ZAPROSZENIE do złożenia oferty. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, ul. Gomółki 43, Głogów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE do złożenia oferty. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67 200 Głogów"

Transkrypt

1 Postępowanie przeprowadzone jest na podstawie atr.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - wartość zamówienia nie przekracza kwoty euro Głogów, 27 sierpnia 2012 r. miejscowość i data ZAPROSZENIE do złożenia oferty Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, ul. Gomółki 43, Głogów na rzecz i w imieniu Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie ul. T. Kościuszki 18 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie ul. Andromedy 62 zaprasza:... nazwa i adres Wykonawcy do złożenia oferty dot. prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Głogowska Akademia Marzeń wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych w Głogowie etap I. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów, w ramach zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych i

2 logopedycznych. Prowadzenie zajęć ma na celu wyrównania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych. Część 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa na prowadzenie 22 godzin zajęć pozalekcyjnych Zaczarowane kredki koło plastyczne dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddz. Integracyjnymi w Głogowie w ramach projektu pn. Głogowska Akademia Marzeń wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych w Głogowie etap I współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część 2 Przedmiotem zamówienia jest usługa na prowadzenie 12 godzin zajęć pozalekcyjnych Koło małych ekologów zajęcia dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddz. Integracyjnymi w Głogowie w ramach projektu pn. Głogowska Akademia Marzeń wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych w Głogowie etap I współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część 3 Przedmiotem zamówienia jest usługa na prowadzenie 19 godzin zajęć pozalekcyjnych Przez żołądek do... głowy zajęcia kulinarne dla klas 4-6 w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddz. Integracyjnymi w Głogowie w ramach projektu pn. Głogowska Akademia Marzeń wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych w Głogowie etap I współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część 4 Przedmiotem zamówienia jest usługa na prowadzenie 28 godzin zajęć specjalistycznych Dajmy sobie szansę (I) zajęcia profilaktyczno-pedagogiczne dla klas 4 6 w Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby projektu pn. Głogowska Akademia Marzeń wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych w Głogowie etap I współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część 5 Przedmiotem zamówienia jest usługa na prowadzenie 13 godzin zajęć pozalekcyjnych Okno na świat (I) koło z języka angielskiego dla klas 4-6 w Szkole Podstawowej nr 10 na potrzeby projektu pn. Głogowska Akademia Marzeń wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych w Głogowie etap I współfinansowanego ze środków Unii

3 Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część 6 Przedmiotem zamówienia jest usługa na prowadzenie 13 godzin zajęć pozalekcyjnych Okno na świat (II) koło z języka angielskiego dla klas 4-6 w Szkole Podstawowej nr 10 na potrzeby projektu pn. Głogowska Akademia Marzeń wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych w Głogowie etap I współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obowiązki prowadzącego zajęcia pozalekcyjne: a) przeprowadzenia zajęć do 31 grudnia 2012r zgodnie z harmonogramem projektu, b) realizacji opracowanego programu zajęć, który oparty jest o przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczniów oraz o zasadę równości szans; c) dokumentowania zajęć pozalekcyjnych ( prowadzenie dzienników zajęć, list obecności) d) przygotowania kierownikowi projektu/ dyrektorowi szkoły sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć poprzez sporządzanie sprawozdań i innych dokumentów e) uczestnictwo w kontrolach projektu ( na żądanie dyrektora szkoły) f) przekazywanie uczestnikom zajęć informacji o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej g) ewaluacja zajęć po zakończeniu każdego semestru, h) wykonywania innych zadań wynikających z prawidłowej realizacji projektu, i) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów ( w tym bezpieczeństwo) w czasie trwania zajęć. j) wykorzystanie pakietów edukacyjnych Wymagania: 1. Wykonawca musi dołączyć wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) 2. Wykonawca dołączy wypełnione oświadczenie woli w oryginale i podpisane przez osobę lub osoby do tego uprawnione. (załącznik nr 2) 3. Dla części 1 i części 2 Wykonawca udokumentuje, że posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauczania początkowego, nauczania zintegrowanego, wczesnoszkolnego lub pedagogiki szkolnej. Posiada doświadczenie w zakresie pracy z uczniami klas 1 3 w szkole podstawowej i w tym względzie udokumentuje co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w szkole podstawowej. 4. Dla części 3 Wykonawca udokumentuje, że posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne i minimum 2 letni staż pracy pedagogicznej.

4 5. Dla części 4 Wykonawca udokumentuje, że posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika. Posiada doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole podstawowej i w tym względzie udokumentuje co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej 6. Dla części 5 i części 6 Wykonawca udokumentuje, że posiada wykształcenie wyższe na kierunku języka angielskiego. Posiada doświadczenie w zakresie pracy z uczniami w szkole podstawowej i udokumentuje co najmniej 2 letni staż pracy pedagogicznej zgodny z wykształceniem. Termin złożenia oferty: Oferty należy składać do dnia 10 września 2012 r. do godziny Terminy realizacji: do 31 grudnia 2012r. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej, zgodnie z formularzem ofertowym dostępnym w załączniku. Kryterium wyboru oferty: Cena- 100% Miejsce i sposób złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, przesłać faxem ( ) lub mailem do dnia 10 września 2012 r. do godziny do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, ul. Gomółki 43, Głogów sekretariat. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy. Pytania o przedmiot zamówienia: W przypadku zainteresowania współpracą lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu

5 Informacje dodatkowe: 1. Umowa znajduje się do wglądu u Zamawiającego. 2. Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną wyłącznie oferenta, którego oferta zostanie wybrana. 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego uprawnioną. 5. Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. UWAGA: Bezwzględnym warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest dostarczenie: w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oferty według załączonego wzoru- załącznik nr 1 i załącznik nr 2 Z poważaniem Krzysztof Rączka Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

6 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dot. prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Głogowska Akademia Marzeń wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych w Głogowie etap I F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Wykonawca: 1. Nazwa (imię i nazwisko) Adres Wykonawcy: Numer telefonu: Numer faxu: Numer REGON (jeśli dotyczy) : Numer NIP: Numer konta bankowego: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Głogowska Akademia Marzeń wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych w Głogowie etap I DOTYCZY CZĘŚCI... NAZWA CZĘŚCI...

7 Cena oferty za cały okres wykonywania umowy - cena netto: należny podatek VAT : cena oferty brutto: Cena oferty za godzinę wykonywania umowy: - cena netto: należny podatek VAT: cena oferty brutto: Miejscowości, data Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy (podpis, pieczęć)

8 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego dot. prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Głogowska Akademia Marzeń wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych w Głogowie etap I OŚWIADCZENIE dotyczące posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć Nazwa i adres Wykonawcy : Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Głogów,... Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy (podpis, pieczęć)

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Szczegóły dotyczące zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia: Supraśl, dnia 09 września 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu, który działa w imieniu Burmistrza Supraśla zaprasza do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 16.01.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 16.01.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 16.01.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówieo o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartośd kwoty 14 000 euro netto i przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Szczytnie ul. Lanca 10; 12 100 Szczytno

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Szczytnie ul. Lanca 10; 12 100 Szczytno Nasz znak: PPP.272.5.2013 Szczytno, dnia 4.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Szczytnie ul. Lanca 10; 12 100 Szczytno Zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów biurowych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opole, dnia 27 listopada 2013 r. CDN-DKN-322/X/1/13 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji Projektu nr KSI: POKL.09.01.02-16-057/12-00 Dziecięca Karuzela

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 9 lipca 2014 r. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. Usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego na potrzeby realizacji działań

ZAPYTANIE CENOWE. Usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego na potrzeby realizacji działań Radom, dnia 20.01.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE Mając na uwadze rozeznanie rynku, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu w związku z realizacją projektu ORKIESTRA współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć: wykładów i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa w ramach projektu "Zawodowiec informatyczny fachowiec" KSI: KSI POKL.09.04.00-28-113/11.

ROZEZNANIE CENOWE. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa w ramach projektu Zawodowiec informatyczny fachowiec KSI: KSI POKL.09.04.00-28-113/11. Rewizja.Net Marcin Kopczyński NIP 7422047418, Regon 280214830 Elbląg, dn. 19-10-2012r. ROZEZNANIE CENOWE Agencja interaktywna Rewizja.Net zaprasza do udziału w postępowaniu: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZO.110.5.2013 Stok Lacki 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług edukacyjnych obejmujących organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Stoku Lackim w ramach projektu: Jestem,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo