Powiat Sokołowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat Sokołowski 2011-2013"

Transkrypt

1 Powiat Sokołowski

2 Projekty realizowane przez Powiat Sokołowski Projekty twarde:

3 Rozwój e usług w powiecie Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza Działania 2.2 Rozwój e- usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego sokołowskim

4 Rozwój e usług w powiecie sokołowskim Projekt został zrealizowany przez Powiat Sokołowski (beneficjent) w partnerstwie z ośmioma Gminami, tj.: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, Repki, Korczew (Powiat Siedlecki) w okresie od dnia r. do dnia r. Całkowita wartość projektu: ,02 PLN, w tym koszty kwalifikowalne: ,62 PLN, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%, tj.: ,47 PLN Zrealizowany projekt wpisuje się w działania mające na celu budowę społeczeństwa informacyjnego w skali województwa mazowieckiego, powiatu oraz poszczególnych gmin.

5 Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

6 Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych Projekt pn.: Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych został zrealizowany przez Powiat Sokołowski (beneficjent) w okresie od dnia do dnia r. Całkowita wartość projektu (koszty kwalifikowalne): ,00 PLN, w tym dofinansowanie ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%, tj.: ,00 PLN.

7 Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi realizowanego w ramach Priorytetu 2 Poprawa jakości życia programu PL-BY-UA. Projekt zostanie zrealizowany obszarze transgranicznym Regionu Ostrołęcko Siedleckiego zlokalizowanego w północno - wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim i Obwodu Wołyńskiego położonego w północno zachodniej części Ukrainy.

8 Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi Pierwszą grupą docelowa projektu jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim mająca swoją siedzibę w mieście Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 21. Druga grupą docelowa projektu jest Główny Zarząd Ministerstwa Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych i Zabezpieczenia Ludności przed Skutkami Katastrofy w Czernobylu Obwodu Wołyńskiego, którego siedziba mieści się w mieście Łuck, przy ulicy Elektroapparatnej 8. Wnioskodawcą i Liderem Projektu jest Powiat Sokołowski. Całkowita przewidywana do otrzymania kwota dofinansowania to ,11 Euro a całkowita wartość projektu to ,17 Euro.

9 Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą poprzez PKS Sokołów w Sokołowie Podlaskim S.A. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sokołów w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , na realizację projektu składanego w ramach konkursu dla Działania 5.1 Transport miejski, Priorytet V Wzmacniani roli miast w rozwoju regionu. Projekt przewiduje zakup 5 szt. nowoczesnego taboru transportu publicznego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z systemem informacji dźwiękowej, wyposażonego w silniki spełniające normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO5, przystosowanego do zasilania biopaliwem, wprowadzenie biletu elektronicznego, tzw. EM-karty, zakup zewnętrznych i wewnętrznych tablic informacyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi ,75 zł., poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 80%.

10 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim Celem nadrzędnym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Sokołowskiego poprzez umożliwienie dostępu w okresie realizacji Projektu oraz wymaganym okresie trwałości Projektu do Internetu dla 50 gospodarstw zagrożonych marginalizacją dostępu do Internetu z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnosprawności. Stworzenie możliwości swobodnego dostępu do Internetu Użytkownikom Końcowym Projektu oraz mieszkańcom Powiatu zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w 4 jednostkach podległych Wnioskodawcy, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu i zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz w istniejących świetlicach komputerowych jednostek podległych. Rozwój umiejętności korzystania z narzędzi komputera oraz w zakresie obsługi Internetu poprzez przeprowadzenie szkoleń w grupie 50 BO. Wartość projektu ,00 zł Dofinansowanie 100%

11 Projekty realizowane przez Powiat Sokołowski Projekty miękkie:

12 W latach Powiat Sokołowski przystąpił do realizacji 17 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

13 Tytuł projektu Działanie Kwota projektu Szansa na nowe jutro Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Podnosząc kwalifikacje wzmacniamy bezpieczeństwo powiatu sokołowskiego Szkoląc strażaków przeciwdziałamy wykluczeniu Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji do ,00 zł ,00 zł Wkład własny powiatu ,00 zł Do ,00 zł Do ,00 zł Edukacja sokołowskich strażaków wzrost kultury bezpieczeństwa w powiecie sokołowskim Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Do ,00 zł

14 Tytuł projektu Działanie Kwota projektu Wsparcie Wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Profesjonalne kardy regionu program podnoszenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw z terenu powiatu sokołowskiego Szkolenie dowódców OSP szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Warsztaty twórczo poznawcze osób niepełnosprawnych Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ,00 zł Wkład własny powiatu: ,29 zł ,00 zł Do ,00 zł Do ,00 zł Warsztaty twórczo poznawcze osób niepełnosprawnych II Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Do ,00 zł

15 Tytuł projektu Działanie Kwota projektu Stop wykluczeniu Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Do ,00 zł Stop wykluczeniu II Przyjazny Urząd Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim II Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Do ,00 zł Do ,00 zł Do ,00 zł Do ,00 zł

16 W ramach projektów miękkich: Doposażono pracownie Zespołu Szkół Nr 1: (logistyczna, hotelarską, informatyczną oraz chemiczną) w materiały i pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt Zakupiono komplety podręczników dla uczniów techników

17 W ramach projektów miękkich: Wyposażono siłownię Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w nowoczesny sprzęt Cardio o łącznej wartości ,00 zł

18 W ramach projektów miękkich: Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego przeszli profesjonalne kursy (informatyczne, językowe, barman, kelner, obsługa kasy fiskalnej i wózka widłowego czy kurs prawa jazdy)

19 W ramach projektów miękkich: Wyposażono gabinet psychologa i pedagoga w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim w meble, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz pomoce dydaktyczne

20 W ramach projektów miękkich: Wyposażono nowo powstały gabinet rehabilitacyjny do którego kupiony został stół rehabilitacyjny oraz rower treningowy

21 W ramach projektów miękkich: w ramach projektów szkoleniowych swoje kwalifikacje i kompetencji mogli podnieść urzędnicy Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, Urzędu Gminy Ceranów, pracownicy micro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych

22 W ramach projektów miękkich: W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie od marca 2012 roku realizowany jest cykl dwóch półrocznych projektów Warsztaty twórczo-poznawcze osób niepełnosprawnych, W ramach tego przedsięwzięcia funkcjonują pracownie: integracji społecznej, gastronomiczna, plastyczna, witrażu i mozaiki, terapii psychomotorycznej oraz sekcja bezpieczeństwa pracy.

23 W ramach projektów miękkich: Od 2011 r. Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim dysponuje nowoczesną salą konferencyjną. Została ona utworzona zgodnie z wnioskiem, złożonym r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Koszt utworzenia sali zł, z czego zł to kwota dofinansowania z rezerwy Fundusz Pracy, pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy; zł stanowi wkład własny Powiatu Sokołowskiego

24 W ramach projektów miękkich: Podniesiono kwalifikacje strażaków i strażaków ochotników poprzez organizację szkoleń podnoszących ich kompetencje zawodowe ( szkolenie dowódców OSP, obsługi podnośników i urządzeń ciśnieniowych itp.)

25 Remonty i doposażenie placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sokołowski

26 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim. Wartość ogólna ,00 zł Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł Wkład Powiatu ,00 zł

27 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Odnowa pokrycia dachowego budynku szkolnego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Wartość inwestycji ,00 zł rezerwa subwencji oświatowej ,00 zł Wkład Powiatu ,00 zł

28 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Wyremontowano oraz doposażono pracownie lekcyjne

29 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim W ramach godzin lekcyjnych sponsorowanych przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim do Zespołu Szkół Specjalnych wprowadzono zajęcia z dogoterapii

30 Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 Wartość inwestycji ,00 zł rezerwa subwencji oświatowej ,00 zł wkład własny powiatu ,00 zł

31 Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim Generalny remont dachu budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim Wartość inwestycji ,00 zł Wyłonienie wykonawcy oraz zakup materiałów

32 Termomodernizacja warsztatów przy Zespole Szkół Nr 1 Wykonano termomodernizację budynku warsztatów szkolnych w ZSZ Nr 1 w Sokołowie Podlaskim przy wsparciu WFOŚiGW w Warszawie. Wartość termomodernizacji to ok ,00 zł

33 I Liceum Ogólnokształcące Wyposażenie pracowni edukacji ekologicznej I LO w ramach I etapu projektu Ekoliceum szkoła z myślą o przyszłości Wartość inwestycji ,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł Wkład Powiatu Sokołowskiego ,00 zł

34 I Liceum Ogólnokształcące Wybudowanie konstrukcji wsporczej pod obserwatorium astronomiczne na stropie i dachu I Liceum Ogólnokształcącego Wartość inwestycji ,00 zł

35 Wykaz aparatury i sprzętu medycznego zakupionego na rzecz SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim w ramach przekazanych przez Powiat dotacji

36 rok 2011 wysokość przekazanej dotacji ,00 zł inkubator transportowy urządzenie do elektrochirurgii z wyposażeniem zestaw laparoskopowy w wraz z instrumentami laparoskopowymi

37 rok 2012 wysokość przekazanej dotacji ,00 zł echokardiograf aparat do USG zestaw rejestrowy z oprogramowaniem respirator stacjonarny respirator transportowy 2 sztuki

38 rok 2013 wysokość przekazanej dotacji ,00 zł aparat RTG zestaw do ogrzewania pacjenta Wideokolonoskop od września przy szpitalu działa szkoła rodzenia przygotowująca przyszłe mamy i tatusiów do porodu i opieki nad noworodkiem.

39 Inicjatywy Powiatu Sokołowskiego

40 Zakład Aktywności Zawodowej Dnia 13 czerwca została zawarta umowa użyczenia lokali pomiędzy Powiatem Sokołowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu i Caritasem Diecezji Drohiczyńskiej. Zarząd Powiatu Sokołowskiego oddał w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na okres 10 lat lokale użytkowe wraz z wyposażeniem, o łącznej powierzchni 1551,13 m2, znajdujące się w budynku przy u l. O l e k s i a k a W i c h u r y 3 a w Sokołowie Podlaskim. Przedmiot użyczenia zgodnie z umową zostanie wykorzystany na utworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Projekt Caritasu Diecezji Drohiczyńskiej realizowany jest z myślą i na rzecz osób niepełnosprawnych. Ma on na celu usprawnianie oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych poprzez pracę. Utworzenie ZAZ-u w Sokołowie Podlaskim przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Da możliwość zatrudnienia ok. 70 osób, z tego 50 osób niepełnosprawnych i 20 osób sprawnych. Działalność ZAZ-u skierowana będzie głównie na gastronomię prowadzenie kuchni, sporządzanie i odsprzedaż posiłków dla różnego typu instytucji z dowozem (catering) oraz wynajem sali na różne imprezy okolicznościowe. Pomieszczenia mają być zagospodarowane również na biura, hostel, część rehabilitacyjną i ewentualnie mieszkania chronione. W przyszłości zamierza się wykonać montaż windy w budynku oraz parking przy nieruchomości. Działania Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przy współpracy Powiatu Sokołowskiego służyć będą całemu społeczeństwu powiatu i przyczynią się do aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

41 PKS Sokołów własnością powiatu 24 marca 2011 w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie podpisano z Ministrem Aleksandrem Gradem umowę nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji PKS SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna. Na mocy tej umowy Powiat Sokołowski stał się jedynym właścicielem 100 % akcji przedsiębiorstwa.

42 Podyplomowe Studia Menedżerskie organizowane przez Uniwersytet Warszawski w Sokołowie Podlaskim Podyplomowe Studia Menedżerskie skierowane były do kadry menedżerskiej administracji samorządowej i rządowej oraz lokalnego biznesu. Obejmują 160 godzin zajęć, z których większość odbywały się w Sokołowie Podlaskim, w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego. Celem studiów jest poszerzenie i unowocześnienie wiedzy oraz umiejętności uczestników w zakresie sprawnego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej i Unii Europejskiej. Ważnym aspektem była również integracja kadr menedżerskich powiatu sokołowskiego wokół problemów rozwoju regionalnego.

43 Kurs kierowania ruchem drogowym dla strażaków OSP Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego przy współpracy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim i Komendą Miejską Policji w Siedlcach zorganizował kurs kierowania ruchem drogowym. Uczestniczyło w nim 293 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz 6 pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego. Działanie to miało na celu zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników dróg publicznych, a wyszkolenie tak dużej liczby osób z pewnością usprawni ruch na drogach podczas zdarzeń losowych, czy uroczystości lokalnych.

44 Pomoc rzeczowa dla strażaków z OSP Dzięki staraniom Starosty Sokołowskiego Leszka Iwaniuka, który jest jednocześnie Prezesem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokołowie Podlaskim możliwe było przekazanie członkom OSP Suchodół i OSP Tchórznica sprzętu strażackiego o wartości 29390,00 zł. Strażacy tych jednostek otrzymali między innymi hełmy bojowe, ubrania specjalne, buty gumowe i skórzane, ubrania koszarowe, kominiarki, pasy bojowe, węże pożarnicze, rozdzielacz kulowy oraz wyciągarkę samochodową. Strażacy ochotnicy z miasta Sokołów Podlaski oraz gmin: Jabłonna Lacka i Sabnie odebrali z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie cztery ambulanse.

45 Wydarzenia kulturalne organizowane przez Powiat Sokołowski

46 Powiatowy Dzień Strażaka

47 Dożynki Powiatowe

48 Turniej piłkarskich siódemek o Puchar Starosty Sokołowskiego Co roku w sierpniu na boiskach w Tchórznicy i Sabniach odbywa się Turniej Powiatowych Piłkarskich Siódemek o Puchar Starosty Sokołowskiego.

49 Certyfikat EuroRenoma Uzyskanie Certyfikatu Europejskiego Rejestru Renomowanych przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim to wyróżnienie oraz oznaka prestiżu. Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera jedynie te podmioty (przedsiębiorstwa i instytucje), które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki.

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2020 Starostwo Powiatowe w Staszowie Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2020 ( wersja robocza na dzień 29 stycznia 2015 roku ) Staszów, październik 2014 roku. 1 I. WPROWADZENIE W minionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sandomierskim na lata 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2006-2010

INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2006-2010 INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2006-2010 Szanowni Państwo. Na zakończenie III kadencji samorządu Powiatu Zambrowskiego w dużym skrócie chciałbym Państwu przedstawić najważniejsze działania przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA 2007 2020 AKTUALIZACJA 2013 Projekt Jasło, sierpień 2013 r. Strona 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 1. Wyjściowa analiza strategiczna...4 1.1. Przesłanki aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2010 2013

INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2010 2013 INFORMATOR POWIATU ZAMBROWSKIEGO 2010 2013 Szanowni Państwo! Mam zaszczyt przedstawić Państwu informacje na temat działalności Rady Powiatu Zambrowskiego w latach 2010 2013. Publikacja ta zawiera ogólny

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Raport z realizacji Programu za lata 2009-2010 Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice kwiecieo

Bardziej szczegółowo

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Debata tematyczna Rady Miasta a Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta, czerwiec 2010 r. Spis treści: I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. Egzemplarz bezpłatny W numerze: 15 lat Powiatu Łęczyńskiego Najważniejsze inwestycje 15-lecia Jubileusz

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent:

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent: dofinansowania dla projektu Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Gmina Dąbrowa Górnicza 150 800,13 PLN I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Magistrat Pracami Urzędu Miasta kieruje Prezydent Miasta, w czym bezpośrednio pomagają mu: troje Zastępców, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. W 2005 r. Prezydent uznał za priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Nasz powiat wśród liderów

Nasz powiat wśród liderów Kadencja 2010-2014 I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo