Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów"

Transkrypt

1 REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 ( Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS , NIP , REGON , numer telefonu: , e- mail: będąca twórcą i właścicielem a także administratorem Platformy Lojalnościowej Freebee Aplikacja Freebee - oznacza oprogramowanie, pobrane i zainstalowane przez Użytkownika na Urządzeniu Użytkownika, umożliwiające w szczególności zbieranie Punktów. Aplikacja Freebee na Tablet Freebee - oznacza oprogramowanie zainstalowane na Tablecie Freebee, które umożliwia Użytkownikowi w szczególności zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów i potwierdzanie prawa do odbioru Nagrody w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów. Formularz rejestracyjny formularz wypełniany w celu dokonania rejestracji Użytkownika na Platformie Lojalnościowej Freebee, w formie elektronicznej za pośrednictwem strony lub Aplikacji Freebee. Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów Konto Użytkownika - indywidualny profil stworzony przez Użytkownika w ramach procedury rejestracji opisanej w Regulaminie. Mobilna Karta Freebee - elektroniczna wersja Karty Freebee w postaci aplikacji, umożliwiająca Użytkownikowi w szczególności zbieranie Punktów, generowana przez Aplikację Freebee, z której Użytkownik może skorzystać przy użyciu Urządzenia Użytkownika. Nagroda nagrody, rabaty i inne korzyści przewidziane i przyznawane przez Partnerów na zasadach określonych w Regulaminach Programów Lojalnościowych Partnerów. Tablet Freebee - tablet zainstalowany w punkcie handlowym Partnera zintegrowany z Platformą Lojalnościową Freebee, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Programu Lojalnościowego Partnera. Panel Użytkownika - indywidualna podstrona dostępna na stronie internetowej Platformy Lojalnościowej Freebee, pod adresem internetowym lub poprzez Aplikację Freebee, umożliwiająca Użytkownikowi zarządzanie Kontem Użytkownika. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie zawartej z Administratorem umowy stworzyła i prowadzi Program Lojalnościowy Partnera zamieszczony i udostępniany na Platformie Lojalnościowej Freebee. PIN osobisty numer identyfikacyjny Karty Freebee, służący do autoryzacji i identyfikacji Użytkownika Karty Freebee przy odbiorze Nagród lub realizacji Punktów, nadawany przez

2 Użytkownika podczas rejestracji Konta Użytkownika. PIN składa się z 4 (słownie: czterech) cyfr. Platforma Lojalnościowa Freebee elektroniczny system obejmujący rozwiązania informatyczne, umożliwiający Użytkownikom dostęp i korzystanie z Programów Lojalnościowych Partnerów. Program Lojalnościowy Partnera - program lojalnościowy prowadzony i zarządzany przez Partnera, którego warunki określa Partner w Regulaminie Programu Lojalnościowego Partnera. Punkty punkty, które Użytkownik zbiera w ramach Programu Lojalnościowego Partnera na zasadach i warunkach określonych przez Partnera w Regulaminach Programów Lojalnościowych Partnera za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee. Regulamin - niniejszy Regulamin Platformy Lojalnościowej Freebee, który określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee oraz Kart Freebee. Regulamin Programu Lojalnościowego Partnera - regulamin określający zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Partnera, w tym prawa i obowiązki Partnera oraz Użytkowników, a także zasady przyznawania Użytkownikom Punktów i Nagród. Urządzenie Użytkownika - przenośne urządzenie umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Platformy Lojalnościowej Freebee za pośrednictwem Aplikacji Freebee np. smartfon. Użytkownik - osoba fizyczna, która przystąpiła do Platformy Lojalnościowej Freebee w sposób określony w Regulaminie. II. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee oraz Kart Freebee. Regulamin nie określa zasad prowadzenia i funkcjonowania Programów Lojalnościowych Partnerów, które to zasady są każdorazowo określane przez Partnerów w Regulaminach Programów Lojalnościowych Partnerów. 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz z późn. zm.), w zakresie, w jakim odnosi się do usług świadczonych drogą elektroniczną. 3. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z Platformy Lojalnościowej Freebee, za pośrednictwem której możliwe jest: a) korzystanie z Programów Lojalnościowych Partnerów na podstawie zasad i warunków określonych przez Partnerów w Regulaminach Programów Lojalnościowych Partnerów; oraz b) otrzymywanie ofert i informacji Partnerów kierowanych do Użytkowników przez Partnerów, jeżeli Użytkownicy wyrażą zgodę na ich otrzymywanie. 4. Każdy Partner prowadzi swój niezależny Program Lojalnościowy Partnera. Programy Lojalnościowe Partnerów są tworzone, organizowane i zarządzane przez Partnerów, którzy odpowiadają za ich realizację. Partnerzy ustalają i określają zasady

3 prowadzenia i funkcjonowania Programów Lojalnościowych Partnerów tj. zasady i warunki uczestnictwa w ich Programach Lojalnościowych, w tym zasady i warunki przyznawania Punktów, otrzymywania Nagród w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów oraz reklamacje z tym związane. 5. Administrator zarządza Platformą Lojalnościową Freebee, Aplikacją Freebee oraz Kartami Freebee, nie przyznaje Punktów ani nie realizuje Nagród oraz reklamacji w tym zakresie. 6. Administrator na podstawie Regulaminu nie prowadzi Programów Lojalnościowych Partnerów. Administrator może uczestniczyć w tworzeniu lub zarządzaniu Programem Lojalnościowym Partnera na mocy umowy z Partnerem. Zasady uczestnictwa Administratora w tworzeniu lub zarządzaniu Programem Lojalnościowym Partnera w takiej sytuacji zostaną każdorazowo określone w Regulaminie Programu Lojalnościowego Partnera. 7. Przystąpienie do Platformy Lojalnościowej Freebee jest dobrowolne, a Użytkownik może z niej w każdym czasie zrezygnować. 8. Przystąpienie do Platformy Lojalnościowej Freebee jest możliwe w dowolnym momencie jego trwania. 9. Pobranie i korzystanie z Kart Freebee jest nieodpłatne. Korzystanie z Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee przez Użytkowników jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, iż nie obejmuje to kosztów połączenia z siecią Internet, z której korzysta Użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. Kontakt z Administratorem drogą ową lub telefoniczną nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami na rzecz Administratora Użytkownik ponosi jedynie koszty połączeń lub korzystania z Internetu odpowiadające stawkom operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta. 10. Użytkownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz dokonała rejestracji w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee. Za zgodą przedstawiciela ustawowego Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 11. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Administratora. 12. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy Lojalnościowej Freebee na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. 13. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 14. Administrator zobowiązuje się dostarczyć Karty Freebee bez wad oraz świadczyć prawidłowo usługi na rzecz Użytkowników opisane w Regulaminie tj. udostępniać Platformę Lojalnościową Freebee oraz Aplikację Freebee. 15. Użytkownik nie może przenosić uprawień przysługujących mu w związku z Uczestnictwem w Platformie Lojalnościowej Freebee, w tym w związku z korzystaniem z Karty Freebee na osobę trzecią. III. Przystąpienie do Platformy i Rejestracja Użytkownika

4 1. Do korzystania z Platformy Lojalnościowej Freebee niezbędne jest posiadanie lub dostęp do urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www. 2. Korzystanie z Platformy Lojalnościowej Freebee możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Firefox 3.5 lub wersja wyższa, b) IE 9.0 lub wersja wyższa, c) Chrome 10.0 lub wersja wyższa, d) Opera 10.0 lub wersja wyższa, e) Safari 5.0 lub wersja wyższa. 3. Warunkiem przystąpienia do Platformy Lojalnościowej Freebee jest dokonanie rejestracji w sposób poprawny, kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. 4. Użytkownik dokonuje rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Administratora w ramach: 1. Aplikacji Freebee; 2. Zakładki dostępnej na stronie internetowej pod adresem 3. Wykorzystania możliwości rejestracji poprzez Facebook z wykorzystaniem danych udostępnionych przez Facebook. 5. Rejestracja wymaga: 1. podania obowiązkowych danych lub rejestracji przy wykorzystaniu konta na portalu społecznościowym Facebook, 2. potwierdzenia zapoznania się oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu, 3. określenia numeru PIN, 6. W momencie dokonania prawidłowej rejestracji zostaje założone Konto Użytkownika, a osoba dokonująca rejestracji przystępuje do Platformy Lojalnościowej Freebee oraz staje się jej Użytkownikiem. Administrator wyśle Użytkownikowi wiadomość potwierdzającą rejestrację i przystąpienie do Platformy. 7. Potwierdzenie adresu jest warunkiem umożliwiającym Użytkownikowi odbieranie Nagród. Potwierdzenie to następuje za pośrednictwem linka aktywacyjnego przesłanego w wiadomości potwierdzającej rejestrację, wysłanej przez Administratora na adres Użytkownika podany podczas rejestracji Konta Użytkownika. 8. W przypadku korzystania z Karty Freebee użytkownik przypisze Kartę Freebee do konta tj. uzupełni dane, o których mowa powyżej o numer Karty Freebee i kod zabezpieczający znajdujący się na Karcie Freebee. 9. Rejestracja jest również możliwa poprzez integrację z kontem Użytkownika na portalu społecznościowym Facebook. Taki sposób rejestracji jest opcjonalny i nie jest konieczny do przystąpienia do Platformy Lojalnościowej Freebee.

5 10. Wybierając możliwość rejestracji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, Administrator uzyska dostęp do określonych danych Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik udzieli zezwolenia na dostęp do danych oraz zezwolenia na publikację. 11. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zezwolenia na publikację, informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Freebee widoczne będą na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook zgodnie z wybranymi przez Użytkownika w tym portalu społecznościowym ustawieniami prywatności. 12. W związku z niektórymi Programami Lojalnościowymi Partnerów, rejestracja będzie również możliwa przy użyciu formularzy papierowych dostępnych w placówkach handlowych tych Partnerów. W takich sytuacjach proces rejestracji zostanie określony w Programie Lojalnościowym Partnera, w którego placówkach handlowych formularze będą dostępne. 13. Korzystanie z karty Freebee jest możliwe przed dokonaniem rejestracji w zakresie zbierania Punktów, przy czym możliwość odbierania Nagród przewidzianych przez Partnerów w Regulaminach Programów Lojalnościowych Partnerów możliwa jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji i potwierdzeniu adresu . IV. Konto Użytkownika 1. Po zakończeniu procesu rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez Panel Użytkownika oraz za pośrednictwem Aplikacji Freebee. 2. Logowanie do Panelu Użytkownika następuje przez podanie loginu, będącego adresem wskazanym przy rejestracji oraz indywidualnego hasła wybranego przez Użytkownika, zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika. 3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do Konta Użytkownika i nie udostępniania go osobom trzecim. 4. Jeżeli Użytkownik powziął informację, iż login lub hasło umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Administratora o tym fakcie, celem zabezpieczenia Konta Użytkownika przed niepowołanym wykorzystaniem. 5. W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik ma możliwość w szczególności: a. podglądu Programów Lojalnościowych Parterów; b. sprawdzanie lokalizacji Partnerów; c. zarządzania Kartami Freebee, w tym dodawania oraz usuwania Kart Freebee; d. aktualizacji oraz zmiany danych Użytkownika; e. otrzymywania ofert i informacji od Partnerów (tylko w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód); f. otrzymywania ofert od Freebee (tylko w przypadku wyrażenia stosownych zgód); g. dostęp do informacji od Freebee, oraz h. sprawdzania historii zdobytych i zrealizowanych Punktów, sprawdzania zasad oraz dostępności Nagród.

6 6. Administrator uprawniony jest do zablokowania, ograniczenia dostępu lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku korzystania przez Użytkownika Platformy Lojalnościowej Freebee w sposób niezgodny z prawem oraz postanowieniami Regulaminu. 7. Za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee Użytkownicy mogą być informowani o zmianach w prowadzonych przez Partnerów Programach Lojalnościowych, jak również o zakończeniu prowadzenia przez Partnera Programu Lojalnościowego. 8. Administrator ma prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee lub Aplikacji Freebee na Tablet Freebee nie dłuższych niż 24 godziny, spowodowanych wprowadzaniem ulepszeń, zmian lub aktualizacji któregokolwiek z powyższych, przy czym Administrator powiadomi o takich utrudnieniach z odpowiednim wyprzedzeniem. V. Techniczne aspekty zbierania i realizacji Punków oraz Nagród przyznawanych przez Partnerów 1. Zasady i warunki zbierania i realizowania Punktów oraz uzyskiwania Nagród określane są przez Partnerów w Regulaminach Programów Lojalnościowych Partnerów. 2. Zbieranie Punktów następuje poprzez zeskanowanie przy użyciu Tabletu Freebee kodu QR lub kodu kreskowego zamieszczonego na Karcie Freebee lub Mobilnej Karcie Freebee. 3. Odbieranie Nagród następuje poprzez zeskanowanie Kodu QR lub Kodu kreskowego zamieszczonego na Karcie Freebee lub Mobilnej Karcie Freebee oraz wprowadzenie przez Użytkownika numeru PIN. 4. Zgubienie lub zniszczenie Karty Użytkownika nie pozbawia Użytkownika zebranych Punktów, które każdorazowo zapisane zostają na Koncie Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik uprzednio przypisał Kartę Freebee do Konta Użytkownika. 5. Użytkownik ma możliwość weryfikacji posiadanych przez siebie Punktów oraz Nagród przyznawanych w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów, w których uczestniczy, za pośrednictwem Panelu Użytkownika. 6. Przy użyciu Tabletu Freebee Użytkownik ma możliwość weryfikacji posiadanych przez siebie Punktów oraz Nagród w Programie Lojalnościowym Partnera, u którego zainstalowany jest Tablet Freebee i którego uczestnikiem jest Użytkownik. VI. Aplikacja Freebee 1. Użytkownik, po dokonaniu rejestracji, uprawniony jest do korzystania z Aplikacji Freebee, w ramach której może korzystać z Platformy Lojalnościowej Freebee. 2. W celu zainstalowania i korzystania z Aplikacji Freebee Urządzenie Użytkownika musi spełniać następujące wymagania techniczne w zakresie oprogramowania: ios 6.0 lub wyższe lub Android 3.0 lub wyższe 3. Aplikację można pobrać z następujących miejsc: i. App Store: ii. Google Play: 4. W ramach Aplikacji Freebee Użytkownik może korzystać z Karty Mobilnej Freebee.

7 VII. Karty 1. Użytkownik może uzyskać Kartę Freebee w punktach handlowych Partnerów. 2. Karty Freebee wydawane są Użytkownikom nieodpłatnie. 3. Użytkownik może mieć więcej niż jedną Kartę Freebee przypisaną do jednego Konta Użytkownika. 4. Użytkownik może wykorzystywać Kartę Freebee w związku z uczestnictwem w różnych Programach Lojalnościowych Partnerów. 5. Po zakończeniu Programu Lojalnościowego Partnera lub po rezygnacji Użytkownika z udziału w danym Programie Lojalnościowym Partnera, Użytkownik może w dalszym ciągu korzystać z Karty Freebee w celu uczestnictwa w innych Programach Lojalnościowych Partnerów. VIII. Utrata lub uszkodzenie Karty Freebee 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Freebee, Użytkownik powinien zgłosić takie zdarzenie Administratorowi (na adres lub pod numerem telefonu lub na adres New Media Ventures sp. z o.o. ul. Wołoska 18, Warszawa). W takim przypadku, Karta Freebee, której zgłoszenie dotyczy, zostanie zablokowana przez Administratora w terminie 24h od przyjęcia zgłoszenia. Od tego momentu skorzystanie z Karty Freebee nie będzie możliwe. 2. Użytkownik ma również możliwość samodzielnego zablokowania Karty Freebee poprzez usunięcie jej ze swojego konta na Platformie Lojalnościowej Freebee. 3. W celu otrzymania nowej Karty Freebee, Użytkownik pobierze nową Kartę Feebee z punktu handlowego jednego z Partnerów. Kartę tą Użytkownik powinien przypisać do swojego Konta Użytkownika. IX. Rezygnacja, odstąpienie Użytkownika z korzystania z Platformy Lojalnościowej Freebee oraz zakończenie Funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee 1. Czas funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee jest nieoznaczony. 2. Z ważnych powodów tj. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu tj. pkt. II ust. 11 i 12 Regulaminu, uczestnictwo w Platformie Lojalnościowej Freebee może zostać wypowiedziane Użytkownikowi w każdym czasie. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej lub wysłania wiadomości na adres podany przez Użytkownika przy rejestracji oraz podania przyczyny wypowiedzenia. Użytkownik może wnieść zastrzeżenia od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając je na adres Administratora. 3. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy z Administratorem w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia rejestracji. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Regulaminu, Użytkownik powinien poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres

8 5. Uczestnik może złożyć oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 6. Administrator prześle Użytkownikowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Regulaminu na adres lub adres pocztowy wskazany przez Użytkownika. 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia od umowy. 8. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia w każdym czasie. 9. Użytkownik może zrezygnować z udziału w Platformie Lojalnościowej Freebee w każdym czasie składając stosowne oświadczenie, drogą ową na adres lub pocztą tradycyjną na adres Administratora. 10. Rezygnacja z uczestnictwa przez Użytkownika jedynie w danym Programie Lojalnościowym Partnera nie oznacza rezygnacji z członkostwa w Platformie Lojalnościowej Freebee ani uczestnictwa w innych Programach Lojalnościowych Partnerów. 11. Administrator uprawniony jest do zakończenia funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee, z ważnego powodu rozumianego jako istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. Administrator poinformuje Użytkowników o planowanym zakończeniu lub zawieszeniu usług świadczonych w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee, oraz za pośrednictwem wiadomości lub sms. X. Odpowiedzialność 1. Administrator ponosi odpowiedzialność w zakresie funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee oraz Kart Freebee. 2. Zasady odpowiedzialności w zakresie zasad i warunków prowadzenia Programów Lojalnościowych Partnerów, w tym odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji oraz za przyznawanie, udzielenie i realizację Punktów oraz Nagród określone są przez Partnerów w Programach Lojalnościowych Partnerów. XI. Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee i Aplikacji Freebee oraz Kart Freebee mogą być zgłaszane przez Użytkowników do Administratora przez cały okres przynależności do Platformy Lojalnościowej Freebee oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jej zakończeniu. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji w powyższym zakresie jest Administrator. 2. Reklamacja może zostać złożona na adres lub adres pocztowy Administratora. 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od chwili zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika.

9 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi zgodnie z jego wyborem wskazanym podczas składania reklamacji drogą ową lub pocztą tradycyjną. 5. Reklamacje w zakresie dotyczącym realizacji poszczególnych Programów Lojalnościowych Partnerów rozpatrują Partnerzy, których reklamacja dotyczy. 6. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień przyznanych Użytkownikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Użytkownika statusu konsumenta w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. XII. Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dalej Ustawa jest New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 18. Administrator przetwarza dane osobowe dla celów związanych z organizacją Platformy Lojalnościowej Freebee, celów marketingowych Administratora, jak również marketingu podmiotów trzecich, kontaktowych, statystycznych i reklamacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym udzielonych Administratorowi oświadczeń zgody. 2. Dane osobowe zostały przekazane przez Użytkowników dobrowolnie, bądź w przypadku rejestracji za pomocą portalu społecznościowego Facebook zostały pozyskane z tego serwisu na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody. 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź wyrażenia takiej zgody. 4. Partnerzy są odrębnymi od Administratora administratorami danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy, gdy wskazują na to okoliczności celu przetwarzania danych osobowych, o czym mowa każdorazowo w Regulaminie Programu Lojalnościowego Partnera. 5. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych do ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (04-186), ul. Grochowska 21a. 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. 7. Dane Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

10 8. Administrator prowadzi statystyki i badania dotyczące sprzedaży Usług, ruchu w sieci, analizy finansowe. Mogą być one używane i wymieniane z innymi podmiotami trzecimi, jednakże żadne z tych statystyk nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników. 9. Administrator wykorzystuje pliki cookies i zarządza nimi na zasadach opisanych w Polityce Plików Cookies. XIII. Zmiany Regulaminu 1. Administrator, może zmienić Regulamin, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym zamkniętym katalogu: a. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora, prowadzenie Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee lub Kart Freebee lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora; b. potrzeba dopasowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Regulaminie; c. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee lub korzystania z Kart Freebee, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej; d. zmiana warunków uczestnictwa i korzystania z Platformy Lojalnościowej Freebee, niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych; e. konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Regulaminie; 2. W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w ust. 1 powyżej Administrator powiadomi Uczestników o zmianach, za co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee, strony internetowej pod adresem za pośrednictwem wiadomości lub SMS, o ile Użytkownik wyraził zgodę. Administrator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zawiadomienie Użytkowników o planowanych zmianach Regulaminu. 3. Użytkownik może wypowiedzieć uczestnictwo w Platformie Lojalnościowej Freebee w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia uczestnictwa w Platformie Lojalnościowej Freebee, Użytkownik może dokonać drogą ową na adres lub pocztą tradycyjną na adres New Media Ventures sp. z o.o., ul. Wołoska 18, Warszawa. Powyższe nie wyłącza możliwości wypowiedzenia przez Użytkownika uczestnictwa w Platformie Lojalnościowej Freebee w każdym czasie. 4. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział uczestnictwa w Platformie Lojalnościowej Freebee w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Nie narusza to prawa Użytkownika do rezygnacji z udziału w Platformie Lojalnościowej Freebee w każdym czasie i bez podawania powodów. XIV. Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. 2. Regulamin nie wpływa na treść i warunki przystąpienia do Platformy Lojalnościowej Freebee dokonanego przed dniem obowiązywania Regulaminu. 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Administratora, jak również w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee, w ramach Aplikacji Freebee, a także na stronie internetowej pod adresem freebee.pl/regulamin. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do

11 niniejszego Regulaminu w każdym czasie, mogą pobierać go w formacie *.pdf jak również wydrukować. Administrator, na żądanie Użytkownika, prześle Regulamin pocztą elektroniczną lub tradycyjną, na adres wskazany przez Użytkownika. 4. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Platformą Lojalnościową Freebee powinna być kierowana na następujący adres: New Media Ventures Sp. z o.o. ul. Wołoska 18, Warszawa bądź na adres Uczestnik może się również skontaktować z Administratorem telefonicznie pod numer Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z Regulaminem rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej a prawem właściwym dla Regulaminu jest polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). ZAŁĄCZNIK do Regulaminu WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Regulaminu) - Adresat [NEW MEDIA VENTURES Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, Warszawa, adres - Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Platformy Lojalnościowej Freebee - Data przystąpienia do Platformy Lojalnościowej Freebee - Imię i nazwisko Uczestnika - Adres Uczestnika - Podpis Uczestnika - Data

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin BeeOffice. Definicje

Regulamin BeeOffice. Definicje REGULAMIN Regulamin BeeOffice Definicje Abonament Aplikacja Zewnętrzna BCC BeeOffice Dni robocze Dokumentacja Opłata wnoszona przez Klienta za korzystanie z BeeOffice w określonym zakresie i przez określony

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect 1. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym AuchanDirect znajdującym się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo