Realizator projektu. Projekt Kraina Maluszka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizator projektu. Projekt Kraina Maluszka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 I. Zamawiający: Biuro Projektu Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 22 pok Koszalin tel Fax: Koszalin dn II. Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności dotycząca beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwolnionych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). III. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na adaptacji części pomieszczeń żłobka mieszczącego się w Koszalinie ul. Bohaterów Warszawy 22. Przedmiot zamówienia według kodów CPV: Roboty remontowe i renowacyjne Roboty malarskie Instalowanie drzwi Kładzenie i wykładanie podłóg Roboty budowlane w zakresie łazienek Okładziny ścian i posadzek z płytek Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty instalacyjne wod.-kan Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego Instalowanie ścianek działowych

2 IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie składać się będzie z wykonania prac remontowo-budowlanych W ramach projektu uwzględnione powinny zostać co najmniej następujące elementy zaprojektowane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2001 r. Nr 69, poz. 367) oraz stanowiskach Głównego Inspektora Sanitarnego. Ponadto żłobek musi spełniać przepisy ochrony przeciw pożarowej: 1) USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r Nr 178 poz. 1380, tj. ze zm.). 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) Na całym terenie żłobka należy zapewnić oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) a także hydrant, który w razie pożaru obejmie całe piętro. Ponadto dwa okna muszą spełniać wymagania p.poż, do zamontowania również na korytarzach drzwi p.poż. Wymagania wobec sposobu wykonania prac remontowo-budowlanych: Od Wykonawcy wymagane będzie: 1. wykonanie prac remontowo-budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem technologicznym oraz wymogami określonymi w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) oraz Stanowiskach Głównego Inspektora Sanitarnego. 2. przygotowanie niezbędnej dokumentacji (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgłoszenia robót budowlanych). 3. Wprowadzenie korekt/zmian zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb celem oddania żłobka do użytku. 4. Ponadto żłobek musi spełniać przepisy ochrony przeciw pożarowej:

3 1) USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. (D. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, tj. ze zm.). 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) 3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U nr 109 poz. 719) Wykonanie prac remontowo-budowlanych do dnia r.- z możliwością przedłużenia po stosownej zmianie w umowie. V. Wymagania stawiane oferentom: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą kompletną ofertę, sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym ogłoszeniu oraz posiadającymi odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. 3. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz ze zm.). 4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być również zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami technicznobudowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 5. Okres gwarancji na wykonane prace min. 3 lata.

4 Oświadczenie Oferenta o braku w/w powiązań z Zamawiającym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1) Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 2) Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań oferenta z Zamawiającym o charakterze osobowym lub kapitałowym 3) Uprawnienia oraz kwalifikacje potwierdzające możliwość wykonania zamówienia. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty oraz dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofert, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu. VII. Uwagi ogólne dotyczące postępowania: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny usługi z wybranym oferentem w przypadku gdy zaproponowana cena przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na jego każdym etapie bez podania przyczyny. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem o prawdziwości zawartych w niej informacji. 5. Po otrzymaniu niniejszego zapytania drogą mailową oferent zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu w mailu zwrotnym.

5 6. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, przedstawienia informacji nieprawdziwych lub nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania. 7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. Oferent ma obowiązek taką kontrolę umożliwić i współpracować przy kontroli. W przypadku wykazania niezgodności wyników kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania na każdym jego etapie. 8. W przypadku wykluczenia oferenta po ułożeniu listy rankingowej procedura zostanie powtórzona od tego momentu. 9. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem. VIII. Procedura oceny ofert: Ocena ofert nastąpi w oparciu o kryteria formalne i jedno kryterium merytoryczne. Kryteria formalne: 1) Złożenie oferty w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu oferty wraz z załącznikami. 2) Złożenie oferty na stosownym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 3) Wypełnienie wszystkich pól formularza ofertowego. 4) Wskazanie cen w kwotach brutto wraz z podatkiem od towarów i usług. 5) Złożenie wraz z formularzem ofertowym oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 6) Złożenie wraz z formularzem ofertowym dokumentów potwierdzających kwalifikacje/uprawnienia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty oraz dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofert, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w

6 odpisie albo zaświadczeniu.. 7) Opatrzenie wszystkich składanych dokumentów datą i czytelnym podpisem oferenta. 8) Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów wskazanych w pkt. 1-6skutkować będzie odrzuceniem oferty ze względów formalnych, od którego nie przysługuje odwołanie. Kryteria merytoryczne: 1. Szacowane koszty inwestycji 100pkt: Oferty zostaną ocenione wg następującego algorytmu: Cena najniższa x 100 pkt x 100% ważność kryterium Cena ocenianej oferty Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku złożenia ofert o takiej samej liczbie punktów Zamawiający może zaprosić Wykonawców do negocjacji. IX. Forma i termin składania dokumentacji ofertowej: 1. Dokumentacja ofertowa musi zawierać: a) Formularz ofertowy wg załącznika nr 1, b) Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań oferenta z Zamawiającym o charakterze osobowym lub kapitałowym, c) Złożenie wraz z formularzem ofertowym dokumentów potwierdzających kwalifikacje/uprawnienia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty oraz dokumentów

7 potwierdzających prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofert, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu. 2. Wszystkie składane dokumenty muszą być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem oferenta. 3. Oferty należy składać w formie elektronicznej drogą mailową na adres Zamawiającego: lub faxem lub osobiście w Biurze Projektu. 4. Termin składania ofert upływa w dniu o godzinie 15:30. X Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań oferenta z Zamawiającym o charakterze osobowym lub kapitałowym Projekt technologiczny Plan piętra Serdecznie zapraszamy do składania ofert. XI Informacje dodatkowe Wizytacje lokalu umożliwiające przygotowanie oferty możliwe będą od dnia r., po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie.

8 Dane Oferenta i adres lokalu: Oferent: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2013 FORMULARZ OFERTOWY Dotyczący dostosowania lokalu na żłobek Nazwa oferenta Adres siedziby oferenta Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie oferty Telefon, adres oferenta Cena jednostkowa brutto Cena brutto za realizację całego zamówienia zł, (słownie:...) wynosi (łącznie Oświadczamy, że spełniamy kryteria formalne niezbędne do przystąpienia do składania ofert, oraz: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w

9 miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ja niżej podpisany(a), niniejszym oświadczam, iż: - posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności, - dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia, - treść zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia jest mi w pełni znana i akceptują ją, - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania, - w przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Oświadczam, że jestem związany(a) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert... miejscowość i data czytelny podpis osoby reprezentującej firmę

10 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2013 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ O CHARAKTERZE OSOBOWYM LUB KAPITAŁOWYM POMIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM Niniejszym oświadczam, iż występując w charakterze oferenta w postępowaniu ofertowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy adaptacji pomieszczeń do żłobka dla projektu Kraina Maluszka nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym Instytutem Postępowania Twórczego Sp. z o.o. W konsekwencji oświadczam, iż pomiędzy moją osobą/reprezentowaną przeze mnie firmą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, nie zachodzą okoliczności polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (miejscowość i data).. (czytelny podpis) Opis techniczny do projektu technologicznego

11 1. DANE OGÓLNE 1. 1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, technologiczny przystosowania byłych pomieszczeń biurowych na potrzeby żłobka przeznaczonego dla dzieci do 3 roku życia, przebywających na terenie żłobka powyżej 5 godzin Podstawa opracowania z zlecenie inwestora, inwentaryzacja pomieszczeń (rysunki inwentaryzacyjne pomieszczeń przeznaczonych na cele edukacyjne), wizja lokalna; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych przepisy odnoszące się do tego rodzaju obiektów, zwłaszcza: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r nr 75 poz. 690); ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) Wentylacja i klimatyzacja materiały pomocnicze do projektowania. Jacek Hendiger, Piotr Ziętek, Marta Chludzińska Wyd. Venture Industries, Warszawa 2009 r. uzgodnienia dokonywane w trakcie opracowania projektu katalog wyposażenia żłobków 1.3. Cel i zakres opracowania

12 Cel opracowania: Celem przedstawionego opracowania jest zapewnienie, prawidłowych warunków higienicznosanitarnych dla pobytu do 20 dzieci w wieku do 3 roku życia poprzez odpowiednie zaprojektowanie pomieszczeń pionu żywienia oraz części socjalno-opiekuńczej zakładu przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącego układu pomieszczeń, z zachowaniem istniejącego systemu ogrzewania (c.o.) pomieszczeń, układu okien i drzwi a także z wykorzystaniem istniejących przewodów wentylacyjnych. Zmiany będą dotyczyć : - przebudowy ścian działowych; -doprowadzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do pomieszczeń ekspedycji posiłków -przebudowy łazienki dziecięcej ; -dostosowania poszczególnych pomieszczeń, w zależności od przeznaczenia (funkcji) pod względem wykończenia, wyposażenia w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ergonomii Zakres opracowania obejmuje: określenie i rozplanowanie, niezbędnego wyposażenia technologicznego wytycznych branżowych : budowlanych, instalacyjnych, przeciwpożarowych, elektrycznych rysunek techniczny do projektu technologicznego o w skali 1: 100 opracowany techniką komputerową. 2. Założenia ogólno organizacyjne Zgodnie z informacją uzyskaną od organizatora zakłada się, że ilość dzieci będzie wynosiła ok.20 i dla nich przystosuje się pomieszczenia. Wymagana powierzchnia 16 m² +(20-5)*2,5 m²= 53,5 m²

13 Powierzchnia dostępna (faktyczna) Sala II ( bawialnia)- 54 m² Sala I ( sypialnia) z możliwością przystosowania do pobytu dziennego- 49 m² Powierzchnia sal zapewnia możliwość pobytu 20 dzieci (jeden oddział dziecięcy) Wysokość pomieszczeń 3 m Zakłada się, ze średnio dziecko będzie przebywało na terenie żłobka przez 5 do 10 godzin i dlatego przewiduje się posiłki : śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek Zatrudniony personel : 5 osób Wyposażenie wyposażenie przeznaczone dla dzieci powinno posiadać odpowiednie cechy ergonomiczne i być przystosowane dla dzieci od 1- do 3 roku życia pod względem wysokości, ich powierzchnia i wykończenie winny ułatwiać ich mycie, dezynfekcje. Sprzęt powinien mieć atesty PZH. Na sali II (bawialni) przewiduje się ustawienie 4 pięcioosobowych stolików służących zarówno do zabawy jak i do spożywania posiłków. Posiłki będą dostarczane do sali wózkiem w naczyniach wielokrotnego użytku. Naczynia będą poddawane zabiegom mycia i dezynfekcji w wyparzarce usytuowanej w zmywalni naczyń stołowych. 3. Wykaz pomieszczeń Pion żywienia Wydawalnia posiłków Technologia Przewiduje się system cateringowy posiłków. Ze względu na specyfikę napoje (mleko, herbatki ) będą przygotowywane w kuchni. Jadłospis (śniadania obiady podwieczorki ) będzie przygotowywany przez dietetyka. Posiłki będą dostarczane w termosach, pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posiłki trafiać będą do wydawalni posiłków i w przeciągu jednej godziny od dostawy będą wydane dzieciom. Konsumpcja posiłków będzie odbywa się w salach. Transport wewnętrzny posiłków odbywać się będzie wózkami.

14 Wózkami transportowane do sal czyste talerze. Pomieszczenie kuchni pełni funkcję pomocniczą ( parzenie herbaty), mycie sprzętu kuchennego Brudne talerze trafiać będą do zmywalni naczyń stołowych, gdzie po wyparzeniu będą trafiać do zamykanej szafy zamykanej obustronnie. Odpady poprodukcyjne nie przewiduje się Odpady pokonsumpcyjne proponuje się składowanie w zamykanym pojemniku w zmywalni naczyń i usuwanie po podpisaniu umowy z firmą utylizacyjną na bieżąco. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego nie planuje się zastosowanie młynka koloidalnego. KUCHNIA 20,10 m² W kuchni przewiduje się operacje technologiczne wyłącznie czyste - trafiać tu będą termosy z gotowymi daniami. Temperatura dań powinna być nie niższa iż 65 st. C. Potrawy będą przekładane do naczyń kuchennych i trafiać będą do sal razem z talerzami. Naczynia kuchenne będą myte w zlewozmywaku w gorącej wodzie w pomieszczeniu kuchni, natomiast brudne talerze będą trafiały do zmywalni naczyń stołowych. Posadzka - wykonana z gresu ( atest dotyczący przeciwpoślizgowych właściwościach ) - należy zapewnić spadek min 1% umożliwiający swobodny odpływ ścieków do kratki ściekowej Ściany - do wysokości min 2,00 m od posadzki wykonać ściany z glazury. - spoiny w glazurze wyrównać do powierzchni płytek (preferowane spoiny silikonowe) - w pozostałych miejscach ściany pokryć farbą odporną na działanie wilgoci, posiadającą atest PZH do powierzchni wewnętrznych Oświetlenie Należy zapewnić oświetlenie o natężeniu 300 lx. na każdym stanowisku pracy. Światło elektryczne w obudowie zapobiegającej rozpryskowi szkła (np. klosze z lampami jarzeniowymi ) Wentylacja i temperatura pomieszczenia poprawne zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej winno zapewnić odpowiednią krotność wymiany powietrza z założeniem nie pogorszenia warunków higienicznych i akustycznych w całym ( ok. 8 wymian powietrza na godzinę).

15 Uwagi 1. ilość wymian jest podana orientacyjnie na podstawie uznanych wytycznych ogólnych podawanych w literaturze i może być skorygowana przez projektanta wentylacji po uwzględnieniu wszystkich parametrów technicznych budynku. 2. W bufecie wydawczym zaprojektowano okap wyciągowy nad blokiem urządzeń termicznych. Przy ustalaniu bilansu ciepła i wilgoci uwzględnić należy 80% odprowadzenie ciepła urządzeń grzewczych znajdujących się pod nim. Pozostałe 20% zysków ciepła przenika do pomieszczenia. 3. Na otworach wentylacyjnych należy zainstalować kratki z materiału nierdzewnego, o konstrukcji łatwej do zdejmowania i mycia 4. W oknach należy zainstalować siatki ochronne przeciw owadom Temperatura pomieszczenia Zgodnie z normą PN/B temperatura w kuchni winna wynosić 16 st C Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej Instalacja powinna spełniać : Wymagania ogólne dla instalacji i urządzeń elektrycznych według Dz. U. nr 75/2002, poz Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, DZIAŁ IV, rozdział 8. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń zgodnie z przedmiotową normą PN/E Światło powinno być zbliżone do naturalnego. Przy urządzeniach zasilanych w energie zamontować gniazda elektryczne ; Urządzenia i maszyny zastosowane wg projektu zasilane energią elektryczną powinny posiadać instalację ochronną od porażeń wykonaną zgodnie z normą PN - IEC Zakłada się Współczynnik jednoczesności pracy urządzeń do celów obliczeniowych należy przyjąć : 0,6. W pomieszczeniu gniazda ścienne należy wykonać na wysokości 1,0-1,3 m Wytyczne bhp 1. Ustawienie urządzeń grzewczych (kuchenki ) musi zapewniać, by krawędzie powierzchni roboczych i płaszczyzny płytek grzejnych znajdowały się w poziomie. 2. Należy zainstalować oprawy oświetleniowe oraz włączniki światła odporne na działanie wilgoci

16 ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH -powierzchnia 13,3 m² W zmywalni naczyń stołowych prowadzi się wyparzanie naczyń przekazywanych z sali II (bawialni) Naczynia przywożone będą specjalnyn wózkiem Naczynia są wyparzane w temp. 90 st. C, a po odparowaniu wkładane do szafy zamykanej obustronnie skomunikowanej z kuchnią. Posadzka Posadzka - wykonana z gresu ( atest dotyczący przeciwpoślizgowych właściwościach ) - należy zapewnić spadek min 1% umożliwiający swobodny odpływ ścieków do kratki ściekowej Ściany - do wysokości min 2,00 m od posadzki wykonać ściany z glazury. - spoiny w glazurze wyrównać do powierzchni płytek (preferowane spoiny silikonowe) - w pozostałych miejscach ściany pokryć farbą odporną na działanie wilgoci, posiadającą atest PZH do powierzchni wewnętrznych Wentylacja Należy zapewnić min 8 wymian powietrza na godzinę (wentylacja mechaniczna ) Pozostałe wytyczne branżowe i uwagi jak dla pomieszczenia kuchni Szatnia dla pracowników pionu żywienia- wspólna z szatnią dla personelu żłobka. Należy zapewnić szafki dwudzielne zapewniając możliwość osobnego przechowywania odzieży ochronnej i prywatnej w pomieszczeniu socjalnym dla personelu B. CZĘŚĆ SOCJALNO-OPIEKUŃCZA Część socjalno-opiekuńcza w całości jest adaptacją pomieszczeń biurowych Wszystkie pomieszczenia zostaną zaadoptowane poprzez przeprowadzenie remontu ogólnego i dostosowanie pomieszczeń do wymagań dzieci w wieku do 3 lat. Wiąże się z tym przebudowa toalet, zorganizowanie myjni nocników, przystosowanie grzejników w sali dziecięcej. Niezbędnym jest wykończenie ścian do wysokości 2 m materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekkcyjnych. Wszystkie gniazda elektryczne winny być zabezpieczone przed dostępem dzieci. Również okna winny posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające przypadkowe otwarcie przez dzieci.

17 SALE Sale pełnią zarówno rolę zabawową, rolę jadalni i funkcję sypialni. Leżaki są składowane są na stanowiskach składowania leżaków. Posadzki pokryte wykładziną podłogową Uwaga: ustawienie leżaków i stolików nie jest obligatoryjne- stanowi wyłącznie propozycję rozwiązania Ściany - do wysokości min 2,00 m od posadzki wykonać ściany z materiału odpornego na działanie wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych - w pozostałych miejscach ściany pokryć farbą odporną na działanie wilgoci, posiadającą atest PZH do powierzchni wewnętrznych Oświetlenie Ze względów bezpieczeństwa należy zastosować lampy z osłonami zabezpieczającymi przed przypadkowym rozpryskiem szkła mogącym mieć miejsce przy pęknięciu żarówki. Należy zapewnić oświetlenie o średnim natężeniu ok. 300 lx. Ogrzewanie W pomieszczeniu należy zapewnić temperaturę 20 st. C. Proponuje się pozostawienie istniejącej instalacji c.o, Grzejniki należy osłonić osłoną uniemożliwiającą bezpośredni kontakt z elementem grzejnym. Wentylacja Proponuje się pozostawienie istniejącego systemu wentylacji ( grawitacyjna, o krotności ok. 2 wymian powietrza na godzinę. Przynajmniej 50% okien w każdej z sal powinno być otwierane. SANITARIAT DZIECIĘCY

18 Dzieci przebywające w żłobku, nie potrafiące korzystać z toalety będą korzystały z nocników oraz pieluch jednorazowego użytku. W urządzeniach sanitarnych musi być zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody, którą może zapewnić bojler elektryczny z termostatem lub zainstalowanie mieszaczy wody zimnej i ciepłej Temperatura ciepłej wody doprowadzonej do umywalek(b21), i natrysku (B20) powinna wynosić od 35 do 40 C; Ściany - do wysokości min 2,00 m od posadzki wykonać ściany z glazury - spoiny w glazurze wyrównać do powierzchni płytek (preferowane spoiny silikonowe) - w pozostałych miejscach ściany pokryć farbą odporną na działanie wilgoci, posiadającą atest PZH do powierzchni wewnętrznych. Posadzki - wykonana z terakoty ( atest dotyczący przeciwpoślizgowych właściwościach ) - należy zapewnić spadek min 1% umożliwiający swobodny odpływ ścieków do kratek ściekowych Ogrzewanie W pomieszczeniu należy zapewnić temperaturę 20 st. C. Proponuje się pozostawienie istniejącej instalacji c.o, Grzejniki należy osłonić osłoną uniemożliwiającą bezpośredni kontakt z elementem grzejnym. Wentylacja Proponuje się pozostawienie istniejącego systemu wentylacji ( grawitacyjna, o krotności ok. 2 wymian powietrza na godzinę. Okno powinno być otwierane. SANITARIAT DLA PERSONELU- 8,40 m² Ze względu na brak otwieranych okien należy zapewnić wentylację mechaniczną wyciągową (nawiew naturalny- nawiewnik zamontowany w drzwiach do toalety Wykończenie:

19 Ściany do wysokości 2 m wykonane z glazury Posadzki wykonane z terakoty. Przy umywalce do mycia rąk zapewnić należy dozownik z mydłem w płynie i środkiem dezynfekcyjnym, ręczniki 1 x użytku, pojemnik na zużyte ręczniki 1 x użytku W pomieszczeniu należy przewidzieć zlewozmywak gospodarczy-głęboki, wieszak na mopy oraz szafkę gospodarczą, w której przechowywane będą środki czystości. UWAGA Pomieszczenie jest zabezpieczone przed dostępem dzieci SZATNIA DLA DZIECI - 19,40 m² W szatni przewiduje się ustawienie 20 szafek-wieszaków na odzież dziecięcą oraz ławeczek ułatwiających przebieranie dzieci. Wykończenie pomieszczenia takie jak dla sal. POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PERSONELU- 15,90 m² W pomieszczeni ustawiono szafki odzieżowe dla personelu dwudzielne, zapewniające możliwość oddzielnego przechowywania odzieży ochronnej i prywatnej oraz stoliki i krzesła. Wykończenie pomieszczenia takie jak dla szatni dziecięcej. POMIESZCZENIA POMOCNICZE MAGAZYN ZASOBÓW 11,7 m² Jest to pomieszczenie, które będą służyć jako miejsce przechowywania leżaków jest to pomieszczenie, w których będą składowany także sprzęt pomocniczy (, pomoce edukacyjne itp..) Pomieszczenie takie będzie zorganizowane przy gabinecie dyrektora. UWAGA Pomieszczenie jest zabezpieczone przed dostępem dzieci WÓZKARNIA 8 m² Planuje się wydzielenie miejsca do przechowywania wózków dziecięcych, (orientacyjnie dla 3-4 wózków). Wydzielenie miejsca poprzez ustawienie przestawnego ogrodzenia. W przypadku braku zainteresowania pozostawianiem wózków- ogrodzenie będzie chowane do magazynu zasobów. UWAGA Pomieszczenie jest zabezpieczone przed dostępem dzieci

20 4. Wytyczne branżowe 4.1. INSTALACJE Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlanym Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Podczas wykonawstwa stosować się do Warunków Technicznych Wykonawstwa i Montażu cz. II - Instalacje sanitarne (Arkady 1988r.) oraz do Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.nr 13/72). Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w poszczególnych pomieszczeniach wg PN-87/B-02151/02. Ponadto : 1. Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 2. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 3. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, itp.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji).

Zapytanie ofertowe. dotyczące wyboru firmy cateringowej dla Klubu Dziecięcego Małe Stópki

Zapytanie ofertowe. dotyczące wyboru firmy cateringowej dla Klubu Dziecięcego Małe Stópki Gdańsk, 19 sierpnia 2016r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru firmy cateringowej dla Klubu Dziecięcego Małe Stópki 1. Zamawiający: Klub Dziecięcy Małe Stópki ARTmedia Angelika Eliasz ul. Niepołomicka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Kraków, 2013-01-02 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Realizator projektu Przedszkolaki to fajne dzieciaki, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CEZARY

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie pomieszczeń (2 sal, 1 łazienki) do potrzeb działalności klubu dziecięcego. Łączna powierzchnia dostosowywanych pomieszczeń ok. 46 m 2.

Dostosowanie pomieszczeń (2 sal, 1 łazienki) do potrzeb działalności klubu dziecięcego. Łączna powierzchnia dostosowywanych pomieszczeń ok. 46 m 2. Białystok, 24.10.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2.2/2016 KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj w związku z realizacją projektu Klub malucha Kraina Montessori nowe miejsca opieki dla dzieci z gminy Czarna Białostocka

Bardziej szczegółowo

Piotrków Tryb., r.

Piotrków Tryb., r. Piotrków Tryb., 01.08.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE (ROZEZNANIE RYNKU) W związku z realizacją projektu pt.: Aktywni rodzice, szczęśliwe dzieci - klub dziecięcy w Poświętnem, Piotrkowskie Centrum Zdrowia zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/3.1.1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/3.1.1/2016 Białystok, 24.10.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE 02/3.1.1/2016 KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj w związku z realizacją projektu Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Racibórz 12.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi pielęgniarskiej na umowę zlecenie, dla dzieci uczęszczających do żłobka. W związku z realizacją przez Żłobek Elfik s.c. Joanna Niedźwiecka & Daniela

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 23 kwietnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez firmę GINT Grzegorz Jasiński z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Konopnickiej 18/40, projektu Żłobek na start o nr POKL.01.05.00-00-167/12

Bardziej szczegółowo

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY PROJEKT: BUDOWA ŁAZIENKI NR 10 W BUDYNKU SZPITALA w Giżycku. INWESTOR: Szpital Giżycki sp. z o.o. ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko OPRACOWANIE: pracownia architektoniczna

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński, r. Fokus Marta Turzyńska-Lange ul. Modrzewiowa 52a Wójtowo tel NIP: , REGON:

Lidzbark Warmiński, r. Fokus Marta Turzyńska-Lange ul. Modrzewiowa 52a Wójtowo tel NIP: , REGON: Fokus Marta Turzyńska-Lange ul. Modrzewiowa 52a 11-010 Wójtowo tel. 660 541 352 NIP: 739-306-26-44, REGON: 280267341 Lidzbark Warmiński, 08.02.2017r. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 dotyczy zakupu usługi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Dz.U.2014.925 z dnia 2014.07.11 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 lipca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/3.1.1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/3.1.1/2017 Białystok, 25.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/3.1.1/2017 KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj w związku z realizacją projektu Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Kolejna Gwiazdeczka w Kraśniku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kolejna Gwiazdeczka w Kraśniku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Przedszkoli i Żłobków Gwiazdeczka Kraśnik, dn. 12.09.2014 r. Urszula Smołecka ul. Mieszka I 21 23-200 Kraśnik ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dnia 12 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na świadczenie usługi cateringowej przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby projektu Kraina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 października 2016 r. na zakup 2 ton blachy kwasoodpornej nierdzewnej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 października 2016 r. na zakup 2 ton blachy kwasoodpornej nierdzewnej ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 października 2016 r. na zakup 2 ton blachy kwasoodpornej nierdzewnej 1. Nazwa Zamawiającego RENATA PIETRYKA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MANSARD-BIS ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

Chatka Wesołego Skrzatka realizacją marzeń najmłodszych

Chatka Wesołego Skrzatka realizacją marzeń najmłodszych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2013 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków w formie Cateringu dla dzieci w ramach projektu Chatka Wesołego Skrzatka realizacją marzeń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 z dnia 01.09.2014 na wykonanie Adaptacji pomieszczenia na potrzeby serwerowni prace budowlane i instalacyjne.

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 z dnia 01.09.2014 na wykonanie Adaptacji pomieszczenia na potrzeby serwerowni prace budowlane i instalacyjne. Zapytanie ofertowe nr 1/2014 z dnia 01.09.2014 na wykonanie Adaptacji pomieszczenia na potrzeby serwerowni prace budowlane i instalacyjne. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Bajkowe Przedszkole. Nr Projektu: WND POKL.09.01.01-26-022/12

Bajkowe Przedszkole. Nr Projektu: WND POKL.09.01.01-26-022/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/BP/2012 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków w formie Cateringu dla dzieci w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rozbudowa i adaptacja nieruchomości firmy oraz prace wykończeniowe 1 sztuka

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rozbudowa i adaptacja nieruchomości firmy oraz prace wykończeniowe 1 sztuka MOOV P. Majewski, A. Dutka Sp. J. ul. Kaliowa 40 60-175 Poznań NIP 778 146 30 45 Poznań, dnia 26.11.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Stworzenie Studia Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Częstochowa, 3 marca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE WND-POKL.09.04.00-24-002/13 dotyczące usługi wynajmu sal dydaktycznych do realizacji studiów podyplomowych (Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 W ramach projektu AKTYWNOŚĆ I PODNIESIENIE KWALIFIKACJI SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 Mówię, więc jestem Nr projektu: WND-POKL.09.01.01-04-015/13 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków w formie Cateringu dla dzieci

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych Jaworzno, 04 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014 dotyczy: wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych dla uczestników projektu pn. Młodzi na start! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r.

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Zasadami realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Aktywa Plus

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE nr IT/9/POKL/8.1.1/2012 W związku z realizacją projektu Rozwój kompetencji społecznych i zarządczych wśród kadr IT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 Częstochowa, 04.08 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 dotyczy: wynajmu lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy zainteresowani zmianami prawa przygotowywanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Jesteśmy zainteresowani zmianami prawa przygotowywanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zalesie Górne dnia 11 czerwca 2014 r. Opinia Stowarzyszenia Rodziców TU do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Kod CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

ZAPYTANIE O CENĘ. Kod CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Ostrołęka, dnia 14.06.2013r. ZAPYTANIE O CENĘ LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c., ul. Kilińskiego 44, 07 410 Ostrołęka, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16 Piotrków Tryb, 16 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/01.02.02/0029/16 W związku z realizacją projektu pt.: aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa, o numerze

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Olsztyn, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Olsztyn, 15.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące projektu pn. Zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52kW na KONSTRUKCJI WOLNOSTOJĄCEJ W NATERKACH PRZY ULICY GOLFOWEJ Golfowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

Wykonawca dostarczy ulotki do biura: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz, ul. Powstańców 9.

Wykonawca dostarczy ulotki do biura: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz, ul. Powstańców 9. OBP-ZO-43/2013 Data publikacji: 30 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wydruk i dostawę ulotek kolorowych (CPV - 79823000-9; CPV - 22140000-3) na potrzeby realizacji projektu Obywatelskie Biuro

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A Europejskie Centrum Edukacyjne- EuropäischesBildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 30.05.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Budowę Hali Produkcyjnej przy ulicy Przemysłowej w Przemyślu.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Budowę Hali Produkcyjnej przy ulicy Przemysłowej w Przemyślu. Przemyśl 07.04.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Budowę Hali Produkcyjnej przy ulicy Przemysłowej w Przemyślu. PRZEMYŚL 07.04.2017 miejscowość, data Strona 1 z 6 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r SEKA S.A. / Zamawiający / zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest najem sali szkoleniowej oraz terenu do zajęć praktycznych z zakresu usuwania

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Projekt Masz prawo do kwalifikacji realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt Masz prawo do kwalifikacji realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa - kod CPV 55520000-1 usługi dostarczania posiłków w projekcie Masz prawo do kwalifikacji realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 17.01.2012 r. Numer zapytania ofertowego PS.zo.02.01.2012

Wrocław, dn. 17.01.2012 r. Numer zapytania ofertowego PS.zo.02.01.2012 Numer zapytania ofertowego PS.zo.02.01.2012 Wrocław, dn. 17.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Numer PS.zo.02.01.2012 (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Puck, r ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4

Puck, r ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 Puck, 07.02.2017r ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 Lokalna Grupa Działania Małe Morze w Pucku realizując projekt pn. Kompleks kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatu puckiego współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dostawa stojaków na ulotki na potrzeby realizacji projektu Obywatelskie Biuro Porad

Dostawa stojaków na ulotki na potrzeby realizacji projektu Obywatelskie Biuro Porad OBP-ZO-23/2012 Data publikacji: 7 marca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę stojaków na ulotki na potrzeby realizacji projektu Obywatelskie Biuro Porad Zamawiający: Nazwa: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Na remont pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Przyrowie przyległego do hali sportowej (nazwa zamówienia)

Na remont pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Przyrowie przyległego do hali sportowej (nazwa zamówienia) , dnia... FORMULARZ OFERTY Na remont pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Przyrowie przyległego do hali sportowej (nazwa zamówienia) 1. Nazwa i adres Zamawiającego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie,

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 06.03.2014 r. Strona 1

Lublin, dn. 06.03.2014 r. Strona 1 Lublin, dn. 06.03.2014 r. Znak sprawy: 4/FLOP/BUSOLA ZAMAWIAJĄCY: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53 Tel./fax: 81 534 70 04, kom.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Toruń, dnia 14.07.2014

Zapytanie ofertowe. Toruń, dnia 14.07.2014 Toruń, dnia 14.07.2014 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu, pn. Stokrotkowa Przystań współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, CISTOR Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 26.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na zakup i dostawę wyposażenia sal lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 22.03.2013r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA INSTALACJĘ ODCIĄGOWO- ODPYLAJĄCĄ DYMY ZNAD WANNY CYNKOWNICZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA INSTALACJĘ ODCIĄGOWO- ODPYLAJĄCĄ DYMY ZNAD WANNY CYNKOWNICZEJ ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA INSTALACJĘ ODCIĄGOWO- ODPYLAJĄCĄ DYMY ZNAD WANNY CYNKOWNICZEJ Dąbrowa, 05.11.2015 Wpłynęło dnia:. Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko

Bardziej szczegółowo

BRP Września, r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ RPWP /15/2017 (ROZEZNANIE RYNKU)

BRP Września, r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ RPWP /15/2017 (ROZEZNANIE RYNKU) BRP.272.2.2017 Września, 19.01.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2017 (ROZEZNANIE RYNKU) W związku z realizacją projektu pt.: Nie jesteśmy sami-człowiek dla człowieka, o numerze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Projekt Zaksięguj swoją przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Zaksięguj swoją przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 12.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Zaksięguj swoją przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

I-Kaizen Sp. z o.o. Gorzów Wlkp ul. Owocowa 1c Kłodawa NIP:

I-Kaizen Sp. z o.o. Gorzów Wlkp ul. Owocowa 1c Kłodawa NIP: I-Kaizen Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. 30.03.2017 ul. Owocowa 1c 66-415 Kłodawa NIP: 599 316 84 62 Zapytanie ofertowe Z dnia 30.03.2017 Na zakup maszyny do produkcji lodów w minimum trzech różnych smakach jednocześnie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/A Europejskie Centrum Edukacyjne- EuropäischesBildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 11.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja/my niżej podpisani...

OFERTA. Ja/my niżej podpisani... Załącznik nr 3 formularz oferty Nazwa oferenta: Adres: Tel. kontaktowy: E-mail: Fax: OFERTA Do: F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5 61-897 Poznań Ja/my niżej podpisani.... [firma/nazwa Oferenta, siedziba,

Bardziej szczegółowo

6. Tytuł projektu EUGENIUS-to-Europe: Rozwój eksportu opraw oświetleniowych firmy Eugenius na rynki europejskich

6. Tytuł projektu EUGENIUS-to-Europe: Rozwój eksportu opraw oświetleniowych firmy Eugenius na rynki europejskich EUGENIUS SP. Z O.O. Sanocka 3, 61-324 Poznań, Poland, spółka zarejestrowana w sądzie rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000468215 kapitał zakładowy 200

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr 05/PK/8.1.1/POKL/2012

Zapytanie ofertowe Nr 05/PK/8.1.1/POKL/2012 Szczecin, dn. 04.07.2012 r. Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ul. Mieszka I 61 C 71-011 Szczecin Zapytanie ofertowe Nr 05/PK/8.1.1/POKL/2012 Zamówienie nie podlega procedurom ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 13.03.2014 r. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Do: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 31.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na wynajem sali szkoleniowej w projekcie Kierunek->Praca

Rozeznanie rynku na wynajem sali szkoleniowej w projekcie Kierunek->Praca Głogów, dn. 04.04.2017r. Rozeznanie rynku na wynajem sali szkoleniowej w projekcie Kierunek->Praca W związku z realizacją projektu Kierunek->Praca oraz z zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 09/3.1.1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 09/3.1.1/2017 Białystok, 28.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE 09/3.1.1/2017 KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj w związku z realizacją projektu Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA USŁUGĘ CATERINGU PODCZAS SZKOLEŃ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA USŁUGĘ CATERINGU PODCZAS SZKOLEŃ Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA USŁUGĘ CATERINGU PODCZAS SZKOLEŃ Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wysłać w postaci skanu lub w odpowiednim formacie pliku uniemożliwiającym ingerencję w treść oferty.

Ofertę należy wysłać w postaci skanu lub w odpowiednim formacie pliku uniemożliwiającym ingerencję w treść oferty. Grudziądz, dn. 28.03.2017 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Nad Torem 11 zaprasza do przygotowania i złożenia oferty według poniższej informacji o zamówieniu.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Ul. Śmidowicza 69

1. Zamawiający: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Ul. Śmidowicza 69 Gdynia, 14.10.2016 r. ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI PUNKTÓW 6, 9, 12, 15, 18 (PRZERWA KAWOWA) DLA ZADAŃ NR 1, 2, 3 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH I ANALITYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014 Znak: 7/6.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05-03-2014r. dotyczące wyboru wykonawcy Wsparcia Pomostowego świadczonego w postaci usługi doradczej dla nowych przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu Masz

Bardziej szczegółowo

branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki).

branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki). ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2013 z dn. 20.05.2013 r. na odzież roboczą wraz z obuwiem roboczym i środkami ochrony indywidualnej dla kursu pracz/ka oraz personel sprzątający W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/Egzaminy/2016

Zapytanie ofertowe nr 2/Egzaminy/2016 Warszawa, 21.10.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 2/Egzaminy/2016 Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Oferenta, który wykona usługę przeprowadzenia egzaminów ECDL Profile dla 210 osób

Bardziej szczegółowo

BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ

BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ Siwiałka, dnia 15.11.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Maszrol Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 W ramach projektu AKTYWNOŚĆ I PODNIESIENIE KWALIFIKACJI SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Puck, dnia 20.08.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE

Puck, dnia 20.08.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, dnia 20.08.2013r Dotyczy: usługi cateringowej dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat na potrzeby realizowanego projektu pn.: Mała Szkoła rozszerzenie działalności punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/3.2.2 POIR/2016

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/3.2.2 POIR/2016 Żnin, 23.09.2016 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/3.2.2 POIR/2016 Mechanika Maszyn "Mech-Masz" Szczeciński Henryk ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin tel.: +48 52

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/NR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/NR Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 08.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/NR dotyczy projektu pn. Nowa Rola

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- dostarczyć rewersyjną, 2 sprężarkową, wysokowydajną powietrzną pompę ciepła do montażu zewnętrznego przeznaczoną do ogrzewania i chłodzenia budynku

- dostarczyć rewersyjną, 2 sprężarkową, wysokowydajną powietrzną pompę ciepła do montażu zewnętrznego przeznaczoną do ogrzewania i chłodzenia budynku Wrocław, dnia 06.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Dotyczy: Wyboru oferenta na wykonanie systemu ogrzewania parteru i pomieszczeń Sali konferencyjnej z zastosowaniem klimakonwektorów, a także montażu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na modernizacji systemu oświetlenia w Zamku.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na modernizacji systemu oświetlenia w Zamku. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. ZAMEK KLICZKÓW SP. Z O.O. Kliczków 8 59-724 Kliczków II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 NA: Wolbórz, dnia 21.02.2017 1. Magazyn szufladowy do tafli szkła 2. Wiertarka pozioma do szkła 3. Szlifierka do szkła (tzw. Krawędziarka) I. Dane Zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 NA: P.H.U. EURO-STYL

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (zasada konkurencyjności) Kod CPV: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

ZAPYTANIE OFERTOWE (zasada konkurencyjności) Kod CPV: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw Miejscowość LITWINKI, data 04.07.2017 r. ZAPYTA OFERTOWE (zasada konkurencyjności) I. ZAMAWIAJĄCY: LITWINKI 16 13-100 NIDZICA II. TRYB ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OBYWATELSKIE BIURO PORAD JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OBYWATELSKIE BIURO PORAD JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OBP-ZO-36/2012 Data publikacji: 7 grudnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę banerów, rollup-u i flag (CPV 22462000-6) na potrzeby realizacji projektu Obywatelskie Biuro Porad współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo