UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu 12 lutego 2005 r. w Bukowinie Tatrzańskiej pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu 12 lutego 2005 r. w Bukowinie Tatrzańskiej pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dniu 12 lutego 2005 r. w Bukowinie Tatrzańskiej pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Polska Rada Resuscytacji z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Prądnickiej 80, wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , w imieniu którego działają Prof. dr hab. n. med. Janusz Andres Prezes Rady, lek. med. Edyta Drab, lek. med. Piotr Koźbiał, a Związkiem Harcerstwa Polskiego Harcerską Szkołą Ratownictwa, organizacją pożytku publicznego, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 6, Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP w imieniu której działa, hm. Wiesław Maślanka Naczelnik ZHP i hm. Bogusław Kowalewski - Skarbnik ZHP, którzy oświadczają, że są upoważnieni do występowania, a dokonanie niniejszej czynności mieści się w zakresie ich umocowania, o następującej treści: 1 Strony niniejszej umowy zobowiązują się do współpracy przy organizacji szkoleń i konferencji medycznych z zakresu ratownictwa medycznego i prowadzenia badań naukowych z zakresu medycyny ratunkowej, na niżej określonych warunkach Polska Rada Resuscytacji umożliwi Związkowi Harcerstwa Polskiego zakup swoich publikacji, 2. Polska Rada Resuscytacji wyraża zgodę na wykorzystywanie w czasie kursów organizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego materiałów szkoleniowych (tablice, slajdy, itp.) Rady. 3. Szczegółowe zasady zakupu publikacji, o których mowa w ust. 1 będą określone w drodze odrębnych umów. 4. Strony oświadczają, że zgoda na wykorzystanie materiałów szkoleniowych, o której mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie kursów certyfikowanych przez Polską Radę Resuscytacji na warunkach określonych w 4 i 5.

2 3 1. Polska Rada Resuscytacji wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie informacji, w tym swojego znaku firmowego, w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących szkoleń prowadzonych przez Związek Harcerstwa Polskiego, a certyfikowanych przez Polską Radę Resuscytacji na warunkach określonych w 4 i Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się do umieszczania znaku firmowego Polska Rada Resuscytacji w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących szkoleń prowadzonych przez Związek Harcerstwa Polskiego, a certyfikowanych przez Polską Radę Resuscytacji na warunkach określonych w 4 i Stowarzyszenie zobowiązuje się do promowania działalności Polskiej Rady Resuscytacji w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz serwisach internetowych przygotowywanych przez Związek Harcerstwa Polskiego Polska Rada Resuscytacji oświadcza, że dokona certyfikacji kursu wyłącznie pod warunkiem, że kurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie oraz standardach Polskiej Rady Resuscytacji, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Polska Rada Resuscytacji zobowiązuje się do zapewnienia Związkowi Harcerstwa Polskiego niezbędnego wsparcia naukowego podczas przygotowania i prowadzenia certyfikowanych kursów. 3. Polskiej Radzie Resuscytacji służy wyłączne prawo nadzoru przygotowania i prowadzenia poszczególnych kursów, które zamierza certyfikować. Nadzór będzie sprawowany pod względem zgodności organizacji i przeprowadzenia kursu z zasadami określonymi w niniejszej umowie oraz standardach Polskiej Rady Resuscytacji. Decyzje podjęte w toku nadzoru przez umocowanego przedstawiciela Rady (dyrektora kursu) są natychmiast wykonalne i nie przysługują od nich żadne środki odwoławcze. 4. Dyrektor kursu i audytor kursu są powoływani przez Prezesa Polskiej Rady Resuscytacji. Dyrektor kursu jest powoływany na wniosek Związku Harcerstwa Polskiego. 5. Dyrektor kursu, w ramach nadzoru, jest upoważniony między innymi do: zatwierdzania programu szkolenia, kontroli kwalifikacji osób szkolących, kontroli materiałów przekazywanych uczestnikom kursu, wizytowania prowadzonych zajęć oraz odwołania lub przerwania kursu w przypadku prowadzenia go w sposób sprzeczny z zasadami określonymi

3 w niniejszej umowie lub standardach Polskiej Rady Resuscytacji. Przerwanie kursu jest równoznaczne z odmową wydania przez Polską Radę Resuscytacji certyfikatu Związkowi Harcerstwa Polskiego i uczestnikom kursu. 6. Audytor kursu, w ramach nadzoru, jest upoważniony do: kontroli kwalifikacji osób szkolących, kontroli materiałów przekazywanych uczestnikom kursu oraz wizytowania prowadzonych zajęć. 7. Dyrektor kursu określa tryb i zasady przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs. 8. Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się do niezwłocznego przedkładania dyrektorowi kursu wszelkich materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonywania nadzoru, w tym między innymi programu kursu, dokumentów poświadczających kwalifikacje osób szkolących, listę uczestników kursu Po stwierdzeniu przez dyrektora kursu, że kurs został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie oraz standardach Polskiej Rady Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji wyda certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie lub ukończenie kursu każdemu uczestnikowi kursu. 2. Materiały niezbędne do wystawienia certyfikatów, o których mowa w ust. 1 i 2, dostarczy własnym kosztem i staraniem Związek Harcerstwa Polskiego Z tytułu sprawowania nadzoru nad realizacją kursów Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (BLS/AED) certyfikowanych na zasadach określonych w 4 i 5 oraz wyrażenia zgody na korzystanie z materiałów, o których mowa w 2 ust. 2 Związek Harcerstwa Polskiego zapłaci Polskiej Radzie Resuscytacji wynagrodzenie w kwocie stanowiącej iloczyn liczby uczestników kursu i pięciu złotych powiększonej o należny podatek od towarów i usług VAT, 2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie następować na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polską Radę Resuscytacji po zakończeniu kursu. Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się do przekazania Polskiej Radzie Resuscytacji, niezwłocznie po zakończeniu kursu, informacji na temat liczby jego uczestników. 3. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. Miejscem płatności jest bank Polskiej Rady Resuscytacji wskazany na fakturze.

4 4. Polska Rada Resuscytacji oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP Związek Harcerstwa Polskiego oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP Związek Harcerstwa Polskiego oświadcza, że upoważnia Polską Radę Resuscytacji do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta na czas określony do dnia 12 II 2007 r. 2. Strony ustalają, iż każdej z nich przysługiwać będzie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia jej postanowień przez którąkolwiek ze stron, w szczególności w przypadku nadużywania bądź niezgodnego z warunkami określonymi w 3 posługiwania się znakiem firmowym Polskiej Rady Resuscytacji. 3. W przypadku nadużywania bądź niezgodnego z warunkami określonymi w 3 posługiwania się znakiem firmowym Polskiej Rady Resuscytacji, w szczególności posługiwaniem się znakiem firmowym Polskiej Rady Resuscytacji w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących szkoleń prowadzonych przez Związek Harcerstwa Polskiego niecertyfikowanych przez Polską Radę Resuscytacji, Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości ,- zł (dziesięć tysięcy złotych). 8 Strony ustalają, iż wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. POLSKA RADA RESUSCYTACJI ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

5 Standardy przeprowadzenia kursu Podstawowych Zabiegów resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (BLS/AED) I.Ilekroć w niniejszych Standardach jest mowa o: 1.Kursie rozumie się przez to kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (BLS/AED) zgodny z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i certyfikowany przez Polską Radę Resuscytacji (PRR); 2.Organizatorze rozumie się przez to osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która na podstawie umowy o współpracy zawartej z Polską Radą Resuscytacji, organizuje i odpowiada za przeprowadzenie kursu; 3.Koordynatorze kursu - rozumie się przez to osobę fizyczną upoważnioną przez organizatora do podejmowania decyzji dotyczących sposobu i formy przeprowadzenia kursu; 4.Dyrektorze kursu - rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą uprawnienia Instruktora BLS/AED nadane przez Europejską Radę Resuscytacji, oraz odbyte co najmniej dwa kursy BLS/AED jako pełny instruktor, odpowiedzialną za przeprowadzenie kursu i władną do podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji dotyczących tego kursu, w tym decyzji o odwołaniu lub przerwaniu kursu oraz o odmowie certyfikacji kursu; dyrektor kursu jest powołany przez Prezesa Polskiej Rady Resuscytacji; 5.Pełnym instruktorze rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą uprawnienia Instruktora BLS/AED nadane przez Europejską Radę Resuscytacji; 6.Młodszym instruktorze rozumie się przez to osobę fizyczną, która ukończyła kurs Instruktorski Europejskiej Rady Resuscytacji, jednak nie posiada wymaganej przez Europejską Radę Resuscytacji praktyki w prowadzeniu kursów; 7.Oryginalnym podręczniku do kursu rozumie się przez to podręcznik Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne podręcznik do kursu i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna podręcznik do kursu wydany przez PRR; oryginalnym podręcznikiem do kursu nie jest kopia wykonana w jakiejkolwiek technice; II.Organizator zobowiązany jest do zapewnienia prowadzenia kursu przez instruktorów w liczbie 1 pełny instruktor na każdych 6 kandydatów.

6 III.Organizator jest zobowiązany do zgłoszenia Prezesowi Polskiej Rady Resuscytacji terminu i miejsca kursu, na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem jego rozpoczęcia, chyba, że Prezes Polskiej Rady Resuscytacji wyrazi zgodę na skrócenie terminu zgłoszenia. IV.Organizator jest zobowiązany do zakupu w ERC lub PRR oraz doręczenia każdemu uczestnikowi kursu oryginalnego podręcznika do kursu, na co najmniej tydzień przed terminem jego rozpoczęcia. PRR dostarczy organizatorowi kursu zamówione oryginalne podręczniki w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Ewentualne koszty związane z dostarczeniem oryginalnych podręczników pokrywa organizator kursu. V.Organizator kursu jest zobowiązany do zapewnienia pomieszczeń i sprzętu niezbędnego do prowadzenia kursu zgodnie z listą stanowiącą załącznik do niniejszych Standardów. Firma Medtronic Polska zobowiązała się do dostarczania na kursy BLS/AED organizowane pod nadzorem Polskiej Rady Resuscytacji swoich defibrylatorów automatycznych i z tą firmą organizator powinien kontaktować się w pierwszej kolejności. VI.Organizator kursu jest zobowiązany do umożliwienia dyrektorowi kursu dokonania oględzin pomieszczeń określonych i sprzętu określonego w pkt. VII oraz do doręczenia dokumentów pomocniczych, co najmniej na jeden dzień przed terminem rozpoczęcia kursu. VII. Organizator kursu jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim instruktorom prowadzącym kurs wyżywienia oraz pełnego zwrotu poniesionych kosztów przejazdu i zakwaterowania. VIII.Dyrektor kursu ustala program kursu, zgodny z zaleceniami właściwej grupy roboczej Polskiej Rady Resuscytacji i przekazuje organizatorowi ten program oraz listę dokumentów pomocniczych, o których mowa w pkt. IX, na co najmniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia kursu. IX. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor kursu może wyrazić zgodę na zmianę niektórych z obowiązków organizatora określonych w niniejszych Standardach. Zmiana nie może dotyczyć maksymalnej liczby uczestników kursu oraz zwolnienia z obowiązku zakupu i doręczenia uczestnikom oryginalnego podręcznika. X.Naruszenie przez organizatora któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszych Standardach, bez zgody dyrektora kursu, stanowi podstawę do podjęcia przez dyrektora kursu decyzji o odwołaniu kursu, jego przerwaniu lub decyzji o odmowie certyfikacji kursu; przerwanie

7 kursu jest równoznaczne z odmową jego certyfikacji. XI.Decyzję, o której mowa w pkt. XV dyrektor kursu ustnie przekazuje koordynatorowi kursu oraz niezwłocznie informuje o jej treści Prezesa Polskiej Rady Resuscytacji; decyzja ta jest natychmiast wykonalna i nie przysługują od niej żadne środki odwoławcze. W terminie 14 dni od daty przerwania kursu lub jego odwołania dyrektor kursu przesyła organizatorowi pisemne uzasadnienie swojej decyzji. XII. Decyzje o powołaniu wszystkich instruktorów podejmuje dyrektor kursu w uzgodnieniu z koordynatorem kursu. XIII. Koszty prowadzenia kursu, w tym wynagrodzenie dyrektora kursu i pełnych instruktorów, ponosi organizator. XIV. Każdy kurs może zostać poddany audytowi. Audyt jest wykonywany przez audytora kursu powoływanego przez Prezesa Polskiej Rady Resuscytacji. XV.Audytor kursu, w ramach nadzoru, jest upoważniony do: kontroli kwalifikacji osób szkolących, kontroli materiałów przekazywanych uczestnikom kursu oraz wizytowania prowadzonych zajęć.

8 Środki niezbędne do prowadzenia Kursu BLS/AED oraz Kursu Instruktorskiego: Warunki lokalowe - Miejsce do prowadzenia wykładów (powinna pomieścić wszystkich uczestników i instruktorów) - Miejsce do prowadzenia ćwiczeń (1 na 6 uczestników) - Pomieszczenie dla instruktorów (powinno pomieścić wszystkich Instruktorów podczas przerw i spotkań) - Stołówka - Toalety Każdy instruktor powinien dostać: - Przed kursem: o Program kursów BLS, AED I instruktorskiego o Podręczniki do kursów BLS, AED i Instruktorski o Slajdy używane w trakcie kursu - Na kursie o Długopis Identyfikator (logo ERC i lokalnego organizatora, imię i nazwisko wyraźnie widoczne) Każdy uczestnik powinien dostać: - Przed kursem: o Program kursów BLS, AED I instruktorskiego o Podręczniki do kursów BLS, AED i Instruktorski o Kartę oceny BLS I AED (nieformalna) - Na kursie: o Długopis o Identyfikator (logo ERC i lokalnego organizatora, imię i nazwisko wyraźnie widoczne) Na 6 uczestników (= jedna grupa ćwiczeniowa): - Jeden manekin do nauki resuscytacji osoby dorosłej (kiedy używane są prawdziwe AED niezbędny jest manekin z możliwością symulacji rytmów) - Dodatkowe płuca lub drogi oddechowe w zależności od typu manekina - Sprzęt do dezynfekcji (gaziki, środek czyszczący) - Jedna maska twarzowa (co najmniej) - Jedno AED, preferowane trenerzy, elektrody, dodatkowe baterie elektrody właściwe dla danego AED zapasowe baterie

9 Sprzęt audio-video - Rzutnik multimedialny (preferowane dwa na kurs instruktorski) - Wskaźnik laserowy (jeden na salę wykładową) - Rzutnik folii (zamiast rzutnika multimedialnego) - Komputer - Aparat cyfrowy z możliwością podpięcia do komputera - Biała tablica + pisaki (każda sala ćwiczeniowa) - Przedłużacz Inne - Lista uczestników (do rejestracji) - Lista uczestników z podziałem na grupy - Dodatkowe identyfikatory, pisaki - Oznaczenia sal (kartki A4) rejestracja, sala wykładowa i ćwiczeniowe (ponumerowane) pomieszczenie instruktorów, toaleta, stołówka - Ankieta oceniająca kurs dla kursantów Podczas przerw: napoje zimne i gorące, ciasteczka

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WiMBP-II-212-12/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy Umowa Nr..-082- /20 zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: MAE/158/2014 Warszawa, dn. 18.07.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia RP-EFS-271-IV-3/09 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 telefon/fax: 018 33-75-850 e-mail: krli@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo