Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów"

Transkrypt

1 REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 ( Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS , NIP , REGON , numer telefonu: , e- mail: będąca twórcą i właścicielem a także administratorem Platformy Lojalnościowej Freebee Aplikacja Freebee - oznacza oprogramowanie, pobrane i zainstalowane przez Użytkownika na Urządzeniu Użytkownika, umożliwiające w szczególności zbieranie Punktów. Aplikacja Freebee na Tablet Freebee - oznacza oprogramowanie zainstalowane na Tablecie Freebee, które umożliwia Użytkownikowi w szczególności zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów i potwierdzanie prawa do odbioru Nagrody w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów. Formularz rejestracyjny formularz wypełniany w celu dokonania rejestracji Użytkownika na Platformie Lojalnościowej Freebee, w formie elektronicznej za pośrednictwem strony lub Aplikacji Freebee. Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów Konto Użytkownika - indywidualny profil stworzony przez Użytkownika w ramach procedury rejestracji opisanej w Regulaminie. Mobilna Karta Freebee - elektroniczna wersja Karty Freebee w postaci aplikacji, umożliwiająca Użytkownikowi w szczególności zbieranie Punktów, generowana przez Aplikację Freebee, z której Użytkownik może skorzystać przy użyciu Urządzenia Użytkownika. Nagroda nagrody, rabaty i inne korzyści przewidziane i przyznawane przez Partnerów na zasadach określonych w Regulaminach Programów Lojalnościowych Partnerów. Tablet Freebee - tablet zainstalowany w punkcie handlowym Partnera zintegrowany z Platformą Lojalnościową Freebee, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Programu Lojalnościowego Partnera. Panel Użytkownika - indywidualna podstrona dostępna na stronie internetowej Platformy Lojalnościowej Freebee, pod adresem internetowym lub poprzez Aplikację Freebee, umożliwiająca Użytkownikowi zarządzanie Kontem Użytkownika. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie zawartej z Administratorem umowy stworzyła i prowadzi Program Lojalnościowy Partnera zamieszczony i udostępniany na Platformie Lojalnościowej Freebee. PIN osobisty numer identyfikacyjny Karty Freebee, służący do autoryzacji i identyfikacji Użytkownika Karty Freebee przy odbiorze Nagród lub realizacji Punktów, nadawany przez

2 Użytkownika podczas rejestracji Konta Użytkownika. PIN składa się z 4 (słownie: czterech) cyfr. Platforma Lojalnościowa Freebee elektroniczny system obejmujący rozwiązania informatyczne, umożliwiający Użytkownikom dostęp i korzystanie z Programów Lojalnościowych Partnerów. Program Lojalnościowy Partnera - program lojalnościowy prowadzony i zarządzany przez Partnera, którego warunki określa Partner w Regulaminie Programu Lojalnościowego Partnera. Punkty punkty, które Użytkownik zbiera w ramach Programu Lojalnościowego Partnera na zasadach i warunkach określonych przez Partnera w Regulaminach Programów Lojalnościowych Partnera za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee. Regulamin - niniejszy Regulamin Platformy Lojalnościowej Freebee, który określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee oraz Kart Freebee. Regulamin Programu Lojalnościowego Partnera - regulamin określający zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Partnera, w tym prawa i obowiązki Partnera oraz Użytkowników, a także zasady przyznawania Użytkownikom Punktów i Nagród. Urządzenie Użytkownika - przenośne urządzenie umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Platformy Lojalnościowej Freebee za pośrednictwem Aplikacji Freebee np. smartfon. Użytkownik - osoba fizyczna, która przystąpiła do Platformy Lojalnościowej Freebee w sposób określony w Regulaminie. II. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee oraz Kart Freebee. Regulamin nie określa zasad prowadzenia i funkcjonowania Programów Lojalnościowych Partnerów, które to zasady są każdorazowo określane przez Partnerów w Regulaminach Programów Lojalnościowych Partnerów. 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz z późn. zm.), w zakresie, w jakim odnosi się do usług świadczonych drogą elektroniczną. 3. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z Platformy Lojalnościowej Freebee, za pośrednictwem której możliwe jest: a) korzystanie z Programów Lojalnościowych Partnerów na podstawie zasad i warunków określonych przez Partnerów w Regulaminach Programów Lojalnościowych Partnerów; oraz b) otrzymywanie ofert i informacji Partnerów kierowanych do Użytkowników przez Partnerów, jeżeli Użytkownicy wyrażą zgodę na ich otrzymywanie. 4. Każdy Partner prowadzi swój niezależny Program Lojalnościowy Partnera. Programy Lojalnościowe Partnerów są tworzone, organizowane i zarządzane przez Partnerów, którzy odpowiadają za ich realizację. Partnerzy ustalają i określają zasady

3 prowadzenia i funkcjonowania Programów Lojalnościowych Partnerów tj. zasady i warunki uczestnictwa w ich Programach Lojalnościowych, w tym zasady i warunki przyznawania Punktów, otrzymywania Nagród w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów oraz reklamacje z tym związane. 5. Administrator zarządza Platformą Lojalnościową Freebee, Aplikacją Freebee oraz Kartami Freebee, nie przyznaje Punktów ani nie realizuje Nagród oraz reklamacji w tym zakresie. 6. Administrator na podstawie Regulaminu nie prowadzi Programów Lojalnościowych Partnerów. Administrator może uczestniczyć w tworzeniu lub zarządzaniu Programem Lojalnościowym Partnera na mocy umowy z Partnerem. Zasady uczestnictwa Administratora w tworzeniu lub zarządzaniu Programem Lojalnościowym Partnera w takiej sytuacji zostaną każdorazowo określone w Regulaminie Programu Lojalnościowego Partnera. 7. Przystąpienie do Platformy Lojalnościowej Freebee jest dobrowolne, a Użytkownik może z niej w każdym czasie zrezygnować. 8. Przystąpienie do Platformy Lojalnościowej Freebee jest możliwe w dowolnym momencie jego trwania. 9. Pobranie i korzystanie z Kart Freebee jest nieodpłatne. Korzystanie z Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee przez Użytkowników jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, iż nie obejmuje to kosztów połączenia z siecią Internet, z której korzysta Użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. Kontakt z Administratorem drogą ową lub telefoniczną nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami na rzecz Administratora Użytkownik ponosi jedynie koszty połączeń lub korzystania z Internetu odpowiadające stawkom operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta. 10. Użytkownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz dokonała rejestracji w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee. Za zgodą przedstawiciela ustawowego Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 11. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Administratora. 12. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy Lojalnościowej Freebee na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. 13. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 14. Administrator zobowiązuje się dostarczyć Karty Freebee bez wad oraz świadczyć prawidłowo usługi na rzecz Użytkowników opisane w Regulaminie tj. udostępniać Platformę Lojalnościową Freebee oraz Aplikację Freebee. 15. Użytkownik nie może przenosić uprawień przysługujących mu w związku z Uczestnictwem w Platformie Lojalnościowej Freebee, w tym w związku z korzystaniem z Karty Freebee na osobę trzecią. III. Przystąpienie do Platformy i Rejestracja Użytkownika

4 1. Do korzystania z Platformy Lojalnościowej Freebee niezbędne jest posiadanie lub dostęp do urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www. 2. Korzystanie z Platformy Lojalnościowej Freebee możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Firefox 3.5 lub wersja wyższa, b) IE 9.0 lub wersja wyższa, c) Chrome 10.0 lub wersja wyższa, d) Opera 10.0 lub wersja wyższa, e) Safari 5.0 lub wersja wyższa. 3. Warunkiem przystąpienia do Platformy Lojalnościowej Freebee jest dokonanie rejestracji w sposób poprawny, kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. 4. Użytkownik dokonuje rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Administratora w ramach: 1. Aplikacji Freebee; 2. Zakładki dostępnej na stronie internetowej pod adresem 3. Wykorzystania możliwości rejestracji poprzez Facebook z wykorzystaniem danych udostępnionych przez Facebook. 5. Rejestracja wymaga: 1. podania obowiązkowych danych lub rejestracji przy wykorzystaniu konta na portalu społecznościowym Facebook, 2. potwierdzenia zapoznania się oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu, 3. określenia numeru PIN, 6. W momencie dokonania prawidłowej rejestracji zostaje założone Konto Użytkownika, a osoba dokonująca rejestracji przystępuje do Platformy Lojalnościowej Freebee oraz staje się jej Użytkownikiem. Administrator wyśle Użytkownikowi wiadomość potwierdzającą rejestrację i przystąpienie do Platformy. 7. Potwierdzenie adresu jest warunkiem umożliwiającym Użytkownikowi odbieranie Nagród. Potwierdzenie to następuje za pośrednictwem linka aktywacyjnego przesłanego w wiadomości potwierdzającej rejestrację, wysłanej przez Administratora na adres Użytkownika podany podczas rejestracji Konta Użytkownika. 8. W przypadku korzystania z Karty Freebee użytkownik przypisze Kartę Freebee do konta tj. uzupełni dane, o których mowa powyżej o numer Karty Freebee i kod zabezpieczający znajdujący się na Karcie Freebee. 9. Rejestracja jest również możliwa poprzez integrację z kontem Użytkownika na portalu społecznościowym Facebook. Taki sposób rejestracji jest opcjonalny i nie jest konieczny do przystąpienia do Platformy Lojalnościowej Freebee.

5 10. Wybierając możliwość rejestracji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, Administrator uzyska dostęp do określonych danych Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik udzieli zezwolenia na dostęp do danych oraz zezwolenia na publikację. 11. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zezwolenia na publikację, informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Freebee widoczne będą na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook zgodnie z wybranymi przez Użytkownika w tym portalu społecznościowym ustawieniami prywatności. 12. W związku z niektórymi Programami Lojalnościowymi Partnerów, rejestracja będzie również możliwa przy użyciu formularzy papierowych dostępnych w placówkach handlowych tych Partnerów. W takich sytuacjach proces rejestracji zostanie określony w Programie Lojalnościowym Partnera, w którego placówkach handlowych formularze będą dostępne. 13. Korzystanie z karty Freebee jest możliwe przed dokonaniem rejestracji w zakresie zbierania Punktów, przy czym możliwość odbierania Nagród przewidzianych przez Partnerów w Regulaminach Programów Lojalnościowych Partnerów możliwa jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji i potwierdzeniu adresu . IV. Konto Użytkownika 1. Po zakończeniu procesu rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez Panel Użytkownika oraz za pośrednictwem Aplikacji Freebee. 2. Logowanie do Panelu Użytkownika następuje przez podanie loginu, będącego adresem wskazanym przy rejestracji oraz indywidualnego hasła wybranego przez Użytkownika, zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika. 3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do Konta Użytkownika i nie udostępniania go osobom trzecim. 4. Jeżeli Użytkownik powziął informację, iż login lub hasło umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Administratora o tym fakcie, celem zabezpieczenia Konta Użytkownika przed niepowołanym wykorzystaniem. 5. W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik ma możliwość w szczególności: a. podglądu Programów Lojalnościowych Parterów; b. sprawdzanie lokalizacji Partnerów; c. zarządzania Kartami Freebee, w tym dodawania oraz usuwania Kart Freebee; d. aktualizacji oraz zmiany danych Użytkownika; e. otrzymywania ofert i informacji od Partnerów (tylko w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód); f. otrzymywania ofert od Freebee (tylko w przypadku wyrażenia stosownych zgód); g. dostęp do informacji od Freebee, oraz h. sprawdzania historii zdobytych i zrealizowanych Punktów, sprawdzania zasad oraz dostępności Nagród.

6 6. Administrator uprawniony jest do zablokowania, ograniczenia dostępu lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku korzystania przez Użytkownika Platformy Lojalnościowej Freebee w sposób niezgodny z prawem oraz postanowieniami Regulaminu. 7. Za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee Użytkownicy mogą być informowani o zmianach w prowadzonych przez Partnerów Programach Lojalnościowych, jak również o zakończeniu prowadzenia przez Partnera Programu Lojalnościowego. 8. Administrator ma prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee lub Aplikacji Freebee na Tablet Freebee nie dłuższych niż 24 godziny, spowodowanych wprowadzaniem ulepszeń, zmian lub aktualizacji któregokolwiek z powyższych, przy czym Administrator powiadomi o takich utrudnieniach z odpowiednim wyprzedzeniem. V. Techniczne aspekty zbierania i realizacji Punków oraz Nagród przyznawanych przez Partnerów 1. Zasady i warunki zbierania i realizowania Punktów oraz uzyskiwania Nagród określane są przez Partnerów w Regulaminach Programów Lojalnościowych Partnerów. 2. Zbieranie Punktów następuje poprzez zeskanowanie przy użyciu Tabletu Freebee kodu QR lub kodu kreskowego zamieszczonego na Karcie Freebee lub Mobilnej Karcie Freebee. 3. Odbieranie Nagród następuje poprzez zeskanowanie Kodu QR lub Kodu kreskowego zamieszczonego na Karcie Freebee lub Mobilnej Karcie Freebee oraz wprowadzenie przez Użytkownika numeru PIN. 4. Zgubienie lub zniszczenie Karty Użytkownika nie pozbawia Użytkownika zebranych Punktów, które każdorazowo zapisane zostają na Koncie Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik uprzednio przypisał Kartę Freebee do Konta Użytkownika. 5. Użytkownik ma możliwość weryfikacji posiadanych przez siebie Punktów oraz Nagród przyznawanych w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów, w których uczestniczy, za pośrednictwem Panelu Użytkownika. 6. Przy użyciu Tabletu Freebee Użytkownik ma możliwość weryfikacji posiadanych przez siebie Punktów oraz Nagród w Programie Lojalnościowym Partnera, u którego zainstalowany jest Tablet Freebee i którego uczestnikiem jest Użytkownik. VI. Aplikacja Freebee 1. Użytkownik, po dokonaniu rejestracji, uprawniony jest do korzystania z Aplikacji Freebee, w ramach której może korzystać z Platformy Lojalnościowej Freebee. 2. W celu zainstalowania i korzystania z Aplikacji Freebee Urządzenie Użytkownika musi spełniać następujące wymagania techniczne w zakresie oprogramowania: ios 6.0 lub wyższe lub Android 3.0 lub wyższe 3. Aplikację można pobrać z następujących miejsc: i. App Store: ii. Google Play: 4. W ramach Aplikacji Freebee Użytkownik może korzystać z Karty Mobilnej Freebee.

7 VII. Karty 1. Użytkownik może uzyskać Kartę Freebee w punktach handlowych Partnerów. 2. Karty Freebee wydawane są Użytkownikom nieodpłatnie. 3. Użytkownik może mieć więcej niż jedną Kartę Freebee przypisaną do jednego Konta Użytkownika. 4. Użytkownik może wykorzystywać Kartę Freebee w związku z uczestnictwem w różnych Programach Lojalnościowych Partnerów. 5. Po zakończeniu Programu Lojalnościowego Partnera lub po rezygnacji Użytkownika z udziału w danym Programie Lojalnościowym Partnera, Użytkownik może w dalszym ciągu korzystać z Karty Freebee w celu uczestnictwa w innych Programach Lojalnościowych Partnerów. VIII. Utrata lub uszkodzenie Karty Freebee 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Freebee, Użytkownik powinien zgłosić takie zdarzenie Administratorowi (na adres lub pod numerem telefonu lub na adres New Media Ventures sp. z o.o. ul. Wołoska 18, Warszawa). W takim przypadku, Karta Freebee, której zgłoszenie dotyczy, zostanie zablokowana przez Administratora w terminie 24h od przyjęcia zgłoszenia. Od tego momentu skorzystanie z Karty Freebee nie będzie możliwe. 2. Użytkownik ma również możliwość samodzielnego zablokowania Karty Freebee poprzez usunięcie jej ze swojego konta na Platformie Lojalnościowej Freebee. 3. W celu otrzymania nowej Karty Freebee, Użytkownik pobierze nową Kartę Feebee z punktu handlowego jednego z Partnerów. Kartę tą Użytkownik powinien przypisać do swojego Konta Użytkownika. IX. Rezygnacja, odstąpienie Użytkownika z korzystania z Platformy Lojalnościowej Freebee oraz zakończenie Funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee 1. Czas funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee jest nieoznaczony. 2. Z ważnych powodów tj. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu tj. pkt. II ust. 11 i 12 Regulaminu, uczestnictwo w Platformie Lojalnościowej Freebee może zostać wypowiedziane Użytkownikowi w każdym czasie. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej lub wysłania wiadomości na adres podany przez Użytkownika przy rejestracji oraz podania przyczyny wypowiedzenia. Użytkownik może wnieść zastrzeżenia od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając je na adres Administratora. 3. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy z Administratorem w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia rejestracji. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Regulaminu, Użytkownik powinien poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres

8 5. Uczestnik może złożyć oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 6. Administrator prześle Użytkownikowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Regulaminu na adres lub adres pocztowy wskazany przez Użytkownika. 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia od umowy. 8. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia w każdym czasie. 9. Użytkownik może zrezygnować z udziału w Platformie Lojalnościowej Freebee w każdym czasie składając stosowne oświadczenie, drogą ową na adres lub pocztą tradycyjną na adres Administratora. 10. Rezygnacja z uczestnictwa przez Użytkownika jedynie w danym Programie Lojalnościowym Partnera nie oznacza rezygnacji z członkostwa w Platformie Lojalnościowej Freebee ani uczestnictwa w innych Programach Lojalnościowych Partnerów. 11. Administrator uprawniony jest do zakończenia funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee, z ważnego powodu rozumianego jako istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. Administrator poinformuje Użytkowników o planowanym zakończeniu lub zawieszeniu usług świadczonych w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee, oraz za pośrednictwem wiadomości lub sms. X. Odpowiedzialność 1. Administrator ponosi odpowiedzialność w zakresie funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee oraz Kart Freebee. 2. Zasady odpowiedzialności w zakresie zasad i warunków prowadzenia Programów Lojalnościowych Partnerów, w tym odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji oraz za przyznawanie, udzielenie i realizację Punktów oraz Nagród określone są przez Partnerów w Programach Lojalnościowych Partnerów. XI. Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee i Aplikacji Freebee oraz Kart Freebee mogą być zgłaszane przez Użytkowników do Administratora przez cały okres przynależności do Platformy Lojalnościowej Freebee oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jej zakończeniu. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji w powyższym zakresie jest Administrator. 2. Reklamacja może zostać złożona na adres lub adres pocztowy Administratora. 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od chwili zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika.

9 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi zgodnie z jego wyborem wskazanym podczas składania reklamacji drogą ową lub pocztą tradycyjną. 5. Reklamacje w zakresie dotyczącym realizacji poszczególnych Programów Lojalnościowych Partnerów rozpatrują Partnerzy, których reklamacja dotyczy. 6. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień przyznanych Użytkownikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Użytkownika statusu konsumenta w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. XII. Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dalej Ustawa jest New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 18. Administrator przetwarza dane osobowe dla celów związanych z organizacją Platformy Lojalnościowej Freebee, celów marketingowych Administratora, jak również marketingu podmiotów trzecich, kontaktowych, statystycznych i reklamacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym udzielonych Administratorowi oświadczeń zgody. 2. Dane osobowe zostały przekazane przez Użytkowników dobrowolnie, bądź w przypadku rejestracji za pomocą portalu społecznościowego Facebook zostały pozyskane z tego serwisu na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody. 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź wyrażenia takiej zgody. 4. Partnerzy są odrębnymi od Administratora administratorami danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy, gdy wskazują na to okoliczności celu przetwarzania danych osobowych, o czym mowa każdorazowo w Regulaminie Programu Lojalnościowego Partnera. 5. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych do ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (04-186), ul. Grochowska 21a. 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. 7. Dane Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

10 8. Administrator prowadzi statystyki i badania dotyczące sprzedaży Usług, ruchu w sieci, analizy finansowe. Mogą być one używane i wymieniane z innymi podmiotami trzecimi, jednakże żadne z tych statystyk nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników. 9. Administrator wykorzystuje pliki cookies i zarządza nimi na zasadach opisanych w Polityce Plików Cookies. XIII. Zmiany Regulaminu 1. Administrator, może zmienić Regulamin, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym zamkniętym katalogu: a. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora, prowadzenie Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee lub Kart Freebee lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora; b. potrzeba dopasowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Regulaminie; c. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Platformy Lojalnościowej Freebee, Aplikacji Freebee lub korzystania z Kart Freebee, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej; d. zmiana warunków uczestnictwa i korzystania z Platformy Lojalnościowej Freebee, niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych; e. konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Regulaminie; 2. W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w ust. 1 powyżej Administrator powiadomi Uczestników o zmianach, za co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem Platformy Lojalnościowej Freebee, strony internetowej pod adresem za pośrednictwem wiadomości lub SMS, o ile Użytkownik wyraził zgodę. Administrator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zawiadomienie Użytkowników o planowanych zmianach Regulaminu. 3. Użytkownik może wypowiedzieć uczestnictwo w Platformie Lojalnościowej Freebee w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia uczestnictwa w Platformie Lojalnościowej Freebee, Użytkownik może dokonać drogą ową na adres lub pocztą tradycyjną na adres New Media Ventures sp. z o.o., ul. Wołoska 18, Warszawa. Powyższe nie wyłącza możliwości wypowiedzenia przez Użytkownika uczestnictwa w Platformie Lojalnościowej Freebee w każdym czasie. 4. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział uczestnictwa w Platformie Lojalnościowej Freebee w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Nie narusza to prawa Użytkownika do rezygnacji z udziału w Platformie Lojalnościowej Freebee w każdym czasie i bez podawania powodów. XIV. Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. 2. Regulamin nie wpływa na treść i warunki przystąpienia do Platformy Lojalnościowej Freebee dokonanego przed dniem obowiązywania Regulaminu. 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Administratora, jak również w ramach Platformy Lojalnościowej Freebee, w ramach Aplikacji Freebee, a także na stronie internetowej pod adresem freebee.pl/regulamin. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do

11 niniejszego Regulaminu w każdym czasie, mogą pobierać go w formacie *.pdf jak również wydrukować. Administrator, na żądanie Użytkownika, prześle Regulamin pocztą elektroniczną lub tradycyjną, na adres wskazany przez Użytkownika. 4. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Platformą Lojalnościową Freebee powinna być kierowana na następujący adres: New Media Ventures Sp. z o.o. ul. Wołoska 18, Warszawa bądź na adres Uczestnik może się również skontaktować z Administratorem telefonicznie pod numer Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z Regulaminem rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej a prawem właściwym dla Regulaminu jest polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). ZAŁĄCZNIK do Regulaminu WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Regulaminu) - Adresat [NEW MEDIA VENTURES Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, Warszawa, adres - Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Platformy Lojalnościowej Freebee - Data przystąpienia do Platformy Lojalnościowej Freebee - Imię i nazwisko Uczestnika - Adres Uczestnika - Podpis Uczestnika - Data

Regulamin obowiązujący od 12 marca 2016 roku REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE

Regulamin obowiązujący od 12 marca 2016 roku REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE Regulamin obowiązujący od 12 marca 2016 roku REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie, przy czym w celu uniknięcia wątpliwości wskazane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. 1. Przedmiot Regulaminu Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego 5.10.15. oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

4.Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Czekoladki w każdej Placówce Organizatora zgodnie z wykazem poniżej.

4.Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Czekoladki w każdej Placówce Organizatora zgodnie z wykazem poniżej. Załącznik nr 1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LAMBO Mariusz Jankowski 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników programu lojalnościowego o nazwie

Bardziej szczegółowo

3.Organizator "DOM EŁCKI" MORUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA ul. Jana Pawła II 21 19-300 Ełk NIP: 8481706633

3.Organizator DOM EŁCKI MORUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA ul. Jana Pawła II 21 19-300 Ełk NIP: 8481706633 Załącznik nr 1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DOM EŁCKI 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników programu lojalnościowego o nazwie DOM EŁCKI polegającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SOCIAL WIFI DLA UŻYTKOWNIKÓW

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SOCIAL WIFI DLA UŻYTKOWNIKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został przyjęty na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). 2. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku

Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Klasowki.pl, którego właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Klasowki.pl. [Definicje] 1

Regulamin Serwisu Klasowki.pl. [Definicje] 1 Regulamin Serwisu Klasowki.pl z dnia 25 grudnia 2014 r. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Klasowki.pl, którego właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE 1. Organizatorem programu Uroda i Zdrowie jest firma Eco Plant Householding Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zacisze 6. 2. Program Uroda i Zdrowie jest skierowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI,

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje: 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl, pobieranej i uruchomianej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem oraz numerem telefonu

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem  oraz numerem telefonu Regulamin sprzedaży Data publikacji: 14-01-2017 Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.mowdomnie.pl realizuje Aleksandra Janowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mów

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Słownik użytych w Regulaminie pojęć: Dane Konkursowe - dane podane przez Uczestnika w edytowalnych polach na stronach internetowych Serwisu oraz czas podania

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE. BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, Ruda Śląska, NIP , REGON

Artykuł 1. DEFINICJE. BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, Ruda Śląska, NIP , REGON Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: BIS Paweł Błaszczyk, Halembska 88, 41-706 Ruda Śląska, NIP 641-228-09-57, REGON 241244899 PORTAL - prowadzony przez BIS w języku polskim serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WORTALU EKSPERTKI.ORG

REGULAMIN WORTALU EKSPERTKI.ORG REGULAMINWORTALUEKSPERTKI.ORG 1 1. Niniejszy Regulamin określazakres,rodzaj,sposóbizakresświadczeniausługi Użytkownika przez Usługodawcę na wortalu tematycznym znajdującym się pod adresemhttp://www.ekspertki.org.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU Internetowa Obsługa Kontrahenta Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Bilet do Term Uniejów od firmy Zimny zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.)

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.) Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia 05.05.2016 r.) 1 Definicje a) Polkomtel - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU TALK RANKING W TALK MARKETING SPÓŁKA Z O.O.

REGULAMIN PROGRAMU TALK RANKING W TALK MARKETING SPÓŁKA Z O.O. Warszawa, styczeń 2015 REGULAMIN PROGRAMU TALK RANKING W TALK MARKETING SPÓŁKA Z O.O. I. DEFINICJE Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie: 1. TALK MARKETING.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU.

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU. REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU 1. Definicje i postanowienia ogólne http://www.east-biz2016.pl/ 1.1. Organizator imprezy, zwany dalej administratorem danych osobowych jest DigiBrand Grzegorz Kiersznowski

Bardziej szczegółowo

- Login ciąg znaków podawany przez Klienta w czasie procesu rejestracji w serwisie ebok, identyfikujący Użytkownika podczas procesu logowania,

- Login ciąg znaków podawany przez Klienta w czasie procesu rejestracji w serwisie ebok, identyfikujący Użytkownika podczas procesu logowania, REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA ebok Data aktualizacji: 01.07.2016 Zapisy niniejszego Regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta ebok, (zwanego dalej Regulaminem ), stanowią zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo