Powiat Sokołowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat Sokołowski 2011-2013"

Transkrypt

1 Powiat Sokołowski

2 Projekty realizowane przez Powiat Sokołowski Projekty twarde:

3 Rozwój e usług w powiecie Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza Działania 2.2 Rozwój e- usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego sokołowskim

4 Rozwój e usług w powiecie sokołowskim Projekt został zrealizowany przez Powiat Sokołowski (beneficjent) w partnerstwie z ośmioma Gminami, tj.: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, Repki, Korczew (Powiat Siedlecki) w okresie od dnia r. do dnia r. Całkowita wartość projektu: ,02 PLN, w tym koszty kwalifikowalne: ,62 PLN, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%, tj.: ,47 PLN Zrealizowany projekt wpisuje się w działania mające na celu budowę społeczeństwa informacyjnego w skali województwa mazowieckiego, powiatu oraz poszczególnych gmin.

5 Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

6 Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych Projekt pn.: Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych został zrealizowany przez Powiat Sokołowski (beneficjent) w okresie od dnia do dnia r. Całkowita wartość projektu (koszty kwalifikowalne): ,00 PLN, w tym dofinansowanie ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%, tj.: ,00 PLN.

7 Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi realizowanego w ramach Priorytetu 2 Poprawa jakości życia programu PL-BY-UA. Projekt zostanie zrealizowany obszarze transgranicznym Regionu Ostrołęcko Siedleckiego zlokalizowanego w północno - wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim i Obwodu Wołyńskiego położonego w północno zachodniej części Ukrainy.

8 Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi Pierwszą grupą docelowa projektu jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim mająca swoją siedzibę w mieście Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 21. Druga grupą docelowa projektu jest Główny Zarząd Ministerstwa Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych i Zabezpieczenia Ludności przed Skutkami Katastrofy w Czernobylu Obwodu Wołyńskiego, którego siedziba mieści się w mieście Łuck, przy ulicy Elektroapparatnej 8. Wnioskodawcą i Liderem Projektu jest Powiat Sokołowski. Całkowita przewidywana do otrzymania kwota dofinansowania to ,11 Euro a całkowita wartość projektu to ,17 Euro.

9 Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą poprzez PKS Sokołów w Sokołowie Podlaskim S.A. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sokołów w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , na realizację projektu składanego w ramach konkursu dla Działania 5.1 Transport miejski, Priorytet V Wzmacniani roli miast w rozwoju regionu. Projekt przewiduje zakup 5 szt. nowoczesnego taboru transportu publicznego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z systemem informacji dźwiękowej, wyposażonego w silniki spełniające normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO5, przystosowanego do zasilania biopaliwem, wprowadzenie biletu elektronicznego, tzw. EM-karty, zakup zewnętrznych i wewnętrznych tablic informacyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi ,75 zł., poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 80%.

10 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim Celem nadrzędnym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Sokołowskiego poprzez umożliwienie dostępu w okresie realizacji Projektu oraz wymaganym okresie trwałości Projektu do Internetu dla 50 gospodarstw zagrożonych marginalizacją dostępu do Internetu z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnosprawności. Stworzenie możliwości swobodnego dostępu do Internetu Użytkownikom Końcowym Projektu oraz mieszkańcom Powiatu zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w 4 jednostkach podległych Wnioskodawcy, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu i zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz w istniejących świetlicach komputerowych jednostek podległych. Rozwój umiejętności korzystania z narzędzi komputera oraz w zakresie obsługi Internetu poprzez przeprowadzenie szkoleń w grupie 50 BO. Wartość projektu ,00 zł Dofinansowanie 100%

11 Projekty realizowane przez Powiat Sokołowski Projekty miękkie:

12 W latach Powiat Sokołowski przystąpił do realizacji 17 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

13 Tytuł projektu Działanie Kwota projektu Szansa na nowe jutro Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Podnosząc kwalifikacje wzmacniamy bezpieczeństwo powiatu sokołowskiego Szkoląc strażaków przeciwdziałamy wykluczeniu Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji do ,00 zł ,00 zł Wkład własny powiatu ,00 zł Do ,00 zł Do ,00 zł Edukacja sokołowskich strażaków wzrost kultury bezpieczeństwa w powiecie sokołowskim Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Do ,00 zł

14 Tytuł projektu Działanie Kwota projektu Wsparcie Wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Profesjonalne kardy regionu program podnoszenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw z terenu powiatu sokołowskiego Szkolenie dowódców OSP szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Warsztaty twórczo poznawcze osób niepełnosprawnych Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ,00 zł Wkład własny powiatu: ,29 zł ,00 zł Do ,00 zł Do ,00 zł Warsztaty twórczo poznawcze osób niepełnosprawnych II Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Do ,00 zł

15 Tytuł projektu Działanie Kwota projektu Stop wykluczeniu Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Do ,00 zł Stop wykluczeniu II Przyjazny Urząd Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim II Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Do ,00 zł Do ,00 zł Do ,00 zł Do ,00 zł

16 W ramach projektów miękkich: Doposażono pracownie Zespołu Szkół Nr 1: (logistyczna, hotelarską, informatyczną oraz chemiczną) w materiały i pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt Zakupiono komplety podręczników dla uczniów techników

17 W ramach projektów miękkich: Wyposażono siłownię Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w nowoczesny sprzęt Cardio o łącznej wartości ,00 zł

18 W ramach projektów miękkich: Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego przeszli profesjonalne kursy (informatyczne, językowe, barman, kelner, obsługa kasy fiskalnej i wózka widłowego czy kurs prawa jazdy)

19 W ramach projektów miękkich: Wyposażono gabinet psychologa i pedagoga w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim w meble, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz pomoce dydaktyczne

20 W ramach projektów miękkich: Wyposażono nowo powstały gabinet rehabilitacyjny do którego kupiony został stół rehabilitacyjny oraz rower treningowy

21 W ramach projektów miękkich: w ramach projektów szkoleniowych swoje kwalifikacje i kompetencji mogli podnieść urzędnicy Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, Urzędu Gminy Ceranów, pracownicy micro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych

22 W ramach projektów miękkich: W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie od marca 2012 roku realizowany jest cykl dwóch półrocznych projektów Warsztaty twórczo-poznawcze osób niepełnosprawnych, W ramach tego przedsięwzięcia funkcjonują pracownie: integracji społecznej, gastronomiczna, plastyczna, witrażu i mozaiki, terapii psychomotorycznej oraz sekcja bezpieczeństwa pracy.

23 W ramach projektów miękkich: Od 2011 r. Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim dysponuje nowoczesną salą konferencyjną. Została ona utworzona zgodnie z wnioskiem, złożonym r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Koszt utworzenia sali zł, z czego zł to kwota dofinansowania z rezerwy Fundusz Pracy, pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy; zł stanowi wkład własny Powiatu Sokołowskiego

24 W ramach projektów miękkich: Podniesiono kwalifikacje strażaków i strażaków ochotników poprzez organizację szkoleń podnoszących ich kompetencje zawodowe ( szkolenie dowódców OSP, obsługi podnośników i urządzeń ciśnieniowych itp.)

25 Remonty i doposażenie placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sokołowski

26 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim. Wartość ogólna ,00 zł Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł Wkład Powiatu ,00 zł

27 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Odnowa pokrycia dachowego budynku szkolnego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Wartość inwestycji ,00 zł rezerwa subwencji oświatowej ,00 zł Wkład Powiatu ,00 zł

28 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Wyremontowano oraz doposażono pracownie lekcyjne

29 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim W ramach godzin lekcyjnych sponsorowanych przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim do Zespołu Szkół Specjalnych wprowadzono zajęcia z dogoterapii

30 Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 Wartość inwestycji ,00 zł rezerwa subwencji oświatowej ,00 zł wkład własny powiatu ,00 zł

31 Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim Generalny remont dachu budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim Wartość inwestycji ,00 zł Wyłonienie wykonawcy oraz zakup materiałów

32 Termomodernizacja warsztatów przy Zespole Szkół Nr 1 Wykonano termomodernizację budynku warsztatów szkolnych w ZSZ Nr 1 w Sokołowie Podlaskim przy wsparciu WFOŚiGW w Warszawie. Wartość termomodernizacji to ok ,00 zł

33 I Liceum Ogólnokształcące Wyposażenie pracowni edukacji ekologicznej I LO w ramach I etapu projektu Ekoliceum szkoła z myślą o przyszłości Wartość inwestycji ,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł Wkład Powiatu Sokołowskiego ,00 zł

34 I Liceum Ogólnokształcące Wybudowanie konstrukcji wsporczej pod obserwatorium astronomiczne na stropie i dachu I Liceum Ogólnokształcącego Wartość inwestycji ,00 zł

35 Wykaz aparatury i sprzętu medycznego zakupionego na rzecz SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim w ramach przekazanych przez Powiat dotacji

36 rok 2011 wysokość przekazanej dotacji ,00 zł inkubator transportowy urządzenie do elektrochirurgii z wyposażeniem zestaw laparoskopowy w wraz z instrumentami laparoskopowymi

37 rok 2012 wysokość przekazanej dotacji ,00 zł echokardiograf aparat do USG zestaw rejestrowy z oprogramowaniem respirator stacjonarny respirator transportowy 2 sztuki

38 rok 2013 wysokość przekazanej dotacji ,00 zł aparat RTG zestaw do ogrzewania pacjenta Wideokolonoskop od września przy szpitalu działa szkoła rodzenia przygotowująca przyszłe mamy i tatusiów do porodu i opieki nad noworodkiem.

39 Inicjatywy Powiatu Sokołowskiego

40 Zakład Aktywności Zawodowej Dnia 13 czerwca została zawarta umowa użyczenia lokali pomiędzy Powiatem Sokołowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu i Caritasem Diecezji Drohiczyńskiej. Zarząd Powiatu Sokołowskiego oddał w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na okres 10 lat lokale użytkowe wraz z wyposażeniem, o łącznej powierzchni 1551,13 m2, znajdujące się w budynku przy u l. O l e k s i a k a W i c h u r y 3 a w Sokołowie Podlaskim. Przedmiot użyczenia zgodnie z umową zostanie wykorzystany na utworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Projekt Caritasu Diecezji Drohiczyńskiej realizowany jest z myślą i na rzecz osób niepełnosprawnych. Ma on na celu usprawnianie oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych poprzez pracę. Utworzenie ZAZ-u w Sokołowie Podlaskim przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Da możliwość zatrudnienia ok. 70 osób, z tego 50 osób niepełnosprawnych i 20 osób sprawnych. Działalność ZAZ-u skierowana będzie głównie na gastronomię prowadzenie kuchni, sporządzanie i odsprzedaż posiłków dla różnego typu instytucji z dowozem (catering) oraz wynajem sali na różne imprezy okolicznościowe. Pomieszczenia mają być zagospodarowane również na biura, hostel, część rehabilitacyjną i ewentualnie mieszkania chronione. W przyszłości zamierza się wykonać montaż windy w budynku oraz parking przy nieruchomości. Działania Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przy współpracy Powiatu Sokołowskiego służyć będą całemu społeczeństwu powiatu i przyczynią się do aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

41 PKS Sokołów własnością powiatu 24 marca 2011 w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie podpisano z Ministrem Aleksandrem Gradem umowę nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji PKS SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna. Na mocy tej umowy Powiat Sokołowski stał się jedynym właścicielem 100 % akcji przedsiębiorstwa.

42 Podyplomowe Studia Menedżerskie organizowane przez Uniwersytet Warszawski w Sokołowie Podlaskim Podyplomowe Studia Menedżerskie skierowane były do kadry menedżerskiej administracji samorządowej i rządowej oraz lokalnego biznesu. Obejmują 160 godzin zajęć, z których większość odbywały się w Sokołowie Podlaskim, w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego. Celem studiów jest poszerzenie i unowocześnienie wiedzy oraz umiejętności uczestników w zakresie sprawnego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej i Unii Europejskiej. Ważnym aspektem była również integracja kadr menedżerskich powiatu sokołowskiego wokół problemów rozwoju regionalnego.

43 Kurs kierowania ruchem drogowym dla strażaków OSP Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego przy współpracy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim i Komendą Miejską Policji w Siedlcach zorganizował kurs kierowania ruchem drogowym. Uczestniczyło w nim 293 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz 6 pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego. Działanie to miało na celu zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników dróg publicznych, a wyszkolenie tak dużej liczby osób z pewnością usprawni ruch na drogach podczas zdarzeń losowych, czy uroczystości lokalnych.

44 Pomoc rzeczowa dla strażaków z OSP Dzięki staraniom Starosty Sokołowskiego Leszka Iwaniuka, który jest jednocześnie Prezesem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokołowie Podlaskim możliwe było przekazanie członkom OSP Suchodół i OSP Tchórznica sprzętu strażackiego o wartości 29390,00 zł. Strażacy tych jednostek otrzymali między innymi hełmy bojowe, ubrania specjalne, buty gumowe i skórzane, ubrania koszarowe, kominiarki, pasy bojowe, węże pożarnicze, rozdzielacz kulowy oraz wyciągarkę samochodową. Strażacy ochotnicy z miasta Sokołów Podlaski oraz gmin: Jabłonna Lacka i Sabnie odebrali z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie cztery ambulanse.

45 Wydarzenia kulturalne organizowane przez Powiat Sokołowski

46 Powiatowy Dzień Strażaka

47 Dożynki Powiatowe

48 Turniej piłkarskich siódemek o Puchar Starosty Sokołowskiego Co roku w sierpniu na boiskach w Tchórznicy i Sabniach odbywa się Turniej Powiatowych Piłkarskich Siódemek o Puchar Starosty Sokołowskiego.

49 Certyfikat EuroRenoma Uzyskanie Certyfikatu Europejskiego Rejestru Renomowanych przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim to wyróżnienie oraz oznaka prestiżu. Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera jedynie te podmioty (przedsiębiorstwa i instytucje), które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki.

BIULETYN. Szanowni Państwo, Starosta Powiatu Sokołowskiego. Leszek Iwaniuk INFORMACYJNY

BIULETYN. Szanowni Państwo, Starosta Powiatu Sokołowskiego. Leszek Iwaniuk INFORMACYJNY Numer 1 (35) styczeń 2013 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM PÓŁMETEK KADENCJA 2010 2014 Szanowni Państwo, Jesteśmy na półmetku kadencji Powiatu Sokołowskiego. Przez ostatnie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Zakup samochodu ratownictwa wodnego dla Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska naturalnego 758/2014/Wn12/NZ-UR-LZ/D Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupu

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

A. DOCHODY WŁASNE 36.726.298,00 zł

A. DOCHODY WŁASNE 36.726.298,00 zł B U D Ż E T P O W I A T U 126.845.237,33 zł A. DOCHODY WŁASNE 36.726.298,00 zł I. Udziały w podatkach budżetu państwa 32.710.798,00 zł 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8.000.000,00

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb

Bardziej szczegółowo

Złożone wnioski w 2011 (na kwotę) W tym:

Złożone wnioski w 2011 (na kwotę) W tym: Urząd Miasta 5,,Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy - POKL 007-0, Priorytet IX, Działanie 9.,,LEPSZY ZAODZIE - POKL 007-0, Priorytet IX, Działanie 9.,,JUŻ IEM

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010 stan na 31 grudnia 2010 r. Ogłoszone konkursy w latach 2007-2010 październik 2007

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola:

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: I. Projekt Szansa na przedszkole 1. Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2. Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Wizyta Premiera Donalda Tuska na terenie Powiatu Sokołowskiego INWESTYCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

BIULETYN INFORMACYJNY. Wizyta Premiera Donalda Tuska na terenie Powiatu Sokołowskiego INWESTYCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 2 (36) sierpień 2013 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Wizyta Premiera Donalda Tuska na terenie Powiatu Sokołowskiego 2 sierpnia 2013 roku Starosta Sokołowski Leszek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najważniejsze działania m.st. Warszawy 1. Projekty: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz Nowoczesne technologie szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim

Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim CZYM JEST PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013? Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest odpowiedzią na wyzwania,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO Trzymacie Państwo w rękach broszurę informującą o realizacji w 2009 roku przez Powiat Siedlecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu Nowa Szansa na Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej złoŝonych wniosków o dofinansowanie

na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej złoŝonych wniosków o dofinansowanie Informacja na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej i wsparcia krajowego w roku 2008, złoŝonych wniosków o dofinansowanie oraz planowanych projektów na rok 2009

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Rynku Pracy Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE:

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: LP. NA JAKI CEL UZYSKANO DOFINANSOWANIE 1. Kanalizacja ciśnieniowa we wsi Parole (2 etapy) Z JAKIEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIE ROK przyznania dofinans.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim to jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Powiecie Mińskim, która nie uległa modzie tworzenia klas ogólnokształcących o zachęcająco brzmiących

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych

PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych www.zsme.edu.pl www.bit.ly/zsm-e PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych Zespół Szkół Mechaniczno Elektronicznych ul. Toszecka 25B

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: Od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej ( ) - dofinansowany ze środków PFRON.

Projekt pn.: Od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej ( ) - dofinansowany ze środków PFRON. Inne Projekty Inne Projekty Czwartek, 16-05-2013 Wykaz, wraz z krótkim opisem, pozostałych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 79 /08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 19 sierpnia 2008r.

Protokół Nr 79 /08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 19 sierpnia 2008r. Protokół Nr 79 /08 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 19 sierpnia 2008r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE LATA BENEFICJENT / jednoska wykonująca TYTUŁ PROJEKTU / ZAKRES TEMATYCZNY PROGRAM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE KOSZT PROJEKTU OGÓŁEM KWOTA DOFINANSOWANI A DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zgodnie z zawartym w dniu 28 czerwca 2012r. porozumieniem o dofinansowanie, zrealizował

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Tu warto mieszkać i inwestować!

Tu warto mieszkać i inwestować! Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach wraz z wyposażeniem. W budynku funkcjonują: świetlica środowiskowa z pracownią komputerową, Izba Regionalna oraz

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności.

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności. Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU W 2014 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła ogółem 5 protokołowanych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010. www.powiatkluczborski.pl

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010. www.powiatkluczborski.pl Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010 Wykonanie dochodów budżetu za 2010 r. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 rok 30000000 25000000 20000000 Wykonanie Plan

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax. PROGRAM Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku (działanie zgodne z pkt 7.2. Listy przedsięwzięć priorytetowych)

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH

INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH 1. Inwestycje zrealizowane w 2011r. INWESTYCJE ZREALIZOWANE 1.1. Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach RPOWL na lata 2007 2013 Poprawa standardu i zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Efekty współpracy międzynarodowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kształceniu bezpiecznych zachowań Białystok, 6 grudnia 2011 r. Instytucje realizujące współpracę międzynarodową: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Nowe Szanse w MOPS II

Nowe Szanse w MOPS II SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS II REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE POWIATU GIŻYCKIEGO 2012-2014 z udziałem środków europejskich

PLANY INWESTYCYJNE POWIATU GIŻYCKIEGO 2012-2014 z udziałem środków europejskich PLANY INWESTYCYJNE POWIATU GIŻYCKIEGO 2012-2014 z udziałem środków europejskich 14 220 178 zł (3 174 147 ) to wydatki inwestycyjne i tzw. miękkie Powiatu Giżyckiego na programy i projekty realizowane bądź

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 1140/246/09 Pomorskiego z dnia 10 września 2009 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie DROGA DO KARIERY

Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie DROGA DO KARIERY DROGA DO KARIERY Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 PROJEKTY ZGŁASZANE PRZEZ GMINĘ MIKOŁÓW DO REALIZACJI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 (ZIT)

PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 PROJEKTY ZGŁASZANE PRZEZ GMINĘ MIKOŁÓW DO REALIZACJI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 (ZIT) PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 PROJEKTY ZGŁASZANE PRZEZ GMINĘ MIKOŁÓW DO REALIZACJI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 (ZIT) 1. Nowoczesne źródła energii - budowa farm słonecznych na

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE: ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 0 800 88 11 22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE: - FUNDUSZU PRACY

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Normalna Przyszłość za okres 01 stycznia 31 grudnia 2012 roku Nazwa Organizacji: Fundacja Normalna Przyszłość Siedziba i adres Organizacji:, 04-028 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin

Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Konferencja podsumowująca realizację projektu MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą Projekt MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo