Jest robota dla stró»a. Malwina Ferenz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jest robota dla stró»a. Malwina Ferenz"

Transkrypt

1 Jest robota dla stró»a Malwina Ferenz 5 maja 2015

2 Ale» ja nie mam nic do powiedzenia! Na pocz tku byª Kosmos. Nie, wró, na pocz tku byª Pies. Albo nie, jeszcze przed Psem miaªa miejsce rozmowa, która sprawiªa,»e dzisiaj naprawd wygl da tak, jak wygl da. Teraz, po tych dwóch pierwszych zdaniach, nasuwa si uzasadnione pytanie, co bior i czy przypadkiem nie powinno mi si zmniejszy dawek, dlatego spiesz z wyja±nieniem. W roku pa«skim 2001 powstaªa na usenecie, czyli - wyja±niam mªodemu pokoleniu - ±rodowisku rozmaitych grup dyskusyjnych, które si sprawdzaªo za pomoc klienta poczty elektronicznej, bo przez stron WWW sªabo to szªo, grupa stawiaj ca sobie za cel niezobowi zuj ce gadki modowo-urodowopiel gnacyjne. O blogach szaarskich nikt jeszcze wtedy nie sªyszaª, o innych te» maªo kto i w ogóle, kiedy chciaªo si kogo± obrazi, mówiªo mu si zaªó» bloga. Bolaªo. Grupa padªa jaki± czas pó¹niej ±mierci naturaln razem z reszt usenetu, podskórnie ze»arta przez trolle i rozmaitych wichrzycieli jak drzewo przez korniki, ale pozostaªo po niej co±, co warto± ma niemierzaln. Przyja¹nie. To z tej wªa±nie spoªeczno±ci (nazwijmy to tak górnolotnie) wywodz si osoby, które znam ju» - jakby nie patrze - trzyna±cie lat. To nie jest takie znanie si jak na portalach spoªeczno±ciowych, gdzie mamy tysi ce znajomych, którzy nie staraj si nas nie zauwa»a, kiedy nieszcz - ±liwym przypadkiem spotkamy ich na przystanku. To jest znanie si takie dogª bne, takie, które ma wpªyw na dalsze»ycie. A to ju» grubo, prawda? 1

3 W tych wi c zªotych, usenetowych czasach grupka wrocªawska spotykaªa si od czasu do czasu na jakim± piwku czy grza«cu, wyrabiaj c sobie przy okazji zdanie na temat kulinarnego wizerunku knajp stolicy Dolnego l ska. Spotykali±my si aktywnie wirtualnie i nie mniej aktywnie realnie. Nie znosz sªowa real, to tak na marginesie. Wirtualnie udzielaªam si na grupie do tego stopnia,»e - ach, och - mo»na mnie byªo uwa»a, za jeden z jej larów. Jedn z jej larek. Wiecie, rozumiecie. Historie o po«czochach samono±nych zaciekle walcz cych z siª grawitacji sprawiaªy,»e póª grupy r»aªo pok tnie podczas godzin pracy, kiedy to zamiast wspomaga wzrost PKB, po±wi caªo si czynno±ciom wªa±ciwym pi tej kolumnie. Recenzje perfum niejedn wypchn ªy z domowych pieleszy w kierunku drogerii. W tym czasie wªa±nie, mniej wi cej w roku 2006 (troch lat zleciaªo, prawda?) kto± na grupie rzuciª,»e byªabym dobrym copywriterem. Nooo, nie trzeba mi byªo tego dwa razy powtarza. Zapragn ªam zrobi ±wiatow karier jako piekielnie zdolna copywriterka. S k w tym,»e miaªam dwóch gªównych przeciwników na drodze do mi dzynarodowej sªawy. Pierwszym byªa nieznajomo± j zyka angielskiego. Dzisiejsza mªodzie» - przy czym przez mªodzie» rozumiem osoby maj ce mniej ni» trzydzie±ci lat, czyli mªodsze ode mnie o co najmniej dekad - wywaliªaby gaªy i kazaªa sobie trzy razy powtórzy, ale dla pokolenia pó¹nego Gierka nie jest to takie nienormalne. Wielu z nas nie zna angielskiego (co nie oznacza,»e z tym nie walczymy, ale umówmy si,»e nie b dzie to tematem tej ksi»ki). Drugim przeciwnikiem byª kompletny brak portfolio. Có», ci»ko potencjalnego pracodawc odesªa do grupy dyskusyjnej, w której wi kszo± tematów kr ci si wokóª spraw wagi pa«stwowej typu pole cie dobry pokªad za dwie dyszki, i kaza mu wyªuska z dna tego popioªu gwia¹dzisty dyjament, wiekuistego zwyci stwa zaranie. Poza grup nie miaªam nic, a na rynku pracy zaczynaªa wówczas panowa lekka spina. Nastaª rok 2007, ch zostania copywriterk nadal trwaªa we mnie z niezmienion siª, pojawiª si jednak drobny niuans zasadniczo rzutuj cy na 2

4 dalsze»ycie. Mianowicie byªam w ci»y. I to zagro»onej, co oznaczaªo,»e moim gªównym zadaniem byªo zajmowanie pozycji horyzontalnej, gª boko rani cej ±wiadomo± homo erectus. Mówi c wprost, musiaªam le»e plackiem. Przed ±mierci z nudów ratowaª mnie internet oraz Asia Witek i tony ksi»ek, które mi przynosiªa. A±ka byªa tak jak ja jedn z grupo-urodowych aktywistek, a podobne spojrzenie na»ycie i podobne pogl dy sprawiªy,»e staªa si - obok mojego m»a - motorem zmian w moim»yciu. Do dzisiaj zreszt po»ycza mi ksi»ki. Do dzisiaj te ksi»ki tradycyjnie oddaj jej ze sporym opó¹nieniem. Wtedy to wªa±nie, gdzie± jesieni 2007, Asia nawiedziªa mnie na moich peryferiach (a tam komary zawracaj, kierowca pªakaª, jak jechaª), wtaszczyªa na pierwsze pi tro kolejny wagon ksi»ek, wysªuchaªa moich wy»ale«na temat oddalaj cej si perspektywy ±wiatowej kariery, po czym znalazªa remedium. - Krusz - i to wªa±nie A±ka mnie tak ochrzciªa, pami tajmy - zaªó» bloga - powiedziaªa. Wtedy to ja powiedziaªam co±, na wspomnienie czego do dzi± nakrywam si nogami. - Ale» ja nie mam nic do powiedzenia! Tak, wiem, ko«by si u±miaª. A±ka nie padªa trupem, co zreszt jest dziwne, w miejsce tego dodaªa jednak: - Niewa»ne, tym si nie przejmuj. Zaªó» bloga. To mo»e by twoje portfolio. Tym oto sposobem pojawiª si mój pierwszy blog, czyli Psiejsko Czarodziejsko. Jego bohaterem byª pies-lozof, a raczej suka-lozofka, patrz ca na ±wiat ludzi z niejakim dystansem, s cz ca z kudªatej paszczy sarkazm i dysponuj ca ci tym dowcipem. Blog ju» nie istnieje, skasowaªam go i przyznaj szczerze kl cz c na grochu we wªosienicy i okªadaj c si kablem od laptopa,»e szczerze tego»aªuj. Byªa w nim bowiem historyjka kryminalna pisana na 3

5 jaki± konkurs, któr to pami tam jak przez mgª, a która udaªa mi si przewybornie. No nic, uczcijmy minut ciszy moj niewypowiedzian gªupot. Byª rok 2007 i zaªo»yªam swój pierwszy blog. W 2008 roku poczuªam,»e dªu»ej nie zdzier» i musz przeªo»y na sªowo pisane pasj, któr nosz w sobie od czasów wczesnego liceum, czyli zamiªowanie do astronomii. Kochaªam patrze w gwiazdy, zwªaszcza»e odbywaªo si to za spraw starej, odrapanej lunety z epoki pó¹nego Bre»niewa. W miesi ce zimowe (najwi cej jasnych gwiazd do ogl dania, najpi kniejsze gwiazdozbiory) rozsiadaªam si na balkonie wyposa»ona w kurtk, kocyk, termos z ciepªym co nieco (nic z tych rzeczy, byªam nieletnia!), ksi»k z antologi gwiazdozbiorów i oczywi±cie lunet, po czym oddawaªam si eksploracji kosmosu. Mniej wi cej o trzeciej w nocy z balkonu zgarniaªa mnie matka, ªami c przy tym wszelkie prawa czªowieka z konwencj genewsk wª cznie. Blog kosmiczny, czyli O obrotach sfer niebieskich powstaª w 2008 roku i bytuje do tej pory. Nie popeªni ju» takiego bª du jak w przypadku Psa. Kosmos b dzie istniaª. Cokolwiek by si nie staªo. Bloga psa-lozofa nie za bardzo czuªam, blog kosmiczny jest sobie, ale pozostaje ze swoj osob na odlegªym ko«cu galaktyki. Tak naprawd sprawy zacz ªy przybiera powa»ny obrót, kiedy w styczniu 2009 roku powstaªo Dzieciowo mi!. ycie jest jak pudeªko czekoladek, mawiaª Forest Gump, nigdy nie wiesz, jak wyci gniesz. Wyci gn ªam naprawd smaczn. Kto wie, czy nie wisienk na rodzicielskim torcie. Po co byª mi w ogóle blog rodzicielski? Po co w ogóle trzeci blog (no dobra, Pies niedªugo pó¹niej przestaª istnie, ale wtedy jeszcze byª)? Có», zªo±liwi mówi,»e ci»a i macierzy«stwo skutecznie spieraj mózg i wygªadzaj zwoje, ale zªo±liwi tak naprawd udowadniaj tym samym,»e niewiele o»yciu wiedz, a ju» na pewno nic nie wiedz o rodzicielstwie. Ja uwa»am,»e ci»a i kilkumiesi czne stawanie si matk silnie zmieniaj czªowieka. Na pierwszy rzut oka zachowuje si on i wygl da tak samo, ale dzi ki dziecku zyskuje co± w rodzaju czwartego wymiaru. Macierzy«stwo (i ojcostwo) sku- 4

6 tecznie w»era si w nas i od tej pory towarzyszy nam na co dzie«. Ró»ny mo»e by stopie«tego towarzyszenia, czasami jest to drobny akcent, czasami rzeczywisto± rodzicielstwem wypeªniona, s k w tym,»e od tej pory czªowiek nie mo»e»y dalej tak, jakby dziecka nie byªo, cho by nie wiem jak sobie udowadniaª,»e tak wªa±nie si dzieje. Nie mo»na si od tego oderwa, nie jest mo»liwe odseparowanie si od macierzy«stwa lub ojcostwa, niebranie go pod uwag. Nie ma takiej opcji. Zawsze gdzie± pozostaje, albo na marginesie, albo na pierwszym planie, ale jest. Czasami czªowiek musi, inaczej si udusi, jak w legendarnej piosence kabaretowej ±piewaª Jerzy Stuhr. W styczniu 2009 roku poczuªam wi c,»e je±li nie wyartykuªuj w jaki± sposób tego, co we mnie zalega, to albo zwariuj, albo mnie rozsadzi. Musiaªam da temu wyraz za wszelk cen. Powstaª wi c blog, który ku mojemu niebotycznemu zdumieniu bardzo szybko zdobyª spor popularno±. Mo»e to jej urok, mo»e to... cholera wie co, du»o czynników si na sukces zªo»yªo, ale o tym pó¹niej. Dzieciowo mi! od samego pocz tku nie miaªo by internetowym pami tnikiem i zapiskami z codzienno- ±ci, cho owszem, takie elementy równie» si w nim pojawiaj. Postanowiªam poª czy kilka pªaszczyzn. Cz ± z nich funkcjonowaªa od samego pocz tku, cz ± pojawiªa si niewiele pó¹niej, a wszystkie w ten czy inny sposób zmieniaªy si z biegiem lat, co jest zupeªnie normalne i potwierdza teori blogowej ewolucji. Powstaª wi c dziaª recenzji wszystkich artykuªów przeznaczenia dzieci cego, od pieluch i chusteczek zaczynaj c, na pa±cie do z bów ko«- cz c, powstaª cykl przedstawiaj cy, co i jak dzieje si podczas czterdziestu tygodni ci»y. Rozprawiªam si z rozwojem dziecka w ci gu trzech pierwszych lat jego»ycia. Powstaª cykl szybciorów, czyli krótkich i zabawnych historyjek z»ycia rodzinnego. Mówi c pro±ciej, blog ª czy w sobie cechy poradnika, czy te» mo»e zapisków bª dów i wypacze«rodzicielskich, pami tnika, socjologiczno-dziennikarskiej interpretacji rozmaitych zjawisk i sytuacji, strony zaanga»owanej spoªecznie i politycznie (a co!), kabareciartwa i ociekaj cych ironi oraz sarkazmem komentarzy do tego, co si usªyszaªo lub 5

7 zobaczyªo (czyli cykl Wujka Dobrej Rady). Nadal wydaje si to skomplikowane, zupeªnie wi c prosto powiem,»e to najbardziej schizofreniczny blog, jaki kiedykolwiek udaªo mi si utworzy. Zapewne jest odzwierciedleniem mojej osobowo±ci. Gdyby kto± mi kiedy± powiedziaª,»e Dzieciowo mi! b dzie moim ¹ródªem dochodu i to jedynym, to r»aªabym r»eniem doskonale ko«skim dªu-»ej, ni» zaj ªoby przeczytanie tego dzieªa od strony tutuªowej, po ko«cow okªadk. A jednak si kr ci, jak powiedziaªby inny klasyk, który cudem unikn ª ±mierci na stosie. W tym miejscu koniecznie trzeba powiedzie o kim±, kto byª autorem koncepcji przeªo»enia popularno±ci bloga na pieni dze. Tym kim± jest mój m». - Umie± my na blogu reklamy - zaproponowaª wi c m». - Chyba± zdurniaª - zaj ªam stanowisko odmienne. Sªysze o tym nie chciaªam, to przecie» pasja ma by, to z serca wynika, a ten mi tu z jak ± komerch wyje»d»a. Daªam si jednak namówi i po sze±ciu latach mog powiedzie,»e to byªa jedna z najlepszych decyzji w moim»yciu. W ±lad za wzrostem popularno±ci wpªywy z reklam równie» si zwi kszaªy, a dodatkowo zacz ªam otrzymywa propozycje wypromowania na stronie tego i owego. Korzystaªam lub te» nie, ró»nie to bywaªo. Podzielili±my si z m»em zadaniami. On odpowiadaª za stron techniczn oraz za zarz dzanie reklamami na blogu, ja skupiªam si na pisaniu oraz na kontaktach z kontrahentami i pisaniem równie» dla nich. Och, nie byªo tak ró»owo. adna owocna wspóªpraca nie przebiega caªkowicie bezkolizyjnie, dotyczy to zwªaszcza partnerów, których ª cz nie tylko interesy, ale i ªó»ko. W ci gu kilku lat metod prób i bª dów mój m» musiaª zrozumie,»e o wszystkich wprowadzanych zmianach powinien mnie informowa, nawet gdyby byªy one z kategorii oczywistej oczywisto±ci i proste jak instrukcja ªy»ki do zupy. Je±li wchodziªam na blog i widziaªam inny szablon, którego nie tylko nie wybieraªam, ale i nie miaªam poj cia o zmianach, ko«- czyªo si karczemn awantur. Raczej jednostronn zreszt, poniewa» mój 6

8 m», niespotykanie spokojny czªowiek, przez caªy czas zajmowaª postaw wywa»on, ja za to z furi trzaskaªam talerzami. Ja z kolei musiaªam zrozumie,»e powiedzenie, i» lepsze jest wrogiem dobrego, jest bardzo niszcz ce i przeciwdziaªaj ce wszelkiemu rozwojowi. Musiaªam zaakceptowa fakt,»e zmiany s konieczne i nie mo»na sta w miejscu, bo brak zmian oznacza cofanie si. Zrozumiaªam,»e trzeba próbowa, szuka nowych rozwi za«, otwiera si na inne pomysªy. W ten sposób miesi c pó¹niej ni» Dzieciowo mi! powstaªa Strefa kobiety, blog lifestyle'owy o modzie, urodzie, kosmetykach i tego typu bajerach. Do dzisiaj»aªuj,»e sprzedaªam t domen. Drugi blog lifestyle'owy, który prowadz od 2012 roku ledwie dobija do popularno±ci tamtego. Trzy lata w blogosferze to gigantyczny szmat czasu, wiele si przez ten czas zmieniªo. Rozwój oznaczaª wyj±cie poza blog. Od 2010 roku zacz ªy powstawa aplikacje mobilne na system operacyjny Android, szeroko traktuj ce o tematyce rodzicielskiej. Jest i Asystent Ci»owy (dzi± ponad 50 tys instalacji), jest Kalkulator Centyli (ponad 10 tys instalacji), s Kuchenne Inspiracje (równie» ponad 10 tys instalacji), jest Dzieciowo Ranking, czyli porównywarka i polecarka kosmetyków przeznaczonych dla dzieci (ponad 500 instalacji). Dziaªo si, prawda? Si dziaªo i bolaªo. Pogodzenie pracy zawodowej,»ycia rodzinnego i prowadzenia blogów nie byªo ªatwe. Ba, mo»na powiedzie,»e przypominaªo to przechodzenie po linie bez zabezpieczenia mi dzy dwoma wie»ami w Kuala Lumpur. Zachowanie równowagi wymagaªo niezwykªej wprawy i czasowej ekwilibrystyki, a wszyscy czªonkowie rodziny funkcjonowali precyzyjnie jak w szwajcarskim zegarku. Jak wygl daª nasz dzie«? Jak dzisiaj to wspomn, to sama si dziwi,»e tyle czasu wytrzymali±my w tym systemie bez runi cia gªow w dóª w przepa±. Pobudka troch po pi tej rano. M» wio do roboty, ja zbieraªam dzieciaki, zbieraªam siebie, ªadowa- ªam w auto i zawoziªam do przedszkola. Z przedszkola jechaªam do m»a do pracy i odstawiaªam mu samochód, bo on ko«czyª wcze±niej i odbieraª dzieci. Pracowaªam wtedy w jednym z banków, ko«czyªam najwcze±niej o osiemna- 7

9 stej trzydzie±ci. Wychodziªam z pracy, godzin wracaªam do domu (ach ta komunikacja i mieszkanie na peryferiach), kªadªam dzieci spa i siadaªam do pisania. Ko«czyªam w okolicach póªnocy lub jeszcze godzin pó¹niej, potem po pi tej pobudka i tak w kóªko. eby byªo jeszcze ±mieszniej w sobot i niedziel na szóst rano chodziªam na basen. Przyjemnie? Niekoniecznie. Praca w banku jest niezwykle stresuj ca i wyka«czaj ca psychicznie, wi»e si te» z notorycznym zostawaniem po godzinach. W pewnym momencie okazaªo si,»e dalej ju» tak ci gn si nie da i nale»aªo jasno i wyra¹nie okre±li swoj drog. Pojawiªo si pytanie, czy zaryzykowa i utrzymywa si wyª cznie z pisania blogów, czy te» wprost przeciwnie, zarzuci blogowanie i pozosta w banku. Šatwo powiedzie zarzuci. Jak z dnia na dzie«co±, co budowaªo si od podstaw przez ponad pi lat? Jak zaprzeczy wszystkim godzinom sp dzonym przed komputerem i caªemu po±wi ceniu? Jak w ko«cu wyci cz ± siebie i wyrzuci? Dochody z blogów i aplikacji rosªy, przekroczyªy nawet bankow wypªat i to w do± istotny sposób. Po kolejnej wielkiej kªótni z rzucaniem talerzami (mój popisowy numer) zrobili±my burz mózgu i stan ªo na tym,»e jak nie teraz, to kiedy? Je±li nie zaryzykujemy, to nigdy nie dowiemy si, czy byªo warto. Decyzja przypominaªa skok na gªówk do m tnej wody, a to jak wiadomo naznaczone jest ryzykiem nieodwracalnego parali»u caªego ciaªa. Šatwo mówi warto zaryzykowa, jak si nie ma dzieci. Kiedy posiada si trójk, decyzji nie jest ju» tak prosto podj. Co jednak b d nawija makaron na uszy - zrobiªam to. Zªo»yªam w banku wypowiedzenie i od lipca 2014 roku jedynym moim ¹ródªem dochodu s blogi i aplikacje. Na palcach jednej r ki mog policzy tych, którzy nie pukali si w czóªko. Rodzina tªumiªa ból i nie epatowaªa bole±ci, po cichu wieszcz c mi ±mier gªodow lub bliskie spotkania trzeciego stopnia ze skupem butelek i zªomu w ramach kultywowania nowej, ±wieckiej tradycji. Znajomi z pracy z politowaniem kiwali gªowami i wieszczyli szybki powrót na stare ±mieci. Oczywi±cie z podkulonym ogonem. Wariatka, maj c trójk dzieci rzuca robot i porywa 8

10 si na co± tak niepewnego,»e bardziej ryzykowna jest tylko ruletka lub gra w pokera. Póki co jednak mija miesi c za miesi cem, znajomi trwaj w zdumieniu, a moja lodówka wcale nie jest pusta. Jest dobrze, maªo tego, jest znacznie lepiej, ni» byªo. Praca w banku zaowocowaªa zdobyciem do±wiadczenia, a do±wiadczenie warto na co± przeªo»y. W ten sposób narodziªo si moje najmªodsze blogowe dziecko. Powstaªo z ch ci przeªo»enia na papier (tfu, na piksele) emocji i wiedzy, jakie wyniosªam ze ±rodowiska nansowego. Praca, niezwykle stresuj ca, nie przecz, dostarczyªa mi jednak sporej dawki wiedzy i ubogaciªa mnie wewn trznie. Zawsze mo»na si czego± nauczy. No prosz, dotarli±my niemal do ko«ca pierwszego rozdziaªu. To miªo. Co b dzie dalej? Có», zawsze chodzi o to,»eby j zyk gi tki powiedziaª wszystko, co pomy±li gªowa. Gªowa wpadªa na pomysª,»e podzieli si swoim do±wiadczeniem (ach, jak to pi knie brzmi) i zawrze w skondensowanej formie to, co wyniosªa z sze±ciu lat blogowania. Mówi c inaczej i genialnego Jerzego Stuhra cytuj c, czasami czªowiek musi, inaczej si udusi. Nie aspirauj bynajmniej do miana autorki poradnika, bo za mªoda jeszcze jestem, by cokolwiek komu± doradza, s dz jednak,»e ten i ów znajdzie tutaj to i owo, co mo»e go nakierowa, zainspirowa, zmotywowa lub przestrzec. Do±wiadczenia jak to do±wiadczenia, bywaj pozytywne i negatywne. Jednych i drugich mi nie brakowaªo. 9

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE I STAŠE 1 Liczby losowe Czasami spotkamy si z tak sytuacj,»e b dziemy potrzebowa by program za nas wylosowaª jak ± liczb. U»yjemy do tego polecenia: - liczba losowa Sprawd¹my

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Na koniec stażu skandynawska szkoła eksploracji i ekspozycji stanowisk archeologicznych!

Na koniec stażu skandynawska szkoła eksploracji i ekspozycji stanowisk archeologicznych! Na koniec stażu skandynawska szkoła eksploracji i ekspozycji stanowisk archeologicznych! 07. 11.2015 W sobotę spotkaliśmy się około południa przy Muzeum i pojechaliśmy w teren. Pierwszym punktem naszej

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie?

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Określenie ostatnich minimów zasięgu pokrywy lodowej Arktyki jako rekordowe, czy bezprecedensowe często powoduje atak ostrej czkawki u sceptyków

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY EDUKACYJNEJ I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ODN W ZIELONEJ GÓRZE

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY EDUKACYJNEJ I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ODN W ZIELONEJ GÓRZE PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY EDUKACYJNEJ I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ODN W ZIELONEJ GÓRZE RAPORTY przygotowanie do edukacji wczesnoszkolnej WEWNĄTRZSZKOLNE DIAGNOZOWANIE OSIĄGNIĘĆ Maj 22 Przedszkole i

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 9 Liczby losowe, zmienne, staªe

Lekcja 9 Liczby losowe, zmienne, staªe Lekcja 9 Liczby losowe, zmienne, staªe Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie Liczby losowe Czasami potrzebujemy by program za nas wylosowaª liczb. U»yjemy do tego polecenia liczba losowa: Liczby losowe

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje?

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Konspekt zajęć Temat : W trosce o radosną naturę człowieka czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Cele : - budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, - dbałość o wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Płeć K M M M M M. Wiek 18 17 18 18 17 17. Pomoc zwierzętom, Udzielanie wsparcia rówieśnikom. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia

Płeć K M M M M M. Wiek 18 17 18 18 17 17. Pomoc zwierzętom, Udzielanie wsparcia rówieśnikom. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia Płeć K M M M M M Wiek 18 17 18 18 17 17 Czy byłaś/eś wolontariuszem? Nie Nie Tak Tak Nie Nie Jeśli tak, to na jakich polach działeś? Jeśli nie, to czy chciałabyś/chciałabyś być wolontariuszem? W której

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Hotel Hilberta. Zdumiewaj cy ±wiat niesko«czono±ci. Marcin Kysiak. Festiwal Nauki, 20.09.2011. Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego

Hotel Hilberta. Zdumiewaj cy ±wiat niesko«czono±ci. Marcin Kysiak. Festiwal Nauki, 20.09.2011. Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego Zdumiewaj cy ±wiat niesko«czono±ci Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego Festiwal Nauki, 20.09.2011 Nasze do±wiadczenia hotelowe Fakt oczywisty Hotel nie przyjmie nowych go±ci, je»eli wszystkie

Bardziej szczegółowo

Saturn planeta z uszami

Saturn planeta z uszami Saturn planeta z uszami Obserwacje gołym okiem Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 Imię i Nazwisko 1 :... Adres:... Wiek:... Saturna łatwo odnaleźć na niebie, gdyż jest obiektem jasnym. Za gwiezdny drogowskaz

Bardziej szczegółowo

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016 Angielski na Szóstkę - Część 1 URL: http://www.angielski.6ka.pl/lekcja/cz1/1 Lekcja 1 Jak masz na imię? What's your name? Lesson 1, Topic: What's your name? Lekcja 1, Temat: Jak masz na imię? Hello! (Cześć!)

Bardziej szczegółowo

Wst p teoretyczny do wiczenia nr 3 - Elementy kombinatoryki

Wst p teoretyczny do wiczenia nr 3 - Elementy kombinatoryki Wst p teoretyczny do wiczenia nr 3 - Elementy kombinatoryki 1 Zadania na wiczenia nr 3 - Elementy kombinatoryki Zad. 1. Ile istnieje ró»nych liczb czterocyfrowych zakªadaj c,»e cyfry nie powtarzaj si a

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz Lekcja 8 - ANIMACJA 1 Polecenia Za pomoc Baltiego mo»emy tworzy animacj, tzn. sprawia by obraz na ekranie wygl daª jakby si poruszaª. Do animowania przedmiotów i tworzenia animacji posªu» nam polecenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACJI EKONOMICZNEJ O FINANSACH W BIBLIOTECE IV KONGRES BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WARSZAWA 21-22 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKT EDUKACJI EKONOMICZNEJ O FINANSACH W BIBLIOTECE IV KONGRES BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WARSZAWA 21-22 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKT EDUKACJI EKONOMICZNEJ O FINANSACH W BIBLIOTECE IV KONGRES BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WARSZAWA 21-22 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DLACZEGO O FINANSACH? Biblioteki mają doświadczenia w niwelowaniu zjawiska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Głównym celem zajęć z języka niemieckiego jest opanowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY

PLAN PRACY WYCHOWAWCY Agnieszka Stolarska Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego wczęstochowie PLAN YCHOWAWCY Zagadnienia ujęte w planie: I. ZESPOŁU KLASOWEGO 1. Zapoznanie się z zespołem klasowym. 2. Prawa i obowiązki ucznia

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży. ul. 3 Maja 25 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel./fax +48 564726038; +48 56/4726039 e-mail:

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

1. wybór poziomu odkrywania odpowiedniego dla uczniów i wybór kompetencji kluczowych;

1. wybór poziomu odkrywania odpowiedniego dla uczniów i wybór kompetencji kluczowych; Odkrywaj, eksperymentuj dociekaj ROBIĘ I ROZUMIEM. Słyszę i zapominam, Widzę i pamiętam, Robię i rozumiem - Konfucjusz 1. wybór poziomu odkrywania odpowiedniego dla uczniów i wybór kompetencji kluczowych;

Bardziej szczegółowo

Ile zapłacimy za prąd elektryczny jak zaoszczędzić energię. elektryczną w domu.

Ile zapłacimy za prąd elektryczny jak zaoszczędzić energię. elektryczną w domu. 1 Ile zapłacimy za prąd elektryczny jak zaoszczędzić energię elektryczną w domu. Czas trwania zajęć: 2h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów 10 podstawowych technik pozyskiwania leadów Przygotuj formularz zapisu Zainteresowani Twoim produktem użytkownicy, którzy nie są jeszcze gotowi do zakupu, prawdopodobnie będą chcieli zapisać się na Twoją

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Niniejszy ebook to darmowa wersja promocyjna, nie przeznaczona do sprzedaży, dołączana do drukowanej książki o tym samym tytule. Copyright by Złote Myśli & Anna Kopciowska, rok 2012 Autor: Anna Kopciowska

Bardziej szczegółowo

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Szukam reklamy, pasującej do mojego biznesu i pozostającej trwale w pamięci klientów! Karolina Kowal mgr farmacji 2 Nasze CartBoards są dla Państwa dobrym

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Grand Theft Auto Vice City. Encyklopedia

Grand Theft Auto Vice City. Encyklopedia Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry Grand Theft Auto Vice City Encyklopedia autor: Piotr Zodiac Szczerbowski Copyright wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do użytych w tej

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwi w filmie

Sprawiedliwi w filmie Sprawiedliwi w filmie Jak opowiadać o Sprawiedliwych? Kształtowanie pamięci o ratowaniu Żydów w czasie Zagłady w reprezentacjach filmowych i rejestracjach wideo. Autorzy: Katarzyna Kulińska, Wiktoria Miller,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym?

Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym? Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym? Rozmawiajmy o stresie Stres jest zjawiskiem absolutnie naturalnym Boimy się tego co nieznane Większa świadomość uczniów

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Adresaci programu. Glenn Doman

Adresaci programu. Glenn Doman Program zajęć świetlicowych z zakresu promocji zdrowia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 24 w Zabrzu Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim. -Platon Według Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Słynny bramkarz Igloopolu Dębica wozi ludzi miejskim autobusem! News - Igloopol Dębica Oficjalna Strona Klubu

Słynny bramkarz Igloopolu Dębica wozi ludzi miejskim autobusem! News - Igloopol Dębica Oficjalna Strona Klubu Jest piłkarskim symbolem Igloopolu Dębica. W kraju znany kibicom jako wicemistrz olimpijski z Barcelony sprzed 19 lat. Dziś były bramkarz Aleksander Kłak wozi mieszkańców Belgii. I ma się świetnie. Elegancki,

Bardziej szczegółowo

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn do Wykorzystanie do na moc elektryczn Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Slide 1 of 20 do Coraz bardziej popularne staj si zagadnienia zwi zane z prac ¹ródªa energii elektrycznej (i cieplnej)

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska Warszawa, 20 października 2010 Exposure research Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich Polska Spis treści Metodologia Kim są użytkownicy mediów mobilnych? Jakie są zalety korzystania z mediów

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Część matematyczna sprawdzian 2013 r.

Część matematyczna sprawdzian 2013 r. Część matematyczna sprawdzian 2013 r. 1. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 B. 2 C. 0 D. 9 4 2? 7 2.

Bardziej szczegółowo

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej From: Redakcja GW Oświata [mailto:oswiata@elettery.pl] Sent: Saturday, December 22, 2012 10:** AM To: ********** Subject: Już w styczniu kilkanaście tysięcy złotych do wzięcia! Wersja e-lettera online

Bardziej szczegółowo

wyniki oglądalności 0,38 0,33 0,19 0,16 -13% -41% -16% Dane: NAM, za okres styczeń-grudzień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49

wyniki oglądalności 0,38 0,33 0,19 0,16 -13% -41% -16% Dane: NAM, za okres styczeń-grudzień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49 wiosna 2016 Polsat JimJam POLSAT JimJam to kanał przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Stacja prezentuje bezpieczne, inspirujące i angażujące programy, które wspomagają

Bardziej szczegółowo

Zdrowy styl Ŝycia. Klasy I VI Szkoły Podstawowej. Promocja zdrowia. Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Osoba współodp. pogadanka.

Zdrowy styl Ŝycia. Klasy I VI Szkoły Podstawowej. Promocja zdrowia. Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Osoba współodp. pogadanka. Zdrowy styl Ŝycia Klasy I VI Szkoły Podstawowej Promocja zdrowia Zdrowo się odŝywiamy. Jaki wpływ na nasze zdrowie mają : cukry, tłuszcze, witaminy, węglowodany. mapa pojęć naucz. biologii i przyrody Wykonanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH I PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KLASY I III Przedmiot ewaluacji Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013

Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013 Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013 Karolina Wetoszka, Michał Roszkowski, TNS Polska Przyjeżdża klient do serwisu i co zrobić by do niego wrócił?* * i to nie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Temat: Stres w moim życiu. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Cel: Uczeń precyzuje pojęcie stres,odróżnia jego objawy i podaje przyczyny. Metody: pogadanka, burza mózgów. Forma: grupowa, zespołowa. Pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na kimś dobre wrażenie. Przestrzeganie tych kilku wskazówek

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY. Konieczność i korzyści

EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY. Konieczność i korzyści EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY Konieczność i korzyści Gimnazjalista to człowiek, który jest chłonny, twórczy, a czasem musi stać się nader dojrzały. Często boryka się z własnymi kłopotami w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Modele biznesowe wyszukiwarek internetowych w teorii i praktyce Paweł Bedyński, Łukasz Kidziński

Modele biznesowe wyszukiwarek internetowych w teorii i praktyce Paweł Bedyński, Łukasz Kidziński Modele biznesowe wyszukiwarek internetowych w teorii i praktyce Paweł Bedyński, Łukasz Kidziński. Co w programie? Dzisiaj: Krótki wstęp o dood.pl (i firmie LEMONET) Trochę więcej ogólnie o reklamach w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ogółem ilość uczestników: 115 Ilość kobiet: 66 Ilość męŝczyzn: 47 Średnia wieku: 25 śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ilość wypoŝyczeń czytelnika Ilość

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Quiz Bałtycki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Quiz Bałtycki, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 38,

Bardziej szczegółowo