ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy ( )/during exhibition ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014)"

Transkrypt

1 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR ZG OSZENIE DODATKOWE/ADDITIONAL APPLICATION ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy ( )/during exhibition ( ) STRONA/PAGE 1 Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do stoiska w dniach wrzeœnia 2014 r. Uwaga! 1. Zg³oszenia oraz dodatkowe zamówienia z³o one pomiêdzy 2 lipca 2014 r. a 14 sierpnia 2014 r. okreœlone ceny powiêkszone o 30% 2. Zg³oszenia oraz dodatkowe zamówienia z³o one po dniu 14 sierpnia 2014 r. przyjmowane bêd¹ wy³¹cznie gdy bêdzie to technicznie mo liwe okreœlone ceny powiêkszone o 100%. Terminy, godziny i warunki zasilania Stoiska w energiê elektryczn¹ patrz Regulaminu Wystawy. Providing power supply includes ensuring supply to the Stand from 18 to 22 September Note! 1. Applications and additional orders placed from 2 July 2014 to 14 August prices specified increased by 30%. 2. Applications and additional orders placed after 14 August 2014 will only be accepted if technically possible. Prices: specified increased by 100%. Dates, hours and conditions for power supply to the Stand see of the Exhibition Regulations. ZAMAWIAM PRZY CZE ELEKTRYCZNE/I ORDER A POWER CONNECTION W przypadku nie wype³nienia niniejszego formularza, zostanie doprowadzone do stoiska 1 gniazdo 0,1-2,5 kw (1x16 A) 1-fazowe. Przy³¹cze doprowadzone bêdzie do œrodka tylnej œciany stoiska. If you will not fill this form, 1 socket 0,1-2,5 kw (1x16 A) single phase will be brought to the Stand. Power connection will be brought to the middle of rear side of the Stand. w dniach 18 wrzeœnia do 22 wrzeœnia, godz. 13:00/from 18 September to 22 September 1:00p.m. 0,1-2,5 kw gniazdo/ socket (1 x 16 A) 1-fazowe/ single phase cena/ price* 330 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 0,1-9 kw (3 x 16 A gniazdo / socket 16 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 550 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 9,1-14 kw (3 x 25 A gniazdo / socket 32 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 825 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 14,1-18 kw (3 x 32 A gniazdo / socket 32 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 1100 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 18,1-25 kw (3 x 40 A gniazdo / socket 63 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 1375 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece kw (3 x 63 A gniazdo / socket 63 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 1760 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece inne wpisaæ jakie other - type (mo e zostaæ zrealizowane tylko, je eli jest to technicznie mo liwe can be executed only, if possible technically) Uwaga! Ze wzglêdów technicznych i bezpieczeñstwa: - przy³¹cze wyposa one bêdzie w urz¹dzenia odcinaj¹ce dop³yw pr¹du w przypadku przekroczenia zamówionej mocy, - poza godzinami okreœlonymi w 47 Regulaminu zasilanie w energiê elektryczn¹ stoisk bêdzie od³¹czane, - przy³¹cze 3-fazowe do pod³¹czenia standardowych urz¹dzeñ RTV i AGD wymaga rozdzielni. Note! Due to the technical and safety reasons: - connection will be equipped with devices cutting off the supply in case the ordered power is exceeded, - outside hours specified in provision 47 of the Regulations, power supply to the stands will be cut off, - phase connector for connection of standard electronic devices requires switch-station. * Cena obejmuje zrycza³towane koszty zu ycia energii/power consumption costs are included in the price. ZAMAWIAM DODATKOWO/ADDITIONALLY I ORDER: doprowadzenie przy³¹cza do miejsca wskazanego na stoisku/power connection to a specific area in the stand przy³¹cze 1-fazowe/1-phase connection iloœæ miejsc na stoisku cena/ price 200 PLN + VAT/1 miejsce/ 1 place number of places in the stand przy³¹cze 3-fazowe do 18 kw/3-phase connection up to 18 kw iloœæ miejsc na stoisku cena/ price 350 PLN + VAT/1 miejsce/ 1 place number of places in the stand przy³¹cze 3-fazowe powy ej 18 kw/3-phase connection above 18 kw cena/ price 1200 PLN + VAT/1 miejsce/ 1 place iloœæ miejsc na stoisku number of places in the stand Uwaga! Wraz z zamówieniem nale y przes³aæ plan z naniesionymi miejscami, do których energia ma zostaæ doprowadzona. Standardowo przy³¹cze doprowadzone jest do œrodla tylnej krawêdzi stoiska. Note! Please send a plan with specified places for connections together with the order. Typically connector is supplied to the center of rear edges of the stand. rozdzielnia elektryczna/switch-station z 4-ma gniazdami 1-fazowe 16 A/with four 1-phase 16 A sockets cena/ price 250 PLN + VAT z 9-ma gniazdami 1-fazowe 16 A/with nine 1-phase 16 A sockets cena/ price 500 PLN + VAT iloœæ rozdzielni number of switch-stations iloœæ rozdzielni number of switch-stations ez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

2 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR ZG OSZENIE DODATKOWE/ADDITIONAL APPLICATION ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w okresie monta u ( ) i demonta u ( ) stoisk during stand assembly ( ) and disassembly ( ) STRONA/PAGE 2 Dodatkowo mo liwe jest zamówienie wczeœniejszego zasilania stoiska w okresie monta u (w dniach wrzeœnia 2014 r.) oraz demonta u (w dniach wrzeœnia 2014 r.). Uwaga! 1. Zg³oszenia oraz dodatkowe zamówienia z³o one pomiêdzy 2 lipca 2014 r. a 14 sierpnia 2014 r. okreœlone ceny powiêkszone o 30% 2. Zg³oszenia oraz dodatkowe zamówienia z³o one po dniu 14 sierpnia 2014 r. przyjmowane bêd¹ wy³¹cznie gdy bêdzie to technicznie mo liwe okreœlone ceny powiêkszone o 100%. Terminy, godziny i warunki zasilania Stoiska w energiê elektryczn¹ patrz Regulaminu Wystawy. Additional earlier power supply of the Stand during stand assembly (from 15 to 17 September 2014) and during disassembly (from September 2014) can be ordered. Note! 1. Applications and additional orders placed from 2 July 2014 to 14 August prices specified increased by 30%. 2. Applications and additional orders placed after 14 August 2014 will only be accepted if technically possible. Prices: specified increased by 100%. Dates, hours and conditions for power supply to the Stand see of the Exhibition Regulations. ZAMAWIAM / I ORDER: wczeœniejsze zasilanie stoiska w okresie monta u (15-17 wrzeœnia 2014 r.) earlier power supply of the Stand during stand assembly (15-17 September 2014) 0,1-2,5 kw gniazdo/ socket (1 x 16 A) 1-fazowe/ single phase cena/ price* 300 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 0,1-9 kw (3 x 16 A gniazdo / socket 16 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 450 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 9,1-14 kw (3 x 25 A gniazdo / socket 32 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 600 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 14,1-18 kw (3 x 32 A gniazdo / socket 32 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 750 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 18,1-25 kw (3 x 40 A gniazdo / socket 63 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 900 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece kw (3 x 63 A gniazdo / socket 63 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 1100 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece inne wpisaæ jakie other - type (mo e zostaæ zrealizowane tylko, je eli jest to technicznie mo liwe can be executed only, if possible technically) Terminy, godziny i warunki zasilania Stoiska w energiê elektryczn¹ patrz Regulaminu Wystawy Dates, hours and conditions for power supply to the Stand see of the Exhibition Regulations.. zasilanie stoiska w okresie demonta u (w dniach 22 wrzeœnia, od godz. 14:00-23 wrzeœnia 2014 r.) power supply of the Stand during disassembly (from 22 September, 2:00p.m. to 23 September 2014) 0,1-2,5 kw gniazdo/ socket (1 x 16 A) 1-fazowe/ single phase cena/ price* 250 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece * Cena obejmuje zrycza³towane koszty zu ycia energii/power consumption costs are included in the price. ez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

3 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR szczegó³y na stronie/details at webpage: STRONA/PAGE 3 EKSPOZYCJA NA PASIE STARTOWYM/EXPOSITION AT THE AIRSTRIP Stoisko ekspozycyjne na pasie startowym (betonowym) o wymiarach 10 m x 5 m. ogrodzone p³otem przestawnym o wysokoœci 1 m. Exposition on the airstrip (concrete) with dimensions 10 m x 5 m. surrounded with a movable 1 m high fence. cena /price PLN + VAT/1 stoisko na pasie startowym/ 1 stand at the airstrip iloœæ stoisk/number of stands Iloœæ stoisk jest ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ/the number of stands in question is limited, and thus they are granted on a first come first served basis. LOGO WYSTAWCY NA SCHEMATYCZNYCH PLANACH WYSTAWY/EXHIITOR LOGOS AT EXHIITION PLANS Na terenie wystawy rozmieszczone zostan¹ plany o wymiarach 100 cm x 70 cm, na których istnieje mo liwoœæ umieszczenia logo wystawcy wraz ze wskazaniem jego stoiska i/lub poletka pokazowego. Dodatkowo logo bêdzie umieszczone na planach wystawy rozdawanych przy wejœciach. All over the exhibition area there will be placed plans of a size of 100 cm x 70 cm, on which it will be possible to put specific logo on each one, and point out the exact stand and/or presentation field. Additionally logo will be presented at maps of the exhibition distributed at the entrances. cena/ price 2000 PLN + VAT/1 logo na planie/ 1 logo at plan Iloœæ ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ/the number of logos is limited, and thus they are granted on a first come first served basis. REKLAMA NA EKRANACH LED / ADVERTISEMENT AT LED SCREENS: Wystawcom oferujemy mo liwoœæ emisji reklam na 20 ekranach LED o wymiarach 5m x 3m umieszczonych obustronnie nad 10 wejœciami na wystawê. Pakiet obejmuje emisjê 336 spotów reklamowych na wszystkich ekranach w godzinach 9:00-17:00 w dniach wrzeœnia 2013 r. W cenie pakietu zamawiaj¹cy otrzymuje dodatkowo 168 emisji w godz. 7:00-9:00 i 17:00-19:00. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za przerwy w dzia³aniu ekranów spowodowanymi si³ami wy szymi oraz przyczynami natury technicznej. We offer to Exhibitors the possibility of advertising on 20 LED screens measuring 5m x 3m located on both sides of the 10 entrances to the exhibition. The package includes 336 advertising spots on all screens from 9:00a.m. - 5:00p.m. on September 2013 In the package price purchaser shall have an additional 168 advertisement spots from 7:00a.m. - 9:00a.m. and 5:00p.m. - 7:00p.m.. The organizer is not liable for any work interruption of the screens due to force majeure or technical reasons. pakiet 504 emisji reklam o d³ugoœci 5 sekund/package of 504 ad emissions lenght 5 seconds cena/ price* PLN + VAT/1 pakiet/ 1 package pakiet 504 emisji reklam o d³ugoœci 10 sekund/package of 504 ad emissions lenght 10 seconds cena/ price* PLN + VAT/1 pakiet/ 1 package pakiet 504 emisji reklam o d³ugoœci 15 sekund/package of 504 ad emissions lenght 15 seconds cena/ price* PLN + VAT/1 pakiet/ 1 package ANERY PRZY DROGACH DOJAZDOWYCH (na terenie lotniska)/detached ANNERS Y THE DRIVEWAYS (on the airfield area) Przy drogach dojazdowych do parkingów (na terenie lotniska) istnieje mo liwoœæ umieszczenia banerów reklamowych wystawców 1 kpl (2 szt.) Wymiary banerów reklamowych: wysokoœæ 100 cm, szerokoœæ 350 cm, oczka mm œrednicy, odstêpy oczek 85 cm. Next to the driveways to the car parks (the airstrip area) there is a possibility to put advertisement banners of the Exhibitors - 1set (2 pcs.) Dimension of the advertisement banners: 100 cm high, 350 cm width, diameter of holes mm, intervals between holes 85 cm. CENNIK/PRICE LIST Cz³onkowie Izby/ Chamber Members 1500 PLN + VAT/za umieszczenie 1 kompletu (2 banery)/ for placing 1 set (2 banners) Pozostali Wystawcy/ Other Exhibitors 2500 PLN + VAT/za umieszczenie 1 kompletu (2 banery)/ for placing 1 set (2 banners) 10% rabatu za umieszczenie 2 kompletów bannerów/ 10% discount if 2 set of banners will be ordered 20% rabatu za umieszczenie 3 lub wiêcej kompletów bannerów/ 20% discount if 3 or more set of banners will be ordered liczba pakietów number of packages liczba pakietów number of packages liczba pakietów number of packages wykonanie spotu video lub planszy reklamowej przez Organizatora/creation of video spot or static advertisement by the Organizer Szczegó³owe warunki zostan¹ ustalone w drodze kontaktu Organizatora z Wystawc¹./Details will be established individually with Exhibitor. Dodatkowy rabat 10% w przypadku przes³ania zg³oszenia do 30 maja 2014r. / Additional 10% discount for orders placed till 30 May 2014 Materia³ video nale y przes³aæ na adres do dnia 1 sierpnia 2014 r.. W przypadku braku projektu reklamy do dnia 19 sierpnia 2014 r. zamówienie nie podlega zwrotowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakoœæ przes³anych materia³ów. Parametry techniczne: rozdzielczoœæ: 640x400px, paleta barw: RG, typ pliku: avi, wmv, mpg, bmp, jpg Video materials should be sent on till 1 August In case of lack of advertisement till 19 August 2014 order is not refundable. The Organizer is not responsible for the quality of the provided materials. Technical specification: resolution: 640x400px, color palette: RG, file type: avi, wmv, mpg, bmp, jpg iloœæ kompletów/number of sets anery reklamowe Wystawca winien jest dostarczyæ do dnia 14 sierpnia 2013 r. Organizator mo e wskazaæ firmê wykonuj¹c¹ banery reklamowe. Iloœæ ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Advertisement banners Exhibitor should provide till 14 August Organizer can choose a company to produce banners. The number of banners is limited, and thus they are granted on a first come first served basis.

4 Termin nadsy³ania projektów reklam: do 14 sierpnia 2014 r. th Deadline for sending advertisements is August STRONA/PAGE 4 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR KOLOROWE OG OSZENIE REKLAMOWE W KATALOGU WYSTAWY COLOUR ADVERTISEMENT IN THE EXHIITION CATALOGUE nak³ad Katalogu Wystawy 30 tys. egz./circulation of the Catalogue of the Exhibition amounts to pcs WARUNKI TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA REKLAMY DO DRUKU TECHNICAL CONDITIONS FOR PREPARATION OF ADVERTISEMENTS FOR PRINTING Mapa bitowa TIF lub JPG przygotowana w trybie CMYK (min. rozdzielczoœæ 300dpi), CDR (wszystkie kroje pisma, fonty zamienione na krzywe). TIF or JPG bitmap, prepared in CMYK mode (minimum 300 dpi resolution), CDR format will be accepted (all fonts changed into curves ). Format og³oszeñ reklamowych na ok³adce strona 2,3 i 4: szerokoœæ (podstawa): 150 mm, wysokoœæ: 213 mm (pierwszeñstwo zamieszczenia reklamy wg kolejnoœci zg³oszeñ). Advertisement format at the cover pages 2, 3 and 4: width (base): 150 mm, height: 213 mm (the order of application decides on priority of advertisement publication). Wewnêtrzne strony katalogu/inside pages 1 strona - (szer. 128 mm, wys. 180 mm) 2800 PLN + VAT 1 page (width 128 mm, high 180 mm) 2800 PLN + VAT Ok³adka 1 strona/cover 1 page II strona (wew.) 6000 PLN + VAT II page (internal) 6000 PLN + VAT 1/2 strony - (szer. 128 mm, wys. 90 mm) 1500 PLN + VAT 1/2page (width 128 mm, high 90 mm) 1500 PLN + VAT III strona (wew.) 6000 PLN + VAT III page (internal) 6000 PLN + VAT Osoba upowa niona do kontaktu w sprawie zamieszczenia og³oszenia reklamowego The person authorised to contact on publication of advertisement imiê i nazwisko (stanowisko)/first name and surname (post) bezpoœredni telefon/direct telephone Reklamê prosimy dostarczyæ poczt¹ elektroniczn¹ na adres Wyra amy zgodê na publikowanie informacji zawartych w zg³oszeniu w materia³ach wystawowych. We agree for publishing the information contained in the application in the Exhibition materials. IV strona (zew.) 6500 PLN + VAT IV page (external) 6500 PLN + VAT ez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

5 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR STRONA/PAGE 5 ILET WSTÊPU NA ANKIET/A TICKET TO THE ANQUET cena/ price: 120 PLN + VAT/1 szt. / 1 piece iloœæ sztuk/number of pieces ilety wstêpu na bankiet dla dodatkowych osób (poza biletem przys³uguj¹cym w ramach op³aty rejestracyjnej). ankiet odbêdzie siê w sobotê. Tickets to the official diner for additional persons (apart from the ticket included in the registration fee). The banquet will be held on Saturday. MASZTY REKLAMOWE/ADVERTISEMENT MAST cena/ price: 300 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece iloœæ sztuk/number of pieces Maszty reklamowe o wysokoœci 8 m wykonane s¹ z w³ókna szklanego (maksymalny wymiar flagi wynosi: szerokoœæ 1,5 m, d³ugoœæ 4 m). Flaga powinna byæ wykonana wy³¹cznie z poliestru g. Nie wolno wieszaæ adnych banerów z pvc czy innych materia³ów. Maszty nie s¹ wyposa one w poziomy wysiêgnik do flagi. Zdjêcie masztu na Masts poles high 8m are made from glass fiber (max. flag dimensions: width 1,5 m, height 4 m).flag shouldbe made?solely of polyester g. Do not hang any banners of PVC or other materials.mast poles are not equipped with horizontal boom. Mast photos: Cz³onkom Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych przys³uguje do 4 masztów w ramach kosztów zamawianej powierzchni o ile zaznaczone to zostanie w niniejszym zamówieniu. Uwaga! patrz Regulaminu Wystawy. Wystawca zobowi¹zany jest przes³aæ projekt rozmieszczenia zamówionych masztów reklamowych na terenie w³asnego stoiska do14 sierpnia 2014 r. Maszty nie mog¹ byæ usytuowane bli ej ni 60 cm od linii bocznej Stoiska oraz 15 cm od linii frontu Stoiska. W przypadku braku projektu, o ich rozmieszczeniu zdecyduj¹ Organizatorzy. For Members of Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych, up to 4 advertisement masts are allowed within the frames of costs of area ordered if it will be signed in this application. Note! see of the Exhibition Regulation.The Exhibitor is obliged to send to the Organisers a location plan for ordered advertising masts in his Stand to 14 August Advertising masts cannot be situated closer than 60cm from a side line of a stand and 15 cm from a front line of a stand. Should there be no location plan, the Organisers decides about where the masts are placed. DYSTRYUTOR WODY PITNEJ/POTALE WATER DISTRIUTOR cena/ price: 100 PLN + VAT/1 szt. / 1 piece czynsz za najem dystrybutora wody pitnej/rent for rental of potable water distribution Uwaga! Cena w przypadku braku zwrotu powierzonego dystrybutora: 2000 PLN/1 szt. + VAT Note! Price in case of not giving back entrusted potable water distributor is 2000 PLN + VAT per 1 distributor. UTLE Z WOD /OTTLES WITH WATER cena/ price: 40 PLN + VAT/1 szt. / 1 piece butla z woda pitn¹ o pojemnoœci 19 l/potable water bottle, capacity 19 l Uwaga! cena w przypadku braku zwrotu powierzonej butli: 100 PLN/1 szt. + VAT Note! Price in case of not giving back entrusted bottle is 100 PLN + VAT per 1 bottle KUKI JEDNORAZOWE/DISPOSALE CUPS cena/ price: 50 PLN + VAT/pakiet 100 szt. / package of 100 pieces PARKING AONAMENTOWY (STRZE ONY)/ SUSCRIPTION CAR PARK (ATTENDED) DLA SAMOCHODÓW DO 3,5 T / FOR CARS UP TO 3,5 T cena/ price: 140 PLN + VAT za 1 pojazd w dniach wrzeœnia 2014 r. (abonament na 4 dni) dla samochodów osobowych for 1 vehicle from 19 to 22 September 2014 (fee for 4 days) for passenger cars iloœæ pojazdów numberof vehicles: cena/ price: 200 PLN + VAT za 1 pojazd w dniach wrzeœnia 2014 r. (abonament na 4 dni) dla samochodów dostawczych (typu bus) for 1 vehicle from 19 to 22 September 2014 (fee for 4 days) for van type cars iloœæ pojazdów numberof vehicles: numery rejestracyjne registration numbers: numery rejestracyjne registration numbers: Uwaga! patrz 77 Regulaminu Wystawy/Note! see 77 of the Exhibition Regulation iloœæ sztuk/number of pieces iloœæ sztuk/number of pieces iloœæ pakietów/number of packages PARKING DLA SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH (NIESTRZE ONY)/CAR PARK FOR TRUCKS (UNATTENDED) cena/ price: 120 PLN + VAT za pojazd w dniach wrzeœnia 2014 r. per one vehicle on September 2014 iloœæ pojazdów/numberof vehicles: ez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

6 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR STRONA/PAGE 6 INDYWIDUALNA OCHRONA STOISKA/INDIVIDUAL PROTECTION OF A STAND Indywidualna ochrona stoiska polega na dozorze przez umundurowanego pracownika ochrony. Dozór wykonywany bêdzie od godz. 18:00 (po opuszczeniu stoiska przez zwiedzaj¹cych i Wystawców) do godz. 9:00 (do przybycia personelu Wystawcy). Individual protection of the Stand means protection of the Stand or crop plot by a uniformed security worker. The Stand will be protected from 6 p.m. (after the visitors and the Exhibitors have left the Stand) to 9 a.m. (until arrival of the Exhibitor's personnel). z 15 na 16 wrzeœnia (poniedzia³ek/wtorek) z 16 na 17 wrzeœnia (wtorek/œroda) z 17 na 18 wrzeœnia (œroda/czwartek) z 18 na 19 wrzeœnia (czwartek/pi¹tek) z 19 na 20 wrzeœnia (pi¹tek/sobota) z 20 na 21 wrzeœnia (sobota/niedziela) z 21 na 22 wrzeœnia (niedziela/poniedzia³ek) z 22 na 23 wrzeœnia (poniedzia³ek/wtorek) z 23 na 24 wrzeœnia (wtorek/œroda) z 24 na 25 wrzeœnia (œroda/czwartek) DODATKOWO ZAMAWIAM/ ADDITIONALLY, I ORDER: from 15 to 16 September ( Monday/Tuesday) from 16 to 17 September ( Tuesday/Wednesday) from 17 to 18 September ( Wednesday/Thursday) from 18 to 19 September ( Thursday/Friday) from 19 to 20 September ( Friday/Saturday) from 20 to 21 September ( Saturday/Sunday) from 21 to 22 September ( Sunday/Monday) from 22 to 23 September ( Monday/Tuesday) from 23 to 24 September ( Tuesday/Wednesday) from 24 to 25 September (Wednesday/Thursday) DODATKOWE ZAPROSZENIA NA WYSTAWÊ/ADDITIONAL INVITATIONS Indywidualna ochrona stoiska w okresie roz³adunkowym (16-18 wrzeœnia 2014 r.) Ochrona stoiska mo e byæ sprawowana w godz Individual protection of a Stand during the loading period (16-18 September 2014). Protection of a Stand can be exercised from 9:00 to 18:00 cena/ price: 28 PLN +VAT/1 godz./1 hour 16 wrzeœnia (wtorek) 17wrzeœnia (œroda) 18wrzeœnia (czwartek) (poza 20. sztukami przys³uguj¹cymi w ramach op³aty rejestracyjnej)/(apart from the 20 units included in the registration fee) cena /price 1 PLN + VAT/1 szt./ 1 unit iloœæ sztuk/number of pieces WYNAJMEM HALI NAMIOTOWEJ SEMINARYJNO-ANKIETOWEJ*/LEASE OF SEMINAR & ANQUET TENT ROOM* 19 wrzeœnia (piatek) 20 wrzeœnia (sobota) 21 wrzeœnia (niedziela) 22 wrzeœnia (poniedzia³ek) 16 September (Tuesday) 17 September (Wednesday) 18 September (Thurs day) 19 September ( Friday) 20 September ( Saturday) 21 September ( Sunday) 22 September ( Monday) w godzinach/by the hour od/ from do/to W przypadku zg³oszenia po 1 sierpnia 2014 r., cena wynosi 45 PLN + VAT za godzinê pracy/in case of order after 1 August 2014 price of 1 hour of work is 45 PLN + VAT.) Zamówienia dokonywane na terenie wystawy bêd¹ realizowane tylko w przypadku, gdy bêdzie taka mo liwoœæ/orders made in the exhibition area will be realized only if possible. w godzinach/by the hour od/ from do/to * Dni i godziny zawarte w zg³oszeniu s³u ¹ wy³¹cznie orientacji w zapotrzebowaniu Wystawców i nie s¹ podstaw¹ do rezerwacji hali bankietowo-seminaryjnej. Szczegó³owe warunki zostan¹ ustalone w drodze kontaktu Organizatora z Wystawc¹ * Days and hours specified in the application serve only as an indication of the Exhibitors requirement and they are not subject for reservation anquet & Seminar Tent Room. Details of lease will be established individually. ez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

7 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR STRONA/PAGE 7 NAJEM WYPOSA ENIA DODATKOWEGO/ADDITIONAL ACCESSORIES LEASE Organizator zapewnia wyposa enie dodatkowe w okreœlonych ni ej cenach tylko w przypadku zamówieñ z³o onych do dnia 1 lipca 2014 r. Po tym terminie zamówienia realizowane bêd¹ tylko w miarê mo liwoœci, z tym e obowi¹zywaæ bêd¹ ceny wy sze o 100%. The Exhibition Organiser ensures additional equipment in prices specified below for orders placed up to 1 July 2014 only. After that date, the orders for auxiliary equipment will be realised, if it will be possible, and the prices will be higher than by 100 %. WYPOSA ENIE/EQUIPMENT Podest ekspozycyjny/ t he platform for exhibits (g³êb./ depth 0,5 m lub 1 m; szer./ width 1 m; wys./ height 0,3 m, 0,5 m, 0,7 m, 1 m) Lada informacyjna/ information counter (0,5 m x 1 m x 1 m) Lada informacyjna ³ukowa/arched information desk. Witryna szklana/ glass shop window (0,5 m x 1 m x 2,4 m) Gablotka szklana/ glass display case (0,5 m x 1 m x 1 m) Rega³ systemowy/ standard rack (0,5m x 1 m x 2,4m) Drzwi (tylko w przypadku zamawiania zabudowy w hali)/door (in case of the stand inside the tent room only) Œcianka/ partition wall 1 mb Krzes³o tapicerowane/upholstered chair Krzes³o plastikowe/plastic chair Stó³ okr¹g³y/ round table (œrednica/ diameter 60 cm, h = 75 cm) Stó³ prostok¹tny/ rectangular table (170 cm x 70 cm x 80 cm) Stó³ kwadratowy/ square table (70 cm x 70 cm x 75) Stó³ barowy/ bar table (œr./ diameter 60 cm, h = 120 cm) Kosz na œmieci/waste-paper basket Hoker barowy/bar hoker Wieszak wisz¹cy/hanging hanger Wieszak stoj¹cy/ standing hanger Czajnik elektryczny/electric boiling pot Lodówka ma³a/small refrigerator Lodówka du a/large refrigerator Szafka kuchenna/ kitchen cabinet (45 cm x 60 cm x 85 cm) Szafka z zamkiem 2-drzwiowa/ two-door cabinet with lock (60 cm x 45 cm x 80 cm) Regalik na prospekty/ rack for brochures (4 pó³ki) Rega³ drewniany/ wooden rack (32 cm x 80 cm x 100 cm) Cena jednostkowa unit price 110 PLN 130 PLN 140 PLN 240 PLN 200 PLN 140 PLN 140 PLN Zamawiana iloœæ ordered amount Uwaga! W przypadku braku protokolarnego zwrotu lub w przypadku zniszczenia wynajêtego wyposa enia, Wystawca zobowi¹zany jest zap³aciæ w³aœcicielowi jego wartoœæ. Note! In case of damage or non-return rented accessories followed by the hand over record, Exhibitor is obliged to pay its value to owner. 70 PLN 40 PLN 25 PLN 65 PLN 90 PLN 65 PLN 80 PLN 8 PLN 90 PLN 30 PLN 65 PLN 60 PLN 180 PLN 240 PLN 100 PLN 120 PLN 110 PLN 80 PLN ez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (17-21.09.2015)/during exhibition (17-21.09.2015)

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (17-21.09.2015)/during exhibition (17-21.09.2015) PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR ZG OSZENIE DODATKOWE/ADDITIONAL APPLICATION ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (17-21.09.2015)/during exhibition (17-21.09.2015) STRONA/PAGE

Bardziej szczegółowo

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY Gdańsk, 21-22.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

6. TARGI GRA I ZABAWA 2017

6. TARGI GRA I ZABAWA 2017 Gdańsk, 18-19.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 235,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016 Gdańsk, 19-20.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION Termin nadsy³ania zg³oszeñ objêtych rabatem up³ywa 30 maja 014 r. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa 1 lipca 014 r. Deadline for applications with rabate is 30 May 014 Deadline for applications is 1 July

Bardziej szczegółowo

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016 RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

1. Zgłoszenie udziału - application form (I)

1. Zgłoszenie udziału - application form (I) 1. Zgłoszenie udziału - application form (I) Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres najpóźniej do 15.08.2012 application deadline 15.08.2012,, ; tel.:, e-mail: WYSTAWCA EXHIBITOR Właściciel

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora.

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

(może zostać zrealizowane tylko, jeżeli jest to technicznie możliwe can be executed only, if possible technically)

(może zostać zrealizowane tylko, jeżeli jest to technicznie możliwe can be executed only, if possible technically) ZGŁOSZENIE DODATKOWE/ADDITIONAL APPLICATION STRONA/PAGE 1 ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (22-26.09.2016)/during exhibition (22-26.09.2016) PEŁNA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

OPŁATY REJESTRACYJNE / REGISTRATION FEE

OPŁATY REJESTRACYJNE / REGISTRATION FEE RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 290,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY:

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY: HPS 008 Tel. +48 (3) 78-99-101 Fax +48 (3) 54-0-7 ARAN ACJA STOISKA KOLOR WYK ADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4 STRON (SZEREGOWE)

Bardziej szczegółowo

TECHNICON-INNOWACJE 12. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji

TECHNICON-INNOWACJE 12. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów HaPeS 014 1-3.10.014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARAN ACJA STOISKA KATARZYNA WÓJCIK tel. +48 (3) 7 81 506, +48 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 BARBARA NOWAK tel. +48 (3) 78 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Dla Rolnika. Dla Natury.

Dla Rolnika. Dla Natury. Dla Rolnika. Dla Natury. Termin nadsy³ania zg³oszeñ objêtych rabatem up³ywa 7 czerwca 013 r. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa 1 lipca 013 r. Deadline for applications with rabate is 7 June 013 Deadline

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN UKS ZRYW UKS ZRYW ul. Wilanowska 218 05-507 SŁOMCZYN tel/fax (48-22) 7544410; (48)601317734 Announcement V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY easyfairs SyMas Targi obróbki, magazynowania, przeładunku, transportu i logistyki materiałów sypkich i masowych easyfairs MAINTENANCE Targi utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji 03-04

Bardziej szczegółowo

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND PROGRAM OF EVENTS AUGUST 11 th -14 th, 2017 AUGUST 11th, 2017 (Friday) Warsaw 9:00 am Bus departure from Warsaw Polonia Palace Hotel to 12:00 noon Bus departure

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Organizator: Miesięcznik Napędy i Sterowanie wydawany przez Wydawnictwo Druk Art SC 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, NIP: 639-17-30-130, Regon 276300521 Tel./fax +48 32 755 24 56, 755

Bardziej szczegółowo

BALTPIEK 2015 16. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa

BALTPIEK 2015 16. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH A, B, C / EXHIBITION SPACE (HALLS A, B, C) A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 495,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA, PLATFORMY CYFROWE, NADAWCY, OPERATORZY SATELITARNI, KABLOWI I TELEKOMUNIKACYJNI PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY SPRZĘTU DO ODBIORU TELEWIZJI CYFROWEJ PRODUCENCI SPRZĘTU DO STUDIA

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓWY: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

75 PLN 100 PLN 155 PLN 130 PLN 180 PLN 100 PLN 165 PLN 90 PLN. Markus Marek Wnuk ul.bobrowskiego 8/ Warszawa

75 PLN 100 PLN 155 PLN 130 PLN 180 PLN 100 PLN 165 PLN 90 PLN. Markus Marek Wnuk ul.bobrowskiego 8/ Warszawa Lada Informacyjna z półką pod blatem Infocounter with shelf 900mm 1100mm 75 PLN Lada Informacyjna łukowa z półką pod blatem Curved infocounter with shelf 900mm 1100mm 100 PLN Lada Informacyjna z szafką

Bardziej szczegółowo

GLOBalnie 2015 27-29.03.2015 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. XXI Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i eglarskiego

GLOBalnie 2015 27-29.03.2015 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. XXI Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i eglarskiego GLOBalnie 015 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARAN ACJA STOISKA 7-9.03.015 Bo ena Lipka tel. +48 3 78 15 13; +48 664 080 9 Gra yna Adamska tel. +48 3 78 15 04; +48 664 080 85 KOLOR

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 9.0.016r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 016 Zgłaszam udział w XXIV Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 016 w dniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W Regulaminie stosuje się poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 20 00 e-mail: dremasilesia@mtp.pl; www.dremasilesia.pl Konto / Bank account:

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓW: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Image Media Group Sp. z o.o., 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13, tel.: 636 70 10, 636 70 17, fax: 838 87 53, www.image.pl Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Przedstawiamy Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

TARGI ALKOHOLE NA MYM STOLE 2008 FAIR ALCOHOL ON MY TABLE 2008

TARGI ALKOHOLE NA MYM STOLE 2008 FAIR ALCOHOL ON MY TABLE 2008 Regionalna Izba Gospodarcza-Łódź (Central Poland Chamber of Commerce) Ul. Więckowskiego 13,90-721 Łódź - PL Tel./fax.:+48 42 632 72 92 www.rig.lodz.pl e.mail: rig@rig.lodz.pl KRS (National Business Register)

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Inquiry Form for Magnets

Inquiry Form for Magnets Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

11.04-12.04.2015 TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD. Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata 34 sobota godz. 10 18 niedziela godz. 10 17. biuro targów BA TYK

11.04-12.04.2015 TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD. Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata 34 sobota godz. 10 18 niedziela godz. 10 17. biuro targów BA TYK TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD 11.0-12.0.201 Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata sobota godz. 10 1 niedziela godz. 10 1 biuro targów BA TYK targi WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA strona A Biuro Targów Ba³tyk -02 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015 ul. Dubois 86 80 419 Gdańsk tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549 Konto: Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa na 128 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O KONKURSIE

OG OSZENIE O KONKURSIE UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzêdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;-

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;- ZGŁOSZENIE - UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH 1 ORGANIZATOR 2 W YSTAW CA ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA ADRES: 43-316 Bielsko-Biała Aleja Armii Krajowej 220 NAZWA FIRMY... Używany skrót firmy K a p i t a ł z a k ł

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Projekt 21.05.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia........ 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Na podstawie art. 25 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o pawilonach wystawienniczych

Podstawowe dane o pawilonach wystawienniczych JZD RG O HE FR RE MGZY REHOSE MGZY REHOSE MGZY REHOSE MGZY REHOSE MGZY REHOSE MGZY REHOSE OGRODZEE / BRRER BDYEK DMSRCYJY FR OFFCES PRKG R / GRVE SF / SPH POCZ POS OFFCE POS G ÓE M OGRODZEE / BRRER PRKG

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH II Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu ul. Szkolna 8 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/9.1.1/2012

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu ul. Szkolna 8 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/9.1.1/2012 Jeruzal, dn.7 listopada 202r. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu ul. Szkolna 8 05-37 Jeruzal ZAPYTANIE OFERTOWE /POKL/9../202 Dotyczące wykonanie na wymiar mebli do kącika kuchennego i do szatni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków.

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA I. Postanowienia Ogólne: 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA NETTO / NET PRICE* PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 320,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Zespół Projektowy DREMA / Project Team DREMA tel +48/61/ 869 2264, +48/61/869 2447, fax +48 /61/ 869 2956 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA termin nadsyłania zgłoszeń APPLICATION FORM application deadline 10.12.2008

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

TARGI SZKÓ! WY"SZYCH Salon Szkó# Policealnych

TARGI SZKÓ! WYSZYCH Salon Szkó# Policealnych A ZG!OSZENIE UDZIA!U UMOWA, zawarta w dniu... pomi%dzy Organizatorem Targów INTERSERVIS Sp. z o.o. ul. Stefanowskiego 24, 90-537!ód$, wpisan& do Krajowego Rejestru S&dowego prowadzonego przez S&d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo