Postanowienia ogólne Hasło Login Konto GDOŚ Smart Education International Sp. z o.o. Rejestracja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne Hasło Login Konto GDOŚ Smart Education International Sp. z o.o. Rejestracja"

Transkrypt

1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń będących własnością Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, udostępnianych za pośrednictwem publicznej sieci Internet i Portalu dostępnego pod adresem internetowym: 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Uczestnikowi Szkolenia, konieczny do autoryzowanego dostępu do Szkolenia otrzymywany przez Uczestnika w trakcie Rejestracji, b) Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Szkolenia, definiowany w procesie Rejestracji, c) Konto - w ramach, którego Uczestnik Szkolenia uzyskuje dostęp do wszystkich zasobów Platformy z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu, d) GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54 realizująca projekty indywidualne POIS /09 Sieć Natura 2000 drogą rozwoju oraz POIS /09 Złap Równowagę, Odkryj Naturę, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) , w ramach priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska w tym różnorodności biologicznej, w ramach których stworzona jest Platforma, e) Smart Education International Sp. z o.o. podmiot administrujący Szkoleniami i portalem na zlecenie GDOŚ z tytułu realizacji projektów indywidualnych POIS /09 Sieć Natura 2000 drogą rozwoju oraz POIS /09 Złap Równowagę, Odkryj Naturę, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) , w ramach priorytetu V - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej, f) Rejestracja czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracji z danymi Uczestnika Szkolenia, dokonywana w celu uzyskania dostępu do zasobów Platformy, w tym Szkoleń. Każda zainteresowana osoba w procesie rejestracji deklaruje przynależność do jednej z grup: przedstawicieli samorządu terytorialnego, studentów, przedsiębiorców, pracowników GDOŚ, pracowników RDOŚ, przedstawicieli NGO s przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, innych (z możliwością doprecyzowania przez rejestrującego się Uczestnika).

2 g) Szkolenie szkolenie e-learning będące własnością GDOŚ, udostępniane z wykorzystaniem systemu informatycznego typu LMS za pośrednictwem publicznej sieci Internet, h) Uczestnik osoba, która uzyskała dostęp do Platformy w drodze Rejestracji, i) Platforma e-learning system informatyczny typu LMS, udostępniający Szkolenia i inne zasoby, rejestrujący postępy w Szkoleniach, j) Formularze formularz rejestracyjny, formularz zapisu na pierwsze Szkolenie oraz formularz certyfikatu, służące do zebrania danych od Uczestników Szkolenia, k) Administrator osoba dostępna w ramach portalu, dla każdego uczestnika w razie problemów i trudności technicznych związanych z obsługą i poruszaniem się po Platformie. Zasady udostępniania Szkoleń 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, jego zasoby są dostępne dla osób, które w procesie rejestracji zadeklarują przynależność do jednej z następujących grup: a) przedstawiciele samorządu terytorialnego, b) studenci, c) przedsiębiorcy, d) pracownicy GDOŚ, e) pracownicy RDOŚ, f) przedstawiciele NGO s g) przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, h) inni (z możliwością doprecyzowania przez rejestrującego się uczestnika). 2. Uzyskanie przez osobę zainteresowaną dostępu do Portalu wymaga Rejestracji obejmującej podanie używanego adresu oraz wszelkich danych wymaganych w formularzu w celu identyfikacji grupy docelowej Szkolenia. 3. GDOŚ/Smart Education International Sp. z o.o. może odmówić zarejestrowania osobie zainteresowanej w przypadku, gdy: a) podany został niepoprawny adres , b) dane wpisane w formularz są niepełne. 4. Po zakończeniu procesu Rejestracji, w każdym czasie, Uczestnik może zmienić Hasło samodzielnie. 5. Uzyskanie dostępu do Szkolenia, jednoznaczne z założeniem Konta wymaga wypełnienia i wysłania przez Uczestnika formularza zapisu na Platformę. 6. Dostęp z poziomu Konta do Szkoleń udostępnianych za pośrednictwem Platformy e-learning wymaga od Uczestnika podania prawidłowego Loginu i Hasła. 7. Korzystanie ze Szkoleń i innych zasobów Portalu jest nieodpłatne. Uczestnik ponosi koszty połączeń internetowych z Portalem i zasobami udostępnianymi poprzez Portal. 8. Uczestnik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii za pośrednictwem Portalu wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o. o w Portalu oraz na oznaczenie ich Loginem Uczestnika oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika. 9. W trakcie korzystania przez Uczestnika ze Szkoleń nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie.

3 10. W każdej chwili Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z udziału w Szkoleniu. Obowiązki Uczestnika 1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. 2. Korzystanie z zasobów Portalu wymaga logowania. 3. Wypełniając Formularze, Uczestnik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzach oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter. 4. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności: a) podać prawdziwe dane w Formularzach, b) informować o zmianie danych podanych w Formularzach, c) powiadomić GDOŚ/Smart Education International Sp. z o. o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz o przerwach w dostępie do Szkoleń, d) do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła, e) Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniu na osoby trzecie. Usunięcie Konta/Loginu Uczestnika i inne ograniczenia w dostępie do zasobów Portalu 1. GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o. o jest uprawniony do usunięcia Loginu oraz Konta Uczestnika lub treści wpisywanej przez Uczestnika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi Uczestnika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Portalu - według uznania GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o. o - w przypadku, gdy: a) Uczestnik wykorzystuje Konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu, b) Wypowiedzi Uczestnika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, c) Dane Uczestnika są niekompletne, niezgodne z prawdą, uniemożliwiające skuteczny kontakt. 2. GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o. o nie ma obowiązku informować Uczestnika o okolicznościach powodujących usunięcie Konta lub ograniczenie dostępu Uczestnika do zasobów Portalu. 3. Uczestnik nie może uruchomić lub aktywować usuniętego Konta lub odtworzyć uprzednio zapisanych przez Uczestnika informacji. 4. Po usunięciu Loginu i Konta, GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o. o. jest uprawniony do umożliwienia innym Uczestnikom używania Loginu przypisanego wcześniej do Uczestnika. Odpowiedzialność 1. Jeśli inaczej nie określono, serwis internetowy Szkolenia oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o. o i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 2. Informacje zawarte w Portalu, Szkoleniach i innych zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. 3. Autorzy Szkoleń, a także wszelkich informacji publikowanych w Portalu i jego zasobach dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz. 4. GDOŚ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych zasobach Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników. 5. GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o. o nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Portalu, Szkoleń oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji, b) działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Uczestnika, c) szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Portalu, Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Uczestnika wirusów komputerowych, d) przypadki braku dostępności Portalu, Szkoleń i innych zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny, e) korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Uczestnika i koszt Uczestnika związany z połączeniem z Internetem. GDOŚ nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu, f) GDOŚ nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie, g) GDOŚ nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o. o. oraz osób trzecich za: a) treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w Portalu wypowiedzi i informacji, b) szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła. Informacje o Uczestnikach 1. Akceptując postanowienia Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na: a) przetwarzanie danych podanych przez Uczestnika w Formularzach oraz uzyskanych przez GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o. w trakcie korzystania przez Uczestnika ze Szkoleń w rozumieniu ustawy z dnia 29

5 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), b) otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Szkoleniach i korzystaniem z Portalu i innych zasobów, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm) na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, c) ujawnienie imienia i nazwiska Uczestnika i ewentualnie nazwy jego firmy na stronie głównej Portalu w przypadku, gdy Uczestnik uzyska najlepsze wyniki w przeprowadzanym Szkoleniu, d) poprawianie przez GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o. drobnych błędów/oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez Uczestnika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości, e) Dane o Uczestniku uzyskane w trakcie korzystania ze Szkoleń i innych zasobów Portalu, w tym podane w Formularzach i sondażach, będą wykorzystane przez GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o.o. wyłącznie w celach związanych z udziałem Uczestnika w Szkoleniach, w celach statystycznych i badawczych, a także sprawozdawczości wynikającej z realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. f) Przekazywane przez Uczestnika w Formularzach dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do Szkoleń i innych zasobów Portalu i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa, g) Każdy uczestnik jest kwalifikowany do udziału w projekcie przez GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o. na podstawie danych podanych w formularzu zapisu na pierwsze szkolenie i ich ewentualnych uzupełnień. Prawa autorskie do treści wpisywanej przez Uczestników 1. GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o. nie roszczą sobie praw własności intelektualnej do treści wpisywanej przez Uczestnika na Portalu. Załadowana i/lub wpisana treść (zwana dalej treścią Uczestnika ), pozostaje własnością Uczestnika i może być przez niego samodzielnie usunięta po zalogowaniu się. 2. Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne upublicznienie treści wprowadzonych przez niego do Platformy w celu popularyzacji najlepszych praktyk. 3. GDOŚ/ Smart Education International Sp. z o.o. są uprawnieni do wykonania działań, o których mowa w pkt 2, według własnego uznania. Polityka restartowania i aktualizacji Portalu 1. Niezapowiedziane na stronie głównej restarty i wyłączenia Portalu trwające do 10 minut mogą mieć miejsce każdego dnia po w godzinach 20:00-8:00 lub w niedziele i święta. 2. Wszelkie inne restarty Portalu będą sygnalizowane na stronie głównej z 12- godzinnym wyprzedzeniem. 3. W trakcie restartu bądź wyłączenia Portalu, odwołanie do strony głównej lub podstron Portalu, z wszystkich domen, powoduje wyświetlenie informacji o chwilowej niedostępności.

6 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. 2. GDOŚ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie O każdej zmianie Regulaminu, Uczestnik Szkolenia zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta podany w formularzu rejestracyjnym. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego. 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby GDOŚ.

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma ma za zadanie: 1.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP. 1.2. Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej 1 Definicje Zamawiający METALZBYT Sp. z o.o. właściciel Platformy Zakupowej, który przesyła zapytania ofertowe oraz zbiera oferty handlowe. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE Platforma internetowej dostępna jest pod adresem: https://pilot.e-codex.pl i została stworzona przez Instytut Logistyki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Platforma dla Aptek jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo