pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina"

Transkrypt

1 biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem Urzêdu Miejskiego w Kluczborku polegaæ bêdzie na organizowaniu i traktowaniu pracowników w taki sposób, który pozwoli im na zaspokojenie ich w³asnych potrzeb i wykorzystaniu wewnêtrznych zdolnoœci, które umo liwi¹ uzyskanie najwy szego poziomu w dzia³aniu indywidualnym i zespo³owym na rzecz Urzêdu Miejskiego w Kluczborku. Na system zarz¹dzania sk³adaæ siê bêdzie: 1) Regulamin organizowania i zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska w Urzêdzie Miejskim w Kluczborku. Celem regulaminu bêdzie ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostêpu do miejsc pracy w urzêdzie. Wdro enie regulaminu uczyni proces zatrudnienia pracowników jasnym i czytelnym dla mieszkañców gminy Kluczbork. Urz¹d Miejski w Kluczborku bêdzie prowadziæ politykê naboru pracowników w oparciu o kryterium fachowoœci. 2) Procedura szkolenia pracowników Urzêdu Miejskiego w Kluczborku. Szkolenie jest niezbêdnym i podstawowym elementem rozwoju kompetencji pracowników Urzêdu. Zostanie wprowadzona ewidencja szkoleñ oraz karta oceny szkolenia przez pracownika w wyniku czego kierownictwo Urzêdu uzyska kompleksow¹ informacjê o efektywnoœci szkoleñ. 3) Regulamin okresowej oceny pracownika. Celem tego dzia³ania jest wprowadzenie mechanizmów sta³ej oceny pracowników urzêdu ze wzglêdu na kryterium fachowoœci. W procedurze oceny bêdzie bra³ udzia³ burmistrz, prze³o ony pracownika i pracownik. przejrzysta gmina So³ectwo Maciejów wraz z Referatem Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej w Urzêdzie Miejskim w Kluczborku z³o y³o wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu "Kultura Bliska". Wnioskowana kwota dotacji wynosi z³. Realizowany w so³ectwie Maciejów projekt "Pszczele domy" przewiduje utworzenie na terenie Pasieki Zarodowej im. ks. dr Jana Dzier ona skansenu, w którym swoje miejsce znajd¹ odrestaurowane ule. W ramach projektu zostanie poddanych renowacji 16 uli, wykonana œcie ka oraz wybudowana altana. Dzia³ania te powinny przynieœæ wzrost atrakcyjnoœci turystycznej Maciejowa oraz zaktywizowaæ lokaln¹ spo³ecznoœæ (wiêkszoœæ zaplanowanych dzia³añ wykonaj¹ sami mieszkañcy wsi). G³ównym celem projektu bêdzie utworzenie na terenie Pasieki skansenu, w którym zostan¹ ustawione odrestaurowane ule, w wyniku czego zostan¹ zachowane dla przysz³ych pokoleñ tradycje pszczelarskie, z których s³ynie Ziemia Kluczborska. W ramach projektu zostanie odrestaurowanych 16 uli (w tym 4 figuralne). Prócz tego zostanie przygotowana œcie ka, wzd³u której rozmieszczone bêd¹ eksponaty, oraz zostanie wybudowana drewniana altana dla odwiedzaj¹cych Pasiekê goœci. Wszystkie te dzia³ania bêd¹ mia³y na celu wzrost atrakcyjnoœci turystycznej Maciejowa, a przez to zwiêkszenie liczby odwiedzaj¹cych tê miejscowoœæ turystów. W tym miejscu nale y zaznaczyæ, e przez Maciejów przebiegaæ bêdzie trasa rowerowa po gminie Kluczbork, której drugi etap zostanie oznakowany w roku Czas trwania obejmie 4 miesi¹ce, tj. od 1 marca do 30 czerwca. Projekt bêdzie realizowany na terenie so- ³ectwa Maciejów, gdzie znajduje siê Pasieka Zarodowa im. ks. dr Jana Dzier ona, która w swoich zasobach posiada 52 ule ró nego typu (w tym 11 niezwykle cennych i efektownych uli figuralnych) dokumentuj¹ce historiê hodowli pszczó³. Celem oceny bêdzie podniesienie wydajnoœci i jakoœci pracy, stworzenie przes³anek decyzji o awansowaniu i nagradzaniu pracownika. Zgodnie z zasad¹ fachowoœci, w instytucjach lokalnych zadania realizowane s¹ przez osoby kompetentne, potrafi¹ce w efektywny sposób wykorzystaæ gminne zasoby dla realizacji celów publicznych oraz coraz lepszej obs³ugi mieszkañców. KARTY US UG W ramach zasady przejrzystoœci Urz¹d Miejski w Kluczborku przygotowuje Karty najczêœciej wykonywanych us³ug. Celem stworzenia kart us³ug jest u³atwienie mieszkañcom za³atwianie spraw w Urzêdzie. Karty us³ug zawieraæ bêd¹ nastêpuj¹ce informacje: nazwa us³ugi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokoœæ op³at, dok³adne okreœlenie miejsca wykonania us³ugi, okreœlenie czasu realizacji us³ugi, informacjê o trybie odwo³awczym, Karty us³ug bêd¹ dostêpne na stronie internetowej gminy oraz na terenie urzêdu w taki sposób aby mieszkaniec bez adnych utrudnieñ móg³ je pozyskaæ. UCHWA A W SPRAWIE PROCEDURY MONITOROWANIA I AKTUALIZACJI STRATEGII GMINY KLUCZBORK W trakcie opracowywania znajduje siê uchwa³a w sprawie procedury monitorowania i aktualizacji Strategii Gminy. Celem uchwa³y bêdzie monitorowanie stanu zawansowania realizacji Strategii i jego zgodnoœci z postawionymi celami. Istot¹ monitorowania jest wyci¹ganie wniosków z tego, co zosta³o i nie zosta³o zrobione. Jest ni¹ tak e modyfikowanie dalszych poczynañ w taki sposób, aby osi¹gn¹æ zak³adany cel w przysz³oœci. Miros³aw Birecki Wydzia³ Administracyjno-Organizacyjny 2

2 So³ectwo Kujakowice Dolne wraz z Referatem Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej w Urzêdzie Miejskim w Kluczborku z³o y³o wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu "Nasz sposób na biedê na wsi". Wnioskowana kwota dotacji wynosi z³. Projekt "Goœcinne Zagrody" - trasa rowerowa szans¹ na tworzenie gospodarstw ekologicznych" przewiduje rozpropagowanie idei tworzenia gospodarstw ekologicznych jako alternatywnego Ÿród³a dochodu oraz stworzenie trwa³ych zwi¹zków miêdzy konsumentem a producentem ywnoœci ekologicznej. W tym celu zostanie oznakowany drugi etap trasy rowerowej wokó³ Kluczborka o d³ugoœci 17,2 km. Trasa biegnie przez biuletyn informacyjny zabytkowa kuÿnia i piekarnia w kuniowie So³ectwo Kuniów wraz z Referatem Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej w Urzêdzie Miejskim w Kluczborku z³o y³o wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu "Kultura Bliska". Wnioskowana kwota dotacji wynosi z³. W ramach projektu "Zabytkowa kuÿnia i piekarnia - wspomnienie dawnych rzemios³" zostanie stworzona kuÿnia i piekarnia na wzór warsztatów tego rzemios³a z XIX wieku, które przybli ¹ m³odemu pokoleniu dawne rzemios³a. Projekt bêdzie realizowany i koordynowany przez so³ectwo Kuniów, które zmierza wykorzystaæ istniej¹ce zasoby kulturowe wsi Kuniów (szcz¹tki XIX wiecznej kuÿni i piekarni). Goœcinne Zagrody Efektami projektu bêd¹: odtworzenie XIX wiecznej kuÿni i piekarni i tym samym ocalenie dziedzictwa kulturowego poprzez promocjê unikalnych i gin¹cych ju rzemios³, stworzenie i wypromowanie produktu regionalnego zwi¹zanego z Kuniowem, tj. "Chleb Kuniowski" i "Podkowa Kuniowa" co przyczyni siê do zwiêkszenia atrakcyjnoœci turystycznej wsi Kuniów, aktywizacja mieszkañców wsi, którzy zostan¹ zaanga owani do realizacji projektu. Okres realizacji projektu to 10 miesiêcy (luty-listopad 2005) a wszelkie prace budowlane i wykoñczeniowe bêd¹ wykonywane w ramach wolontariatu przez mieszkañców wsi Kuniów. Biadacz - Maciejów - owkowice - Kujakowice Dolne (pierwszy etap biegnie od Kluczborka przez B¹ków, Brzezinkê do Biadacza). W ramach projektu odbêd¹ siê równie szkolenia dla rolników chc¹cych przekwalifikowaæ swoje gospodarstwa na gospodarstwa ekologiczne. Przewiduje siê wydanie folderu promocyjnego oraz zorganizowanie pikniku ekologicznego. W realizacji projektu jest przewidziany szeroki udzia³ spo³ecznoœci lokalnej - osób doros³ych oraz dzieci i m³odzie y. Czas trwania projektu to 11 miesiêcy (1 luty - 31 grudnia 2005). Bêdzie on realizowany w czterech so³ectwach gminy Kluczbork - Biadacz, Maciejów, owkowice i Kujakowice Dolne. bawmy siê bez alkoholu 3 Uczniowski Klub Sportowy "Junior" wraz z Gminnym Centrum Informacji w Kluczborku z³o y³ wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu "Nasz sposób na biedê na wsi". Wnioskowana kwota dotacji wynosi z³. Projekt pod tytu³em "Bawmy siê bez alkoholu" zrealizowany bêdzie przez Uczniowski Klub Sportowy "Junior" i obejmie on swoim dzia³aniem m³odzie zrzeszon¹ w Uczniowskim Klubie Sportowym "Junior", jak równie wszystkich chêtnych niezrzeszonych. Zadaniem programu jest zintegrowanie m³odzie y poprzez zajêcia sportowo-rekreacyjne, maj¹ce na celu propagowanie sportu, i zwiêkszenie szans m³odzie y na podjêcie nauki w tym kierunku. Zadania powinny byæ osi¹gniête poprzez zagospodarowanie czasu wolnego m³odzie y w formie treningów, zabaw rekreacyjno-sportowych, udzia³u w rozgrywkach pi³karskich i spotkaniach w œwietlicach wiejskich oraz zaanga owanie m³odzie y w przygotowywanie imprez masowych. Zajêcia prowadzone bêd¹ przez osoby do tego przeszkolone, i posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne. Czêœæ zajêæ planujemy zorganizowaæ na œwie ym powietrzu z wykorzystaniem boisk sportowych nale ¹cych do szkó³ wiejskich oraz z krytego basenu. Zajêcia bêd¹ prowadzone dwa razy w tygodniu, po 2 godziny, w poszczególnych grupach. ¹czny czas zajêæ ze wszystkimi szeœcioma grupami wyniesie 600 godzin. Zajêcia prowadzone bêd¹ w szeœciu grupach: B¹ków (dwie grupy), Smardy, Kuniów, Bogacica, Kujakowice Górne. W zajêciach weÿmie udzia³ ogó³em 158 osób w przedziale wiekowym od 7 do 18 lat.

3 Leszek Dawid, mieszkaniec Kluczborka, utalentowany re yser i scenarzysta, absolwent Wydzia³u Re yserii "³ódzkiej filmówki", stypendysta Burmistrza Kluczborka w dziedzinie kultury, otrzyma³ nominacjê do PASZPORTU POLITYKI w kategorii film. Nominacjê otrzyma³ za dokument "Bar na Victorii", który by³ ju 14-krotnie nagradzany zarówno w kraju jak i za granic¹ (m. in. czterokrotnie otrzyma³ Grand Prix na miêdzynarodowych festiwalach w Polsce i Niemczech). Pozostali nominowani to Magdalena Piekorz za film "Prêgi" oraz Wojtek Smarzowski za film "Wesele". Wszyscy nominowani zostan¹ zaproszeni na galê, podczas której zostan¹ og³oszeni zwyciêzcy. Film "Bar na Victorii" opowiada o poszukiwaniu pracy w Anglii przez dwóch mieszkañców Kluczborka, którym podczas poszukiwania pracy towarzyszy przez ca³y czas sam re yser. biuletyn informacyjny LESZEK DAWID nominowany do "PASZPORTU POLITYKI" Film bêdzie mo na zobaczyæ wkrótce w TVP. Pozosta³e dokumenty Leszka Dawida to: "Janek" historia Jana Gumkowskiego - artysty amatora z Kluczborka i "Jest ycie piêkne" o bezdomnych ze stowarzyszenia Barka. Obecnie nakrêci³ swój pierwszy film fabularny "Moje miejsce". który ju wkrótce bêdzie mo na zobaczyæ w Kluczborku. Zapraszam serdecznie na oficjaln¹ stronê "POLITYKI" gdzie mo na przeczytaæ wszystko o nominowanych jak równie recenzje ich filmów. Grzegorz B³a ewski Referat Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej Stypendia 2004 dla osób promuj¹cych KLUCZBORK SPORT Bochyñska Sonia P³ywack¹ przygodê rozpoczê³a w 1999 r. Ju w 2003 roku zdoby³a srebrny medal na 200 m stylem dowolnym podczas Zimowych Mistrzostw Polski 13 latków. W 2004 r. podczas Mistrzostw Polski zdoby³a 6 medali srebrnych i 1 br¹zowy. Obecnie jest zawodniczk¹ Kadry Narodowej Juniorów M³odszych. Zosta³a powo³ana przez Polski Zwi¹zek P³ywacki na zawody miêdzynarodowe, które odbywa³y siê na Cyprze i S³owacji. Mongia³o Magdalena P³ywa wyczynowo od 1997 roku. Od tamtego czasu wielokrotnie zajê³a miejsca od 1 do 3 w zawodach p³ywackich. Na Mistrzostwach Polski w roku 2000, 2003 i 2004 zdoby³a w sumie 13 medali, z których najcenniejsze s¹ z³oto w 2000 i 2003 roku. W 2004 roku bra³a udzia³ w Spartakiadzie M³odzie y w Rendsburg w Niemczech, gdzie zdoby³a 7 z³otych medali. Obecnie jest zawodniczk¹ Kadry Narodowej Juniorów. Radwañski ukasz Zawodnik Kluczborskiego Klubu Karate, w którym trenuje od 14 lat. Dwukrotny z³oty medalista Mistrzostw Europy w 2002 roku w Moskwie. Kolejny sukces to z³oto na Mistrzostwach Europy w Wilnie w 2003 roku. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w latach Dwukrotny udzia³ w elitarnej Polskiej Lidze Karate Tradycyjnego. Start na XII Mistrzostwach Œwiata w Davos w Szwajcarii w 2004 r. Wójcik ukasz Zawodnik Kluczborskiego Klubu Karate, w którym trenuje od 10 lat. Od 4 lat jest cz³onkiem kadry narodowej, gdzie stanowi g³ówny jej filar. Medalista Mistrzostw Œwiata w Belgradzie 2003 i Davos 2004). Zaj¹³ IV Miejsce w elitarnym Pucharze Œwiata w Warszawie. Trzykrotny Mistrz Europy (Moskwa 2002, Wilno 2003, Skopie 2004). Wielokrotny Mistrz Polski Juniorów i Seniorów. Dwukrotny udzia³ w elitarnej Polskiej Lidze Karate Tradycyjnego. KULTURA Dawid Leszek Utalentowany re yser i scenarzysta, absolwent Wydzia³u Re yserii Pañstwowej Wy szej Szko³y Filmowej w odzi "³ódzkiej filmówki". Jego dokument "Bar na Victorii" opowiadaj¹cy o poszukiwaniu pracy w Anglii przez dwóch mieszkañców Kluczborka, by³ 13 krotnie nagradzany zarówno w kraju jak i za granic¹ (m. in. czterokrotnie otrzyma³ Grand Prix na miêdzynarodowych festiwalach w Polsce i Niemczech). Pozosta³e dokumenty to: "Janek" historia Jana Gumkowskiego - artysty amatora z Kluczborka i "Jest ycie piêkne" o bezdomnych ze stowarzyszenia Barka". Obecnie nakrêci³ swój pierwszy film fabularny "Moje miejsce". który ju wkrótce bêdzie mo na zobaczyæ w Kluczborku. Kêsy Jakub Finalista II edycji IDOLA, gdzie zaj¹³ II miejsce. Œpiewa od ponad dwóch lat. Jego pasj¹ jest muzyka. Swoim udzia³em w I i II edycji IDOLA przyczyni³ siê do promocji naszego miasta. Za swoje najwiêksze osi¹gniêcie uwa a "bycie sob¹". Nemœ Katarzyna Od 6 lat nieprzerwanie zwi¹zana z amatorskim ruchem artystycznym, bra³a udzia³ w wielu konkursach recytatorskich i poetyckich zajmuj¹c zawsze czo³owe miejsca. W latach by³a przewodnicz¹c¹ M³odzie owej Rady Miejskiej w Kluczborku a w roku 2001 przewodnicz¹c¹ Komisji Ochrony Œrodowiska w Sejmiku Dzieciêco - M³odzie owym województwa opolskiego. Poprawa Wojciech Cz³owiek aktywny artystycznie: pisze, komponuje, gra na gitarze oraz œpiewa. Œpiewu uczy³ siê w Pañstwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Opolu oraz na Akademii Muzycznej w Krakowie a obecnie uczy siê w klasie œpiewu œwiatowej s³awy tenora Ka³udiego Ka³udowa. Ma na swoim koncie liczne wystêpy operowe w kraju i zagranic¹ (m. in. we Francji, Belgii, Szwajcarii, Niemczech). 4

4 11 listopada 2004 r. podczas uroczystych obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Janusz Kêdzia oraz Burmistrz Kluczborka Jaros³aw Kielar wrêczyli medale "Zas³u ony dla Kluczborka". Odznaczeni to: Barbara ³obiñska Irena Kowalczyk W³adys³aw Kaczor Pani Barbara ³obiñska od wielu lat wyró nia siê aktywnoœci¹, zaanga owaniem i szlachetn¹ pasj¹ w amatorskiej dzia³alnoœci kulturalnej. Stale wspó³pracuje z organizatorami ró norodnych imprez (Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe, stowarzyszenia) przygotowuj¹c scenariusze i prowadz¹c same imprezy. Jej dzia³alnoœæ zosta³a doceniona wyró nieniami "Zas³u ony Dzia³acz Kultury", "Zas³u ony OpolszczyŸnie", medalem pami¹tkowym w³adz Kluczborka w 1985r., nagrod¹ Marsza³ka Województwa w 2001r., nagrod¹ Burmistrza Miasta Kluczborka w 2002r. i nagrod¹ Starosty rok póÿniej. Od 2000r. p. ³obiñska pe³ni funkcjê sekretarza Kapitu³y d/s oceniania animatorów kultury z powiatu kluczborskiego. W rankingu stron internetowych powiatu kluczborskiego opracowanego przez dziennikarzy i webmasterów Nowej Trybuny Opolskiej (NTO "Powiat w sieci", 19 listopada 2004 r.) strona internetowa Kluczborka zosta³a oceniona na "pi¹tkê". Najwy sz¹ ocenê w rankingu zawdziêcza przede wszystkim du ej liczbie informacji i aktualnoœci, forum, gdzie mog¹ wypowiadaæ siê mieszkañcy, namiarom na urzêdników oraz odsy³aczom do formularzy. Do plusów zaliczono przydatne informacje dla przedsiêbiorców, "lokalny katalog firm" oraz plan miasta z wyszukiwaniem ulic. Strona jest równie w wersji niemieckiej, która mimo, e nie zosta³a rozbudowana, to zawiera g³ównie informacje dla turystów zagranicznych o atrakcjach Kluczborka, zabytkach, historii oraz informacjê o bazie noclegowo-gastronomicznej. biuletyn informacyjny "Zas³u eni dla Kluczborka" Pani Irena Kowalczyk z prac¹ spo³eczn¹ jest zwi¹zana od lat szko³y œredniej, aktywnie dzia³aj¹c w kluczborskiej komendzie hufca ZHP. Za dobr¹ pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ uhonorowano j¹ wielokrotnie ró nymi odznaczeniami: m.in. Odznaka Zas³u ony OpolszczyŸnie. W marcu 1997r. zosta³a przewodnicz¹c¹ Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów Inwalidów - Zarz¹d Rejonowy Kluczbork, któr¹ to funkcjê sprawuje do dnia dzisiejszego. W czasie jej dzia³alnoœci liczebnoœæ cz³onków zwi¹zku wielokrotnie siê zwiêkszy³a. Ma wspania³e pomys³y i umie wspó³pracowaæ z ludÿmi. Jest doskona³ym organizatorem, bardzo lubian¹ i szanowan¹ osob¹. Pan W³adys³aw Kaczor jest radnym ju III kadencjê, co œwiadczy o du ym zaufaniu spo³ecznym. W I i II kadencji by³ cz³onkiem Zarz¹du Miejskiego, obecnie jest wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej. Jako przedstawiciel Rady Miejskiej zosta³ oddelegowany do prac w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Jest zaanga- owanym dzia³aczem Zwi¹zku Inwalidów Wojennych oraz Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku, wyró niony zosta³ wieloma odznaczeniami pañstwowymi. Jest spo³ecznikiem z pasji i zami³owania. Strona www Kluczborka najlepsza w powiecie Jak stwierdzili oceniaj¹cy: "Kluczbork nie ma siê czego wstydziæ, bo jest ciekawy i dobrze poinformowany." Jedynym minusem by³y barwy oraz czarnoszare liternictwo na stronie startowej. Chcia³bym dodaæ, e strona internetowa powsta³a i jest zarz¹dzana przez informatyka urzêdu Jaros³awa Nazarkiewicza, a informacje i aktualnoœci s¹ zamieszczane przez pracowników urzêdu bezpoœrednio na stronie. Serdecznie dziêkuje wszystkim za dobr¹ wspó³pracê i mam nadziejê, e strona Kluczborka stanie siê w przysz³oœci jeszcze lepsza. niemiecka wersja strony internetowej Powsta³a niemiecka wersja strony internetowej Urzêdu Miejskiego w Kluczborku Jest ona skierowana przede wszystkim do turystów oraz inwestorów niemieckojêzycznych odwiedzaj¹cych nasze miasto. Znajduje siê tam m. in. plan miasta z wytyczonymi szlakami pieszymi po zabytkach oraz szlak rekreacyjny po parku miejskim, baza noclegowa i gastronomiczna, atrakcje turystyczne oraz oferta inwestycyjna. 5 Grzegorz B³a ewski Kierownik Referatu Promocji Rozwoju i Integracji Europejskiej Zwracam siê z ogromn¹ proœb¹ do wszystkich o opinie na temat wersji niemieckiej. Pragnê podkreœliæ, e przy powstaniu tej strony pracowali wy³¹cznie pracownicy urzêdu, nie zlecono wykonanie strony adnej firmie z zewn¹trz. Na opinie i konstruktywn¹ krytykê czekam pod adresem Grzegorz B³a ewski

5 Bud et gminy jest aktem prawnym i finansowym, planem dzia³ania gminy, który gromadzi po jednej stronie dochody, a po drugiej wydatki zwi¹zane z dziedzinami podleg³ymi samorz¹dowi gminnemu. Bud et gminy jest wiêc podobny do bud etu rodzinnego, w którym tak e planuje siê uzyskiwanie w ci¹gu roku okreœlonych dochodów i dostosowanych do nich wydatków. Bud et jest uchwalany w formie uchwa³y na rok bud etowy. Uchwalenie bud etu nale y do wy³¹cznej kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu bud etu - do wy³¹cznej kompetencji burmistrza. Jak wygl¹da projekt bud etu Gminy Kluczbork na 2005 rok? Projekt bud etu Gminy Kluczbork na 2005 rok zosta³ opracowany w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw: o samorz¹dzie gminnym, finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego. Planowane dochody na 2005 rok wynosz¹: ,-z³, w tym: - podatki i op³aty ,-z³ - udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochody bud etu pañstwa ,-z³ - dochody z maj¹tku gminy ,-z³ - pozosta³e dochody gminy ,-z³ - subwencje ogólne z bud etu pañstwa ,-z³ - dotacje celowe gminy ,-z³ - œrodki Unii Europejskiej ,-z³ Planowane do realizacji wydatki w 2005 roku musz¹ uwzglêdniaæ przewidywane dochody. Na realizacjê wydatków w 2005 roku przeznaczono kwotê ,-z³. Do wa nych zadañ, na które przeznaczono w projekcie bud etu na 2005 rok znacz¹ce kwoty nale ¹: - budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, na któr¹ zaplanowano ,-z³, - przebudowa targowiska w Kluczborku, z przeznaczeniem na ten cel ,-z³, - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemys³owe ,-z³, - inwestycje w zakresie modernizacji i budowy nowego oœwietlenia ulicznego w kwocie ,-z³, - remonty, modernizacje i inwestycje drogowe ,-z³, - pozosta³e remonty obiektów komunalnych, w tym ratusz, biblioteki, rewitalizacja parku i miasta ,-z³ W ramach wydatków ogó³em, wydatki na inwestycje i remonty stanowi¹ kwotê ,-z³, tj. 22% wydatków ogó³em. Poni ej przedstawiam wa niejsze propozycje zadañ ujêtych w projekcie bud etu na rok 2005: biuletyn informacyjny kilka s³ów o projekcie bud etu gminy na rok remont chodnika od ul. Poniatowskiego i Chrobrego ,-z³, - remont chodnika i jezdni przy ul. Piastowskiej ,-z³, - remont chodnika przy ul. Z. Starego ,-z³, - remont chodników przy ul. Ró anej ,-z³, - remont ulicy A. Bo ka ,-z³, - budowa ulicy Micha³owskiego ,-z³, - budowa chodnika ul. Jana III Sobieskiego ,-z³, - remont parkingu przy cmentarzu o³nierzy radzieckich ,-z³ - remont dróg gminnych osiedla Ossowskiego ,-z³, - budowa chodnika w Ligocie Dolnej ,-z³, - przebudowa drogi ul. Boczna w Ba anach ,-z³, - zakup parkometru (parking i Ratusz) ,-z³, - wymiana oœwietlenia na energooszczêdne ,-z³, - (oszczêdnoœci w op³atach za energiê na drogach i ulicach) - budowa oœwietlenia ul. Fabryczna (II etap) ,-z³, - budowa oœwietlenia ul. D¹browskiego ,-z³, - budowa oœwietlenia ul. Witkacego ,-z³, - budowa oœwietlenia w Bogdañczowicach ,-z³, - remont oœwietlenia "Misteczka Ruchu Drogowego" ,-z³, - bie ¹ce remonty oœwietleniowe ,-z³, - remont obiektów sportowo-rekreacyjnych ,-z³, - remont obiektów oœwiatowych ,-z³. Ponadto zabezpieczamy œrodki finansowe na remonty wiat autobusowych, bie ¹ce utrzymanie dróg wiejskich, bie ¹ce utrzymanie dróg miejskich, remonty mostów i przepustów w kwocie: ,-z³. Inne zadanie to adaptacja by³ej przychodni kolejowej "OLKA" na kompleks biblioteczny oraz remont Ratusza i utworzenie miejsca do obs³ugi mieszkañców ,-z³ W projekcie bud etu zapewniono tak e œrodki na: - oœwiatê i wychowanie (szko³y podstawowe, gimnazja, przedszkola, dowo enie uczniów do szkó³, dokszta³canie nauczycieli, œwietlice wiejskie) z³ - realizacja programu "Szansa" III edycja - prace na rzecz miasta dla osób d³ugotrwale bezrobotnych, korzystaj¹cych z pomocy OPS z³ - wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych, w tym zasi³ków rodzinnych i dodatków do zasi³ków rodzinnych oraz wyp³aty dodatków mieszkaniowych z³ Ponadto w zwi¹zku z zaci¹gniêtymi przez Gminê Kluczbork w latach ubieg³ych kredytami i po yczkami, wykupem obligacji komunalnych oraz kosztami zwi¹zanymi z obs³ug¹ d³ugu Gminy, w projekcie bud etu na 2005 rok konieczne jest zapewnienie na ten cel œrodków w kwocie ,-z³, w tym na: - sp³atê po yczek i kredytów bankowych ,-z³, - wykup obligacji ,-z³, - sp³atê odsetek zwi¹zanymi z zaci¹gniêtymi kredytami i po yczkami oraz emisj¹ obligacji ,-z³.

6 biuletyn informacyjny TABELA EMISJI I SP AT OBLIGACJI z³ z³. Jak wynika z powy szego, Gmina Kluczbork w 2005 roku planuje wydaæ wiêcej pieniêdzy ni zarobi. Ró nica pomiêdzy dochodami w wysokoœci ,- z³ a wydatkami w kwocie ,-z³ stanowi deficyt bud etu Gminy ,-z³. Wynika on g³ównie st¹d, i zaspokojenie potrzeb w ró nych dziedzinach, którymi opiekuje siê Gmina Kluczbork, wymaga wydania wiêcej pieniêdzy, ni Gmina jest w stanie zarobiæ w ci¹gu roku, a wiêc zgromadziæ ich po stronie dochodów. Deficyt w Gminie Kluczbork jest zwi¹zany przede wszystkim z inwestycjami miejskimi i gminnymi, nie ma wiêc charakteru konsumpcyjnego. Pieni¹dze przeznaczane na inwestycje decyduj¹ natomiast o rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork. ród³em pokrycia deficytu bud etu Gminy Kluczbork w kwocie ,-z³ oraz rozchodów bud etu (sp³ata rat kredytów i po yczek) w kwocie ,-z³ s¹ przychody bud etu Gminy Kluczbork na 2005 rok w wysokoœci ,-z³, w tym: - kredyt bankowy w rachunku bie ¹cym z³, Bank PeKaO S.A., - kredyt bankowy d³ugoterminowy z³, - po yczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej z³ W trakcie 2005 roku prowadzone bêd¹ wszelkie mo liwe dzia³ania zmierzaj¹ce do zmniejszenia planowanej kwoty zaci¹ganych kredytów i po yczek, miêdzy innymi przeznaczaj¹c na ten cel ewentualne tzw. "wolne œrodki", uzyskane wy sze dochody, oszczêdnoœci w wydatkach. W projekcie bud etu Gminy Kluczbork na 2005 rok nie uwzglêdniono wielu bardzo wa nych spraw, które nale a³oby zrealizowaæ, w tym: 1.Wymiana sieci wodoci¹gowej w owkowicach z³ 2.Remont drogi i chodników przy ul. Sybiraków z³ 3.Budowa dróg wiejskich w Kuniowie z³ 4.Budowa dróg wiejskich w Bogacicy ul. Szkolna, ul. Wiejska i ul. Kluczborska II etap z³ 5.Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne ul. Jagielloñska (teren po Salezjanach) z³ 6.Budowa zak³adu selekcji sta³ych odpadów z³ 7.Oœwietlenie osiedla domków jednorodzinnych "malarzy" (bez ul. Witkacego ujêtej w projekcie) z³. Podobnie jak w wielu domowych bud etach, czêsto na ró ne potrzeby nie wystarcza œrodków finansowych. Przed³o ony Radzie Miejskiej projekt bud etu na 2005 rok, po zaopiniowaniu przez Komisje Rady omawiany bêdzie na grudniowej sesji bud etowej, na któr¹ chcia³bym pañstwa serdecznie zaprosiæ. Rada Miejska w Kluczborku ma prawo wnosiæ poprawki do bud etu. Szanowni mieszkañcy. Przedstawiany projekt bud etu na 2005 rok jest bud etem trudnym, ale odpowiedzialnym, nie jest bud etem stagnacji, jest bud etem rozwoju. Projekt ten przewiduje pewne ograniczenia œrodków na okreœlone dziedziny, aby zapewniæ realizacjê innych wa nych dla gminy zadañ. Dzisiaj praktyczna ocena realizacji proponowanego bud etu gminy na rok 2005 nie jest ³atwa. Czêsto problemy rozpoczynaj¹ siê w trakcie roku bud etowego. Do najczêœciej wystêpuj¹cych zaliczyæ nale y nap³yw dodatkowych zadañ do gmin, jak e czêsto bez odpowiednich œrodków finansowych na ich realizacjê, czêsto zmieniaj¹ce siê przepisy - ich wadliwa konstrukcja utrudniaj¹ca lub wrêcz uniemo liwiaj¹ca dostosowanie dzia³añ urzêdu do oczekiwañ mieszkañców. S¹ pytania na które w chwili obecnej nie znamy odpowiedzi (np.podzia³ œrodków unijnych, œrodki finansowe z kontraktów wojewódzkich). Mamy nadziejê, e œrodki zaplanowane w bud ecie w pe³ni zaspokoj¹ potrzeby ioczekiwania mieszkañców gminy Kluczbork. Z powa aniem Andrzej Nowak Z-ca Burmistrza 7

7 biuletyn informacyjny Szkolenie dla organizacji pozarz¹dowych Wychodz¹c naprzeciw sugestiom lokalnych organizacji pozarz¹dowych, które dotyczy³y trudnoœci w pozyskiwaniu œrodków pozabud etowych, w³adze Gminy Kluczbork postanowi³y podj¹æ dzia³ania, które chocia w pewnym stopniu za egna³yby ten problem. W tym celu w dniach wrzeœnia i paÿdziernika w godz w Urzêdzie Miejskim odby³o siê szkolenie dla organizacji pozarz¹dowych na temat "PRZYGOTOWANIE WNIO- SKÓW I WSTÊP DO ZARZ DZANIA PROJEK- TAMI UNII EUROPEJSKIEJ". Szkolenie poprowadzi³a Pani Barbara Rzoñca specjalista ds. projektów edukacyjnych z Wojewódzkiego Oœrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego. Koszty szkolenia (120 z³ od osoby) w wiêkszoœci (110 z³ ) zosta³y pokryte z bud etu gminy a pozosta- ³a czêœæ (10 z³ od osoby) to wk³ad jaki wnios³y organizacje. W szkoleniu wziê³o udzia³ piêtnastu przedstawicieli lokalnych stowarzyszeñ, które wczeœniej pisemnie potwierdzi³y chêæ uczestnictwa. Program szkolenia, który mia³ formê stricte warsztatow¹ przedstawia³ siê nastêpuj¹co: Wiadomoœci wstêpne 1. Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej 2. Fundusze Unii Europejskiej /fundusze przedakcesyjne, fundusze strukturalne (m.in. ERDF, EFS), programy operacyjne (SPO RZL, ZRORR) programy edukacyjne SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, M ODZIE, inicjatywy wspólnotowe (EQUAL) 3. Fundusze dla organizacji pozarz¹dowych na projekty zwi¹zane z przeciwdzia³aniem patologiom spo³ecznym, problemom alkoholizmu i narkomanii wœród dzieci, m³odzie y i doros³ych oraz na pracê z m³odzie ¹ trudn¹ i zagro on¹ bezrobociem. 4. Zasady finansowania projektów i programów /prezentacja niezbêdnej dokumentacji/ 5. Przydatne adresy internetowe - gdzie i jak szukaæ informacji o grantach? Przygotowanie projektu 1. Planowanie projektu 2. Harmonogram realizacji projektu 3. Bud et projektu (koszty kwalifikowane i monta finansowy) 4. Przygotowanie wniosku 5. Procedury przedk³adania i zatwierdzania wniosków 6. Kryteria oceny projektu, 7. Zgodnoœæ projektu z polityk¹ unijn¹ 8. Prezentacja wypracowanych projektów Promocja i zarz¹dzanie projektem 1. Promocja projektu 2. Monitorowanie i kontrola projektu 3. Rozliczenie projektu Podsumowanie 1. Alternatywne Ÿród³a finansowania projektu 2. Udzia³ parterów w projekcie 3. Jak znaleÿæ sponsora? 4. Przyk³ady dofinansowanych i zrealizowanych projektów W opinii uczestników szkolenia, by³o ono bardzo potrzebne i naprawdê udane. Wszyscy otrzymali certyfikaty ukoñczenia szkolenia. Takie szkolenie to wa ny i nie jedyny przyk³ad, i kluczborski samorz¹d gminny chce powa nie wspó³pracowaæ z organizacjami pozarz¹dowymi, zdaj¹c sobie sprawê z ich rosn¹cej si³y spo³ecznej. Liczymy, e wspólnie uda siê zrealizowaæ wiele interesuj¹cych projektów, co przekona ludzi, e praca spo³eczna na rzecz œrodowiska lokalnego ma g³êboki sens. wspó³praca gospodarcza z Bad Dürkheim Stowarzyszenie "Polsko-Niemiecko-Ukraiñskie Forum Biznesu Regionów Partnerskich" wystosowa³o list intencyjny do pana Wolfganga Lutza, Burmistrza miasta partnerskiego Bad Dürkheim. Pragnie ono nawi¹zaæ wspó³pracê gospodarcz¹ z niemieckimi firmami i przedsiêbiorstwami w dziedzinie zarówno wymiany informacji jak równie kooperacji z niemieckimi partnerami. Burmistrz Lutz w odpowiedzi przes³anej do Referatu Promocji poinformowa³, e list intencyjny zosta³ przekazany do Izby Przemys³owo - Handlowej oraz Izby Rzemieœlniczej z proœb¹ o zajêcie siê t¹ spraw¹. List zostanie równie opublikowany w biuletynie miejskim Bad Dürkheim. Na koniec burmistrz Lutz podkreœli³, e kontakty na poziomie gospodarczym s¹ dla niego bardzo wa ne i wyrazi³ szczer¹ chêæ wspó³pracy. 8

8 biuletyn informacyjny ODBY³o siê... WRZESIEÑ, PA DZIERNIK, LISTOPAD WRZEŒIEÑ "Œwiêto plonów - Do- ynki gminne". Organizator: Rada So³ecka wsi Bogacica, Kluczborski Dom Kultury, miejsce: Bogacica Powiatowe obchody œwiêta plonów we wsi Proœlice (gm. Byczyna) godz Steffan Möller uczestnik programu "Europa da siê lubiæ" by³ goœciem w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Kluczborku godz I Konkurs zbierania grzybów. Organizatorzy: Nadleœnictwo Kluczbork i kluczborskie Ko³o Ligi Kobiet Polskich, miejsce: Ba any godz Fina³y konkursu Miss Kulis. Organizatorzy: "Kulisy Powiatu Kluczbork- Olesno", Oœrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, miejsce: hala widowiskowo sportowa. IX - XI " Hieroglify - œwiête znaki egipskie ". Organizator Muzeum im. J. Dzier ona, miejsce: Muzeum im. J. Dzier ona. PA DZIERNIK " Festiwal piwa - OKTOBERFEST " Organizator: Rada So³ecka w Kuniowie, miejsce: Kuniów (boisko sportowe) Œwiêto Pieczonego Ziemniaka. Organizator: Œrodowiskowy Dom Samopomocy, miejsce: plebania parafii MBWW "Dreams and Teams" W ramach programu odby³y siê szkolenia uczniów i nauczycieli, w wyniku których m³odzi ludzie nabyli umiejêtnoœci organizacyjne, negocjacyjne i przywódcze, pracy w grupie i ze œrodowiskiem lokalnym. Bezpoœrednim efektem takiego szkolenia by³o zorganizowanie przez jego uczestników festiwalu sportu, który odby³ siê w hali Oœrodka Sportu i Rekreacji. Organizatorzy: Oœrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, British Council, miejsce: Oœrodek Wypoczynkowo-Turystyczny w B¹kowie, hala widowiskowo sportowa OSiR godz Dzieñ Seniora. Organizatorzy: Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, miejsce: sala gimnastyczna Publicznego Gimnazjum nr Puchar Polski w Karate Tradycyjnym. Organizatorzy: Kluczborski Klub Karate, Oœrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, miejsce: hala widowiskowo sportowa godz Uroczysta inauguracja roku akademickiego w ramach Uniwersytetu III Wieku. Organizatorzy: Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku, Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, miejsce: aula Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku godz Koncert charytatywny pod has³em ZA- GRAJMY PAWE KOWI. Organizatorzy: Kluczborska Rada M³odzie y, Klub Spotkañ Kulturalnych "EMAUS", Towarzystwo Przyjació³ Dzieci, Œwietlica PARASOL, Stowarzyszenie DZIEWIÊÆSI, OSiR, miejsce: hala widowiskowo sportowa OSiR. X - XI "Krzy w symbolice i kulturze wsi œl¹skiej", miejsce: Muzeum im. J. Dzier ona LISTOPAD godz spektakl pt. "DON PASQUALE" w wykonaniu Polskiej Opery Kameralnej. Organizator: Oœrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, miejsce: hala widowiskowo - sportowa Uroczyste obchody œwiêta Niepodleg³oœci. Msza okolicznoœciowa w koœciele NSPJ 9 oraz koncert okolicznoœciowy " eby Polska by³a Polsk¹", podczas którego zosta³y wrêczone medale "Zas³u ony dla Kluczborka", oraz stypendia dla osób promuj¹cych miasto Kluczbork. Organizatorzy Urz¹d Miejski, OSiR Kluczbork, KDK oraz Starostwo Powiatowe godz Podsumowanie sezonu rowerowego organizowanego przez Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kluczborku, miejsce: Rynek-Ratusz godz VI Powiatowa Edycja Mini Playback Show. Organizator: M³odzie owy Dom Kultury, miejsce: sala kameralna M³odzie owego Domu Kultury godz " Poezja Lokalnych Poetów" - wieczór poetycki: A. Chrobot, J. Gumkowskiego, L. I. Wêglarz. Organizator: Kluczborski Dom Kultury, miejsce: Klub KROKUS godz. 10:00 VI Otwarte Mistrzostwa Szachowe o Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Kluczborku, miejsce: aula Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych przy ul. Mickiewicza Miêdzynarodowy Turniej Karate Tradycyjnego o puchar Burmistrza Miasta Kluczborka Organizator: Kluczborski Klub Karate, Oœrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, miejsce: hala widowiskowo - sportowa odby³a siê Inauguracja Kluczborskiej Ligi Halowej Pi³ki No nej o Puchar Burmistrza Miasta Kluczborka Startuje 17 dru yn: GOLDEN, FLAXPOL, PROFIL, STARO- STWO POWIATOWE, CARGO, CHEMPEST, ROLUŒ, ALPHA, MKS KLUCZBORK, HETMAN TEAM BYCZYNA, BRYGADA KRYZYS, LZS KUJAKOWICE, VASCO, SIEGENIA - AUBI, OGNISKO, KUNY, WAGREM

9 biuletyn informacyjny KALENDARIUM IMPREZ GRUDZIEÑ godz "Miko³aj Dzieciom". Organizator: Kluczborski Dom Kultury, Oœrodek Sportu i Rekreacji, miejsce: hala widowiskowo - sportowa godz XIV Konkurs Fotograficzny "Zabytki Drewnianej Architektury Ziemi Kluczborskiej" - wystawa pokonkursowa - otwarcie. Organizator: Kluczborski Dom Kultury, miejsce: klub KROKUS godz VI Powiatowy Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej. Organizator: M³odzie owy Dom Kultury, miejsce: sala kameralna M³odzie owego Domu Kultury ul. Damrota godz Powiatowe spotkania taneczne "Pierwszy Krok Taneczny" Organizator: Kluczborski Dom Kultury, miejsce: sala kameralna KDK godz Spotkanie kolêdowe przy wigilijnym stole po³¹czone z inscenizacj¹ bajki J. Ch. Andersena "Dziewczynka z zapa³kami". Organizator: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, miejsce: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna - CZYTELNIA ul. Koœciuszki godz Wieczór Kolêd i Pastora³ek. Organizator: Kluczborski Dom Kultury, miejsce: Klub KROKUS godz Zabawa Sylwestrowa. Organizator: Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Kluczborski Dom Kultury, miejsce: sala kameralna KDK "Szopki i ozdoby choinkowe " - wystawa pokonkursowa. Organizator: Muzeum im. J. Dzier ona, miejsce: Muzeum im. J. Dzier ona Wystawa "Sto najciekawszych odkryæ archeologicznych w Chinach w XX wieku. Organizator Muzeum im. J. Dzier ona, miejsce: Muzeum im. J. Dzier ona. harmonogram imprez sportowych na grudzieñ i styczeñ godz LIGA HALOWEJ PI KI NO NEJ TURNIEJ SIATKARSKI Juniorek M³odszych wystêpuj¹: OSiR Kluczbork, UKS Jedynka Olesno, Victoria Chroœcice TURNIEJ SIATKARSKI M ODZI- CZEK wystêpuj¹:uks Lider Paczków, PZU Karo Strzelce Op. LZS Rac³awice, Lewiatan Nysa godz LIGA HALOWEJ PI KI NO NEJ LIGA HALOWEJ PI KI NO NEJ godz LIGA HALOWEJ PI KI NO NEJ godz MECZ PI KI SIATKOWEJ JUNIOREK M ODSZYCH OSiR Kluczbork - PZU Caro Strzelce Op. Puchar Polski w Karate Tradycyjnym KLUCZBORK PA DZIERNIK 2004 W pi¹tek 22 i sobotê 23 paÿdziernika w hali widowiskowo-sportowej Oœrodka Sportu i Rekreacji odby³ siê Puchar Polski w Karate Tradycyjnym w Kluczborku, który by³ organizowany przez: Polski Zwi¹zek Karate Tradycyjnego Kluczborski Klub Karate Tradycyjnego OSiR Kluczbork godz LIGA HALOWEJ PI KI NO NEJ godz XVII MISTRZOSTWA W HALOWEJ PI CE NO NEJ SÊDZIÓW startuje 12 dru yn z 12 podokrêgów województwa opolskiego godz IGA HALOWEJ PI KI NO NEJ godz MECZ PI KI SIATKOWEJ Juniorek M³odszych OSiR Kluczbork - MOS Opole godz LIGA HALOWEJ PI KI NO NEJ godz II Mistrzostwa Województwa Opolskiego Pracowników Samorz¹dowych w Halowej Pi³ce No nej "5" godz LIGA HALOWEJ PI KI NO NEJ Startowa³o ponad 400 zawodników i zawodniczek z ca³ej Polski, w przedziale wiekowym do 13 lat. M³odzi karatecy walczyli w nastêpuj¹cych konkurencjach: Kata indywidualne - pokazowe Kata dru ynowe - pokazowe En - bu - walka re yserowana W sumie wywalczono 20 Pucharów Polski w karate tradycyjnym.

10 19 paÿdziernika br. zosta³ rozstrzygniêty konkurs "Naj³adniejsza Witryna 2004". Oto wyniki: Nagrodê Z³otej Witryny zdoby³o INTERFOTO Stefana Karnickiego Nagrodê Srebrnej Witryny zdoby³ Sklep "Pszczó³ka" Henryka Nosewicza Nagrodê Br¹zowej Witryny zdoby³a Ksiêgarnia "MINERVA" Mariusza Kika Nagrodê g³osuj¹cych mieszkañców otrzymuje Sklep Firmy Handlowo-Us³ugowej "BACHUS", H.E.R.Dziub. Wyró nienie Burmistrza Miasta Kluczborka otrzymuj¹: Muzeum im. Jana Dzier ona Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna W pi¹tek 1 paÿdziernika 2004 r. przedstawiciel Urzêdu Miejskiego w Königsbrunn, pan Norbert Schwalber, odpowiedzialny za sprawy kultury i m³odzie y oraz pan Werner Liesel, dyrektor gimnazjum z Königsbrunn z³o yli wizytê Burmistrzowi J. Kielarowi. W spotkaniu brali udzia³ przedstawiciele Kluczborskiej Rady M³odzie owej. Po powitaniu przez Burmistrza i przedstawieniu miasta i gminy Kluczbork, g³os zabra³ pan Schwalber, który podkreœli³ rolê m³odzie y w budowaniu wspólnej Europy. Krótko nakreœli³ w jaki sposób funkcjonuje Rada M³odzie owa w Niemczech i jakie ma uprawnienia. Przedstawiciele Kluczborskiej Rady M³odzie owej pytali m.in. jakie projekty wnioskowane przez m³odzie zosta³y zrealizowane w Königsbrunn. By³ to m. in. skatepark oraz coroczny festiwal muzyki m³odzie owej, na który zje d a siê corocznie oko³o 2000 osób, a sam festiwal jest przygotowywany przez m³odzie. biuletyn informacyjny Goœcie z Königsbrunn w Kluczborku naj³adniejsza witryna 2004 Oktoberfest w Kuniowie Wyró nienia Komisji otrzymuj¹: Kwiaciarnia "IRYS", J.A. Sienkiewicz "Nieruchomoœci", Cz. B³aut Ksiêgarnia Wydawniczo-Papiernicza, T.Oleœniewicz- Z.Bilski Sklep "SZPILKA", J. Wieruszewska Zak³ad Us³ugowo-Handlowy, R.M. Michnik Apteka "POD GRYFEM" Kwiaciarnia "ORCHIDEA", J.Z.Kirsz Sklep "EWA", B.W. Gieron "JAMAR" PPH, J. Cieœlak Firma Jubilersko-Zegarmistrzowska, E. Perniok Zak³ad Miêsny, P. Rachel Nagrody i wyró nienia zosta³y wrêczone podczas paÿdziernikowej sesji Rady Miejskiej w Kluczborku. Dyrektor gimnazjum, który przyjecha³ do Kluczborka wraz ze szkolnym zespo³em BIG BAND w celu nawi¹zania wspó³pracy z Kluczborskim Liceum im. Adam Mickiewicza, wrêczy³ na rêce pana Burmistrza p³yty Big Bandu oraz zaprosi³ na koncerty w LO oraz podczas Oktoberfestu w Kuniowie. Podkreœli³ bardzo mocno fakt, e nawi¹zanie wzajemnych kontaktów, szczególnie przez m³odzie jest bardzo wa ne dla dobrej wspó³pracy w przysz³oœci. Wymiana muzyczna jest jednym ze sposobów nawi¹zywania przyjaÿni, poniewa muzyka nie zna barier jêzykowych i przemawia wszystkimi jêzykami. Nastêpnym punktem wizyty by³o zwiedzanie ZSO w Kluczborku, zwiedzanie miasta, a w sobotê wyjazd do Wroc³awia zakoñczony wieczorem uczestnictwem w Oktoberfest w Kuniowie. Od paru lat marzyliœmy aby spróbowaæ zorganizowaæ jesienny festyn pod nazw¹ " Festiwal Piwa - Oktoberfest" w Kuniowie. Ryzyko zorganizowania takiej imprezy by³o du e, poniewa nikt dot¹d o tej porze roku nie zorganizowa³ takiej imprezy na wolnym powietrzu. W tym roku po latach doœwiadczeñ podjêliœmy próbê zorganizowania "Oktoberfestu" w Kuniowie. Pomys³ zorganizowania tego typu imprezy pochodzi z Bawarii. Wielu mieszkañców Kuniowa i okolic wiele razy uczestniczy³o w Oktoberfeœcie w Monachium i przywioz³o stamt¹d ze sob¹ wiele mi³ych wspomnieñ z tego Œwiatowego Festiwalu Piwa. Naszym marzeniem by³o zorganizowanie tego typu imprezy na œl¹sk¹ nutê. Dziœ ju wiemy i jesteœmy przekonani, e istnieje wielka potrzeba organizowania takiej imprezy w naszej okolicy. Potwierdzeniem tego by³a wysoka frekwencja na pierwszym Oktoberfeœcie w Kuniowie i du e zadowolenie uczestników tej imprezy z takiej formy wspólnego biesiadowania. Mamy nadziejê, e ta impreza z roku na rok bêdzie coraz bardzej znana i lubiana, a grono jej uczestników bêdzie wzrastaæ. Wraz z mieszkañcami Kuniowa zapraszam na oficjaln¹ stronê internetow¹ Kuniowa gdzie s¹ wszystkie informacje dotycz¹ce Oktoberfestu a w dziale galeria mo na zobaczyæ zdjêcia z Festiwalu Piwa. Z optymizmem patrzymy w przysz³oœæ i do zobaczenia za rok na II Festiwalu Piwa Oktoberfest w Kuniowie. Stanis³aw Konarski So³tys Kuniowa zmiana wysokoœci op³at za przyjêcie i sk³adowanie odpadów Informujemy, e uleg³a zmianie wysokoœc op³aty za przyjêcie i sk³adowanie na wysypisku w Gotartowie nastêpuj¹cych odpadów: - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 16,00 z³/mg - gruz ceglany - 16,00 z³/mg. 11 Poprzednia wysokoœæ op³aty wynosi³a 55,50z³/ Mg

11 biuletyn informacyjny PODSUMOWANIE DWÓCH LAT KADENCJI BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA Szanowni Pañstwo, Obejmuj¹c 18 listopada 2002 r. urz¹d Burmistrza Miasta Kluczborka okreœli³em kierunki i priorytety którymi kierowa³em siê w swoich dzia³aniach. Poni ej przedstawiam zestawienie najwa niejszych zrealizowanych zadañ w okresie dwóch lat mojej kadencji. 1. Gospodarka i walka z bezrobociem Problem bezrobocia jest trudn¹ do rozwi¹zania kwesti¹ spo³eczn¹ o czym œwiadczy dynamika, skala i struktura tego zjawiska jak i jego negatywne konsekwencje. W ramach czynnych form przeciwdzia³ania bezrobociu organizuje siê: - zatrudnienie przy pracach interwencyjnych, roboty publiczne, - odpracowywanie zaleg³oœci czynszowych, - roznoszenie korespondencji -w ramach Programu "Szansa" w 2003 roku skorzysta³o 80 osób a w Program jest skierowany do rodzin d³ugotrwale bezrobotnych. Celem programu jest zminimalizowanie negatywnych skutków spowodowanych bezrobociem w rodzinie poprzez danie szansy podjêcia nawet krótkotrwa³ej pracy. - wychodz¹c naprzeciw potrzebom ludzi m³odych, przy wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy Urz¹d Miejski zatrudnia absolwentów w ramach tzw. sta u, który umo liwia zdobycie nowych kwalifikacji i nowego doœwiadczenia, - stworzono Strategiê Rozwoju Gminy oraz Plan Rozwoju Lokalnego, - podjêto uchwa³ê dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy - dotyczy zarówno istniej¹cych firm jak i nowo powstaj¹cych, - przygotowano folder zawieraj¹cy ofertê inwestycyjn¹ Gminy Kluczbork - osoby bezrobotne i absolwenci otwieraj¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ czyni¹ to bezp³atnie. 2. Wieœ i rolnictwo - Wieœ Kuniów uczestniczy³a z powodzeniem w programie "Odnowa Wsi" - II miejsce w województwie. - utworzono Konwent So³tysów - otwarto œcie kê rowerow¹ Kluczbork-B¹ków - Biadacz (wspólna inicjatywa z Polskim Klubem Ekologicznym) - prowadzi siê aktywn¹ promocjê gospodarstw agroturystycznych 3. Bezpieczeñstwo mieszkañców Od pocz¹tku kadencji sfera bezpieczeñstwa znajduje siê w centrum zainteresowania w³adz gminnych. Mimo, e kompetencje samorz¹du w tej dziedzinie s¹ ograniczone, podjêto wiele dzia³añ maj¹cych na celu poprawê stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie gminy. W tym miejscu wymieniæ nale y: - wspó³dzia³anie policji i stra y miejskiej - dwu i trzyzmianowoœæ pracy Stra y Miejskiej (SM pracuje na dwie zmiany a w pi¹tki na trzy zmiany w trakcie których wspólnie z policj¹ patroluje miasto), - zainstalowano monitoring w parku, Rynku i innych czêœciach miasta - obraz jest przekazywany na dy- urkê Stra y Miejskiej. 4. Ekologia i ochrona œrodowiska Gmina Kluczbork prowadzi konsekwentn¹ politykê ekologiczn¹ i k³adzie du y nacisk na ochronê œrodowiska w wyniku czego priorytetowo traktowane s¹ zadania z zakresu kanalizacji i gospodarki œciekami. Wtym zakresie zrealizowano nastêpuj¹ce zadania: - zakoñczono budowê kanalizacji w mieœcie (ul. Byczyñska i osiedle za torami) -przygotowano projekt kanalizacji (Kuniów, Ligota Dolna, Ligota Górna i Zamecka, B¹ków i Chocianowice), - nowy parking (ul. Matejki - Koœciuszki), - segregacja odpadów nabiera wiêkszego zasiêgu, - zbiornik retencyjny znajduje siê na etapie projektowania, - nast¹pi³a poprawa estetyki parku. W tym obszarze moimi priorytetami by³o podniesienie standardu ycia i pracy na wsi, wzrost atrakcyjnoœci turystycznej i inwestycyjnej wsi, zaspokojenie potrzeb spo³ecznych i kulturalnych, rozwój to samoœci spo³ecznoœci wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zrealizowano nastêpuj¹ce zadania: - utworzono oœrodki oœwiatowo-kulturalne na wsiach (Bazany, owkowice, Ligota Dolna, Borkowice), - ukoñczono remonty œwietlic (Nowa Bogacica, Unieszów, B¹ków, Maciejów) 5. Oœwiata, kultura i sport Do zadañ gminnych nale y upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego. Gmina konsekwentnie wspiera zajêcia i imprezy edukacyjne oraz artystyczn¹ dzia³alnoœæ m³odych mieszkañców Kluczborka, wspó³pracuje z organizacjami spo³ecznymi, zw³aszcza o charakterze lokalnych stowarzyszeñ wspieraj¹c finansowo ich inicjatywy. 12

12 Przyk³adowo wymieniæ nale y: - utworzenie Miejskiego Klubu Sportowego (MKS). - osoby niepe³nosprawne maj¹ mo liwoœæ uczestnictwa w zajêciach sportowych, - wsparcie sekcji sportowych, karate, siatkówka, p³ywanie oraz Ludowych Zrzeszeñ Sportowych, - remont sali kameralnej KDK - organizacja licznych imprez sportowych o zasiêgu ponadlokalnym (projekt "Dreams & Teams"; VI M³odzie- owe Mistrzostwa Europy w Warcabach (16 pañstw) r.; Puchar Polski w karate tradycyjnym ; XXXI Miêdzynarodowy Kolarski Wyœcig Juniorów M³odszych po Ziemi Kluczborskiej) - poprawa bazy dydaktycznej tylko w tym roku wydano na ten cel kwotê ok. 1 mln z³, m.in. zakupiono samochód dla osób niepe³nosprawnych, przeprowadzono termomodernizacjê (Kujakowice Dolne) oraz remonty ( owkowice; B¹ków; Biadacz; Ligota Dolna, Przedszkole nr 1 w Kluczborku i Gimnazjum nr 3) - zwiêkszenie iloœci zajêæ pozalekcyjnych w szko³ach wykorzystuj¹c fundusz antyalkoholowy, - uaktywnienie Rady M³odzie owej, - powsta³a strategia oœwiatowa - do 2010 r. - promowanie kluczborskich animatorów kultury. 6. Gospodarka komunalna - zaadaptowano budynek przy ul. Kujakowickiej tworz¹c w ten sposób 21 mieszkañ socjalnych, - aktywna wspó³praca ze wspólnotami (stworzenie systemu porêczeñ kredytowych dla wspólnot), - stworzenie mo liwoœci dla budownictwa jednorodzinnego ul. Byczyñska ul. Jagielloñska, - bie ¹ca poprawa nawierzchni dróg - Krasków - Borkowice, Bazany, Borkowice, Krzywizna, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Smardy Górne, - do koñca 2004 zgazyfikowane zostan¹ czêœæ Bogacicy, Kraskowa i Ligoty Dolnej, - likwidacja barier architektonicznych - zakup samochodu dla dowo enia dzieci, dostosowanie GCI do potrzeb osób niepe³nosprawnych - rozpoczêcie procedur zwi¹zanych z wymian¹ oœwietlenia na energooszczêdne w ca³ej gminie (zakoñczenie I kwarta³ 2005) - I etap budowy oœwietlenia ul. Fabryczna (do koñca 2004) - modernizacja kilkudziesiêciu punktów œwietlnych na terenie Gminy 7. Dzia³alnoœæ urzêdu biuletyn informacyjny PODSUMOWANIE DWÓCH LAT KADENCJI BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA Bêd¹c jednostk¹ zorientowan¹ na rozwój oraz przyjazn¹ spo³ecznoœci ustawicznie podnosimy standardy œwiadczonych us³ug w celu prawid³owego i terminowego za³atwiania spraw. W ramach usprawniania pracy Urzêdu zrealizowano nastêpuj¹ce zadania: - przyst¹piono do programu Przejrzysta Gmina w ramach którego stworzono miêdzy innymi: a) kodeks etyczny pracowników UM w Kluczborku, b) regulamin organizowania i zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska w Urzêdzie Miejskim c) procedurê szkolenia pracowników, d) regulamin okresowej oceny pracownika, - utworzono Gminne Centrum Informacji (uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy), - przeprowadzono reorganizacjê kadrow¹ w poszczególnych jednostkach w 2003 r. w celu zwiêkszenia efektywnoœci wykonywanych zadañ, - widocznej poprawie uleg³a promocja gminy, - gmina Kluczbork prowadzi otwart¹ politykê informacyjn¹ (Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy) - BIP Biuletyn Informacji Publicznej uruchomiliœmy jako jedni z pierwszych w Polsce. 8. Opieka zdrowotna i socjalna Ochronie zdrowia poœwiêcono wiele uwagi. M.in. - zakupiono stó³ chirurgiczny w 2003 r., oraz inny sprzêt w roku 2004 r., - wydzier awiono dla potrzeb prywatyzacji s³u by zdrowia opustosza³e pomieszczenia po pogotowiu, - zorganizowano bezp³atne badania mammograficzne dla ponad 200 kobiet z Gminy Kluczbork, - gmina szeroko wspó³pracuje z jednostkami pozarz¹dowymi, dzia³aj¹cymi na polu ochrony zdrowia (Caritas, PCK, Dziewiêæsi³) przeznaczaj¹c du e kwoty na realizowanie zadañ z zakresu ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej, - w ramach przeciwdzia³ania alkoholizmowi wydano kwotê oko³o 300 tys. z³ m.in. na dotacje na realizacjê programów edukacji profilaktycznej dla dzieci i m³odzie y oraz na pozalekcyjne zajêcia sportowe. W kolejnych latach bêdê stara³ siê kontynuowaæ sumienn¹ pracê dla dobra Naszej Gminy. Naczelnym celem dzia³ania Urzêdu Miejskiego w Kluczborku jest jak najlepsze realizowanie zasad samorz¹dnoœci lokalnej ukierunkowanej na rozwój Miasta i udzia³ mieszkañców w zaspokajaniu swoich potrzeb. Z powa aniem, Burmistrz Miasta Kluczborka Jaros³aw Kielar 13

13 Na proœbê mieszkañców gminy podajemy do wiadomoœci listê dzielnicowych wraz z podzia³em rejonów i numerem telefonu kontaktowego. Informacjê uzyskaliœmy od Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. I. Rewir Dzielnicowych Kluczbork: Rejony od Nr 1 do Nr 13 Rejon S³u bowy Nr 1 : st.sier. ukasz Kunicki, tel ul. Krakowska - ul. Krzywa - ul. Jagielloñska (do Nr 11) - ul. Kujakowicka - ul. Korfantego - ul. Strzelecka - ul. Ogrodowa - ul. Gen. Okulickiego - ul. Opolska - ul. Szewska - ul. Drukarska - pi. Niepodleg³oœci - ul. Katowicka - Park Miejski - ul. Leœna - ul. Gen. Grota-Roweckiego - ul. W¹ska - ul. Damrota - ul. Zamkowa - ul. Klasztorna - ul. Sportowa - ul. M.C.Sk³odowskiej - ul. Kwiatowa - ul. Bora Komorowskiego - ul. Piekarska Rejon S³u bowy Nr 2: asp. Jaros³aw Zackiewicz, tel ul. Pu³askiego - ul. Pokoju - ul. Szpitalna - ul. Staszica - ul. Drzyma³y - ul. Gen. Hallera - ul. Zygmunta Starego - ul. Dzier ona - ul. Bo ka - ul. Fabryczna - ul. Gen. Andersa - pi. Matejki - ul. Kolejowa - ul. Ficka - ul. Bema - ul. Stefana Batorego - ul. Mieszka I - ul. W³adys³awa Jagie³³y - ul. Kiliñskiego - ul. Kani biuletyn informacyjny - ul. Nowodworska - ul. Gen. Maczka - ul. Koœciuszki - ul. Poniatowskiego - ul. Chrobrego - ul. D¹browskiego - ul. Jana II Sobieskiego - ul. E. Plater - ul. W³adys³awa okietka - ul. Lompy - ul. Witosa - ul. Sikorskiego Rejon S³u bowy Nr 3: m³.asp. Janusz Radzioch, tel ul. Broniewskiego - ul. Tuwima - ul. Szenwalda - ul. Jana Paw³a II - ul. Morcinka - ul. Ligonia (lewa strona -osiedle) Rejon S³u bowy Nr 4: m³.asp. Piotr D¹bek, tel ul. Mickiewicza - ul. Œciegiennego - ul. Krótka - ul. Pi³sudskiego - ul. Wolnoœci - ul. Gazowa - ul. Koœcielna - ul. Rynek - ul. Sybiraków - ul. Plebiscytowa - Plac Targowy - pi. Gdacjusza - ul. Podwale - ul. Piastowska - ul. Grunwaldzka - ul. Krakusa - ul. Kopernika - ul. Paderewskiego - al. Wodna - ul. Armii Krajowej - pi. Floriana - al. Czerwonego Krzy a - ul. Moniuszki Rejon S³u bowy Nr5: sier.sztab. Bogdan Cyga, tel ul. Waryñskiego (do skrzy owania z ul. Byczyñsk¹) - ul. Sienkiewicza (do skrzy owania z ul. Byczyñsk¹) - ul. Kochanowskiego - ul. Ga³czyñskiego - ul. Jagielloñska (od Nr 12) - ul. Chopina - ul. S³owackiego - ul. Reymonta - al. Geodetów dzielnicowi 14 - ul. Ligonia (prawa strona) - ul. Wyczó³kowskiego - ul. Wyspiañskiego - ul. Gersona - ul. Malczewskiego - ul. Che³moñskiego - ul. Styki - ul. Gierymskiego - ul. Fa³ata Rejon S³u bowy Nr 6: st.sier. Marek Wo nica, tel ul. Graniczna - ul. M³yñska - ul. Towarowa - ul. Dworcowa - ul. Sienkiewicza (od skrzy owania z ul. Byczyñsk¹) - ul. Waryñskiego (od skrzy owania z ul. Byczyñsk¹) - ul. Konopnickiej (od skrzy owania z ul. K³³¹taja) - ul. Byczyñska (od skrzy owania z ul. Ko³³¹taja) - ul. Ró ana - ul. Robotnicza - ul. K.Miarki - ul. Ko³³¹taja - ul. Powstañców Sl. - ul. Wo³czyñska - ul. eromskiego Rejon S³u bowy Nr 7: asp. Marek Urbaniak, tel ul. Polna - ul. Jaronia - ul. Ossowskiego - ul. Norwida - pl. Konstytucji 3-go maja - ul. Byczyñska (do skrzy owania z ul. Ko³³¹taja ) - ul. Konopnickiej (do skrzy owania z ul. Ko³³¹taja) - ul. Ligonia (do skrzy owania z ul. Byczyñsk¹ ) Rejon S³u bowy Nr 8: asp. Marek Rajch, tel Kujakowice Górne - Gotartów - Kujakowice Dolne - Maciejów - Biadacz - owkowice Rejon S³u bowy Nr 9: st.sier. Adam Moskal, tel Ligota Górna - B¹ków - Ligota Zamecka - Kuniów - Bogdañczowice Rejon S³u bowy Nr 10: Vacat, obs³uguje: m³.asp. Leszek Budz, tel Smardy Dolne - Smardy Górne - Krzywizna - Czaple Stare - Krasków - Czaple Wolne - Ligota Dolna - Unieszów Rejon S³u bowy Nr 11: m³.asp. Leszek Budz, tel Bogacica - Borkowice - Nowa Bogacica - Zameczek - Piece - Krê el - Szklarnia Bogacka - abiniec - Bazany Rejon S³u bowy Nr 12: sier.sztab. Mariusz Czekaj, tel Chocianowice - Lasowice Ma³e - Ciarka - Gronowice - Chudoba - Wêdrynia Rejon S³u bowy Nr 13: Vacat, obs³uguje: sier. sztab. Mariusz Czekaj, tel Lasowice Wielkie - Laskowice - Szumirad - Oœ - Tu³y - Trzebiszyn - Jasienie Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Kluczborku st.asp. Waldemar Sochacki, tel Telefon do Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku: Numer telefonu alarmowego 997, z tel. komórkowych 112 Numer Policyjnego Telefonu Zaufania:

14 Szanowni Pañstwo, biuletyn informacyjny koncert œwi¹teczno-noworoczny W dniu r. odbêdzie siê Koncert œwi¹teczno-noworoczny Organizatorzy: Burmistrz Miasta Kluczborka, Proboszczowie Parafii NŒPJ i MBWW Kluczborski Dom Kultury Miejsce: Rynek, godz Serdecznie Zapraszamy i yczymy wszystkim zdrowych, pogodnych œwi¹t Bo ego Narodzenia i szczêœliwego nowego roku Burmistrz miasta kluczborka - Jaros³aw Kielar Przewodnicz¹cy rady miejskiej w kluczborku - Janusz Kêdzia Konkurs "Piêkna Wieœ Opolska 2004" Wieœ Kuniów zajê³a II miejsce w konkursie "Piêkna Wieœ Opolska " w kategorii "Najlepszy projekt odnowy wsi" za projekt "Adaptacja pomieszczeñ na Wiejski Dom Kultury". Projekt jest przyk³adem wykonania adaptacji lokalu mieszkalnego w by³ej szkole na wielofunkcyjny obiekt o funkcji edukacyjnej (biblioteka, sala komputerowa) rozrywkowej (sala bilardowa) i miejsca spotkañ. Wykonano "HYDROKOM" Sp z o.o. w Kluczborku "PRZEDSIÊBIORSTWEM FAIR PLAY 2004" Kapitu³a VII edycji Programu "Przedsiêbiorstwo Fair Play" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytutu Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym nada³a Wodoci¹gom i Kanalizacji "HY- DROKOM" Sp z o.o. w Kluczborku jako jedynej w naszej Gminie, tytu³ i certyfikat "PRZEDSIÊBIORSTWO FAIR PLAY 2004" Uroczystoœæ wrêczenia certyfikatu odbêdzie siê w dniu 3 grudnia 2004 roku w Warszawie w Sali Kongresowej Pa³acu Kultury i Nauki. ŒWIADCZENIA RODZINNE OD 1 STYCZNIA 2005 R. W OŒRODKU POMOCY SPO ECZNEJ W KLUCZBORKU Od 1 stycznia 2005 r. w gminie Kluczbork przyjmowaniem, rozpatrywaniem wniosków i wyp³at¹ œwiadczeñ rodzinnych bêdzie zajmowaæ siê Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kluczborku, ul. Zamkowa 6. Certyfikaty "Przedsiêbiorstwo Fair Play" otrzymuj¹ przedsiêbiorstwa, które w 2004 r. wyró ni³y siê w sposób szczególny, miêdzy innymi podejmuj¹c niestandardowe dzia³ania na rzecz klientów, kontrahentów, pracowników czy te na rzecz osób potrzebuj¹cych pomocy i co do których przeprowadzone audyty nie mia³y adnych w¹tpliwoœci. Do I etapu VII edycji programu zg³osi³a siê rekordowa liczba uczestników. Weryfikacji w programie podda³y siê 666 przedsiêbiorstwa z ca³ej Polski. Firmy nominowane do przyznania tytu³u zosta³y wybrane przez Kapitu³ê Programu spoœród 626 firm, które przesz³y do II etapu. Nagradzane firmy swoimi dzia³aniami i dobr¹ kondycj¹ finansow¹ udowadniaj¹, e prowadzenie przedsiêbiorstwa zgodnie z zasadami fair play nie tylko nie wp³ywa negatywnie na kondycjê firmy, lecz wrêcz przeciwnie, dziêki pozytywnemu oddÿwiêkowi spo³ecznemu, jasnym zasadom postêpowania z klientami, kontrahentami i pracownikami przynosi wymierne zyski, równie finansowe. Zdecydowaliœmy przenieœæ obs³ugê œwiadczeñ rodzinnych do OPS-u w celu jeszcze lepszej obs³ugi interesantów oraz ze wzglêdu na istotê i charakter œwiadczeñ rodzinnych, które ³¹cz¹ siê œciœle z systemem opieki spo³ecznej. Informacjê mo na uzyskaæ pod numerem telefonu: , Pokój nr 16. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 15 go przy decyduj¹cym, bardzo du ym co do wymiaru finansowego i robocizny udziale mieszkañców. W kategorii "Najpiêkniejsza Zagroda" wyró nienie przyznano posesji Pañstwa Barbary Hofman i Micha³a Malinowskiego za umiejêtnoœæ wrastania w wieœ, przepiêkne ukszta³towanie obejœcia ³¹cz¹cego funkcjê rozleg³ego ogrodu i ptaszarni oraz ycie w ³¹cznoœci ze wsi¹ powoduj¹ce przekazywanie pozytywnych wzorców.

15 biuletyn informacyjny Spotkania w sprawie obchodów Roku Dzier onowskiego 2006 w Kluczborku W spotkaniu brali udzia³: Burmistrz Miasta Kluczborka Jaros³aw Kielar, przedstawiciele Polskiego Zwi¹zku Pszczelarskiego, Wojewódzkiego i Rejonowego Zwi¹zku Pszczelarzy, przedstawiciele muzeum im Jana Dzier ona, Pasieki Zarodowej w Maciejowie, WODR w osiowie, szko³y w Bogdañczowicach, szko³y im Jana Dzier ona w owkowicach oraz przedstawiciele Urzêdu Miejskiego. Po powitaniu wszystkich zebranych przez Burmistrza i wprowadzeniu, w którym Burmistrz podkreœli³, e g³ówne obchody Roku Dzier onowskiego powinny odbywaæ siê w Kluczborku, przedstawiono nastêpuj¹ce propozycje imprez: 1. Seminarium Popularno- Naukowe poœwiêcone pszczelarstwu podczas Dni Kluczborka. 2. Ogólnopolskie Dni Pszczelarstwa, które odby³yby siê w Kluczborku w trzecim weekendzie wrzeœnia 2006r. 3. Msza okolicznoœciowa bêd¹ca kulminacj¹ obchodów dnia 26.X 2006r. w owkowicach. Msza ma byæ poprowadzona przez arcybiskupa Alfonsa Nossola. Ponadto poinformowa³ wszystkich, e koordynatorem dzia³añ z ramienia Urzêdu Miejskiego bêdzie Grzegorz B³a ewski, kierownik Referatu Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej. Nastêpnie zabra³ g³os pan Czajkowski przedstawiciel PZP, który zgodzi³ siê na terminy obchodów podane przez Burmistrza oraz przedstawi³ nastêpuj¹ce fakty. 1. Odczyta³ pismo wystosowane przez PZP do Poczty Polskiej o wydanie 5 znaczków i kartki pocztowej. 2. Trwaj¹ rozmowy z mennic¹ Pañstwow¹ odnoœnie wydania okolicznoœciowej monety 2 z³ z ks. dr Janem Dzier onem lub wybicia medalu okolicznoœciowego. uwaga przedsiêbiorcy 2. Przedstawi³ stanowisko prezydenta Polskiego Zwi¹zku Pszczelarskiego Pana T.Sabata, który nie wyst¹pi do wy szych instytucji o og³oszenie roku 2006 Rokiem Dzier onowskim. Zebrani nie zgodzili siê z postaw¹ prezydenta Sabata i zaproponowali ponowne zajêcie siê t¹ spraw¹, a mianowicie Zarz¹d PZP powinien wysun¹æ tak¹ propozycje do Apimondii - Œwiatowego Zwi¹zku Pszczelarskiego, która przedstawi³aby UNESCO, aby rok 2006 og³oszono Rokiem Dzier onowskim. Pan Stanis³aw Krzy, Prezes Ko³a Pszczelarzy w Kluczborku wypowiedzia³ siê na temat funduszy, które powinny byæ pozyskane na ten cel. Wymieni³ tu: WFOŒiGW jako fundusz, który mo e wspieraæ infrastrukturê np. drogê dojazdow¹ do Maciejowa, renowacjê pomników. Ponadto zaproponowa³ PZP wystosowanie apelu do pszczelarzy o sk³adkê pieniê n¹ na ten cel. Ustalono równie, e PZP b¹dÿ RZP bêd¹ czuwa- ³y nad przebiegiem merytorycznym obchodów (wyk³ady, seminaria, odczyty, zaproszeni goœcie honorowi itp.) Pan Burmistrz na koniec spotkania wystosowa³ apel do wszystkich zebranych instytucji o wytypowanie 2-3 osób do koñca listopada 2004 r, które bêd¹ osobami kontaktowymi i odpowiedzialnymi za obchody Roku Dzier onowskiego. Zwróci³ siê równie z proœb¹ o przygotowanie na nastêpne spotkanie propozycji imprez i przedsiêwziêæ dotycz¹cych Roku Dzier onowskiego. Pan Grzegorz B³a ewski poinformowa³, e w 2005 r zostanie uruchomiona strona internetowa poœwiêcona Dzier onowi i Roku Dzier onowskiemu, gdzie bêd¹ znajdowaæ siê wszystkie informacje i aktualnoœci. Obowi¹zuj¹ce przepisy przejœciowe zawarte w ustawie nowelizuj¹cej od 1 stycznia 2004 r. prawo dzia³alnoœci gospodarczej zobowi¹zuj¹ przedsiêbiorców wpisanych do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej do uzupe³nienia, pod rygorem odmowy wydania zaœwiadczenia o wpisie przez organ ewidencyjny, w terminie do 31 grudnia 2004r. o brakuj¹ce dane dotycz¹ce numeru PESEL oraz przedmiotu wykonywanej dzia³alnoœci PKD (rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD) Dz.U. z 2004 r. Nr 33, poz. 289 z póÿn zm.). Do koñca roku uzupe³nienia wykonywane bêd¹ bezp³atnie. Po 1 stycznia 2005r. za w/w zmiany pobierana bêdzie op³ata w wysokoœci - 50 z³. 16

16 biuletyn informacyjny Ponad 100 rowerzystów na œcie ce rowerowej Ponad 100 rowerzystów bra³o udzia³ w uroczystym otwarciu œcie ki rowerowej w sobotê 28 sierpnia o godz przy koœciele ewangelickim w Kluczborku, gdzie rozpoczyna siê œcie ka rowerowa. Wœród mi- ³oœników dwóch kó³ek znaleÿli siê m. in. Burmistrz Miasta Kluczborka Jaros³aw Kielar, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Janusz Kêdzia, radni miejscy, przedstawiciele Polskiego Klubu Ekologicznego - pani Ewa Hajduk - koordynator projektu ekologicznego realizowanego w Polsce Po³udniowej, z którym to Referat Promocji wykona³ œcie kê rowerow¹. W uroczystoœci brali udzia³ goœcie honorowi z Warszawy, Jan Konopka - g³ówny specjalista od spraw edukacji w Ministerstwie Œrodowiska, dr nauk med. Andrzej Sawicki - dyrektor Centrum Osteoporozy w Warszawie, przedstawiciele gospodarstw ekologicznych, które znajduj¹ siê przy œcie ce rowerowej, oraz mieszkañcy Kluczborka. Najliczniejsza grupê stanowi³ Zwi¹zek Emerytów i Rencistów, z którego przyjecha³o oko³o 50 osób. Po powitaniu wszystkich przez Burmistrza i zabraniu g³osu przez zaproszonych goœci, przeciêto uroczyœcie wstêgê. Wszyscy rowerzyœci w³¹czyli siê do otwarcia œcie ki dzwoni¹c dzwonkami u rowerów. Pan Burmistrz wyruszy³ jako pierwszy na trasê, która prowadzi³a przez Park Miejski a do campingu w B¹kowie, który tego dnia œwiêtowa³ XXX lecie swojego istnienia. Wszyscy uczestnicy dotarli z uœmiechem na twarzy do celu. Na miejscu mogli zapoznaæ siê z produktami ekologicznymi, które by³y prezentowane przez gospodarstwa ekologiczne. Degustowano swojski chleb, z twarogiem i ciastem w³asnej roboty. Podczas pikniku na scenie gra³ zespó³ Zefir, który bawi³ wszystkich uczestników pikniku. Prym wiedli emeryci, których tañce, wê e i œpiewy nie mia³y koñca. Podczas pikniku by³ równie pokaz ratownictwa wodnego oraz biegi prze³ajowe dla wszystkich chêtnych. D³ugoœæ trasy rowerowej wynosi 24 km. Chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim osobom, dziêki którym móg³ powstaæ I etap trasy rowerowej w Kluczborku. Szczególne podziêkowania sk³adam wszystkim 100 mi³oœnikom dwóch kó³ek, którzy towarzyszyli nam w sobotê na trasie. Grzegorz B³a ewski 17

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK Załącznik Nr 8 I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODMIOTOWA 29 560 452 Instytucje kultury 29 375 452

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 726/10

Zarządzenie Nr 726/10 Zarządzenie Nr 726/10 Zarządzenie Nr 726/10 Zarządzenie Nr 726/10 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie wyniku konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Milicz na kulturę fizyczną

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 4 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. 5 Zmienia się plan dotacji

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2012/2013 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 657

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji Załącznik nr 1 do uchwały Nr 128/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się z budŝetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy zwane dalej "Centrum" działa w szczególności na podstawie: 1) Uchwały Nr 146/XII/95 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/134/2011 Rady Powiatu w z dnia 30 listopada 2011

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo