pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina"

Transkrypt

1 biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem Urzêdu Miejskiego w Kluczborku polegaæ bêdzie na organizowaniu i traktowaniu pracowników w taki sposób, który pozwoli im na zaspokojenie ich w³asnych potrzeb i wykorzystaniu wewnêtrznych zdolnoœci, które umo liwi¹ uzyskanie najwy szego poziomu w dzia³aniu indywidualnym i zespo³owym na rzecz Urzêdu Miejskiego w Kluczborku. Na system zarz¹dzania sk³adaæ siê bêdzie: 1) Regulamin organizowania i zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska w Urzêdzie Miejskim w Kluczborku. Celem regulaminu bêdzie ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostêpu do miejsc pracy w urzêdzie. Wdro enie regulaminu uczyni proces zatrudnienia pracowników jasnym i czytelnym dla mieszkañców gminy Kluczbork. Urz¹d Miejski w Kluczborku bêdzie prowadziæ politykê naboru pracowników w oparciu o kryterium fachowoœci. 2) Procedura szkolenia pracowników Urzêdu Miejskiego w Kluczborku. Szkolenie jest niezbêdnym i podstawowym elementem rozwoju kompetencji pracowników Urzêdu. Zostanie wprowadzona ewidencja szkoleñ oraz karta oceny szkolenia przez pracownika w wyniku czego kierownictwo Urzêdu uzyska kompleksow¹ informacjê o efektywnoœci szkoleñ. 3) Regulamin okresowej oceny pracownika. Celem tego dzia³ania jest wprowadzenie mechanizmów sta³ej oceny pracowników urzêdu ze wzglêdu na kryterium fachowoœci. W procedurze oceny bêdzie bra³ udzia³ burmistrz, prze³o ony pracownika i pracownik. przejrzysta gmina So³ectwo Maciejów wraz z Referatem Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej w Urzêdzie Miejskim w Kluczborku z³o y³o wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu "Kultura Bliska". Wnioskowana kwota dotacji wynosi z³. Realizowany w so³ectwie Maciejów projekt "Pszczele domy" przewiduje utworzenie na terenie Pasieki Zarodowej im. ks. dr Jana Dzier ona skansenu, w którym swoje miejsce znajd¹ odrestaurowane ule. W ramach projektu zostanie poddanych renowacji 16 uli, wykonana œcie ka oraz wybudowana altana. Dzia³ania te powinny przynieœæ wzrost atrakcyjnoœci turystycznej Maciejowa oraz zaktywizowaæ lokaln¹ spo³ecznoœæ (wiêkszoœæ zaplanowanych dzia³añ wykonaj¹ sami mieszkañcy wsi). G³ównym celem projektu bêdzie utworzenie na terenie Pasieki skansenu, w którym zostan¹ ustawione odrestaurowane ule, w wyniku czego zostan¹ zachowane dla przysz³ych pokoleñ tradycje pszczelarskie, z których s³ynie Ziemia Kluczborska. W ramach projektu zostanie odrestaurowanych 16 uli (w tym 4 figuralne). Prócz tego zostanie przygotowana œcie ka, wzd³u której rozmieszczone bêd¹ eksponaty, oraz zostanie wybudowana drewniana altana dla odwiedzaj¹cych Pasiekê goœci. Wszystkie te dzia³ania bêd¹ mia³y na celu wzrost atrakcyjnoœci turystycznej Maciejowa, a przez to zwiêkszenie liczby odwiedzaj¹cych tê miejscowoœæ turystów. W tym miejscu nale y zaznaczyæ, e przez Maciejów przebiegaæ bêdzie trasa rowerowa po gminie Kluczbork, której drugi etap zostanie oznakowany w roku Czas trwania obejmie 4 miesi¹ce, tj. od 1 marca do 30 czerwca. Projekt bêdzie realizowany na terenie so- ³ectwa Maciejów, gdzie znajduje siê Pasieka Zarodowa im. ks. dr Jana Dzier ona, która w swoich zasobach posiada 52 ule ró nego typu (w tym 11 niezwykle cennych i efektownych uli figuralnych) dokumentuj¹ce historiê hodowli pszczó³. Celem oceny bêdzie podniesienie wydajnoœci i jakoœci pracy, stworzenie przes³anek decyzji o awansowaniu i nagradzaniu pracownika. Zgodnie z zasad¹ fachowoœci, w instytucjach lokalnych zadania realizowane s¹ przez osoby kompetentne, potrafi¹ce w efektywny sposób wykorzystaæ gminne zasoby dla realizacji celów publicznych oraz coraz lepszej obs³ugi mieszkañców. KARTY US UG W ramach zasady przejrzystoœci Urz¹d Miejski w Kluczborku przygotowuje Karty najczêœciej wykonywanych us³ug. Celem stworzenia kart us³ug jest u³atwienie mieszkañcom za³atwianie spraw w Urzêdzie. Karty us³ug zawieraæ bêd¹ nastêpuj¹ce informacje: nazwa us³ugi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokoœæ op³at, dok³adne okreœlenie miejsca wykonania us³ugi, okreœlenie czasu realizacji us³ugi, informacjê o trybie odwo³awczym, Karty us³ug bêd¹ dostêpne na stronie internetowej gminy oraz na terenie urzêdu w taki sposób aby mieszkaniec bez adnych utrudnieñ móg³ je pozyskaæ. UCHWA A W SPRAWIE PROCEDURY MONITOROWANIA I AKTUALIZACJI STRATEGII GMINY KLUCZBORK W trakcie opracowywania znajduje siê uchwa³a w sprawie procedury monitorowania i aktualizacji Strategii Gminy. Celem uchwa³y bêdzie monitorowanie stanu zawansowania realizacji Strategii i jego zgodnoœci z postawionymi celami. Istot¹ monitorowania jest wyci¹ganie wniosków z tego, co zosta³o i nie zosta³o zrobione. Jest ni¹ tak e modyfikowanie dalszych poczynañ w taki sposób, aby osi¹gn¹æ zak³adany cel w przysz³oœci. Miros³aw Birecki Wydzia³ Administracyjno-Organizacyjny 2

2 So³ectwo Kujakowice Dolne wraz z Referatem Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej w Urzêdzie Miejskim w Kluczborku z³o y³o wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu "Nasz sposób na biedê na wsi". Wnioskowana kwota dotacji wynosi z³. Projekt "Goœcinne Zagrody" - trasa rowerowa szans¹ na tworzenie gospodarstw ekologicznych" przewiduje rozpropagowanie idei tworzenia gospodarstw ekologicznych jako alternatywnego Ÿród³a dochodu oraz stworzenie trwa³ych zwi¹zków miêdzy konsumentem a producentem ywnoœci ekologicznej. W tym celu zostanie oznakowany drugi etap trasy rowerowej wokó³ Kluczborka o d³ugoœci 17,2 km. Trasa biegnie przez biuletyn informacyjny zabytkowa kuÿnia i piekarnia w kuniowie So³ectwo Kuniów wraz z Referatem Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej w Urzêdzie Miejskim w Kluczborku z³o y³o wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu "Kultura Bliska". Wnioskowana kwota dotacji wynosi z³. W ramach projektu "Zabytkowa kuÿnia i piekarnia - wspomnienie dawnych rzemios³" zostanie stworzona kuÿnia i piekarnia na wzór warsztatów tego rzemios³a z XIX wieku, które przybli ¹ m³odemu pokoleniu dawne rzemios³a. Projekt bêdzie realizowany i koordynowany przez so³ectwo Kuniów, które zmierza wykorzystaæ istniej¹ce zasoby kulturowe wsi Kuniów (szcz¹tki XIX wiecznej kuÿni i piekarni). Goœcinne Zagrody Efektami projektu bêd¹: odtworzenie XIX wiecznej kuÿni i piekarni i tym samym ocalenie dziedzictwa kulturowego poprzez promocjê unikalnych i gin¹cych ju rzemios³, stworzenie i wypromowanie produktu regionalnego zwi¹zanego z Kuniowem, tj. "Chleb Kuniowski" i "Podkowa Kuniowa" co przyczyni siê do zwiêkszenia atrakcyjnoœci turystycznej wsi Kuniów, aktywizacja mieszkañców wsi, którzy zostan¹ zaanga owani do realizacji projektu. Okres realizacji projektu to 10 miesiêcy (luty-listopad 2005) a wszelkie prace budowlane i wykoñczeniowe bêd¹ wykonywane w ramach wolontariatu przez mieszkañców wsi Kuniów. Biadacz - Maciejów - owkowice - Kujakowice Dolne (pierwszy etap biegnie od Kluczborka przez B¹ków, Brzezinkê do Biadacza). W ramach projektu odbêd¹ siê równie szkolenia dla rolników chc¹cych przekwalifikowaæ swoje gospodarstwa na gospodarstwa ekologiczne. Przewiduje siê wydanie folderu promocyjnego oraz zorganizowanie pikniku ekologicznego. W realizacji projektu jest przewidziany szeroki udzia³ spo³ecznoœci lokalnej - osób doros³ych oraz dzieci i m³odzie y. Czas trwania projektu to 11 miesiêcy (1 luty - 31 grudnia 2005). Bêdzie on realizowany w czterech so³ectwach gminy Kluczbork - Biadacz, Maciejów, owkowice i Kujakowice Dolne. bawmy siê bez alkoholu 3 Uczniowski Klub Sportowy "Junior" wraz z Gminnym Centrum Informacji w Kluczborku z³o y³ wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu "Nasz sposób na biedê na wsi". Wnioskowana kwota dotacji wynosi z³. Projekt pod tytu³em "Bawmy siê bez alkoholu" zrealizowany bêdzie przez Uczniowski Klub Sportowy "Junior" i obejmie on swoim dzia³aniem m³odzie zrzeszon¹ w Uczniowskim Klubie Sportowym "Junior", jak równie wszystkich chêtnych niezrzeszonych. Zadaniem programu jest zintegrowanie m³odzie y poprzez zajêcia sportowo-rekreacyjne, maj¹ce na celu propagowanie sportu, i zwiêkszenie szans m³odzie y na podjêcie nauki w tym kierunku. Zadania powinny byæ osi¹gniête poprzez zagospodarowanie czasu wolnego m³odzie y w formie treningów, zabaw rekreacyjno-sportowych, udzia³u w rozgrywkach pi³karskich i spotkaniach w œwietlicach wiejskich oraz zaanga owanie m³odzie y w przygotowywanie imprez masowych. Zajêcia prowadzone bêd¹ przez osoby do tego przeszkolone, i posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne. Czêœæ zajêæ planujemy zorganizowaæ na œwie ym powietrzu z wykorzystaniem boisk sportowych nale ¹cych do szkó³ wiejskich oraz z krytego basenu. Zajêcia bêd¹ prowadzone dwa razy w tygodniu, po 2 godziny, w poszczególnych grupach. ¹czny czas zajêæ ze wszystkimi szeœcioma grupami wyniesie 600 godzin. Zajêcia prowadzone bêd¹ w szeœciu grupach: B¹ków (dwie grupy), Smardy, Kuniów, Bogacica, Kujakowice Górne. W zajêciach weÿmie udzia³ ogó³em 158 osób w przedziale wiekowym od 7 do 18 lat.

3 Leszek Dawid, mieszkaniec Kluczborka, utalentowany re yser i scenarzysta, absolwent Wydzia³u Re yserii "³ódzkiej filmówki", stypendysta Burmistrza Kluczborka w dziedzinie kultury, otrzyma³ nominacjê do PASZPORTU POLITYKI w kategorii film. Nominacjê otrzyma³ za dokument "Bar na Victorii", który by³ ju 14-krotnie nagradzany zarówno w kraju jak i za granic¹ (m. in. czterokrotnie otrzyma³ Grand Prix na miêdzynarodowych festiwalach w Polsce i Niemczech). Pozostali nominowani to Magdalena Piekorz za film "Prêgi" oraz Wojtek Smarzowski za film "Wesele". Wszyscy nominowani zostan¹ zaproszeni na galê, podczas której zostan¹ og³oszeni zwyciêzcy. Film "Bar na Victorii" opowiada o poszukiwaniu pracy w Anglii przez dwóch mieszkañców Kluczborka, którym podczas poszukiwania pracy towarzyszy przez ca³y czas sam re yser. biuletyn informacyjny LESZEK DAWID nominowany do "PASZPORTU POLITYKI" Film bêdzie mo na zobaczyæ wkrótce w TVP. Pozosta³e dokumenty Leszka Dawida to: "Janek" historia Jana Gumkowskiego - artysty amatora z Kluczborka i "Jest ycie piêkne" o bezdomnych ze stowarzyszenia Barka. Obecnie nakrêci³ swój pierwszy film fabularny "Moje miejsce". który ju wkrótce bêdzie mo na zobaczyæ w Kluczborku. Zapraszam serdecznie na oficjaln¹ stronê "POLITYKI" gdzie mo na przeczytaæ wszystko o nominowanych jak równie recenzje ich filmów. Grzegorz B³a ewski Referat Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej Stypendia 2004 dla osób promuj¹cych KLUCZBORK SPORT Bochyñska Sonia P³ywack¹ przygodê rozpoczê³a w 1999 r. Ju w 2003 roku zdoby³a srebrny medal na 200 m stylem dowolnym podczas Zimowych Mistrzostw Polski 13 latków. W 2004 r. podczas Mistrzostw Polski zdoby³a 6 medali srebrnych i 1 br¹zowy. Obecnie jest zawodniczk¹ Kadry Narodowej Juniorów M³odszych. Zosta³a powo³ana przez Polski Zwi¹zek P³ywacki na zawody miêdzynarodowe, które odbywa³y siê na Cyprze i S³owacji. Mongia³o Magdalena P³ywa wyczynowo od 1997 roku. Od tamtego czasu wielokrotnie zajê³a miejsca od 1 do 3 w zawodach p³ywackich. Na Mistrzostwach Polski w roku 2000, 2003 i 2004 zdoby³a w sumie 13 medali, z których najcenniejsze s¹ z³oto w 2000 i 2003 roku. W 2004 roku bra³a udzia³ w Spartakiadzie M³odzie y w Rendsburg w Niemczech, gdzie zdoby³a 7 z³otych medali. Obecnie jest zawodniczk¹ Kadry Narodowej Juniorów. Radwañski ukasz Zawodnik Kluczborskiego Klubu Karate, w którym trenuje od 14 lat. Dwukrotny z³oty medalista Mistrzostw Europy w 2002 roku w Moskwie. Kolejny sukces to z³oto na Mistrzostwach Europy w Wilnie w 2003 roku. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w latach Dwukrotny udzia³ w elitarnej Polskiej Lidze Karate Tradycyjnego. Start na XII Mistrzostwach Œwiata w Davos w Szwajcarii w 2004 r. Wójcik ukasz Zawodnik Kluczborskiego Klubu Karate, w którym trenuje od 10 lat. Od 4 lat jest cz³onkiem kadry narodowej, gdzie stanowi g³ówny jej filar. Medalista Mistrzostw Œwiata w Belgradzie 2003 i Davos 2004). Zaj¹³ IV Miejsce w elitarnym Pucharze Œwiata w Warszawie. Trzykrotny Mistrz Europy (Moskwa 2002, Wilno 2003, Skopie 2004). Wielokrotny Mistrz Polski Juniorów i Seniorów. Dwukrotny udzia³ w elitarnej Polskiej Lidze Karate Tradycyjnego. KULTURA Dawid Leszek Utalentowany re yser i scenarzysta, absolwent Wydzia³u Re yserii Pañstwowej Wy szej Szko³y Filmowej w odzi "³ódzkiej filmówki". Jego dokument "Bar na Victorii" opowiadaj¹cy o poszukiwaniu pracy w Anglii przez dwóch mieszkañców Kluczborka, by³ 13 krotnie nagradzany zarówno w kraju jak i za granic¹ (m. in. czterokrotnie otrzyma³ Grand Prix na miêdzynarodowych festiwalach w Polsce i Niemczech). Pozosta³e dokumenty to: "Janek" historia Jana Gumkowskiego - artysty amatora z Kluczborka i "Jest ycie piêkne" o bezdomnych ze stowarzyszenia Barka". Obecnie nakrêci³ swój pierwszy film fabularny "Moje miejsce". który ju wkrótce bêdzie mo na zobaczyæ w Kluczborku. Kêsy Jakub Finalista II edycji IDOLA, gdzie zaj¹³ II miejsce. Œpiewa od ponad dwóch lat. Jego pasj¹ jest muzyka. Swoim udzia³em w I i II edycji IDOLA przyczyni³ siê do promocji naszego miasta. Za swoje najwiêksze osi¹gniêcie uwa a "bycie sob¹". Nemœ Katarzyna Od 6 lat nieprzerwanie zwi¹zana z amatorskim ruchem artystycznym, bra³a udzia³ w wielu konkursach recytatorskich i poetyckich zajmuj¹c zawsze czo³owe miejsca. W latach by³a przewodnicz¹c¹ M³odzie owej Rady Miejskiej w Kluczborku a w roku 2001 przewodnicz¹c¹ Komisji Ochrony Œrodowiska w Sejmiku Dzieciêco - M³odzie owym województwa opolskiego. Poprawa Wojciech Cz³owiek aktywny artystycznie: pisze, komponuje, gra na gitarze oraz œpiewa. Œpiewu uczy³ siê w Pañstwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Opolu oraz na Akademii Muzycznej w Krakowie a obecnie uczy siê w klasie œpiewu œwiatowej s³awy tenora Ka³udiego Ka³udowa. Ma na swoim koncie liczne wystêpy operowe w kraju i zagranic¹ (m. in. we Francji, Belgii, Szwajcarii, Niemczech). 4

4 11 listopada 2004 r. podczas uroczystych obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Janusz Kêdzia oraz Burmistrz Kluczborka Jaros³aw Kielar wrêczyli medale "Zas³u ony dla Kluczborka". Odznaczeni to: Barbara ³obiñska Irena Kowalczyk W³adys³aw Kaczor Pani Barbara ³obiñska od wielu lat wyró nia siê aktywnoœci¹, zaanga owaniem i szlachetn¹ pasj¹ w amatorskiej dzia³alnoœci kulturalnej. Stale wspó³pracuje z organizatorami ró norodnych imprez (Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe, stowarzyszenia) przygotowuj¹c scenariusze i prowadz¹c same imprezy. Jej dzia³alnoœæ zosta³a doceniona wyró nieniami "Zas³u ony Dzia³acz Kultury", "Zas³u ony OpolszczyŸnie", medalem pami¹tkowym w³adz Kluczborka w 1985r., nagrod¹ Marsza³ka Województwa w 2001r., nagrod¹ Burmistrza Miasta Kluczborka w 2002r. i nagrod¹ Starosty rok póÿniej. Od 2000r. p. ³obiñska pe³ni funkcjê sekretarza Kapitu³y d/s oceniania animatorów kultury z powiatu kluczborskiego. W rankingu stron internetowych powiatu kluczborskiego opracowanego przez dziennikarzy i webmasterów Nowej Trybuny Opolskiej (NTO "Powiat w sieci", 19 listopada 2004 r.) strona internetowa Kluczborka zosta³a oceniona na "pi¹tkê". Najwy sz¹ ocenê w rankingu zawdziêcza przede wszystkim du ej liczbie informacji i aktualnoœci, forum, gdzie mog¹ wypowiadaæ siê mieszkañcy, namiarom na urzêdników oraz odsy³aczom do formularzy. Do plusów zaliczono przydatne informacje dla przedsiêbiorców, "lokalny katalog firm" oraz plan miasta z wyszukiwaniem ulic. Strona jest równie w wersji niemieckiej, która mimo, e nie zosta³a rozbudowana, to zawiera g³ównie informacje dla turystów zagranicznych o atrakcjach Kluczborka, zabytkach, historii oraz informacjê o bazie noclegowo-gastronomicznej. biuletyn informacyjny "Zas³u eni dla Kluczborka" Pani Irena Kowalczyk z prac¹ spo³eczn¹ jest zwi¹zana od lat szko³y œredniej, aktywnie dzia³aj¹c w kluczborskiej komendzie hufca ZHP. Za dobr¹ pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ uhonorowano j¹ wielokrotnie ró nymi odznaczeniami: m.in. Odznaka Zas³u ony OpolszczyŸnie. W marcu 1997r. zosta³a przewodnicz¹c¹ Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów Inwalidów - Zarz¹d Rejonowy Kluczbork, któr¹ to funkcjê sprawuje do dnia dzisiejszego. W czasie jej dzia³alnoœci liczebnoœæ cz³onków zwi¹zku wielokrotnie siê zwiêkszy³a. Ma wspania³e pomys³y i umie wspó³pracowaæ z ludÿmi. Jest doskona³ym organizatorem, bardzo lubian¹ i szanowan¹ osob¹. Pan W³adys³aw Kaczor jest radnym ju III kadencjê, co œwiadczy o du ym zaufaniu spo³ecznym. W I i II kadencji by³ cz³onkiem Zarz¹du Miejskiego, obecnie jest wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej. Jako przedstawiciel Rady Miejskiej zosta³ oddelegowany do prac w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Jest zaanga- owanym dzia³aczem Zwi¹zku Inwalidów Wojennych oraz Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku, wyró niony zosta³ wieloma odznaczeniami pañstwowymi. Jest spo³ecznikiem z pasji i zami³owania. Strona www Kluczborka najlepsza w powiecie Jak stwierdzili oceniaj¹cy: "Kluczbork nie ma siê czego wstydziæ, bo jest ciekawy i dobrze poinformowany." Jedynym minusem by³y barwy oraz czarnoszare liternictwo na stronie startowej. Chcia³bym dodaæ, e strona internetowa powsta³a i jest zarz¹dzana przez informatyka urzêdu Jaros³awa Nazarkiewicza, a informacje i aktualnoœci s¹ zamieszczane przez pracowników urzêdu bezpoœrednio na stronie. Serdecznie dziêkuje wszystkim za dobr¹ wspó³pracê i mam nadziejê, e strona Kluczborka stanie siê w przysz³oœci jeszcze lepsza. niemiecka wersja strony internetowej Powsta³a niemiecka wersja strony internetowej Urzêdu Miejskiego w Kluczborku Jest ona skierowana przede wszystkim do turystów oraz inwestorów niemieckojêzycznych odwiedzaj¹cych nasze miasto. Znajduje siê tam m. in. plan miasta z wytyczonymi szlakami pieszymi po zabytkach oraz szlak rekreacyjny po parku miejskim, baza noclegowa i gastronomiczna, atrakcje turystyczne oraz oferta inwestycyjna. 5 Grzegorz B³a ewski Kierownik Referatu Promocji Rozwoju i Integracji Europejskiej Zwracam siê z ogromn¹ proœb¹ do wszystkich o opinie na temat wersji niemieckiej. Pragnê podkreœliæ, e przy powstaniu tej strony pracowali wy³¹cznie pracownicy urzêdu, nie zlecono wykonanie strony adnej firmie z zewn¹trz. Na opinie i konstruktywn¹ krytykê czekam pod adresem Grzegorz B³a ewski

5 Bud et gminy jest aktem prawnym i finansowym, planem dzia³ania gminy, który gromadzi po jednej stronie dochody, a po drugiej wydatki zwi¹zane z dziedzinami podleg³ymi samorz¹dowi gminnemu. Bud et gminy jest wiêc podobny do bud etu rodzinnego, w którym tak e planuje siê uzyskiwanie w ci¹gu roku okreœlonych dochodów i dostosowanych do nich wydatków. Bud et jest uchwalany w formie uchwa³y na rok bud etowy. Uchwalenie bud etu nale y do wy³¹cznej kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu bud etu - do wy³¹cznej kompetencji burmistrza. Jak wygl¹da projekt bud etu Gminy Kluczbork na 2005 rok? Projekt bud etu Gminy Kluczbork na 2005 rok zosta³ opracowany w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw: o samorz¹dzie gminnym, finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego. Planowane dochody na 2005 rok wynosz¹: ,-z³, w tym: - podatki i op³aty ,-z³ - udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochody bud etu pañstwa ,-z³ - dochody z maj¹tku gminy ,-z³ - pozosta³e dochody gminy ,-z³ - subwencje ogólne z bud etu pañstwa ,-z³ - dotacje celowe gminy ,-z³ - œrodki Unii Europejskiej ,-z³ Planowane do realizacji wydatki w 2005 roku musz¹ uwzglêdniaæ przewidywane dochody. Na realizacjê wydatków w 2005 roku przeznaczono kwotê ,-z³. Do wa nych zadañ, na które przeznaczono w projekcie bud etu na 2005 rok znacz¹ce kwoty nale ¹: - budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, na któr¹ zaplanowano ,-z³, - przebudowa targowiska w Kluczborku, z przeznaczeniem na ten cel ,-z³, - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemys³owe ,-z³, - inwestycje w zakresie modernizacji i budowy nowego oœwietlenia ulicznego w kwocie ,-z³, - remonty, modernizacje i inwestycje drogowe ,-z³, - pozosta³e remonty obiektów komunalnych, w tym ratusz, biblioteki, rewitalizacja parku i miasta ,-z³ W ramach wydatków ogó³em, wydatki na inwestycje i remonty stanowi¹ kwotê ,-z³, tj. 22% wydatków ogó³em. Poni ej przedstawiam wa niejsze propozycje zadañ ujêtych w projekcie bud etu na rok 2005: biuletyn informacyjny kilka s³ów o projekcie bud etu gminy na rok remont chodnika od ul. Poniatowskiego i Chrobrego ,-z³, - remont chodnika i jezdni przy ul. Piastowskiej ,-z³, - remont chodnika przy ul. Z. Starego ,-z³, - remont chodników przy ul. Ró anej ,-z³, - remont ulicy A. Bo ka ,-z³, - budowa ulicy Micha³owskiego ,-z³, - budowa chodnika ul. Jana III Sobieskiego ,-z³, - remont parkingu przy cmentarzu o³nierzy radzieckich ,-z³ - remont dróg gminnych osiedla Ossowskiego ,-z³, - budowa chodnika w Ligocie Dolnej ,-z³, - przebudowa drogi ul. Boczna w Ba anach ,-z³, - zakup parkometru (parking i Ratusz) ,-z³, - wymiana oœwietlenia na energooszczêdne ,-z³, - (oszczêdnoœci w op³atach za energiê na drogach i ulicach) - budowa oœwietlenia ul. Fabryczna (II etap) ,-z³, - budowa oœwietlenia ul. D¹browskiego ,-z³, - budowa oœwietlenia ul. Witkacego ,-z³, - budowa oœwietlenia w Bogdañczowicach ,-z³, - remont oœwietlenia "Misteczka Ruchu Drogowego" ,-z³, - bie ¹ce remonty oœwietleniowe ,-z³, - remont obiektów sportowo-rekreacyjnych ,-z³, - remont obiektów oœwiatowych ,-z³. Ponadto zabezpieczamy œrodki finansowe na remonty wiat autobusowych, bie ¹ce utrzymanie dróg wiejskich, bie ¹ce utrzymanie dróg miejskich, remonty mostów i przepustów w kwocie: ,-z³. Inne zadanie to adaptacja by³ej przychodni kolejowej "OLKA" na kompleks biblioteczny oraz remont Ratusza i utworzenie miejsca do obs³ugi mieszkañców ,-z³ W projekcie bud etu zapewniono tak e œrodki na: - oœwiatê i wychowanie (szko³y podstawowe, gimnazja, przedszkola, dowo enie uczniów do szkó³, dokszta³canie nauczycieli, œwietlice wiejskie) z³ - realizacja programu "Szansa" III edycja - prace na rzecz miasta dla osób d³ugotrwale bezrobotnych, korzystaj¹cych z pomocy OPS z³ - wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych, w tym zasi³ków rodzinnych i dodatków do zasi³ków rodzinnych oraz wyp³aty dodatków mieszkaniowych z³ Ponadto w zwi¹zku z zaci¹gniêtymi przez Gminê Kluczbork w latach ubieg³ych kredytami i po yczkami, wykupem obligacji komunalnych oraz kosztami zwi¹zanymi z obs³ug¹ d³ugu Gminy, w projekcie bud etu na 2005 rok konieczne jest zapewnienie na ten cel œrodków w kwocie ,-z³, w tym na: - sp³atê po yczek i kredytów bankowych ,-z³, - wykup obligacji ,-z³, - sp³atê odsetek zwi¹zanymi z zaci¹gniêtymi kredytami i po yczkami oraz emisj¹ obligacji ,-z³.

6 biuletyn informacyjny TABELA EMISJI I SP AT OBLIGACJI z³ z³. Jak wynika z powy szego, Gmina Kluczbork w 2005 roku planuje wydaæ wiêcej pieniêdzy ni zarobi. Ró nica pomiêdzy dochodami w wysokoœci ,- z³ a wydatkami w kwocie ,-z³ stanowi deficyt bud etu Gminy ,-z³. Wynika on g³ównie st¹d, i zaspokojenie potrzeb w ró nych dziedzinach, którymi opiekuje siê Gmina Kluczbork, wymaga wydania wiêcej pieniêdzy, ni Gmina jest w stanie zarobiæ w ci¹gu roku, a wiêc zgromadziæ ich po stronie dochodów. Deficyt w Gminie Kluczbork jest zwi¹zany przede wszystkim z inwestycjami miejskimi i gminnymi, nie ma wiêc charakteru konsumpcyjnego. Pieni¹dze przeznaczane na inwestycje decyduj¹ natomiast o rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork. ród³em pokrycia deficytu bud etu Gminy Kluczbork w kwocie ,-z³ oraz rozchodów bud etu (sp³ata rat kredytów i po yczek) w kwocie ,-z³ s¹ przychody bud etu Gminy Kluczbork na 2005 rok w wysokoœci ,-z³, w tym: - kredyt bankowy w rachunku bie ¹cym z³, Bank PeKaO S.A., - kredyt bankowy d³ugoterminowy z³, - po yczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej z³ W trakcie 2005 roku prowadzone bêd¹ wszelkie mo liwe dzia³ania zmierzaj¹ce do zmniejszenia planowanej kwoty zaci¹ganych kredytów i po yczek, miêdzy innymi przeznaczaj¹c na ten cel ewentualne tzw. "wolne œrodki", uzyskane wy sze dochody, oszczêdnoœci w wydatkach. W projekcie bud etu Gminy Kluczbork na 2005 rok nie uwzglêdniono wielu bardzo wa nych spraw, które nale a³oby zrealizowaæ, w tym: 1.Wymiana sieci wodoci¹gowej w owkowicach z³ 2.Remont drogi i chodników przy ul. Sybiraków z³ 3.Budowa dróg wiejskich w Kuniowie z³ 4.Budowa dróg wiejskich w Bogacicy ul. Szkolna, ul. Wiejska i ul. Kluczborska II etap z³ 5.Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne ul. Jagielloñska (teren po Salezjanach) z³ 6.Budowa zak³adu selekcji sta³ych odpadów z³ 7.Oœwietlenie osiedla domków jednorodzinnych "malarzy" (bez ul. Witkacego ujêtej w projekcie) z³. Podobnie jak w wielu domowych bud etach, czêsto na ró ne potrzeby nie wystarcza œrodków finansowych. Przed³o ony Radzie Miejskiej projekt bud etu na 2005 rok, po zaopiniowaniu przez Komisje Rady omawiany bêdzie na grudniowej sesji bud etowej, na któr¹ chcia³bym pañstwa serdecznie zaprosiæ. Rada Miejska w Kluczborku ma prawo wnosiæ poprawki do bud etu. Szanowni mieszkañcy. Przedstawiany projekt bud etu na 2005 rok jest bud etem trudnym, ale odpowiedzialnym, nie jest bud etem stagnacji, jest bud etem rozwoju. Projekt ten przewiduje pewne ograniczenia œrodków na okreœlone dziedziny, aby zapewniæ realizacjê innych wa nych dla gminy zadañ. Dzisiaj praktyczna ocena realizacji proponowanego bud etu gminy na rok 2005 nie jest ³atwa. Czêsto problemy rozpoczynaj¹ siê w trakcie roku bud etowego. Do najczêœciej wystêpuj¹cych zaliczyæ nale y nap³yw dodatkowych zadañ do gmin, jak e czêsto bez odpowiednich œrodków finansowych na ich realizacjê, czêsto zmieniaj¹ce siê przepisy - ich wadliwa konstrukcja utrudniaj¹ca lub wrêcz uniemo liwiaj¹ca dostosowanie dzia³añ urzêdu do oczekiwañ mieszkañców. S¹ pytania na które w chwili obecnej nie znamy odpowiedzi (np.podzia³ œrodków unijnych, œrodki finansowe z kontraktów wojewódzkich). Mamy nadziejê, e œrodki zaplanowane w bud ecie w pe³ni zaspokoj¹ potrzeby ioczekiwania mieszkañców gminy Kluczbork. Z powa aniem Andrzej Nowak Z-ca Burmistrza 7

7 biuletyn informacyjny Szkolenie dla organizacji pozarz¹dowych Wychodz¹c naprzeciw sugestiom lokalnych organizacji pozarz¹dowych, które dotyczy³y trudnoœci w pozyskiwaniu œrodków pozabud etowych, w³adze Gminy Kluczbork postanowi³y podj¹æ dzia³ania, które chocia w pewnym stopniu za egna³yby ten problem. W tym celu w dniach wrzeœnia i paÿdziernika w godz w Urzêdzie Miejskim odby³o siê szkolenie dla organizacji pozarz¹dowych na temat "PRZYGOTOWANIE WNIO- SKÓW I WSTÊP DO ZARZ DZANIA PROJEK- TAMI UNII EUROPEJSKIEJ". Szkolenie poprowadzi³a Pani Barbara Rzoñca specjalista ds. projektów edukacyjnych z Wojewódzkiego Oœrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego. Koszty szkolenia (120 z³ od osoby) w wiêkszoœci (110 z³ ) zosta³y pokryte z bud etu gminy a pozosta- ³a czêœæ (10 z³ od osoby) to wk³ad jaki wnios³y organizacje. W szkoleniu wziê³o udzia³ piêtnastu przedstawicieli lokalnych stowarzyszeñ, które wczeœniej pisemnie potwierdzi³y chêæ uczestnictwa. Program szkolenia, który mia³ formê stricte warsztatow¹ przedstawia³ siê nastêpuj¹co: Wiadomoœci wstêpne 1. Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej 2. Fundusze Unii Europejskiej /fundusze przedakcesyjne, fundusze strukturalne (m.in. ERDF, EFS), programy operacyjne (SPO RZL, ZRORR) programy edukacyjne SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, M ODZIE, inicjatywy wspólnotowe (EQUAL) 3. Fundusze dla organizacji pozarz¹dowych na projekty zwi¹zane z przeciwdzia³aniem patologiom spo³ecznym, problemom alkoholizmu i narkomanii wœród dzieci, m³odzie y i doros³ych oraz na pracê z m³odzie ¹ trudn¹ i zagro on¹ bezrobociem. 4. Zasady finansowania projektów i programów /prezentacja niezbêdnej dokumentacji/ 5. Przydatne adresy internetowe - gdzie i jak szukaæ informacji o grantach? Przygotowanie projektu 1. Planowanie projektu 2. Harmonogram realizacji projektu 3. Bud et projektu (koszty kwalifikowane i monta finansowy) 4. Przygotowanie wniosku 5. Procedury przedk³adania i zatwierdzania wniosków 6. Kryteria oceny projektu, 7. Zgodnoœæ projektu z polityk¹ unijn¹ 8. Prezentacja wypracowanych projektów Promocja i zarz¹dzanie projektem 1. Promocja projektu 2. Monitorowanie i kontrola projektu 3. Rozliczenie projektu Podsumowanie 1. Alternatywne Ÿród³a finansowania projektu 2. Udzia³ parterów w projekcie 3. Jak znaleÿæ sponsora? 4. Przyk³ady dofinansowanych i zrealizowanych projektów W opinii uczestników szkolenia, by³o ono bardzo potrzebne i naprawdê udane. Wszyscy otrzymali certyfikaty ukoñczenia szkolenia. Takie szkolenie to wa ny i nie jedyny przyk³ad, i kluczborski samorz¹d gminny chce powa nie wspó³pracowaæ z organizacjami pozarz¹dowymi, zdaj¹c sobie sprawê z ich rosn¹cej si³y spo³ecznej. Liczymy, e wspólnie uda siê zrealizowaæ wiele interesuj¹cych projektów, co przekona ludzi, e praca spo³eczna na rzecz œrodowiska lokalnego ma g³êboki sens. wspó³praca gospodarcza z Bad Dürkheim Stowarzyszenie "Polsko-Niemiecko-Ukraiñskie Forum Biznesu Regionów Partnerskich" wystosowa³o list intencyjny do pana Wolfganga Lutza, Burmistrza miasta partnerskiego Bad Dürkheim. Pragnie ono nawi¹zaæ wspó³pracê gospodarcz¹ z niemieckimi firmami i przedsiêbiorstwami w dziedzinie zarówno wymiany informacji jak równie kooperacji z niemieckimi partnerami. Burmistrz Lutz w odpowiedzi przes³anej do Referatu Promocji poinformowa³, e list intencyjny zosta³ przekazany do Izby Przemys³owo - Handlowej oraz Izby Rzemieœlniczej z proœb¹ o zajêcie siê t¹ spraw¹. List zostanie równie opublikowany w biuletynie miejskim Bad Dürkheim. Na koniec burmistrz Lutz podkreœli³, e kontakty na poziomie gospodarczym s¹ dla niego bardzo wa ne i wyrazi³ szczer¹ chêæ wspó³pracy. 8

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 miesiêcznik bezp³atny - nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Wywiad z Prezydentem S³awomirem Pajorem Bêd¹ nowe chodniki Plac zabaw z marzeñ ju nied³ugo strona 4-5 strona 3

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

PO CZYN-ZDRÓJ JEDNAK Z CZNIKIEM Str.7 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 2 (26) 28.05.2008 r. BOISKO PRAWIE GOTOWE RADNI ZADOWOLENI Z PRACY BURMISTRZA Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska g³osowa³a nad

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo