Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Nazwa w języku angielskim: Język wykładowy: Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia Praktyczna nauka języka angielskiego- składnia i stylistyka Practical English classes:syntax and stylistics angielski Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia(obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia(np. pierwszego lub drugiego stopnia): Rok studiów: Semestr: Filologia sp. anglistyka Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych pierwszy pierwszy i drugi obowiązkowy Liczba punktów ECTS: 5 Imię i nazwisko koordynatora Joanna Kolbusz-Buda przedmiotu: Celem kursu jest rozwijanie kompetencji pisania w języku angielskim, którego priorytetowym założeniem jest wyposażenie studenta w Założenia i cele przedmiotu: niezbędne treści i narzędzia, pozwalające na doskonalenie sprawności potrzebnych przy pisaniu tekstów akademickich. Posiada poszerzoną wiedzę na temat języka, literatury oraz kultury wybranego obszaru językowego. Posiada wiedzę na temat metodologii badań lingwistycznych i literaturoznawczych, metodologii badań nad obszarem kulturowym i historią kraju wybranego języka obcego. Zna na poziomie rozszerzonym terminologię specjalistyczną z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz konieczności ochrony przedmiotów własności intelektualnej. II Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Potrafi wyszukiwać, selekcjonować oraz integrować informacje pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy Potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, potrafi rozwijać własne predyspozycje i umiejętności badawcze oraz twórcze Posiada wystarczające umiejętności w zakresie drugiego języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi co najmniej dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się, wciąż pogłębia swoją wiedzę i doskonali zdobyte umiejętności Potrafi się odnaleźć i sprawnie funkcjonować w otoczeniu czy środowisku zróżnicowanym kulturowo Forma i typy zajęć: Wymagania wstępne i dodatkowe: Treści modułu kształcenia: Ćwiczenia laboratoryjne 60 godzin st. stacjonarne; 40 godzin st. niestacjonarne Kompetencje językowe (gramatyka, pisanie) oraz znajomość warstwy leksykalnej w zakresie języka angielskiego na poziomie dobrym 1. Punctuation and spelling (4) 2. Style and register; words of Latin and French origin and register (4) 3. Collocations; avoiding clichés, word choice (4) 4. Sentence style and structure (4) 5. Using the literature to research your problem; the problem of plagiarism (4) 6. Incorporating quotations into the body of the work; preparing

2 bibliography (4) 7. Paragraphing and ordering material; designing your document (4) 8. Writing the Introduction (4) 9. Writing the theoretical chapter (4) 10. Writing the practical chapter (4) 11. Writing the Conclusions (4) 12. MLA and APA formats (4) 13. In-class writing and tests Literatura podstawowa/dodatkowa: Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Literatura podstawowa: 1. Berry, R., The Research Project. How to Write It, London: Routledge, Bui, Y. N., How to Write a Master's Thesis, SAGE Publications, Macpherson, R., English for writers and translators, Wydawnictwo Naukowe PWN, Literatura dodatkowa: 1. Hacker, D. and N. Sommers, A Writer's Reference with Exercises, Bedford St. Martin's, Gibaldi, J.(ed.),MLA Handbook for Writers of Research Papers, New York: The Modern Language Association of America, Przedstawianie treści odbywa się poprzez zadaną lekturę, objaśnienie, analizę tekstów źródłowych (warsztaty), pracę w grupach. Ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi. Podstawowe tezy ilustrowane są licznymi przykładami, a poznane treści weryfikowane oraz udoskonalane za pomocą ćwiczeń. Efekty kształcenia są weryfikowane w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i zaangażowanie podczas zajęć, przygotowania do zajęć oraz realizację prac pisemnych polegających na konstruowaniu wybranych fragmentów pracy naukowo-badawczej (wstęp, szkielet rozdziału teoretycznego, szkielet rozdziału praktycznego, zakończenie, etc.), będącej symulacją tekstu, jak studenci będą w obowiązku dostarczyć na zakończenie studiów. Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania): Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu są nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach, uzyskanie wyłącznie pozytywnych ocen z kompletu zadanych prac pisemnych, oraz satysfakcjonujący stopień przygotowania studentów do zajęć jak i ich w nie zaangażowania. Przedział punktacji Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Poprawy: Poprawy niezaliczonych prac odbywają się na bieżąco.

3 Bilans punktów ECTS dla studiów stacjonarnych: Sumaryczne obciążenie pracą studenta Zajęcia Prace pisemne Przygotowanie literatury 125 godz. 60 godz. 40 godz. 25 godz. 5 ECTS Bilans punktów ECTS dla studiów niestacjonarnych: Sumaryczne obciążenie pracą studenta Zajęcia Prace pisemne 125 godz. 40 godz. 40 godz. Przygotowanie literatury 4 5 godz. 5 ECTS

4 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Nazwa w języku angielskim: Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem Practical English classes: textual Język wykładowy: angielski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Filologia sp. anglistyka Jednostka realizująca: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Katedra Anglistyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): obowiązkowy drugiego stopnia Rok studiów: Semestr: drugi pierwszy Liczba punktów ECTS: 5 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Założenia i cele przedmiotu: dr Jarosław Wiliński Celem przedmiotu jest dalsze rozwijanie kompetencji leksykalnej oraz doskonalenie umiejętności pracy z tekstem na poziomie zaawansowanym (poziom C-2 w skali Rady Europy). Szczególny nacisk położony jest na wzbogacanie słownictwa, doskonalenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, poszerzanie znajomości struktur gramatycznych oraz rozwijanie umiejętności parafrazowania i streszczania wybranych fragmentów tekstów akademickich. Wykazuje się biegłą znajomością terminologii dotyczącej leksyki języka angielskiego, struktur gramatycznych, pracy nad tekstem źródłowym, parafrazy i streszczania tekstów oraz technik czytania ze zrozumieniem. Wykazuje się biegłą znajomością zaawansowanego słownictwa z różnych dziedzin życia. Posiada uporządkowaną wiedzę o zasadach umieszczania cytatów w tekście, sporządzania przypisów, streszczania i parafrazowania fragmentów tekstu. Ma podstawową wiedzę na temat analizy i interpretacji tekstów, rozumie podstawowe metody analizy tekstu angielskiego. Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Wykazuje się biegłą znajomością zaawansowanego słownictwa oraz zaawansowanych struktur gramatycznych Zna strategie czytania ze zrozumieniem w języku angielskim. Umie praktycznie wykorzystać wiedzę dotyczącą słownictwa, struktur gramatycznych oraz technik czytania. Wykorzystuje nabytą wiedzę leksykalną, aby poprawnie zrozumieć tekst czytany. Potrafi domyślić się znaczenia nieznanych słów na podstawie kontekstu. Umie skutecznie przekazywać informacje, które uzyskał na podstawie czytanego tekstu Potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje w tekście, wykorzystując różne techniki czytania i analizy. Potrafi określić rodzaj i funkcje tekstu oraz styl użytego języka. Zdobywa podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń tekstów na język polski. Potrafi biegle posługiwać się słownictwem na poziomie zaawansowanym.

5 Umie poprawnie posługiwać się zróżnicowanymi strukturami gramatycznymi. Posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych na tematy życia codziennego i tematy popularnonaukowe z wykorzystaniem struktur gramatycznych i wyrazów wcześniej poznanych w tekstach. Umie streścić i sparafrazować wybrany fragment tekstu. Potrafi sporządzić przypisy i umieścić cytaty w tekście. Wykazuje umiejętność uczenia się oraz doskonalenia własnych metod pracy z tekstem. Ma świadomość wagi i znaczenia ciągłego rozwijania swoich umiejętności czytania ze zrozumieniem, jak i umiejętności sprawnego streszczania i parafrazowania tekstu. Potrafi samodzielnie wyszukać informacje w tekście. Student będzie świadomy istotnej roli, jaką pełni odpowiedni dobór słownictwa w ramach skutecznej komunikacji, i będzie wykazywał się chęcią rozwijania tej sprawności językowej. Potrafi praktycznie zastosować wcześniej zdobytą wiedzę (znajomość leksyki) w różnych kontekstach komunikacyjnych Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia i samokształcenia Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań. Potrafi okazać fachową pomoc przy interpretacji różnych tekstów w języku angielskim Posiada kompetencje społeczne i osobowe takie jak: umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, umiejętność określania własnych zainteresowań. Umiejętnie komunikuje się przy użyciu wcześniej poznanego słownictwa. Forma i typy zajęć: Wymagania wstępne i dodatkowe: ćwiczenia (60 godz.)studia stacjonarne ; (40 godz.) studia niestacjonarne Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego Treści modułu kształcenia: 1. Umiejętność pracy z tekstem czytanym rozwijana jest za pomocą różnych technik czytania i analizy tekstu, z wykorzystaniem tekstów o charakterze informacyjnym, akademickim i popularnonaukowym. Teksty te dotyczą następujących działów tematycznych: a) Education, Science, Academic English. b) Social, Sociopolitical, and Cultural issues c) Crime and Violence d) Natural and Man-made disasters e) Health and Sport f) Ecology g) Business 1. New vocabulary and grammatical structures are introduced to students by means of texts on the above-mentioned topics. Particular emphasis is put on working with source texts (students are familiarized with preparing the list of works cited and citing sources in the text) and on the development of the ability to paraphrase and summarize written texts.

6 2. Basic knowledge on vocabulary and grammar is developed in the following areas: a) Academic vocabulary b) Collocations c) Fixed expressions d) Idiomatic and metaphorical expressions e) False friends f) Synonyms and antonyms g) Word-formation h) Homonyms and homophones i) Definitions of words j) Phonetic transcription k) Grammatical structures used in academic texts. 1. Virginia Evans, CPE Use of English. Express Publishing. 2. Mary Stephens, Longman Exam Skills: New Proficiency Reading. Longman. 3. Barbara i Marcin Otto, Here is the news 1. English for Understanding World Reports, Wydawnictwo Poltex. 4. Barbara i Marcin Otto, Here is the news 2. English for Understanding World Reports, Wydawnictwo Poltex. 5. Eric H. Glendinning i Beverly Holmström, Study Reading: A Course in Reading Skills for Academic Purposes. Literatura podstawowa/dodatkowa: 1. Virginia Evans, Practice Tests for the Revised CPE 1, 2, 3. Express Publishing. 2. Nick Kenny, Vanessa Jakeman, Proficiency Practice Tests Plus. Longman. 3. Francoise Grellet, Developing Reading Skills, Cambridge University Press. 4. Michael McCarthy, Felicity O Dell, Academic Vocabulary in Use. Cambridge. 5. Liz Driscoll, Real Reading Level 4 (C1 - Advanced), Cambridge University Press. Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych. Efekty z zakresu umiejętności sprawdzane będą na pierwszym kolokwium w listopadzie/grudniu oraz na drugim kolokwium w drugiej połowie stycznia. Efekty pozostałe na końcowym zaliczeniu na ocenę. Forma i sposób zaliczenia(wraz z kryteriami oceniania): Zaliczenie ćwiczeń na ocenę Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach i uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z zaliczeń: Przedział punktacji Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Sposób uzyskania punktów: 1. pierwsze kolokwium: 50 pkt 2. drugie kolokwium: 50 pkt

7 Poprawy: Poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Udział w ćwiczeniach Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i kolokwiów oraz zaliczenia Sumaryczne obciążenie pracą studenta Bilans punktów ECTS: dla studiów stacjonarnych Bilans punktów ECTS: dla studiów niestacjonarnych 60 godz. 65 godz. 125 godz. 5 ECTS Udział w ćwiczeniach Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń i kolokwiów oraz zaliczenia Sumaryczne obciążenie pracą studenta 40 godz. 85godz. 125 godz. 5 ECTS

8 Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Nazwa w języku angielskim: Praktyczna nauka języka angielskiego -konwersacja Practical English classes: conversation Język wykładowy: Kierunek studiów dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: angielski Filologia sp. anglistyka Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Rodzaj przedmiotu /modułu kształcenia(obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia(np. pierwszego lub drugiego stopnia): Rok studiów: Semestr: pierwszy i drugi drugi i trzeci Liczba punktów ECTS: 10 obowiązkowy Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Marcin Sankowski Celem kursu jest osiągnięcie biegłości w zakresie mówionego języka Założenia i cele przedmiotu: angielskiego Posiada poszerzoną wiedzę na temat języka, literatury oraz kultury obszaru anglojęzycznego. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz konieczności ochrony przedmiotów własności intelektualnej. II Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Potrafi wyszukiwać, selekcjonować oraz integrować informacje pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy. Posiada umiejętność merytorycznej argumentacji w oparciu o poglądy i doświadczenia własne oraz cudze. Dysponuje umiejętnością wyrażania opinii o różnych wytworach kultury i cywilizacji, rozumie rolę języka oraz literatury, rolę komunikacji interkulturowej oraz interdyscyplinarnej w procesie cywilizacyjnorozwojowym społeczeństw. Potrafi pracować w zespole, kierować nim, pełnić różne role i określać specyfikę oraz istotę podejmowanych zadań. Rozumie, potrafi analizować i objaśniać relacje zachodzące między kulturą i jej instytucjami oraz mediami a mechanizmami władzy. Potrafi się odnaleźć i sprawnie funkcjonować w otoczeniu czy środowisku zróżnicowanym kulturowo. ćwiczenia laboratoryjne (60godz) studia stacjonarne Forma i typy zajęć: (40godz) studia niestacjonarne Wymagania wstępne i dodatkowe: Dobra znajomość jęz. ang. na poziomie zaawansowanym (C1). Treści modułu kształcenia: Personal Report On Language On Education On Mind On Civilization On Literature and the Arts On Ethics On Government On History On Science On Religion and markedness

9 Constraint-based phonology introduction to Optimality Theory Literatura podstawowa Arthur M. Eastman (ed.), The Norton Reader. An Anthology of Expository Prose, W. W. Norton & Company Inc., New York Literatura podstawowa/ dodatkowa: Planowane formy działania/metody dydaktyczne: Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania): Literatura dodatkowa: Artykuły i fragmenty tekstów, audycji telewizyjnych, radiowych, podcastów itp. z popularnych i opiniotwórczych mediów anglojęzycznych, np. The Economist The Atlantic Harper's Magazine New York Times The Smithsonian National Geographic The BBC TED talks Fora.tv Google Talks dolectures.com Ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi. Praca indywidualna, w przypadkowych parach, grupach i podgrupach. Ćwiczenia oparte na podręczniku oraz materiałach dodatkowych. Zamieszczanie na stronie internetowej materiałów i tekstów do samodzielnych ćwiczeń. Efekty sprawdzane będą sukcesywnie na każdych zajęciach odpowiedź ustna (prezentacja) na podstawie tekstu zadanego do samodzielnego opracowania w domu (streszczenie, analiza oraz interpretacja tekstu; wyrażenie własnych opinii), a także ocenione będą w trakcie ustnych testów semestralnych. Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach i uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z zaliczeń: Przedział punktacji Ocena , , , , , ,0 Sposób uzyskania punktów: 1. praca na zajęciach: 25 pkt 2. prezentacja: 25 pkt 3. ustne zaliczenie końcowe: 50 pkt Poprawy: Poprawa prezentacji w trakcie zajęć w semestrze. Zaliczenie na ocenę

10 Bilans punktów ECTS dla studiów stacjonarnych: Udział w ćwiczeniach 60 Samodzielne przygotowanie zaliczenia 40 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 150 Bilans punktów ECTS dla studiów niestacjonarnych: Udział w ćwiczeniach 40 Samodzielne przygotowanie zaliczenia 40 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 170 sumaryczne obciążenie pracą studenta ECTS

11 Sylabus przedmiotu/ modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Nazwa w języku angielskim: Kultura anglojęzyczna przełomu XX i XXI wieku English culture at the turn of the 20 th century Język wykładowy: angielski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Filologia sp. anglistyka Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Katedra Anglistyki Rodzaj przedmiotu /modułu kształcenia(obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia(np. pierwszego lub drugiego stopnia): Rok studiów: Semestr: pierwszy pierwszy Liczba punktów ECTS: 4 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Założenia i cele przedmiotu: Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) dr Joanna Stolarek obowiązkowy drugiego stopnia Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami z historii USA i Wielkiej Brytanii, głownie w XX i na początku XXI wieku, które ukształtowały obecna obyczajowość, kulturę i instytucje tych krajów oraz zapoznanie ich z dzisiejszą specyfika społeczno-polityczną. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu krajów angielskojęzycznych oraz uczą się postrzegać kulturę jako zjawisko wielowymiarowe. Zna elementarną terminologię kulturoznawczą w języku angielskim Ma elementarną wiedzę o powiązaniu kulturoznawstwa z innymi dyscyplinami humanistycznymi Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii i kultury, w szczególności współczesnej kultury obszaru anglojęzycznego Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach z kultury w języku angielskim Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i współczesnym życiu kulturalnym krajów angielskiego obszaru językowego oraz Polski Zna i rozumie zasady problematyzowania różnych wytworów kultury oraz dostrzega ich korespondencję z różnymi szkołami i teoriami badawczymi w zakresie kulturoznawstwa Posiada podstawowe umiejętności posługiwania się terminologią angielską z zakresu kulturoznawstwa Potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje wykorzystując źródła angielskojęzyczne Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności Ma elementarne umiejętności badawcze zjawisk i procesów kulturowych Posiada umiejętność merytorycznej argumentacji w oparciu o poglądy i doświadczenia własne oraz cudze Dysponuje umiejętnością wyrażania opinii o różnych wytworach kultury i cywilizacji, rozumie rolę komunikacji interkulturowej oraz interdyscyplinarnej w procesie cywilizacyjno-rozwojowym społeczeństw Umie posługiwać się za pomocą współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie kulturoznawstwa

12 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia i samokształcenia Potrafi właściwie określić priorytety służące realizacji zadań Potrafi pracować w zespole, kierować nim, pełnić różne role i określać specyfikę oraz istotę podejmowanych zadań Forma i typy zajęć: Wykłady 30 godzin st. stacjonarne ; 15 godzin st. niestacjonarne Dobra znajomość języka angielskiego i ogólna znajomość kultury Wymagania wstępne i dodatkowe: XX wieku i najnowszej Treści modułu kształcenia: 1. Social profile of the United Kingdom. 2. Elements of British identity. 3. Political and legal system in Great Britain. 5. System of education in Great Britain.System edukacji w Wielkiej Brytanii. 6. Press, radio and television in Great Britain. 7. Great Britan as Welfare State national health service, medical care. 8. Anglican Church and other denominations in Great Britain. 9. Devolution in the United Kingdom. 10. Britih membership in the European Union. 11. Poliotical and legal system in The United States. 12. Education in the USA. 13. Media in the USA. 14. Religion in the USA. 15. Contemporary pliotical, social and cultural problems in the USA. 1. D. McDowall D., Britain in Close-up, Longman Fielder E., America in Close-up, Longman 2004 Literatura podstawowa dodatkowa: Lit. dodatkowa: 1. Lipoński W.,Dzieje kultury brytyjskiej, PWN Gołębiowski M.,Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, PWN Luther, S. Luedtke (ed.) Making America. The Society and Culture in the United States, Washington D. C. United States Information Agency Divine R.,Breen T., Fredrickson G., R. Hal Williams R.,America. Past and Present, Scott, Foresman and Company, Randee F., Spotlight on the USA, New York, Oxford University Press, Sheerin S., Jonathan Seath J., White G.,Spotlight on Britain, Oxford, Oxford University Press, Brom P.,Life in Modern Britain, Manchester, Longman Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Forma i sposób zaliczenia: Wykład z zastosowaniem form aktywizacji studentów odwołujących się do zalecanej na bieżąco lektury z elementami komunikacji seminaryjnej na bazie przygotowanych przez studentów referatów Efekty będą sprawdzane na kolokwium pisemnym pod koniec semestru Wykłady kończą się egzaminem.

13 Bilans punktów ECTS dla studiów stacjonarnych: Udział w wykładach Przygotowanie do kolokwiów i referaty Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godzin 70 godzin 100 godzin 4 ECTS Bilans punktów ECTS dla studiów niestacjonarnych: Udział w wykładach Przygotowanie do kolokwiów i referaty Sumaryczne obciążenie pracą studenta Obciążenia studenta 15 godzin 85 godzin 100 godzin 4 ECTS

14 Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia Teoria literatury i współczesne anglojęzyczne teorie literaturoznawcze Nazwa w języku angielskim: Literary theories and modern English approaches to literary studies Język wykładowy: angielski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: filologia, specjalność: anglistyka Jednostka realizująca: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): fakultatywny drugiego stopnia Rok studiów: Semestr: Liczba punktów ECTS: Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Założenia i cele przedmiotu: Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Forma i typy zajęć: pierwszy pierwszy 4 ECTS, Roman Bobryk Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu teorii literatury (kluczowe pojęcia, definicje i systemy myślenia o literaturze). Posiada wiedzę na temat metodologii badań literaturoznawczych z obszaru wybranego języka obcego Zna na poziomie rozszerzonym terminologię specjalistyczną z zakresu literaturoznawstwa Dysponuje rozszerzoną wiedzą szczegółową z zakresu badań nad literaturą oraz jej kontekstami historycznymi oraz cywilizacyjnokulturowymi Ma pogłębioną wiedzę na temat tradycyjnych i współczesnych prądów oraz metodologii w naukach humanistycznych Zna i rozumie zasady hermeneutyki w odniesieniu do obszaru nauk humanistycznych. Zna metody interpretacji oraz rozumie problemy wartościowania różnych tekstów kultury Ma kompleksową wiedzę na temat teorii literatury Potrafi wyszukiwać, selekcjonować oraz integrować informacje pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy Potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, potrafi rozwijać własne predyspozycje i umiejętności badawcze oraz twórcze Umie porozumiewać się za pomocą współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się, wciąż pogłębia swoją wiedzę i doskonali zdobyte umiejętności 30 godz- studia stacjonarne; 15 godz. st. niestacjonarne Wymagania wstępne i dodatkowe: Ukończony kurs z zakresu teorii literatury

15 Treści modułu kształcenia: 1. Teoria literatury i jej przedmiot. Miejsce teorii literatury w nauce o literaturze. Początki refleksji literaturoznawczej - Platon, Arystoteles i rzymska myśl o literaturze (retoryka, Horacy). 2. Poetyki renesansu i klasycyzmu. Poetyckie naśladownictwo. Normatywizm. 3. Romantyczna i pozytywistyczna refleksja o literaturze. Hegel i romantycy niemieccy. Teorie powieści w Anglii. Taine i estetyka pozytywizmu. Metoda historyczno-filologiczna. Przełom antypozytywistyczny. 4. Psychoanaliza w badaniach literackich (Freud, Jung, Lacan). Poglądy Freuda na literaturę i jego teoria procesu literackiego. Symbolika. 5. Fenomenologia w badaniach literackich. Kwestia prawdy w literaturze w ujęciu Romana Ingardena. Budowa dzieła literackiego. Ingardenowska koncepcja lektury (miejsca niedookreślone i konkretyzacja). Rola czytelnika w koncepcjach W. Isera. 6. Formalizm rosyjski. Teoria języka poetyckiego. Ruch konia i chwyt. Forma a treść. Problem skazu. Morfologia bajki Władimira Proppa i wczesne koncepcje Olgi Frejdenberg. Literaturoznawcze koncepcje Michaiła Bachtina. Teoria gatunków mowy. Dialogiczność literatury. Bachtina teoria powieści. 7. Strukturalizm w badaniach literackich. Praska Szkoła Strukturalna. Funkcja poetycka Jacobsona i propozycje Jana Mukařovskiego. Strukturalizm francuski (Gremais, Kristeva, Barthes, Todorov, Genette). Narratologia. 8. Strukturalizm angielski (koncepcje T. S. Eliota). New Criticism. Analiza semantyczna I. Richarda. Koncepcje Szkoły Chicagowskiej (R. Crane, E. Olson, W. Keats) 9. Hermeneutyka. Problemy interpretacji. Koło hermeneutyczne. 10. Semiotyka literatury. Początki semiotyki (de Saussure i Peirce). Semiotyka literatury w ujęciu Umberto Eco problemy interpretacji. Semiotyka mitu (Barthes). Tartusko-moskiewska szkoła semiotyczna. Koncepcja modelowania artystycznego Jurija Łotmana. Literatura jako wtórny system modelujący. Semiotyka kultury. 11. Poststrukturalizm i dekonstrukcja a badania literackie. Śmierć autora. Dekonstrukcjonizm amerykański: szkoła z Yale (P. de man, H. Miller, G.H. Hartman) i koncepcje późniejsze (B. Johnson i inni). 12. Intertekstualność i jej odmiany. Intertekstualność według Julii Kristevej. Typologia Genette a i propozycje polskie. Mechanizmy intertekstualności. 13. Feminizm w badaniach literackich. Teorie mniejszości (gender, queer). Badania genderowe. 14. Pragmatyzm w badaniach literackich. Źródła pragmatyzmu (W. James, Ch. Peirce, J. Dewey). Koncepcje R. Rorty ego (kultura postfilozoficzna, darwinizm i ironia). Stanley Fish i wspólnota interpertacyjna. Historyzm i postkolonializm w badaniach literackich. Wpływ Nietzschego. Poetyka historii wg H. White a. Historia i narracja. E. Said i orientalizm. Literatura podstawowa/dodatkowa: 1. Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków Culler Jonathan., Teoria literatury. Przełożyła Maria Bassaj. Prószyński i S-ka, Warszawa Głowiński Michał, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz, Zarys teorii literatury. PWN, Warszawa Literatura, teoria, metodologia. Red. D. Ulicka. Warszawa Mitosek Zofia, Teorie badań literackich. Warszawa Bachtin M., Estetyka twórczości słownej. Przełożyła Danuta

16 Ulicka. Warszawa Eco Umberto, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Przełożył Piotr Salwa. PIW, Warszawa Faryno Jerzy, Wstęp do literaturoznawstwa - Введение в литературоведение. Cz. I [Struktura tekstu - Organizacja poziomów lingwistycznych], UŚl, Katowice 1978; cz. II [Tropy - Gatunki - Dramat a teatr], UŚl, Katowice 1980; cz. III [Świat przedstawiony], UŚl, Katowice 1980 [wyd. II poszerzone i zmienione - PWN, Warszawa 1991]. 4. Gadamer H.-G., Język i rozumienie. Przeł. P. Dehnel. Warszawa Głowiński Michał, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Wydawnictwo Literackie, Kraków Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz, Słownik terminów literackich. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk 1976 [wyd ]. 7. Jakobson Roman, Poetyka w świetle językoznawstwa. Przełożyła Krystyna Pomorska. [W:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. II. Opracowanie Henryk Markiewicz. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s [także w: Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Tom 2. Wybór, redakcja naukowa i wstęp Maria Renata Mayenowa. PIW, Warszawa 1989, s ; lub (ze skrótami) w: Poetyka. Wybór materiałów. Pod redakcją Anny Kubale i Ewy Nawrockiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 9-30] 8. Łotman Jurij M., Struktura tekstu artystycznego. Przełożyła Anna Tanalska. PIW, Warszawa Markiewicz H., Główne problemy wiedzy o literaturze. Wydawnictwo Literackie, Kraków Mukařovský Jan, Wśród znaków i struktur. PIW, Warszawa Okopień-Sławińska Aleksandra, Relacje osobowe w literackiej komunikacji. [W:] Okopień-Sławińska A., Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Universitas, Kraków 2001, s Postmodernizm. Antologia przekładów. Pod red. Ryszarda Nycza. Kraków Propp Władimir, Morfologia bajki. Tłumaczyła Wiesława Wojtyga-Zagórska. Książka i Wiedza, Warszawa Ricoeur P., Tekst, język, interpretacja. Wybór pism. Opr. K. Rosner. Warszawa Sarnowska-Temeriusz Elżbieta, Przeszłość poetyki. Warszawa Skwarczyńska Stefania, Wstęp do nauki o literaturze. Tom I: Cz. I: Przedmiot i zadania teorii literatury. Cz. II: Struktura treści w dziele literackim. Cz. III: Kompozycja dzieła literackiego. PAX, Warszawa Skwarczyńska Stefania, Wstęp do nauki o literaturze. Tom II: Cz. IV: Tworzywo językowe dzieła literackiego. PAX, Warszawa

17 1954. Skwarczyńska Stefania, Wstęp do nauki o literaturze. Tom III: Cz. V: Rodzaj literacki. PAX, Warszawa Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania): wykład tradycyjny z zastosowaniem prezentacji graficznych Efekty sprawdzone zostaną na podstawie egzaminu pisemnego, który odbędzie się po zakończeniu semestru. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym obejmującym całość materiału wykładów oraz wybrane pozycje bibliograficzne. Dla uzyskania zaliczenia niezbędnym jest uzyskanie minimum połowy możliwych do zdobycia punktów Bilans punktów ECTS dla studiów stacjonarnych: Udział w ćwiczeniach Przygotowanie do zajęć Przygotowanie pracy semestralnej Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz 45 godz 25 godz 100 godz. 4 ECTS Bilans punktów ECTS dla studiów niestacjonarnych: Udział w ćwiczeniach Przygotowanie do zajęć Przygotowanie pracy semestralnej Sumaryczne obciążenie pracą studenta 20 godz 50 godz 30 godz 100 godz. 4 ECTS

18 Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Nazwa w języku angielskim: Warsztat metodologiczny językoznawczy Methodology of linguistic study Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Filologia - specjalność: anglistyka Jednostka realizująca: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia(obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy Poziom modułu kształcenia(np. pierwszego lub drugiego stopnia): Drugiego stopnia Rok studiów: pierwszy Semestr: pierwszy Liczba punktów ECTS: 4 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Małgorzata Jasińska Założenia i cele przedmiotu: Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze zróżnicowanymi metodologiami badań lingwistycznych, oraz przygotowanie do samodzielnego napisania pracy magisterskiej Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Forma i typy zajęć: Zna różnorodności paradygmatów badawczych współczesnego językoznawstwa Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki nauk humanistycznych w systemie nauk, Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i problematyzowania zjawisk językowych Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności Ma umiejętność poszukiwania i wykorzystywania wiedzy metodologicznej we własnych badaniach Potrafi trafnie dobrać źródła materiału badawczego Potrafi przeprowadzić kwerendę, zebrać i opracować zebrany materiał językowy Zna zasady pisania i redagowania prac naukowych Zna zasady rozwiązywania problemów badawczych Sprawnie posługuje się aparatem pojęciowym z zakresu metodologii badań nad językiem Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnorodnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się, rozwijania i podnoszenia swoich kompetencji Ma świadomość naukotwórczej roli metody i rozumie ważność doboru kryteriów naukowego poznania dla rzetelności i reprezentatywności prowadzonych badań Ćwiczenia laboratoryjne 30 godzin- st. stacjonarne ; 15 godzin - st. niestacjonarne Wymagania wstępne i dodatkowe: Wiedza z zakresu wstępu do językoznawstwa, oraz gramatyki, znajomość podstawowych pojęć z zakresu lingwistyki

19 Treści modułu kształcenia: Literatura podstawowa/ dodatkowa: 1. Metodologia prowadzenia badań naukowych. Metoda historycznoporównawcza w badaniach lingwistycznych. 2. Metodologia badań dialektologicznych. 3. Metody kodyfikacji językowej. 4. Strukturalizm w badaniach lingwistycznych. 5. Metodologia badań etymologicznych. 6. Metodologia badań onomastycznych. 7. Metodologiczne założenia językoznawstwa generatywnego. 8. Metodologiczne założenia językoznawstwa kognitywnego. 9. Metodologie lingwistyczne w ujęciu interdyscyplinarnym. 10. Metodologia badań stylistycznych i genologicznych. 11. Cechy i wyznaczniki stylu naukowego. 12. Kryteria doboru źródeł. 13. Zasady przeprowadzania kwerendy oraz zbierania i opracowywania materiału językowego. Zasady pisania i redakcji pracy naukowej Gajda S., Styl naukowy, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s Perlin J., Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Warszawa 2004 Stalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, Łódź 2006; Stalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, Kraków 2008; Stalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka, Łódź 2010, Stalmaszczyk P., Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, Łódź 2011 Literatura dodatkowa: Wąsik Z., Semiotyczny paradygmat językoznawstwa. Z zagadnień metodologicznego statusu lingwistycznych teorii znaku i znaczenia, Wrocław 1987; Apresjan Ju.D., Idei i metody sovremennojstrukturnojlingvistiki, Moskva 1966; Wybory tekstów: Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 1999 Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, red. Wojciech Kubiński, Roman Kalisz, Ewa Modrzejewska, Gdańsk 1998 Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, red. H. Kurkowskiej, A. Weinsberga, Warszawa 1979 Język, umysł, kultura. Wybór prac Anny Wierzbickiej, pod red. Jerzego Bartmińskiego, Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Zajęcia mają formę laboratorium

20 Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania): Weryfikacja efektów kształcenia zostanie przeprowadzona na kolokwiach, pierwszym na początku grudnia i drugim na koniec semestru Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności i spełnienie każdego z opisanych niżej warunków: 1. Zaliczenie kolokwium I (punktacja 0-50 p. (2), (3), (3,5), (4) (4,5), (5). 2. Zaliczenie kolokwium II (punktacja jw.). 3. Ocena końcowa średnia ocen uzyskana z kolokwiów oraz pracy pisemnej. Poprawy: Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Bilans punktów ECTS dla studiów stacjonarnych: Udział w zajęciach Przygotowanie do zajęć Przygotowanie do kolokwiów Konsultacje Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz. 40 godz. 25 godz. 5 godz. 100 godz. 4 ECTS Bilans punktów ECTS dla studiów niestacjonarnych: Udział w zajęciach Przygotowanie do zajęć Przygotowanie do kolokwiów Konsultacje Sumaryczne obciążenie pracą studenta 15 godzin 40 godz. 40 godz. 5 godz. 100 godzin 4 ECTS

21 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Warsztat metodologiczny literaturoznawczy Nazwa w języku angielskim: Methodology of literary studies Język wykładowy: Polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Filologia Jednostka realizująca: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych UPH Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): obowiązkowy II stopnia Rok studiów: II Semestr: 1 Liczba punktów ECTS: 4 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Cele i założenia przedmiotu: dr hab. Roman Mnich Zapoznanie studentów ze różnymi metodologiami badań literaturoznawczych oraz przygotowanie do samodzielnego pisania pracy magisterskiej. Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Student zna podstawowe problemy z zakresu metodologii nauk humanistycznych (teorie Ernesta Cassirera, H.-G.Gadamera, Paula Ricoeura) Zna semiotyczno-strukturalistyczne, psychoanalityczne oraz fenomenologiczne pojmowanie dzieła literackiego i tekstu kultury. Zna współczesne dekonstrukcjonistyczne strategie czytania literatury. Zna trzy podstawowe strategie warsztatu metodologicznego (autor dzieło obbiorca) Zna historyczne i filozoficzne zasady hermeneutycznej lektury dzieła literackiego. Zna definicje podstawowych pojęć literaturoznawczych Student potrafi odtworzyć i wykorzystać w praktyce strukturalną, psychoanalityczną oraz fenomenologiczną strategię analizy tekstu literackiego. Potrafi zastosować w praktyce podstawowe strategie z zakresu metodologii nauk humanistycznych (teorie Ernesta Cassirera, H. G. Gadamera, Paula Ricoeura) Potrafi użyć w praktyce badawczej dekonstruckjonistycznej lektury tekstu. Potrafi twórczo korzystać ze strategii warsztatu metodologicznego (autor dzieło odbiorca). Potrafi czytać hermeneutycznie tekst literacki. Potrafi odpowiednio wykorzystać w praktyce badawczej pojęcia literaturoznawcze. Rozumie problem metodologii w naukach humanistycznych oraz potrzebę klarowności metodologicznej badań literaturoznawczych, co umożliwia

22 dokonanie właściwej interpretacji i wartościowania dzieła literackiego. Forma i typy zajęć: Wymagania wstępne i dodatkowe: Laboratoria (30 godz.) st. stacjonarne, (15 godz.) st. niestacjonarne Otwartość na różne dyskursy metodologiczne oraz umiejętność posługiwania się językiem dyscypliny teorii literatury, a także analizy i interpretacji tekstu. Znajomość definicji tekstu oraz dzieła literackiego Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, dając szerokie kompetencje warsztatowe do pracy nad tekstem oraz interpretacją dzieła literackiego. Laboratoria mają ukazać studentowi wielorakość dzieł literackich w perspektywie rozmaitości metodologicznej. W praktyce pokazują określone strategie, uwarunkowania metodologiczne analizy oraz interpretacji wybranych dzieł literackich. Problemy szczegółowe i cele: 1) Warsztat metodologii literackiej jako przedmiot. Dwa zasadnicze pytania literaturoznawstwa. Poetyka i retoryka. Język poetycki. 2) Literaturoznawstwo wobec współczesnego paradygmatu nauk humanistycznych. Kulturologia i kulturoznawcze orientacje w badaniach literaturoznawczych. Socjologia i psychologia w badaniach literaturoznawczych. Filozofia i historia filozofii wobec współczesnego warsztatu badań literackich. 3) Dzieło literackie jako język i całość artystyczna.tradycyjne i współczesne typologie dzieł literackich. Pojęcie dyskursu. Treści modułu kształcenia: 4) Dzieło literackie jako struktura konwencjonalna. Pojęcie tekstu. Dzieło literackie wobec tekstu dzieła literackiego. Paratekst. 5)Trzy intencje dzieła literackiego (autora, tekstu, odbiorcy) jako trzy ewentualne modele interpretacji oraz orientacji metodologicznych. 6) Dzieło literackie jako byt idealny (fenomenologiczny). Problem interpretacji dzieła literackiego. Interpretacja analiza wartościowanie. 7) Mit i historia wobec dzieła literackiego. Mit w strukturze dzieła literackiego. Pojęcie historyzmu. 8) Hermeneutyka jako uniwersalna teoria interpretacji i prakseologia. 9) Intertekstualność i intermedialność w dziele literackim i we współczesnych badaniach teoretyczno-literackich. 10) Dzieło literackie jako forma symboliczna. Semiotyczne i symboliczne podstawy dzieła literackiego. Interpretacja jako "czynność" symbolologiczna. 11) Metodologia we współczesnych naukach humanitycznych 12) "Prawda i metoda" H.-G.Gadamera Literatura podstawowa/ dodatkowa: Opracowania: 1. Hans-Georg Gadamer, Prawda i metoda. Warszawa 2004, s.3-68, Słownik terminów literackich. Red. Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński (wydanie dowolne). 3. Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza. Warszawa IBL, Umberto Eco, Interpretacja i nadinterpretacja. Krakw 1996.

23 5. Hans Robert Jauss, Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze, "Pamiętnik Literacki" LXIII, 1972, z.4, s Teksty źródłowe: 1) Rainer Maria Rilke: Poezje 2) Dante Alighieri: Boska Komedia 3) Johann Wolfgang Goethe: Faust 4) Fedor Dostojewski: Zbrodnia i kara 5) Honoré de Balzac : Gobseck Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania): Lit. dodatkowa: 1. Roman Ingarden, O dziele literackim. Warszawa 1988, s.7-51 (przedmowy oraz część 1. Pytania wstępne). 2. Zygmunt Łempicki, Dzieło literackie, w Zygmunt Łempicki, Wybór pism, tom II. Studia z teorii literatury. Warszawa 1966, s Paul Ricoeur: Egzystencja i hermeneutyka. Oprac. Stanisław Cichowicz. Warszawa 1975 lub wydania inne. 4. Eco Umberto: Czytanie świata. Tłum. Monika Woźniak. Kraków Interpretacja i nadinterpretacja. Red. Stefan Collini. Tłum. Tomasz Biedroń. Kraków Stanisław Bambus, Granice poetyki i kompetencje teorii literatury, w: Poetyka bez granic. Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Wojciecha Tomasika, Warszawa 1995, s Edward Balcerzan, Biografia jako język, w: Biografia geografia kultura literacka. Pod redakcją Jerzego Ziomka i Janusza Sławińskiego. Wrocław 1975, s Katarzyna Rosner, Hermeneutyka, w: Słownik literatury polskiej XX wieku (zesp. red.). Wrocław 1993, s Erazm Kużma, Mit w literaturze, mitotwórstwo, w: Słownik literatury polskiej XX wieku (zesp. red.). Wrocław 1993, s Maria Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm, w: Słownik literatury polskiej XX wieku (zesp. red.). Wrocław 1993, s Włodzimierz Bolecki, Pytania o przedmiot literaturoznawstwa, "Teksty Drugie", nr 1/2 2005, s Maria Janion, Jak możliwa jest historia literatury, w: Maria Janion, Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa 1974, s Michał Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Problemy teorii literatury. Seria 2: prace z lat Wrocław 1987, s Teresa Dobrzyńska, Tekst. Próba syntezy, w: Problemy teorii literatury. Seria 24: prace z lat Wrocław 1998, s (lub: "Pamiętnik Literacki", LXXXII 1991, z.2). Dyskusja, elementy wykładu tradycyjnego, prezentacja multimedialna. Efekty sprawdzane będą na pierwszym kolokwium na początku grudnia oraz na kolokwium końcowym. Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności i spełnienie każdego z opisanych niżej warunków: 1/ Zaliczenie kolokwium I (punktacja 0-50 p. (2), (3), (3,5), (4) (4,5), (5). 2/ Zaliczenie kolokwium II (punktacja jw.). 3/ Ocena końcowa średnia ocen uzyskana z kolokwiów oraz pracy pisemnej. Poprawy: Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w

24 semestrze. Bilans punktów ECTS dla studiów stacjonarnych Udział w laboratoriach Lektura tekstów źródłowych i opracowań Udział w konsultacjach z przedmiotu Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz. 44 godz. 1 godz. 25 godz. 100 godz. 4 ECTS Bilans punktów ECTS dla studiów niestacjonarnych Udział w laboratoriach 15 godz. Lektura tekstów źródłowych i opracowań 59 godz. Udział w konsultacjach z przedmiotu 1 godz. Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 25 godz. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 4 ECTS

25 Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Nazwa w języku angielskim: Język wykładowy: Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Sylabus przedmiotu/ modułu kształcenia Językoznawstwo ogólne i współczesne anglojęzyczne teorie lingwistyczne General Linguistics and modern English linguistic theories polski Filologia specjalność: anglistyka Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Rodzaj przedmiotu /modułu kształcenia(obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia(np. pierwszego lub drugiego stopnia): Rok studiów: Semestr: pierwszy pierwszy Liczba punktów ECTS: 4 obowiązkowy drugiego stopnia Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Małgorzata Jasińska Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi twórcami omawianych kierunków badań językoznawczych, nowych Założenia i cele przedmiotu: teorii i szkół badawczych. Ma również na celu usystematyzowanie wiedzy i terminologii z zakresu językoznawstwa Ma pogłębioną wiedzę o specyfice i miejscu językoznawstwa w naukach humanistycznych Efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Zna terminologię z zakresu językoznawstwa Ma wiedzę na temat szkól i kierunków lingwistycznych Ma umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji używając do tego różnych źródeł Potrafi tworzyć wybrane teksty w zakresie językoznawstwa, wykorzystując podstawowe pojęcia teoretyczne zawarte w literaturze przedmiotu Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się, rozwijania i podnoszenia swoich kompetencji Forma i typy zajęć: Wykład: 30 godz. st. stacjonarne; 15 godz. st. niestacjonarne Znajomość podstawowej terminologii językoznawczej, wiedza z Wymagania wstępne i dodatkowe: zakresu gramatyki Treści modułu kształcenia: 1. Języki świata ich ekspansja i zanik 2. Językoznawstwo typologiczne oraz jego klasyfikacje (płaszczyzna fonetyczna i typologie składniowe) 3. Przednaukowa refleksja nad językiem. Powstawanie lingwistyki jako odrębnej nauki 4. Szkoła Port Royal i zagadnienie uniwersaliów języka. Lipska szkoła młodogramatyczna [Brugmann, Verner, Leskin, Paul i inni.]. Psychologizm Wilhelma van Humboldta i Wilhelma Wundta. 5. Szkoła kazańska: Jan Ignacy Niecisław Baudoin de Courtenay oraz Mikolaj Kruszewski. 6. Ferdynand de Saussure twórca strukturalizmu. 7. Szkoły językoznawstwa strukturalnego: szkoła genewska (Charles Ballý),

26 Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Forma i sposób zaliczenia(wraz z kryteriami oceniani): szkoła praska (Roman Jakobson), szkoła kopenhaska (Louis Hjelmslev), 8. Amerykańskie szkoły strukturalne dystrybucjonizm i behawioryzm Leonarda Bloomfielda a funkcjonalizm Jakobsona. Gramatyka transformacyjno generatywna Chomskiego. 9. Amerykańska szkoła lingwistyki antropologicznej: szkoła Franza Boasa i koncepcja relatywizmu językowego Sapira Whorfa. 10. Podstawowe założenia językoznawstwa kognitywnego. Kierunki rozwojowe językoznawstwa kognitywnego w świecie i w Polsce. Kognitywne rozumienie tradycyjnych pojęć i zagadnień językowych: granic języka, jednostek mowy i środków komunikowania. 11. Teoria relewancji Sperbera i Wilson. Nowe modele komunikacyjne. 12. Językoznawstwo konfrontatywne (zwane też kontrastywnym) - polskoangielskie i angielsko-polskie. 13. Językoznawstwo wewnętrzne: etnolingwistyka, psycholingwistyka, socjolingwistyka 14. Współczesne kierunki i nurty oraz wybrane anglojęzyczne teorie lingwistyczne Językoznawstwo korpusowe: [The British National Corpus (BNC) Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi i materiałami źródłowymi bezpośrednio nawiązującymi do współczesnych badań językoznawczych, nowych teorii i szkół badawczych Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane na podstawie napisanej rzez studenta pracy oraz egzaminie końcowym Warunkiem zaliczenia jest spełnienie każdego z warunków: udział w wykładach (nie więcej niż dwie nieobecności), przygotowanie pracy zaliczeniowej oraz udział i zaliczenie na egzaminie końcowym Obecności 5% Praca zaliczeniowa 25% Egzamin 70 % (Warunkiem uzyskania zaliczenia jest osiągnięcie minimum 51%) Bilans punktów ECTS dla studiów stacjonarnych: Udział w wykładach Czytanie tekstów źródłowych Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie Konsultacje Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz. 20 godz. 40 godz. 10 godz. 100 godz. 4 ECTS

27 Bilans punktów ECTS dla studiów niestacjonarnych: Udział w wykładach Czytanie tekstów źródłowych Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie Konsultacje Sumaryczne obciążenie pracą studenta 15 godz. 20 godz. 55 godz. 10 godz. 100 godz. 4 ECTS

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu języka angielskiego I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu języka angielskiego I Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-PNJA1-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_Istopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE 2. Kod modułu kształcenia: 08-KODM-JOG 3. Rodzaj modułu kształcenia: OBLIGATORYJNY 4. Kierunek

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 Nazwa Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod wypełnia Uczelnia Kierunek,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SL p. 1 2 Element Nazwa modułu Typ modułu Opis Przekładoznawstwo w medycynie i technice obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykłady OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. konwersatori um. rok Semestr r s r s r s r s r s r s r s

KARTA PRZEDMIOTU. Wykłady OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. konwersatori um. rok Semestr r s r s r s r s r s r s r s KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M//6 w języku polskim Historia Anglii i USA Nazwa przedmiotu w języku angielskim English and American history USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Język angielski - opis przedmiotu

Język angielski - opis przedmiotu Język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski Kod przedmiotu 09.0-WE-ED-JA Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika / Systemy

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FA-1-5-612jn-s/n Kierunek, kierunek:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

FP, studia 1. stopnia I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY

FP, studia 1. stopnia I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY FP, studia 1. stopnia I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY IC1/26. PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy językoznawstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia francuska

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - pisanie. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - pisanie. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - pisanie III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 44/ 2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia o

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Diploma Seminar USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. Diploma Seminar USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Humanistycznych i Społecznych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M5/2/6 w języku polskim Seminarium dyplomowe Nazwa przedmiotu w języku angielskim Diploma Seminar USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina i dyscyplina nauki Rok studiów/semestr

Bardziej szczegółowo

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_pNadGenCYJ15 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza:

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia 1. Zajęcia obowiązkowe Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 3 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo)

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo) Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo) 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA4-Ć-S14_genO4RK7 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 1 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr zimowy. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Odnawialne Źródła Energii. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr zimowy. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 2 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) I rok studiow I stopnia (studia niestacjonarne) CEL PRZEDMIOTU C1 Poznanie elementarnej terminologii używanej

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii. I stopień. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne wszystkie Wydziałowe Laboratorium Językowe mgr Dorota Pliżga.

Odnawialne Źródła Energii. I stopień. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne wszystkie Wydziałowe Laboratorium Językowe mgr Dorota Pliżga. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 3 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I CEL PRZEDMIOTU C1 Zapoznanie się z metodami prowadzenia badań w dziedzinie dydaktyki nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Język francuski

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne studiów MODUŁ KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu licencjackie I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu licencjackie I Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSP-SML1-S-S14_gen30CRX Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia rosyjska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Seminarium dyplomowe w języku angielskim Diploma Seminar USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Seminarium dyplomowe w języku angielskim Diploma Seminar USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M5/2/2 Nazwa przedmiotu w języku polskim dyplomowe w języku angielskim Diploma Seminar USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Filologia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Poetyka - opis przedmiotu

Poetyka - opis przedmiotu Poetyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poetyka Kod przedmiotu 09.2-WH-FP-POE-Ć-S14_pNadGenLUC83 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia polska Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka. Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-STP- 16. Wydział. Wydział Humanistyczny

Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka. Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-STP- 16. Wydział. Wydział Humanistyczny Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-STP- 16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

Praca własna studenta 20... Suma 90 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu/modułu 3. Macierz efektów kształcenia. Odniesienie danego efektu

Praca własna studenta 20... Suma 90 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu/modułu 3. Macierz efektów kształcenia. Odniesienie danego efektu arta przedmiotu FILOLOGIA ANGIELSA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: ultura angielskiego obszaru językowego od przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II,

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu turystyce w języku angielskim Oral translation for tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-ZZL-Ć-S14_pNadGenPYHS7 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu

Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu Język angielski IV/Język niemiecki IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu 09.0-WE-AiRP-IV Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium)

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Historia Literatury Angielskiej (Konwersatorium) I rok studiow I stopnia CEL PRZEDMIOTU C1 Poznanie elementarnej terminologii używanej w naukach humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU: TEORIA LITERATURY

SYLABUS PRZEDMIOTU: TEORIA LITERATURY SYLABUS PRZEDMIOTU: TEORIA LITERATURY Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1 Nazwa przedmiotu Teoria literatury 2 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Filologii Słowiańskiej 3 Kod przedmiotu 4.1.1.2

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-TPP-Ć-S14_pNadGenBI5EN Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JW4-Ć-S14_pNadGenZODZ1 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Język angielski w medycynie

Przedmiot do wyboru: Język angielski w medycynie Przedmiot do wyboru: Język angielski w medycynie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Język angielski w medycynie Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-JAwM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/4 w języku polskim Czytanie z leksyką Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading comprehension and leis USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Seminarium 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu PKR37 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu PKA36 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania)

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Problemy filozofii - opis przedmiotu

Problemy filozofii - opis przedmiotu Problemy filozofii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy filozofii Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PF-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo