Wykonawca - osoba realizująca zadania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy cywilno prawnej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawca - osoba realizująca zadania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy cywilno prawnej."

Transkrypt

1 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ISO 9001:2008 Nr wersji - Nr egz. 1 z 10 DATA PODPIS OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ Mariola Michaluk Kierownik Działu Kadr i Płac Mirosław Leśkowicz Dyrektor r r. 1. Cel wdrożenia Instrukcji podwyższania kwalifikacji pracowników, zwanej dalej Instrukcją Celem instrukcji jest: 1) określenie zasad postępowania przy ubieganiu się pracownika o zgodę na podwyższanie posiadanych kwalifikacji zawodowych, 2) przygotowanie rocznego planu szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, w tym szkoleń obligatoryjnych, ) oszacowanie wydatków na szkolenia pracowników. 2. Zakres stosowania Instrukcji Postanowienia zawarte w niniejszej Instrukcji obowiązują wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.. Odpowiedzialność z tytułu stosowania Instrukcji.1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w Instrukcji sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa pełniący funkcję przewodniczącego Komisji ds. szkoleń pracowniczych..2. Za przygotowanie rocznego planu obligatoryjnych szkoleń pracowników odpowiedzialną jest Naczelna pielęgniarka pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. szkoleń pracowniczych... Za zapewnienie skutecznej komunikacji w zakresie stosowania niniejszej Instrukcji odpowiedzialnym jest Kierownik Działu Kadr i Płac..4. Każdy pracownik ubiegający się o zgodę na podwyższenie posiadanych kwalifikacji jest odpowiedzialny za przestrzeganie trybu postępowania niniejszej instrukcji 4. Terminologia Pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy. Wykonawca - osoba realizująca zadania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy cywilno prawnej.

2 Pracodawca - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, w imieniu którego występuje dyrektor lub inna upoważniona przez niego osoba. 5. Tryb postępowania przy ubieganiu się o wyrażenie zgody Pracodawcy na podwyższenie kwalifikacji pracownika 5.1. Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych oraz wykształcenie ogólne w formach szkolnych, np. studia. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia ogólnego może odbywać się z inicjatywy: 1) Pracodawcy, 2) Pracownika za zgodą wyrażoną przez Pracodawcę, ) Pracownika bez zgody Pracodawcy Podwyższanie wykształcenia ogólnego w formach szkolnych oraz podwyższanie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, zwane dalej "podnoszeniem kwalifikacji", odbywa się na podstawie przepisów określonych w Rozdziale III Kodeksu Pracy, z wyłączeniem lekarzy i pielęgniarek, wobec których stosuje się odpowiednio przepisy odrębne. 5.. Korzystanie przez pracowników ze szkoleń zewnętrznych za zgodą Pracodawcy, odbywa się w SPZOZ w Siedlcach tylko i wyłącznie ma pisemny wniosek złożony przez: 1) kierownika komórki organizacyjnej, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr PZZL/IPKP-1 do Instrukcji lub 2) pracownika, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr PZZL/IPKP-2 do Instrukcji i zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego Wnioski, o których mowa w pkt. 5.. kierowane są do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za pośrednictwem Komisji ds. szkoleń pracowniczych. Ustala się termin składania wniosków: najpóźniej dni przed szkoleniem W skład Komisji ds. szkoleń pracowniczych wchodzą: 1) Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa przewodniczący, 2) Naczelna Pielęgniarka zastępca przewodniczącego oraz członkowie: ) Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJ, 4) Przełożona pielęgniarek AOZ, 5) Kierownik Działu Usług Medycznych, 6) Kierownik Działu Kadr i Płac, 7) Inspektor ds. osobowych Działu Kadr i Płac sekretarz. 2 z 10

3 5.6. Pracownicy pełniący funkcje kierownicze zobowiązani są sporządzać w terminie do dnia 20-ego stycznia każdego roku, przy uwzględnieniu potrzeb szkoleniowych, specyfiki realizowanych zadań i konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji świadczeń/zadań, plany szkoleń dla podległego personelu, t.j.: 1) roczny plan szkoleń wewnętrznych (z wyłączeniem szkoleń organizowanych przez wewnętrzne służby z zakresu bhp i Systemu Zarządzania Jakością) - wg wzoru określonego w Załączniku Nr PZZL/IPKP-4, który winien być sukcesywnie realizowany i dokumentowany w komórce organizacyjnej; 2) roczny plan szkoleń zewnętrznych organizowanych w formach pozaszkolnych przez firmy szkoleniowe, w których pracownicy chcą uczestniczyć za częściową lub całkowitą odpłatnością Pracodawcy w 2-óch egz. wg wzoru określonego w Załączniku Nr PZZL/IPKP-, z których jeden należy przekazać odpowiednio dla: a) Naczelnej Pielęgniarki kierownictwo placówek lecznictwa zamkniętego, b) Przełożonej Pielęgniarek kierownictwo lecznictwa otwartego, c) Działu Kadr i Płac kierownictwo pozostałych komórek organizacyjnych. Naczelna Pielęgniarka i Przełożona Pielęgniarek opiniują roczne plany szkoleń zewnętrznych i przekazują je niezwłocznie do akceptacji Komisji ds. szkoleń pracowniczych Komisja ds. szkoleń pracowniczych w składzie przynajmniej 2-osobowym analizuje i opiniuje przydatność szkoleń wskazanych w rocznych planach szkoleń zewnętrznych oraz w indywidualnych wnioskach pracowników, z uwzględnieniem: 1) przydatności szkolenia w wykonywaniu powierzonych danemu pracownikowi lub grupie personelu obowiązków i wpływu na jakość udzielanych świadczeń, 2) opinii bezpośredniego przełożonego odnośnie możliwości zapewnienia zastępstwa w czasie korzystania ze szkolenia przez pracownika, ) wymogów kwalifikacyjnych określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 4) dotychczasowych kwalifikacji danego pracownika, 5) stażu pracy i dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskującego pracownika, 6) możliwości finansowych Zakładu przyznania dofinansowania do szkolenia Komisja przedkłada zaopiniowane plany szkoleń, o których mowa w pkt do akceptacji przez Dyrektora SPZOZ w Siedlcach z wyliczeniem szacunkowych kosztów zaplanowanych szkoleń W przypadku braku akceptacji planowanego szkolenia, sekretarz Komisji niezwłocznie zawiadamia o tym zainteresowanego pracownika. Przyjmuje się, że brak zwrotnej informacji oznacza wstępną akceptację planu, z zastrzeżeniem pkt z 10

4 5.10. Każde szkolenie, w tym ujęte w rocznym Planie szkoleń, wymaga złożenia przez pracownika indywidualnego wniosku, o którym mowa w pkt. 5.. ppkt. 2) do Dyrektora za pośrednictwem Komisji ds. szkoleń pracowniczych, do ponownej akceptacji. Wówczas Pracownik sam zobowiązany jest odebrać decyzję, którą sporządza się w formie pisemnej Pracodawca wyraża zgodę na podwyższenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia ogólnego tylko i wyłącznie w formie pisemnej tj. poprzez złożenie podpisu na wniosku pracownika w tym zakresie. Ponadto pracownik Kadr przygotowuje odpowiednio dokument potwierdzający decyzję Dyrektora, tj. (alternatywnie): 1) umowę szkoleniową określającą prawa i obowiązki stron umowy, 2) pismo potwierdzające wyrażenie zgody na podwyższanie kwalifikacji, ) delegację służbową, 4) pismo dot. udzielenia dnia wolnego w celu umożliwienia pracownikowi uczestnictwa w szkoleniu. Wyjście na szkolenie w lokalizacji miejsca pracy Pracownik dokumentuje wpisem w książce wyjść Każdy pracownik jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie po szkoleniu do Kadr kopię zaświadczenia o odbytym szkoleniu, która jest przechowywana w aktach pracowniczych Sekretarz Komisji prowadzi wg wzoru określonego w Załączniku Nr PZZL/IPKP-5 do Instrukcji zbiorczy rejestr zaplanowanych szkoleń i ewidencjonuje ich realizację w celu sporządzenia sprawozdania po zakończeniu każdego roku kalendarzowego z uwzględnieniem poniesionych przez Pracodawcę kosztów na szkolenia Pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych oraz wykształcenie ogólne w formach szkolnych za zgodą pracodawcy, przysługują świadczenia określone w obowiązujących przepisach, a w szczególności: Na mocy ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych, podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy pielęgniarkom i położnym przysługuje urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych zajęciach w ciągu całego okresu trwania kształcenia podyplomowego w wymiarze do 28 dni roboczych i jest ustalany przez pracodawcę w stosownej umowie w zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego, zaś wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej przystępującej do egzaminu państwowego w celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - wynosi do 6 dni roboczych i jest 4 z 10

5 ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego i egzaminów Na mocy przepisów Kodeksu pracy pracownikom z grup zawodowych nie posiadających uregulowań branżowych, podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy przysługują świadczenia podstawowe, tj: 1) urlop szkoleniowy, którego udziela się na dni będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze: a) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, b) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego, c) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, d) 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. 2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania, ) prawo do wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego, o którym mowa w ppkt 1) oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy, o którym mowa w ppkt. 2) Pracownik podnoszący kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonej pracy, za zgodą Pracodawcy, może uzyskać dodatkowo pokrycie opłaty za naukę, pobieranej przez podmiot organizacyjny podnoszący kwalifikacje, w wysokości do 50 % opłaty, z zastrzeżeniem pkt Instrukcji W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami Zakładu, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach może wyrazić zgodę na pokrycie do 100 % opłaty za naukę pobieranej przez podmiot organizacyjny podnoszący kwalifikacje oraz przyznać jeszcze inne świadczenia dodatkowe, o których mowa w art. 10 Kodeksu pracy W przypadku przyznania pracownikowi przez pracodawcę jakichkolwiek świadczeń dodatkowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji, wzajemne prawa i obowiązki stron określa umowa, sporządzana wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr PZZL/IPKP-6 do Instrukcji, z zastrzeżeniem pkt W przypadku wyrażenia zgody przez Pracodawcę na podwyższenie wykształcenia ogólnego Pracownika bez świadczeń dodatkowych, może być również zawarta 5 z 10

6 Umowa przy zastosowaniu wzoru określonego w Załączniku Nr PZZL/IPKP-7 do Instrukcji W przypadku przyznania świadczeń dodatkowych w wysokości do 1.000zł, za zgodą Pracodawcy strony mogą odstąpić od zawarcia umowy, o której mowa w pkt Pokrycie opłaty za naukę i innych świadczeń dodatkowych, następuje zgodnie z umową, o której mowa w pkt 5.17, z zastosowaniem następujących zasad: 1) w przypadku podwyższania kwalifikacji za zgodą Pracodawcy przekazanie środków finansowych następuje przed rozpoczęciem lub w trakcie nauki - w wielkości określonej w pkt lub Instrukcji; 2) w przypadku zgody Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na pokrycie opłaty za naukę podjętej bez wcześniejszej zgody Pracodawcy, przekazanie środków finansowych następuje - po udokumentowanym ukończeniu etapu nauki maksymalnie w wielkości określonej w pkt Instrukcji Podstawę do pokrycia opłaty i innych świadczeń za naukę stanowią łącznie: 1) zaakceptowany przez Dyrektora SPZOZ w Siedlcach wniosek o zgodę na podwyższanie kwalifikacji, 2) oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy, o której mowa w pkt Instrukcji; ) oryginał faktury (rachunku) wystawionej na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach; 4) w przypadku faktury na kwotę wyższą niż przyznane dofinansowanie, zwrot środków następuje do wysokości przyznanego dofinansowania a pracownik zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za fakturę lub faktura w swej treści powinna zawierać adnotację o jej zapłaceniu. 5) odpowiednio właściwe udokumentowanie podjęcia, kontynuowania lub ukończenia każdego etapu nauki W przypadku opłacenia przez pracownika kwoty wskazanej w fakturze (rachunku), kwotę pokrycia opłaty i innych świadczeń za naukę można wypłacić bezpośrednio pracownikowi na podstawie złożonego przez niego oświadczenia. Faktura (rachunek) w tym przypadku powinna zawierać w swej treści adnotację o jej opłaceniu. Oświadczenie powinno być złożone na rewersie faktury (rachunku) i zawierać: 1) prośbę o wypłacenie dofinansowania na konto pracownika, z powodu opłacenia kwoty wskazanej na fakturze (rachunku) przez pracownika; 2) nr konta bankowego pracownika; 6 z 10

7 ) czytelny podpis pracownika i datę W razie zaistnienia sytuacji wskazanych w art Kodeksu pracy, Pracownik jest zobowiązany do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów podwyższania kwalifikacji na zasadach określonych w powołanym przepisie i umowie szkoleniowej Obligatoryjny okres zatrudnienia pracownika po ukończeniu nauki, jest określany w umowie, o której mowa w pkt i 5.18, z zastosowaniem następujących zasad: 1) jeżeli kwota kosztów podnoszenia kwalifikacji pracownika wynosi: a) do 500,00zł - termin wynosi max. 1 rok od momentu ukończenia nauki; b) od 500,00zł do 1.000,00zł - termin wynosi max. 2 lata od momentu ukończenia nauki; c) powyżej 1.000,00zł - termin wynosi max. lata od momentu ukończenia nauki. 2) w przypadkach uzasadnionych potrzebami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach może określić inny termin, nie dłuższy jednak niż lata; z zastrzeżeniem pkt Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe może zostać w umowie szkoleniowej zobowiązany do pozostawania w stosunku pracy przez okres lat, pomimo nie przyznania przez pracodawcę świadczeń dodatkowych, jeśli pracownik korzysta ze zwolnienia z pracy na czas uczestnictwa w szkoleniu, a jego miesięczne wynagrodzenie brutto jest wyższe od kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej Za moment ukończenia nauki przyjmuje się datę wydania dyplomu lub innego dokumentu poświadczającego podwyższenie kwalifikacji pracownika, który pracownik zobowiązany jest dostarczyć do Działu Kadr i Płac niezwłocznie po jego uzyskaniu Celem oceny efektywności szkolenia/kursu wskazane jest aby jego uczestnik wypełnił Ankietę satysfakcji ze szkolenia wg wzoru określonego w Załączniku Nr PZZL/IPKP-8 i złożył ją łącznie z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt oraz Ankieta jest dostępna w Kadrach lub na stronie internetowej SPZOZ w Siedlcach w zakładce Informacje dla pracowników/pliki do pobrania. Dane z wypełnionych ankiet wykorzystuje się w procesie planowania tematyki szkoleń i wyboru ich organizatora Pracownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, który bez zgody pracodawcy wyrażonej na piśmie, podnosi swoje kwalifikacje 7 z 10

8 zawodowe w formach pozaszkolnych lub wykształcenie ogólne w formach szkolnych, nie przysługują świadczenia, o których mowa w pkt Instrukcji Osoby kierujące personelem zobowiązane są złożyć w sekretariacie Dyrekcji sprawozdanie dotyczące odbytych przez podległych pracowników szkoleń zewnętrznych, którego termin ustala się: a) do dnia 1- ego lipca za I półrocze danego roku, b) do dnia 1-ego stycznia za II półrocze poprzedniego roku Ustala się, że planowanie i sprawozdawczość, o której mowa w niniejszej instrukcji, nie dotyczy specjalizacji lekarzy i pozostałego personelu medycznego z wyższym wykształceniem, którą odbywają ci pracownicy na podstawie programu specjalizacji w danej dziedzinie, za pisemną zgodą Dyrektora SPZOZ w Siedlcach wyrażoną w formie określonej w pkt ppkt. 1) i/lub 4) Udział w niezbędnych kursach i stażach kierunkowych pracowników specjalizujących się jest możliwy za zgodą pracodawcy, wyrażoną w formie określonej w pkt ppkt. ) na wniosek sporządzony na druku określonym w Załączniku Nr PZZL/IPKP Poza szkoleniami, o których mowa w pkt , Komisja ds. szkoleń pracowniczych zobowiązana jest przygotować wg wzoru określonego w Załączniku Nr PZZL/IPKP-9 Roczny plan szkoleń obligatoryjnych dla poszczególnych grup personelu, w tym dla Wykonawców, tj osób realizujących zadania na podstawie umów cywilno prawnych, w działalności podstawowej Zakładu. Plan ten podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora SPZOZ w Siedlcach. Za jego sporządzenie i przekazanie do poszczególnych komórek organizacyjnych oraz za organizację szkoleń odpowiedzialny jest zastępca przewodniczącego w/w Komisji. 5.. Szkolenia wynikające z rocznego planu szkoleń obligatoryjnych, o którym mowa w pkt 5.2, Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę odbywają w ramach etatowego czasu pracy Sposób podwyższania kwalifikacji przez osoby realizujące zadania na rzecz SPZOZ w Siedlcach na podstawie umów cywilno prawnych regulują postanowienia tych umów Obsługę administracyjną, w tym przygotowanie zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu oraz dokumentację przeprowadzenia szkoleń obligatoryjnych, prowadzi sekretarz Komisji ds. szkoleń pracowniczych. Uczestnictwo w szkoleniu obligatoryjnym podlega również ewidencji w Rejestrze, o którym mowa w pkt z 10

9 5.6. Dyrektor SPZOZ w Siedlcach w ramach posiadanych uprawnień kierowniczych może zlecić Komisji ds. szkoleń pracowniczych wykonanie innych niż określone w pkt. 1-1 zadań związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników i osób realizujących zadania na rzecz SPZOZ w Siedlcach. 6. Dokumenty związane z Instrukcją: 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 201 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 201 poz. 26). 2. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U Nr 174 poz. 109 z późn. zm.).. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych /Dz. U. nr 126, poz. 119/. 4. Kodeks pracy. 7. Zapisy Lp. 1 Rodzaj zapisu Roczny plan zewnętrznych szkoleń pracowników Miejsce przechowywania / osoba odpowiedzialna Dział Kadr i Płac Teczka,,SZKOLENIA Czas archiwizacji Wnioski pracowników o wyrażenie zgody na podwyższenie kwalifikacji Wnioski kierowników komórek organizacyjnych o wyrażenie zgody na podwyższenie kwalifikacji podległych pracowników Umowa dotycząca zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia ogólnego pracownika Zgoda pracodawcy na podwyższenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia ogólnego Rejestr odbytych przez pracowników szkoleń podwyższających posiadane przez nich kwalifikacje zawodowe. Dział Kadr i Płac Teczka,,SZKOLENIA Dział Kadr i Płac Teczka,,SZKOLENIA 1) Dział Kadr i Płac Akta osobowe pracownika 2) Dział Ekonomiczno - Finansowy Dział Kadr i Płac Akta osobowe pracownika Dział Kadr i Płac Dysk W/Kadry/sprawy wewnętrzne/szkolenia zgodnie z obowiązującym Jednolitym rzeczowym wykazem akt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 9 z 10

10 8. Załączniki do Instrukcji: 1) Wniosek kierownika komórki organizacyjnej o wyrażenie zgody na podwyższenie kwalifikacji pracowników, wzór - Załącznik Nr PZZL/IPKP-1. 2) Wniosek pracownika o wyrażenie zgody na podwyższenie kwalifikacji, wzór - Załącznik Nr PZZL/IPKP-2. ) Roczny plan szkoleń zewnętrznych, wzór - Załącznik Nr PZZL/IPKP-. 4) Roczny plan szkoleń wewnętrznych, wzór - Załącznik Nr PZZL/IPKP-4. 5) Rejestr odbytych przez pracowników szkoleń podwyższających posiadane przez nich kwalifikacje zawodowe, wzór - Załącznik Nr PZZL/IPKP-5. 6) Umowa dot. warunków podnoszenia kwalifikacji z dofinansowaniem, wzór - Załącznik Nr PZZL/IPKP-6. 7) Umowa dot. warunków podnoszenia kwalifikacji bez dofinansowania, wzór - Załącznik Nr PZZL/IPKP-7. 8) Ankieta satysfakcji ze szkolenia, wzór Załącznik Nr PZZL/IPKP-8. 9) Roczny plan szkoleń obligatoryjnych, wzór Załącznik Nr PZZL/IPKP z 10

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Załącznik do Zarządzenia nr 210/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2011 roku. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa Załącznik do zarządzenia Nr 50/2011 Wójta Gminy Limanowa z dnia 12 września 2011r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r. W.0050.26.2012 ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Bielicach Na podstawie rt. 33

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Załącznik1 do Zarządzenia Nr 39 /2011 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 16 marca 2011 roku pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r.

Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r. Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi Na podstawie art. 31 i art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik do zarządzenia Nr 120.59.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2010 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2010r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2010 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2010 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. określające zasady przyznawania świadczeń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. I. Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Zarządzenia Nr S.00.50.135.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 8 sierpnia 2011r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUPSKU

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia nr 19 /2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia 12 maja 2015 r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do 4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. określające zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/14 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 36/14 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 36/14 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Bardziej szczegółowo

Dyspozycja nr 11/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 sierpnia 2008 r.

Dyspozycja nr 11/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 sierpnia 2008 r. Dyspozycja nr 11/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie procedury postępowania przy kierowaniu na szkolenia, kursy, konferencje i inne formy kształcenia pracowników W celu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 153/2010

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 153/2010 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 153/2010 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZ. z dnia 1 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/12/2015. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 12/12/2015. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 12/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2010 r. określające zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin, zwany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 14 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 14 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu W celu realizacji Polityki Jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Siedlce z dnia 18 czerwca 2015 roku. Wójt Gminy Siedlce zarządza, co następuje:

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Siedlce z dnia 18 czerwca 2015 roku. Wójt Gminy Siedlce zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr W.120.34.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania kosztów kształcenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Siedlce

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA URZĘDU GMINY W ZARSZYNIE

POLITYKA SZKOLENIOWA URZĘDU GMINY W ZARSZYNIE POLITYKA SZKOLENIOWA URZĘDU GMINY W ZARSZYNIE Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn nr 102 z dnia 01 września 2011 r. POLITYKA SZKOLENIOWA URZĘDU GMINY W ZARSZYNIE Spis treści: I. Cele Polityki

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2013 Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 maja 2013 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 23 września 2013 roku

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 23 września 2013 roku Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 23 września 2013 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lubawa. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 29 października 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 29 października 2010r. ZARZĄDZENIE NR 67/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 29 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr XXV/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 2 listopada 2005r.

Zarządzenie Nr XXV/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 2 listopada 2005r. Zarządzenie Nr XXV/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 2 listopada 2005r. w sprawie funkcjonowania sytemu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584)

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584) Druk nr 2885 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2017

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2017 ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2017 w sprawie: wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12.2016.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 21 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 12.2016.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 21 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 12.2016.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica. Załącznik do Zarządzenia nr 1/12 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 6 lutego 2012 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016. Projekt z dnia 26 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia... 2016 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009. Szkolenie i dokształcanie pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Nr procedury P-II-10 Wydanie 9

P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009. Szkolenie i dokształcanie pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Nr procedury P-II-10 Wydanie 9 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Szkolenie i dokształcanie pracowników Urzędu Miasta Szczecin PN-EN ISO 900:2009 Nr procedury P-II-0 Wydanie 9.0. CEL Celem procedury jest ustalenie zasad organizowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Dz.U.2016.1761 z dnia 2016.10.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 30 września 2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Zarządzenie Nr /2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Zarządzenie Nr /2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 2011 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w ramach doskonalenia zewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I REALIZACJI SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GDAŃSKU. Zasady ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI I REALIZACJI SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GDAŃSKU. Zasady ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 897/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I REALIZACJI SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GDAŃSKU 1 Zasady ogólne 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę

Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę Zasady kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zwane Zasadami kierowania za granicę 1. Użyte w niniejszych zasadach pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 września 2017 roku Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ. Rozdział I.

ZASADY I WARUNKI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ. Rozdział I. ZASADY I WARUNKI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 1 Rozdział I Zasady ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

1.0. CEL Celem procedury jest ustalenie zasad organizowania szkoleń i dokształcania pracowników, zgodnie z potrzebami Urzędu Miasta Szczecin.

1.0. CEL Celem procedury jest ustalenie zasad organizowania szkoleń i dokształcania pracowników, zgodnie z potrzebami Urzędu Miasta Szczecin. Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Szkolenie i dokształcanie pracowników Urzędu Miasta Szczecin PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P-II-10 Wydanie 8 1.0. CEL Celem procedury jest ustalenie zasad organizowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 30/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie 30/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 8 kwietnia 2015 r. Zarządzenie 30/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2017

Zarządzenie Nr 4/2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie z dnia 20.01.2017 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.247.2014 Wójta Gminy Dąbrówka Z dnia 17 marca 2014r.

Zarządzenie Nr 0050.247.2014 Wójta Gminy Dąbrówka Z dnia 17 marca 2014r. WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 0 5-2 5 2 D Ą B R Ó W K A Ul. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie UG.0050.247.2014 Zarządzenie Nr 0050.247.2014 Wójta Gminy Dąbrówka Z dnia 17 marca 2014r. W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 146/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 17 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 146/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 17 listopada 2014 roku Zarządzenie Nr 146/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w Urzędzie Gminy w Celestynowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE podstawa prawna: REGULAMIN FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE 1. Art.70a ust.1 i ust.1a i art.30 ust.8a ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie 1. Cel. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 236/2013 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 236/2013 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 236/2013 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania refundacji do różnych form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie REGULAMIN dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Na podstawie art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji

Regulamin organizacyjny specjalizacji Regulamin organizacyjny specjalizacji z radiofarmacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący w Oddziale Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 29 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 29 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR Or.0050.108.2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia Polityki szkoleniowej w Urzędzie Gminy w Dąbrównie. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1.2014 Burmistrza Drezdenka z dnia 14 stycznia 2014 r.

Zarządzenie nr 1.2014 Burmistrza Drezdenka z dnia 14 stycznia 2014 r. Zarządzenie nr 1.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie: przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ROA Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr ROA Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr ROA 120. 25.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Miasta i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 1 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 1 października 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 1 października 2016 r. w sprawie: zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Prelegent: Marcin Arciszewski Pozyskanie środków z KFS umoŝliwia zindywidualizowanie tematyki szkoleń do specyfiki prowadzonej działalności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Załącznik do zarządzenia Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2012 r. REGULAMIN Szkoleń Pracowników Urzędu Miasta Mława ROZDZIAŁ I 1 Słowniczek Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, obowiązujący w Dolnośląskim Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTOW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELEGNAIREK I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTOW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELEGNAIREK I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP. REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTOW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELEGNAIREK I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP. ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MICHAŁOWIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 08 sierpnia 2014 r. Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR 139/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 lutego 2016 r. W sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

REGULAMIN przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 3 lutego 2015r. REGULAMIN przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zasady finansowania szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Zasady finansowania szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego DLA PRACODAWCÓW zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji swoich pracowników, możesz ubiegać się w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ. Słowniczek

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ. Słowniczek REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Słowniczek Organizator kształcenia Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Kurs kurs dokształcający, kurs specjalistyczny, kurs kwalifikacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 19 stycznia 2010r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 19 stycznia 2010r. Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu dysponowania środkami na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, zwany dalej Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W dniu 2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy reprezentowanym przez:, zwanym dalej "Urzędem", a. Postanowienia ogólne

WZÓR. W dniu 2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy reprezentowanym przez:, zwanym dalej Urzędem, a. Postanowienia ogólne WZÓR Znak: PUP-CP- - / /2016 UMOWA/POROZUMIENIE NR UmKFS/16/ o finansowanie ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w formie kursów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.122.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 0050.122.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 0050.122.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ I Organizacja kursu specjalistycznego. II Zasady kwalifikacji. III Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: 1. art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ. Słowniczek

REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ. Słowniczek Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 12/2013 Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z siedzibą w Siedlcach z dnia 1 sierpnia 2013 r. REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 2185 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA. z dnia 9 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA. z dnia 9 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 45.2016 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki szkoleniowej pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Członek OIPIP ponoszący koszty związane z

Bardziej szczegółowo

Procedura podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Procedura podnoszenia kwalifikacji zawodowych samorządowych Strona 1 z 5 Cel Przedmiot Zakres Właściciel Uczestnicy Terminologia Etapy realizacji 1. Zapewnienie jednolitych zasad tworzenia planów szkoleniowych i możliwości podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 181/2016 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie planowania zatrudnienia i rozwoju kompetencji kadr

ZARZĄDZENIE NR 181/2016 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie planowania zatrudnienia i rozwoju kompetencji kadr ZARZĄDZENIE NR 181/2016 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie planowania zatrudnienia i rozwoju kompetencji kadr Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 89/2014 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY. z dnia 17 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2014 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY. z dnia 17 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 89/2014 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 11 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 152/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 11 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 152/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Kęty. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w Zakładzie Psychologii Klinicznej ul. Chodźki

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 14 lipca 2009 roku

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 14 lipca 2009 roku Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy w Małkini

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach

Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora SP nr 2 w Żarach z dnia 22 lutego 2011 r. Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA nr 2/APK/2006. Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Zatwierdził Kanclerz AM Bartosz Grucza Data

INSTRUKCJA nr 2/APK/2006. Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Zatwierdził Kanclerz AM Bartosz Grucza Data INSTRUKCJA nr 2/APK/2006 Wydanie II Warszawski Uniwersytet Medyczny Opracował Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu Liczba stron: 7 Ewa Kaczmarek Data

Bardziej szczegółowo

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Paweł Jędrysiak Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Paweł Jędrysiak Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych Paweł Jędrysiak Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych admin@nipip.pl SMK System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych dla Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn. 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Lublinie

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 174/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 14 lutego 2012 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Lublinie Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584).

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-200(4)/10 Warszawa, 26 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) art. 69 a, 69 b i art. 109 ust. 2d 2 n Art. 69a.

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany PROCEDUR OPERCYJN 1 / 5 System Zarządzania Jakością TYTUŁ PROCEDURY: ISO 9001:2008 Procedura organizowania szkoleń PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Zarządu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim.

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sposób i tryb przyznawania środków

Bardziej szczegółowo