Karpacz, ul. Na ŚnieŜkę 7 tel , fax e mail:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "58 540 Karpacz, ul. Na ŚnieŜkę 7 tel. 075 7528299, fax 075 7528293 +48 509 156 642 e mail: tomek.gorecki@wp.pl"

Transkrypt

1 58540 Karpacz, tel , fax e mail:

2 RESUSCITATION ALS Advanced Life Support Provide Course Karpacz ALS provider 800 zł/osoba Jeśli chcesz zorganizować kurs u siebie napisz Termin zgłoszeń 5 tyg. przed kursem.

3 kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagroŝenia Ŝycia: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek pracujących w miejscach o wzmoŝonym nadzorze medycznym RESUSCITATION /OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe/. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne. Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krąŝenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krąŝenia. Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krąŝenia. Identyfikacja przyczyny, wdroŝenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krąŝenia Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krąŝenia elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych Karpacz Przygotowanie przed kursem: kaŝdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej cztery tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pretest. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych. Kurs prowadzony jest w programie dwu lub dwu i pół dniowym. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /do ośmiu osób na 23 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp doŝylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, moŝliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to trzydzieści dwie osoby /cztery grupy po osiem osób/. ALS provider 800 zł/osoba Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krąŝenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki. Jeśli chcesz zorganizować kurs u siebie napisz Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagroŝenia Ŝycia. W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest takŝe test wyboru tematyką obejmujący treści poruszane podczas kursu. Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego praktycznego wiąŝe się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Kurs wymaga recertyfikacji co pięć lat.

4 RESUSCITATION EPLS European Pediatric Life Support Provide Course Karpacz ALS provider 750 zł/osoba Jeśli chcesz zorganizować kurs u siebie napisz Termin zgłoszeń 5 tyg. przed kursem.

5 EPLS European Paediatric Life Support Provide Course Szczegółowe informacje: e mail: ZAPISY NA SZKOLENIA CERTYFIKAT RESUSCITATION w 2008 roku rozpoczyna wspólnie z Polską i Europejską Radą Resuscytacji organizowanie szkolenia pediatrycznego dotyczącego zatrzymania krąŝenia i sytuacji około zatrzymania krąŝenia. Kurs zawiera równieŝ zagadnienia najczęściej występujących urazów u dzieci. Kurs EPLS Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci jest przeznaczony dla personelu medycznego: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne. Cele kursu: Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krąŝeniowej. Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krąŝenia u pacjentów pediatrycznych. Program: Przygotowanie przed kursem: kaŝdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej miesiąc przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pretest. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie Karpacz Kurs trwa dwa dni. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów ERC. Składają się na niego wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Jednym z elementów przekazywania wiedzy są równieŝ scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp doŝylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, moŝliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Pokazy: Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów mającą na celu przekazanie, na podstawie symulowanych scenariuszy, umiejętności oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Odbywają się one przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki. Ocena: EPLS provider 750 zł/osoba Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych, podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są równieŝ ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, zakresem obejmujący materiał z kursu. Jeśli chcesz zorganizować kurs u siebie napisz

6 RESUSCITATION ILS Immediate Life Support Provide Course Karpacz e mail: ILS provider 350 zł/osoba Jeśli chcesz zorganizować kurs u siebie napisz Termin zgłoszeń 3 tyg. przed kursem

7 ILS Immediate Life Support Provide Course Szczegółowe informacje: e mail: ZAPISY NA SZKOLENIA CERTYFIKAT RESUSCITATION Kurs ILS Natychmiastowa pomoc w stanach zagroŝenia Ŝycia jest przeznaczony dla osób, które mogą mieć do czynienia z osobami, u których istnieje ryzyko wystąpienia zatrzymania krąŝenia lub pracujących w miejscach publicznych, gdzie to ryzyko z uwagi na specyfikę pracy jest zwiększone ( szpital, pogotowie ratunkowe, przychodnie). Cele kursu: Ustandaryzowanie istniejących, wewnątrzszpitalnych protokołów postępowania w przypadku zatrzymania krąŝenia. Szkolenia personelu medycznego w zakresie resuscytacji, przyrządowego udraŝniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzania defibrylacji. Szkolenie personelu medycznego w celu umoŝliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krąŝenia, aŝ do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego. Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego. Adresaci kursu: Kurs kierowany jest do personelu medycznego /lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, sanitariusze/ Karpacz e mail: Program kursu: Kurs trwa jeden dzień i obejmuje 8 godzin szkoleniowych. Jest to kurs obejmujący dwie formy szkoleniowe: zaawansowaną (przeznaczony dla osób z wykształceniem medycznym): przyrządowe udraŝnianie dróg oddechowych (rurka UG, maska krtaniowa, Combitube, worek samorozpręŝalny), podstawowe leki reanimacyjne: adrenalina, atropina, amiodaron, wodorowęglan sodu, siarczan magnezu, manualną defibrylację, rozpoznawanie rytmów pracy serca, podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS), ocenę stanu pacjenta (badanie ABCDE). podstawową (osoby po szkoleniu BLS): wentylacja za pomocą worka samorozpręŝalnego, defibrylacja AED, podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS), Przygotowanie przed kursem: KaŜdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu, /co najmniej dwa tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. ILS provider 350 zł/osoba Jeśli chcesz zorganizować kurs u siebie napisz Ocena: Zajęcia prowadzą, instruktorzy ERCALS oraz kandydaci na instruktora ERCALS. Zajęcia prowadzone są metodyką czterech kroków. Są one prowadzone w grupach do sześciu osób, gdzie na grupę przypada jeden do dwóch instruktorów. Kurs obejmuje wykłady, stacje ćwiczebne oraz scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp doŝylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, moŝliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonywanie defibrylacji). Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji waŝny jeden rok. Po tym okresie naleŝy odbyć kurs recertyfikacyjny.

8 %/6 $(' %DVLF /LIH 6XSSRUW $XWRPDWHG ([WHUQDO 'HILEULOODWLRQ RESUSCITATION 3RGVWDZRZH ]DELHJL UHVXVF\WDF\MQH DXWRPDW\F]QD GHILEU\ODFMD ]HZQĊWU]QD 3RGF]DV V]NROHQLD XF]HVWQLN QDE\ZD ZLHG]Ċ WHRUHW\F]Qą L SUDNW\F]Qą GRW\F]ąFą àdĕfxfkd SU]HĪ\FLD x SUDZLGáRZHJR SRZLDGDPLDQLD SRJRWRZLD UDWXQNRZHJR x SUDZLGáRZHJR SURZDG]HQLD UHVXVF\WDFML NUąĪHQLRZR RGGHFKRZHM x EH]SLHF]QHJR L SUDZLGáRZHJR XĪ\FLD DXWRPDW\F]QHJR ]HZQĊWU]QHJR GHILEU\ODWRUD $(' 3R NXUVLH XF]HVWQLN EĊG]LH Z VWDQLH RNUHĞOLü x.lhg\ UR]SRF]ąü V]WXF]Qą ZHQW\ODFMĊ" x -DN VSUDZG]Lü SUDZLGáRZH RGG\FKDQLH L R]QDNL NUąĪHQLD" x 6WUDWHJLĊ EH]SLHF]QHJR L VNXWHF]QHJR XĪ\FLD $(' x 8áRĪ\ü SRV]NRGRZDQHJR Z SR]\FML EH]SLHF]QHM BLS/AED Basic Life Support & Automated External Defibrillation.LHG\ UR]SRF]ąü UHVXVF\WDFMH NUąĪHQLRZR RGGHFKRZą" x x =DMĊFLD SURZDG]RQH Vą SU]H] RGSRZLHGQLR SU]HV]NRORQ\FK LQVWUXNWRUyZ 3ROVNLHM 5DG\ 5HVXVF\WDFML x ûzlf]hqld RGE\ZDMą VLĊ Z V]HĞFLRRVRERZ\FK JUXSDFK x 8F]HVWQLN NXUVX RWU]\PXMH PDWHULDá\ V]NROHQLRZH x ûzlf]hqld RGE\ZDMą VLĊ QD ĞZLDWRZHM NODV\ VSU]ĊFLH WUHQLQJRZ\P x 3R SR]\W\ZQ\P XNRĔF]HQLX NXUVX XF]HVWQLN RWU]\PXMH FHUW\ILNDW 3ROVNLHM 5DG\ 5HVXVF\WDFML (XURSHMVNLHM 5DG\ 5HVXVF\WDFML Karpacz.XUV PRĪH SU]HELHJDü Z IRUPLH NXUVX SRGVWDZRZHJR MHGHQ G]LHĔ RUD] Z IRUPLH NXUVX LQVWUXNWRUVNLHJR GZD GQL 0RĪHP\ ]RUJDQL]RZDü V]NROHQLH Z 7ZRMHM PLHMVFRZRĞFL QDSLV]«BLS/AED provider 170 zł/os. BLS/AED Instructor 300 zł/os. Termin zgłoszeń 2 tyg. przed kursem

9 BLS&AED Basic Life Support Automated External Defibrillation Provider / Instructor Course CERTYFIKAT RESUSCITATION Szczegółowe informacje: e mail: ZAPISY NA SZKOLENIA Kurs BLS/AED jest przeznaczony dla osób, które mogą mieć do czynienia z osobami, u których istnieje ryzyko wystąpienia zatrzymania krąŝenia lub pracujących w miejscach publicznych, gdzie to ryzyko z uwagi na duŝą ilość klientów jest zwiększone (policja, straŝ poŝarna, słuŝba ochrony, duŝe zakłady pracy, hipermarkety, lotniska, ośrodki rekreacji oraz wszyscy chętni). Kurs jest przeznaczony dla kaŝdej grupy zawodowej. Kurs BLS /Basic Life Support/ i AED /Automated External Defibrillation/ jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/ i Polskiej Rady Resuscytacji. Cele kursu: Szkolenie ratowników przedlekarskich w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Adresaci kursu: Kurs kierowany jest osób z wykształceniem medycznym jak i do osób bez przeszkolenia medycznego. Program kursu: Karpacz BLS&AED Provider 170 zł/osoba BLS&AED Instructor 300 zł/osoba Przygotowania przed kursem: kaŝdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu, /co najmniej tydzień przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Kurs trwa dwa dni. MoŜliwe jest równieŝ jednodniowe szkolenie wyłącznie BLSAED bez kursu instruktorskiego. Pierwszy dzień, podzielony na dwie części poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym Ŝycie, BLS rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagroŝenia Ŝycia, zastępcza wentylacja (uŝycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, pozycja boczna bezpieczna oraz obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS. KaŜda z wymienionych części zaczyna się wykładem, a kończy zaliczeniem. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora. Dzień drugi to Kurs Instruktorski. Poruszana tematyka na kursie to techniki nauczania osób dorosłych. Elementy prowadzenia wykładów, ćwiczeń, pokazów edukacyjnych oraz egzaminowania są przedstawiane na wykładach oraz podczas ćwiczeń praktycznych. Po dwóch dniach kursu podejmowana jest decyzja o osobach, które według standardów opracowanych przez ERC spełniają kryteria. Osoby takie po przeprowadzeniu, co najmniej dwóch kursów pod okiem starszych instruktorów zostają samodzielnymi instruktorami. Ilość osób na kursie to jest to maksymalnie 30 osób /5 grup po 6 osób/. Jeśli chcesz zorganizować kurs u siebie napisz Ocena: Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważny dwa lata. Po tym okresie należy odbyć kurs recertyfikacyjny.

10

11

12 Diakonia Wang Karpacz tel NIP BZWBK nr Szczegółowe informacje: tel. kom e mail: Druk Studio COLOR ,

Zasady nauczania resuscytacji 9

Zasady nauczania resuscytacji 9 Zasady nauczania resuscytacji Jasmeet Soar a,*, Koenraad G. Monsieurs b, John H.W. Ballance c, Alessandro Barelli d, Dominique Biarent e, Robert Greif f, Anthony J. Handley g, Andrew S. Lockey h, Sam Richmond

Bardziej szczegółowo

Zasady nauczania resuscytacji

Zasady nauczania resuscytacji Zasady nauczania resuscytacji Peter J. F. Baskett, Jerry P. Nolan, Anthony Handley, Jasmeet Soar, Dominique Biarent, Sam Richmond Wstęp Istnieje wiele metod nauczania resuscytacji. Żadna z nich nie jest

Bardziej szczegółowo

Zasady nauczania resuscytacji

Zasady nauczania resuscytacji Zasady nauczania resuscytacji Peter J. F. Baskett, Jerry P. Nolan, Anthony Handley, Jasmeet Soar, Dominique Biarent, Sam Richmond Wstęp Istnieje wiele metod nauczania resuscytacji. Żadna z nich nie jest

Bardziej szczegółowo

Jak uczyd wg wytycznych 2010?

Jak uczyd wg wytycznych 2010? Jak uczyd wg wytycznych 2010? Przeżycia w nagłym zatrzymaniu krążenia zależą od jakości dowodów naukowych leżących u podstaw wytycznych, efektywności nauczania i środków przeznaczonych na implementację

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów występujących w tekście

Wykaz ważniejszych skrótów występujących w tekście Wykaz ważniejszych skrótów występujących w tekście ABCDE Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure drogi oddechowe, oddychanie, krążenie, ocena neurologiczna, ocena kliniczna ACD-CPR Active

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Resuscytacji. Stanowisko International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) 1

Edukacja w Resuscytacji. Stanowisko International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) 1 P R O B L E M Y R E S U S C Y T A C J I Anestezjologia Intensywna Terapia 2004, 36, 55-71 ERC Edukacja w Resuscytacji. Stanowisko International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) 1 Douglas A. Chamberlain

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, 2010 r. Warszawa, dnia kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła 23 26 czerwca 2005, Kraków, Polska Second International Congress of

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009 . ir + MINISTERSTWO EDUKACJI, NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061 Zatwierdzam Warszawa 2009 "Projekt wsp64ilnansowany re Srodk6w Europejskiego

Bardziej szczegółowo

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Poradnik Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Poradnik Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez jej autorów za wiarygodne. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) 2

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) 2 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) Rudolph W. Koster a, *, Michael A. Baubin b, Leo L. Bossaert c, Antonio Caballero d,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB KONFLIKTÓW ZBROJNYCH.

SZKOLENIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB KONFLIKTÓW ZBROJNYCH. KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: Ratownictwo Medyczne Tomasz Zakrzewski SZKOLENIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB KONFLIKTÓW ZBROJNYCH.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w nauczaniu pierwszej pomocy w Zespole Medycznych Szkół Policealnych na kierunku Ratownik Medyczny w Siedlcach

Doświadczenia w nauczaniu pierwszej pomocy w Zespole Medycznych Szkół Policealnych na kierunku Ratownik Medyczny w Siedlcach Beata Łaziuk Doświadczenia w nauczaniu pierwszej pomocy w Zespole Medycznych Szkół Policealnych na kierunku Ratownik Medyczny w Siedlcach Wprowadzenie Początki szkoły sięgają roku 1970, kiedy to Kurator

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie W Wigilijną noc, gdy śniegu napada moc niech Mikołaj Święty przyniesie prezenty,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Zielona Góra 2015

Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Zielona Góra 2015 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REDAKCJA NAUKOWA Eunika Baron-Polańczyk Piotr Gawłowicz Paweł Bachman Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy 111111 10101001010 0001011001001011 011100101010011000100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 4-LETNIEGO Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt) POLSKIEGO INSTYTUTU NLP

REGULAMIN 4-LETNIEGO Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt) POLSKIEGO INSTYTUTU NLP REGULAMIN 4-LETNIEGO Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt) POLSKIEGO INSTYTUTU NLP I. Zasady ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy 4-letniego Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt),

Bardziej szczegółowo

CZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY FACC

CZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY FACC INFORMATOR SZKOLENIA KWALIFIKACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI UPRAWNIAJĄCEGO DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WRAZ Z KWALIFIKACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI NAUCZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania prac podwodnych.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania prac podwodnych. Wersja ujednolicona części organizacyjnej Programu kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA wykonujących prace podwodne w zakresie ratownictwa zatwierdzonego 3 kwietnia 2009 r. I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do specyfikacji z dnia 12.08.2015 r. Imię Nazwisko Stanowisko (wpisać odpowiednio: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka/położna)

Załącznik nr 4 do specyfikacji z dnia 12.08.2015 r. Imię Nazwisko Stanowisko (wpisać odpowiednio: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka/położna) Imię Nazwisko Stanowisko (wpisać odpowiednio: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka/położna) Proszę wypełnić tabelę Doświadczenie poprzez zaznaczenie krzyżykiem posiadanych rodzajów doświadczenia. Tabela

Bardziej szczegółowo

Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis

Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis Zeszyty naukowe Nr 2(12)/2012 Legnica 2012 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Komitet naukowy: dr hab. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

NOWE SZANSE, NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU KADR TURYSTYCZNYCH I UZDROWISKOWYCH. Szkolenia

NOWE SZANSE, NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU KADR TURYSTYCZNYCH I UZDROWISKOWYCH. Szkolenia NOWE SZANSE, NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU KADR TURYSTYCZNYCH I UZDROWISKOWYCH Szkolenia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW

OFERTA SZKOLEŃ PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW OFERTA SZKOLEŃ PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW 71-335 Szczecin Al. Wojska Polskiego 164 Szanowni Państwo, Sekretariat: tel. 91 421 15 35 fax. 91 422 54 73 e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego, dla pielęgniarek/pielęgniarzy Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", dla pielęgniarek/pielęgniarzy Warszawa 29.01.2010 r. prof. Andrzej Basiński Kierownik

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ratownictwa medycznego. Kompetencje i zadania polegające na zarządzaniu i koordynacji systemem na obszarze województwa oraz sprawowaniu nadzoru nad

ratownictwa medycznego. Kompetencje i zadania polegające na zarządzaniu i koordynacji systemem na obszarze województwa oraz sprawowaniu nadzoru nad Uzasadnienie Przesłaniem do opracowania projektu nowej ustawy o ratownictwie medycznym jest potrzeba usprawnienia funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w kraju, ocena realizacji Programu Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2014/2015 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 3 2. SKŁAD SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo