UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora."

Transkrypt

1 UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent. Termin nadsy³ania zg³oszeñ objêtych rabatem up³ywa 8 czerwca 015 r. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa 1 lipca 015 r. Deadline for applications with rabate is 8 June 015 Deadline for applications is 1 July 015 INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION UWAGA! BRAK WJAZDU NA TEREN WYSTAWY W CZASIE JEJ TRWANIA (W TYM W PI TEK 18 WRZEŒNIA 015r.). STOISKA MUSZ BYÆ PRZYGOTOWANE NAJPÓ NIEJ W CZWARTEK 17 WRZEŒNIA 015r. ZG OSZENIE PODSTAWOWE obejmuje: Formularz A dane Wystawcy; zasady wjazdu na teren wystawy; Formularz A1 zg³oszenie Podwystawcy; Formularz A obowi¹zkowy wpis do Katalogu Wystawy; wykaz dealerów obecnych na stoisku; Formularz A3 zamówienie stoiska niezabudowanego przy pasie startowym; Formularz A4 zamówienie stoiska niezabudowanego poza pasem startowym; Formularz A5 zamówienie powierzchni zabudowanej w hali namiotowej; Formularz A6 zg³oszenie wykonawcy stoiska. ZG OSZENIE DODATKOWE obejmuje: Formularz B zamówienie energii elektrycznej, logo wystawcy na planach wystawy, reklama na ekranach LED, reklamy przy drogach dojazdowych, reklamy w Katalogu Wystawy, dodatkowego biletu na bankiet, masztów reklamowych, dystrybutorów wody pitnej i butli z wod¹ pitn¹, kubków jednorazowych, parkingu strze onego, parkingu dla samochodów ciê arowych, indywidualnej ochrony stoiska, dodatkowego zaproszenia na wystawê, wynajmu hali seminaryjno-bankietowej, najmu wyposa enia dodatkowego ZG OSZENIE POKAZÓW POLOWYCH obejmuje: Formularz C prezentacja ci¹gników na pasie startowym - NOWOŒÆ, zg³oszenie do pokazu na ringu opryskiwaczy, ³adowarek i ³adowaczy czo³owych, pokaz p³ugów w pracy- NOWOŒÆ, POZOSTA E FORMULARZE obejmuj¹: Formularz D zamówienie us³ug spedycyjnych, zezwolenie na wjazd dÿwigu. Formularz E zg³oszenie wczeœniejszego monta u UWAGA! Formularze mo na wype³niæ komputerowo. Treœæ nale y wpisaæ w aktywne pola oznaczone na ó³to. Wype³nionych formularzy nie mo na zapisywaæ nale y je wydrukowaæ i przes³aæ poczt¹ na adres Organizatora. NOTE! NO VEHICLE ENTRY INTO THE EXHIBITION AREA DURING SHOW (INCLUDING FRIDAY SEPTEMBER18, 015.) TH STAND MUST BE PREPARED AT THE LATEST ON THURSDAY, SEPTEMBER 17, 015 BASIC APPLICATION FOR PARTICIPATION includes: Form A information about Exhibitor; rules of entry on the exhibition area; Form A1 information on sub-exhibitor(s); Form A obligatory entry into the catalogue; dealers at the stand during exhibition; Form A3 order for free-land Stand by the airstrip; Form A4 order for free-land Stand beside the airstrip; Form A5 order for area with structures in the tent room; Form A6 stand constructor declaration. ADDITIONAL ORDERS includes: Form B electric power, Exhibitor logos at exhibition plans, advertisement at the LED screens, detached banners by the driveways to the runway area, advertisement in the Exhibition Catalogue, tickets to the official dinner for additional persons, advertisement masts, potable water distributor and bottles with water, disposable cups, parking spots at attended car park, parking for trucks, individual protection of the Stand, additional invitations, lease of Seminar & Banquet tent, additional accessories lease. APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE FIELD PRESENTATIONS: Form C presetnation of tractors at the airstrip-new, application for presentation on th ring of sprayers, loaders/front loaders, plough presentation at work-new OTHER FORMS INCLUDES: Form D order of shipping services, permition to the entry of the crane. Form E order of earlier stand assembly. NOTE! Forms can be filled out electronically. Yellow fields are active and they indicate place to put content. Filled out form can not be saved it should be printed and sent to the Organizer by post. ORGANIZATOR WYSTAWY POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZ DZEÑ ROLNICZYCH Toruñ, ul. Poznañska 118 tel. +48 (56) , , fax +48 (56) UWAGA! Organizator nie zapewnia wynajmu namiotów i hal namiotowych. W przypadku zainteresowania t¹ us³ug¹ mo na bezpoœrednio zwróciæ siê do firmy: ELMARK-WYNAJEM Sp. z o.o., tel NOTE! The organizer does not provide rentals of tents and tent halls. If you are interested in this service, you can directly ask the company: ELMARK-WYNAJEM Sp. z o.o., tel

2 XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 Termin zg³oszenia z rabatem do 8 czerwca 015 r. Ostateczny termin zg³oszenia do 1 lipca 015 r. Termin wystawy 18 1 wrzeœnia 015 r./exhibition date 18 1 September 015. Miejsce wystawy Bednary k. Poznania, gmina Pobiedziska/Exhibition place Bednary near Poznañ, Pobiedziska commune nr NIP/tax identification number ZG OSZENIE UDZIA U W WYSTAWIE AGRO SHOW 015 APPLICATION FOR PARTICIPATION IN AGRO SHOW 015 nazwa organu rejestracyjnego/registering body imiê i nazwisko, funkcja, stanowisko/forename and surname, function/position ZG OSZENIE PODSTAWOWE /BASIC APPLICATION DANE WYSTAWCY (PODSTAWA DO FAKTURY VAT)/EXHIBITOR DETAILS (BASIS FOR VAT INVOICE): fax nr rejestru/register reference number ADRES DO KORESPONDENCJI (je eli inny, ni powy ej)/correspondence ADDRESS (if other, than above) NAZWA FIRMY/NAME OF THE COMPANY Osoby zarz¹dzaj¹ce (Zarz¹d, Wspólnicy/W³aœciciele)/Managing persons (Management Board, Shareholders/Owners) Osoba odpowiedzialna za udzia³ w wystawie/person responsible for participation in the Exhibition imiê i nazwisko/forename and surname numer telefonu komórkowego/mobile phone number OP ATA REJESTRACYJNA/ REGISTRATION FEE cena/ price 50 PLN + VAT imiê i nazwisko, funkcja, stanowisko/forename and surname, function/position stanowisko/position bezpoœredni /direct address W ramach op³aty rejestracyjnej Organizator zapewnia Wystawcom: identyfikatory ( WYSTAWCA ), jeden bilet wstêpu na bankiet, jeden egzemplarz Katalogu Wystawy, mo liwoœæ umieszczenia materia³ów reklamowych Wystawcy w Biurze Prasowym Wystawy, 0 sztuk zaproszeñ na wystawê. Within the frames of the registration fee, the Exhibition Organiser shall provide the Exhibitors with: identifiers ( THE EXHIBITOR ), one invitation ticket for banquet, one copy of the Exhibition Catalogue,possibility to place Exhibitor's advertisement materials in the Exhibition Press Office, 0 invitations to the exhibition. Regulamin Wystawy oraz inne regulaminy w nim wymienione stanowi¹ integraln¹ czêœæ umowy wi¹ ¹cej nas z Organizatorem i zobowi¹zujemy siê stosowaæ do ich postanowieñ. Wyra amy zgodê na publikacjê informacji zawartych w zg³oszeniu, w materia³ach wystawowych oraz na wykorzystywanie przez Organizatora do celów marketingowych i promocyjnych zdjêæ, filmów itp. z Wystawy, a tak e na otrzymywanie informacji marketingowych drog¹ elektroniczn¹. Stosowne op³aty wniesiemy w wyznaczonym terminie po otrzymaniu od Organizatora Potwierdzenia Udzia³u lub faktury pro-forma. Podpisuj¹cy niniejsze zg³oszenie oœwiadczaj¹, e formularze zg³oszeniowe zosta³y podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wynikaj¹cymi z odpowiedniego rejestru lub na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa. The Exhibition Regulations and other regulations contained thereinan are integral part of a contract made between us and the Organiser and we undertake to observe them. We agree for the information included in our application to be published in the exhibition materials, and for usage by Organizer for marketing and promotion purposes photos, video etc. from the Exhbition, and also for receiving marketing information by. We will pay all required fees in designated time after receiving the Confirmation of Participation or pro-forma invoice. Should there be any doubts as to interpretation, the text in the Polish language will be prevailing. The persons undersigning the present Application Form announce, that the application forms have been signed in accordance with the principles of representation specified in an appropriate register, or on the grounds of a granted proxy. A Deadline for applications with rabate is 8 June 015. Deadline for applications is 1 July 015. STRONA/PAGE 1 Liczba osób do obs³ugi stoiska: Number of persons to manage the stand: osób/person Karta Wystawcy (1 karta na 1 auto osobowe): Exhibitior Cards (1 card per 1 passenger car): sztuk/pieces Karty i identyfikatory zostan¹ wys³ane poczt¹. Karta upowa nia do wjazdu na teren wystawy w trakcie monta u i demonta u stoisk oraz wjazdu na parking dla wystawców w trakcie wystawy. Cards and identification tags will be sent by post. Card entitles you to entry to the Exhibition area during installation and dismantling of the Stand and to entry to the parking for exhibitors. Wystawca wykonuje zabudowê stoiska we w³asnym zakresie - nie bêdzie korzysta³ z firm trzecich z wyj¹tkiem transportu eksponatów. Exhibitor sets up the stand on his own - will not use other companies in exception of transportation of the exhibits. W wypadku korzystania z us³ug firm zabudowuj¹cych itp. - nale y to zg³osiæ na formularzu A6/In case of using servicies of other companies for stand assembly etc. - please report it on A6 form. ORGANIZATOR WYSTAWY POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZ DZEÑ ROLNICZYCH Toruñ, ul. Poznañska 118 tel. +48 (56) , , fax +48 (56)

3 A STRONA/PAGE XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 UWAGA! BRAK WJAZDU NA TEREN WYSTAWY W CZASIE JEJ TRWANIA NOTE! NO VEHICLE ENTRY INTO THE EXHIBITION AREA DURING SHOW Ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie bêdzie mo liwoœci wjazdu rano na teren Wystawy w czasie jej trwania (tj. od 18 do 1 wrzeœnia, od pi¹tku do poniedzia³ku). Wjazd samochodów rano na teren Wystawy, szczególnie w pi¹tek, stwarza olbrzymie zagro enie dla bezpieczeñstwa zarówno na terenie samej Wystawy, jak i na wewnêtrznych drogach dojazdowych oraz parkingach. Na niebezpieczeñstwo nara eni s¹ przedstawiciele Wystawców poruszaj¹cy siê pieszo po zaparkowaniu aut, jak i przybywaj¹cy od wczesnych godzin rannych zwiedzaj¹cy. Zagro enie zwiêkszaj¹ Wystawcy, którzy dopiero w pi¹tek rano ustawiaj¹ i zagospodarowuj¹ swoje stoiska. St¹d podjêta zosta³a decyzja o zlikwidowaniu mo liwoœci rannego wjazdu na Wystawê. W zwi¹zku z powy szym nale y: 1) zagospodarowaæ swoje stoisko zgodnie z Regulaminem, w czwartek (17 wrzeœnia 015r.), gdy w pi¹tek dowiezienie czegokolwiek do stoiska nie bêdzie mo liwe, ) pozostawiæ na stoisku ju w czwartek wszystkie wielkogabarytowe i ciê kie przedmioty (ulotki, narzêdzia, itp. itd..) je eli dostarczenie ich bez samochodu by³oby utrudnione. Nale y zapoznaæ siê z postanowieniami Regulaminu Wystawy dotycz¹cymi zagospodarowania stoiska ( 9-39) oraz zasadami parkowania i poruszania siê pojazdami na terenie Wystawy ( 7-83) For safety reasons, there will be no entry into the Exhibition area in the morning (from 18 to 1 September, from Friday to Monday ). Car entry in the morning to the Exhibition area, especially on Friday, creates a huge security threat at the show area, as well as on internal roads and parking lots. At risk are liable Exhibitors moving on foot after parking cars and arriving from early morning visitors. Risk is increased by Exhibitors which are assembling Stands on Friday morning. Hence, a decision was made to abolish the possibility of an early entry to the exhibition. Accordingly, the following: 1 ) Stand should be assembled in accordance with the Regulations, which means till Thursday (17 September 015), because on Friday, handing over anything to the stand will not be possible, ) leave at the Stand on Thursday all bulky and heavy items (leaflets, tools, etc.) if transporting it without a car would be difficult. Please refer to the provisions of the Regulations for the Stand assembling ( 9-39), and the rules of parking and moving vehicles in the Exhibition area ( 7-83) Uwaga! Wystawcy korzystaj¹cy z us³ug firm cateringowych musz¹ je wskazaæ poni ej. Note! Exhibitors, which are using catering company services are obligued to report them below. Nazwa firmy cateringowej/catering company name Numer kontaktowy/contact number / Firmy nie zg³oszone do 31 sierpnia 015 r. bêd¹ musia³y uiœciæ op³atê dodatkow¹ za mo liwoœæ wjazdu w wysokoœci 300 z³ brutto/1dzieñ/1 auto. Wjazd mo liwy jest w godz. 7:00-8:30 (wyjazd do godz. 8:45) za kaucj¹ w wysokoœci 00 z³ p³atn¹ przy wjeÿdzie (zwracana przy wyjeÿdzie) Auto powinno posiadaæ kartê CATERING (do odebrania w Biurze Wystawy). Przys³uguje 1 karta dla firmy cateringowej na 1 auto. Companies not specified until 31 August 015 will have to pay an additional fee of 300 z³ gross for exhibition area drive-in per 1 day per 1 car. Entry is possible only at 7:00-8:30 (leaving at 8:45) with paid deposit at entryl in the amount of 00 z³ (refunded on departure). Car should have CATERING card (to be picked up at the Exhibition Office). Catering company is entitled for 1 card per 1 car. OŒWIADCZENIE/DECLARATION Zobowi¹zujemy siê do zakoñczenia monta u stoiska do godz w dniu 17 wrzeœnia 015r. (czwartek). Przyjmujemy do wiadomoœci, e nie bêdzie mo liwoœci wjazdu na teren wystawy rano a tak e wszystkie rzeczy, które nie bêd¹ mog³y zostaæ przeniesione z parkingu na stoisko powinny zostaæ pozostawione na stoisku poprzedniego dnia. We declare to complete Stand assembly till 9.00 p.m. on 17 September 015 (Thursday). We acknowledge that there will be no entry for the cars to the exhibition in the morning and that all the things that could be transferred from the parking lot to the Stand should be left on the Stand the previous day. Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

4 A1 ZG OSZENIE PODWYSTAWCÓW/APPLICATION FOR SUB-EXHIBITORS XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 OBOWI ZKOWA OP ATA REJESTRACYJNA ZA KA DEGO PODWYSTAWCÊ/ OBLIGATORY REGISTRATION FEE FOR EACH SUB-EXHIBITOR - Cena /price 50 PLN + VAT OBOWI ZKOWA OP ATA ZA WPIS DO KATALOGU WYSTAWY ZA KA DEGO PODWYSTAWCÊ/ THE OBLIGA- TORY CHARGE FOR AN ENTRY TO THE CATALOGUE OF THE EXHIBITION FOR EACH SUB-EXHIBITOR Cena/ price 300 PLN + VAT ( 16 Regulaminu Wystawy/ 16 of the Exhibition Regulation) Obowi¹zkowo przes³aæ z wype³nionym dla Podwystawcy(ów) formularzem A. Cz³onek Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych zg³aszaj¹cy Podwystawców patrz 17 Regulaminu Wystawy It is mandatory to send it together with the A form filled for Sub-exhibitors. Member of Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych applying a Sub-Exhibitor see 17 of the Exhibition Regulation. FIRMA (pe³na nazwa Podwystawcy)/COMPANY (full name of a Sub-Exhibitor) imiê i nazwisko osoby do kontaktu/contact person forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number FIRMA (pe³na nazwa Podwystawcy)/COMPANY (full name of a Sub-Exhibitor) stanowisko/position bezpoœredni /direct address imiê i nazwisko osoby do kontaktu/contact person forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number FIRMA (pe³na nazwa Podwystawcy)/COMPANY (full name of a Sub-Exhibitor) stanowisko/position bezpoœredni /direct address imiê i nazwisko osoby do kontaktu/contact person forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number stanowisko/position bezpoœredni /direct address Zobowi¹zujemy siê uiœciæ op³aty rejestracyjne oraz wszelkie dodatkowe koszty zwi¹zane z uczestnictwem Podwystawcy/ców (w tym wynikaj¹ce z formularza A)./We oblige ourselves to pay registration fees and any additional costs connected with participation of Sub-exhibitor(s ) (including the ones resulting from the form A). Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

5 Termin nadsy³ania wpisu do katalogu: do 1 sierpnia 015 r. st Deadline for sending catalogue entry is August A STRONA/PAGE 1 FORMULARZ NALE Y WYPE NIÆ DLA WYSTAWCY I KA DEGO PODWYSTAWCY FORM SHOULD BE FILLED FOR EXHIBITOR AND EACH SUB-EXHIBITOR XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 OBOWI ZKOWY WPIS DO KATALOGU/OBLIGATORY CATALOGUE ENTRY W przypadku przes³ania wpisu/ in case of sending Catalogue entry: do 1 sierpnia 015 r. /till 1 August cena /price 300 PLN + VAT od sierpnia 015 r. w razie mo liwoœci technicznych/ from August 015 only if technically possible - cena/ price 500 PLN + VAT NAZWA WYSTAWCY/PODWYSTAWCY podlegaj¹ca wpisowi do Katalogu Wystawy NAME OF THE EXHIBITOR/SUB-EXHIBITOR the one which will be written in the Show Catalogue SPECYFIKACJA OFEROWANYCH PRODUKTÓW/SPECIFICATION OF OFFERED PRODUCTS Prosimy o wpisanie numerów produktów (zgodnie ze specyfikacj¹ zawart¹ w oddzialnym pliku - GRUPY TOWAROWE), które s¹ w Pañstwa ofercie sprzeda y. Bêdzie to niezbêdne do umieszczenia Pañstwa firmy w bran owym spisie wystawców w Katalogu Wystawy. Please write down numbers of products offered (according to the specification in separate file - SPECIFICATION OF OFFERED PRODUCTS). It will be required to place your company on the branch list in the Exhibition Catalogue. Obowi¹zkowy wpis do Katalogu Wystawy/ Obligatory entry in the Exhibition Catalogue: Prosimy u yæ wpisu i logo z wystawy AGRO SHOW 014/Please use catalogue entry and logo from AGRO SHOW 014 Przesy³amy 'em na adres:/ We send by to the following address: Treœæ wpisu obejmuje: nazwê firmy, adres, telefony, fax,, adres strony internetowej, opis firmy, logo. Wpis do katalogu jest obowi¹zkowy w wersji polskiej i angielskiej. Opis nie mo e przekroczyæ 400 znaków dla ka dej wersji jêzykowej. W przypadku przes³ania d³u szej treœci wpisu ni 400 znaków, naliczona bêdzie op³ata dodatkowa w wysokoœci 0,5 PLN za 1 znak. Logo prosimy przes³aæ w formacie mapy bitowej TIF lub JPG. O kolejnoœci w spisie alfabetycznym katalogu decydowaæ bêdzie nazwa firmy. Text of entry covers: name of the Company, address, phones, fax, address, Internet site, description of the Company and logo. Registration in the Exhibition Catalogue is obligatory in Polish and English version. Description can not exceed 400 characters for each version. In case of sending catalogue entry content longer than 400 characters, will be charged an additional fee of 0.5 PLN for 1 character. Please send logo in the bitmap form TIF or JPG.The Company name shall decide on the order in the Catalogue index. ZAMÓWIENIE DODATKOWE/SUPLEMENTARY ORDER t³umaczenie wpisu na jêzyk polski lub angielski / translation to Polish or English 40 PLN + VAT za ka dy dodatkowy adres/for each additional address 50 PLN + VAT za ka dy dodatkowy znak firmowy logo (w wersji czarno-bia³ej)/ for each additional trade mark - logo (In black and white) 150 PLN + VAT UWAGA! Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w przes³anej treœci wpisu. Nieprzes³anie treœci wpisu lub logo do 18 sierpnia 015r. zwalnia Organizatora z obowi¹zku ich umieszczenia w Katalogu Wystawy. W takim przypadku zostan¹ zamieszczone tylko dane teleadresowe Wystawcy, a op³ata obowi¹zuje w pe³nej wysokoœci. NOTE! The Organiser will not be held responsible for any mistakes in the submitted entry. Should the entry or logo not be sent till 18 August 015, the Organiser is relived of the obligation toinclude them in the Exhibition Catalogue. In this case, Exhibitor electronic address data will be included, and the full payment shall be paid. Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne The application without the stamp and signatures is null and void.

6 ZG OSZENIE PODSTAWOWE /BASIC APPLICATION A STRONA/PAGE DEALERZY OBECNI NA STOISKU PODCZAS WYSTAWY (NIE BÊD CY PODWYSTAWCAMI) * DEALERS AT THE STAND DURING THE EXHIBITION (WHICH ARE NOT SUB-EXHIBITORS) * XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 NAZWA DEALERA/NAME OF THE DEALER NAZWA DEALERA/NAME OF THE DEALER NAZWA DEALERA/NAME OF THE DEALER NAZWA DEALERA/NAME OF THE DEALER INFORMACJA O MARKACH REPREZENTOWANYCH NA STOISKU PODCZAS WYSTAWY Poni ej nale y wpisaæ nazwy marek reprezentowanych (wraz ze specyfikacj¹ produktu) podczas wystawy. Lista marek zostanie umieszczona w Katalogu Wystawy. Uzyskane dane pos³u ¹ równie do celów organizacyjnych i informacyjnych. THE INFORMATION ABOUT BRANDS REPRESENTED AT A STAND DURING THE EXHIBITION Names of the companies represented during the Exhibition shall be enlisted below (together with the specification of products). List of the companies will be presented in the Exhibition Catalogue. This data shall be utilized for organizational and informational purposes. NAZWA MARKI NAME OF BRAND * Informacje jedynie do celów statystycznych. Nie przys³uguj¹ adne prawa z tytu³u wystawcy. * Information only for statistical purposes. No rights in respect of the Exhbitior. RODZAJ REPREZENTOWANEGO PRODUKTU (wg za³¹cznika do formularza A) THE TYPE OF REPRESENTED PRODUCT (according to an annex to the form A) Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne The application without the stamp and signatures is null and void.

7 A3 XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ - LOKALIZACJA PRZY PASIE STARTOWYM STOISKO NIEZABUDOWANE, TEREN OTWARTY POWIERZCHNIA TRAWIASTA CENNIK/PRICE LIST Cena podstawowa / basic price ORDER OF THE EXHIBITION STAND - LOCATION BY THE AIRSTRIP FREE LAND STAND, OPEN GROUND GRASSY SURFACE ZAMAWIAMY NASTÊPUJ CY MODU /WE ORDER FOLLOWING MODULE 1000 m (szer. 0 m x g³êb. 50 m) 150 m (szer. 5 m x g³êb. 50 m) 1500 m (szer. 30 m x g³êb. 50 m) 1750 m (szer. 35 m x g³êb. 50 m) 000 m (szer. 40 m x g³êb. 50 m) 50 m (szer. 45 m x g³êb. 50 m) 500 m (szer. 50 m x g³êb. 50 m) : 90 PLN/1 m + VAT Zg³oszenia do r.: rabat 5% tj. 67,50 PLN/1 m + VAT cz³onkowie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych, korzystaj¹ z rabatów zgodnie z Regulaminem Przyznawania Rabatów. Warunki zap³aty: 0 Regulaminu Wystawy. Warunki rezygnacji: -3 Regulaminu Wystawy. Uwaga! Zap³ata po terminie wyznaczonym przez Organizatora w potwierdzeniu udzia³u, powoduje utratê prawa do rabatu. If the application is placed till : 5 % discount, that is PLN 67,50 + VAT per 1 sq. m. Members of Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych are granted rebates in accordance with the Rebate Granting Regulations. Payment terms: see 0 of the Exhibition Reguilation. Participation cancellation conditions: see -3 of the Exhibition Reguilation. Note! Payment made after the deadline specified in the confirmation by the Exhibition Organiser in the confirmation of participation causes loss of right to rebate. ( width 0 m x depth 50 m) ( width 5m x depth 50 m) ( width 30 m x depth 50 m) ( width 35 m x depth 50 m) ( width 40 m x depth 50 m) (width 45 m x depth 50 m) (width 50 m x depth 50 m) Proszê wpisaæ jedn¹ (g³ówn¹) grupê prezentowanych na wystawie produktów: Please enter one (main) group of presented products at Exhibition: 750 m (szer. 55 m x g³êb. 50 m) 3000 m (szer. 60 m x g³êb. 50 m) 350 m (szer. 65 m x g³êb. 50 m) 3500 m (szer. 70 m x g³êb. 50 m) 3750 m (szer. 75 m x g³êb. 50 m) 4000 m (szer. 80 m x g³êb. 50 m) ( width 55 m x depth 50 m) ( width 60 m x depth 50 m) (width 65 m x depth 50 m) (width 70 m x depth 50 m) (width 75 m x depth 50 m) (width 80 m x depth 50 m) Uwaga! Iloœæ modu³ów przy pasie startowym jest ograniczona. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Zabronione jest zajmowanie powierzchni poza obszarem wytyczonego stoiska, równie w przestrzeni nad gruntem. W przypadku naruszenia tego zakazu Organizator ma prawo usun¹æ na koszt Wystawcy wszelkie elementy wystaj¹ce poza obrêb stoiska. W przypadku technicznej mo liwoœci wynajêcia dodatkowej powierzchni obowi¹zuje cena powiêkszona o 50%. Note! Number of modules by the airstrip is limited. The order of application decides. Occupying the area beyond the designated Stand, also above ground is forbidden. In the event this ban is breached, the Organiser has a right to remove all items located beyond the stall at the Exhibitor's expense. In the case of technical possibilities of renting additional space, the price is increased by 50%. ZAMAWIAM PRZY CZE ELEKTRYCZNE/I ORDER A POWER CONNECTION Nale y wype³niæ formularz B str.1. Je eli nie zostanie wype³niony form. B str.1, doprowadzone bêdzie 1 gniazdo 0,1-,5 kw (1x16 A) 1 fazowe (cena 330 PLN + VAT). Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do stoiska w dniach 17-1 wrzeœnia 015 r. Warunki zasilania 40-5 Regulaminu Wystawy. Please fill in the form B, p. 1. If the form B, p. 1 will not be completed, 1 socket 0,1-,5 kw (1x 16 A) single phase will be brought (price 330 PLN + VAT). Providing power supply includes ensuring supply to the Stand from 17 to 1 September 015. Power connection rules 40-5 Regulations of Exhbition. JEDNORAZOWA OP ATA ZA WYWÓZ ODPADÓW/ ONE-TIME FEE FOR WASTE DISPOSAL CENA /PRICE 400 PLN + VAT Od wystawców pobierana jest zrycza³towana op³ata za wywóz œmieci. / From the exhibitors flat fee is charged for waste disposal. Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

8 A4 XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ-LOKALIZACJA POZA PASEM STARTOWYM STOISKO NIEZABUDOWANE, TEREN OTWARTY POWIERZCHNIA TRAWIASTA CENNIK/PRICE LIST ORDER OF THE EXHIBITION STAND - LOCATION BESIDE THE AIRSTRIP FREE LAND STAND, OPEN GROUND GRASSY SURFACE Cena podstawowa: 55 PLN/1 m + VAT Basic price: PLN 55 + VAT per 1 square metre Zg³oszenia do r.: rabat 5% tj. 41,5 PLN/1 m + VAT cz³onkowie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych, korzystaj¹ z rabatów zgodnie z Regulaminem Przyznawania Rabatów Warunki zap³aty: 0 Regulaminu Wystawy. Warunki rezygnacji: -3 Regulaminu Wystawy. Uwaga! Zap³ata po terminie wyznaczonym przez Organizatora w potwierdzeniu udzia³u, powoduje utratê prawa do rabatu. If the application is placed till : 5 % discount, that is PLN VAT per 1 sq. m. Members of Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych are granted rebates in accordance with the Rebate Granting Regulations Payment terms: see 0 of the Exhibition Reguilation. Participation cancellation conditions: see -3 of the Exhibition Reguilation. Note! Payment made after the deadline specified in the confirmation by the Exhibition Organiser in the confirmation of participation causes loss of right to rebate. ZAMAWIAMY NASTÊPUJ CY MODU /WE ORDER FOLLOWING MODULE 5 m (szer. 5 m x g³êb. 5 m) 50 m (szer. 10 m x g³êb. 5 m) 75 m (szer. 15 m x g³êb. 5 m) 100 m (szer. 10 m x g³êb. 10 m) 150 m (szer. 15 m x g³êb. 10 m) 00 m (szer. 0 m x g³êb. 10 m) 5 m (szer. 15 m x g³êb. 15 m) 50 m (szer. 5 m x g³êb. 10 m) 300 m (szer. 0 m x g³êb. 15 m) 300 m (szer. 15 m x g³êb. 0 m) ( width 5 m x depth 5 m) 30 m (szer. 6 m x g³êb. 5 m) ( width 6 m x depth 5 m) 36 m (szer. 6 m x g³êb. 6 m) ( width 6 m x depth 6 m) ( width 10 m x depth 5 m) ( width 15 m x depth 5 m) ( width 10 m x depth 10 m) ( width 15 m x depth 10 m) ( width 0 m x depth 10 m) (width 15 m x depth 15 m) (width 5 m x depth 10 m) (width 0 m x depth 15 m) (width 15 m x depth 0 m) Proszê wpisaæ jedn¹ (g³ówn¹) grupê prezentowanych na wystawie produktów: Please enter one (main) group of presented products at Exhibition: 300 m (szer. 30 m x g³êb. 10 m) (width 30 m x depth 10 m) 375 m (szer. 5 m x g³êb. 15 m) (width 5 m x depth 15 m) 400 m (szer. 0 m x g³êb. 0 m) (width 0 m x depth 0 m) 450 m (szer. 30 m x g³êb. 15 m) 500 m (szer. 5 m x g³êb. 0 m) 55 m (szer. 35 m x g³êb. 15 m) 600 m (szer. 30 m x g³êb. 0 m) (width 30 m x depth 15 m) (width 5 m x depth 0 m) ( width 35 m x depth 15 m) ( width 30 m x depth 0 m) 700 m (szer. 35 m x g³êb. 0 m) (width 35 m x depth 0 m) 800 m (szer. 40 m x g³êb. 0 m) 1000 m (szer. 50 m x g³êb. 0 m) (width 40 m x depth 0 m) (width 50 m x depth 0 m) powy ej/ more than 1000 m m /sq. m Zabronione jest zajmowanie powierzchni poza obszarem wytyczonego stoiska, równie w przestrzeni nad gruntem. W przypadku naruszenia tego zakazu Organizator ma prawo usun¹æ na koszt Wystawcy wszelkie elementy wystaj¹ce poza obrêb stoiska. W przypadku technicznej mo liwoœci wynajêcia dodatkowej powierzchni obowi¹zuje cena powiêkszona o 50%. Occupying the area beyond the designated Stand, also above ground is forbidden. In the event this ban is breached, the Organiser has a right to remove all items located beyond the stall at the Exhibitor's expense. In the case of technical possibilities of renting additional space, the price is increased by 50%. ZAMAWIAM PRZY CZE ELEKTRYCZNE/I ORDER A POWER CONNECTION Nale y wype³niæ formularz B str.1. Je eli nie zostanie wype³niony form. B str.1, doprowadzone bêdzie 1 gniazdo 0,1-,5 kw (1x16 A) 1 fazowe (cena 330 PLN + VAT). Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do stoiska w dniach 17-1 wrzeœnia 015 r. Warunki zasilania 40-5 Regulaminu Wystawy. Please fill in the form B, p. 1. If the form B, p. 1 will not be completed, 1 socket 0,1-,5 kw (1x 16 A) single phase will be brought (price 330 PLN + VAT). Providing power supply includes ensuring supply to the Stand from 17 to 1 September 015. Power connection rules 40-5 Regulations of Exhbition. JEDNORAZOWA OP ATA ZA WYWÓZ ODPADÓW/ONE-TIME FEE FOR WASTE DISPOSAL Od wystawców pobierana jest zrycza³towana op³ata za wywóz odpadów./ From the exhibitors flat fee is charged for waste disposal. < 76 m / sq.m PLN + VAT m / sq.m PLN + VAT m / sq.m PLN + VAT > 800 m / sq.m PLN + VAT Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

9 A5 XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 CENNIK/PRICE LIST Cena podstawowa: 1600 PLN + VAT za 1 modu³ 6 m ( m szerokoœæ x 3 m g³êbokoœæ) Iloœæ modu³ów ograniczona. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Zg³oszenia do r. rabat 5%, tj. 100 PLN + VAT za 1 modu³. Warunki zap³aty: 0 Regulaminu Wystawy. Warunki rezygnacji: -3 Regulaminu Wystawy. Uwaga! Zap³ata po terminie wyznaczonym przez Organizatora w potwierdzeniu udzia³u, powoduje utratê prawa do rabatu. Basic price: PLN VAT per 1 module 6 sq. m. (width m x depth 3 m). Number of modules limited. First come first served basis. If the application is placed till the discount is 5%, the price with discount is PLN VAT per 1 module. Payment terms: see 0 of the Exhibition Reguilation. Participation cancellation conditions: see -3 of the Exhibition Reguilation. Note! Payment made after the deadline specified in the confirmation by the Exhibition Organiser in the confirmation of participation causes loss of right to rebate. Zamówienie obejmowaæ mo e tylko pe³ne modu³y po 6 m, lub wielokrotnoœæ (g³êbokoœæ niezale nie od iloœci zamówionych modu³ów wynosi 3 m). The order may include full modules, module area 6 sq. m, or multiple modules only (depth, regardless of number of ordered modules, is always 3m). iloœæ modu³ów/number of modules ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POWIERZCHNIA ZABUDOWANA W HALI NAMIOTOWEJ ORDER OF THE EXHIBITION STAND AREA WITH STRUCTURES IN THE TENT ROOM - zabudowa typu Octanorm, - wyposa enie niezale nie od iloœci zamówionych modu³ów: jedna lada informacyjna (1 m x 0,5 m x 1m), dwa krzes³a, stó³ kwadratowy, kosz na œmieci, oœwietlenie, nazwa firmy na fryzie do 0 znaków, wyk³adzina. - Octanorm type stand construction, - Stand equipment, independently of number of modules ordered, is as follows: one information counter (1 m x 0.5 m x 1 m), two chairs, square table, waste-paper basket, lighting, company name at the front up to 0 characters, floor liner. Projekt zabudowy stoiska prosimy przes³aæ 'em: Design of stand equipment please send by : TREŒÆ NAPISU NA FRYZIE/TEXT OF THE FRIEZE INSCRIPTION Treœæ napisu na fryzie (do 0 znaków w cenie modu³u - spacja, znak przestankowy to te znak; ka dy dodatkowy znak 5 PLN + VAT) obejmuje wy³¹cznie nazwê firmy. Liternictwo na fryzie wykonane zostanie zgodnie ze standardem ustalonym przez Organizatora. Text of the frieze inscription (the module price includes up to 0 characters, including spaces and comas, point, etc.; each additional character PLN 5 + VAT) includes exclusively the Company name. The letters will be made according to the standard chosen by the Exhibition Organiser. LOGO NA FRYZIE (ZA DODATKOW OP AT )/LOGO AT THE FRIEZE (FOR AN ADDITIONAL FEE) CENA /PRICE 160 PLN + VAT Uwaga: - logo prosimy przes³aæ na adres poczty elektronicznej: - wyposa enie dodatkowe (za odrêbn¹ odp³atnoœci¹) mo na zamówiæ na formularzu B str. 7, - powierzchnia zabudowana nie jest przeznaczona do wystawiania maszyn wymagaj¹cych do ich przemieszczenia wózka lub dÿwigu, - stoiska w hali bêd¹ sprz¹tane ka dego dnia przed otwarciem wystawy. Istnieje mo liwoœæ zlecenia za odrêbn¹ odp³atnoœci¹ dodatkowego sprz¹tania w ci¹gu dnia. Notes: - logo please send by an : - please, order an additional equipment (against separate payment) in the B Form, page 7, - the closed stand area is not intended for showing the machines which require the truck or crane for handling, - the stands in the tent room will be cleaned up every morning before opening time of the exhibition. Against additional payment, there is a possibility to order additional clean-up in any daytime. ZAMAWIAM PRZY CZE ELEKTRYCZNE/I ORDER A POWER CONNECTION Nale y wype³niæ formularz B str.1. Je eli nie zostanie wype³niony form. B str.1, doprowadzone bêdzie 1 gniazdo 0,1-,5 kw (1x16 A) 1 fazowe (cena 330 PLN + VAT). Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do stoiska w dniach 17-1 wrzeœnia 015 r. Warunki zasilania 40-5 Regulaminu Wystawy. Please fill in the form B, p. 1. If the form B, p. 1 will not be completed, 1 socket 0,1-,5 kw (1x 16 A) single phase will be brought (price 330 PLN + VAT). Providing power supply includes ensuring supply to the Stand from 17 to 1 September 015. Power connection rules 40-5 Regulations of Exhbition. JEDNORAZOWA OP ATA ZA WYWÓZ ODPADÓW/ ONE-TIME FEE FOR WASTE DISPOSAL CENA /PRICE 50 PLN + VAT Od wystawców pobierana jest zrycza³towana op³ata za wywóz œmieci. / From the exhibitors flat fee is charged for waste disposal. Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

10 A6 Termin nadsy³ania formularza A6 do 1 sierpnia 015 r. st Deadline for sending A6 form is August XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 ZAGOSPODAROWANIE STOISKA (WJAZD NA TEREN WYSTAWY W CZASIE MONTA U/DEMONTA U) BUILDING THE STAND (ENTERING THE EXHIBITION AREA DURING STAND ASSEMBLY/DISASSEMBLY) W formularzu nale y zg³osiæ firmy, które bêd¹ wje dza³y na teren wystawy w celu monta u lub dowozu elemenentów/materia³ów na stoisko. NIE dotyczy transportu eksponatów. In this form please indicate companies that will enter the exhibition area for the assembly of the stand or transportation of elements/materials to the stand. DO NOT apply to the transport of exhibits. Nale y wype³niæ dla ka dej z firm wje d aj¹cych na teren wystawy (tak e podwykonawców). W przypadku nie przes³ania formularza firma nie zostanie wpuszczona na teren wystawy. Form should be filled for each company that drives-in at exhibition area (also for sub-constructors). If the Exhibitor will not submit the form, company will not be allowed to enter the exhibition. Na stoisko wystawcy wje dzaj¹ firmy zg³oszone poni ej/at the Exhibitor s stand following companies will drive-in: NAZWA FIRMY WYKONUJ CEJ ZABUDOWÊ/NAME OF THE STAND CONSTRUCTOR COMPANY Osoba z firmy zabudowuj¹cej do kontaktu na terenie wystawy /Contact person at the Exhibition area from the constructor company imiê i nazwisko/forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number Karta Monta stoiska (nie dla aut ciê arowych): Card Stand assembly" (not for trucks): bezpoœredni /direct address sztuk/pieces Karta upowa nia do wjazdu na teren wystawy w trakcie monta u i demonta u stoisk. Jedna karta przypada na jedno auto. Card entitles to entry to the Exhibition area during installation and dismantling of the Stand. One card per one car. NAZWA FIRMY WYKONUJ CEJ ZABUDOWÊ/NAME OF THE STAND CONSTRUCTOR COMPANY Osoba z firmy zabudowuj¹cej do kontaktu na terenie wystawy /Contact person at the Exhibition area from the constructor company imiê i nazwisko/forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number Karta Monta stoiska (nie dla aut ciê arowych): Card Stand constructor" (not for trucks): bezpoœredni /direct address sztuk/pieces Karta upowa nia do wjazdu na teren wystawy w trakcie monta u i demonta u stoisk. Jedna karta przypada na jedno auto. Card entitles to entry to the Exhibition area during installation and dismantling of the Stand. One card per one car. Oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z treœci¹ Regulaminu Wystaw oraz innych regulaminów w nim wymienionych, zobowi¹zujemy siê stosowaæ do ich postanowieñ. We confirm that we have acquainted ourselves with the Exhibition Regulations and other regulations contained herein; we undertake to observe them. ORGANIZATOR WYSTAWY POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZ DZEÑ ROLNICZYCH Toruñ, ul. Poznañska 118 tel. +48 (56) , , fax +48 (56)

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION Termin nadsy³ania zg³oszeñ objêtych rabatem up³ywa 30 maja 014 r. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa 1 lipca 014 r. Deadline for applications with rabate is 30 May 014 Deadline for applications is 1 July

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

1. Zgłoszenie udziału - application form (I)

1. Zgłoszenie udziału - application form (I) 1. Zgłoszenie udziału - application form (I) Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres najpóźniej do 15.08.2012 application deadline 15.08.2012,, ; tel.:, e-mail: WYSTAWCA EXHIBITOR Właściciel

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION UWAGA! Zgłoszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu działalność wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014)

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014) PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR ZG OSZENIE DODATKOWE/ADDITIONAL APPLICATION ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014) STRONA/PAGE

Bardziej szczegółowo

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (17-21.09.2015)/during exhibition (17-21.09.2015)

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (17-21.09.2015)/during exhibition (17-21.09.2015) PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR ZG OSZENIE DODATKOWE/ADDITIONAL APPLICATION ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (17-21.09.2015)/during exhibition (17-21.09.2015) STRONA/PAGE

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015 ul. Dubois 86 80 419 Gdańsk tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549 Konto: Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa na 128 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY:

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY: HPS 008 Tel. +48 (3) 78-99-101 Fax +48 (3) 54-0-7 ARAN ACJA STOISKA KOLOR WYK ADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4 STRON (SZEREGOWE)

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY Gdańsk, 21-22.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY easyfairs SyMas Targi obróbki, magazynowania, przeładunku, transportu i logistyki materiałów sypkich i masowych easyfairs MAINTENANCE Targi utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji 03-04

Bardziej szczegółowo

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016 Gdańsk, 19-20.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Zespół Projektowy DREMA / Project Team DREMA tel +48/61/ 869 2264, +48/61/869 2447, fax +48 /61/ 869 2956 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA termin nadsyłania zgłoszeń APPLICATION FORM application deadline 10.12.2008

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016 RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19 Generator units Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/38309058.aspx Внешний ID тендера 259925-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения Open

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

11.04-12.04.2015 TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD. Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata 34 sobota godz. 10 18 niedziela godz. 10 17. biuro targów BA TYK

11.04-12.04.2015 TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD. Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata 34 sobota godz. 10 18 niedziela godz. 10 17. biuro targów BA TYK TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD 11.0-12.0.201 Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata sobota godz. 10 1 niedziela godz. 10 1 biuro targów BA TYK targi WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA strona A Biuro Targów Ba³tyk -02 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen!

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen! Szanowni Rodzice, ikuchnia jest wirtualną platformą, dzięki której można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis utrzymany jest w duchu prostoty i przejrzystości, jednak, jeśli mają Państwo jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego Wygraj bilet na Search Marketing Day 2014, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 69-3759- Poz. 768 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami. Na podstawie art. 45 ustawy

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

2015 ZOO WROCŁAW EAZA EXECUTIVE OFFICE

2015 ZOO WROCŁAW EAZA EXECUTIVE OFFICE EXHIBITORS GUIDE Secretariat of EAZA ANNUAL CONFERENCE 2015 Contact: Mateusz Jarzombek ul. Wystawowa 1 (IASE room 219) 51-618 Wrocław, Poland Phone: +48 71 347 51 88 Phone: +48 603 293 815 e-mail: jarzombek@convention.

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Refuse disposal and treatment

Refuse disposal and treatment Refuse disposal and treatment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/43834008.aspx External tender id 268505-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wielkanoc w Galerii Warmińskiej jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

The 45 th International Biometrical Colloquium

The 45 th International Biometrical Colloquium AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 The 45 th International Biometrical Colloquium 45 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne Dymaczewo, Poland, 6 9 September 2015, Dymaczewo, 6 9 września 2015 CONFERENCE CIRCULAR

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

CMSE Certified Machinery Safety Expert

CMSE Certified Machinery Safety Expert CMSE Certified Machinery Safety Expert Warunki Warunki 1. ZGŁOSZENIE Na szkolenie CMSE (Certified Machinery Safety Expert) można się zapisać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego CMSE, który można

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA.

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Data: 28 kwietnia 2016r. Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH A, B, C / EXHIBITION SPACE (HALLS A, B, C) A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 495,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Rzeszów, dnia 18 marzec 2013 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę

Bardziej szczegółowo