INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION"

Transkrypt

1 Termin nadsy³ania zg³oszeñ objêtych rabatem up³ywa 30 maja 014 r. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa 1 lipca 014 r. Deadline for applications with rabate is 30 May 014 Deadline for applications is 1 July 014 INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION UWAGA! ZAKAZ WJAZDU RANO NA TEREN WYSTAWY (W TYM W PI TEK 19 WRZEŒNIA 014r.). STOISKA MUSZ BYÆ PRZYGOTOWANE NAJPÓ NIEJ W CZWARTEK 18 WRZEŒNIA 014r. NOWOŒÆ! W przypadku zamówienia wybranych us³ug dodatkowych powy ej PLN netto przys³uguje rabat w wysokoœci 10%. Na rabat sk³adaj¹ siê us³ugi: reklama w Katalogu Wystawy, reklama na ekranach LED, reklama na banerach przy drogach dojazdowych, wynajem poletka pokazowego, masztów reklamowych, ekspozycji na pasie startowym, melexówwagoników, udzia³ maszyn w pokazach pracy, uczestnictwo w Centrum Nowoczesnego Rolnictwa, bilety na bankiet, indywidualna ochronê stoiska. Szczegó³y - patrz Regulamin Dodatkowego Rabatu. ZG OSZENIE PODSTAWOWE obejmuje: Formularz A dane Wystawcy; zmiana zasad wjazdu na teren wystawy; Formularz A1 zg³oszenie Podwystawcy; Formularz A obowi¹zkowy wpis do Katalogu Wystawy; wykaz dealerów obecnych na stoisku; Formularz A3 zamówienie stoiska niezabudowanego przy pasie startowym; Formularz A4 zamówienie stoiska niezabudowanego poza pasem startowym; Formularz A5 zamówienie powierzchni zabudowanej w hali namiotowej; Formularz A6 zg³oszenie wykonawcy stoiska. ZG OSZENIE DODATKOWE obejmuje: Formularz B zamówienie energii elektrycznej, ekspozycji na pasie startowym, logo wystawcy na planach wystawy, reklama na ekranach LED, reklamy przy drogach dojazdowych, reklamy w Katalogu Wystawy, dodatkowego biletu na bankiet, masztów reklamowych, dystrybutorów wody pitnej i butli z wod¹ pitn¹, kubków jednorazowych, parkingu strze onego, parkingu dla samochodów ciê arowych, indywidualnej ochrony stoiska, dodatkowego zaproszenia na wystawê, wynajmu hali seminaryjno-bankietowej, najmu wyposa enia dodatkowego ZG OSZENIE POKAZÓW POLOWYCH obejmuje: Formularz C zamówienie poletka pokazowego, zg³oszenie do pokazu: opryskiwaczy, ³adowarek i ³adowaczy czo³owych oraz nowoœci. POZOSTA E FORMULARZE obejmuj¹: Formularz D zamówienie us³ug spedycyjnych, zezwolenie na wjazd dÿwigu - NOWOŒÆ. Formularz E zg³oszenie wczeœniejszego monta u. UWAGA! Formularze mo na wype³niæ komputerowo. Treœæ nale y wpisaæ w aktywne pola oznaczone na ó³to. Wype³nionych formularzy nie mo na zapisywaæ nale y je wydrukowaæ i przes³aæ poczt¹ na adres Organizatora. NOTE! PROHIBITION OF DRIVE-IN INTO THE EXHIBITION AREA IN THE MORNING (INCLUDING FRIDAY SEPTEMBER 19, 014.) AND OTHER DAYS OF EXHIBITION. TH STAND MUST BE PREPARED AT THE LATEST ON THURSDAY, SEPTEMBER 18, 014 NEW! In case of order of indicated additional services above PLN + VAT net an additional discount of 10% is given. Selected additional services: advertising in the Exhibition Catalogue, advertising on LED screens, advertising on banners along the access roads, order of demonstration plots, hire of flagpoles, melex-carriages, exposure on the runway, order of machinery presentation, participation in Centre of Modern Agriculture, tickets to the banquet, individual protection of the Stand. Details - see the Regulation of Additional Discount. BASIC APPLICATION FOR PARTICIPATION includes: Form A information about Exhibitor; change of the rules of entry on the exhibition area; Form A1 information on sub-exhibitor(s); Form A obligatory entry into the catalogue; dealers at the stand during exhibition; Form A3 order for free-land Stand by the airstrip; Form A4 order for free-land Stand beside the airstrip; Form A5 order for area with structures in the tent room; Form A6 stand constructor declaration. ADDITIONAL ORDERS includes: Form B electric power, special exposition at the airstrip, Exhibitor logos at exhibition plans, advertisement at the LED screens, detached banners by the driveways to the runway area, advertisement in the Exhibition Catalogue, tickets to the official dinner for additional persons, advertisement masts, potable water distributor and bottles with water, disposable cups, parking spots at attended car park, parking for trucks, individual protection of the Stand, additional invitations, lease of Seminar & Banquet tent, additional accessories lease. APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE FIELD PRESENTATIONS: Form C order of presentation field, application for presentation of: sprayers, loaders/front loaders, novelty. OTHER FORMS INCLUDES: Form D order of shipping services, permition to the entry of the crane - NEW. Form E order of earlier stand assembling. NOTE! Forms can be filled out electronically. Yellow fields are active and they indicate place to put content. Filled out form can not be saved it should be printed and sent to the Organizer by post. ORGANIZATOR WYSTAWY POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZ DZEÑ ROLNICZYCH Toruñ, ul. Poznañska 118 tel. +48 (56) , , +48 (56) UWAGA! Organizator nie zapewnia wynajmu namiotów i hal namiotowych. W przypadku zainteresowania t¹ us³ug¹ mo na bezpoœrednio zwróciæ siê do firmy: ELMARK-WYNAJEM Sp. z o.o., tel NOTE! The organizer does not provide rentals of tents and tent halls. If you are interested in this service, you can directly ask the company: ELMARK-WYNAJEM Sp. z o.o., tel

2 XVI MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 014 XVI INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 014 Termin zg³oszenia z rabatem do 30 maja 014 r. Ostateczny termin zg³oszenia do 1 lipca 014 r. Termin wystawy 19 wrzeœnia 014 r./exhibition date 19 September 014. Miejsce wystawy Bednary k. Poznania, gmina Pobiedziska/Exhibition place Bednary near Poznañ, Pobiedziska commune nr NIP/tax identification number ZG OSZENIE UDZIA U W WYSTAWIE AGRO SHOW 014 APPLICATION FOR PARTICIPATION IN AGRO SHOW 014 nazwa organu rejestracyjnego/registering body imiê i nazwisko, funkcja, stanowisko/forename and surname, function/position ZG OSZENIE PODSTAWOWE /BASIC APPLICATION DANE WYSTAWCY (PODSTAWA DO FAKTURY VAT)/EXHIBITOR DETAILS (BASIS FOR VAT INVOICE): nr rejestru/register reference number ADRES DO KORESPONDENCJI (je eli inny, ni powy ej)/correspondence ADDRESS (if other, than above) NAZWA FIRMY/NAME OF THE COMPANY Osoby zarz¹dzaj¹ce (Zarz¹d, Wspólnicy/W³aœciciele)/Managing persons (Management Board, Shareholders/Owners) Osoba odpowiedzialna za udzia³ w wystawie/person responsible for participation in the Exhibition imiê i nazwisko/forename and surname numer telefonu komórkowego/mobile phone number OP ATA REJESTRACYJNA/ REGISTRATION FEE cena/ price 50 PLN + VAT imiê i nazwisko, funkcja, stanowisko/forename and surname, function/position stanowisko/position bezpoœredni /direct address W ramach op³aty rejestracyjnej Organizator zapewnia Wystawcom: identyfikatory ( WYSTAWCA ), jeden bilet wstêpu na bankiet, jeden egzemplarz Katalogu Wystawy, mo liwoœæ umieszczenia materia³ów reklamowych Wystawcy w Biurze Prasowym Wystawy, 0 sztuk zaproszeñ na wystawê. Within the frames of the registration fee, the Exhibition Organiser shall provide the Exhibitors with: identifiers ( THE EXHIBITOR ), one invitation ticket for banquet, one copy of the Exhibition Catalogue,possibility to place Exhibitor's advertisement materials in the Exhibition Press Office, 0 invitations to the exhibition. Regulamin Wystawy oraz inne regulaminy w nim wymienione stanowi¹ integraln¹ czêœæ umowy wi¹ ¹cej nas z Organizatorem i zobowi¹zujemy siê stosowaæ do ich postanowieñ. Wyra amy zgodê na publikacjê informacji zawartych w zg³oszeniu, w materia³ach wystawowych oraz na wykorzystywanie przez Organizatora do celów marketingowych i promocyjnych zdjêæ, filmów itp. z Wystawy, a tak e na otrzymywanie informacji marketingowych drog¹ elektroniczn¹. Stosowne op³aty wniesiemy w wyznaczonym terminie po otrzymaniu od Organizatora Potwierdzenia Udzia³u lub faktury pro-forma. Podpisuj¹cy niniejsze zg³oszenie oœwiadczaj¹, e formularze zg³oszeniowe zosta³y podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wynikaj¹cymi z odpowiedniego rejestru lub na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa. Bez podpisanego formularza A zg³oszenie jest niewa ne. The Exhibition Regulations and other regulations contained thereinan are integral part of a contract made between us and the Organiser and we undertake to observe them. We agree for the information included in our application to be published in the exhibition materials, and for usage by Organizer for marketing and promotion purposes photos, video etc. from the Exhbition, and also for receiving marketing information by. We will pay all required fees in designated time after receiving the Confirmation of Participation or pro-forma invoice. Should there be any doubts as to interpretation, the text in the Polish language will be prevailing. The persons undersigning the present Application Form announce, that the application forms have been signed in accordance with the principles of representation specified in an appropriate register, or on the grounds of a granted proxy. Without signed A form application is not valid. A Deadline for applications with rabate is 30 May 014. Deadline for applications is 1 July 014. STRONA/PAGE 1 Liczba osób do obs³ugi stoiska: Number of persons to manage the stand: osób/person Karta Wystawcy (jedna karta na jedno auto): Exhibitior Cards (one card per one car): sztuk/pieces Karty i identyfikatory zostan¹ wys³ane poczt¹. Karta upowa nia do wjazdu na teren wystawy w trakcie monta u i demonta u stoisk oraz wjazdu na parking dla wystawców w trakcie wystawy. Cards and identification tags will be sent by post. Card entitles you to entry to the Exhibition area during installation and dismantling of the Stand and to entry to the parking for exhibitors. ORGANIZATOR WYSTAWY POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZ DZEÑ ROLNICZYCH Toruñ, ul. Poznañska 118 tel. +48 (56) , , +48 (56)

3 A STRONA/PAGE XVI MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 014 XVI INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 014 UWAGA! ZMIANA ZASAD WJAZDU NA TEREN WYSTAWY W CZASIE JEJ TRWANIA NOTE! CHANGE OF THE RULES OF ENTRY INTO THE EXHIBITION AREA Ze wzglêdów bezpieczeñstwa poczynaj¹c od roku 014 nie bêdzie mo liwoœci wjazdu rano na teren Wystawy w czasie jej trwania (tj. od 19 do wrzeœnia, od pi¹tku do poniedzia³ku). Dotychczas wjazd na Wystawê mo liwy by³ poprzez bramê kaucyjn¹: - od godz. 7:00 do godz. 8:45 (wyjazd do godz. 9:15) od pi¹tku do poniedzia³ku, - od godz. 17:30 do godz. 19:30 (wyjazd) w pi¹tek, sobotê i niedzielê oraz po godz. 14:00 w poniedzia³ek. Wjazd samochodów rano na teren Wystawy, szczególnie w pi¹tek, stwarza olbrzymie zagro enie dla bezpieczeñstwa zarówno na terenie samej Wystawy, jak i na wewnêtrznych drogach dojazdowych oraz parkingach. Na niebezpieczeñstwo nara eni s¹ przedstawiciele Wystawców poruszaj¹cy siê pieszo po zaparkowaniu aut, jak i przybywaj¹cy od wczesnych godzin rannych zwiedzaj¹cy. Zagro enie zwiêkszaj¹ Wystawcy, którzy dopiero w pi¹tek rano ustawiaj¹ i zagospodarowuj¹ swoje stoiska. Szczególnie to wszystko ujawni³o siê podczas ostatniej Wystawy w roku 013. St¹d podjêta zosta³a decyzja o zlikwidowaniu mo liwoœci rannego wjazdu na Wystawê. W zwi¹zku z powy szym nale y: 1) zagospodarowaæ swoje stoisko zgodnie z Regulaminem, w czwartek (18 wrzeœnia 014r.), gdy w pi¹tek dowiezienie czegokolwiek do stoiska nie bêdzie mo liwe, ) pozostawiæ na stoisku ju w czwartek wszystkie wielkogabarytowe i ciê kie przedmioty (ulotki, narzêdzia, itp. itd..) je eli dostarczenie ich bez samochodu by³oby utrudnione. Nale y zapoznaæ siê z postanowieniami Regulaminu Wystawy dotycz¹cymi zagospodarowania stoiska ( 9-39) oraz zasadami parkowania i poruszania siê pojazdami na terenie Wystawy ( 80-91) For safety reasons, starting from 014 there will be no entry into the Exhibition area in the morning (from 19 to September, from Friday to Monday ). Until 014 entry into the exhibition was possible through the gate bail : - from 7:00 a.m. to 8:45 a.m.. (exit till 9:15 a.m. ) from Friday to Monday, - from 5:30 p.m. to 7:30 p.m. (exit ) on Friday, Saturday and Sunday and after :00 p.m. on Monday. Car entry in the morning to the Exhibition area, especially on Friday, creates a huge security threat at the show area, as well as on internal roads and parking lots. At risk are liable Exhibitors moving on foot after parking cars and arriving from early morning visitors. Risk is increased by Exhibitors which are assembling Stands on Friday morning. Especially it all was revealed during the last Exhibition in 013. Hence, a decision was made to abolish the possibility of an early entry to the exhibition. Accordingly, the following: 1 ) Stand should be assembled in accordance with the Regulations, which means till Thursday (18 September 014), because on Friday, handing over anything to the stand will not be possible, ) leave at the Stand on Thursday all bulky and heavy items (leaflets, tools, etc.) if transporting it without a car would be difficult. Please refer to the provisions of the Regulations for the Stand assembling ( 9-39), and the rules of parking and moving vehicles in the Exhibition area ( 80-91) Uwaga! Wystawcy korzystaj¹cy z us³ug firm cateringowych musz¹ je wskazaæ poni ej. Op³ata za pojedynczy wjazd na teren wystawy w godzinach okreœlonych w 83 wynosi 300 PLN + 00 PLN kaucji brutto. Note! Exhibitors, which are using catering company services are obligued to report them below. Fee for single drive-in of catering company in the hours indicated in 83 to the exhibition grounds is 300 PLN + 00 PLN deposit gross. Nazwa firmy cateringowej/catering company name Numer kontaktowy/contact number / OŒWIADCZENIE/DECLARATION Zobowi¹zujemy siê do zakoñczenia monta u stoiska do godz w dniu 18 wrzeœnia 014r. (czwartek). Przyjmujemy do wiadomoœci, e nie bêdzie mo liwoœci wjazdu na teren wystawy rano a tak e wszystkie rzeczy, które nie bêd¹ mog³y zostaæ przeniesione z parkingu na stoisko powinny zostaæ pozostawione na stoisku poprzedniego dnia. We declare to complete Stand assembly till 9.00 p.m. on 18 September 014 (Thursday). We acknowledge that there will be no entry for the cars to the exhibition in the morning and that all the things that could be transferred from the parking lot to the Stand should be left on the Stand the previous day. Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

4 A1 ZG OSZENIE PODWYSTAWCÓW/APPLICATION FOR SUB-EXHIBITORS XVI MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 014 XVI INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 014 OBOWI ZKOWA OP ATA REJESTRACYJNA ZA KA DEGO PODWYSTAWCÊ/ OBLIGATORY REGISTRATION FEE FOR EACH SUB-EXHIBITOR - Cena /price 50 PLN + VAT OBOWI ZKOWA OP ATA ZA WPIS DO KATALOGU WYSTAWY ZA KA DEGO PODWYSTAWCÊ/ THE OBLIGA- TORY CHARGE FOR AN ENTRY TO THE CATALOGUE OF THE EXHIBITION FOR EACH SUB-EXHIBITOR Cena/ price 300 PLN + VAT ( 16 Regulaminu Wystawy/ 16 of the Exhibition Regulation) Obowi¹zkowo przes³aæ z wype³nionym dla Podwystawcy(ów) formularzem A. Cz³onek Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych zg³aszaj¹cy Podwystawców patrz 17 Regulaminu Wystawy It is mandatory to send it together with the A form filled for Sub-exhibitors. Member of Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych applying a Sub-Exhibitor see 17 of the Exhibition Regulation. FIRMA (pe³na nazwa Podwystawcy)/COMPANY (full name of a Sub-Exhibitor) imiê i nazwisko osoby do kontaktu/contact person forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number FIRMA (pe³na nazwa Podwystawcy)/COMPANY (full name of a Sub-Exhibitor) stanowisko/position bezpoœredni /direct address imiê i nazwisko osoby do kontaktu/contact person forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number FIRMA (pe³na nazwa Podwystawcy)/COMPANY (full name of a Sub-Exhibitor) stanowisko/position bezpoœredni /direct address imiê i nazwisko osoby do kontaktu/contact person forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number stanowisko/position bezpoœredni /direct address Zobowi¹zujemy siê uiœciæ op³aty rejestracyjne oraz wszelkie dodatkowe koszty zwi¹zane z uczestnictwem Podwystawcy/ców (w tym wynikaj¹ce z formularza A)./We oblige ourselves to pay registration fees and any additional costs connected with participation of Sub-exhibitor(s ) (including the ones resulting from the form A). Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

5 Termin nadsy³ania wpisu do katalogu: do 1 sierpnia 014 r. st Deadline for sending catalogue entry is August A STRONA/PAGE 1 FORMULARZ NALE Y WYPE NIÆ DLA WYSTAWCY I KA DEGO PODWYSTAWCY FORM SHOULD BE FILLED FOR EXHIBITOR AND EACH SUB-EXHIBITOR XVI MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 014 XVI INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 014 OBOWI ZKOWY WPIS DO KATALOGU/OBLIGATORY CATALOGUE ENTRY W przypadku przes³ania wpisu/ in case of sending Catalogue entry: do 1 sierpnia 014 r. /till 1 August cena /price 300 PLN + VAT od sierpnia 014 r. w razie mo liwoœci technicznych/ after August 014 only if technically possible - cena/ price 500 PLN + VAT NAZWA WYSTAWCY/PODWYSTAWCY podlegaj¹ca wpisowi do Katalogu Wystawy NAME OF THE EXHIBITOR/SUB-EXHIBITOR the one which will be written in the Show Catalogue miejscowoœæ/place kod pocztowy/post code ulica, nr domu/lokalu/street, number SPECYFIKACJA OFEROWANYCH PRODUKTÓW/SPECIFICATION OF OFFERED PRODUCTS Prosimy o wpisanie numerów produktów (zgodnie ze specyfikacj¹ za³¹czon¹ do formularza A), które s¹ w Pañstwa ofercie sprzeda y. Bêdzie to niezbêdne do umieszczenia Pañstwa firmy w bran owym spisie wystawców w Katalogu Wystawy. Please write down numbers of products offered (according to the specification attached to A Application Form). It will be required to place your company on the branch list in the Exhibition Catalogue. Obowi¹zkowy wpis do Katalogu Wystawy/ Obligatory entry in the Exhibition Catalogue: Prosimy u yæ wpisu i logo z wystawy AGRO SHOW 013/Please use catalogue entry and logo from AGRO SHOW 013 Przesy³amy 'em na adres:/ We send by to the following address: Treœæ wpisu obejmuje: nazwê firmy, adres, telefony,,, adres strony internetowej, opis firmy, logo. Wpis do katalogu jest obowi¹zkowy w wersji polskiej i angielskiej. Opis nie mo e przekroczyæ 400 znaków dla ka dej wersji jêzykowej. W przypadku przes³ania d³u szej treœci wpisu ni 400 znaków, naliczona bêdzie op³ata dodatkowa w wysokoœci 0,5 PLN za 1 znak. Logo prosimy przes³aæ w formacie mapy bitowej TIF lub JPG. O kolejnoœci w spisie alfabetycznym katalogu decydowaæ bêdzie nazwa firmy. Text of entry covers: name of the Company, address, phones,, address, Internet site, description of the Company and logo. Registration in the Exhibition Catalogue is obligatory in Polish and English version. Description can not exceed 400 characters for each version. In case of sending catalogue entry content longer than 400 characters, will be charged an additional fee of 0.5 PLN for 1 character. Please send logo in the bitmap form TIF or JPG.The Company name shall decide on the order in the Catalogue index. ZAMÓWIENIE DODATKOWE/SUPLEMENTARY ORDER t³umaczenie wpisu na jêzyk polski lub angielski / translation to Polish or English 40 PLN + VAT za ka dy dodatkowy adres/for each additional address 50 PLN + VAT za ka dy dodatkowy znak firmowy logo (w wersji czarno-bia³ej)/ for each additional trade mark - logo (In black and white) 150 PLN + VAT UWAGA! Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w przes³anej treœci wpisu. Nieprzes³anie treœci wpisu lub logo do 18 sierpnia 014r. zwalnia Organizatora z obowi¹zku ich umieszczenia w Katalogu Wystawy. W takim przypadku zostan¹ zamieszczone tylko dane teleadresowe Wystawcy, a op³ata obowi¹zuje w pe³nej wysokoœci. NOTE! The Organiser will not be held responsible for any mistakes in the submitted entry. Should the entry or logo not be sent till 18 August 014, the Organiser is relived of the obligation toinclude them in the Exhibition Catalogue. In this case, Exhibitor electronic address data will be included, and the full payment shall be paid. Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne The application without the stamp and signatures is null and void.

6 ZG OSZENIE PODSTAWOWE /BASIC APPLICATION A STRONA/PAGE DEALERZY OBECNI NA STOISKU PODCZAS WYSTAWY (NIE BÊD CY PODWYSTAWCAMI) * DEALERS AT THE STAND DURING THE EXHIBITION (WHICH ARE NOT SUB-EXHIBITORS) * XVI MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 014 XVI INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 014 NAZWA DEALERA/NAME OF THE DEALER INFORMACJA O MARKACH REPREZENTOWANYCH NA STOISKU PODCZAS WYSTAWY Poni ej nale y wpisaæ nazwy marek reprezentowanych (wraz ze specyfikacj¹ produktu) podczas wystawy. Lista marek zostanie umieszczona w Katalogu Wystawy. Uzyskane dane pos³u ¹ równie do celów organizacyjnych i informacyjnych. THE INFORMATION ABOUT BRANDS REPRESENTED AT A STAND DURING THE EXHIBITION Names of the companies represented during the Exhibition shall be enlisted below (together with the specification of products). List of the companies will be presented in the Exhibition Catalogue. This data shall be utilized for organizational and informational purposes. NAZWA MARKI NAME OF BRAND miejscowoœæ/place NAZWA DEALERA/NAME OF THE DEALER NAZWA DEALERA/NAME OF THE DEALER miejscowoœæ/place NAZWA DEALERA/NAME OF THE DEALER miejscowoœæ/place miejscowoœæ/place kod pocztowy/post code kod pocztowy/post code kod pocztowy/post code kod pocztowy/post code * Informacje jedynie do celów statystycznych. Nie przys³uguj¹ adne prawa z tytu³u wystawcy. * Information only for statistical purposes. No rights in respect of the Exhbitior. ulica, nr domu/lokalu/street, number ulica, nr domu/lokalu/street, number ulica, nr domu/lokalu/street, number ulica, nr domu/lokalu/street, number RODZAJ REPREZENTOWANEGO PRODUKTU (wg za³¹cznika do formularza A) THE TYPE OF REPRESENTED PRODUCT (according to an annex to the form A) Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne The application without the stamp and signatures is null and void.

7 A3 XVI MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 014 XVI INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 014 ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ - LOKALIZACJA PRZY PASIE STARTOWYM STOISKO NIEZABUDOWANE, TEREN OTWARTY POWIERZCHNIA TRAWIASTA ORDER OF THE EXHIBITION STAND - LOCATION BY THE AIRSTRIP CENNIK/PRICE LIST FREE LAND STAND, OPEN GROUND GRASSY SURFACE Cena podstawowa / basic price: 90 PLN/1 m + VAT Minimalna powierzchnia stoiska, jak¹ mo na zamówiæ wynosi 1000 m. W przypadku zamówienia ³¹cznej powierzchni powy ej 000 m naliczona zostanie dodatkowa op³ata w wysokoœci 30 PLN + VAT za ka dy metr kwadratowy powy ej 000 m. Zg³oszenia do r.: rabat 5% tj. 67,50 PLN/1 m + VAT cz³onkowie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych, korzystaj¹ z rabatów zgodnie z Regulaminem Przyznawania Rabatów Warunki zap³aty: 0 Regulaminu Wystawy. Warunki rezygnacji: -3 Regulaminu Wystawy. Uwaga! Rabat nie dotyczy op³aty dodatkowej. Zap³ata po terminie wyznaczonym przez Organizatora w potwierdzeniu udzia³u, powoduje utratê prawa do rabatu. The minimum Stand size which can be ordered is 1000 sq.m. In case of order of total stand size above 000 sq.m. additional fee will be charged in the amount of 30 PLN + VAT for each square meter above 000 sq.m. If the application is placed till : 5 % discount, that is PLN 67,50 + VAT per 1 sq. m. Members of Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych are granted rebates in accordance with the Rebate Granting Regulations Payment terms: see 0 of the Exhibition Reguilation. Participation cancellation conditions: see -3 of the Exhibition Reguilation. Note! Rebate does not apply to additional charge. Payment made after the deadline specified in the confirmation by the Exhibition Organiser in the confirmation of participation causes loss of right to rebate. ZAMAWIAMY NASTÊPUJ CY MODU /WE ORDER FOLLOWING MODULE 1000 m (szer. 0 m x g³êb. 50 m) 150 m (szer. 5 m x g³êb. 50 m) 1500 m (szer. 30 m x g³êb. 50 m) 1750 m (szer. 35 m x g³êb. 50 m) 000 m (szer. 40 m x g³êb. 50 m) 50 m (szer. 45 m x g³êb. 50 m) 500 m (szer. 50 m x g³êb. 50 m) ( width 0 m x depth 50 m) ( width 5m x depth 50 m) ( width 30 m x depth 50 m) ( width 35 m x depth 50 m) ( width 40 m x depth 50 m) (width 45 m x depth 50 m) (width 50 m x depth 50 m) Proszê wpisaæ jedn¹ (g³ówn¹) grupê prezentowanych na wystawie produktów: Please enter one (main) group of presented products at Exhibition: 750 m (szer. 55 m x g³êb. 50 m) 3000 m (szer. 60 m x g³êb. 50 m) 350 m (szer. 65 m x g³êb. 50 m) 3500 m (szer. 70 m x g³êb. 50 m) 3750 m (szer. 75 m x g³êb. 50 m) 4000 m (szer. 80 m x g³êb. 50 m) ( width 55 m x depth 50 m) ( width 60 m x depth 50 m) (width 65 m x depth 50 m) (width 70 m x depth 50 m) (width 75 m x depth 50 m) (width 80 m x depth 50 m) Uwaga! Iloœæ modu³ów przy pasie startowym jest ograniczona. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Zabronione jest zajmowanie powierzchni poza obszarem wytyczonego stoiska, równie w przestrzeni nad gruntem. W przypadku naruszenia tego zakazu Organizator ma prawo usun¹æ na koszt Wystawcy wszelkie elementy wystaj¹ce poza obrêb stoiska. W przypadku technicznej mo liwoœci wynajêcia dodatkowej powierzchni obowi¹zuje cena powiêkszona o 50%. Note! Number of modules by the airstrip is limited. The order of application decides. Occupying the area beyond the designated Stand, also above ground is forbidden. In the event this ban is breached, the Organiser has a right to remove all items located beyond the stall at the Exhibitor's expense. In the case of technical possibilities of renting additional space, the price is increased by 50%. ZAMAWIAM PRZY CZE ELEKTRYCZNE/I ORDER A POWER CONNECTION Nale y wype³niæ formularz B str.1. Je eli nie zostanie wype³niony form. B str.1, doprowadzone bêdzie 1 gniazdo 0,1-,5 kw (1x16 A) 1 fazowe (cena 330 PLN + VAT). Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do stoiska w dniach 18- wrzeœnia 014 r. Warunki zasilania 40-5 Regulaminu Wystawy. Please fill in the form B, p. 1. If the form B, p. 1 will not be completed, 1 socket 0,1-,5 kw (1x 16 A) single phase will be brought (price 330 PLN + VAT). Providing power supply includes ensuring supply to the Stand from 19 to 3 September 014. Power connection rules 40-5 Regulations of Exhbition. JEDNORAZOWA OP ATA ZA WYWÓZ ODPADÓW/ ONE-TIME FEE FOR WASTE DISPOSAL CENA /PRICE 50 PLN + VAT Od wystawców pobierana jest zrycza³towana op³ata za wywóz œmieci. / From the exhibitors flat fee is charged for waste disposal. Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

8 A4 XVI MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 014 XVI INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 014 ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ-LOKALIZACJA POZA PASEM STARTOWYM STOISKO NIEZABUDOWANE, TEREN OTWARTY POWIERZCHNIA TRAWIASTA CENNIK/PRICE LIST ORDER OF THE EXHIBITION STAND - LOCATION BESIDE THE AIRSTRIP FREE LAND STAND, OPEN GROUND GRASSY SURFACE Cena podstawowa: 55 PLN/1 m + VAT Basic price: PLN 55 + VAT per 1 square metre Zg³oszenia do r.: rabat 5% tj. 41,5 PLN/1 m + VAT cz³onkowie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych, korzystaj¹ z rabatów zgodnie z Regulaminem Przyznawania Rabatów Warunki zap³aty: 0 Regulaminu Wystawy. Warunki rezygnacji: -3 Regulaminu Wystawy. Uwaga! Zap³ata po terminie wyznaczonym przez Organizatora w potwierdzeniu udzia³u, powoduje utratê prawa do rabatu. If the application is placed till : 5 % discount, that is PLN VAT per 1 sq. m. Members of Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych are granted rebates in accordance with the Rebate Granting Regulations Payment terms: see 0 of the Exhibition Reguilation. Participation cancellation conditions: see -3 of the Exhibition Reguilation. Note! Payment made after the deadline specified in the confirmation by the Exhibition Organiser in the confirmation of participation causes loss of right to rebate. ZAMAWIAMY NASTÊPUJ CY MODU /WE ORDER FOLLOWING MODULE 5 m (szer. 5 m x g³êb. 5 m) 50 m (szer. 10 m x g³êb. 5 m) 75 m (szer. 15 m x g³êb. 5 m) 100 m (szer. 10 m x g³êb. 10 m) 150 m (szer. 15 m x g³êb. 10 m) 00 m (szer. 0 m x g³êb. 10 m) 5 m (szer. 15 m x g³êb. 15 m) 50 m (szer. 5 m x g³êb. 10 m) 300 m (szer. 0 m x g³êb. 15 m) 300 m (szer. 15 m x g³êb. 0 m) ( width 5 m x depth 5 m) 30 m (szer. 6 m x g³êb. 5 m) ( width 6 m x depth 5 m) 36 m (szer. 6 m x g³êb. 6 m) ( width 6 m x depth 6 m) ( width 10 m x depth 5 m) ( width 15 m x depth 5 m) ( width 10 m x depth 10 m) ( width 15 m x depth 10 m) ( width 0 m x depth 10 m) (width 15 m x depth 15 m) (width 5 m x depth 10 m) (width 0 m x depth 15 m) (width 15 m x depth 0 m) Proszê wpisaæ jedn¹ (g³ówn¹) grupê prezentowanych na wystawie produktów: Please enter one (main) group of presented products at Exhibition: 300 m (szer. 30 m x g³êb. 10 m) (width 30 m x depth 10 m) 375 m (szer. 5 m x g³êb. 15 m) (width 5 m x depth 15 m) 400 m (szer. 0 m x g³êb. 0 m) (width 0 m x depth 0 m) 450 m (szer. 30 m x g³êb. 15 m) 500 m (szer. 5 m x g³êb. 0 m) 55 m (szer. 35 m x g³êb. 15 m) 600 m (szer. 30 m x g³êb. 0 m) (width 30 m x depth 15 m) (width 5 m x depth 0 m) ( width 35 m x depth 15 m) ( width 30 m x depth 0 m) 700 m (szer. 35 m x g³êb. 0 m) (width 35 m x depth 0 m) 800 m (szer. 40 m x g³êb. 0 m) 1000 m (szer. 50 m x g³êb. 0 m) (width 40 m x depth 0 m) (width 50 m x depth 0 m) powy ej/ more than 1000 m m /sq. m Zabronione jest zajmowanie powierzchni poza obszarem wytyczonego stoiska, równie w przestrzeni nad gruntem. W przypadku naruszenia tego zakazu Organizator ma prawo usun¹æ na koszt Wystawcy wszelkie elementy wystaj¹ce poza obrêb stoiska. W przypadku technicznej mo liwoœci wynajêcia dodatkowej powierzchni obowi¹zuje cena powiêkszona o 50%. Occupying the area beyond the designated Stand, also above ground is forbidden. In the event this ban is breached, the Organiser has a right to remove all items located beyond the stall at the Exhibitor's expense. In the case of technical possibilities of renting additional space, the price is increased by 50%. ZAMAWIAM PRZY CZE ELEKTRYCZNE/I ORDER A POWER CONNECTION Nale y wype³niæ formularz B str.1. Je eli nie zostanie wype³niony form. B str.1, doprowadzone bêdzie 1 gniazdo 0,1-,5 kw (1x16 A) 1 fazowe (cena 330 PLN + VAT). Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do stoiska w dniach 18- wrzeœnia 014 r. Warunki zasilania 40-5 Regulaminu Wystawy. Please fill in the form B, p. 1. If the form B, p. 1 will not be completed, 1 socket 0,1-,5 kw (1x 16 A) single phase will be brought (price 330 PLN + VAT). Providing power supply includes ensuring supply to the Stand from 19 to 3 September 014. Power connection rules 40-5 Regulations of Exhbition. JEDNORAZOWA OP ATA ZA WYWÓZ ODPADÓW/ONE-TIME FEE FOR WASTE DISPOSAL Od wystawców pobierana jest zrycza³towana op³ata za wywóz odpadów./ From the exhibitors flat fee is charged for waste disposal. < 76 m / sq.m PLN + VAT m / sq.m PLN + VAT m / sq.m PLN + VAT > 800 m / sq.m PLN + VAT Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

9 A5 XVI MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 014 XVI INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 014 CENNIK/PRICE LIST Cena podstawowa: 1500 PLN + VAT za 1 modu³ 6 m ( m szerokoœæ x 3 m g³êbokoœæ) Zg³oszenia do r. rabat 5%, tj. 115 PLN + VAT za 1 modu³. Warunki zap³aty: 0 Regulaminu Wystawy. Warunki rezygnacji: -3 Regulaminu Wystawy. Uwaga! Zap³ata po terminie wyznaczonym przez Organizatora w potwierdzeniu udzia³u, powoduje utratê prawa do rabatu. Basic price: PLN VAT per 1 module 6 sq. m. (width m x depth 3 m). If the application is placed till the discount is 5%, the price with discount is PLN VAT per 1 module. Payment terms: see 0 of the Exhibition Reguilation. Participation cancellation conditions: see -3 of the Exhibition Reguilation. Note! Payment made after the deadline specified in the confirmation by the Exhibition Organiser in the confirmation of participation causes loss of right to rebate. Zamówienie obejmowaæ mo e tylko pe³ne modu³y po 6 m, lub wielokrotnoœæ (g³êbokoœæ niezale nie od iloœci zamówionych modu³ów wynosi 3 m). The order may include full modules, module area 6 sq. m, or multiple modules only (depth, regardless of number of ordered modules, is always 3m). iloœæ modu³ów/number of modules ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POWIERZCHNIA ZABUDOWANA W HALI NAMIOTOWEJ ORDER OF THE EXHIBITION STAND AREA WITH STRUCTURES IN THE TENT ROOM - zabudowa typu Octanorm, - wyposa enie niezale nie od iloœci zamówionych modu³ów: jedna lada informacyjna (1 m x 0,5 m x 1m), dwa krzes³a, stó³ kwadratowy, kosz na œmieci, oœwietlenie, nazwa firmy na fryzie do 0 znaków, wyk³adzina. - Octanorm type stand construction, - Stand equipment, independently of number of modules ordered, is as follows: one information counter (1 m x 0.5 m x 1 m), two chairs, square table, waste-paper basket, lighting, company name at the front up to 0 characters, floor liner. Projekt zabudowy stoiska prosimy przes³aæ 'em: Design of stand equipment please send by : TREŒÆ NAPISU NA FRYZIE/TEXT OF THE FRIEZE INSCRIPTION Treœæ napisu na fryzie (do 0 znaków w cenie modu³u - spacja, znak przestankowy to te znak; ka dy dodatkowy znak 5 PLN + VAT) obejmuje wy³¹cznie nazwê firmy. Liternictwo na fryzie wykonane zostanie zgodnie ze standardem ustalonym przez Organizatora. Text of the frieze inscription (the module price includes up to 0 characters, including spaces and comas, point, etc.; each additional character PLN 5 + VAT) includes exclusively the Company name. The letters will be made according to the standard chosen by the Exhibition Organiser. LOGO NA FRYZIE (ZA DODATKOW OP AT )/LOGO AT THE FRIEZE (FOR AN ADDITIONAL FEE) CENA /PRICE 160 PLN + VAT Uwaga: - logo prosimy przes³aæ na adres poczty elektronicznej: - wyposa enie dodatkowe (za odrêbn¹ odp³atnoœci¹) mo na zamówiæ na formularzu B str. 7, - powierzchnia zabudowana nie jest przeznaczona do wystawiania maszyn wymagaj¹cych do ich przemieszczenia wózka lub dÿwigu, - stoiska w hali bêd¹ sprz¹tane ka dego dnia przed otwarciem wystawy. Istnieje mo liwoœæ zlecenia za odrêbn¹ odp³atnoœci¹ dodatkowego sprz¹tania w ci¹gu dnia. Notes: - logo please send by an : - please, order an additional equipment (against separate payment) in the B Form, page 7, - the closed stand area is not intended for showing the machines which require the truck or crane for handling, - the stands in the tent room will be cleaned up every morning before opening time of the exhibition. Against additional payment, there is a possibility to order additional clean-up in any daytime. ZAMAWIAM PRZY CZE ELEKTRYCZNE/I ORDER A POWER CONNECTION Nale y wype³niæ formularz B str.1. Je eli nie zostanie wype³niony form. B str.1, doprowadzone bêdzie 1 gniazdo 0,1-,5 kw (1x16 A) 1 fazowe (cena 330 PLN + VAT). Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do stoiska w dniach 18- wrzeœnia 014 r. Warunki zasilania 40-5 Regulaminu Wystawy. Please fill in the form B, p. 1. If the form B, p. 1 will not be completed, 1 socket 0,1-,5 kw (1x 16 A) single phase will be brought (price 330 PLN + VAT). Providing power supply includes ensuring supply to the Stand from 19 to 3 September 014. Power connection rules 40-5 Regulations of Exhbition. JEDNORAZOWA OP ATA ZA WYWÓZ ODPADÓW/ ONE-TIME FEE FOR WASTE DISPOSAL CENA /PRICE 50 PLN + VAT Od wystawców pobierana jest zrycza³towana op³ata za wywóz œmieci. / From the exhibitors flat fee is charged for waste disposal. Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

10 A6 Termin nadsy³ania formularza A6 do 1 sierpnia 014 r. st Deadline for sending A6 form is August ZG OSZENIE WYKONAWCY STOISKA/STAND CONSTRUCTOR DECLARATION XVI MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 014 XVI INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 014 Nale y wype³niæ dla ka dej z firm zabudowuj¹cych (tak e podwykonawców). Je eli Wystawca wykonuje stoisko we w³asnym zakresie, nale y to zaznaczyæ w formularzu. W przypadku nie przes³ania formularza firma zabudowuj¹ca nie zostanie wpuszczona na teren wystawy. Form should be filled for each construction company (also for sub-constructors). If Exhibitor builds the stand on its own, please indicate it in the form. If the Exhibitor will not submit the form, stand constructor will not be allowed to enter the exhibition. NAZWA FIRMY WYKONUJ CEJ ZABUDOWÊ/NAME OF THE STAND CONSTRUCTOR COMPANY Wystawca wykonuje zabudowê stoiska we w³asnym zakresie/exhibitor sets up the stand on his own Przedstawiciel wystawcy odpowiedzialny za zabudowê stoiska/contact person from Exhibitor responsible for Stand assembly imiê i nazwisko/forename and surname numer telefonu komórkowego/mobile phone number Stoisko dla wystawcy wykonuje firma zg³oszona poni ej/stand for the Exhibitor will be built by the company reported below imiê i nazwisko/forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number bezpoœredni /direct address Osoba z firmy zabudowuj¹cej do kontaktu na terenie wystawy /Contact person at the Exhibition area from the constructor company Karta Firma zabudowuj¹ca : Card Stand constructor": sztuk/pieces bezpoœredni /direct address Karta upowa nia do wjazdu na teren wystawy w trakcie monta u i demonta u stoisk. Jedna karta przypada na jedno auto. Card entitles to entry to the Exhibition area during installation and dismantling of the Stand. One card per one car. Oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z treœci¹ Regulaminu Wystaw oraz innych regulaminów w nim wymienionych, zobowi¹zujemy siê stosowaæ do ich postanowieñ. We confirm that we have acquainted ourselves with the Exhibition Regulations and other regulations contained herein; we undertake to observe them. ORGANIZATOR WYSTAWY POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZ DZEÑ ROLNICZYCH Toruñ, ul. Poznañska 118 tel. +48 (56) , , +48 (56)

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora.

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

1. Zgłoszenie udziału - application form (I)

1. Zgłoszenie udziału - application form (I) 1. Zgłoszenie udziału - application form (I) Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres najpóźniej do 15.08.2012 application deadline 15.08.2012,, ; tel.:, e-mail: WYSTAWCA EXHIBITOR Właściciel

Bardziej szczegółowo

Dla Rolnika. Dla Natury.

Dla Rolnika. Dla Natury. Dla Rolnika. Dla Natury. Termin nadsy³ania zg³oszeñ objêtych rabatem up³ywa 7 czerwca 013 r. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa 1 lipca 013 r. Deadline for applications with rabate is 7 June 013 Deadline

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION UWAGA! Zgłoszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu działalność wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND PROGRAM OF EVENTS AUGUST 11 th -14 th, 2017 AUGUST 11th, 2017 (Friday) Warsaw 9:00 am Bus departure from Warsaw Polonia Palace Hotel to 12:00 noon Bus departure

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015 ul. Dubois 86 80 419 Gdańsk tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549 Konto: Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa na 128 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION UWAGA! Zgłoszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu działalność wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na 145 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia przez naszą firmę już od 20 lat.

Serdecznie zapraszamy Państwa na 145 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia przez naszą firmę już od 20 lat. ul. Dubois 86 80 419 Gdańsk tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549 Konto: Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa na 145 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 20 00 e-mail: dremasilesia@mtp.pl; www.dremasilesia.pl Konto / Bank account:

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski Hotel Double Tree by Hilton Łukasz Wilkowski Distributor Service Development Manager lwilkows@cisco.com Łódź 14 maja 2015 - Cisco Service Partner Program

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN UKS ZRYW UKS ZRYW ul. Wilanowska 218 05-507 SŁOMCZYN tel/fax (48-22) 7544410; (48)601317734 Announcement V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę: dotyczy:

Zapytanie o cenę: dotyczy: Łysomice, 26 Października 2017 roku Zapytanie o cenę: dotyczy: jest przygotowanie i przeprowadzenie 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatów i oznakowań wyrobów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY Gdańsk, 21-22.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016 Gdańsk, 19-20.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

User s manual for icarwash

User s manual for icarwash User s manual for icarwash BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Skarbimierzyce 22 72 002 Dołuje (k. Szczecina) Skarbimierzyce, 2014.11.14 Version v0.2 Table of Contents Table of Contents Settings Login Navigation

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

6. TARGI GRA I ZABAWA 2017

6. TARGI GRA I ZABAWA 2017 Gdańsk, 18-19.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 235,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Zespół Projektowy DREMA / Project Team DREMA tel +48/61/ 869 2264, +48/61/869 2447, fax +48 /61/ 869 2956 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA termin nadsyłania zgłoszeń APPLICATION FORM application deadline 10.12.2008

Bardziej szczegółowo

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 DSS.228.19.2017.MK Wrocław, dnia 4 sierpnia 2017 roku Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 Na liście znajdują się

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

BTS Salon Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Exhibition of Shoes, Leather and Leather Goods

BTS Salon Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Exhibition of Shoes, Leather and Leather Goods MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 24 41; +48/61/869 26 77; fax +48/61 869 29 51 e-mail: fashion@mtp.pl; www.targimodypoznan.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

, Janów Lubelski

, Janów Lubelski MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 25 37; tel. +48/61 869 20 00; e-mail: ekolas@mtp.pl; www.ekolas.mtp.pl

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (17-21.09.2015)/during exhibition (17-21.09.2015)

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (17-21.09.2015)/during exhibition (17-21.09.2015) PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR ZG OSZENIE DODATKOWE/ADDITIONAL APPLICATION ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (17-21.09.2015)/during exhibition (17-21.09.2015) STRONA/PAGE

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen!

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen! Szanowni Rodzice, ikuchnia jest wirtualną platformą, dzięki której można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis utrzymany jest w duchu prostoty i przejrzystości, jednak, jeśli mają Państwo jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

2015 ZOO WROCŁAW EAZA EXECUTIVE OFFICE

2015 ZOO WROCŁAW EAZA EXECUTIVE OFFICE EXHIBITORS GUIDE Secretariat of EAZA ANNUAL CONFERENCE 2015 Contact: Mateusz Jarzombek ul. Wystawowa 1 (IASE room 219) 51-618 Wrocław, Poland Phone: +48 71 347 51 88 Phone: +48 603 293 815 e-mail: jarzombek@convention.

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CHAMPIONSHIPS GSBA 2017 KRAKOW

EUROPEAN CHAMPIONSHIPS GSBA 2017 KRAKOW EUROPEAN CHAMPIONSHIPS GSBA 2017 KRAKOW Due to the selection of the best venue for the GSBA European Championships, we have made changes to the choice of hotel that we would like to offer to the competitors

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

BTS Salon Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Exhibition of Shoes, Leather and Leather Goods

BTS Salon Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Exhibition of Shoes, Leather and Leather Goods MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 24 41; +48/61/869 26 77; fax +48/61 869 29 51 e-mail: fashion@mtp.pl; www.targimodypoznan.pl

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH A, B, C / EXHIBITION SPACE (HALLS A, B, C) A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 495,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016 RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA, PLATFORMY CYFROWE, NADAWCY, OPERATORZY SATELITARNI, KABLOWI I TELEKOMUNIKACYJNI PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY SPRZĘTU DO ODBIORU TELEWIZJI CYFROWEJ PRODUCENCI SPRZĘTU DO STUDIA

Bardziej szczegółowo

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014)

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014) PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR ZG OSZENIE DODATKOWE/ADDITIONAL APPLICATION ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014) STRONA/PAGE

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

koszt uczestnictwa: 10% od zysków ze sprzedaży plus koszta odesłania prac

koszt uczestnictwa: 10% od zysków ze sprzedaży plus koszta odesłania prac REGULAMIN Kioosk Targi Publikacji Niezależnych 16 17 Listopada 2013 DK Kolejarza, ul. Św. Filipa 6 Kraków Zasady ogólne: 1.Kioosk to projekt organizowany z myślą o niezależnych autorach publikujących w

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI NOCNE, SZTAFETY SPRINTERSKIE bieg na orientację

MISTRZOSTWA POLSKI NOCNE, SZTAFETY SPRINTERSKIE bieg na orientację MISTRZOSTWA POLSKI NOCNE, SZTAFETY SPRINTERSKIE bieg na orientację 17-18 10.2015 WROCŁAW BULLETIN 1 DATE AND VENUE Polish Championship and Polish Masters Championship in night orienteering: 17.10.2015

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 English version below I. Wstęp Serwis internetowy NO FLUFF JOBS prowadzony przez Magdalenę Gawłowską Bujok prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą No Fluff Jobs

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 2/1.2POIR Inquiry No. 2/1.2POIR

Rozeznanie rynku nr 2/1.2POIR Inquiry No. 2/1.2POIR Kraków, 10.10.2017 r. FlyTech UAV Sp. z o. o. ul. Balicka 18A 30-149 Kraków tel. + 48 690 446 590 e-mail: dotacje@flytechuav.com Rozeznanie rynku nr 2/1.2POIR Inquiry No. 2/1.2POIR Dostawa urządzenia MEMS

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM A DANE DO FAKTURY INVOICE DATA Właściciel lub dyrektor firmy Owner or manager of company: Ulica Street: Telefon Phone: ( ) Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo

Bardziej szczegółowo

18-19 czerwca 2013 r.

18-19 czerwca 2013 r. 18-19 czerwca 2013 r. Przedstawiamy Państwu propozycję współpracy oraz możliwość sponsorowania konferencji Logistyka Odzysku, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2013 r. we Wrocławiu. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

4F brand guide / logo

4F brand guide / logo 4F brand guide / logo Ważna informacja / Important information / PL Ilekroć używasz szablonów z niniejszej Księgi Znaku 4F lub projektujesz własny element / grafikę z użyciem logo 4F pamiętaj, że musisz

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19 Generator units Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/38309058.aspx Внешний ID тендера 259925-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения Open

Bardziej szczegółowo