziale V pkt 2, 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - opisano w rozdziale III pkt 3 Rozrachunki i roszczenia, 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami opisano w rozdziale III pkt 3 Rozrachunki i roszczenia. 2. Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej Ustalenia w powyŝszym zakresie zostały ujęte w niniejszym protokole przy kontroli gospodarki pienięŝnej i rozrachunków oraz realizacji dochodów i wydatków budŝetowych. 3. Sprawozdawczość budŝetowa W Urzędzie Gminy PraŜmów za okres od do r. sporządzone były następujące sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne: - Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budŝetowych j. s. t.; - Rb-27ZZ kwartalne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami; - Rb-PDP półroczne/roczne z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy; - Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budŝetowych j.s.t.; - Rb-NDS kwartalne o nadwyŝce/deficycie j.s.t., - Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŝnych oraz gwarancji i poręczeń; - Rb-N kwartalne o stanie naleŝności; - Rb-50 kwartalne o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami; - Rb-50 kwartalne o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami; - Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego; - Rb-33 półroczne i roczne z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej; Gmina nie sporządziła sprawozdań Rb-30 i Rb-31 półrocznych i rocznych z wykonania planu finansowego z uwagi na fakt, Ŝe w gminie nie funkcjonują zakłady budŝetowe i gospodarstwa pomocnicze. Terminowość sporządzania sprawozdań budŝetowych Wszystkie zbiorcze sprawozdania budŝetowe okres od r. do r zostały sporządzone i przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie określonym w rozporządzeniu MF z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z poźn. zm.). Zgodność kwot wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową Zgodność kwot wynikających z urządzeń księgowych sprawdzono na przykładzie nw. sprawozdań: - Rb-27S z wykonania planu dochodów budŝetowych za okres od początku roku do dnia r. sporządzone w dniu r. - wykazano dochody wykonane w wysokości ,48zł.

11 Analiza przedłoŝonego do kontroli wydruku komputerowego Zestawienie obrotów i sald sporządzonego za okres od r. do r. wykazała, iŝ powyŝsza kwota wykonanych dochodów wynika z ewidencji prowadzonej do konta 901 Dochody budŝetu wykazującej stan na r ,48zł. Ponadto w sprawozdaniu wykazano: - naleŝności pozostałe do zapłaty wynoszące ogółem ,24 zł w tym zaległości ,43 zł, - nadpłaty ,53 zł, - skutki obniŝenia górnych stawek podatków ,17 zł, - skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy zł; - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w tym umorzenia zaległości podatkowych 8.474,69 zł i rozłoŝenie na raty, odroczenie terminu płatności 727,50zł. Dane dotyczące skutków obniŝenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - Rb-28S z wykonania planu wydatków budŝetowych za okres od początku roku do dnia r. sporządzone w dniu r. - wykazano wydatki wykonane w wysokości ,18 zł. Analiza przedłoŝonego do kontroli wydruku komputerowego Zestawienie obrotów i sald sporządzonego za okres od r. do r. wykazała, iŝ powyŝsza kwota wykonanych wydatków wynika z ewidencji księgowej prowadzonej do konta 902 Wydatki budŝetu wykazującej stan na r ,18 zł. Ponadto w sprawozdaniu wykazano: - zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszące ,98 zł, --Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. za okres od r. do r wykazano kwotę ,43zł (plan ,00 zł). - Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. za okres od r. do r wykazano kwotę ,43zł (plan ,00 zł). - Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za okres od r. do r wykazano dane dotyczące własnych dochodów podatkowych, skutków obniŝenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów. Zgodność kwot wykazanych w sprawozdaniach zbiorczych z wynikającymi ze sprawozdań jednostkowych. Sprawdzenia dokonano na przykładzie sprawozdań: - Rb-27S z wykonania planu dochodów budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od r. do r. oraz Rb-27 S z wykonania planu dochodów budŝetowych samorządowych jednostek budŝetowych za okres od r. do r, - Rb-28S z wykonania planu wydatków budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od r. do r. oraz Rb-28 S z wykonania planu wydatków

12 budŝetowych samorządowych jednostek budŝetowych za okres od r. do r. Ustalono: - na podstawie przedłoŝonych do wglądu sprawozdań jednostkowych Rb-27S jednostek organizacyjnych gminy oraz sprawozdania zbiorczego stwierdzono, Ŝe zachodzi zgodność kwot wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym z wynikającymi ze sprawozdań jednostkowych, - na podstawie przedłoŝonych do wglądu sprawozdań jednostkowych Rb-28S jednostek organizacyjnych gminy oraz sprawozdania zbiorczego stwierdzono, Ŝe zachodzi zgodność kwot wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym z wynikającymi ze sprawozdań jednostkowych, Bilans z wykonania budŝetu Bilans z wykonania budŝetu za rok 2007r. sporządzono i przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu roku. Stan aktywów i pasywów na koniec 2007r. wg bilansu z wykonania budŝetu Gminy PraŜmów sporządzonego na dzień r. wynosił: Aktywa Wartość(w zł.) Pasywa Wartość(w zł.) I. Środki pienięŝne w tym: - środki pienięŝne budŝetu - pozostałe środki pienięŝne II. NaleŜności i rozliczenia - naleŝności od budŝetów - pozostał naleŝ. i rozlicz , ,16 0, , ,30 0,00 I. Zobowiązania w tym: - długoterminowe - wobec budŝetów - pozostałe zobowiązania II. Aktywa netto budŝetu w tym: - nadwyŝka budŝetu(+) -wynik na operacjach nie kasowych(-,+) - skumulowany niedobór budŝetu(-) , ,00 0,00 0, , ,46 311,411, ,47 III. Inne aktywa 0,00 III. Inne pasywa ,42 Suma aktywów ,46 Suma pasywów ,46 Sprawdzono między innymi: - zapisy na kontach syntetycznych dla budŝetu gminy, - zestawienie obrotów i bilansu otwarcia i zamknięcia roku Na podstawie w/w ewidencji księgowej ustalono zgodność sum kwot aktywów i pasywów. Materiały do kontroli w powyŝszym zakresie przedłoŝyła: Pani Agnieszka Rzepińska Skarbnik Gminy Pani Dorota Bartos Inspektor ds. Księgowości BudŜetowej

13 III. GOSPODARKA PIENIĘśNA I ROZRACHUNKI 1. Gospodarka środkami pienięŝnymi. Gospodarka kasowa 1.1 Kontrola kasy W Urzędzie Gminy PraŜmów funkcjonuje jedna kasa, obsługiwana przez p. Halinę Sawicką Inspektora ds. Księgowości Materiałowej oraz w przypadku zastępstwa przez p. Bogusławę Arak Inspektora ds. Księgowości BudŜetowej. W kasie Urzędu przyjmowane są wpłaty gotówkowe oraz dokonywane są wydatki. Obsługa kasowa prowadzona jest dla Urzędu Gminy oraz jednostek budŝetowych oświaty. Pogotowie kasowe nie zostało ustalone. Z instrukcji wynika, Ŝe gotówka z kasy do banku przekazywana być powinna kaŝdego dnia roboczego, chyba Ŝe nie przekracza ona wartości zł. W dniu r. w ramach kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów dokonano kontroli stanu rzeczywistego gotówki w kasie ze stanem ewidencyjnym, w tym równieŝ prawidłowość przechowywania w niej gotówki, a takŝe stanu druków ścisłego zarachowania. W wyniku kontroli stwierdzono: a) rzeczywisty stan gotówki w kasie wynosił 7.047,11 zł i był zgodny ze stanem wynikającym z raportów kasowych, b) sporządzane przez kasjera raporty obejmowały dochody i wydatki Prawidłowość sporządzania raportów kasowych W 2007 r. w kasie Urzędu Gminy sporządzono były 251 raportów kasowych dla dochodów i wydatków budŝetu Gminy. Prawidłowość sporządzania raportów kasowych sprawdzono na przykładzie: 10 nw. raportów kasowych RK 174A z dnia RK 177A z dnia RK 178A z dnia RK 182A z dnia RK 186A z dnia RK 189A z dnia RK 193A z dnia RK 197A z dnia RK 204A z dnia RK 212A z dnia Przyjęta do kontroli próba stanowi 3,98 % wszystkich raportów kasowych sporządzonych w ww. okresie dla dochodów i wydatków budŝetu Gminy. Ustalono: - raporty kasowe obejmują dochody budŝetu państwa pobierane z tytułu opłat za dowody osobiste, dochody budŝetu Gminy i wydatki budŝetu Gminy, - wszystkie raporty kasowe objęte próbą zostały sporządzone przez p. H. Sawicką podpisane prowadzącą kasę, a następnie zatwierdzone przez p Dorotę Bartos - Inspektora ds. Księgowości BudŜetowej, - we wszystkich ww. raportach kasowych wskazano, za jaki okres raport kasowy został sporządzony, - wpłaty do kasy (podjęcie gotówki z banku) potwierdzone są notą księgową,

14 - wypłaty z kasy dokonywane są na podstawie rachunków i faktur, list płac, - odbiór gotówki z kasy jest potwierdzony podpisem osoby odbierającej gotówkę na dowodach zawierających klauzulę Kwituję odbiór kwoty zł słownie zł dnia.podpis, - raporty kasowe zostały sporządzone prawidłowo pod względem rachunkowym, przy zachowaniu ciągłości sald, - raporty kasowe były sporządzane na bieŝąco tj. codziennie, - kwoty ujęte w raportach wynikają z załączonych dowodów źródłowych, - dowody źródłowe załączone do raportów kasowych (rachunki, faktury, listy wypłat, delegacje). Dowody księgowe posiadają wskazanie kont do ujęcia ich w księgach rachunkowych oraz klasyfikację budŝetową wydatków, - na podstawie zestawienia obrotów i sald konta 101 sporządzonych na koniec miesiąca września i października, stwierdzono zgodność sald raportów tj: RK 189A z dn r. i RK 212A z dn r. z saldami konta Depozyty i inne walory Na dzień kontroli kasy tj r. stwierdzono, iŝ w kasie Urzędu nie przechowywane są depozyty Deklaracja o odpowiedzialności materialnej kasjera W aktach osobowych pracowników prowadzących w 2007 r. obsługę kasy znajdują się: - deklaracje o odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne walory przechowywane w kasie podpisane przez p. Halinę Sawicką z datą r. oraz przez p. Bogusławę Arak z datą r. - zapytanie o karalność - p. Haliny Sawickiej z dnia , p. Bogusławy Arak z dnia r. Operacje bankowe Obsługę bankową budŝetu Gminy prowadzi PKO BP S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 35/41, Warszawa, na podstawie umowy na bankową obsługę budŝetu zawartej w dniu 14 sierpnia 2006 r. PowyŜsza umowa została zawarta na czas określony od dnia do dnia Przy wyborze banku nie zastosowano przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyŝ oszacowana wartość zamówienia nie przekroczyła równowartości euro. Prawidłowość i terminowość dokonywania zapisów operacji bankowych sprawdzono na przykładzie 10 losowo wybranych wyciągów bankowych rachunku budŝetu, za miesiąc czerwiec Do badania przyjęto nw. wyciągi: - WB Nr 28 z dnia r. za okres r. saldo ,64zł, - WB Nr 33 z dnia r. za okres r. saldo ,27zł, - WB Nr 35 z dnia r. za okres r. saldo ,69zł, - WB Nr 40 z dnia r. za okres r. saldo ,65zł, - WB Nr 45 z dnia r. za okres r. saldo ,01zł, WB Nr 199 z dnia r. za okres r. saldo ,63zł, WB Nr 202 z dnia r. za okres r. saldo ,24zł, WB Nr 210 z dnia r. za okres r. - saldo ,58zł, WB Nr 214 z dnia r. za okres r. saldo ,36zł, WB Nr 218 z dnia r. za okres r. saldo ,37zł. W wyniku porównania sald konta 133 Rachunek bieŝący budŝetu w miesiącach luty i wrzesień wynikającego z ewidencji księgowej Urzędu Gminy PraŜmów (wydruk

15 komputerowy Księga Główna obroty kont za okres r. oraz r. konto 133 Rachunek bieŝący budŝetu ) z saldami ww. wyciągów bankowych ustalono, Ŝe zapisy na tym koncie w księgach rachunkowych Gminy dokonywane były zgodnie z zapisami banku róŝnic nie stwierdzono. 2.Gospodarka drukami ścisłego zarachowania 2.1. Ewidencja druków ścisłego zarachowania W Urzędzie Gminy PraŜmów gospodarka drukami ścisłego zarachowania prowadzona jest przez p. Halinę Sawicką Inspektora ds. Księgowości Materiałowej. W dniu r. dokonano kontroli druków ścisłego zarachowania. Ustalono, Ŝe w Urzędzie Gminy przechowywano: - Czeki gotówkowe: o czeki Urząd Gminy -11 szt. od nr do o czeki PFRON 3 szt. od nr do nr o czeki ZFŚS 1 szt o czeki depozyt -3 szt. od nr do nr o czeki Szkoła Podst. Uwieliny 3 szt. od nr do nr o czeki ZFŚS Sz. P. Uwieliny 3 szt. Od nr do nr o czeki PGU 2 szt. od nr do nr o czeki ZFŚS PGU 3 szt. Nr , i o czeki Sz.P.-7 szt. od nr do nr o czeki ZFŚS Sz. P. 4 szt. od nr do nr o czeki PGP -3 szt. od nr do nr o czeki ZFŚS -4 szt. od nr do nr Kwitariusze - 49 szt. Stwierdzono, iŝ stan ww. druków wg ewidencji (rejestry druków ścisłego zarachowania) zgodny jest ze stanem faktycznym, co potwierdza protokół z kontroli kasy. 3. Rozrachunki i roszczenia 3.1 Przestrzeganie zasad funkcjonowania kont rozrachunkowych Przestrzeganie zasad funkcjonowania kont rozrachunkowych sprawdzano na bieŝąco w trakcie przeprowadzania kontroli Terminowość regulowania zobowiązań Terminowość regulowania zobowiązań w 2007 r. przez Urząd Gminy PraŜmów sprawdzono na przykładzie nw. faktur: - 4/07 (WB 30/7) z dnia r. na kwotę 240,00zł, /07 (WB 36/4) z dnia r. na kwotę 5.592,61zł, /07 (WB 36/6) z dnia r. na kwotę 3.033,10zł, /07/FVS (WB 197/2) z dnia na kwotę 1.464,00zł, - Faktura/1018/9/2007 (WB 223/18) z dnia r. na kwotę 1.100,00zł, /07 (WB 233/4) z dnia r. na kwotę 7.173,60zł, - FA/07/01671 (WB 235/50 z dnia r. na kwotę ,98zł, - 285/2007 (WB 240/1) z dnia r. na kwotę ,16zł, - 20/10/2007 (WB 241/8) z dnia r. na kwotę 8.467,69zł, /07 (WB 241/29) z dnia r. na kwotę 9.967,40zł, Na podstawie ww. losowo wybranych faktur ustalono: wynikające z powyŝszych faktur zobowiązania regulowane były terminowo,

16 wszystkie faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez upowaŝnione osoby, na fakturach znajduje się wskazanie kont do ujęcia w księgach rachunkowych oraz klasyfikacji budŝetowej wydatku Dochodzenie odszkodowania od pracowników odpowiedzialnych za dopuszczenie do zwłoki skutkującej opłaceniem odsetek Gmina w 2007 roku poniosła koszty z tytułu nie regulowania zobowiązań. Pan Bogusław Pietrzak wykonywał w latach prace związane z tyczeniem wodociągów, wykonywania podkładów geodezyjnych, inwentaryzacji terenu.w dniu r. złoŝone zostało przez w/w w Urzędzie Gminy PraŜmów wezwanie do zapłaty kwot wymienionych w fakturach i rachunkach za wykonane prace na łączną kwotę zł. Gmina nie uregulowała naleŝności wynikającej z części faktur na kwotę zł, ze względu na brak protokołów odbioru robót. Sprawa została skierowana przez w/w wykonawcę w 2000 roku do sądu. Wyrokiem Sądu z dnia r. Gmina zobowiązana została do zapłaty na rzecz powoda Bogusława Pietrzaka kwoty ,91 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty zł od dnia r. do dnia zapłaty oraz od kwoty ,91zł od dnia r. do dnia zapłaty. Gmina w 2007 roku zapłaciła w/w wykonawcy : - naleŝność w kwocie ,91 zł - dz.010 rozdział Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odsetki w kwocie ,70zł - dz.010 rozdział Pozostałe odsetki 3.4. Ewidencja i terminowość rozliczeń zaliczek udzielonych pracownikom Zaliczki udzielane pracownikom ewidencjonowane są na koncie 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami, prowadzonym analitycznie z podziałem na poszczególnych zaliczkobiorców. Ewidencja syntetyczna i analityczna jest prowadzona komputerowo. Na podstawie ewidencji analitycznej do konta 234 ustalono, Ŝe w okresie do udzielono zaliczek 8 pracownikom. Saldo rozrachunków z pracownikami z tytułu udzielonych zaliczek na dzień r. wynosi 0. Prawidłowość i terminowość rozliczania zaliczek sprawdzono na przykładzie 50 % zaliczek udzielonych w okresie pracownikom Urzędu Gminy. Kontroli poddano wnioski o zaliczkę złoŝone w dniach: a) (RK r. poz. 15) na kwotę 456,00 zł na zakup Ŝywności dla świetlicy środowiskowej w Jaroszowej Woli, b) (RK 38 poz. 2) na kwotę 2.000,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów, c) (RK 79 poz. 6) na kwotę 1.600,00 zł na zakup znaków sądowych, d) (RK 111 poz. 15) na kwotę 450,00 zł na wypłatę diet dla radnych, Ustalono: wnioski o zaliczkę zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upowaŝnione, zaliczki wymienione w pkt a) c) d) zostały rozliczone w terminie określonym we wniosku o zaliczkę, w zaliczce wymienionej w punkcie b) nie określono terminu rozliczenia zaliczki,natomiast rozliczono ją w dniu następnym od pobrania zaliczki. Udzielono instruktaŝu dotyczącego określania terminu rozliczenia zaliczki na wniosku o zaliczkę. Na podstawie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych ustalono, Ŝe na dzień r. wszystkie zaliczki udzielone pracownikom zostały rozliczone Ewidencja i terminowość rozliczeń zaliczek udzielanych dostawcom towarów i usług Gmina PraŜmów nie udzielała zaliczek dla wykonawców robót oraz dostawców towarów i usług.

17 4. Inwentaryzacja 4.1. Inwentaryzacja kasy W dniu komisja w składzie: 1. Sawicka Halina kasjer- insp. d/s księgowości materiałowej 2. Bartos Dorota członek Komisji insp. d/s księgowości 3. Arak Bogusława członek Komisji insp. d/s księgowości 4. Marchlewski Rafał podinsp. d/s bezp. informacji przeprowadziła inwentaryzację kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy PraŜmów. Z przeprowadzonej inwentaryzacji sporządzony został protokół. Komisja nie stwierdziła niedoboru lub nadwyŝki środków pienięŝnych w kasie. W toku inwentaryzacji stwierdzono rzeczywisty stan gotówki 0,00 zł. Stan zgodny był ze stanem z raportu kasowego nr.251a /2007 z dnia r Inwentaryzacja środków pienięŝnych w banku Inwentaryzacja środków pienięŝnych w banku została przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego tj. na Salda rachunków bankowych na koniec roku 2007, wynikające z ewidencji księgowej wydruk komputerowy Zestawienie obrotów i sald były zgodne z potwierdzeniami nadesłanymi przez Bank PKO BP S.A. i przedstawiały się następująco: L.p. Nazwa rachunku Konto w księgach Saldo na dzień wg ewid. księgowej Saldo na dzień wg potwierdzeń z banku(korekta banku na dzień r) 1. Rachunek bieŝący budŝetu ,16 zł ,16 zł 2. Rachunek ZFŚS 135/ ,22 zł 1.412,22 zł 3. Rachunek GFOŚiGW 135/ ,38 zł ,38 zł 4. Rachunek PFRON 135/ ,53 zł ,53 zł 5. Rachunek funduszu socjalnego ,88 zł ,88 zł Razem ,17 zł Stan środków pienięŝnych na rachunkach bankowych według stanu na dzień r wynosił ,17 zł. Na podstawie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych organ i Urząd wg stanu na oraz potwierdzeń sald przez Bank ustalono, Ŝe stan środków pienięŝnych na rachunkach bankowych, (po korekcie banku na wniosek Gminy dotyczący poprawienia przez bank mylnego zaksięgowania stanu rachunku GFOŚiGW -135/1 na rachunku bieŝącym budŝetu -133) jest zgodny ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej. 4.3.Inwentaryzacja naleŝności na r. Na podstawie ewidencji księgowej - wydruk komputerowy: Zestawienie obrotów sald za okres od do oraz ewidencji analitycznej ustalono, Ŝe konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami wykazuje saldo naleŝności 0,00 zł.

18 5. Kredyty, poŝyczki i poręczenia 5.1. Stan zadłuŝenia Gminy PraŜmów Wg sprawozdania Rb-Z stan zadłuŝenia Gminy PraŜmów z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek wynosił na dzień r ,00 zł. Z wydruku komputerowego konta 902 Wydatki budŝetu dział 757, rozdział wynika, iŝ Gmina PraŜmów zapłaciła odsetki od zaciągniętych kredytów i poŝyczek w kwocie ,00zł. Gmina PraŜmów w 2007 roku nie zaciągała udzielała Ŝadnych poręczeń i gwarancji. Ŝadnych kredytów ani poŝyczek oraz nie Wydatki na obsługę długu W 2007 r. wydatki na obsługę długu z tytułu poŝyczek (dział 757) przedstawia poniŝsza tabela: Lp. Rozdz. Plan Wykonanie , ,00 PoŜyczki Na podstawie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych organ wg stanu na ustalono: - zadłuŝenie z lat ubiegłych ,00 zł - zaciągnięte poŝyczki w ,00 zł - spłata poŝyczek w ciągu roku 0,00 zł - zadłuŝenie wg stanu na dzień ,00 zł Zaciągnięte poŝyczki Umowa poŝyczki Nr 88/06/GW/P Umowa Nr 88/06/GW/P w sprawie zaciągnięcia poŝyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa stacji wodociągowej i rurociągu tłocznego łączącego stację z istniejącą siecią wodociągową oraz remont ujęcia wody podziemnej w wysokości zł, została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. S. Bacha 2 w dniu 13 września 2006r. przez Pana Leszka Ochmana Kierownika Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego - pełnomocnika Wójta. W dniu r. Wójt Gminy PraŜmów upowaŝnił pisemnie Pana Leszka Ochmana - Kierownika Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego do całokształtu działań związanych z uzyskaniem poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę stacji wodociągowej i rurociągu tłocznego, łączącego stację z istniejącą siecią wodociągową oraz remont ujęcia wody podziemnej, w tym do podpisania umowy i złoŝenia stosownych oświadczeń woli oraz podpisania zabezpieczeń. Umowa zawiera kontrasygnatę Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Rzepińskiej. Ustalono, Ŝe I rata w kwocie zł będzie przyznana od dnia 14 września 2006r. Odsetki naleŝne PoŜyczkodawcy pobierane są za kaŝdy dzień kalendarzowy korzystania z poŝyczki licząc od dnia obciąŝenia rachunku bankowego PoŜyczkodawcy kwotą poŝyczki lub jej pierwsza ratą, do dnia poprzedzającego dzień wpłaty na rachunek PoŜyczkodawcy kolejnej spłaconej raty poŝyczki. W umowie określono okres spłaty poŝyczki : - I rata w terminie do r. w kwocie zł,

19 - II rata w terminie do r. w kwocie zł, - III rata w terminie do r. w kwocie zł, - IV rata w terminie do r. w kwocie zł, Na dzień r. saldo z tytułu zadłuŝenia w/w poŝyczką wynosiło zł i jest zgodne z saldem Ma konta PoŜyczka wpłynęła na rachunek budŝetu Gminy, a następnie została przekazana jako środki na wydatki do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego. Ewidencja księgowa dotycząca pobranej poŝyczki prowadzona jest na kontach organu Gminy, a nie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego. Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyŝce/deficycie za okres od początku roku do r. (złoŝonego w RIO w Warszawie w dniu ). - dochody zrealizowano w wysokości ,48 zł wydatki wyniosły ogółem ,18 zł nadwyŝka ,30 zł Ustalono, Ŝe wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS dane dotyczące dochodów i wydatków są zgodne z ewidencją księgową oraz ze sprawozdaniami: Rb-27S z wykonania planu dochodów budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia i Rb-28S z wykonania planu wydatków budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia Wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyŝce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r. Gmina PraŜmów wykazała: przychody ogółem, z tego: ,74 zł nadwyŝka lat ubiegłych ,74 zł inne źródła ,00 zł rozchody ogółem 0,00 zł Ustalono, Ŝe wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS dane dotyczące przychodów i rozchodów są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną do konta: 260- Zobowiązania finansowe Dokumenty do kontroli w zakresie rozdziału III protokołu przedłoŝyli: - Pani A. Rzepińska - Skarbnik Gminy - Pani D. Bartos - Inspektor ds. księgowości budŝetowej IV. WYKONANIE BUDśETU Opracowanie układu wykonawczego Zarządzeniem Nr 21/2006 Wójta Gminy PraŜmów z dnia 29 grudnia 2006r. przyjęto układ wykonawczy dochodów i wydatków budŝetowych na rok 2007 w szczegółowości określonej w załącznikach do uchwały Rady Gminy PraŜmów nr III/18/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2007 rok. Układ wykonawczy został opracowany i wszedł w Ŝycie w ciągu 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budŝetowej, co zgodne jest z art. 186 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(dz. U. z 2005 roku Nr 249,poz.2104). 1. Dochody budŝetowe Rada Gminy PraŜmów w dniu 21 grudnia 2006r. podjęła uchwałę Nr III/18/2006 w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy PraŜmów na 2007 rok.

20 Wg uchwały budŝetowej plan dochodów budŝetu gminy wynosił zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów na dzień r. wynosił ,00 zł. Na podstawie zbiorczego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budŝetowych sporządzonego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007r. ustalono, Ŝe w 2007r. Gmina PraŜmów zrealizowała dochody w wysokości ,48 zł, tj. 104,34 % planu Subwencje i dotacje Subwencje otrzymane z budŝetu państwa Proponowane kwoty subwencji na 2007 rok określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST /2006 i wynosiły: - część oświatowa w kwocie zł - część wyrównawcza w kwocie zł Ogółem kwota zł W 2007 roku na rachunek budŝetu Gminy wpłynęła łączna kwota subwencji w wysokości zł, w tym: - część oświatowa ,00zł (rozdz , 2920) - część wyrównawcza ,00zł (rozdz , 2920) Ogółem kwota ,00zł Subwencje te wpłynęły na podstawie pism Ministra Finansów przedstawionych w poniŝszej tabeli: Lp Pismo Nr, z dnia Łączna kwota subwencji oświatowa Subwencja wyrównawcza 1. ST / , , , r. 2. ST / , , r. 3. ST g/ , , r. Ogółem , , ,00 Ustalono, Ŝe kwoty przyznanych subwencji wynikające z pism Ministra Finansów zgodne są z ewidencją analityczną do konta 901 Dochody budŝetu prowadzoną komputerowo według podziałek klasyfikacji budŝetowej. Dotacje otrzymane przez Gminę PraŜmów w 2007r. W 2007r. Gmina PraŜmów otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw (zadania zlecone),dotacje na finansowanie zadań własnych bieŝących oraz dotacje na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień na w kwocie ogółem ,66 zł. PowyŜsza kwota dotacji wpłynęła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Powiatu Piaseczyńskiego oraz z Urzędu Marszałkowskiego. Dochody z tytułu ww. dotacji wykorzystano w kwocie ogółem ,15zł.Niewykorzystane dotacje w kwocie łącznej ,71 zł zostały zwrócone w 2007r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Termin kontroli: Kontrolujący (imię, nazwisko, stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A

D O K U M E N T A C J A Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce nr 10/10/11 z dnia 21 lutego 2011 r. D O K U M E N T A C J A PRZYJĘTEJ POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ORAZ PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE P R O T O K Ó Ł z kontroli Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 sierpnia 2008 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2000

Zarządzenie Nr 5/2000 Zarządzenie Nr 5/2000 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont ZARZĄDZENIE NR 5/2000 Starosty Powiatowego z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont Na podstawie art. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Klonowa, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE ROZDZIAŁ I WSTĘP 1 Określenia użyte w niniejszych ustaleniach oznaczają: ustawa - ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), ordynacja ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 lutego 2013 roku. WK.60/437/K-60/12 Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław

Wrocław, 21 lutego 2013 roku. WK.60/437/K-60/12 Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław Wrocław, 21 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/12 Pan Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr6 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo