ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy ( )/during exhibition ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014)"

Transkrypt

1 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR ZG OSZENIE DODATKOWE/ADDITIONAL APPLICATION ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy ( )/during exhibition ( ) STRONA/PAGE 1 Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do stoiska w dniach wrzeœnia 2014 r. Uwaga! 1. Zg³oszenia oraz dodatkowe zamówienia z³o one pomiêdzy 2 lipca 2014 r. a 14 sierpnia 2014 r. okreœlone ceny powiêkszone o 30% 2. Zg³oszenia oraz dodatkowe zamówienia z³o one po dniu 14 sierpnia 2014 r. przyjmowane bêd¹ wy³¹cznie gdy bêdzie to technicznie mo liwe okreœlone ceny powiêkszone o 100%. Terminy, godziny i warunki zasilania Stoiska w energiê elektryczn¹ patrz Regulaminu Wystawy. Providing power supply includes ensuring supply to the Stand from 18 to 22 September Note! 1. Applications and additional orders placed from 2 July 2014 to 14 August prices specified increased by 30%. 2. Applications and additional orders placed after 14 August 2014 will only be accepted if technically possible. Prices: specified increased by 100%. Dates, hours and conditions for power supply to the Stand see of the Exhibition Regulations. ZAMAWIAM PRZY CZE ELEKTRYCZNE/I ORDER A POWER CONNECTION W przypadku nie wype³nienia niniejszego formularza, zostanie doprowadzone do stoiska 1 gniazdo 0,1-2,5 kw (1x16 A) 1-fazowe. Przy³¹cze doprowadzone bêdzie do œrodka tylnej œciany stoiska. If you will not fill this form, 1 socket 0,1-2,5 kw (1x16 A) single phase will be brought to the Stand. Power connection will be brought to the middle of rear side of the Stand. w dniach 18 wrzeœnia do 22 wrzeœnia, godz. 13:00/from 18 September to 22 September 1:00p.m. 0,1-2,5 kw gniazdo/ socket (1 x 16 A) 1-fazowe/ single phase cena/ price* 330 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 0,1-9 kw (3 x 16 A gniazdo / socket 16 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 550 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 9,1-14 kw (3 x 25 A gniazdo / socket 32 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 825 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 14,1-18 kw (3 x 32 A gniazdo / socket 32 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 1100 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 18,1-25 kw (3 x 40 A gniazdo / socket 63 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 1375 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece kw (3 x 63 A gniazdo / socket 63 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 1760 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece inne wpisaæ jakie other - type (mo e zostaæ zrealizowane tylko, je eli jest to technicznie mo liwe can be executed only, if possible technically) Uwaga! Ze wzglêdów technicznych i bezpieczeñstwa: - przy³¹cze wyposa one bêdzie w urz¹dzenia odcinaj¹ce dop³yw pr¹du w przypadku przekroczenia zamówionej mocy, - poza godzinami okreœlonymi w 47 Regulaminu zasilanie w energiê elektryczn¹ stoisk bêdzie od³¹czane, - przy³¹cze 3-fazowe do pod³¹czenia standardowych urz¹dzeñ RTV i AGD wymaga rozdzielni. Note! Due to the technical and safety reasons: - connection will be equipped with devices cutting off the supply in case the ordered power is exceeded, - outside hours specified in provision 47 of the Regulations, power supply to the stands will be cut off, - phase connector for connection of standard electronic devices requires switch-station. * Cena obejmuje zrycza³towane koszty zu ycia energii/power consumption costs are included in the price. ZAMAWIAM DODATKOWO/ADDITIONALLY I ORDER: doprowadzenie przy³¹cza do miejsca wskazanego na stoisku/power connection to a specific area in the stand przy³¹cze 1-fazowe/1-phase connection iloœæ miejsc na stoisku cena/ price 200 PLN + VAT/1 miejsce/ 1 place number of places in the stand przy³¹cze 3-fazowe do 18 kw/3-phase connection up to 18 kw iloœæ miejsc na stoisku cena/ price 350 PLN + VAT/1 miejsce/ 1 place number of places in the stand przy³¹cze 3-fazowe powy ej 18 kw/3-phase connection above 18 kw cena/ price 1200 PLN + VAT/1 miejsce/ 1 place iloœæ miejsc na stoisku number of places in the stand Uwaga! Wraz z zamówieniem nale y przes³aæ plan z naniesionymi miejscami, do których energia ma zostaæ doprowadzona. Standardowo przy³¹cze doprowadzone jest do œrodla tylnej krawêdzi stoiska. Note! Please send a plan with specified places for connections together with the order. Typically connector is supplied to the center of rear edges of the stand. rozdzielnia elektryczna/switch-station z 4-ma gniazdami 1-fazowe 16 A/with four 1-phase 16 A sockets cena/ price 250 PLN + VAT z 9-ma gniazdami 1-fazowe 16 A/with nine 1-phase 16 A sockets cena/ price 500 PLN + VAT iloœæ rozdzielni number of switch-stations iloœæ rozdzielni number of switch-stations ez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

2 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR ZG OSZENIE DODATKOWE/ADDITIONAL APPLICATION ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w okresie monta u ( ) i demonta u ( ) stoisk during stand assembly ( ) and disassembly ( ) STRONA/PAGE 2 Dodatkowo mo liwe jest zamówienie wczeœniejszego zasilania stoiska w okresie monta u (w dniach wrzeœnia 2014 r.) oraz demonta u (w dniach wrzeœnia 2014 r.). Uwaga! 1. Zg³oszenia oraz dodatkowe zamówienia z³o one pomiêdzy 2 lipca 2014 r. a 14 sierpnia 2014 r. okreœlone ceny powiêkszone o 30% 2. Zg³oszenia oraz dodatkowe zamówienia z³o one po dniu 14 sierpnia 2014 r. przyjmowane bêd¹ wy³¹cznie gdy bêdzie to technicznie mo liwe okreœlone ceny powiêkszone o 100%. Terminy, godziny i warunki zasilania Stoiska w energiê elektryczn¹ patrz Regulaminu Wystawy. Additional earlier power supply of the Stand during stand assembly (from 15 to 17 September 2014) and during disassembly (from September 2014) can be ordered. Note! 1. Applications and additional orders placed from 2 July 2014 to 14 August prices specified increased by 30%. 2. Applications and additional orders placed after 14 August 2014 will only be accepted if technically possible. Prices: specified increased by 100%. Dates, hours and conditions for power supply to the Stand see of the Exhibition Regulations. ZAMAWIAM / I ORDER: wczeœniejsze zasilanie stoiska w okresie monta u (15-17 wrzeœnia 2014 r.) earlier power supply of the Stand during stand assembly (15-17 September 2014) 0,1-2,5 kw gniazdo/ socket (1 x 16 A) 1-fazowe/ single phase cena/ price* 300 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 0,1-9 kw (3 x 16 A gniazdo / socket 16 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 450 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 9,1-14 kw (3 x 25 A gniazdo / socket 32 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 600 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 14,1-18 kw (3 x 32 A gniazdo / socket 32 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 750 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece 18,1-25 kw (3 x 40 A gniazdo / socket 63 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 900 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece kw (3 x 63 A gniazdo / socket 63 A) 3-fazowe/ 3-phase cena/ price* 1100 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece inne wpisaæ jakie other - type (mo e zostaæ zrealizowane tylko, je eli jest to technicznie mo liwe can be executed only, if possible technically) Terminy, godziny i warunki zasilania Stoiska w energiê elektryczn¹ patrz Regulaminu Wystawy Dates, hours and conditions for power supply to the Stand see of the Exhibition Regulations.. zasilanie stoiska w okresie demonta u (w dniach 22 wrzeœnia, od godz. 14:00-23 wrzeœnia 2014 r.) power supply of the Stand during disassembly (from 22 September, 2:00p.m. to 23 September 2014) 0,1-2,5 kw gniazdo/ socket (1 x 16 A) 1-fazowe/ single phase cena/ price* 250 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece * Cena obejmuje zrycza³towane koszty zu ycia energii/power consumption costs are included in the price. ez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

3 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR szczegó³y na stronie/details at webpage: STRONA/PAGE 3 EKSPOZYCJA NA PASIE STARTOWYM/EXPOSITION AT THE AIRSTRIP Stoisko ekspozycyjne na pasie startowym (betonowym) o wymiarach 10 m x 5 m. ogrodzone p³otem przestawnym o wysokoœci 1 m. Exposition on the airstrip (concrete) with dimensions 10 m x 5 m. surrounded with a movable 1 m high fence. cena /price PLN + VAT/1 stoisko na pasie startowym/ 1 stand at the airstrip iloœæ stoisk/number of stands Iloœæ stoisk jest ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ/the number of stands in question is limited, and thus they are granted on a first come first served basis. LOGO WYSTAWCY NA SCHEMATYCZNYCH PLANACH WYSTAWY/EXHIITOR LOGOS AT EXHIITION PLANS Na terenie wystawy rozmieszczone zostan¹ plany o wymiarach 100 cm x 70 cm, na których istnieje mo liwoœæ umieszczenia logo wystawcy wraz ze wskazaniem jego stoiska i/lub poletka pokazowego. Dodatkowo logo bêdzie umieszczone na planach wystawy rozdawanych przy wejœciach. All over the exhibition area there will be placed plans of a size of 100 cm x 70 cm, on which it will be possible to put specific logo on each one, and point out the exact stand and/or presentation field. Additionally logo will be presented at maps of the exhibition distributed at the entrances. cena/ price 2000 PLN + VAT/1 logo na planie/ 1 logo at plan Iloœæ ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ/the number of logos is limited, and thus they are granted on a first come first served basis. REKLAMA NA EKRANACH LED / ADVERTISEMENT AT LED SCREENS: Wystawcom oferujemy mo liwoœæ emisji reklam na 20 ekranach LED o wymiarach 5m x 3m umieszczonych obustronnie nad 10 wejœciami na wystawê. Pakiet obejmuje emisjê 336 spotów reklamowych na wszystkich ekranach w godzinach 9:00-17:00 w dniach wrzeœnia 2013 r. W cenie pakietu zamawiaj¹cy otrzymuje dodatkowo 168 emisji w godz. 7:00-9:00 i 17:00-19:00. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za przerwy w dzia³aniu ekranów spowodowanymi si³ami wy szymi oraz przyczynami natury technicznej. We offer to Exhibitors the possibility of advertising on 20 LED screens measuring 5m x 3m located on both sides of the 10 entrances to the exhibition. The package includes 336 advertising spots on all screens from 9:00a.m. - 5:00p.m. on September 2013 In the package price purchaser shall have an additional 168 advertisement spots from 7:00a.m. - 9:00a.m. and 5:00p.m. - 7:00p.m.. The organizer is not liable for any work interruption of the screens due to force majeure or technical reasons. pakiet 504 emisji reklam o d³ugoœci 5 sekund/package of 504 ad emissions lenght 5 seconds cena/ price* PLN + VAT/1 pakiet/ 1 package pakiet 504 emisji reklam o d³ugoœci 10 sekund/package of 504 ad emissions lenght 10 seconds cena/ price* PLN + VAT/1 pakiet/ 1 package pakiet 504 emisji reklam o d³ugoœci 15 sekund/package of 504 ad emissions lenght 15 seconds cena/ price* PLN + VAT/1 pakiet/ 1 package ANERY PRZY DROGACH DOJAZDOWYCH (na terenie lotniska)/detached ANNERS Y THE DRIVEWAYS (on the airfield area) Przy drogach dojazdowych do parkingów (na terenie lotniska) istnieje mo liwoœæ umieszczenia banerów reklamowych wystawców 1 kpl (2 szt.) Wymiary banerów reklamowych: wysokoœæ 100 cm, szerokoœæ 350 cm, oczka mm œrednicy, odstêpy oczek 85 cm. Next to the driveways to the car parks (the airstrip area) there is a possibility to put advertisement banners of the Exhibitors - 1set (2 pcs.) Dimension of the advertisement banners: 100 cm high, 350 cm width, diameter of holes mm, intervals between holes 85 cm. CENNIK/PRICE LIST Cz³onkowie Izby/ Chamber Members 1500 PLN + VAT/za umieszczenie 1 kompletu (2 banery)/ for placing 1 set (2 banners) Pozostali Wystawcy/ Other Exhibitors 2500 PLN + VAT/za umieszczenie 1 kompletu (2 banery)/ for placing 1 set (2 banners) 10% rabatu za umieszczenie 2 kompletów bannerów/ 10% discount if 2 set of banners will be ordered 20% rabatu za umieszczenie 3 lub wiêcej kompletów bannerów/ 20% discount if 3 or more set of banners will be ordered liczba pakietów number of packages liczba pakietów number of packages liczba pakietów number of packages wykonanie spotu video lub planszy reklamowej przez Organizatora/creation of video spot or static advertisement by the Organizer Szczegó³owe warunki zostan¹ ustalone w drodze kontaktu Organizatora z Wystawc¹./Details will be established individually with Exhibitor. Dodatkowy rabat 10% w przypadku przes³ania zg³oszenia do 30 maja 2014r. / Additional 10% discount for orders placed till 30 May 2014 Materia³ video nale y przes³aæ na adres do dnia 1 sierpnia 2014 r.. W przypadku braku projektu reklamy do dnia 19 sierpnia 2014 r. zamówienie nie podlega zwrotowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakoœæ przes³anych materia³ów. Parametry techniczne: rozdzielczoœæ: 640x400px, paleta barw: RG, typ pliku: avi, wmv, mpg, bmp, jpg Video materials should be sent on till 1 August In case of lack of advertisement till 19 August 2014 order is not refundable. The Organizer is not responsible for the quality of the provided materials. Technical specification: resolution: 640x400px, color palette: RG, file type: avi, wmv, mpg, bmp, jpg iloœæ kompletów/number of sets anery reklamowe Wystawca winien jest dostarczyæ do dnia 14 sierpnia 2013 r. Organizator mo e wskazaæ firmê wykonuj¹c¹ banery reklamowe. Iloœæ ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Advertisement banners Exhibitor should provide till 14 August Organizer can choose a company to produce banners. The number of banners is limited, and thus they are granted on a first come first served basis.

4 Termin nadsy³ania projektów reklam: do 14 sierpnia 2014 r. th Deadline for sending advertisements is August STRONA/PAGE 4 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR KOLOROWE OG OSZENIE REKLAMOWE W KATALOGU WYSTAWY COLOUR ADVERTISEMENT IN THE EXHIITION CATALOGUE nak³ad Katalogu Wystawy 30 tys. egz./circulation of the Catalogue of the Exhibition amounts to pcs WARUNKI TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA REKLAMY DO DRUKU TECHNICAL CONDITIONS FOR PREPARATION OF ADVERTISEMENTS FOR PRINTING Mapa bitowa TIF lub JPG przygotowana w trybie CMYK (min. rozdzielczoœæ 300dpi), CDR (wszystkie kroje pisma, fonty zamienione na krzywe). TIF or JPG bitmap, prepared in CMYK mode (minimum 300 dpi resolution), CDR format will be accepted (all fonts changed into curves ). Format og³oszeñ reklamowych na ok³adce strona 2,3 i 4: szerokoœæ (podstawa): 150 mm, wysokoœæ: 213 mm (pierwszeñstwo zamieszczenia reklamy wg kolejnoœci zg³oszeñ). Advertisement format at the cover pages 2, 3 and 4: width (base): 150 mm, height: 213 mm (the order of application decides on priority of advertisement publication). Wewnêtrzne strony katalogu/inside pages 1 strona - (szer. 128 mm, wys. 180 mm) 2800 PLN + VAT 1 page (width 128 mm, high 180 mm) 2800 PLN + VAT Ok³adka 1 strona/cover 1 page II strona (wew.) 6000 PLN + VAT II page (internal) 6000 PLN + VAT 1/2 strony - (szer. 128 mm, wys. 90 mm) 1500 PLN + VAT 1/2page (width 128 mm, high 90 mm) 1500 PLN + VAT III strona (wew.) 6000 PLN + VAT III page (internal) 6000 PLN + VAT Osoba upowa niona do kontaktu w sprawie zamieszczenia og³oszenia reklamowego The person authorised to contact on publication of advertisement imiê i nazwisko (stanowisko)/first name and surname (post) bezpoœredni telefon/direct telephone Reklamê prosimy dostarczyæ poczt¹ elektroniczn¹ na adres Wyra amy zgodê na publikowanie informacji zawartych w zg³oszeniu w materia³ach wystawowych. We agree for publishing the information contained in the application in the Exhibition materials. IV strona (zew.) 6500 PLN + VAT IV page (external) 6500 PLN + VAT ez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

5 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR STRONA/PAGE 5 ILET WSTÊPU NA ANKIET/A TICKET TO THE ANQUET cena/ price: 120 PLN + VAT/1 szt. / 1 piece iloœæ sztuk/number of pieces ilety wstêpu na bankiet dla dodatkowych osób (poza biletem przys³uguj¹cym w ramach op³aty rejestracyjnej). ankiet odbêdzie siê w sobotê. Tickets to the official diner for additional persons (apart from the ticket included in the registration fee). The banquet will be held on Saturday. MASZTY REKLAMOWE/ADVERTISEMENT MAST cena/ price: 300 PLN + VAT/1 szt./ 1 piece iloœæ sztuk/number of pieces Maszty reklamowe o wysokoœci 8 m wykonane s¹ z w³ókna szklanego (maksymalny wymiar flagi wynosi: szerokoœæ 1,5 m, d³ugoœæ 4 m). Flaga powinna byæ wykonana wy³¹cznie z poliestru g. Nie wolno wieszaæ adnych banerów z pvc czy innych materia³ów. Maszty nie s¹ wyposa one w poziomy wysiêgnik do flagi. Zdjêcie masztu na Masts poles high 8m are made from glass fiber (max. flag dimensions: width 1,5 m, height 4 m).flag shouldbe made?solely of polyester g. Do not hang any banners of PVC or other materials.mast poles are not equipped with horizontal boom. Mast photos: Cz³onkom Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych przys³uguje do 4 masztów w ramach kosztów zamawianej powierzchni o ile zaznaczone to zostanie w niniejszym zamówieniu. Uwaga! patrz Regulaminu Wystawy. Wystawca zobowi¹zany jest przes³aæ projekt rozmieszczenia zamówionych masztów reklamowych na terenie w³asnego stoiska do14 sierpnia 2014 r. Maszty nie mog¹ byæ usytuowane bli ej ni 60 cm od linii bocznej Stoiska oraz 15 cm od linii frontu Stoiska. W przypadku braku projektu, o ich rozmieszczeniu zdecyduj¹ Organizatorzy. For Members of Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych, up to 4 advertisement masts are allowed within the frames of costs of area ordered if it will be signed in this application. Note! see of the Exhibition Regulation.The Exhibitor is obliged to send to the Organisers a location plan for ordered advertising masts in his Stand to 14 August Advertising masts cannot be situated closer than 60cm from a side line of a stand and 15 cm from a front line of a stand. Should there be no location plan, the Organisers decides about where the masts are placed. DYSTRYUTOR WODY PITNEJ/POTALE WATER DISTRIUTOR cena/ price: 100 PLN + VAT/1 szt. / 1 piece czynsz za najem dystrybutora wody pitnej/rent for rental of potable water distribution Uwaga! Cena w przypadku braku zwrotu powierzonego dystrybutora: 2000 PLN/1 szt. + VAT Note! Price in case of not giving back entrusted potable water distributor is 2000 PLN + VAT per 1 distributor. UTLE Z WOD /OTTLES WITH WATER cena/ price: 40 PLN + VAT/1 szt. / 1 piece butla z woda pitn¹ o pojemnoœci 19 l/potable water bottle, capacity 19 l Uwaga! cena w przypadku braku zwrotu powierzonej butli: 100 PLN/1 szt. + VAT Note! Price in case of not giving back entrusted bottle is 100 PLN + VAT per 1 bottle KUKI JEDNORAZOWE/DISPOSALE CUPS cena/ price: 50 PLN + VAT/pakiet 100 szt. / package of 100 pieces PARKING AONAMENTOWY (STRZE ONY)/ SUSCRIPTION CAR PARK (ATTENDED) DLA SAMOCHODÓW DO 3,5 T / FOR CARS UP TO 3,5 T cena/ price: 140 PLN + VAT za 1 pojazd w dniach wrzeœnia 2014 r. (abonament na 4 dni) dla samochodów osobowych for 1 vehicle from 19 to 22 September 2014 (fee for 4 days) for passenger cars iloœæ pojazdów numberof vehicles: cena/ price: 200 PLN + VAT za 1 pojazd w dniach wrzeœnia 2014 r. (abonament na 4 dni) dla samochodów dostawczych (typu bus) for 1 vehicle from 19 to 22 September 2014 (fee for 4 days) for van type cars iloœæ pojazdów numberof vehicles: numery rejestracyjne registration numbers: numery rejestracyjne registration numbers: Uwaga! patrz 77 Regulaminu Wystawy/Note! see 77 of the Exhibition Regulation iloœæ sztuk/number of pieces iloœæ sztuk/number of pieces iloœæ pakietów/number of packages PARKING DLA SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH (NIESTRZE ONY)/CAR PARK FOR TRUCKS (UNATTENDED) cena/ price: 120 PLN + VAT za pojazd w dniach wrzeœnia 2014 r. per one vehicle on September 2014 iloœæ pojazdów/numberof vehicles: ez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

6 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR STRONA/PAGE 6 INDYWIDUALNA OCHRONA STOISKA/INDIVIDUAL PROTECTION OF A STAND Indywidualna ochrona stoiska polega na dozorze przez umundurowanego pracownika ochrony. Dozór wykonywany bêdzie od godz. 18:00 (po opuszczeniu stoiska przez zwiedzaj¹cych i Wystawców) do godz. 9:00 (do przybycia personelu Wystawcy). Individual protection of the Stand means protection of the Stand or crop plot by a uniformed security worker. The Stand will be protected from 6 p.m. (after the visitors and the Exhibitors have left the Stand) to 9 a.m. (until arrival of the Exhibitor's personnel). z 15 na 16 wrzeœnia (poniedzia³ek/wtorek) z 16 na 17 wrzeœnia (wtorek/œroda) z 17 na 18 wrzeœnia (œroda/czwartek) z 18 na 19 wrzeœnia (czwartek/pi¹tek) z 19 na 20 wrzeœnia (pi¹tek/sobota) z 20 na 21 wrzeœnia (sobota/niedziela) z 21 na 22 wrzeœnia (niedziela/poniedzia³ek) z 22 na 23 wrzeœnia (poniedzia³ek/wtorek) z 23 na 24 wrzeœnia (wtorek/œroda) z 24 na 25 wrzeœnia (œroda/czwartek) DODATKOWO ZAMAWIAM/ ADDITIONALLY, I ORDER: from 15 to 16 September ( Monday/Tuesday) from 16 to 17 September ( Tuesday/Wednesday) from 17 to 18 September ( Wednesday/Thursday) from 18 to 19 September ( Thursday/Friday) from 19 to 20 September ( Friday/Saturday) from 20 to 21 September ( Saturday/Sunday) from 21 to 22 September ( Sunday/Monday) from 22 to 23 September ( Monday/Tuesday) from 23 to 24 September ( Tuesday/Wednesday) from 24 to 25 September (Wednesday/Thursday) DODATKOWE ZAPROSZENIA NA WYSTAWÊ/ADDITIONAL INVITATIONS Indywidualna ochrona stoiska w okresie roz³adunkowym (16-18 wrzeœnia 2014 r.) Ochrona stoiska mo e byæ sprawowana w godz Individual protection of a Stand during the loading period (16-18 September 2014). Protection of a Stand can be exercised from 9:00 to 18:00 cena/ price: 28 PLN +VAT/1 godz./1 hour 16 wrzeœnia (wtorek) 17wrzeœnia (œroda) 18wrzeœnia (czwartek) (poza 20. sztukami przys³uguj¹cymi w ramach op³aty rejestracyjnej)/(apart from the 20 units included in the registration fee) cena /price 1 PLN + VAT/1 szt./ 1 unit iloœæ sztuk/number of pieces WYNAJMEM HALI NAMIOTOWEJ SEMINARYJNO-ANKIETOWEJ*/LEASE OF SEMINAR & ANQUET TENT ROOM* 19 wrzeœnia (piatek) 20 wrzeœnia (sobota) 21 wrzeœnia (niedziela) 22 wrzeœnia (poniedzia³ek) 16 September (Tuesday) 17 September (Wednesday) 18 September (Thurs day) 19 September ( Friday) 20 September ( Saturday) 21 September ( Sunday) 22 September ( Monday) w godzinach/by the hour od/ from do/to W przypadku zg³oszenia po 1 sierpnia 2014 r., cena wynosi 45 PLN + VAT za godzinê pracy/in case of order after 1 August 2014 price of 1 hour of work is 45 PLN + VAT.) Zamówienia dokonywane na terenie wystawy bêd¹ realizowane tylko w przypadku, gdy bêdzie taka mo liwoœæ/orders made in the exhibition area will be realized only if possible. w godzinach/by the hour od/ from do/to * Dni i godziny zawarte w zg³oszeniu s³u ¹ wy³¹cznie orientacji w zapotrzebowaniu Wystawców i nie s¹ podstaw¹ do rezerwacji hali bankietowo-seminaryjnej. Szczegó³owe warunki zostan¹ ustalone w drodze kontaktu Organizatora z Wystawc¹ * Days and hours specified in the application serve only as an indication of the Exhibitors requirement and they are not subject for reservation anquet & Seminar Tent Room. Details of lease will be established individually. ez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

7 PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR STRONA/PAGE 7 NAJEM WYPOSA ENIA DODATKOWEGO/ADDITIONAL ACCESSORIES LEASE Organizator zapewnia wyposa enie dodatkowe w okreœlonych ni ej cenach tylko w przypadku zamówieñ z³o onych do dnia 1 lipca 2014 r. Po tym terminie zamówienia realizowane bêd¹ tylko w miarê mo liwoœci, z tym e obowi¹zywaæ bêd¹ ceny wy sze o 100%. The Exhibition Organiser ensures additional equipment in prices specified below for orders placed up to 1 July 2014 only. After that date, the orders for auxiliary equipment will be realised, if it will be possible, and the prices will be higher than by 100 %. WYPOSA ENIE/EQUIPMENT Podest ekspozycyjny/ t he platform for exhibits (g³êb./ depth 0,5 m lub 1 m; szer./ width 1 m; wys./ height 0,3 m, 0,5 m, 0,7 m, 1 m) Lada informacyjna/ information counter (0,5 m x 1 m x 1 m) Lada informacyjna ³ukowa/arched information desk. Witryna szklana/ glass shop window (0,5 m x 1 m x 2,4 m) Gablotka szklana/ glass display case (0,5 m x 1 m x 1 m) Rega³ systemowy/ standard rack (0,5m x 1 m x 2,4m) Drzwi (tylko w przypadku zamawiania zabudowy w hali)/door (in case of the stand inside the tent room only) Œcianka/ partition wall 1 mb Krzes³o tapicerowane/upholstered chair Krzes³o plastikowe/plastic chair Stó³ okr¹g³y/ round table (œrednica/ diameter 60 cm, h = 75 cm) Stó³ prostok¹tny/ rectangular table (170 cm x 70 cm x 80 cm) Stó³ kwadratowy/ square table (70 cm x 70 cm x 75) Stó³ barowy/ bar table (œr./ diameter 60 cm, h = 120 cm) Kosz na œmieci/waste-paper basket Hoker barowy/bar hoker Wieszak wisz¹cy/hanging hanger Wieszak stoj¹cy/ standing hanger Czajnik elektryczny/electric boiling pot Lodówka ma³a/small refrigerator Lodówka du a/large refrigerator Szafka kuchenna/ kitchen cabinet (45 cm x 60 cm x 85 cm) Szafka z zamkiem 2-drzwiowa/ two-door cabinet with lock (60 cm x 45 cm x 80 cm) Regalik na prospekty/ rack for brochures (4 pó³ki) Rega³ drewniany/ wooden rack (32 cm x 80 cm x 100 cm) Cena jednostkowa unit price 110 PLN 130 PLN 140 PLN 240 PLN 200 PLN 140 PLN 140 PLN Zamawiana iloœæ ordered amount Uwaga! W przypadku braku protokolarnego zwrotu lub w przypadku zniszczenia wynajêtego wyposa enia, Wystawca zobowi¹zany jest zap³aciæ w³aœcicielowi jego wartoœæ. Note! In case of damage or non-return rented accessories followed by the hand over record, Exhibitor is obliged to pay its value to owner. 70 PLN 40 PLN 25 PLN 65 PLN 90 PLN 65 PLN 80 PLN 8 PLN 90 PLN 30 PLN 65 PLN 60 PLN 180 PLN 240 PLN 100 PLN 120 PLN 110 PLN 80 PLN ez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora.

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

AGROTRAVEL 10-12.04.2015

AGROTRAVEL 10-12.04.2015 Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone GROTRVEL 10-1.04.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLITION FORM ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Pe³na nazwa firmy Full Company Name Ulica Street Telefon Phone PLSTPOL 6-9.05.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLICTION FORM ZMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTWIENNICZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM 4-6.0.01 ul. Mazowiecka 63/, 60-63 Poznañ POLAND tel. +48 61/ 843 6 13, 656 79 05, fax 61/ 843 38 05 1 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD

Bardziej szczegółowo

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015 SLON ZDROWIE SENIOR 3-4.04.015 Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: ZGOSPODROWNIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ (ZUDOW W SN) FITTING OUT OF EXHIITION RE (ONSTRUTION ELONGING TO THE EXHIITOR) ul. Zak³adowa

Bardziej szczegółowo

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN.7.000 KRS (National Court Registry Number) 00000 tel./phone +8 788 9 fa

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone ZG OSZENIE UDZI U Z POŒREDNITWEM TRGÓW KIELE/ PPLITION FORM VI TRGI KIELE ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER FOR EXHIITION RE ZMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

miasto / city fax tel./ fax

miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu/Project Manager: Marta Kruszczyƒska tel.+4858 554 93 37, fax. +4858 554 91 35 marta.kruszczynska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Daszkowska-Kosewska tel. +4858 554 92 12, fax +4858 554

Bardziej szczegółowo

POLFISH 2015 13. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych

POLFISH 2015 13. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 430,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Nina Węgrzynowicz Trzebiatowska tel. +4858 554 93 63, fax +4858

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu / Project Manager: Barbara Kacprzak tel. +4858 554 93 34, fax +4858 554 93 32 barbara.kacprzak@mtgsa.com.pl, www.aboutdesign.pl NIP / Tax ID 584

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Formularz A1 A1 Form ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Pełna nazwa firmy Wystawcy (do faktury VAT) / Exibitor s company full name (for invoice): Nazwa i nr dokumentu potwierdzającego działalność

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH A, B, C / EXHIBITION SPACE (HALLS A, B, C) A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 495,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. (012) 285-22-22, fax (012) 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Gold Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, marzec 2005 WYDANIE II 1 2 Mr.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions COOKER AND OVEN GB English, PL Polski, Contents Installation, - Positioning and levelling Electrical connection Gas connection Adapting to different types of gas Table of burner

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Produkty w materiałach Centrum Klima SA oraz wszelkie szczegóły techniczne i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią całości

Bardziej szczegółowo

2015 ZOO WROCŁAW EAZA EXECUTIVE OFFICE

2015 ZOO WROCŁAW EAZA EXECUTIVE OFFICE EXHIBITORS GUIDE Secretariat of EAZA ANNUAL CONFERENCE 2015 Contact: Mateusz Jarzombek ul. Wystawowa 1 (IASE room 219) 51-618 Wrocław, Poland Phone: +48 71 347 51 88 Phone: +48 603 293 815 e-mail: jarzombek@convention.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMO CI KOMERCYJNYCH REAL ESTATE WORDING

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMO CI KOMERCYJNYCH REAL ESTATE WORDING OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMO CI KOMERCYJNYCH REAL ESTATE WORDING SPIS TRE CI / CONTENTS SEKCJA 1 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA / SECTION 1 INSURANCE COVER... 1 SEKCJA 2 DEFINICJE OGÓLNE / SECTION

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium 6 th European Transport Research Conference Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility www.traconference.eu INVITATION TO ST SPONSORSHIP Poland National Stadium 1 SUMMARY EDITO 03 OBJECTIVES 04 SCOPE

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium 6 th European Transport Research Conference Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility www.traconference.eu INVITATION TO ST SPONSORSHIP Poland National Stadium 1 SUMMARY EDITO 04 OBJECTIVES 05 SCOPE

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 U s e r s m a n u a l NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 User s manual ver.1.0. IMPORTA T SAFEGUARDS A D WAR I GS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo