UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora."

Transkrypt

1 UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent. Termin nadsy³ania zg³oszeñ objêtych rabatem up³ywa 8 czerwca 015 r. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa 1 lipca 015 r. Deadline for applications with rabate is 8 June 015 Deadline for applications is 1 July 015 INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION UWAGA! BRAK WJAZDU NA TEREN WYSTAWY W CZASIE JEJ TRWANIA (W TYM W PI TEK 18 WRZEŒNIA 015r.). STOISKA MUSZ BYÆ PRZYGOTOWANE NAJPÓ NIEJ W CZWARTEK 17 WRZEŒNIA 015r. ZG OSZENIE PODSTAWOWE obejmuje: Formularz A dane Wystawcy; zasady wjazdu na teren wystawy; Formularz A1 zg³oszenie Podwystawcy; Formularz A obowi¹zkowy wpis do Katalogu Wystawy; wykaz dealerów obecnych na stoisku; Formularz A3 zamówienie stoiska niezabudowanego przy pasie startowym; Formularz A4 zamówienie stoiska niezabudowanego poza pasem startowym; Formularz A5 zamówienie powierzchni zabudowanej w hali namiotowej; Formularz A6 zg³oszenie wykonawcy stoiska. ZG OSZENIE DODATKOWE obejmuje: Formularz B zamówienie energii elektrycznej, logo wystawcy na planach wystawy, reklama na ekranach LED, reklamy przy drogach dojazdowych, reklamy w Katalogu Wystawy, dodatkowego biletu na bankiet, masztów reklamowych, dystrybutorów wody pitnej i butli z wod¹ pitn¹, kubków jednorazowych, parkingu strze onego, parkingu dla samochodów ciê arowych, indywidualnej ochrony stoiska, dodatkowego zaproszenia na wystawê, wynajmu hali seminaryjno-bankietowej, najmu wyposa enia dodatkowego ZG OSZENIE POKAZÓW POLOWYCH obejmuje: Formularz C prezentacja ci¹gników na pasie startowym - NOWOŒÆ, zg³oszenie do pokazu na ringu opryskiwaczy, ³adowarek i ³adowaczy czo³owych, pokaz p³ugów w pracy- NOWOŒÆ, POZOSTA E FORMULARZE obejmuj¹: Formularz D zamówienie us³ug spedycyjnych, zezwolenie na wjazd dÿwigu. Formularz E zg³oszenie wczeœniejszego monta u UWAGA! Formularze mo na wype³niæ komputerowo. Treœæ nale y wpisaæ w aktywne pola oznaczone na ó³to. Wype³nionych formularzy nie mo na zapisywaæ nale y je wydrukowaæ i przes³aæ poczt¹ na adres Organizatora. NOTE! NO VEHICLE ENTRY INTO THE EXHIBITION AREA DURING SHOW (INCLUDING FRIDAY SEPTEMBER18, 015.) TH STAND MUST BE PREPARED AT THE LATEST ON THURSDAY, SEPTEMBER 17, 015 BASIC APPLICATION FOR PARTICIPATION includes: Form A information about Exhibitor; rules of entry on the exhibition area; Form A1 information on sub-exhibitor(s); Form A obligatory entry into the catalogue; dealers at the stand during exhibition; Form A3 order for free-land Stand by the airstrip; Form A4 order for free-land Stand beside the airstrip; Form A5 order for area with structures in the tent room; Form A6 stand constructor declaration. ADDITIONAL ORDERS includes: Form B electric power, Exhibitor logos at exhibition plans, advertisement at the LED screens, detached banners by the driveways to the runway area, advertisement in the Exhibition Catalogue, tickets to the official dinner for additional persons, advertisement masts, potable water distributor and bottles with water, disposable cups, parking spots at attended car park, parking for trucks, individual protection of the Stand, additional invitations, lease of Seminar & Banquet tent, additional accessories lease. APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE FIELD PRESENTATIONS: Form C presetnation of tractors at the airstrip-new, application for presentation on th ring of sprayers, loaders/front loaders, plough presentation at work-new OTHER FORMS INCLUDES: Form D order of shipping services, permition to the entry of the crane. Form E order of earlier stand assembly. NOTE! Forms can be filled out electronically. Yellow fields are active and they indicate place to put content. Filled out form can not be saved it should be printed and sent to the Organizer by post. ORGANIZATOR WYSTAWY POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZ DZEÑ ROLNICZYCH Toruñ, ul. Poznañska 118 tel. +48 (56) , , fax +48 (56) UWAGA! Organizator nie zapewnia wynajmu namiotów i hal namiotowych. W przypadku zainteresowania t¹ us³ug¹ mo na bezpoœrednio zwróciæ siê do firmy: ELMARK-WYNAJEM Sp. z o.o., tel NOTE! The organizer does not provide rentals of tents and tent halls. If you are interested in this service, you can directly ask the company: ELMARK-WYNAJEM Sp. z o.o., tel

2 XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 Termin zg³oszenia z rabatem do 8 czerwca 015 r. Ostateczny termin zg³oszenia do 1 lipca 015 r. Termin wystawy 18 1 wrzeœnia 015 r./exhibition date 18 1 September 015. Miejsce wystawy Bednary k. Poznania, gmina Pobiedziska/Exhibition place Bednary near Poznañ, Pobiedziska commune nr NIP/tax identification number ZG OSZENIE UDZIA U W WYSTAWIE AGRO SHOW 015 APPLICATION FOR PARTICIPATION IN AGRO SHOW 015 nazwa organu rejestracyjnego/registering body imiê i nazwisko, funkcja, stanowisko/forename and surname, function/position ZG OSZENIE PODSTAWOWE /BASIC APPLICATION DANE WYSTAWCY (PODSTAWA DO FAKTURY VAT)/EXHIBITOR DETAILS (BASIS FOR VAT INVOICE): fax nr rejestru/register reference number ADRES DO KORESPONDENCJI (je eli inny, ni powy ej)/correspondence ADDRESS (if other, than above) NAZWA FIRMY/NAME OF THE COMPANY Osoby zarz¹dzaj¹ce (Zarz¹d, Wspólnicy/W³aœciciele)/Managing persons (Management Board, Shareholders/Owners) Osoba odpowiedzialna za udzia³ w wystawie/person responsible for participation in the Exhibition imiê i nazwisko/forename and surname numer telefonu komórkowego/mobile phone number OP ATA REJESTRACYJNA/ REGISTRATION FEE cena/ price 50 PLN + VAT imiê i nazwisko, funkcja, stanowisko/forename and surname, function/position stanowisko/position bezpoœredni /direct address W ramach op³aty rejestracyjnej Organizator zapewnia Wystawcom: identyfikatory ( WYSTAWCA ), jeden bilet wstêpu na bankiet, jeden egzemplarz Katalogu Wystawy, mo liwoœæ umieszczenia materia³ów reklamowych Wystawcy w Biurze Prasowym Wystawy, 0 sztuk zaproszeñ na wystawê. Within the frames of the registration fee, the Exhibition Organiser shall provide the Exhibitors with: identifiers ( THE EXHIBITOR ), one invitation ticket for banquet, one copy of the Exhibition Catalogue,possibility to place Exhibitor's advertisement materials in the Exhibition Press Office, 0 invitations to the exhibition. Regulamin Wystawy oraz inne regulaminy w nim wymienione stanowi¹ integraln¹ czêœæ umowy wi¹ ¹cej nas z Organizatorem i zobowi¹zujemy siê stosowaæ do ich postanowieñ. Wyra amy zgodê na publikacjê informacji zawartych w zg³oszeniu, w materia³ach wystawowych oraz na wykorzystywanie przez Organizatora do celów marketingowych i promocyjnych zdjêæ, filmów itp. z Wystawy, a tak e na otrzymywanie informacji marketingowych drog¹ elektroniczn¹. Stosowne op³aty wniesiemy w wyznaczonym terminie po otrzymaniu od Organizatora Potwierdzenia Udzia³u lub faktury pro-forma. Podpisuj¹cy niniejsze zg³oszenie oœwiadczaj¹, e formularze zg³oszeniowe zosta³y podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wynikaj¹cymi z odpowiedniego rejestru lub na podstawie udzielonego pe³nomocnictwa. The Exhibition Regulations and other regulations contained thereinan are integral part of a contract made between us and the Organiser and we undertake to observe them. We agree for the information included in our application to be published in the exhibition materials, and for usage by Organizer for marketing and promotion purposes photos, video etc. from the Exhbition, and also for receiving marketing information by. We will pay all required fees in designated time after receiving the Confirmation of Participation or pro-forma invoice. Should there be any doubts as to interpretation, the text in the Polish language will be prevailing. The persons undersigning the present Application Form announce, that the application forms have been signed in accordance with the principles of representation specified in an appropriate register, or on the grounds of a granted proxy. A Deadline for applications with rabate is 8 June 015. Deadline for applications is 1 July 015. STRONA/PAGE 1 Liczba osób do obs³ugi stoiska: Number of persons to manage the stand: osób/person Karta Wystawcy (1 karta na 1 auto osobowe): Exhibitior Cards (1 card per 1 passenger car): sztuk/pieces Karty i identyfikatory zostan¹ wys³ane poczt¹. Karta upowa nia do wjazdu na teren wystawy w trakcie monta u i demonta u stoisk oraz wjazdu na parking dla wystawców w trakcie wystawy. Cards and identification tags will be sent by post. Card entitles you to entry to the Exhibition area during installation and dismantling of the Stand and to entry to the parking for exhibitors. Wystawca wykonuje zabudowê stoiska we w³asnym zakresie - nie bêdzie korzysta³ z firm trzecich z wyj¹tkiem transportu eksponatów. Exhibitor sets up the stand on his own - will not use other companies in exception of transportation of the exhibits. W wypadku korzystania z us³ug firm zabudowuj¹cych itp. - nale y to zg³osiæ na formularzu A6/In case of using servicies of other companies for stand assembly etc. - please report it on A6 form. ORGANIZATOR WYSTAWY POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZ DZEÑ ROLNICZYCH Toruñ, ul. Poznañska 118 tel. +48 (56) , , fax +48 (56)

3 A STRONA/PAGE XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 UWAGA! BRAK WJAZDU NA TEREN WYSTAWY W CZASIE JEJ TRWANIA NOTE! NO VEHICLE ENTRY INTO THE EXHIBITION AREA DURING SHOW Ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie bêdzie mo liwoœci wjazdu rano na teren Wystawy w czasie jej trwania (tj. od 18 do 1 wrzeœnia, od pi¹tku do poniedzia³ku). Wjazd samochodów rano na teren Wystawy, szczególnie w pi¹tek, stwarza olbrzymie zagro enie dla bezpieczeñstwa zarówno na terenie samej Wystawy, jak i na wewnêtrznych drogach dojazdowych oraz parkingach. Na niebezpieczeñstwo nara eni s¹ przedstawiciele Wystawców poruszaj¹cy siê pieszo po zaparkowaniu aut, jak i przybywaj¹cy od wczesnych godzin rannych zwiedzaj¹cy. Zagro enie zwiêkszaj¹ Wystawcy, którzy dopiero w pi¹tek rano ustawiaj¹ i zagospodarowuj¹ swoje stoiska. St¹d podjêta zosta³a decyzja o zlikwidowaniu mo liwoœci rannego wjazdu na Wystawê. W zwi¹zku z powy szym nale y: 1) zagospodarowaæ swoje stoisko zgodnie z Regulaminem, w czwartek (17 wrzeœnia 015r.), gdy w pi¹tek dowiezienie czegokolwiek do stoiska nie bêdzie mo liwe, ) pozostawiæ na stoisku ju w czwartek wszystkie wielkogabarytowe i ciê kie przedmioty (ulotki, narzêdzia, itp. itd..) je eli dostarczenie ich bez samochodu by³oby utrudnione. Nale y zapoznaæ siê z postanowieniami Regulaminu Wystawy dotycz¹cymi zagospodarowania stoiska ( 9-39) oraz zasadami parkowania i poruszania siê pojazdami na terenie Wystawy ( 7-83) For safety reasons, there will be no entry into the Exhibition area in the morning (from 18 to 1 September, from Friday to Monday ). Car entry in the morning to the Exhibition area, especially on Friday, creates a huge security threat at the show area, as well as on internal roads and parking lots. At risk are liable Exhibitors moving on foot after parking cars and arriving from early morning visitors. Risk is increased by Exhibitors which are assembling Stands on Friday morning. Hence, a decision was made to abolish the possibility of an early entry to the exhibition. Accordingly, the following: 1 ) Stand should be assembled in accordance with the Regulations, which means till Thursday (17 September 015), because on Friday, handing over anything to the stand will not be possible, ) leave at the Stand on Thursday all bulky and heavy items (leaflets, tools, etc.) if transporting it without a car would be difficult. Please refer to the provisions of the Regulations for the Stand assembling ( 9-39), and the rules of parking and moving vehicles in the Exhibition area ( 7-83) Uwaga! Wystawcy korzystaj¹cy z us³ug firm cateringowych musz¹ je wskazaæ poni ej. Note! Exhibitors, which are using catering company services are obligued to report them below. Nazwa firmy cateringowej/catering company name Numer kontaktowy/contact number / Firmy nie zg³oszone do 31 sierpnia 015 r. bêd¹ musia³y uiœciæ op³atê dodatkow¹ za mo liwoœæ wjazdu w wysokoœci 300 z³ brutto/1dzieñ/1 auto. Wjazd mo liwy jest w godz. 7:00-8:30 (wyjazd do godz. 8:45) za kaucj¹ w wysokoœci 00 z³ p³atn¹ przy wjeÿdzie (zwracana przy wyjeÿdzie) Auto powinno posiadaæ kartê CATERING (do odebrania w Biurze Wystawy). Przys³uguje 1 karta dla firmy cateringowej na 1 auto. Companies not specified until 31 August 015 will have to pay an additional fee of 300 z³ gross for exhibition area drive-in per 1 day per 1 car. Entry is possible only at 7:00-8:30 (leaving at 8:45) with paid deposit at entryl in the amount of 00 z³ (refunded on departure). Car should have CATERING card (to be picked up at the Exhibition Office). Catering company is entitled for 1 card per 1 car. OŒWIADCZENIE/DECLARATION Zobowi¹zujemy siê do zakoñczenia monta u stoiska do godz w dniu 17 wrzeœnia 015r. (czwartek). Przyjmujemy do wiadomoœci, e nie bêdzie mo liwoœci wjazdu na teren wystawy rano a tak e wszystkie rzeczy, które nie bêd¹ mog³y zostaæ przeniesione z parkingu na stoisko powinny zostaæ pozostawione na stoisku poprzedniego dnia. We declare to complete Stand assembly till 9.00 p.m. on 17 September 015 (Thursday). We acknowledge that there will be no entry for the cars to the exhibition in the morning and that all the things that could be transferred from the parking lot to the Stand should be left on the Stand the previous day. Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

4 A1 ZG OSZENIE PODWYSTAWCÓW/APPLICATION FOR SUB-EXHIBITORS XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 OBOWI ZKOWA OP ATA REJESTRACYJNA ZA KA DEGO PODWYSTAWCÊ/ OBLIGATORY REGISTRATION FEE FOR EACH SUB-EXHIBITOR - Cena /price 50 PLN + VAT OBOWI ZKOWA OP ATA ZA WPIS DO KATALOGU WYSTAWY ZA KA DEGO PODWYSTAWCÊ/ THE OBLIGA- TORY CHARGE FOR AN ENTRY TO THE CATALOGUE OF THE EXHIBITION FOR EACH SUB-EXHIBITOR Cena/ price 300 PLN + VAT ( 16 Regulaminu Wystawy/ 16 of the Exhibition Regulation) Obowi¹zkowo przes³aæ z wype³nionym dla Podwystawcy(ów) formularzem A. Cz³onek Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych zg³aszaj¹cy Podwystawców patrz 17 Regulaminu Wystawy It is mandatory to send it together with the A form filled for Sub-exhibitors. Member of Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych applying a Sub-Exhibitor see 17 of the Exhibition Regulation. FIRMA (pe³na nazwa Podwystawcy)/COMPANY (full name of a Sub-Exhibitor) imiê i nazwisko osoby do kontaktu/contact person forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number FIRMA (pe³na nazwa Podwystawcy)/COMPANY (full name of a Sub-Exhibitor) stanowisko/position bezpoœredni /direct address imiê i nazwisko osoby do kontaktu/contact person forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number FIRMA (pe³na nazwa Podwystawcy)/COMPANY (full name of a Sub-Exhibitor) stanowisko/position bezpoœredni /direct address imiê i nazwisko osoby do kontaktu/contact person forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number stanowisko/position bezpoœredni /direct address Zobowi¹zujemy siê uiœciæ op³aty rejestracyjne oraz wszelkie dodatkowe koszty zwi¹zane z uczestnictwem Podwystawcy/ców (w tym wynikaj¹ce z formularza A)./We oblige ourselves to pay registration fees and any additional costs connected with participation of Sub-exhibitor(s ) (including the ones resulting from the form A). Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

5 Termin nadsy³ania wpisu do katalogu: do 1 sierpnia 015 r. st Deadline for sending catalogue entry is August A STRONA/PAGE 1 FORMULARZ NALE Y WYPE NIÆ DLA WYSTAWCY I KA DEGO PODWYSTAWCY FORM SHOULD BE FILLED FOR EXHIBITOR AND EACH SUB-EXHIBITOR XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 OBOWI ZKOWY WPIS DO KATALOGU/OBLIGATORY CATALOGUE ENTRY W przypadku przes³ania wpisu/ in case of sending Catalogue entry: do 1 sierpnia 015 r. /till 1 August cena /price 300 PLN + VAT od sierpnia 015 r. w razie mo liwoœci technicznych/ from August 015 only if technically possible - cena/ price 500 PLN + VAT NAZWA WYSTAWCY/PODWYSTAWCY podlegaj¹ca wpisowi do Katalogu Wystawy NAME OF THE EXHIBITOR/SUB-EXHIBITOR the one which will be written in the Show Catalogue SPECYFIKACJA OFEROWANYCH PRODUKTÓW/SPECIFICATION OF OFFERED PRODUCTS Prosimy o wpisanie numerów produktów (zgodnie ze specyfikacj¹ zawart¹ w oddzialnym pliku - GRUPY TOWAROWE), które s¹ w Pañstwa ofercie sprzeda y. Bêdzie to niezbêdne do umieszczenia Pañstwa firmy w bran owym spisie wystawców w Katalogu Wystawy. Please write down numbers of products offered (according to the specification in separate file - SPECIFICATION OF OFFERED PRODUCTS). It will be required to place your company on the branch list in the Exhibition Catalogue. Obowi¹zkowy wpis do Katalogu Wystawy/ Obligatory entry in the Exhibition Catalogue: Prosimy u yæ wpisu i logo z wystawy AGRO SHOW 014/Please use catalogue entry and logo from AGRO SHOW 014 Przesy³amy 'em na adres:/ We send by to the following address: Treœæ wpisu obejmuje: nazwê firmy, adres, telefony, fax,, adres strony internetowej, opis firmy, logo. Wpis do katalogu jest obowi¹zkowy w wersji polskiej i angielskiej. Opis nie mo e przekroczyæ 400 znaków dla ka dej wersji jêzykowej. W przypadku przes³ania d³u szej treœci wpisu ni 400 znaków, naliczona bêdzie op³ata dodatkowa w wysokoœci 0,5 PLN za 1 znak. Logo prosimy przes³aæ w formacie mapy bitowej TIF lub JPG. O kolejnoœci w spisie alfabetycznym katalogu decydowaæ bêdzie nazwa firmy. Text of entry covers: name of the Company, address, phones, fax, address, Internet site, description of the Company and logo. Registration in the Exhibition Catalogue is obligatory in Polish and English version. Description can not exceed 400 characters for each version. In case of sending catalogue entry content longer than 400 characters, will be charged an additional fee of 0.5 PLN for 1 character. Please send logo in the bitmap form TIF or JPG.The Company name shall decide on the order in the Catalogue index. ZAMÓWIENIE DODATKOWE/SUPLEMENTARY ORDER t³umaczenie wpisu na jêzyk polski lub angielski / translation to Polish or English 40 PLN + VAT za ka dy dodatkowy adres/for each additional address 50 PLN + VAT za ka dy dodatkowy znak firmowy logo (w wersji czarno-bia³ej)/ for each additional trade mark - logo (In black and white) 150 PLN + VAT UWAGA! Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w przes³anej treœci wpisu. Nieprzes³anie treœci wpisu lub logo do 18 sierpnia 015r. zwalnia Organizatora z obowi¹zku ich umieszczenia w Katalogu Wystawy. W takim przypadku zostan¹ zamieszczone tylko dane teleadresowe Wystawcy, a op³ata obowi¹zuje w pe³nej wysokoœci. NOTE! The Organiser will not be held responsible for any mistakes in the submitted entry. Should the entry or logo not be sent till 18 August 015, the Organiser is relived of the obligation toinclude them in the Exhibition Catalogue. In this case, Exhibitor electronic address data will be included, and the full payment shall be paid. Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne The application without the stamp and signatures is null and void.

6 ZG OSZENIE PODSTAWOWE /BASIC APPLICATION A STRONA/PAGE DEALERZY OBECNI NA STOISKU PODCZAS WYSTAWY (NIE BÊD CY PODWYSTAWCAMI) * DEALERS AT THE STAND DURING THE EXHIBITION (WHICH ARE NOT SUB-EXHIBITORS) * XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 NAZWA DEALERA/NAME OF THE DEALER NAZWA DEALERA/NAME OF THE DEALER NAZWA DEALERA/NAME OF THE DEALER NAZWA DEALERA/NAME OF THE DEALER INFORMACJA O MARKACH REPREZENTOWANYCH NA STOISKU PODCZAS WYSTAWY Poni ej nale y wpisaæ nazwy marek reprezentowanych (wraz ze specyfikacj¹ produktu) podczas wystawy. Lista marek zostanie umieszczona w Katalogu Wystawy. Uzyskane dane pos³u ¹ równie do celów organizacyjnych i informacyjnych. THE INFORMATION ABOUT BRANDS REPRESENTED AT A STAND DURING THE EXHIBITION Names of the companies represented during the Exhibition shall be enlisted below (together with the specification of products). List of the companies will be presented in the Exhibition Catalogue. This data shall be utilized for organizational and informational purposes. NAZWA MARKI NAME OF BRAND * Informacje jedynie do celów statystycznych. Nie przys³uguj¹ adne prawa z tytu³u wystawcy. * Information only for statistical purposes. No rights in respect of the Exhbitior. RODZAJ REPREZENTOWANEGO PRODUKTU (wg za³¹cznika do formularza A) THE TYPE OF REPRESENTED PRODUCT (according to an annex to the form A) Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne The application without the stamp and signatures is null and void.

7 A3 XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ - LOKALIZACJA PRZY PASIE STARTOWYM STOISKO NIEZABUDOWANE, TEREN OTWARTY POWIERZCHNIA TRAWIASTA CENNIK/PRICE LIST Cena podstawowa / basic price ORDER OF THE EXHIBITION STAND - LOCATION BY THE AIRSTRIP FREE LAND STAND, OPEN GROUND GRASSY SURFACE ZAMAWIAMY NASTÊPUJ CY MODU /WE ORDER FOLLOWING MODULE 1000 m (szer. 0 m x g³êb. 50 m) 150 m (szer. 5 m x g³êb. 50 m) 1500 m (szer. 30 m x g³êb. 50 m) 1750 m (szer. 35 m x g³êb. 50 m) 000 m (szer. 40 m x g³êb. 50 m) 50 m (szer. 45 m x g³êb. 50 m) 500 m (szer. 50 m x g³êb. 50 m) : 90 PLN/1 m + VAT Zg³oszenia do r.: rabat 5% tj. 67,50 PLN/1 m + VAT cz³onkowie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych, korzystaj¹ z rabatów zgodnie z Regulaminem Przyznawania Rabatów. Warunki zap³aty: 0 Regulaminu Wystawy. Warunki rezygnacji: -3 Regulaminu Wystawy. Uwaga! Zap³ata po terminie wyznaczonym przez Organizatora w potwierdzeniu udzia³u, powoduje utratê prawa do rabatu. If the application is placed till : 5 % discount, that is PLN 67,50 + VAT per 1 sq. m. Members of Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych are granted rebates in accordance with the Rebate Granting Regulations. Payment terms: see 0 of the Exhibition Reguilation. Participation cancellation conditions: see -3 of the Exhibition Reguilation. Note! Payment made after the deadline specified in the confirmation by the Exhibition Organiser in the confirmation of participation causes loss of right to rebate. ( width 0 m x depth 50 m) ( width 5m x depth 50 m) ( width 30 m x depth 50 m) ( width 35 m x depth 50 m) ( width 40 m x depth 50 m) (width 45 m x depth 50 m) (width 50 m x depth 50 m) Proszê wpisaæ jedn¹ (g³ówn¹) grupê prezentowanych na wystawie produktów: Please enter one (main) group of presented products at Exhibition: 750 m (szer. 55 m x g³êb. 50 m) 3000 m (szer. 60 m x g³êb. 50 m) 350 m (szer. 65 m x g³êb. 50 m) 3500 m (szer. 70 m x g³êb. 50 m) 3750 m (szer. 75 m x g³êb. 50 m) 4000 m (szer. 80 m x g³êb. 50 m) ( width 55 m x depth 50 m) ( width 60 m x depth 50 m) (width 65 m x depth 50 m) (width 70 m x depth 50 m) (width 75 m x depth 50 m) (width 80 m x depth 50 m) Uwaga! Iloœæ modu³ów przy pasie startowym jest ograniczona. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Zabronione jest zajmowanie powierzchni poza obszarem wytyczonego stoiska, równie w przestrzeni nad gruntem. W przypadku naruszenia tego zakazu Organizator ma prawo usun¹æ na koszt Wystawcy wszelkie elementy wystaj¹ce poza obrêb stoiska. W przypadku technicznej mo liwoœci wynajêcia dodatkowej powierzchni obowi¹zuje cena powiêkszona o 50%. Note! Number of modules by the airstrip is limited. The order of application decides. Occupying the area beyond the designated Stand, also above ground is forbidden. In the event this ban is breached, the Organiser has a right to remove all items located beyond the stall at the Exhibitor's expense. In the case of technical possibilities of renting additional space, the price is increased by 50%. ZAMAWIAM PRZY CZE ELEKTRYCZNE/I ORDER A POWER CONNECTION Nale y wype³niæ formularz B str.1. Je eli nie zostanie wype³niony form. B str.1, doprowadzone bêdzie 1 gniazdo 0,1-,5 kw (1x16 A) 1 fazowe (cena 330 PLN + VAT). Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do stoiska w dniach 17-1 wrzeœnia 015 r. Warunki zasilania 40-5 Regulaminu Wystawy. Please fill in the form B, p. 1. If the form B, p. 1 will not be completed, 1 socket 0,1-,5 kw (1x 16 A) single phase will be brought (price 330 PLN + VAT). Providing power supply includes ensuring supply to the Stand from 17 to 1 September 015. Power connection rules 40-5 Regulations of Exhbition. JEDNORAZOWA OP ATA ZA WYWÓZ ODPADÓW/ ONE-TIME FEE FOR WASTE DISPOSAL CENA /PRICE 400 PLN + VAT Od wystawców pobierana jest zrycza³towana op³ata za wywóz œmieci. / From the exhibitors flat fee is charged for waste disposal. Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

8 A4 XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ-LOKALIZACJA POZA PASEM STARTOWYM STOISKO NIEZABUDOWANE, TEREN OTWARTY POWIERZCHNIA TRAWIASTA CENNIK/PRICE LIST ORDER OF THE EXHIBITION STAND - LOCATION BESIDE THE AIRSTRIP FREE LAND STAND, OPEN GROUND GRASSY SURFACE Cena podstawowa: 55 PLN/1 m + VAT Basic price: PLN 55 + VAT per 1 square metre Zg³oszenia do r.: rabat 5% tj. 41,5 PLN/1 m + VAT cz³onkowie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych, korzystaj¹ z rabatów zgodnie z Regulaminem Przyznawania Rabatów Warunki zap³aty: 0 Regulaminu Wystawy. Warunki rezygnacji: -3 Regulaminu Wystawy. Uwaga! Zap³ata po terminie wyznaczonym przez Organizatora w potwierdzeniu udzia³u, powoduje utratê prawa do rabatu. If the application is placed till : 5 % discount, that is PLN VAT per 1 sq. m. Members of Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ Rolniczych are granted rebates in accordance with the Rebate Granting Regulations Payment terms: see 0 of the Exhibition Reguilation. Participation cancellation conditions: see -3 of the Exhibition Reguilation. Note! Payment made after the deadline specified in the confirmation by the Exhibition Organiser in the confirmation of participation causes loss of right to rebate. ZAMAWIAMY NASTÊPUJ CY MODU /WE ORDER FOLLOWING MODULE 5 m (szer. 5 m x g³êb. 5 m) 50 m (szer. 10 m x g³êb. 5 m) 75 m (szer. 15 m x g³êb. 5 m) 100 m (szer. 10 m x g³êb. 10 m) 150 m (szer. 15 m x g³êb. 10 m) 00 m (szer. 0 m x g³êb. 10 m) 5 m (szer. 15 m x g³êb. 15 m) 50 m (szer. 5 m x g³êb. 10 m) 300 m (szer. 0 m x g³êb. 15 m) 300 m (szer. 15 m x g³êb. 0 m) ( width 5 m x depth 5 m) 30 m (szer. 6 m x g³êb. 5 m) ( width 6 m x depth 5 m) 36 m (szer. 6 m x g³êb. 6 m) ( width 6 m x depth 6 m) ( width 10 m x depth 5 m) ( width 15 m x depth 5 m) ( width 10 m x depth 10 m) ( width 15 m x depth 10 m) ( width 0 m x depth 10 m) (width 15 m x depth 15 m) (width 5 m x depth 10 m) (width 0 m x depth 15 m) (width 15 m x depth 0 m) Proszê wpisaæ jedn¹ (g³ówn¹) grupê prezentowanych na wystawie produktów: Please enter one (main) group of presented products at Exhibition: 300 m (szer. 30 m x g³êb. 10 m) (width 30 m x depth 10 m) 375 m (szer. 5 m x g³êb. 15 m) (width 5 m x depth 15 m) 400 m (szer. 0 m x g³êb. 0 m) (width 0 m x depth 0 m) 450 m (szer. 30 m x g³êb. 15 m) 500 m (szer. 5 m x g³êb. 0 m) 55 m (szer. 35 m x g³êb. 15 m) 600 m (szer. 30 m x g³êb. 0 m) (width 30 m x depth 15 m) (width 5 m x depth 0 m) ( width 35 m x depth 15 m) ( width 30 m x depth 0 m) 700 m (szer. 35 m x g³êb. 0 m) (width 35 m x depth 0 m) 800 m (szer. 40 m x g³êb. 0 m) 1000 m (szer. 50 m x g³êb. 0 m) (width 40 m x depth 0 m) (width 50 m x depth 0 m) powy ej/ more than 1000 m m /sq. m Zabronione jest zajmowanie powierzchni poza obszarem wytyczonego stoiska, równie w przestrzeni nad gruntem. W przypadku naruszenia tego zakazu Organizator ma prawo usun¹æ na koszt Wystawcy wszelkie elementy wystaj¹ce poza obrêb stoiska. W przypadku technicznej mo liwoœci wynajêcia dodatkowej powierzchni obowi¹zuje cena powiêkszona o 50%. Occupying the area beyond the designated Stand, also above ground is forbidden. In the event this ban is breached, the Organiser has a right to remove all items located beyond the stall at the Exhibitor's expense. In the case of technical possibilities of renting additional space, the price is increased by 50%. ZAMAWIAM PRZY CZE ELEKTRYCZNE/I ORDER A POWER CONNECTION Nale y wype³niæ formularz B str.1. Je eli nie zostanie wype³niony form. B str.1, doprowadzone bêdzie 1 gniazdo 0,1-,5 kw (1x16 A) 1 fazowe (cena 330 PLN + VAT). Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do stoiska w dniach 17-1 wrzeœnia 015 r. Warunki zasilania 40-5 Regulaminu Wystawy. Please fill in the form B, p. 1. If the form B, p. 1 will not be completed, 1 socket 0,1-,5 kw (1x 16 A) single phase will be brought (price 330 PLN + VAT). Providing power supply includes ensuring supply to the Stand from 17 to 1 September 015. Power connection rules 40-5 Regulations of Exhbition. JEDNORAZOWA OP ATA ZA WYWÓZ ODPADÓW/ONE-TIME FEE FOR WASTE DISPOSAL Od wystawców pobierana jest zrycza³towana op³ata za wywóz odpadów./ From the exhibitors flat fee is charged for waste disposal. < 76 m / sq.m PLN + VAT m / sq.m PLN + VAT m / sq.m PLN + VAT > 800 m / sq.m PLN + VAT Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

9 A5 XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 CENNIK/PRICE LIST Cena podstawowa: 1600 PLN + VAT za 1 modu³ 6 m ( m szerokoœæ x 3 m g³êbokoœæ) Iloœæ modu³ów ograniczona. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Zg³oszenia do r. rabat 5%, tj. 100 PLN + VAT za 1 modu³. Warunki zap³aty: 0 Regulaminu Wystawy. Warunki rezygnacji: -3 Regulaminu Wystawy. Uwaga! Zap³ata po terminie wyznaczonym przez Organizatora w potwierdzeniu udzia³u, powoduje utratê prawa do rabatu. Basic price: PLN VAT per 1 module 6 sq. m. (width m x depth 3 m). Number of modules limited. First come first served basis. If the application is placed till the discount is 5%, the price with discount is PLN VAT per 1 module. Payment terms: see 0 of the Exhibition Reguilation. Participation cancellation conditions: see -3 of the Exhibition Reguilation. Note! Payment made after the deadline specified in the confirmation by the Exhibition Organiser in the confirmation of participation causes loss of right to rebate. Zamówienie obejmowaæ mo e tylko pe³ne modu³y po 6 m, lub wielokrotnoœæ (g³êbokoœæ niezale nie od iloœci zamówionych modu³ów wynosi 3 m). The order may include full modules, module area 6 sq. m, or multiple modules only (depth, regardless of number of ordered modules, is always 3m). iloœæ modu³ów/number of modules ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POWIERZCHNIA ZABUDOWANA W HALI NAMIOTOWEJ ORDER OF THE EXHIBITION STAND AREA WITH STRUCTURES IN THE TENT ROOM - zabudowa typu Octanorm, - wyposa enie niezale nie od iloœci zamówionych modu³ów: jedna lada informacyjna (1 m x 0,5 m x 1m), dwa krzes³a, stó³ kwadratowy, kosz na œmieci, oœwietlenie, nazwa firmy na fryzie do 0 znaków, wyk³adzina. - Octanorm type stand construction, - Stand equipment, independently of number of modules ordered, is as follows: one information counter (1 m x 0.5 m x 1 m), two chairs, square table, waste-paper basket, lighting, company name at the front up to 0 characters, floor liner. Projekt zabudowy stoiska prosimy przes³aæ 'em: Design of stand equipment please send by : TREŒÆ NAPISU NA FRYZIE/TEXT OF THE FRIEZE INSCRIPTION Treœæ napisu na fryzie (do 0 znaków w cenie modu³u - spacja, znak przestankowy to te znak; ka dy dodatkowy znak 5 PLN + VAT) obejmuje wy³¹cznie nazwê firmy. Liternictwo na fryzie wykonane zostanie zgodnie ze standardem ustalonym przez Organizatora. Text of the frieze inscription (the module price includes up to 0 characters, including spaces and comas, point, etc.; each additional character PLN 5 + VAT) includes exclusively the Company name. The letters will be made according to the standard chosen by the Exhibition Organiser. LOGO NA FRYZIE (ZA DODATKOW OP AT )/LOGO AT THE FRIEZE (FOR AN ADDITIONAL FEE) CENA /PRICE 160 PLN + VAT Uwaga: - logo prosimy przes³aæ na adres poczty elektronicznej: - wyposa enie dodatkowe (za odrêbn¹ odp³atnoœci¹) mo na zamówiæ na formularzu B str. 7, - powierzchnia zabudowana nie jest przeznaczona do wystawiania maszyn wymagaj¹cych do ich przemieszczenia wózka lub dÿwigu, - stoiska w hali bêd¹ sprz¹tane ka dego dnia przed otwarciem wystawy. Istnieje mo liwoœæ zlecenia za odrêbn¹ odp³atnoœci¹ dodatkowego sprz¹tania w ci¹gu dnia. Notes: - logo please send by an : - please, order an additional equipment (against separate payment) in the B Form, page 7, - the closed stand area is not intended for showing the machines which require the truck or crane for handling, - the stands in the tent room will be cleaned up every morning before opening time of the exhibition. Against additional payment, there is a possibility to order additional clean-up in any daytime. ZAMAWIAM PRZY CZE ELEKTRYCZNE/I ORDER A POWER CONNECTION Nale y wype³niæ formularz B str.1. Je eli nie zostanie wype³niony form. B str.1, doprowadzone bêdzie 1 gniazdo 0,1-,5 kw (1x16 A) 1 fazowe (cena 330 PLN + VAT). Zapewnienie energii elektrycznej obejmuje doprowadzenie zasilania do stoiska w dniach 17-1 wrzeœnia 015 r. Warunki zasilania 40-5 Regulaminu Wystawy. Please fill in the form B, p. 1. If the form B, p. 1 will not be completed, 1 socket 0,1-,5 kw (1x 16 A) single phase will be brought (price 330 PLN + VAT). Providing power supply includes ensuring supply to the Stand from 17 to 1 September 015. Power connection rules 40-5 Regulations of Exhbition. JEDNORAZOWA OP ATA ZA WYWÓZ ODPADÓW/ ONE-TIME FEE FOR WASTE DISPOSAL CENA /PRICE 50 PLN + VAT Od wystawców pobierana jest zrycza³towana op³ata za wywóz œmieci. / From the exhibitors flat fee is charged for waste disposal. Bez pieczêci i podpisów zg³oszenie jest niewa ne. /The application without the stamp and signatures is null and void.

10 A6 Termin nadsy³ania formularza A6 do 1 sierpnia 015 r. st Deadline for sending A6 form is August XVII MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 015 XVII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 015 ZAGOSPODAROWANIE STOISKA (WJAZD NA TEREN WYSTAWY W CZASIE MONTA U/DEMONTA U) BUILDING THE STAND (ENTERING THE EXHIBITION AREA DURING STAND ASSEMBLY/DISASSEMBLY) W formularzu nale y zg³osiæ firmy, które bêd¹ wje dza³y na teren wystawy w celu monta u lub dowozu elemenentów/materia³ów na stoisko. NIE dotyczy transportu eksponatów. In this form please indicate companies that will enter the exhibition area for the assembly of the stand or transportation of elements/materials to the stand. DO NOT apply to the transport of exhibits. Nale y wype³niæ dla ka dej z firm wje d aj¹cych na teren wystawy (tak e podwykonawców). W przypadku nie przes³ania formularza firma nie zostanie wpuszczona na teren wystawy. Form should be filled for each company that drives-in at exhibition area (also for sub-constructors). If the Exhibitor will not submit the form, company will not be allowed to enter the exhibition. Na stoisko wystawcy wje dzaj¹ firmy zg³oszone poni ej/at the Exhibitor s stand following companies will drive-in: NAZWA FIRMY WYKONUJ CEJ ZABUDOWÊ/NAME OF THE STAND CONSTRUCTOR COMPANY Osoba z firmy zabudowuj¹cej do kontaktu na terenie wystawy /Contact person at the Exhibition area from the constructor company imiê i nazwisko/forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number Karta Monta stoiska (nie dla aut ciê arowych): Card Stand assembly" (not for trucks): bezpoœredni /direct address sztuk/pieces Karta upowa nia do wjazdu na teren wystawy w trakcie monta u i demonta u stoisk. Jedna karta przypada na jedno auto. Card entitles to entry to the Exhibition area during installation and dismantling of the Stand. One card per one car. NAZWA FIRMY WYKONUJ CEJ ZABUDOWÊ/NAME OF THE STAND CONSTRUCTOR COMPANY Osoba z firmy zabudowuj¹cej do kontaktu na terenie wystawy /Contact person at the Exhibition area from the constructor company imiê i nazwisko/forename and surname bezpoœredni telefon/direct phone number Karta Monta stoiska (nie dla aut ciê arowych): Card Stand constructor" (not for trucks): bezpoœredni /direct address sztuk/pieces Karta upowa nia do wjazdu na teren wystawy w trakcie monta u i demonta u stoisk. Jedna karta przypada na jedno auto. Card entitles to entry to the Exhibition area during installation and dismantling of the Stand. One card per one car. Oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z treœci¹ Regulaminu Wystaw oraz innych regulaminów w nim wymienionych, zobowi¹zujemy siê stosowaæ do ich postanowieñ. We confirm that we have acquainted ourselves with the Exhibition Regulations and other regulations contained herein; we undertake to observe them. ORGANIZATOR WYSTAWY POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZ DZEÑ ROLNICZYCH Toruñ, ul. Poznañska 118 tel. +48 (56) , , fax +48 (56)

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM 4-6.0.01 ul. Mazowiecka 63/, 60-63 Poznañ POLAND tel. +48 61/ 843 6 13, 656 79 05, fax 61/ 843 38 05 1 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD

Bardziej szczegółowo

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN.7.000 KRS (National Court Registry Number) 00000 tel./phone +8 788 9 fa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2015 ZOO WROCŁAW EAZA EXECUTIVE OFFICE

2015 ZOO WROCŁAW EAZA EXECUTIVE OFFICE EXHIBITORS GUIDE Secretariat of EAZA ANNUAL CONFERENCE 2015 Contact: Mateusz Jarzombek ul. Wystawowa 1 (IASE room 219) 51-618 Wrocław, Poland Phone: +48 71 347 51 88 Phone: +48 603 293 815 e-mail: jarzombek@convention.

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium 6 th European Transport Research Conference Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility www.traconference.eu INVITATION TO ST SPONSORSHIP Poland National Stadium 1 SUMMARY EDITO 04 OBJECTIVES 05 SCOPE

Bardziej szczegółowo

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms By Ewa Myrczek English-Polish Polish-English Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych

4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych DO SZANOWNYCH NABYWCÓW WITAMY PAŃSTWA NA NASZEJ AUKCJI! DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I ŻYCZYMY UDANYCH LICYTACJI! 1. WPIS: Aby móc wziąć udział w licytacji konieczne jest zapisanie się i odebranie tabliczki

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships

Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships Spó³ki handlowe Commercial companies & partnerships KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH COMMERCIAL CODE OF COMMERCIAL COMPANIES & PARTNERSHIPS COMPANIES & PARTNERSHIPS 1. PRZEDSIÊBIORSTWO 1. ENTERPRISE 1. dzia³alnoœæ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

1 Rajd Zamkowy. Regulamin Uzupe³niaj¹cy. Organizator

1 Rajd Zamkowy. Regulamin Uzupe³niaj¹cy. Organizator 7 runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Polskiego Zwi¹zku Motorowego 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okrêgu Œl¹skiego Regulamin Uzupe³niaj¹cy Organizator Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE IN GEOSPATIAL DATA ENCODING

MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE IN GEOSPATIAL DATA ENCODING Multilingual POLISH europan ASSOCIATION subset of FOR Unicode SPATIAL in geospatial INFORMATION data encoding ANNALS OF GEOMATICS 2004 m VOLUME II m NUMBER 1 53 MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE

Bardziej szczegółowo

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Poznaj swoje prawa i obowiãzki Przewodnik dla pracowników z Polski przygotowany

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo