R O Z E Z N A N I E C E N O W E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R O Z E Z N A N I E C E N O W E"

Transkrypt

1 RIB.IZP.RC Garbatka Letnisko, dnia 03 września 2012 roku. R O Z E Z N A N I E C E N O W E prowadzone w postępowaniu dot. zlecenia usługi Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu Systemowego Dziecięca Akademia Przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych Rozeznanie cenowe dotyczy usługi o wartości szacunkowej poniżej EURO (netto), nie podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) I. Nazwa i Adres Zamawiającego: Gmina Garbatka Letnisko ul. Skrzyńskich Garbatka Letnisko NIP REGON tel. (48) , fax. (48) Osoba do kontaktu: insp. Agnieszka Serafin tel. (048) wew. 22, podins. Magdalena Węsek tel wew. 20 II. Nazwa i przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach CZĘŚĆ I Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV V z informatyki 1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla klas IV-V w wymiarze 40 godz., w tym 4 godz. miesięcznie. CZĘŚĆ II Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z informatyki 1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla klas VI w wymiarze 40 godz., w tym 4 godz. miesięcznie. 1

2 CZĘŚĆ III Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV - V z matematyki 1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klas IV - V w wymiarze 20 godz., w tym 2 godz. miesięcznie. CZĘŚĆ IV Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z matematyki 1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klas VI w wymiarze 20 godz., w tym 2 godz. miesięcznie. CZĘŚĆ V Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV - V z przyrody 1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z przyrody dla klas IV - V w wymiarze 10 godz., w tym 1 godz. miesięcznie. CZĘŚĆ VI Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z przyrody 1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z przyrody dla klas VI w wymiarze 10 godz., w tym 1 godz. miesięcznie. CZĘŚĆ VII Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV - V z języka angielskiego 1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klas IV - V w wymiarze 40 godz., w tym 4 godz. miesięcznie. CZĘŚĆ VIII Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z języka angielskiego 1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klas VI w wymiarze 40 godz., w tym 4 godz. miesięcznie. 2

3 CZĘŚĆ IX Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV - V z zajęć sportowo-wychowawczych 1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z zajęć sportowo-wychowawczych dla klas IV -V w wymiarze 60 godz., w tym 6 godz. miesięcznie. CZĘŚĆ X Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z zajęć sportowowychowawczych 1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych z zajęć sportowo-wychowawczych dla klas VI w wymiarze 60 godz., w tym 6 godz. miesięcznie. CZĘŚĆ XI Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV - V z zajęć w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla klas IV - V w wymiarze 30 godz., w tym 3 godz. miesięcznie. CZĘŚĆ XII Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z zajęć w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 1. Przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć pozalekcyjnych w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla klas VI w wymiarze 30 godz., w tym 3 godz. miesięcznie. Miejsce wykonywania usługi edukacyjnej: Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko (Publiczna Szkoła Podstawowa w Garbatce-Letnisko) Dopuszcza się możliwość udzielenia zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. 3

4 Każdy z Wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z części. III. Termin wykonania zamówienia: Rok szkolny 2012/2013 IV. Kryterium wyboru oferty - cena - 100%. V. Forma złożenia oferty ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście, listownie lub drogą faksową na nr (048) , bądź na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2012 roku do godz VI. Ofertę należy złożyć na dołączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania cenowego. VII. Oferowany przedmiot umowy musi być zgodny z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. Wójt Gminy /-/ Robert Kowalczyk 4

5 CZĘŚĆ I Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV V z informatyki 5

6 CZĘŚĆ II Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z informatyki 6

7 CZĘŚĆ III Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV V z matematyki 7

8 CZĘŚĆ IV Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z matematyki 8

9 CZĘŚĆ V Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV V z przyrody.. 9

10 CZĘŚĆ VI Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z przyrody 10

11 CZĘŚĆ VII Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV V z języka angielskiego 11

12 CZĘŚĆ VIII Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z języka angielskiego 12

13 CZĘŚĆ IX Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV V z zajęć sportowo-wychowawczych 13

14 CZĘŚĆ X Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI z zajęć sportowowychowawczych 14

15 CZĘŚĆ XI Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas IV V w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 15

16 CZĘŚĆ XII Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 16

17 Garbatka-Letnisko, dnia 03 września 2012 roku RIB.IZP.RC Wg rozdzielnika Gmina Garbatka-Letnisko w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zwraca się z zapytaniem dotyczącym możliwości realizacji usługi polegającej na Prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu Systemowego Dziecięca Akademia Przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych W przypadku zainteresowania realizacją w/w usługi, prosimy o złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2012 roku. Z poważaniem W załączeniu: 1. Dokumentacja dotycząca rozeznania cenowego. 2. Formularz ofertowy. 3. Projekt umowy. 17

18 Numer umowy na dofinansowanie /ES/ZS/D-POKL/12 z dnia r. PROJEKT UMOWY ZLECENIA NR POKL/9.1.2./.././2012 zawarta dnia.2012 roku w Garbatce-Letnisko pomiędzy: Gminą Garbatka-Letnisko z siedzibą w Garbatce-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, NIP , reprezentowaną przez: Roberta Kowalczyka Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Marianny Krześniak Skarbnika Gminy zwanym dalej: "Zleceniodawcą" a Panią.. zam. w.. legitymującą się dowodem osobistym.(seria i numer dowodu osobistego), zatrudnioną od dnia. roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisko, Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko (nazwa szkoły), posiadającą kwalifikacje pedagogiczne, zwanym dalej: Zleceniobiorcą-nauczycielem. 1 Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca - nauczyciel zobowiązuje się w ramach Projektu systemowego Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Poddziałanie do: 1) przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z., w wymiarze.. godziny miesięcznie, 2) rzetelnego prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć, 3) współpracy z opiekunem grupy uczniów biorących udział w zajęciach, dyrektorem szkoły uczestniczącej w Projekcie w zakresie związanym z prawidłową realizacją Projektu. 2 Niniejsza umowa obejmuje wykonywane przez Zleceniobiorcę - nauczyciela czynności wymienione w 1 począwszy od dnia 14 września 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 roku W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć określonych w 1 w terminach określonych w harmonogramie z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy nauczyciela, Zleceniobiorca nauczyciel zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia opiekuna grupy uczniów oraz Zleceniodawcy o zaistniałym fakcie. 2. W celu zapewnienia płynności realizacji Projektu, w przypadku o którym mowa w ust.1, Zleceniodawca może zawrzeć umowę na przeprowadzenie niezrealizowanych przez Zleceniobiorcę nauczyciela zajęć z innym nauczycielem lub może dokonać korekty w harmonogramie realizacji zajęć umożliwiającej przeprowadzenie zajęć przez Zleceniobiorcę nauczyciela w innym terminie (zgodnym z wytycznymi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie). 4 W przypadku braku możliwości realizacji czynności wymienionych w 1 ust. 1 z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy nauczyciela, zajęcia niezrealizowane zgodnie z harmonogramem zostaną przeprowadzone przez Zleceniobiorcę nauczyciela w innym terminie uzgodnionym z opiekunem grupy (zgodnym z wytycznymi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie). 18

19 5 1. Za prawidłowe wykonanie czynności wymienionych w 1 Zleceniobiorca - nauczyciel otrzyma wynagrodzenie w wysokości:..zł brutto (słownie:. złotych) za każdą godzinę przeprowadzonych zajęć. Wynagrodzenie będzie płatne okresowo po przedłożeniu prawidłowo wypełnionego rachunku potwierdzającego wykonanie czynności, o których mowa w 1, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, w terminie 14 dni. 2. Podstawą do wystawienia rachunku jest prawidłowo wypełniona okresowa karta czasu pracy Zleceniobiorcy nauczyciel z wykonania czynności, o których mowa w 1, potwierdzona przez opiekuna grupy uczniów i zatwierdzona przez dyrektora szkoły, w której realizowany jest Projekt. 6 Zleceniobiorca - nauczyciel zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. 7 Zleceniobiorca - nauczyciel zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do wykonania osobom trzecim. 8 W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 9 Niniejsza umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10 Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd Zleceniodawcy. 12 Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zleceniodawcy oraz 1 dla Zleceniobiorcy nauczyciela. Zleceniodawca Zleceniobiorca 19

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ KG 344/12/887/11 Zamawiający Przedmiot zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Wymagania Forma oferty Sposób i termin składania ofert ZAPYTANIE O OFERTĘ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Żyrzyn,29.01.2013 r. Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Żyrzyn,29.01.2013 r. Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Żyrzyn,29.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/7/2013 na wykonanie tablic informacyjno- promocyjnych, plakatów, ulotek i gadżetów informacyjnopromocyjnych w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Lipsko, dn. 28.03.2013r. PPUIC.POKL.4106.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 48 3781 011, faks 48 3781 011 zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia oferty. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67 200 Głogów

ZAPROSZENIE do złożenia oferty. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67 200 Głogów Postępowanie przeprowadzone jest na podstawie atr.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro Głogów, 27 sierpnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia: Łęczyca 10.06.2013r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za organizację wyjazdu integracyjnego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro w trybie zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZO.110.5.2013 Stok Lacki 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług edukacyjnych obejmujących organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Stoku Lackim w ramach projektu: Jestem,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. ... zamieszkałą/-ym w.., legitymującą/-ym się dowodem osobistym o numerze., PESEL..

Umowa o dzieło. ... zamieszkałą/-ym w.., legitymującą/-ym się dowodem osobistym o numerze., PESEL.. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia 29.05.2012 r. Umowa o dzieło zawarta w.. w dniu. 2012 r. pomiędzy ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Tetmajera 19, wpisaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Gryfice, dnia 26 czerwca 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości. Powiatowy program

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia: Supraśl, dnia 09 września 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu, który działa w imieniu Burmistrza Supraśla zaprasza do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania. Projekt Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.14 Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro Spis treści I. Przedmiot regulacji i postanowienia ogólne II. Procedury

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 18.09.2012

Łódź, dnia 18.09.2012 Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi PaLMA ul. Lumumby 14 91-404 Łódź tel. 042 632 81 80 adres korespondencyjny: ul. Dowborczyków 5 90-019 Łódź tel. 042 633 75 44 fax. 042 632 81 89 www.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe WOŚ,042..2015.IV Zapytanie ofertowe Piła, 17 czerwca 2015 r. Przedmiot: Organizacja konferencji - wyżywienie podczas konferencji podsumowującej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro OPS.XII.271.4.14... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo