Realizator projektu. Projekt Kraina Maluszka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizator projektu. Projekt Kraina Maluszka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 I. Zamawiający: Biuro Projektu Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 22 pok Koszalin tel Fax: Koszalin dn II. Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności dotycząca beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwolnionych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). III. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na adaptacji części pomieszczeń żłobka mieszczącego się w Koszalinie ul. Bohaterów Warszawy 22. Przedmiot zamówienia według kodów CPV: Roboty remontowe i renowacyjne Roboty malarskie Instalowanie drzwi Kładzenie i wykładanie podłóg Roboty budowlane w zakresie łazienek Okładziny ścian i posadzek z płytek Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty instalacyjne wod.-kan Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego Instalowanie ścianek działowych

2 IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie składać się będzie z wykonania prac remontowo-budowlanych W ramach projektu uwzględnione powinny zostać co najmniej następujące elementy zaprojektowane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2001 r. Nr 69, poz. 367) oraz stanowiskach Głównego Inspektora Sanitarnego. Ponadto żłobek musi spełniać przepisy ochrony przeciw pożarowej: 1) USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r Nr 178 poz. 1380, tj. ze zm.). 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) Na całym terenie żłobka należy zapewnić oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) a także hydrant, który w razie pożaru obejmie całe piętro. Ponadto dwa okna muszą spełniać wymagania p.poż, do zamontowania również na korytarzach drzwi p.poż. Wymagania wobec sposobu wykonania prac remontowo-budowlanych: Od Wykonawcy wymagane będzie: 1. wykonanie prac remontowo-budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem technologicznym oraz wymogami określonymi w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) oraz Stanowiskach Głównego Inspektora Sanitarnego. 2. przygotowanie niezbędnej dokumentacji (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgłoszenia robót budowlanych). 3. Wprowadzenie korekt/zmian zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb celem oddania żłobka do użytku. 4. Ponadto żłobek musi spełniać przepisy ochrony przeciw pożarowej:

3 1) USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. (D. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, tj. ze zm.). 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) 3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U nr 109 poz. 719) Wykonanie prac remontowo-budowlanych do dnia r.- z możliwością przedłużenia po stosownej zmianie w umowie. V. Wymagania stawiane oferentom: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą kompletną ofertę, sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym ogłoszeniu oraz posiadającymi odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. 3. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz ze zm.). 4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być również zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami technicznobudowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 5. Okres gwarancji na wykonane prace min. 3 lata.

4 Oświadczenie Oferenta o braku w/w powiązań z Zamawiającym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1) Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 2) Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań oferenta z Zamawiającym o charakterze osobowym lub kapitałowym 3) Uprawnienia oraz kwalifikacje potwierdzające możliwość wykonania zamówienia. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty oraz dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofert, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu. VII. Uwagi ogólne dotyczące postępowania: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny usługi z wybranym oferentem w przypadku gdy zaproponowana cena przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na jego każdym etapie bez podania przyczyny. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem o prawdziwości zawartych w niej informacji. 5. Po otrzymaniu niniejszego zapytania drogą mailową oferent zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu w mailu zwrotnym.

5 6. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, przedstawienia informacji nieprawdziwych lub nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania. 7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. Oferent ma obowiązek taką kontrolę umożliwić i współpracować przy kontroli. W przypadku wykazania niezgodności wyników kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania na każdym jego etapie. 8. W przypadku wykluczenia oferenta po ułożeniu listy rankingowej procedura zostanie powtórzona od tego momentu. 9. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem. VIII. Procedura oceny ofert: Ocena ofert nastąpi w oparciu o kryteria formalne i jedno kryterium merytoryczne. Kryteria formalne: 1) Złożenie oferty w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu oferty wraz z załącznikami. 2) Złożenie oferty na stosownym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 3) Wypełnienie wszystkich pól formularza ofertowego. 4) Wskazanie cen w kwotach brutto wraz z podatkiem od towarów i usług. 5) Złożenie wraz z formularzem ofertowym oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 6) Złożenie wraz z formularzem ofertowym dokumentów potwierdzających kwalifikacje/uprawnienia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty oraz dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofert, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w

6 odpisie albo zaświadczeniu.. 7) Opatrzenie wszystkich składanych dokumentów datą i czytelnym podpisem oferenta. 8) Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów wskazanych w pkt. 1-6skutkować będzie odrzuceniem oferty ze względów formalnych, od którego nie przysługuje odwołanie. Kryteria merytoryczne: 1. Szacowane koszty inwestycji 100pkt: Oferty zostaną ocenione wg następującego algorytmu: Cena najniższa x 100 pkt x 100% ważność kryterium Cena ocenianej oferty Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku złożenia ofert o takiej samej liczbie punktów Zamawiający może zaprosić Wykonawców do negocjacji. IX. Forma i termin składania dokumentacji ofertowej: 1. Dokumentacja ofertowa musi zawierać: a) Formularz ofertowy wg załącznika nr 1, b) Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań oferenta z Zamawiającym o charakterze osobowym lub kapitałowym, c) Złożenie wraz z formularzem ofertowym dokumentów potwierdzających kwalifikacje/uprawnienia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty oraz dokumentów

7 potwierdzających prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofert, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu. 2. Wszystkie składane dokumenty muszą być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem oferenta. 3. Oferty należy składać w formie elektronicznej drogą mailową na adres Zamawiającego: lub faxem lub osobiście w Biurze Projektu. 4. Termin składania ofert upływa w dniu o godzinie 15:30. X Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań oferenta z Zamawiającym o charakterze osobowym lub kapitałowym Projekt technologiczny Plan piętra Serdecznie zapraszamy do składania ofert. XI Informacje dodatkowe Wizytacje lokalu umożliwiające przygotowanie oferty możliwe będą od dnia r., po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie.

8 Dane Oferenta i adres lokalu: Oferent: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2013 FORMULARZ OFERTOWY Dotyczący dostosowania lokalu na żłobek Nazwa oferenta Adres siedziby oferenta Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie oferty Telefon, adres oferenta Cena jednostkowa brutto Cena brutto za realizację całego zamówienia zł, (słownie:...) wynosi (łącznie Oświadczamy, że spełniamy kryteria formalne niezbędne do przystąpienia do składania ofert, oraz: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w

9 miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ja niżej podpisany(a), niniejszym oświadczam, iż: - posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności, - dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia, - treść zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia jest mi w pełni znana i akceptują ją, - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania, - w przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Oświadczam, że jestem związany(a) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert... miejscowość i data czytelny podpis osoby reprezentującej firmę

10 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2013 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ O CHARAKTERZE OSOBOWYM LUB KAPITAŁOWYM POMIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM Niniejszym oświadczam, iż występując w charakterze oferenta w postępowaniu ofertowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy adaptacji pomieszczeń do żłobka dla projektu Kraina Maluszka nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym Instytutem Postępowania Twórczego Sp. z o.o. W konsekwencji oświadczam, iż pomiędzy moją osobą/reprezentowaną przeze mnie firmą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, nie zachodzą okoliczności polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (miejscowość i data).. (czytelny podpis) Opis techniczny do projektu technologicznego

11 1. DANE OGÓLNE 1. 1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, technologiczny przystosowania byłych pomieszczeń biurowych na potrzeby żłobka przeznaczonego dla dzieci do 3 roku życia, przebywających na terenie żłobka powyżej 5 godzin Podstawa opracowania z zlecenie inwestora, inwentaryzacja pomieszczeń (rysunki inwentaryzacyjne pomieszczeń przeznaczonych na cele edukacyjne), wizja lokalna; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych przepisy odnoszące się do tego rodzaju obiektów, zwłaszcza: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r nr 75 poz. 690); ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) Wentylacja i klimatyzacja materiały pomocnicze do projektowania. Jacek Hendiger, Piotr Ziętek, Marta Chludzińska Wyd. Venture Industries, Warszawa 2009 r. uzgodnienia dokonywane w trakcie opracowania projektu katalog wyposażenia żłobków 1.3. Cel i zakres opracowania

12 Cel opracowania: Celem przedstawionego opracowania jest zapewnienie, prawidłowych warunków higienicznosanitarnych dla pobytu do 20 dzieci w wieku do 3 roku życia poprzez odpowiednie zaprojektowanie pomieszczeń pionu żywienia oraz części socjalno-opiekuńczej zakładu przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącego układu pomieszczeń, z zachowaniem istniejącego systemu ogrzewania (c.o.) pomieszczeń, układu okien i drzwi a także z wykorzystaniem istniejących przewodów wentylacyjnych. Zmiany będą dotyczyć : - przebudowy ścian działowych; -doprowadzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do pomieszczeń ekspedycji posiłków -przebudowy łazienki dziecięcej ; -dostosowania poszczególnych pomieszczeń, w zależności od przeznaczenia (funkcji) pod względem wykończenia, wyposażenia w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ergonomii Zakres opracowania obejmuje: określenie i rozplanowanie, niezbędnego wyposażenia technologicznego wytycznych branżowych : budowlanych, instalacyjnych, przeciwpożarowych, elektrycznych rysunek techniczny do projektu technologicznego o w skali 1: 100 opracowany techniką komputerową. 2. Założenia ogólno organizacyjne Zgodnie z informacją uzyskaną od organizatora zakłada się, że ilość dzieci będzie wynosiła ok.20 i dla nich przystosuje się pomieszczenia. Wymagana powierzchnia 16 m² +(20-5)*2,5 m²= 53,5 m²

13 Powierzchnia dostępna (faktyczna) Sala II ( bawialnia)- 54 m² Sala I ( sypialnia) z możliwością przystosowania do pobytu dziennego- 49 m² Powierzchnia sal zapewnia możliwość pobytu 20 dzieci (jeden oddział dziecięcy) Wysokość pomieszczeń 3 m Zakłada się, ze średnio dziecko będzie przebywało na terenie żłobka przez 5 do 10 godzin i dlatego przewiduje się posiłki : śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek Zatrudniony personel : 5 osób Wyposażenie wyposażenie przeznaczone dla dzieci powinno posiadać odpowiednie cechy ergonomiczne i być przystosowane dla dzieci od 1- do 3 roku życia pod względem wysokości, ich powierzchnia i wykończenie winny ułatwiać ich mycie, dezynfekcje. Sprzęt powinien mieć atesty PZH. Na sali II (bawialni) przewiduje się ustawienie 4 pięcioosobowych stolików służących zarówno do zabawy jak i do spożywania posiłków. Posiłki będą dostarczane do sali wózkiem w naczyniach wielokrotnego użytku. Naczynia będą poddawane zabiegom mycia i dezynfekcji w wyparzarce usytuowanej w zmywalni naczyń stołowych. 3. Wykaz pomieszczeń Pion żywienia Wydawalnia posiłków Technologia Przewiduje się system cateringowy posiłków. Ze względu na specyfikę napoje (mleko, herbatki ) będą przygotowywane w kuchni. Jadłospis (śniadania obiady podwieczorki ) będzie przygotowywany przez dietetyka. Posiłki będą dostarczane w termosach, pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posiłki trafiać będą do wydawalni posiłków i w przeciągu jednej godziny od dostawy będą wydane dzieciom. Konsumpcja posiłków będzie odbywa się w salach. Transport wewnętrzny posiłków odbywać się będzie wózkami.

14 Wózkami transportowane do sal czyste talerze. Pomieszczenie kuchni pełni funkcję pomocniczą ( parzenie herbaty), mycie sprzętu kuchennego Brudne talerze trafiać będą do zmywalni naczyń stołowych, gdzie po wyparzeniu będą trafiać do zamykanej szafy zamykanej obustronnie. Odpady poprodukcyjne nie przewiduje się Odpady pokonsumpcyjne proponuje się składowanie w zamykanym pojemniku w zmywalni naczyń i usuwanie po podpisaniu umowy z firmą utylizacyjną na bieżąco. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego nie planuje się zastosowanie młynka koloidalnego. KUCHNIA 20,10 m² W kuchni przewiduje się operacje technologiczne wyłącznie czyste - trafiać tu będą termosy z gotowymi daniami. Temperatura dań powinna być nie niższa iż 65 st. C. Potrawy będą przekładane do naczyń kuchennych i trafiać będą do sal razem z talerzami. Naczynia kuchenne będą myte w zlewozmywaku w gorącej wodzie w pomieszczeniu kuchni, natomiast brudne talerze będą trafiały do zmywalni naczyń stołowych. Posadzka - wykonana z gresu ( atest dotyczący przeciwpoślizgowych właściwościach ) - należy zapewnić spadek min 1% umożliwiający swobodny odpływ ścieków do kratki ściekowej Ściany - do wysokości min 2,00 m od posadzki wykonać ściany z glazury. - spoiny w glazurze wyrównać do powierzchni płytek (preferowane spoiny silikonowe) - w pozostałych miejscach ściany pokryć farbą odporną na działanie wilgoci, posiadającą atest PZH do powierzchni wewnętrznych Oświetlenie Należy zapewnić oświetlenie o natężeniu 300 lx. na każdym stanowisku pracy. Światło elektryczne w obudowie zapobiegającej rozpryskowi szkła (np. klosze z lampami jarzeniowymi ) Wentylacja i temperatura pomieszczenia poprawne zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej winno zapewnić odpowiednią krotność wymiany powietrza z założeniem nie pogorszenia warunków higienicznych i akustycznych w całym ( ok. 8 wymian powietrza na godzinę).

15 Uwagi 1. ilość wymian jest podana orientacyjnie na podstawie uznanych wytycznych ogólnych podawanych w literaturze i może być skorygowana przez projektanta wentylacji po uwzględnieniu wszystkich parametrów technicznych budynku. 2. W bufecie wydawczym zaprojektowano okap wyciągowy nad blokiem urządzeń termicznych. Przy ustalaniu bilansu ciepła i wilgoci uwzględnić należy 80% odprowadzenie ciepła urządzeń grzewczych znajdujących się pod nim. Pozostałe 20% zysków ciepła przenika do pomieszczenia. 3. Na otworach wentylacyjnych należy zainstalować kratki z materiału nierdzewnego, o konstrukcji łatwej do zdejmowania i mycia 4. W oknach należy zainstalować siatki ochronne przeciw owadom Temperatura pomieszczenia Zgodnie z normą PN/B temperatura w kuchni winna wynosić 16 st C Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej Instalacja powinna spełniać : Wymagania ogólne dla instalacji i urządzeń elektrycznych według Dz. U. nr 75/2002, poz Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, DZIAŁ IV, rozdział 8. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń zgodnie z przedmiotową normą PN/E Światło powinno być zbliżone do naturalnego. Przy urządzeniach zasilanych w energie zamontować gniazda elektryczne ; Urządzenia i maszyny zastosowane wg projektu zasilane energią elektryczną powinny posiadać instalację ochronną od porażeń wykonaną zgodnie z normą PN - IEC Zakłada się Współczynnik jednoczesności pracy urządzeń do celów obliczeniowych należy przyjąć : 0,6. W pomieszczeniu gniazda ścienne należy wykonać na wysokości 1,0-1,3 m Wytyczne bhp 1. Ustawienie urządzeń grzewczych (kuchenki ) musi zapewniać, by krawędzie powierzchni roboczych i płaszczyzny płytek grzejnych znajdowały się w poziomie. 2. Należy zainstalować oprawy oświetleniowe oraz włączniki światła odporne na działanie wilgoci

16 ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH -powierzchnia 13,3 m² W zmywalni naczyń stołowych prowadzi się wyparzanie naczyń przekazywanych z sali II (bawialni) Naczynia przywożone będą specjalnyn wózkiem Naczynia są wyparzane w temp. 90 st. C, a po odparowaniu wkładane do szafy zamykanej obustronnie skomunikowanej z kuchnią. Posadzka Posadzka - wykonana z gresu ( atest dotyczący przeciwpoślizgowych właściwościach ) - należy zapewnić spadek min 1% umożliwiający swobodny odpływ ścieków do kratki ściekowej Ściany - do wysokości min 2,00 m od posadzki wykonać ściany z glazury. - spoiny w glazurze wyrównać do powierzchni płytek (preferowane spoiny silikonowe) - w pozostałych miejscach ściany pokryć farbą odporną na działanie wilgoci, posiadającą atest PZH do powierzchni wewnętrznych Wentylacja Należy zapewnić min 8 wymian powietrza na godzinę (wentylacja mechaniczna ) Pozostałe wytyczne branżowe i uwagi jak dla pomieszczenia kuchni Szatnia dla pracowników pionu żywienia- wspólna z szatnią dla personelu żłobka. Należy zapewnić szafki dwudzielne zapewniając możliwość osobnego przechowywania odzieży ochronnej i prywatnej w pomieszczeniu socjalnym dla personelu B. CZĘŚĆ SOCJALNO-OPIEKUŃCZA Część socjalno-opiekuńcza w całości jest adaptacją pomieszczeń biurowych Wszystkie pomieszczenia zostaną zaadoptowane poprzez przeprowadzenie remontu ogólnego i dostosowanie pomieszczeń do wymagań dzieci w wieku do 3 lat. Wiąże się z tym przebudowa toalet, zorganizowanie myjni nocników, przystosowanie grzejników w sali dziecięcej. Niezbędnym jest wykończenie ścian do wysokości 2 m materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekkcyjnych. Wszystkie gniazda elektryczne winny być zabezpieczone przed dostępem dzieci. Również okna winny posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające przypadkowe otwarcie przez dzieci.

17 SALE Sale pełnią zarówno rolę zabawową, rolę jadalni i funkcję sypialni. Leżaki są składowane są na stanowiskach składowania leżaków. Posadzki pokryte wykładziną podłogową Uwaga: ustawienie leżaków i stolików nie jest obligatoryjne- stanowi wyłącznie propozycję rozwiązania Ściany - do wysokości min 2,00 m od posadzki wykonać ściany z materiału odpornego na działanie wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych - w pozostałych miejscach ściany pokryć farbą odporną na działanie wilgoci, posiadającą atest PZH do powierzchni wewnętrznych Oświetlenie Ze względów bezpieczeństwa należy zastosować lampy z osłonami zabezpieczającymi przed przypadkowym rozpryskiem szkła mogącym mieć miejsce przy pęknięciu żarówki. Należy zapewnić oświetlenie o średnim natężeniu ok. 300 lx. Ogrzewanie W pomieszczeniu należy zapewnić temperaturę 20 st. C. Proponuje się pozostawienie istniejącej instalacji c.o, Grzejniki należy osłonić osłoną uniemożliwiającą bezpośredni kontakt z elementem grzejnym. Wentylacja Proponuje się pozostawienie istniejącego systemu wentylacji ( grawitacyjna, o krotności ok. 2 wymian powietrza na godzinę. Przynajmniej 50% okien w każdej z sal powinno być otwierane. SANITARIAT DZIECIĘCY

18 Dzieci przebywające w żłobku, nie potrafiące korzystać z toalety będą korzystały z nocników oraz pieluch jednorazowego użytku. W urządzeniach sanitarnych musi być zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody, którą może zapewnić bojler elektryczny z termostatem lub zainstalowanie mieszaczy wody zimnej i ciepłej Temperatura ciepłej wody doprowadzonej do umywalek(b21), i natrysku (B20) powinna wynosić od 35 do 40 C; Ściany - do wysokości min 2,00 m od posadzki wykonać ściany z glazury - spoiny w glazurze wyrównać do powierzchni płytek (preferowane spoiny silikonowe) - w pozostałych miejscach ściany pokryć farbą odporną na działanie wilgoci, posiadającą atest PZH do powierzchni wewnętrznych. Posadzki - wykonana z terakoty ( atest dotyczący przeciwpoślizgowych właściwościach ) - należy zapewnić spadek min 1% umożliwiający swobodny odpływ ścieków do kratek ściekowych Ogrzewanie W pomieszczeniu należy zapewnić temperaturę 20 st. C. Proponuje się pozostawienie istniejącej instalacji c.o, Grzejniki należy osłonić osłoną uniemożliwiającą bezpośredni kontakt z elementem grzejnym. Wentylacja Proponuje się pozostawienie istniejącego systemu wentylacji ( grawitacyjna, o krotności ok. 2 wymian powietrza na godzinę. Okno powinno być otwierane. SANITARIAT DLA PERSONELU- 8,40 m² Ze względu na brak otwieranych okien należy zapewnić wentylację mechaniczną wyciągową (nawiew naturalny- nawiewnik zamontowany w drzwiach do toalety Wykończenie:

19 Ściany do wysokości 2 m wykonane z glazury Posadzki wykonane z terakoty. Przy umywalce do mycia rąk zapewnić należy dozownik z mydłem w płynie i środkiem dezynfekcyjnym, ręczniki 1 x użytku, pojemnik na zużyte ręczniki 1 x użytku W pomieszczeniu należy przewidzieć zlewozmywak gospodarczy-głęboki, wieszak na mopy oraz szafkę gospodarczą, w której przechowywane będą środki czystości. UWAGA Pomieszczenie jest zabezpieczone przed dostępem dzieci SZATNIA DLA DZIECI - 19,40 m² W szatni przewiduje się ustawienie 20 szafek-wieszaków na odzież dziecięcą oraz ławeczek ułatwiających przebieranie dzieci. Wykończenie pomieszczenia takie jak dla sal. POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PERSONELU- 15,90 m² W pomieszczeni ustawiono szafki odzieżowe dla personelu dwudzielne, zapewniające możliwość oddzielnego przechowywania odzieży ochronnej i prywatnej oraz stoliki i krzesła. Wykończenie pomieszczenia takie jak dla szatni dziecięcej. POMIESZCZENIA POMOCNICZE MAGAZYN ZASOBÓW 11,7 m² Jest to pomieszczenie, które będą służyć jako miejsce przechowywania leżaków jest to pomieszczenie, w których będą składowany także sprzęt pomocniczy (, pomoce edukacyjne itp..) Pomieszczenie takie będzie zorganizowane przy gabinecie dyrektora. UWAGA Pomieszczenie jest zabezpieczone przed dostępem dzieci WÓZKARNIA 8 m² Planuje się wydzielenie miejsca do przechowywania wózków dziecięcych, (orientacyjnie dla 3-4 wózków). Wydzielenie miejsca poprzez ustawienie przestawnego ogrodzenia. W przypadku braku zainteresowania pozostawianiem wózków- ogrodzenie będzie chowane do magazynu zasobów. UWAGA Pomieszczenie jest zabezpieczone przed dostępem dzieci

20 4. Wytyczne branżowe 4.1. INSTALACJE Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlanym Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Podczas wykonawstwa stosować się do Warunków Technicznych Wykonawstwa i Montażu cz. II - Instalacje sanitarne (Arkady 1988r.) oraz do Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.nr 13/72). Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w poszczególnych pomieszczeniach wg PN-87/B-02151/02. Ponadto : 1. Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 2. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 3. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, itp.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji).

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ OPS 01/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ OPS 01/2015 O Ś R O D E K P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J D Z IE L N IC Y B IE L A N Y M.S T. W A R S Z A W Y 0 1-8 24 W a rs z a w a, ul. P rz y b y s ze w s k ie g o 80/82 tel. 22 56 89 100, fa x 22 8 64 59 52 NIP

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. upublicznione dnia 1 lutego 2012 r. na stronie internetowej www.europaplus.pl oraz www.aop.europaplus.pl dotyczy projektu AKADEMIA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 2. PROGRAM UŻYTKOWY I ORGANIZCJA TECHNOLOGICZNA 5 3. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 7

SPIS OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 2. PROGRAM UŻYTKOWY I ORGANIZCJA TECHNOLOGICZNA 5 3. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 7 SPIS OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 2. PROGRAM UŻYTKOWY I ORGANIZCJA TECHNOLOGICZNA 5 3. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 7 4. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH 10 4.1. WYKOŃCZENIE BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r.

PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r. PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r. W CELU ZAREJESTROWANIA SIĘ JAKO PLACÓWKA OŚWIATOWA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NALEŻY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP. Z O.O. Strona 1 z 51

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) na wynajem sali szkoleniowej wraz ze świadczeniem usługi cateringowej oraz zapewnieniem noclegów dla moderatora i uczestników podczas dwóch dwudniowych

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Adm.VI-215/1/2015 ======================================================== WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 ========================================================

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul.

Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul. Znak sprawy (nr zamówienia publicznego): DIZ / 1 / 2011 Temat opracowania: Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole czas zacząć

Przedszkole czas zacząć RRPSiK ZpiK.271.3.2015. PK Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opracowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2013r., poz. 907 z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo