Regulamin portalu Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin portalu Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin portalu Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń i Zasobów dostępnych za pośrednictwem publicznej sieci Internet i Portalu funkcjonującego pod adresem internetowym będących własnością Śląskiej Izby Lekarskiej Na potrzeby Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie: Hasło ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Portalu, definiowany przez użytkownika podczas Rejestracji, Login adres użytkownika Konto dostęp do Platformy e-learning wraz ze Szkoleniami i Zasobami na Portalu, wraz z historią postępów uczestnika, uprawnieniami Uczestnika, oceną społeczności i rekomendacjami innych Uczestników, identyfikowany jednoznacznie za pomocą Loginu. Wypowiedzi Uczestnika dodane za pomocą narzędzi Platformy e-learning, w tym także dodane przez niego pliki, nie są częścią Konta. Rejestracja - czynność dokonywana przez osobę przystępującą do projektu w celu uzyskania dostępu do Portalu i Szkoleń za pośrednictwem sieci Internet w ramach Portalu E-learning Śląskiej Izby Lekarskiej. Rejestracja obejmuje: wpisanie prawidłowych danych osobowych, imię nazwisko nr prawa do wykonywania zawodu specjalizacja hasło (szyfrowane) Uczestnik osoba, która uzyskała dostęp do Portalu E-learning. 6. Szkolenie szkolenie e-learning będące własnością Śląskiej Izby Lekarskiej, udostępniane Uczestnikom z wykorzystaniem Platformy e-learning za pośrednictwem publicznej sieci Internet. 7. Zasób materiały o charakterze informacyjnym, udostępniane na Portalu E-learning. 8. Portal witryna internetowa, funkcjonująca w domenie której właścicielem jest Śląska Izba Lekarska. 9. Platforma e-learning system informatyczny dostępny po zalogowaniu się Uczestnika na Portalu, udostępniający Szkolenia i Zasoby, rejestrujący postępy w Szkoleniach i zapewniający możliwości współpracy i wymiany wiedzy. 10.ŚIL - Śląska Izba Lekarska adres siedziby: ul. Grażyńskiego 49a, Katowice

2 Zasady uzyskiwania dostępu do Szkoleń, Zasobów i Platformy e-learning Szkolenia, Zasoby i Platforma e-learning są dostępne dla lekarzy i lekarzy dentystów. Warunkiem korzystania ze Szkoleń, Zasobów oraz Platformy e-learning jest przystąpienie Uczestnika poprzez zalogowanie się z podaniem Loginu i Hasła. Korzystanie z Portalu, Szkoleń, Zasobów i Platformy e-learning jest nieodpłatne. Uczestnik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym a Portalem. Aby uzyskać status Uczestnika i dostęp do Portalu, Szkoleń i innych zasobów Portalu konieczne jest przejście przez osobę następującej procedury rejestracji nowych użytkowników za pomocą poniższych danych - wszystkie pola są wymagane: imię nazwisko nr prawa do wykonywania zawodu specjalizacja hasło (szyfrowane) Portal może automatycznie odmówić Rejestracji, gdy: - Login wpisany w Formularzu został już użyty. W takim wypadku należy skontaktować się z ŚIL lub administratorem Portalu. - Weryfikacja poprawności danych wskazuje, że dane są nieprawidłowe. Dostęp do Szkoleń oraz innych zasobów udostępnianych za pośrednictwem Platformy e- learning wymaga od Uczestnika podania Loginu i Hasła. Logowanie Wcześniej zarejestrowany lekarz może się zalogować do swojego konta w celu przeglądania kursów, na poniższe dane: nr prawa do wykonywania zawodu hasło Zasady korzystania ze Szkoleń, Zasobów i Platformy e-learning W trakcie Rejestracji, Uczestnik wybiera pierwsze Szkolenie, na które jest zapisywany automatycznie po Rejestracji. Zapisanie się Uczestnika na kolejne Szkolenia nie wymaga ponownej Rejestracji. W trakcie korzystania przez Uczestnika ze Szkoleń nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie. W każdej chwili zalogowany Uczestnik ma możliwość zrezygnować z udziału w Szkoleniu.

3 Uczestnik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii za pośrednictwem Portalu, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez ŚIL/Administratora w Portalu i Platformie e-learning. ŚIL ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i publikowane przez Uczestników. 6. Uczestnik publikujący jakiekolwiek treści na Platformie e-learning/portalu powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie i/lub rozpowszechnianie ich wizerunku. 7. Zabronione jest rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich. Uczestnikowi, który złamie powyższy zakaz zostanie ograniczona możliwości korzystania z konta na Platformie e-learning, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte. 8. Uczestnik, który za pomocą zadaje pytania merytoryczne skierowane do ekspertów Portalu, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez ŚIL/Administratora w Portalu oraz na oznaczenie ich Loginem Uczestnika, utajnionym tak aby pokazać tylko dwie pierwsze i dwie ostatnie litery loginu. 9. ŚIL ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treści wypowiedzi umieszczane przez Uczestników na forach, czatach, a także w postaci wspólnych plików, etykiet i stron wiki. 10. ŚIL/Administrator zastrzegają sobie prawo do wstrzymania forum i czatów w każdym czasie bez wcześniejszego ogłoszenia. 1 Podczas korzystania z forum Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa, dobrego obyczaju oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Obowiązki Uczestnika Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Korzystanie z większości zasobów Portalu wymaga logowania. Wypełniając Formularz, Uczestnik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności: - podać prawdziwe dane w trakcie Rejestracji,

4 - powiadomić ŚIL lub Administratora o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz o przerwach w dostępie do Szkoleń, - do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła, Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniu na osoby trzecie. Usunięcie konta Uczestnika i inne ograniczenia w dostępie do zasobów Portalu ŚIL lub Administrator jest uprawniony do usunięcia Loginu Uczestnika lub treści wpisywanej przez Uczestnika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi Uczestnika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Portalu - według uznania ŚIL lub Administratora - w przypadku, gdy: Uczestnik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu, Login zdefiniowany przez Uczestnika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami, Wypowiedzi Uczestnika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym z netetykietą, ŚIL/Administrator nie ma obowiązku informować Uczestnika o okolicznościach powodujących usunięcie Loginu lub ograniczenie dostępu Uczestnika do zasobów Portalu. Uczestnik nie może uruchomić lub aktywować usuniętego Loginu lub odtworzyć uprzednio zapisanych przez Uczestnika informacji. Odpowiedzialność Jeśli inaczej nie określono, serwis internetowy E-learning oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność ŚIL/Administratora i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.). Informacje zawarte w Portalu, Szkoleniach i innych zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Autorzy Szkoleń a także wszelkich informacji publikowanych w Portalu i jego zasobach dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.

5 ŚIL/Administrator zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych zasobach Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników. ŚIL/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Portalu, Szkoleń oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji, działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Uczestnika, szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Portalu, Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Uczestnika wirusów komputerowych, przypadki braku dostępności Portalu, Szkoleń i innych zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny. 6. ŚIL/Administrator zapewnia, że sieć internetowa spełnia następujące warunki: 6. jest wyposażona w system autoryzowanej rejestracji użytkowników, chroniący przed dostępem osób nieuprawnionych, zawierający następujące informacje: a)imię i nazwisko lekarza lub lekarza dentysty, b)numer prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, c)numer rejestracyjny, d)określenie specjalizacji; 6. jest wyposażona w system szyfrowania; 6.jest wyposażona w system umożliwiający administrowanie, śledzenie i raportowanie wszelkich działań związanych z edukacją internetową; 6.posiada system kontroli dostępu użytkowników do treści poszczególnych programów edukacyjnych; 6.baza programów edukacyjnych w wersji podstawowej uwzględnia następujące elementy szczegółowego programu kształcenia: a)treść programu edukacyjnego, b)streszczenie, c)prezentacje multimedialne, d)spis literatury obowiązkowej i uzupełniającej, e)forum dyskusyjne lub inną formę dostępu do osoby prowadzącej kształcenie, f)repetytorium, g)testowy sprawdzian nabytej wiedzy spełniający warunki określone w 3 ust. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r.w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów 7. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Uczestnika i koszt Uczestnika związany z połączeniem z Internetem. ŚIL/Administrator nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu. 8.

6 ŚIL/Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie. 9. ŚIL/Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do ŚIL/Administratora oraz osób trzecich za: 10.treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w Portalu wypowiedzi i informacji, 10.szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła. Informacje o Uczestnikach Akceptując postanowienia Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na: przetwarzanie danych podanych przez Uczestnika w Formularzu oraz uzyskanych przez ŚIL/Administratora w trakcie korzystania przez Uczestnika z Portalu lub ze Szkoleń w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Szkoleniach i korzystaniem z Portalu i innych zasobów, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm) na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. ujawnienia informacji zawartych w prezentacji Uczestnika, pod warunkiem, że Uczestnik wyrazi na to zgodę przy rejestracji lub w formularzu zarządzaj swoimi danymi ; prezentacja Uczestnika będzie zawierać podstawowe informacje o Uczestniku: login, imię, nazwisko, profil, miejscowość, doświadczenie w systemie (ukończone Szkolenia oraz ilości modułów Szkoleń), przynależność do grup oraz informacje o aktywności na Forum, ocenę społeczności. poprawianie przez ŚIL/Administratora drobnych błędów/oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez Uczestnika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości. Dane o Uczestniku uzyskane w trakcie korzystania ze Szkoleń i innych zasobów Portalu, w tym podane w Formularzu, będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem przez Uczestnika w szkoleniach oraz ewaluacji szkoleń przez ŚIL/Administratora. Przekazywane przez Uczestnika w Formularzu dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do Szkoleń i innych zasobów Portalu i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa. Każdy Uczestnik jest kwalifikowany do udziału w projekcie przez ŚIL/Administratora na podstawie danych podanych w formularzu rejestracyjnym i ich ewentualnych uzupełnień.

7 Wypowiedzi na forach będą widoczne dla innych Uczestników oznaczone Loginem utajnionym tak, aby pokazać tylko dwie pierwsze i dwie ostatnie litery loginu. Celem utajnienia jest ochrona prywatności Uczestników w publicznie dostępnych wypowiedziach. Prawa autorskie do treści wpisywanej przez Uczestników ŚIL ani Administrator nie roszczą sobie praw własności intelektualnej do treści wpisywanej przez Uczestnika na Portalu. Załadowana i/lub wpisana treść, w szczególności: wypowiedź na forum, praca grupowa w formie strony wiki, wspólne pliki - zwane dalej Treścią Uczestnika, pozostają własnością Uczestnika i mogą być przez niego samodzielnie usunięte po zalogowaniu się. Wypowiedzi na czatach i wiadomości mailowe, przesyłane za pomocą mechanizmów Portalu, nie są uważane za Treść Uczestnika. Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne upublicznienie Treści Uczestnika na Portalu w celu popularyzacji najlepszych praktyk. ŚIL/Partnerzy ŚIL są uprawnieni do wykonania działań, o których mowa w punkcie 2, według własnego uznania. Treść Uczestnika pozostaje własnością Uczestnika także po usunięciu konta przez ŚIL/Administratora. W takiej sytuacji Uczestnik powinien dodatkowo rozporządzić swoją treścią, zwłaszcza jeśli chce, aby ŚIL/Administrator zaprzestał rozpowszechniania Treści Uczestnika. Postanowienia końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia portalu. ŚIL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik Szkolenia zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta podany w formularzu rejestracyjnym. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ŚIL.

Postanowienia ogólne Hasło Login Konto GDOŚ Smart Education International Sp. z o.o. Rejestracja

Postanowienia ogólne Hasło Login Konto GDOŚ Smart Education International Sp. z o.o. Rejestracja Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń będących własnością Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, udostępnianych za pośrednictwem publicznej sieci Internet i

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zasady i warunki korzystania z Platformy E - learningowej dedykowanej w ramach projektu Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning

Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning REGULAMIN Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z materiałów dydaktycznych, szkoleń

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ramowe Zasady (zwane dalej Zasadami) Platformy e-learning Ministerstwa Obrony Narodowej (zwanej dalej Platformą) określają: 1.1. Sposób tworzenia, zamieszczania szkoleń i kursów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma ma za zadanie: 1.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP. 1.2. Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

[ Przedmiot Regulaminu ]

[ Przedmiot Regulaminu ] REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH POLKOMTEL S.A. W DOMENACH: < PLUS.PL >, < SIMPLUS.PL >, < PLUSGSM.PL >, < POLKOMTEL.PL >, < POLKOMTEL.COM.PL > oraz < IPLUS.PL >. (wersja 2 z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu FxParkiet.pl

Regulamin serwisu FxParkiet.pl Regulamin serwisu FxParkiet.pl Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu FxParkiet.pl, ze stron internetowych w domenie FxParkiet.pl, zasady świadczenia i korzystania z Treści Serwisu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl z dnia 14.09.2010 r. (zmieniony ze skutkiem na dzień 01.01.2014 r.) I. Definicje Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu.

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W Serwisie Muzzo.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Platforma dla Aptek jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NEWSLETTER I MAILING)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NEWSLETTER I MAILING) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NEWSLETTER I MAILING) 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo