Białystok, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 2963

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 2963"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 40/2013 PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za rok 2012 Na podstawie art. 400 h. ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2012 r., stanowiące załącznik do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Nina Dobrzyńska

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Załącznik do uchwały Nr 40/2013 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 25 marca 2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Sprawozdanie z działalności za 2012 r. Spis treści: Działalność statutowa Zespół Funduszy Krajowych Działalność Funduszu w zakresie Ochrony Wód (OW Działalność Funduszu w zakresie Gospodarki Wodnej (GW) Działalność Funduszu w zakresie Ochrony Atmosfery (OA) Działalność Funduszu w zakresie Ochrony Ziemi (OZ) Działalność Funduszu w zakresie Przeciwdziałania i Likwidacji zagrożeń (LZ) Działalność Funduszu w zakresie Edukacji Ekologicznej (EE) Działalność Funduszu w zakresie Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych (EB) Działalność Funduszu w zakresie Ochrony Przyrody (OP) Działalność Funduszu w zakresie Monitoringu (MN) Działalność Funduszu w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych Działalność Funduszu w zakresie umorzeń części pożyczek Program Priorytetowy Współfinansowanie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE Program Priorytetowy Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda Program Priorytetowy Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej Zespół Funduszy Europejskich Zespół Kontroli Audyt wewnętrzny Załącznik Zestawienie tabelaryczne z realizacji umów pożyczek, dotacji oraz umów przekazania środków jednostkom budżetowym w 2012 roku

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jest: Skuteczne wspieranie działania na rzecz środowiska w województwie podlaskim Cel strategiczny: Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku w województwie podlaskim Od 1 stycznia 2012 r. do dnia 15 lipca 2012 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pracował w składzie: 1. Adam Sieńko - Prezes Zarządu 2. Wiesław Dołęgowski - Zastępca Prezesa Zarządu Od 16 lipca 2012 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pracował w składzie: 1. Jarosław Malinowski - Prezes Zarządu 2. Wiesław Dołęgowski - Zastępca Prezesa Zarządu Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco: Przewodnicząca Joanna Milwicz vel Delach Przedstawiciel Ministra Środowiska (odwołana 22 października 2012 r.) Przewodnicząca Nina Dobrzyńska Przedstawiciel Ministra Środowiska (powołana 22 października 2012 r.) Wiceprzewodniczący Janusz Marek Szymczukiewicz Przedstawiciel samorządu gospodarczego Sekretarz - Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Andrzej Demianowicz Przedstawiciel organizacji ekologicznej Mieczysław Bagiński Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego Zdzisław Jabłoński Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku Katarzyna Zajkowska Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego W 2012 roku Zarząd Funduszu odbył 62 posiedzenia i podjął 184 uchwały. Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń i podjęła 142 uchwały. Istotne wydarzenia i podjęte decyzje Zarządu Funduszu w okresie sprawozdawczym: W dniach stycznia br. w Szczawnicy odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji pośredniczącej i instytucji wdrażających środowiskowe priorytety w ramach POIiŚ. Podczas spotkania omawiane są tematy związane ze zmianami w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez beneficjentów oraz Lokalnym Systemie Informatycznym. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezesa Zarządu Wiesław Dołęgowski. 16 stycznia 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się noworoczne spotkanie z udziałem przedstawicieli Sejmiku woj. podlaskiego, przewodniczących rad powiatów i miast z woj. podlaskiego. Podczas spotkania Prezes Zarządu Adam Sieńko przedstawił informacje o działalności WFOŚiGW W Białymstoku w 2011 r. i plany na 2012 r.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz stycznia 2012 roku w Białowieży odbyło się XV Zgromadzenie Ogólne ZGWWP, poświęcone m.in. inicjatywie ustanowienia subwencji ekologicznej dla samorządów położonych na terenach chronionych. W spotkaniu udział wzięło ok. 90 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości. Uczestniczący w spotkaniu Prezes Zarządu Adam Sieńko przedstawił prezentację podsumowującą działalność WF w 2011 r. 2 lutego 2012 roku w NFOŚiGW w Warszawie Prezes Zarządu Adam Sieńko uczestniczył w spotkaniu w/s Wspólnej Strategii Działania NFOŚIGW w Warszawie i WFOŚIGW na lata lutego 2012 roku w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. wypracowania obszarów finansowania oraz instrumentów realizacji w związku z toczącymi się pracami nad kształtem polityki spójności w sektorze środowiska, w ramach Nowej Perspektywy Finansowej UE W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Adam Sieńko. 16 lutego 2012 roku w Kolnie odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasową realizację projektu dofinansowanego ze środków POIiŚ pt. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej miasta Kolno. W konferencji uczestniczył Prezes Zarządu Adam Sieńko oraz Zastępca Prezesa Wiesław Dołęgowski. W dniach lutego 2012 roku w Falentach k/warszawy odbyła się konferencja szkoleniowa na temat Wyzwania dla NFOŚiGW i wfośigw w kontekście POIiŚ i nowej perspektywy finansowej. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Adam Sieńko. 23 lutego 2012 roku WFOŚiGW w Białymstoku zorganizował szkolenie nt. Odpowiedzialność beneficjentów za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy realizacji projektów w ramach POIiŚ ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych. W szkoleniu uczestniczyli beneficjenci oraz pracownicy WFOŚiGW. 20 marca 2012 roku odbyły się spotkania dotyczące realizacji Programu Zrównoważonego Rozwoju Rejonu Rzeki Rospudy. Uczestniczyli w nich przedstawiciele gmin: Raczki, Bakałarzewo, Nowinka oraz Starostwa w Augustowie i Prezes Zarządu Adam Sieńko. W dniach marca 2012 roku w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji pośredniczącej i instytucji wdrażających środowiskowe priorytety w ramach POIiŚ. Podczas spotkania omówiono tematy związane ze zmianami dotyczącymi wdrażania projektów pomocy technicznej, praktyczne aspekty dotyczące procedury rozeznania rynku warunki kwalifikowania w ramach POIiŚ, najczęściej pojawiające się błędy przy wydatkowaniu środków pomocy technicznej. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Adam Sieńko oraz Zastępca Prezesa Zarządu Wiesław Dołęgowski. 3 kwietnia 2012 roku w NFOŚIGW w Warszawie odbyło się posiedzenie zespołu roboczego wfośigw dotyczące Wspólnej strategii działania NFOŚiGW i WFOŚiGW na lata W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Adam Sieńko. 4 kwietnia 2012 roku w siedzibie WF w Warszawie oraz NFOŚiGW w Warszawie odbyły się spotkania dotyczące przedstawienia wyników pracy zespołu roboczego opracowującego wspólną strategię działania. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Adam Sieńko. 5 kwietnia 2012 roku odbył się objazd gmin Nowinka, Raczki, Filipów i Augustów w ramach realizacji Programu Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Adam Sieńko. 23 lipca br. Jarosław Malinowski uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku Podczas spotkania przedstawiono założenia aktualizacji Strategii w świetle uwarunkowań unijnych i krajowych oraz diagnozę sytuacji społeczno gospodarczej województwa. Uczestnikom spotkania zaproponowano udział w pracach jednej z pięciu grup tematycznych. Jarosław Malinowski bierze udział w pracach grupy zajmującej się kwestiami Infrastruktury i Środowiska.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz sierpnia br. w Żarnowie (gm. Augustów) odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Białymstoku z władzami gmin biorących udział w programie priorytetowym Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy. Omówiono m.in. stopień realizacji zadań, problemy, zapoznano się z ich oczekiwaniami. Na spotkanie przybyli również protestujący mieszkańcy gminy Nowinka, głównie wsi Bryzgiel niezadowoleni z codziennych dwu-trzygodzinnych przerw w dostawie wody do ich miejscowości i przyłączenia kolejnych dwóch wsi do rozbudowywanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Złożyli oni stosowną petycję do NFOŚiGW. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Jarosław Malinowski. 5 września br. w Bydgoszczy odbył się Konwent Prezesów wojewódzkich funduszy. Podczas spotkania omówiono m.in. Program ochrony jezior Polski Północnej. Porozumienie o przystąpieniu do Programu podpisały już WF z Gdańska, Olsztyna, a Szczecin i Toruń wyraziły gotowość podpisania w terminie późniejszym. Drugim z tematów podczas Konwentu był Jubileusz 20-lecia WFOŚiGW. Zaproponowano zorganizowanie obchodów na dwóch poziomach, ogólnopolskim i regionalnym. Przedmiotem dyskusji było również monitorowanie Wspólnej Strategii NF - WF na lata z perspektywą do 2020 roku. Został powołany komitet Monitorujący wdrażanie Wspólnej Strategii Działania. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu Jarosław Malinowski i Zastępca Prezesa Zarządu Wiesław Dołęgowski. W dniach 6-7 września br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach POIiŚ. Podczas spotkania omówiono m.in. postępy we wdrażaniu POIiŚ, skutki upadłości beneficjentów i ich wpływ na występowanie nieprawidłowości w projektach, prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach i ich wpływ na beneficjentów, IW, IP, IZ w ramach środowiskowych priorytetów programu Infrastruktura i Środowisko. Omówiono także praktyczne doświadczenia związane z rozwiązaniem umowy, rozliczeniem pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz wszelkie konsekwencje wynikające z przejścia w stan upadłości wykonawców. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu Jarosław Malinowski i Zastępca Prezesa Zarządu Wiesław Dołęgowski. W dniu 7 września br. odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej i zrealizowanej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W uroczystości uczestniczyli Prezes Zarządu Jarosław Malinowski i Zastępca Prezesa Zarządu Wiesław Dołęgowski. W dniach 8-9 października br. w Czerwonym Borze odbyło się szkolenie pt. Rozliczenie końcowe i trwałość projektów realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej POIiŚ". Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń między beneficjentami a pracownikami WFOŚiGW w Białymstoku oraz do zwizytowania inwestycji zrealizowanej w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 11 października br. w Suwałkach odbyło się seminarium Poprawa gospodarki wodno ściekowej w mieście Suwałki. Seminarium zorganizowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Suwałkach z okazji zakończenia realizacji I Etapu Projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Suwałkach zrealizowanego w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W spotkaniu będą uczestniczyli Prezes Zarządu Jarosław Malinowski i Zastępca Prezesa Zarządu Wiesław Dołęgowski. 19 października 2012 roku w Raczkach odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Białymstoku z władzami gmin biorących udział w programie priorytetowym Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy. Omówiono zagadnienia i problemy związane z realizacją programu. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Jarosław Malinowski. W dniach listopada 2012 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Podczas targów odbyły się m.in. Konwent Prezesów WFOŚiGW, Krajowe Konferencje Ochrona przyrody jako czynnik zrównoważonego rozwoju gmin i Nowe wyzwania w ochronie środowiska. W targach wzięli udział Prezes Zarządu Jarosław Malinowski i Zastępca Prezesa Zarządu Wiesław Dołęgowski. 29 listopada 2012 roku w Bielsku Podlaskim odbyła się konferencja podsumowująca realizację zadania pod nazwą Przebudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezesa Zarządu Wiesław Dołęgowski.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz W dniach grudnia 2012 roku w Krakowie Jarosław Malinowski i Wiesław Dołęgowski uczestniczyli w cyklicznej konferencji dla Beneficjentów środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Dbając o zieloną przyszłość fundusze UE w sektorze środowiska. Tematem przewodnim były kwestie dotyczące kryzysu gospodarczego i jego wpływu na projekty unijne. Zaprezentowano także wyniki ewaluacji POIiŚ. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Środowiska. W dniu 10 grudnia 2012 roku w Krakowie odbył się Konwent Prezesów Wojewódzkich Funduszy. Podczas spotkania omawiano między innymi projekt programu priorytetowego likwidacja niskiej emisji wspierający wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii część I, program pilotażowy KAWKA, a także realizację wspólnej strategii Narodowego i Wojewódzkich Funduszy. Został również wybrany nowy przewodniczący Konwentu Pan Adam Krzyśków Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 13 grudnia 2012 roku w Bakałarzewie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Białymstoku z władzami gmin biorących udział w programie priorytetowym Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy. Omówiono zagadnienia i problemy związane z realizacją programu. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Jarosław Malinowski. Zespół Funduszy Krajowych Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, przyznawana jest na zadania określone wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ustawie z dnia r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz w oparciu o Politykę ekologiczną państwa", "Strategię rozwoju Województwa Podlaskiego", oraz programy związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną; uwzględnia strategię działalności Funduszu, listę przedsięwzięć priorytetowych, plan działalności i kryteria wyboru przedsięwzięć, o których mowa w powołanej ustawie, również jako priorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym do WFOŚiGW w Białymstoku wpłynęło 208 wniosków o dofinansowanie. Wnioski zostały poddane procedurze kwalifikacyjnej, która zadecydowała o rodzaju pomocy i wielkości dofinansowania poszczególnych przedsięwzięć. Podstawą kwalifikacji wniosków (zarówno co do wielkości, jak i rodzaju dofinansowania) była ocena przedsięwzięcia w stosunku do celów i zadań Funduszu oraz Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Białymstoku (dokument ten został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Funduszu uchwałą Nr 157/2011 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 28 listopada 2011 r.). Na podstawie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2012 roku zawarto 171 umów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska: ze środków WFOŚiGW w Białymstoku: 39 umów pożyczek, 61 umów dotacji, 15 umów przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym i 26 umów na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW: 3 umowy pożyczek w ramach programu Współfinansowanie przez WFOŚiGW przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE, 2 umowy pożyczki i 4 umowy dotacji w ramach programu Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej oraz 21 umów dotacji w ramach programu Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz W układzie rodzajowym obrazują to Tabele I VI. Tabela I. Umowy pożyczek ze środków WFOŚiGW w Białymstoku, podpisane w 2012 r. Dziedzina Ilość umów umowy (zł) wykorzystana w 2012r. Do realizacji w 2013 r. 1 Ochrona Wód , , ,00 2 Gospodarka Wodna 1 3 Ochrona Atmosfery 14 4 Ochrona Ziemi 4 5 Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska , ,00 0, , , , , , , , ,48 0,00 RAZEM , , ,13 Tabela II. Umowy pożyczek ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, podpisane w 2012 r. Program Ilość umów umowy (zł) wykorzystana w 2012r. Do realizacji w 2013 r. 1 2 Współfinansowanie przez WFOŚiGW przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej , ,00 0, , ,00 0,00 RAZEM , ,00 0,00 Tabela III. Umowy dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku, podpisane w 2012 r. Dziedzina Ilość umów umowy (zł) wykorzystana w 2012r. Do realizacji w 2013r. 1 Ochrona Wód , ,00 0,00 2 Ochrona Atmosfery , ,00 0,00 3 Ochrona Ziemi , ,60 0,00 4 Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska , ,00 0,00 5 Edukacja Ekologiczna , , ,84 6 Ekspertyzy i Prace Naukowo-Badawcze , ,00 0,00 7 Ochrona Przyrody , ,64 0,00 8 Monitoring , , ,25 RAZEM , , ,09 Tabela IV. Umowy dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, podpisane w 2012 r. Program Ilość umów 1 2 Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej umowy (zł) wykorzystana w 2012r. Do realizacji w 2013r , , , , , ,42 RAZEM , , ,01

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Tabela V. Umowy przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym ze środków WFOŚiGW w Białymstoku, podpisane w 2012 r. Dziedzina Ilość umów umowy (zł) wykorzystana w 2012r. Do realizacji w 2013r. 1 Edukacja Ekologiczna ,00 0, ,00 2 Ekspertyzy i Prace Naukowo-Badawcze ,00 0, ,00 3 Ochrona Przyrody ,00 0, ,00 4 Monitoring ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 Tabela VI. Umowy dopłat do oprocentowania kredytów bankowych ze środków WFOŚiGW w Białymstoku, podpisane w 2012 roku Bank Ilość umów kredytu dopłaty (zł) wykorzystana w 2012r. Do realizacji 1 Bank Ochrony Środowiska S.A , , , ,01 RAZEM , , ,01 Wielkość finansowego wsparcia, którego udzielił Fundusz na podstawie umów zawartych w 2012 r., łącznie z zobowiązaniami z 2011 roku wyniosła ,13 zł, w tym: 1) ze środków WFOŚiGW w Białymstoku: ,93 zł a) w formie pożyczek: ,32 zł b) w formie dotacji (w tym przekazania środków samorządowym jednostkom budżetowym): ,72 zł c) w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym: ,14 zł d) w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych: ,75 zł 2) ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW: ,20 zł a) w formie pożyczek: ,41 zł b) w formie dotacji: ,79 zł Wykres 1. Struktura wykorzystanego dofinansowania ogółem w 2012 roku na podstawie umów zawartych w 2012 r. wraz z zobowiązaniami z 2011 r. Pomoc finansowa Funduszu w 2012 roku, łącznie ze środkami udostępnionymi przez NFOŚiGW, objęła nw. dziedziny ochrony środowiska: Ochronę Wód w wysokości ,29 zł,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Gospodarkę Wodną w wysokości ,26 zł, Ochronę Atmosfery w wysokości ,20 zł, Ochronę Ziemi w wysokości ,53 zł, Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska w wysokości ,48 zł, Edukację Ekologiczną w wysokości ,37zł, Ekspertyzy i Prace Naukowo-Badawcze w wysokości ,86 zł, Ochronę Przyrody w wysokości ,64 zł, Monitoring w wysokości ,50 zł. Wykres 2. Struktura dofinansowania według dziedzin na podstawie umów zawartych w 2012 r., łącznie z zobowiązaniami z 2011 r. (dotacje, przekazanie środków jednostkom budżetowym, pożyczki) W związku z wykonywaniem obowiązku redystrybucji środków finansowych pochodzących z opłaty produktowej za opakowania, nałożonego na Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (jednolity tekst Dz. U nr 90 poz. 607 ze zm.), gminy i związki gmin z terenu woj. podlaskiego przesłały do WFOŚiGW w Białymstoku sprawozdania o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu, o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu i wydatkach poniesionych na te działania. W 2012 r. 65 gmin (lub podmiotów działających w imieniu gmin) wykazało następujące dane za 2011 r.: ilość odpadów opakowaniowych zebranych ,50 kg, ilość odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu ,50 kg wydatki poniesione na zebranie i przekazanie odpadów ,51 zł. Łączna kwota opłaty produktowej za opakowania za 2011 r. otrzymana z NFOŚiGW i przekazana gminom proporcjonalnie do ilości odpadów odzyskanych i przekazanych do recyklingu wyniosła ,75 zł. Ponadto rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (Dz.U ) zobowiązuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku do zwrotu gminom utraconych dochodów. W 2012 r. wpłynęło 18 wniosków (wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia) i na ich podstawie wypłacono na rachunki budżetu gmin kwotę ,00 zł. ta stanowi równowartość wysokości utraconych dochodów gmin. Działalność Funduszu w zakresie Ochrony Wód (OW) Z dziedziny Ochrony Wód do Funduszu wpłynęły w 2012 r., 21 wniosków z których 19 zostało pozytywnie rozpatrzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, do2 wniosków wpłynęły rezygnacje jeszcze przed rozpatrzeniem. W 2 przypadkach beneficjent zrezygnował z podpisania umowy po podjęciu uchwały o przyznaniu środków. Z wniosków rozpatrzonych pozytywnie, 3 wnioski zakwalifikowano do dofinansowania ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu Współfinansowanie przez WFOŚiGW przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE, z czego na 1 wniosek przyznano pożyczki ze środków Funduszu oraz ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, a na 2 wnioski przyznano pożyczki tylko ze środków NFOŚiGW. Zawarto ogółem 15 umów na dofinansowanie ze środków Funduszu na kwotę ,84 zł, w tym 14 umów pożyczek na kwotę ,84 zł oraz 1 umowę dotacji na kwotę ,00 zł. Na zadania związane m.in. z modernizacją oczyszczalni ścieków, z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych w miastach i wsiach województwa podlaskiego Fundusz wydatkował w 2012 roku ogółem ,95 zł, z czego ,95 stanowiły pożyczki tj. 99,73%, ,00 zł stanowiły dotacje tj. 0,27%. Zakończono i oddano do użytku 136 przydomowych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 138,6 m 3 /d, wybudowano ,3 mb sieci kanalizacyjnej, na terenie 8 gmin oraz wybudowano ,0 mb wodociągu na terenie 5 gmin. Na 2013 rok Fundusz posiada zobowiązania w stosunku do 3 umów pożyczek na łączną kwotę ,39 zł. W realizacji jest 6 zadań: Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele Dobrowoda, Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko litewskim. Budowa 700 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków - gm. Płaska, Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl - gm. Przerośl, Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Siemiatycze- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ulicach: Ogrodowej, Sadowej, Szpitalnej, Jabłoniowej, Jabłonowskiej, Annopolskiej i nowoprojektowanej od ulicy Drohiczyńskiej, Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Wybudowanie instalacji do suszenia osadów ściekowych - Zadanie 1. Podział zrealizowanych przedsięwzięć w układzie zlewniowym przedstawia się następująco: 1) Zlewnia rzeki Narew: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka - Somachy, Gąsówka - Skwarki i Gąsówka - Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Somachy, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka - Strumianka, Łapy - Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy - Łynki i Gąsówka Stara, Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej w Czarnej Białostockiej i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Klimki, Budowa sieci kanalizacji w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna - Kramkowo - Srebrowo - I etap,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zbucz, gm. Czyże, 2) Zlewnia rzeki Bug: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze - Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: Górnej, Brzozowej, Wierzbowej, Leśnej, Sosnowej, Świerkowej, Akacjowej, Lipowej, Krzywej i Klonowej, Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze - Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: Asnyka, Prusa, Sportowa, Słowackiego i wodociąg w ulicy Nadrzecznej, Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Siemiatycze - Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: Okulickiego, Kosynierów, Grottgera, Traugutta, Fieldorfa i ks. Brzóski, Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Siemiatycze - Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: Bez Nazwy, 11 Listopada, Żeromskiego, Jabłonowskiej i Annopolskiej, 3) Zlewnia rzeki Biebrza: 4) Inne: Sieć kanalizacji sanitarnej Bakałarzewo - Nowa Wieś, Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Bakałarzewo Matłak, Budowa przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Mała Huta, gm. Suwałki. Dodatkowe informacje, obejmujące realizację umów przedstawiono w Załączniku do sprawozdania (Tab. 1 i Tab. 2). Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w zakresie Ochrony Wód przedstawia tabela nr VII.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Tabela VII. Efekty rzeczowe i ekologiczne w dziedzinie Ochrony Wód w 2012 r Wnioskodawca - nazwa zadania Gmina Wizna - Budowa sieci kanalizacji w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna - Kramkowo - Srebrowo - I etap Gmina Łapy - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka - Somachy, Gąsówka - Skwarki i Gąsówka - Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka - Somachy w latach Gmina Jeleniewo - Budowa przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo 136 szt. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze - Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: Górnej, Brzozowej, Wierzbowej, Leśnej, Sosnowej, Świerkowej, Akacjowej, Lipowej, Krzywej i Klonowej Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze - Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: Asnyka, Prusa, Sportowa, Słowackiego i wodociąg w ulicy Nadrzecznej Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Siemiatycze - Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: Okulickiego, Kosynierów, Grottgera, Traugutta, Fieldorfa i ks. Brzóski Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej dla miasta Siemiatycze - Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: Bez Nazwy, 11 Listopada, Żeromskiego, Jabłonowskiej i Annopolskiej Gmina Łapy - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka - Strumianka, Łapy - Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy - Łynki i Gąsówka Stara Koszt inwestycji w tys. zł Całość dofinansowania z WFOŚiGW w tys. zł Przepustowość oczyszczalni w m 3 /dobę Długość wybudowanej kanalizacji w mb 1.029,60 349, Długość wybudowanego wodociągu w mb 3.250,36 756, ,26 500,00 138, , , ,5 626,10 500, ,34 348, , , , , , Gmina Bakałarzewo - Sieć kanalizacji sanitarnej Bakałarzewo - Nowa Wieś 2.996,00 365, Gmina Bakałarzewo - Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Bakałarzewo - Matłak 3.990,12 655, Gmina Suwałki - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Mała Huta 1.172,93 700, Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej w Czarnej Białostockiej i rozbudowa sieci wodociągowej oraz 156,41 125,13 258,3 577 kanalizacji sanitarnej we wsi Klimki 13 Gmina Czyże - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zbucz 1.466,92 211, RAZEM 138, ,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Działalność Funduszu w zakresie Gospodarki Wodnej (GW) Z dziedziny Gospodarki Wodnej do Funduszu wpłynęły w 2012 roku 2 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie. W przypadku 1 wniosku uchwała straciła ważność, nie doszło do podpisania umowy. Zawarto ogółem 1 umowę pożyczki ze środków WFOŚiGW na kwotę ,00 zł. Na zadanie związane modernizacją ujęcia i stacji wodociągowej w Bakałarzewie Fundusz wydatkował w 2012 roku ,00 zł w formie pożyczki. Na rok 2013 nie przeszły żadne zobowiązania wynikające z umów zawartych w 2012 r. W wyniku pomocy udzielonej przez Fundusz przebudowano i rozbudowano stację wodociągową, zwiększając jej wydajność z Q dśr = 947,4 m 3 /d do Q dśr =1.589,20 m 3 /d. Dodatkowe informacje, obejmujące realizację umów przedstawiono w Załączniku do sprawozdania (Tab. 3). Efekty rzeczowe i ekologiczne przedstawia tabela nr VIII. Tabela VIII. Efekty rzeczowe i ekologiczne w dziedzinie Gospodarka Wodna w 2012 r. Wnioskodawca - Nazwa zadania Koszt inwestycji w tys. zł Całość dofinansowania z WFOŚiGW w tys. zł Wydajność stacji w m 3 /d 1. Gmina Bakałarzewo - Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w Bakałarzewie , ,00 641,8 RAZEM: 641,8 Działalność Funduszu w zakresie Ochrony Atmosfery (OA) Z dziedziny Ochrony Atmosfery do WFOŚiGW w Białymstoku w 2012 roku wpłynęło 18 wniosków, z których 17 zostało pozytywnie rozpatrzonych, 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie. 2 wnioskodawców zrezygnowało ze środków WFOŚiGW w Białymstoku. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków w 2012 r. zawarto 15 umów, w tym 14 umów pożyczek na kwotę ,76 zł, 1 umowę dotacji na kwotę zł. Na dofinansowanie realizacji zadań zapewniających przede wszystkim ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazów i pyłów powstających w procesie spalania energetycznego paliw, na modernizację oświetlenia ulicznego, termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Fundusz wydatkował w 2012 r ,26 zł z czego ,26 zł stanowiły pożyczki, tj. 87,76%, ,00 zł dotacje, tj. 4,77% oraz ,00 zł przekazanie środków państwowej jednostce budżetowej tj. 7,47%. W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowało się 17 zadań na które Fundusz przeznaczył swoje środki. Na rok 2013 Fundusz posiada zobowiązania wynikające z 5 zawartych umów na kwotę ,50 zł. Dodatkowe informacje, obejmujące realizację umów przedstawiono w Załączniku do sprawozdania (Tab. 4 i Tab. 5). Podstawowymi kierunkami dofinansowywania przez WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie Ochrony Atmosfery były zadania związane z: budową i modernizacją sieci i węzłów cieplnych, termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, odnawialnymi źródłami energii - pompy ciepła, modernizacją kotłowni i instalacji grzewczych, modernizacją oświetlenia ulicznego.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz W wyniku pomocy udzielonej przez Fundusz: przeprowadzona została termomodernizacja w 6 budynkach, polegająca m.in. na ociepleniu ścian i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przeprowadzono modernizację oświetlenia na terenie 2 gmin z wymianą opraw na energooszczędne, zmodernizowano instalację odpylania kotłów wodnych w Ciepłowni Miejskiej w Augustowie, zmodernizowano systemy grzewcze wraz ze źródłami ciepła w budynkach należących do 3 parafii. Wykonane zadania pozwalają na obniżenie emisji w skali roku: pyłu o 17,38 Mg SO 2 o 7,682 Mg CO o 13,997Mg CO 2 o 1.881,76 Mg NO x o 2,389 Mg W realizacji jest 5 zadań: Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej - Ratusz siedziba Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Knyszynie. Remont budynku Nadzoru Wodnego w Augustowie, Zakup 10 szt. autobusów spełniających normę EURO 5. Efekty ekologiczne uzyskane w zakresie Ochrony Atmosfery przedstawia tabela nr IX. Tabela IX. Efekty rzeczowe i ekologiczne w dziedzinie Ochrony Atmosfery w 2012 r Nazwa zadania Gmina Bielsk Podlaski - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym Gmina Mońki - Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego przy Al. Niepodległości 16 w Mońkach Gmina Mońki - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mońkach przy ul. Sportowej 1 Gmina Zambrów - Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Zambrów Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach - Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku Domu Parafialnego w Sejnach Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach - Modernizacja systemu grzewczego i systemu przygotowania ciepłej wody wraz z modernizacją źródła ciepła Domu Parafialnego w Sejnach Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. - Modernizacja instalacji odpylania kotłów wodnych WR10 w Ciepłowni Miejskiej w Augustowie Gmina Wyszki - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. ks.f.falkowskiego w Topczewie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp z o.o. - Modernizacja kotłowni przy ul. Parkowej 3 w Sejnach Koszt inwestycji w tys. zł Całość dofinansowania Efekt ekologiczny (redukcja w Mg/r) z WFOŚiGW w tys. zł Pył SO 2 CO CO 2 NOx 345,45 231,67 0,005 0,005 0,001 5,099 0, ,74 283,24 0,114 0,354 0,333 68,883 0, ,17 288,63-0,054-93,673 0, ,19 507,35 0,043 0,805 0, ,866 0, ,53 65,11 0,031 0,038 0,004 20,00 0, ,63 379,71 3,799 1,404 0,018 83,70 0, ,00 723,20 11, ,93 131,94 0,004 0,047 0,007 5,099 0, ,72 83,77 0,184 2,478 5, ,30 0,132

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Nazwa zadania Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku kościoła parafialnego i domu parafialnego Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Białymstoku - Termomodernizacja budynku stacji obsługi zajezdni autobusowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białymstoku Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. Narodzenia N.M.P. w Gródku- Termomodernizacja budynków Domu Parafialnego i Domu Katechetycznego Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia NMP w Gródku oraz zakup i montaż pomp ciepła Gmina Dobrzyniewo Duże - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże Koszt inwestycji w tys. zł Całość dofinansowania Efekt ekologiczny (redukcja w Mg/r) z WFOŚiGW w tys. zł Pył SO 2 CO CO 2 NOx 141,95 141,95 0,453 0,181 0,067 22,43 0, ,09 400,00 0,250 0,440 0, ,08 1, ,00 177,16 0,812 1,48 7,73 143,00 0, ,23 353,78 0,021 0,396 0, ,630 0,285 RAZEM 17,38 7,682 13, ,76 2,389 Działalność Funduszu w zakresie Ochrony Ziemi (OZ) Z dziedziny Ochrony Ziemi w 2012 roku wpłynęło do Funduszu 5 wniosków, z których wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie, w 1 przypadku wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania jeszcze po podjęciu decyzji o dofinansowaniu. Pozostałe 4 wnioski były podstawą do zawarcia 4 umów. Na podstawie 1 wniosku zawarto umowę dotacji, a na podstawie 3 wniosków zawarto umowy pożyczki. 1 umowę pożyczki zawarto na podstawie promesy udzielonej w 2011 r. Zawarto ogółem 5 umów na sumaryczną wartość ,86 zł, w tym 4 umowy pożyczki na kwotę ,26 zł, 1 umowę dotacji na kwotę ,60 zł. Na dofinansowanie realizacji zadań z dziedziny OZ Fundusz wydatkował ,12 zł. Z tytułu pożyczek wydatkowano ,63 zł, co stanowiło 52,34%, z tytułu dotacji ,49 zł, co stanowiło 47,65%. Wydatki na dotację obejmują kwotę ,89 zł wypłaconą na zadania realizowane w 2011 r. w ramach programu pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III usuwanie wyrobów zawierających azbest. W realizacji są 2 zadania: Dostosowanie instalacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. do wymagań stawianych RIPOK, Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jasionówka. Dodatkowe informacje, obejmujące realizację umów przedstawiono w Załączniku do sprawozdania (Tab. 6 i Tab. 7). Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w wyniku zrealizowanych przedsięwzięć przedstawia tabela nr X.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Tabela X. Efekty rzeczowe i ekologiczne w dziedzinie Ochrona Ziemi w 2012 r. Wnioskodawca Gmina Michałowo 2 Gmina Łapy Nazwa zadania Budowa kwatery podpoziomowonadpoziomowej składowiska odpadów we wsi Odnoga gmina Michałowo Nadbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z 3 studniami odgazowującymi na działce nr geod.268/1 w Uhowie, gmina Łapy - I etap. Wartość zadania (zł) Całość dofinansowania z WFOŚiGW , , , ,6 3 Gmina Łapy Likwidacja mogilnika w Łapach , ,6 Efekt rzeczowy i ekologiczny wybudowanie składowiska odpadów o powierzchni 0,46 ha i pojemności ,00 Mg, utworzenie warunków do unieszkodliwienia 1000 Mg/rok odpadów utworzenie warunków do unieszkodliwienia ok.3774 Mg/rok odpadów usunięcie i unieszkodliwienie ok.1,4 Mg odpadów o kodzie , ok. 16 Mg odpadów o kodzie , ok. 2,5 Mg odpadów o kodzie Działalność Funduszu w zakresie Przeciwdziałania i Likwidacji Zagrożeń Środowiska (LZ) Z dziedziny Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska do Funduszu w 2012 roku wpłynęło 13 wniosków, z których 10 zostało pozytywnie rozpatrzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, 3 wnioski rozpatrzono negatywnie. Z 10 wniosków rozpatrzonych pozytywnie 3 wnioskodawców zrezygnowało z przyznanego dofinansowania. Zawarto ogółem 7 umów na sumaryczną wartość ,51 zł, w tym 6 umów pożyczek na kwotę ,51 zł, 1 umowę dotacji na kwotę ,00 zł. Na dofinansowanie realizacji zadań z tej dziedziny Fundusz wydatkował w 2012 r ,48 zł. z czego ,48 zł stanowiły pożyczki, tj. 71%, ,00 zł stanowiły dotacje i przekazanie środków, tj. 29%. Dodatkowe informacje, obejmujące realizację umów przedstawiono w Załączniku do sprawozdania (Tab. 8 i Tab. 9). W wyniku zrealizowanych inwestycji oraz wykonanych zadań uzyskane zostały, między innymi, następujące efekty rzeczowe i ekologiczne: zakupiono w sumie 6 samochodów ratowniczo gaśniczych, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie strat w ekosystemach przyrodniczych położonych przy drogach i szlakach komunikacyjnych oraz likwidowanie skutków skażeń obszarów, na których wystąpiły awarie, katastrofy oraz wypadki drogowe. Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w wyniku zrealizowanych inwestycji przedstawia tabela Nr XI.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Tabela XI. Efekty rzeczowe i ekologiczne w dziedzinie Przeciwdziałanie i Likwidacja Zagrożeń Środowiska w 2012 r. Wnioskodawca Nazwa zadania 1 Gmina Grajewo Zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla OSP KSRG z terenu Gminy Grajewo Wartość zadania (zł) Całość dofinansowania z WFOŚiGW , ,48 Efekt rzeczowy i ekologiczny zakup 2 samochodów (ciężkiego i średniego) w celu podniesienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska, skrócenie czasu reakcji na zagrożenia, podniesienia jakości i efektywności podejmowanych działań w zakresie zwiększenia ochrony przed klęskami żywiołowymi i katastrofami ekologicznymi, zabezpieczenia obszarów chronionych przed zagrożeniami 2 Gmina Jaświły 3 Gmina Wizna Zakup średniego samochodu pożarniczego GBA 2,5/16 4x4 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego , , , ,00 podniesienie bezpieczeństwa ludzi i środowiska, skrócenie czasu reakcji na zagrożenia, podniesienie jakości i efektywności podejmowanych działań w zakresie zwiększenia ochrony przed klęskami żywiołowymi i katastrofami ekologicznymi, zabezpieczenie obszarów chronionych przed zagrożeniami podniesienie bezpieczeństwa ludzi i środowiska, skrócenie czasu reakcji na zagrożenia, podniesienie jakości i efektywności podejmowanych działań w zakresie zwiększenia ochrony przed klęskami żywiołowymi i katastrofami ekologicznymi, zabezpieczenie obszarów chronionych przed zagrożeniami 4 Gmina Szczuczyn Zakup samochodu pożarniczego typ ciężki na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie , ,00 usprawnienie akcji ratowniczych i gaśniczych, likwidacja skutków katastrof w transporcie drogowym, kolejowym,wodnym, zmniejszenie emisji toksycznych substancji powstających podczas pożarów, katastrof, wypadków, awarii 5 Gmina Wąsosz Zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej , ,00 usprawnienie akcji ratowniczych i gaśniczych, likwidacja skutków katastrof w transporcie drogowym, kolejowym, wodnym, zmniejszenie emisji toksycznych substancji powstających podczas pożarów, katastrof, wypadków, awarii

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Działalność w zakresie Edukacji Ekologicznej (EE) Ogółem w dziedzinie Edukacji Ekologicznej na 2012 rok wpłynęło 71 wniosków, z czego 49 rozpatrzono pozytywnie, 21 wniosków rozpatrzono negatywnie, 1 wnioskodawca zrezygnował z rozpatrywania wniosku. Z 49 pozytywnie rozpatrzonych wniosków, 2 wnioskodawców zrezygnowało z przyznanego na 2012 rok dofinansowania. Zawarto 56 umów na łączną kwotę ,10 zł, w tym 50 umów dotacji na kwotę ,10 zł oraz 6 umów przekazania środków państwowym jednostkom budżetowy na kwotę ,00 zł. Na podstawie zawartych umów w 2012 r. i z zobowiązań wynikających z umów zawartych w latach poprzednich, wypłacono kwotę ,37 zł, w tym w formie dotacji ,73 zł i w formie przekazania środków samorządowym jednostkom budżetowym ,50 zł oraz w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym ,14 zł. Do wypłaty w roku 2013 i latach kolejnych na dokończenie realizacji zadań pozostało ,82 zł, w tym 7 umów w formie dotacji na kwotę ,82 zł oraz 6 umów w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym na kwotę ,00 zł. Zobowiązania płatnicze wynikają z zaplanowanych na rok 2013 i lata następna terminów zakończenia realizacji zadań. Podstawowymi kierunkami dofinansowania przez WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie Edukacji Ekologicznej były zadania związane z: opracowaniem i wydaniem publikacji książkowych o tematyce ekologicznej, w tym: przewodników i folderów przyrodniczo-edukacyjnych oraz materiałów konferencyjnych, organizowaniem i przeprowadzeniem konkursów, warsztatów ekologicznych i happeningów, wspieraniem programów edukacyjnych, produkcją audycji telewizyjnych o tematyce ekologicznej, organizacją i przeprowadzeniem olimpiad ekologicznych, organizacją seminariów i konferencji. Dodatkowe informacje, obejmujące wykaz zawartych umów przedstawiono w załączniku do sprawozdania (Tab. 10). Działalność w zakresie ekspertyz i prac naukowo badawczych (eb) W dziedzinie Ekspertyzy i Prace Naukowo - Badawcze na 2012 rok wpłynęło 5 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Zostało zawartych 5 umów na łączną kwotę ,00 zł, w tym 1 umowa dotacji na kwotę ,00 zł oraz 4 umowy przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym na kwotę ,00 zł. Na podstawie zawartych umów w 2012 roku i z zobowiązań wynikających z umów zawartych w latach poprzednich wypłacono w formie dotacji kwotę ,86 zł. Do wypłaty w 2013 r. pozostało ,00 zł. Zobowiązania płatnicze dotyczą 6 umów przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym i wynikają z zaplanowanych na rok 2013 terminów zakończenia realizacji zadań. Przedmiotem dofinansowania były opracowania w zakresie gospodarki wodnej. Dodatkowe informacje, obejmujące wykaz zawartych umów przedstawiono w załączniku do sprawozdania (Tab. 11).

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Działalność w zakresie Ochrony Przyrody (OP) W dziedzinie Ochrony Przyrody w roku 2012 wpłynęło 9 wniosków, z których 8 rozpatrzono pozytywnie, 1 negatywnie. Zawarto 8 umów na łączną kwotę ,40 zł, w tym 4 umowy dotacji na kwotę ,40 zł oraz 4 umowy przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym na kwotę ,00 zł. Na podstawie umów zawartych w 2012 r. i z zobowiązań wynikających z umów zawartych latach poprzednich, wypłacono w 2012 r. kwotę ,64 zł, w tym w formie dotacji ,64 zł i w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym ,00 zł. Na rok 2013 pozostają zobowiązania na łączną kwotę ,00 zł. Zobowiązania te dotyczą 4 umów przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym i wynikają z zaplanowanych na rok 2013 terminów zakończenia realizacji zadań. Podstawowymi kierunkami dofinansowania przez WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie Ochrony Przyrody były zadania związane z: sporządzaniem projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000, urządzaniem terenów zieleni, czynną ochroną zagrożonych gatunków zwierząt i ich siedlisk. Dodatkowe informacje, obejmujące wykaz zawartych umów przedstawiono w załączniku do sprawozdania (Tab. 12). Działalność w zakresie Monitoringu (MN) Na zadania z dziedziny Monitoringu Ochrony Środowiska na rok 2012 wpłynęło 5 wniosków, z których 3 rozpatrzono pozytywnie, 2 negatywnie. Zawarto 3 umowy na łączną kwotę ,00 zł, w tym 2 umowy dotacji na kwotę ,00 zł oraz 1 umowę przekazania środków państwowej jednostce budżetowej na kwotę ,00 zł. Na podstawie zawartych umów w 2012 r. i z zobowiązań wynikających z umów zawartych latach poprzednich wypłacono kwotę ,50 zł, w tym w formie dotacji ,50 zł i w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym ,00 zł. Do wypłaty, na dokończenie realizacji zadań w roku 2013, pozostają zobowiązania na łączną kwotę ,25 zł, w tym w formie dotacji na dokończenie realizacji 1 zadania pozostało do wypłaty ,25 zł, natomiast na dokończenie realizacji 1 zadania w formie przekazania środków państwowej jednostce budżetowej pozostało ,00 zł. Podstawowym kierunkiem dofinansowania przez WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie Monitoringu było: wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, usprawnienie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej. Dodatkowe informacje, obejmujące wykaz zawartych umów przedstawiono w załączniku do sprawozdania (Tab. 13). Działalność w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych Na podstawie umowy o współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na zadania z ochrony środowiska z dnia 30 marca 2010 r., Fundusz zaopiniował 27 wniosków na podstawie których BOŚ S.A. zawarł w 2012 r. 26 umów (24 umów w dziedzinie Ochrona Atmosfery i 2 umowy w dziedzinie Ochrona Wód) na łączną kwotę ,79 zł. Dopłaty Funduszu wyniosą ok ,79 zł. Ogółem w 2012 r. do 163 czynnych umów pomiędzy BOŚ S.A. a beneficjentami, Fundusz wypłacił ,75 zł w tym ,15 zł z dziedziny Ochrona Atmosfery, ,60 zł z dziedziny Ochrona Wód.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz W wyniku realizacji zadań dofinansowanych w zakresie dopłat do kredytów preferencyjnych osiągnięto następujące efekty ekologiczne: Redukcja emisji CO 1,44 Mg/rok, Redukcja emisji CO 2 951,12 Mg/rok Redukcja emisji NO x 1,83 Mg/rok Redukcja emisji pyłu 0,55 Mg/rok Redukcja emisji SO 2 0,40 Mg/rok Oszczędność energii 2.358,46 MWh/rok Przydomowa oczyszczalnia ścieków 1 szt. Działalność w zakresie umorzenia części pożyczek Zgodnie z Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Białymstoku pożyczka może być częściowo umorzona na wniosek pożyczkobiorcy, po spełnieniu określonych warunków. Maksymalna wysokość umorzenia pożyczki wynosi 25% udzielonej pożyczki. W 2012 roku wpłynęło 18 wniosków o umorzenie pożyczek. Pozytywnie rozpatrzono 16 wniosków na łączną kwotę ,66 zł, 2 wnioski rozpatrzono negatywnie. W 2012 roku skutecznych stało się 20 umorzeń na łączną kwotę ,04 zł. Umorzenie staje się skuteczne po uregulowaniu oprocentowania od całej kwoty pożyczki i udokumentowaniu przeznaczenia umorzonej kwoty na inne inwestycje z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej o wartości nie niższej niż umarzana kwota, będące w trakcie realizacji lub w pełni przygotowane do realizacji.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ZA 2013 R. WROCŁAW - 19 LUTY

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467 INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 390/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI Strona I.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 ROKU Kraków 2007 X DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA ZAŁĄCZNIK Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2 1. WSTĘP... 3 2. FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA...3 3. FUNDUSZE I PROGRAMY POMOCOWE...6 Podstawowe zasady wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Instrumenty wsparcia finansowego samorządów terytorialnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jan Sachs Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie HIERARCHIA CELÓW wydatkowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. dotycząca sprawozdania z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Opola za lata 2013-2014 Id: 52DC8F71-7CA2-4982-AB0E-9323DE7A8CF2.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2007 ROK ZARZĄ DU Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZA 2007 ROK ZARZĄ DU Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU Załącznik do Uchwały Nr 2/409/2008 RN WFOŚiGW w Poznaniu, dnia 25.03.2008 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄ DU Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU ZA 2007 ROK POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Granty z efektem Prezentacja dobrych praktyk Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIX/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2014R. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Dla Gminy Miasto Pruszków Pruszków, październik 2014 r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo