KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ"

Transkrypt

1 KG 344/12/887/11 Zamawiający Przedmiot zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Wymagania Forma oferty Sposób i termin składania ofert ZAPYTANIE O OFERTĘ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica Jelenia Góra 14. Usługa w zakresie wykonania obowiązków animatora czasu wolnego w ramach projektu współpracy partnerskiej pomiędzy Szkołą Podstawową w Łomnicy a Szkołą Podstawową w Boxberg (Saksonia) p.t. Ja i Ty czyli My Wspólnie bawimy się i uczymy poznając naszą tradycję i kulturę. Dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica Jelenia Góra 14 Opieka animatorska w dniach r. przez około 30 h nad dziećmi 7-8 letnimi, podczas wyjazdu do partnerskiej szkoły w Boxberg w ramach projektu Ja i Ty czyli My Wspólnie bawimy się i uczymy poznając naszą tradycję i kulturę. Czynne promowanie atrakcji i walorów turystycznych Saksonii, różnorodnych form aktywnego spędzania czasu, czy przebywania na łonie natury poprzez współuczestniczenie w warsztatach muzycznych, plastycznych i sportowych oraz atrakcjach turystycznych zaplanowanych przez niemieckiego partnera projektu. Opieka wychowawcza nad grupą 10 uczniów, zachęcanie ich do udziału w w/w warsztatach. Czas rozpoczęcia pracy r. godz. 7 00, czas zakończenia zlecenia r. godz Wyższe mgr przygotowanie pedagogiczne z zakresu nauczania początkowego lub/i wychowania fizycznego. Dodatkowo mile widziane: Uprawnienia do prowadzenia zorganizowanych form turystyki, kursy z zakresu pierwszej pomocy, edukacji dla bezpieczeństwa, animatora czasu wolnego itp. Oferta powinna zawierać: Nazwę i adres oferenta, Nazwę i cenę jednostkową brutto. Wypełniony wzór oferty w załączeniu 1) Osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica Jelenia Góra 14 2) Faksem na nr (75) Termin składania ofert upływa w dniu r. Kryteria oceny ofert Najniższa cena Szczegółowe informacje Daniel Cisek- tel./fax (75) Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferta nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Strona 1 z 6

2 załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY A. Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwisko i imię :. Adres :... Nr tel/fax. Nr PESEL : nr Dowodu osobistego, wydany przez :.. B. Dane dotyczące zamawiającego Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica ul. Świerczewskiego Jelenia Góra 14 tel/fax (75) NIP Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące: Usługi w zakresie wykonania obowiązków animatora czasu wolnego w ramach projektu współpracy partnerskiej pomiędzy Szkołą Podstawową w Łomnicy a Szkołą Podstawową w Boxberg (Saksonia) p.t. Ja i Ty czyli My Wspólnie bawimy się i uczymy poznając naszą tradycję i kulturę. Dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160; Łomnica Jelenia Góra 14, składam ofertę następującej treści: Nazwa usługi ilość Jednostkowa cena brutto Wartość brutto ( kol. 2 x 3) Opieka animatorska w dniach r. nad dziećmi 7-8 letnimi, podczas wyjazdu do partnerskiej szkoły w Boxberg w ramach projektu Ja i Ty czyli My Wspólnie bawimy się i uczymy poznając naszą tradycję i kulturę. Czynne promowanie atrakcji i walorów turystycznych Saksonii, różnorodnych 30h form aktywnego spędzania czasu, czy... przebywania na łonie natury poprzez współuczestniczenie w warsztatach muzycznych, plastycznych i sportowych oraz atrakcjach turystycznych zaplanowanych przez niemieckiego partnera projektu. Opieka wychowawcza nad grupą 10 uczniów, zachęcanie ich do Strona 2 z 6

3 udziału w w/w warsztatach. Czas rozpoczęcia pracy r. godz. 7 00, czas zakończenia zlecenia r. godz Zobowiązuję się wykonać przedmiot cały zamówienia, za kwotę..brutto. 1. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję w terminie ustalonym w umowie. 2. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w umowie zał. Nr 2 do zapytania. 3. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do zapytania i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego... Miejscowość, data.. podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta Strona 3 z 6

4 Załącznik nr 2 UMOWA ZLECENIE NR 43/2011 Na świadczenie usługi - pełnienie funkcji Animatora czasu wolnego w ramach projektu Ja i Ty, czyli My wspólnie bawimy się i uczymy poznając naszą tradycję i kulturę zawarta w dniu r. w Łomnicy, pomiędzy: Gminą Mysłakowice/ Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy z siedzibą: ul. Świerczewskiego 160, Jelenia Góra 14 zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez panią Julitę Odelgę - Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, ul. Świerczewskiego 160; Jelenia Góra 14, na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 30. marca 2011 r. a Panią Elżbietą Rusek ur r. w Starej Kamienicy, zam. w Łomnicy Jelenia Góra 14 Zleceniobiorcą o następującej treści: 1 zwaną dalej Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca, zaś Zleceniobiorca przyjmuje funkcję Animatora pełniącego opiekę w dniach r. nad dziećmi 7-8 letnimi, podczas wyjazdu do partnerskiej szkoły w Boxberg w projekcie Ja i Ty czyli My Wspólnie bawimy się i uczymy poznając naszą tradycję i kulturę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia , oś priorytetowa -2. Transgraniczna integracja społeczna; Dziedzina wsparcia 5. Rozwój współpracy partnerskiej; Kierunek działań 1. Rozwój współpracy. Czynnego promowania atrakcji i walorów turystycznych Saksonii, różnorodnych form aktywnego spędzania czasu, przebywania na łonie natury poprzez współuczestniczenie w warsztatach muzycznych, plastycznych i sportowych oraz atrakcjach turystycznych zaplanowanych przez niemieckiego partnera projektu. Opiekę wychowawczą nad grupą 10 uczniów, zachęcanie ich do udziału w w/w warsztatach. Czas rozpoczęcia pracy r. godz. 7 00, czas zakończenia zlecenia r. godz Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków związanych z realizacją zadania, o którym mowa w 1, w tym: 1) Przestrzegania ustalonego harmonogramu pobytu uczniów w Boxberg. 2) Objęcie opieką uczestników projektu. 3) Realizację zajęć w zakresie animacji czasu wolnego uczestników projektu. 4) Wyrabianie u uczestników projektu nawyków czynnego spędzania czasu wolnego. 5) Promowanie atrakcji i walorów turystycznych Saksonii. 6) Współuczestniczenie z uczniami w warsztatach, zachęcanie ich do udziału w nich. 7) Sporządzenie pisemnego opisu i analizy pobytu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji celów wyjazdu. 8) Ścisła współpraca z kierownikiem wyjazdu w zakresie organizacji spotkań, przestrzeganie w tym zakresie zaleceń kierownika. 9) Przestrzeganie przepisów ogólnych i szczegółowych, instrukcji i zarządzeń. Strona 4 z 6

5 1. Zleconiobiorcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za mienie powierzone w ramach Projektu Z tytułu prawidłowego wykonania prac, o których mowa w 2 ustala się wynagrodzenie w wysokości 59,940 zł brutto za 1 godzinę animatorską ( słownie pięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) dodatkowo pomniejszoną o kwoty ewentualnych składek na ubezpieczenia społeczne, finansowane przez Zleceniodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wartość całego zamówienia wynosi 1782,00 zł. ( słownie jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt dwa złote ) zgodnie z przedstawioną przez Zleceniobiorcę ofertą. 2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni liczonych od dnia wpłynięcia na konto zleceniodawcy środków na realizację projektu, po uprzednim wystawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę. Ostateczne rozliczenie zlecenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku. 3. Zleceniobiorcy nie przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie z tytułu niewypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego w sytuacji gdy Instytucja Pośrednicząca nie przekaże środków na realizację projektu w terminie. 4. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia Zleceniobiorca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy: Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 7. Płatnikiem wynagrodzenia będzie Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zleceniobiorca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, zapewniające świadczenie usług objętych umową na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz, że wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa Wykonując przedmiot umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego, starannego i profesjonalnego działania oraz do realizacji projektu zgodnie z przepisami prawa polskiego, wspólnotowego i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zwróci je zleceniodawcy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniobiorcy materiałów źródłowych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, będących w posiadaniu Zleceniodawcy. Strona 5 z 6

6 2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty z wyłącznej winy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy Za niewykonanie pracy w terminie lub wykonanie nienależyte z wyłącznej winy Zleceniobiorcy, skutkujące poważnymi konsekwencjami dla Zleceniodawcy, w tym finansowymi, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia w całości wraz z ustawowymi odsetkami. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Sprawy sporne, wynikłe z zastosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy. 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wynikające z warunków realizacji projektu. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca, 1 egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca. Akceptuję warunki umowy. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA Strona 6 z 6

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego 41, 65-021 ZIELONA GÓRA TEL. 68 47 55 670, FAX: 68 47 55 660

Wójt Gminy ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego 41, 65-021 ZIELONA GÓRA TEL. 68 47 55 670, FAX: 68 47 55 660 Nr konkursu: ZSPP.IV.8030.1.2014 Nazwa zadania: szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV Rodzaj zadnia: zadanie edukacyjno-profilaktyczne Termin składania ofert: 14 sierpnia 2014r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

( dotyczy ubezpieczenia grupowego)

( dotyczy ubezpieczenia grupowego) ZS.2600.2.2014 Zapytanie ofertowe nr 1/2014 ( dotyczy ubezpieczenia grupowego) Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie osób w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy RO/OZ/1634/1/09

Nr sprawy RO/OZ/1634/1/09 Grębocice, dnia 13.10.2009r.. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RO/OZ/1634/1/09 1. Zamawiający Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice zaprasza do złoŝenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia: na

Bardziej szczegółowo