Jest robota dla stró»a. Malwina Ferenz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jest robota dla stró»a. Malwina Ferenz"

Transkrypt

1 Jest robota dla stró»a Malwina Ferenz 5 maja 2015

2 Ale» ja nie mam nic do powiedzenia! Na pocz tku byª Kosmos. Nie, wró, na pocz tku byª Pies. Albo nie, jeszcze przed Psem miaªa miejsce rozmowa, która sprawiªa,»e dzisiaj naprawd wygl da tak, jak wygl da. Teraz, po tych dwóch pierwszych zdaniach, nasuwa si uzasadnione pytanie, co bior i czy przypadkiem nie powinno mi si zmniejszy dawek, dlatego spiesz z wyja±nieniem. W roku pa«skim 2001 powstaªa na usenecie, czyli - wyja±niam mªodemu pokoleniu - ±rodowisku rozmaitych grup dyskusyjnych, które si sprawdzaªo za pomoc klienta poczty elektronicznej, bo przez stron WWW sªabo to szªo, grupa stawiaj ca sobie za cel niezobowi zuj ce gadki modowo-urodowopiel gnacyjne. O blogach szaarskich nikt jeszcze wtedy nie sªyszaª, o innych te» maªo kto i w ogóle, kiedy chciaªo si kogo± obrazi, mówiªo mu si zaªó» bloga. Bolaªo. Grupa padªa jaki± czas pó¹niej ±mierci naturaln razem z reszt usenetu, podskórnie ze»arta przez trolle i rozmaitych wichrzycieli jak drzewo przez korniki, ale pozostaªo po niej co±, co warto± ma niemierzaln. Przyja¹nie. To z tej wªa±nie spoªeczno±ci (nazwijmy to tak górnolotnie) wywodz si osoby, które znam ju» - jakby nie patrze - trzyna±cie lat. To nie jest takie znanie si jak na portalach spoªeczno±ciowych, gdzie mamy tysi ce znajomych, którzy nie staraj si nas nie zauwa»a, kiedy nieszcz - ±liwym przypadkiem spotkamy ich na przystanku. To jest znanie si takie dogª bne, takie, które ma wpªyw na dalsze»ycie. A to ju» grubo, prawda? 1

3 W tych wi c zªotych, usenetowych czasach grupka wrocªawska spotykaªa si od czasu do czasu na jakim± piwku czy grza«cu, wyrabiaj c sobie przy okazji zdanie na temat kulinarnego wizerunku knajp stolicy Dolnego l ska. Spotykali±my si aktywnie wirtualnie i nie mniej aktywnie realnie. Nie znosz sªowa real, to tak na marginesie. Wirtualnie udzielaªam si na grupie do tego stopnia,»e - ach, och - mo»na mnie byªo uwa»a, za jeden z jej larów. Jedn z jej larek. Wiecie, rozumiecie. Historie o po«czochach samono±nych zaciekle walcz cych z siª grawitacji sprawiaªy,»e póª grupy r»aªo pok tnie podczas godzin pracy, kiedy to zamiast wspomaga wzrost PKB, po±wi caªo si czynno±ciom wªa±ciwym pi tej kolumnie. Recenzje perfum niejedn wypchn ªy z domowych pieleszy w kierunku drogerii. W tym czasie wªa±nie, mniej wi cej w roku 2006 (troch lat zleciaªo, prawda?) kto± na grupie rzuciª,»e byªabym dobrym copywriterem. Nooo, nie trzeba mi byªo tego dwa razy powtarza. Zapragn ªam zrobi ±wiatow karier jako piekielnie zdolna copywriterka. S k w tym,»e miaªam dwóch gªównych przeciwników na drodze do mi dzynarodowej sªawy. Pierwszym byªa nieznajomo± j zyka angielskiego. Dzisiejsza mªodzie» - przy czym przez mªodzie» rozumiem osoby maj ce mniej ni» trzydzie±ci lat, czyli mªodsze ode mnie o co najmniej dekad - wywaliªaby gaªy i kazaªa sobie trzy razy powtórzy, ale dla pokolenia pó¹nego Gierka nie jest to takie nienormalne. Wielu z nas nie zna angielskiego (co nie oznacza,»e z tym nie walczymy, ale umówmy si,»e nie b dzie to tematem tej ksi»ki). Drugim przeciwnikiem byª kompletny brak portfolio. Có», ci»ko potencjalnego pracodawc odesªa do grupy dyskusyjnej, w której wi kszo± tematów kr ci si wokóª spraw wagi pa«stwowej typu pole cie dobry pokªad za dwie dyszki, i kaza mu wyªuska z dna tego popioªu gwia¹dzisty dyjament, wiekuistego zwyci stwa zaranie. Poza grup nie miaªam nic, a na rynku pracy zaczynaªa wówczas panowa lekka spina. Nastaª rok 2007, ch zostania copywriterk nadal trwaªa we mnie z niezmienion siª, pojawiª si jednak drobny niuans zasadniczo rzutuj cy na 2

4 dalsze»ycie. Mianowicie byªam w ci»y. I to zagro»onej, co oznaczaªo,»e moim gªównym zadaniem byªo zajmowanie pozycji horyzontalnej, gª boko rani cej ±wiadomo± homo erectus. Mówi c wprost, musiaªam le»e plackiem. Przed ±mierci z nudów ratowaª mnie internet oraz Asia Witek i tony ksi»ek, które mi przynosiªa. A±ka byªa tak jak ja jedn z grupo-urodowych aktywistek, a podobne spojrzenie na»ycie i podobne pogl dy sprawiªy,»e staªa si - obok mojego m»a - motorem zmian w moim»yciu. Do dzisiaj zreszt po»ycza mi ksi»ki. Do dzisiaj te ksi»ki tradycyjnie oddaj jej ze sporym opó¹nieniem. Wtedy to wªa±nie, gdzie± jesieni 2007, Asia nawiedziªa mnie na moich peryferiach (a tam komary zawracaj, kierowca pªakaª, jak jechaª), wtaszczyªa na pierwsze pi tro kolejny wagon ksi»ek, wysªuchaªa moich wy»ale«na temat oddalaj cej si perspektywy ±wiatowej kariery, po czym znalazªa remedium. - Krusz - i to wªa±nie A±ka mnie tak ochrzciªa, pami tajmy - zaªó» bloga - powiedziaªa. Wtedy to ja powiedziaªam co±, na wspomnienie czego do dzi± nakrywam si nogami. - Ale» ja nie mam nic do powiedzenia! Tak, wiem, ko«by si u±miaª. A±ka nie padªa trupem, co zreszt jest dziwne, w miejsce tego dodaªa jednak: - Niewa»ne, tym si nie przejmuj. Zaªó» bloga. To mo»e by twoje portfolio. Tym oto sposobem pojawiª si mój pierwszy blog, czyli Psiejsko Czarodziejsko. Jego bohaterem byª pies-lozof, a raczej suka-lozofka, patrz ca na ±wiat ludzi z niejakim dystansem, s cz ca z kudªatej paszczy sarkazm i dysponuj ca ci tym dowcipem. Blog ju» nie istnieje, skasowaªam go i przyznaj szczerze kl cz c na grochu we wªosienicy i okªadaj c si kablem od laptopa,»e szczerze tego»aªuj. Byªa w nim bowiem historyjka kryminalna pisana na 3

5 jaki± konkurs, któr to pami tam jak przez mgª, a która udaªa mi si przewybornie. No nic, uczcijmy minut ciszy moj niewypowiedzian gªupot. Byª rok 2007 i zaªo»yªam swój pierwszy blog. W 2008 roku poczuªam,»e dªu»ej nie zdzier» i musz przeªo»y na sªowo pisane pasj, któr nosz w sobie od czasów wczesnego liceum, czyli zamiªowanie do astronomii. Kochaªam patrze w gwiazdy, zwªaszcza»e odbywaªo si to za spraw starej, odrapanej lunety z epoki pó¹nego Bre»niewa. W miesi ce zimowe (najwi cej jasnych gwiazd do ogl dania, najpi kniejsze gwiazdozbiory) rozsiadaªam si na balkonie wyposa»ona w kurtk, kocyk, termos z ciepªym co nieco (nic z tych rzeczy, byªam nieletnia!), ksi»k z antologi gwiazdozbiorów i oczywi±cie lunet, po czym oddawaªam si eksploracji kosmosu. Mniej wi cej o trzeciej w nocy z balkonu zgarniaªa mnie matka, ªami c przy tym wszelkie prawa czªowieka z konwencj genewsk wª cznie. Blog kosmiczny, czyli O obrotach sfer niebieskich powstaª w 2008 roku i bytuje do tej pory. Nie popeªni ju» takiego bª du jak w przypadku Psa. Kosmos b dzie istniaª. Cokolwiek by si nie staªo. Bloga psa-lozofa nie za bardzo czuªam, blog kosmiczny jest sobie, ale pozostaje ze swoj osob na odlegªym ko«cu galaktyki. Tak naprawd sprawy zacz ªy przybiera powa»ny obrót, kiedy w styczniu 2009 roku powstaªo Dzieciowo mi!. ycie jest jak pudeªko czekoladek, mawiaª Forest Gump, nigdy nie wiesz, jak wyci gniesz. Wyci gn ªam naprawd smaczn. Kto wie, czy nie wisienk na rodzicielskim torcie. Po co byª mi w ogóle blog rodzicielski? Po co w ogóle trzeci blog (no dobra, Pies niedªugo pó¹niej przestaª istnie, ale wtedy jeszcze byª)? Có», zªo±liwi mówi,»e ci»a i macierzy«stwo skutecznie spieraj mózg i wygªadzaj zwoje, ale zªo±liwi tak naprawd udowadniaj tym samym,»e niewiele o»yciu wiedz, a ju» na pewno nic nie wiedz o rodzicielstwie. Ja uwa»am,»e ci»a i kilkumiesi czne stawanie si matk silnie zmieniaj czªowieka. Na pierwszy rzut oka zachowuje si on i wygl da tak samo, ale dzi ki dziecku zyskuje co± w rodzaju czwartego wymiaru. Macierzy«stwo (i ojcostwo) sku- 4

6 tecznie w»era si w nas i od tej pory towarzyszy nam na co dzie«. Ró»ny mo»e by stopie«tego towarzyszenia, czasami jest to drobny akcent, czasami rzeczywisto± rodzicielstwem wypeªniona, s k w tym,»e od tej pory czªowiek nie mo»e»y dalej tak, jakby dziecka nie byªo, cho by nie wiem jak sobie udowadniaª,»e tak wªa±nie si dzieje. Nie mo»na si od tego oderwa, nie jest mo»liwe odseparowanie si od macierzy«stwa lub ojcostwa, niebranie go pod uwag. Nie ma takiej opcji. Zawsze gdzie± pozostaje, albo na marginesie, albo na pierwszym planie, ale jest. Czasami czªowiek musi, inaczej si udusi, jak w legendarnej piosence kabaretowej ±piewaª Jerzy Stuhr. W styczniu 2009 roku poczuªam wi c,»e je±li nie wyartykuªuj w jaki± sposób tego, co we mnie zalega, to albo zwariuj, albo mnie rozsadzi. Musiaªam da temu wyraz za wszelk cen. Powstaª wi c blog, który ku mojemu niebotycznemu zdumieniu bardzo szybko zdobyª spor popularno±. Mo»e to jej urok, mo»e to... cholera wie co, du»o czynników si na sukces zªo»yªo, ale o tym pó¹niej. Dzieciowo mi! od samego pocz tku nie miaªo by internetowym pami tnikiem i zapiskami z codzienno- ±ci, cho owszem, takie elementy równie» si w nim pojawiaj. Postanowiªam poª czy kilka pªaszczyzn. Cz ± z nich funkcjonowaªa od samego pocz tku, cz ± pojawiªa si niewiele pó¹niej, a wszystkie w ten czy inny sposób zmieniaªy si z biegiem lat, co jest zupeªnie normalne i potwierdza teori blogowej ewolucji. Powstaª wi c dziaª recenzji wszystkich artykuªów przeznaczenia dzieci cego, od pieluch i chusteczek zaczynaj c, na pa±cie do z bów ko«- cz c, powstaª cykl przedstawiaj cy, co i jak dzieje si podczas czterdziestu tygodni ci»y. Rozprawiªam si z rozwojem dziecka w ci gu trzech pierwszych lat jego»ycia. Powstaª cykl szybciorów, czyli krótkich i zabawnych historyjek z»ycia rodzinnego. Mówi c pro±ciej, blog ª czy w sobie cechy poradnika, czy te» mo»e zapisków bª dów i wypacze«rodzicielskich, pami tnika, socjologiczno-dziennikarskiej interpretacji rozmaitych zjawisk i sytuacji, strony zaanga»owanej spoªecznie i politycznie (a co!), kabareciartwa i ociekaj cych ironi oraz sarkazmem komentarzy do tego, co si usªyszaªo lub 5

7 zobaczyªo (czyli cykl Wujka Dobrej Rady). Nadal wydaje si to skomplikowane, zupeªnie wi c prosto powiem,»e to najbardziej schizofreniczny blog, jaki kiedykolwiek udaªo mi si utworzy. Zapewne jest odzwierciedleniem mojej osobowo±ci. Gdyby kto± mi kiedy± powiedziaª,»e Dzieciowo mi! b dzie moim ¹ródªem dochodu i to jedynym, to r»aªabym r»eniem doskonale ko«skim dªu-»ej, ni» zaj ªoby przeczytanie tego dzieªa od strony tutuªowej, po ko«cow okªadk. A jednak si kr ci, jak powiedziaªby inny klasyk, który cudem unikn ª ±mierci na stosie. W tym miejscu koniecznie trzeba powiedzie o kim±, kto byª autorem koncepcji przeªo»enia popularno±ci bloga na pieni dze. Tym kim± jest mój m». - Umie± my na blogu reklamy - zaproponowaª wi c m». - Chyba± zdurniaª - zaj ªam stanowisko odmienne. Sªysze o tym nie chciaªam, to przecie» pasja ma by, to z serca wynika, a ten mi tu z jak ± komerch wyje»d»a. Daªam si jednak namówi i po sze±ciu latach mog powiedzie,»e to byªa jedna z najlepszych decyzji w moim»yciu. W ±lad za wzrostem popularno±ci wpªywy z reklam równie» si zwi kszaªy, a dodatkowo zacz ªam otrzymywa propozycje wypromowania na stronie tego i owego. Korzystaªam lub te» nie, ró»nie to bywaªo. Podzielili±my si z m»em zadaniami. On odpowiadaª za stron techniczn oraz za zarz dzanie reklamami na blogu, ja skupiªam si na pisaniu oraz na kontaktach z kontrahentami i pisaniem równie» dla nich. Och, nie byªo tak ró»owo. adna owocna wspóªpraca nie przebiega caªkowicie bezkolizyjnie, dotyczy to zwªaszcza partnerów, których ª cz nie tylko interesy, ale i ªó»ko. W ci gu kilku lat metod prób i bª dów mój m» musiaª zrozumie,»e o wszystkich wprowadzanych zmianach powinien mnie informowa, nawet gdyby byªy one z kategorii oczywistej oczywisto±ci i proste jak instrukcja ªy»ki do zupy. Je±li wchodziªam na blog i widziaªam inny szablon, którego nie tylko nie wybieraªam, ale i nie miaªam poj cia o zmianach, ko«- czyªo si karczemn awantur. Raczej jednostronn zreszt, poniewa» mój 6

8 m», niespotykanie spokojny czªowiek, przez caªy czas zajmowaª postaw wywa»on, ja za to z furi trzaskaªam talerzami. Ja z kolei musiaªam zrozumie,»e powiedzenie, i» lepsze jest wrogiem dobrego, jest bardzo niszcz ce i przeciwdziaªaj ce wszelkiemu rozwojowi. Musiaªam zaakceptowa fakt,»e zmiany s konieczne i nie mo»na sta w miejscu, bo brak zmian oznacza cofanie si. Zrozumiaªam,»e trzeba próbowa, szuka nowych rozwi za«, otwiera si na inne pomysªy. W ten sposób miesi c pó¹niej ni» Dzieciowo mi! powstaªa Strefa kobiety, blog lifestyle'owy o modzie, urodzie, kosmetykach i tego typu bajerach. Do dzisiaj»aªuj,»e sprzedaªam t domen. Drugi blog lifestyle'owy, który prowadz od 2012 roku ledwie dobija do popularno±ci tamtego. Trzy lata w blogosferze to gigantyczny szmat czasu, wiele si przez ten czas zmieniªo. Rozwój oznaczaª wyj±cie poza blog. Od 2010 roku zacz ªy powstawa aplikacje mobilne na system operacyjny Android, szeroko traktuj ce o tematyce rodzicielskiej. Jest i Asystent Ci»owy (dzi± ponad 50 tys instalacji), jest Kalkulator Centyli (ponad 10 tys instalacji), s Kuchenne Inspiracje (równie» ponad 10 tys instalacji), jest Dzieciowo Ranking, czyli porównywarka i polecarka kosmetyków przeznaczonych dla dzieci (ponad 500 instalacji). Dziaªo si, prawda? Si dziaªo i bolaªo. Pogodzenie pracy zawodowej,»ycia rodzinnego i prowadzenia blogów nie byªo ªatwe. Ba, mo»na powiedzie,»e przypominaªo to przechodzenie po linie bez zabezpieczenia mi dzy dwoma wie»ami w Kuala Lumpur. Zachowanie równowagi wymagaªo niezwykªej wprawy i czasowej ekwilibrystyki, a wszyscy czªonkowie rodziny funkcjonowali precyzyjnie jak w szwajcarskim zegarku. Jak wygl daª nasz dzie«? Jak dzisiaj to wspomn, to sama si dziwi,»e tyle czasu wytrzymali±my w tym systemie bez runi cia gªow w dóª w przepa±. Pobudka troch po pi tej rano. M» wio do roboty, ja zbieraªam dzieciaki, zbieraªam siebie, ªadowa- ªam w auto i zawoziªam do przedszkola. Z przedszkola jechaªam do m»a do pracy i odstawiaªam mu samochód, bo on ko«czyª wcze±niej i odbieraª dzieci. Pracowaªam wtedy w jednym z banków, ko«czyªam najwcze±niej o osiemna- 7

9 stej trzydzie±ci. Wychodziªam z pracy, godzin wracaªam do domu (ach ta komunikacja i mieszkanie na peryferiach), kªadªam dzieci spa i siadaªam do pisania. Ko«czyªam w okolicach póªnocy lub jeszcze godzin pó¹niej, potem po pi tej pobudka i tak w kóªko. eby byªo jeszcze ±mieszniej w sobot i niedziel na szóst rano chodziªam na basen. Przyjemnie? Niekoniecznie. Praca w banku jest niezwykle stresuj ca i wyka«czaj ca psychicznie, wi»e si te» z notorycznym zostawaniem po godzinach. W pewnym momencie okazaªo si,»e dalej ju» tak ci gn si nie da i nale»aªo jasno i wyra¹nie okre±li swoj drog. Pojawiªo si pytanie, czy zaryzykowa i utrzymywa si wyª cznie z pisania blogów, czy te» wprost przeciwnie, zarzuci blogowanie i pozosta w banku. Šatwo powiedzie zarzuci. Jak z dnia na dzie«co±, co budowaªo si od podstaw przez ponad pi lat? Jak zaprzeczy wszystkim godzinom sp dzonym przed komputerem i caªemu po±wi ceniu? Jak w ko«cu wyci cz ± siebie i wyrzuci? Dochody z blogów i aplikacji rosªy, przekroczyªy nawet bankow wypªat i to w do± istotny sposób. Po kolejnej wielkiej kªótni z rzucaniem talerzami (mój popisowy numer) zrobili±my burz mózgu i stan ªo na tym,»e jak nie teraz, to kiedy? Je±li nie zaryzykujemy, to nigdy nie dowiemy si, czy byªo warto. Decyzja przypominaªa skok na gªówk do m tnej wody, a to jak wiadomo naznaczone jest ryzykiem nieodwracalnego parali»u caªego ciaªa. Šatwo mówi warto zaryzykowa, jak si nie ma dzieci. Kiedy posiada si trójk, decyzji nie jest ju» tak prosto podj. Co jednak b d nawija makaron na uszy - zrobiªam to. Zªo»yªam w banku wypowiedzenie i od lipca 2014 roku jedynym moim ¹ródªem dochodu s blogi i aplikacje. Na palcach jednej r ki mog policzy tych, którzy nie pukali si w czóªko. Rodzina tªumiªa ból i nie epatowaªa bole±ci, po cichu wieszcz c mi ±mier gªodow lub bliskie spotkania trzeciego stopnia ze skupem butelek i zªomu w ramach kultywowania nowej, ±wieckiej tradycji. Znajomi z pracy z politowaniem kiwali gªowami i wieszczyli szybki powrót na stare ±mieci. Oczywi±cie z podkulonym ogonem. Wariatka, maj c trójk dzieci rzuca robot i porywa 8

10 si na co± tak niepewnego,»e bardziej ryzykowna jest tylko ruletka lub gra w pokera. Póki co jednak mija miesi c za miesi cem, znajomi trwaj w zdumieniu, a moja lodówka wcale nie jest pusta. Jest dobrze, maªo tego, jest znacznie lepiej, ni» byªo. Praca w banku zaowocowaªa zdobyciem do±wiadczenia, a do±wiadczenie warto na co± przeªo»y. W ten sposób narodziªo si moje najmªodsze blogowe dziecko. Powstaªo z ch ci przeªo»enia na papier (tfu, na piksele) emocji i wiedzy, jakie wyniosªam ze ±rodowiska nansowego. Praca, niezwykle stresuj ca, nie przecz, dostarczyªa mi jednak sporej dawki wiedzy i ubogaciªa mnie wewn trznie. Zawsze mo»na si czego± nauczy. No prosz, dotarli±my niemal do ko«ca pierwszego rozdziaªu. To miªo. Co b dzie dalej? Có», zawsze chodzi o to,»eby j zyk gi tki powiedziaª wszystko, co pomy±li gªowa. Gªowa wpadªa na pomysª,»e podzieli si swoim do±wiadczeniem (ach, jak to pi knie brzmi) i zawrze w skondensowanej formie to, co wyniosªa z sze±ciu lat blogowania. Mówi c inaczej i genialnego Jerzego Stuhra cytuj c, czasami czªowiek musi, inaczej si udusi. Nie aspirauj bynajmniej do miana autorki poradnika, bo za mªoda jeszcze jestem, by cokolwiek komu± doradza, s dz jednak,»e ten i ów znajdzie tutaj to i owo, co mo»e go nakierowa, zainspirowa, zmotywowa lub przestrzec. Do±wiadczenia jak to do±wiadczenia, bywaj pozytywne i negatywne. Jednych i drugich mi nie brakowaªo. 9

Wakacyjny kurs ZTD. Autor: TesTeq Skªad: Queenofspades. 31 sierpnia 2009. zapanowanie nad projektami i zadaniami do wykonania

Wakacyjny kurs ZTD. Autor: TesTeq Skªad: Queenofspades. 31 sierpnia 2009. zapanowanie nad projektami i zadaniami do wykonania Wakacyjny kurs ZTD Autor: TesTeq Skªad: Queenofspades 31 sierpnia 2009 Niniejszy kurs stanowi polsk adaptacj elektronicznej ksi»ki Leo Babauty Zen To Done: The Ultimate Simple Productivity System, której

Bardziej szczegółowo

Marek Ciesielski. 540 DDC - Czyli, jakie jest wojsko

Marek Ciesielski. 540 DDC - Czyli, jakie jest wojsko Marek Ciesielski 540 DDC - Czyli, jakie jest wojsko Šód¹, 1990-1993 c 1993,1994, 1997, 1998, 2000, 2013 by Marek Ciesielski c 2000 by Studio Astropsychologii (wydanie ksi»kowe) motto: Przyjdziesz - prze»yjesz,

Bardziej szczegółowo

SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS

SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS Jerzy Wawro SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS ksi»k dedykuj Mamie Wydawnictwo Galicea, Jarosªaw-Rzeszów, 2012 rok (C) Jerzy Wawro ISBN 978-83-63384-00-5 Printed in Poland Wydanie I wersja

Bardziej szczegółowo

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora Autor: Miko³aj Rylski ISBN: 978-83-246-2109-5 Format: A5, stron: 184 Uwolnij swoje zyski! Poznaj: fakty i mity na temat rynku FOREX emocje

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

MLM profesjonalny marketing sieciowy. Sposób na sukces w biznesie

MLM profesjonalny marketing sieciowy. Sposób na sukces w biznesie IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych.

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sebastian Tomaszewski Nr albumu: 219712 Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Bitcoin - analiza kryptowaluty

Bitcoin - analiza kryptowaluty Universytet Wrocªawski Matematyka na UWr - studia peªne mo»liwo±ci Bitcoin - analiza kryptowaluty Ziemowit Rzeszotnik Wrocªaw 2014 1 Wst p Co to jest bitcoin? Idea bitcoina opiera si na procesie tworzenia

Bardziej szczegółowo

W małym ciele duży zuch. Skuteczny program zapobiegania depresji u dzieci

W małym ciele duży zuch. Skuteczny program zapobiegania depresji u dzieci Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: You Were Born Rich Tłumaczenie: Tomasz Kosiek Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Irena Laskowska Przygotowanie okładki do druku: Anna Mitka ISBN: 978-83-246-6902-8

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Stanisław Tymiński TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Od czasu wyjazdu z Polski na wakacje w czerwcu 1969 roku moje ycie wielokrotnie przesz o w asne oczekiwania i los wyznaczy mi zadanie, przed

Bardziej szczegółowo

In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom

In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom Autorzy: Bogdan Bereza-Jarociñski, Boles³aw Szomañski ISBN: 978-83-246-1948-1 Format: 158 235, stron: 328 Twórz rozwi¹zania najwy szej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Tytuł oryginału: Technical Analysis For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-3672-3 Original English language edition Copyright 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All

Bardziej szczegółowo

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~ PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard

Bardziej szczegółowo

Kr¹g³a rewolucja. Piêkno w rozmiarze XL i... ka dym innym!

Kr¹g³a rewolucja. Piêkno w rozmiarze XL i... ka dym innym! Kr¹g³a rewolucja. Piêkno w rozmiarze XL i... ka dym innym! Autor: Rachel Caplin, Tonya Sandis T³umaczenie: Magdalena Zamorska ISBN: 978-83-246-1669-5 Tytu³ orygina³u: I'm Beautiful, Dammit!: Waging Your

Bardziej szczegółowo