FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013"

Transkrypt

1 FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA Prezentacja programów unijnych NEXUS Consultants Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 34/36, Gdynia tel.: (+4858) , , fax (+4858) Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr KRS NIP: ; Kapitał zakładowy ,- PLN

2 Spis treści Wstęp.. 3 Programy pomocowe dostępne w latach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 16 Regionalne Programy Operacyjne. 17 2

3 Programy pomocowe dostępne w latach W latach Polska będzie korzystać z programów pomocowych, w ramach których, różnego rodzaju podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie różnorodnych typów przedsięwzięć. Podział środków UE pomiędzy poszczególne sektory EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 3

4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Podział środków UE pomiędzy poszczególne sektory 4

5 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - priorytety Oś 1: Gospodarka wodno ściekowa Działanie 1.1: Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Oś 2: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Działanie 2.2: Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Oś 3: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Działanie 3.2: Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom Działanie 3.3: Monitoring środowiska Oś 4: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Działanie 4.1: Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego Działanie 4.2: Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach Działanie 4.3: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Działanie 4.4: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno ściekowej Działanie 4.5: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Działanie 4.6: Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne 5

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - priorytety Oś 5: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Działanie 5.1: Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej Działanie 5.2: Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Działanie 5.3: Opracowanie planów ochrony Działanie 5.4: Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej Oś 6: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Działanie 6.1: Rozwój sieci drogowej TEN-T Działanie 6.2: Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski Działanie 6.3: Rozwój sieci lotniczej TEN-T Oś 7: Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1: Rozwój transportu kolejowego Działanie 7.2: Rozwój transportu morskiego Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów. Działanie 7.3: Transport miejski w obszarach metropolitalnych Działanie 7.4: Rozwój transportu intermodalnego Działanie 7.5: Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych 6

7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - priorytety Oś 8: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie 8.1: Bezpieczeństwo ruchu drogowego Działanie 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T Działanie 8.3: Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych Działanie 8.4: Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego Oś 9: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 9.1: Wysokosprawne wytwarzanie energii Działanie 9.2: Efektywna dystrybucja energii Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Działanie 9.4: Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Działanie 9.5: Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Działanie 9.6: Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Oś 10: Bezpieczeństwo energetyczne Działanie 10.1: Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego Działanie 10.2: Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach nie zgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji. Działanie 10.3: Rozwój przemysłu dla OZE 7

8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - priorytety Oś 11: Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 11.2: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 11.3: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Oś 12: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1: Rozwój systemu ratownictwa medycznego Działanie 12.2: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Oś 13: Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie 13.1: Infrastruktura szkolnictwa wyższego Oś 14: Pomoc techniczna Oś 15: Pomoc techniczna 8

9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Celem programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Podział środków UE pomiędzy poszczególnych beneficjentów 9

10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - priorytety Oś 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 1.2: Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych Oś 2: Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 2.2: Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Oś 3: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.2: Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Oś 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.1: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.3: Kredyt technologiczny Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 4.5: Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki 10

11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka priorytety c.d. Oś 5: Dyfuzja innowacji Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3: Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną Oś 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1: Paszport do eksportu Działanie 6.2: Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Działanie 6.3: Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 6.5: Promocja polskiej gospodarki Oś 7: Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Oś 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Działanie 8.4: Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Oś 9: Pomoc techniczna 11

12 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Głównym celem programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno gospodarczego Polski Wschodniej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Podział środków UE pomiędzy regiony objęte programem 447,4 mln euro 386,9 mln euro 375,3 mln euro 508,6 mln euro 487,5 mln euro 12

13 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - priorytety Oś 1: Nowoczesna gospodarka Działanie 1.1: Infrastruktura uczelni Działanie 1.2: Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej Działanie 1.3: Wspieranie innowacji Działanie 1.4: Promocja i współpraca Oś 2: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Oś 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Działanie 3.2: Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Oś 4: Infrastruktura transportowa Działanie 4.1: Infrastruktura drogowa Oś 5: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.1: Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki Działanie 5.2: Trasy rowerowe Oś 6: Pomoc techniczna Działanie 6.1: Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu 13

14 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejska Współpraca Terytorialna służy wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Zasięg terytorialny programów, w których Polska bierze udział Źródło: 14

15 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Współpraca transgraniczna promocja współpracy wspierającej rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochronę środowiska w obszarach przygranicznych, o niższym poziomie rozwoju w porównaniu do średniej krajowej. Programy: 1. Polska (Województwo Zachodniopomorskie) - Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Wschodnie-Brandenburgia) 2. Polska (Województwo Lubuskie) - Niemcy (Brandenburgia), 3. Polska (Województwo Lubuskie i Województwo Dolnośląskie) - Niemcy (Saksonia) 4. Polska Republika Czeska 5. Polska Republika Słowacka 6. Polska Litwa 7. Polska Szwecja Dania - Litwa - Niemcy (Południowy Bałtyk) Współpraca transnarodowa - wsparcie innowacyjności, Poprawa dostępności, Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów, Rozsądne korzystanie oraz zarządzanie środowiskiem naturalnym. Progrramy: 1. Region Morza Bałtyckiego [ang. akronim BSR] - oprócz Polski w tym programie uczestniczą: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza Unii Europejskiej: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony). 2. Europa Środkowa - oprócz Polski w tym programie uczestniczą: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony). Współpraca międzyregionalna - poprawa efektywności polityki regionalnej poprzez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom. Program obejmuje partnerów z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Szwajcarii. 15

16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Głównym celem programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Priorytety na poziomie centralnym: Oś 1: Zatrudnienie i integracja społeczna Oś 2: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Oś 3: Wysoka jakość systemu oświaty Oś 4: Szkolnictwo wyższe i nauka Oś 5: Dobre rządzenie Priorytety na poziomie regionów: Oś 6: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Oś 7: Promocja integracji społecznej Oś 8: Regionalne kadry gospodarki Oś 9: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Oś 10: Pomoc techniczna 16

17 Regionalny Program Operacyjny Woj. Dolnośląskiego - priorytety Oś 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Oś 2: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Oś 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku Oś 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Oś 5: Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Oś 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Oś 7: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Oś 8: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku Oś 9: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Oś 10: Pomoc Techniczna Podział środków [mln euro] 17

18 Regionalny Program Operacyjny Woj. Kujawsko-Pomorskiego - priorytety Oś 1: Rozwój infrastruktury technicznej Oś 2: Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Oś 3: Rozwój infrastruktury społecznej Oś 4: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Oś 5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś 6: Wsparcie rozwoju turystyki Oś 7: Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Oś 8: Pomoc techniczna Podział środków [mln euro] 18

19 Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego - priorytety Oś 1: Przedsiębiorczość i innowacje Oś 2: Infrastruktura ekonomiczna Oś 3: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Oś 4: Społeczeństwo informacyjne Oś 5: Transport Oś 6: Środowisko i czysta energia Oś 7: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Oś 8: Infrastruktura społeczna Oś 9: Pomoc Techniczna Podział środków [mln euro] 19

20 Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubuskiego - priorytety Oś 1: Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Oś 2: Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Oś 3: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Oś 4: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Oś 5: Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Oś 6: Pomoc Techniczna Podział środków [mln euro] 20

21 Regionalny Program Operacyjny Woj. Łódzkiego - priorytety Oś 1: Infrastruktura transportowa Oś 2: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Oś 3: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Oś 4: Społeczeństwo informacyjne Oś 5: Infrastruktura społeczna Oś 6: Odnowa obszarów miejskich Oś 7: Pomoc Techniczna Podział środków [mln euro] 21

22 Regionalny Program Operacyjny Woj. Małopolskiego - priorytety Oś 1: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Oś 2: Gospodarka regionalnej szansy Oś 3: Turystyka i przemysł kulturowy Oś 4: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Oś 5: Krakowski Obszar Metropolitalny Oś 6: Spójność wewnątrzregionalna Oś 7: Infrastruktura ochrony środowiska Oś 8: Współpraca międzyregionalna Oś 9: Pomoc Techniczna Podział środków [mln euro] 22

23 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego - priorytety Oś 1: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Oś 2: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Oś 3: Regionalny system transportowy Oś 4: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Oś 5: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Oś 6: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Oś 7: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Oś 8: Pomoc Techniczna Podział środków [mln euro] 23

24 Regionalny Program Operacyjny Woj. Opolskiego - priorytety Oś 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Oś 2: Społeczeństwo informacyjne Oś 3: Transport Oś 4: Ochrona środowiska Oś 5: Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Oś 6: Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Oś 7: Pomoc Techniczna Podział środków [mln euro] 24

25 Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego - priorytety Oś 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Oś 2: Infrastruktura techniczna Oś 3: Społeczeństwo informacyjne Oś 4: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Oś 5: Infrastruktura publiczna Oś 6: Turystyka i kultura Oś 7: Spójność wewnątrzregionalna Oś 8: Pomoc techniczna Podział środków [mln euro] 25

26 Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego - priorytety Oś 1: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś 2: Rozwój infrastruktury transportowej Oś 3: Rozwój turystyki i kultury Oś 4: Społeczeństwo informacyjne Oś 5: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś 6: Rozwój infrastruktury społecznej Oś 7: Pomoc techniczna Podział środków [mln euro] 26

27 Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego - priorytety Oś 1: Rozwój i innowacje w MŚP Oś 2: Społeczeństwo wiedzy Oś 3: Funkcje miejskie i metropolitalne Oś 4: Regionalny system transportowy Oś 5: Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Oś 6: Turystyka i dziedzictwo kulturowe Oś 7: Ochrona zdrowia i system ratownictwa Oś 8: Lokalna infrastruktura podstawowa Oś 9: Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Oś 10: Pomoc techniczna Podział środków [mln euro] 27

28 Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego - priorytety Oś 1: B+R, innowacje, przedsiębiorczość Oś 2: Społeczeństwo informacyjne Oś 3: Turystyka Oś 4: Kultura Oś 5: Środowisko Oś 6: Miasto Oś 7: Transport Oś 8: Edukacja Oś 9: Zdrowie Oś 10: Pomoc techniczna Podział środków [mln euro] 28

29 Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego - priorytety Oś 1: Rozwój przedsiębiorczości Oś 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Oś 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Oś 4: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Oś 5: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Oś 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Oś 7: Pomoc techniczna Podział środków [mln euro] 29

30 Regionalny Program Operacyjny Woj. Warmińsko-Mazurskiego - priorytety Oś 1: Przedsiębiorczość Oś 2: Turystyka Oś 3: Infrastruktura społeczna Oś 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Oś 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Oś 6: Środowisko przyrodnicze Oś 7: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Oś 8: Pomoc techniczna Podział środków [mln euro] 30

31 Regionalny Program Operacyjny Woj. Wielkopolskiego - priorytety Oś 1: Konkurencyjność przedsiębiorstw Oś 2: Infrastruktura komunikacyjna Oś 3: Środowisko przyrodnicze Oś 4: Rewitalizacja obszarów problemowych Oś 5: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Oś 6: Turystyka i środowisko kulturowe Oś 7: Pomoc techniczna Podział środków [mln euro] 31

32 Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego - priorytety Oś 1: Gospodarka Innowacje Technologie Oś 2: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Oś 3: Rozwój społeczeństwa informacyjnego Oś 4: Infrastruktura ochrony środowiska Oś 5: Turystyka, kultura i rewitalizacja Oś 6: Rozwój funkcji metropolitalnych Oś 7: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Oś 8: Pomoc techniczna Podział środków [mln euro] 32

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. Działanie (kolejnego) P I Gospodarka wodno ściekowa 18 marca 2008 r.* 26 maja 2008 r. 21 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 stycznia 2009 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 stycznia 2009 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 stycznia 2009 r. Działanie (kolejnego) P I Gospodarka wodno ściekowa 18 marca 2008 r.* 26 maja 2008 r. 21 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 30 listopada 2008 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 30 listopada 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 30 listopada 2008 r. Działanie 1 (kolejnego) P I Gospodarka wodno - ściekowa 18 marca 2008 r.* 21 kwietnia 2008 r.** strony

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Współpraca międzyregionalna doświadczenia i szanse Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Katowice, 15 października 2013 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Kategorii interwencji. Crossfinancing. Krajowy wkład publiczny Budżet państwa. Środki publiczne (UE + krajowe) Ogółem EFRR FS Ogółem

Załącznik nr 3. Kategorii interwencji. Crossfinancing. Krajowy wkład publiczny Budżet państwa. Środki publiczne (UE + krajowe) Ogółem EFRR FS Ogółem Załącznik nr 3 Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa. Urząd Marszałkowski Województwa. Departament Polityki Regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa. Urząd Marszałkowski Województwa. Departament Polityki Regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa Województwa Jednostka organizacyjna Dolnośląskie Dolnośląskiego Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej Lubelskie Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Narada Dyrektorów AP Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Daniel Wiciński Doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Warszawa, 29.11.2013 r. Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Miejsce ogłoszenia naboru Termin ukończenia naboru Planowana data (kolejnego) naboru 1. 2. 3. 4. 5.

Miejsce ogłoszenia naboru Termin ukończenia naboru Planowana data (kolejnego) naboru 1. 2. 3. 4. 5. Data rozpoczęcia Miejsce ogłoszenia Termin ukończenia Planowana data (kolejnego) 1. 2. 3. 4. 5. D 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy D 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Kategorii interwen cji Strategia lizbońsk a. Środki publiczne (UE + krajowe) Crossfinanc. Pożyc zki EBI. Krajowy wkład publiczny

Załącznik nr 3. Kategorii interwen cji Strategia lizbońsk a. Środki publiczne (UE + krajowe) Crossfinanc. Pożyc zki EBI. Krajowy wkład publiczny Załącznik nr 3 Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej 2007-2013

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Teresa Marcinów Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obszar programu UE Polska, Republika Czeska,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W POLSCE NA LATA

FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W POLSCE NA LATA FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W POLSCE NA LATA 2007-2013 REDAKCJA ZBIGNIEW BAJKO BARTOSZ JÓŹWIK WYDAWNICTWO KUL Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik) 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne w 2017 r. Programy Krajowe. Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

Wsparcie unijne w 2017 r. Programy Krajowe. Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Zielonej Górze Wsparcie unijne w 2017 r. Programy Krajowe Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Zielonej Górze Fundusze Unijne Programy Regionalne Programy Krajowe Programy Krajowe Inteligentny Rozwój www.poir.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Szanse na dofinansowaniei nwestycji z dotacji Unii Europejskiej Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na dofinansowaniei nwestycji z dotacji Unii Europejskiej Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na dofinansowaniei nwestycji z dotacji Unii Europejskiej 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice,22.10.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Perspektywy pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 2013 w aspekcie wymiany doświadczeń polskich i niemieckich urbanistów Joanna Kostrzewska Warsztaty polskich i niemieckich

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwa i innowacje , , , , , ,87

1. Przedsiębiorstwa i innowacje , , , , , ,87 maj 17 Kurs EUR 4,2216 Priorytet/Działanie/Poddziałanie Limit L Wartość dofinansowania projektów pozakonkursowych wybranych dotychczas niezakontraktowanych wartość dofinansowania projektów wybranych dotychczas

Bardziej szczegółowo

W PO IG przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących priorytetów:

W PO IG przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących priorytetów: Załącznik l Minister Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla priorytetów III, IV, V, VI Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG), oraz dla priorytetów IX i X Programu

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE Wydanie drugie rozszerzone na lata 2007-2013 Redakcja Zbigniew Bajko Bartosz Jóźwik Marcin Szewczak Wydawnictwo KUL Lublin Spis treści Noty o autorach 11 Wykaz skrótów

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Priorytet 1: Przedsiębiorstwa i Innowacyjność

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Priorytet 1: Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Stan na koniec marca 2008 r. Działanie/grupa operacji Data rozpoczęcia Miejsce ogłoszenia Termin ukończenia Planowana data Nazwa naboru naboru naboru (kolejnego) naboru 1 2 3 4 5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Strategia rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 i założeń regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 a wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju Marta Wiśniewska Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, INTERREG EUROPA I Regionalne Forum Współpracy Międzynarodowej Toruń, 18 września 2014 roku

Bardziej szczegółowo

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Autor: Tomasz Kublik Programy UE wspomagające współpracę terytorialną W bieŝącym okresie programowania (2007-2013) współpraca terytorialna realizowana będzie w trzech wymiarach: transgranicznym, transnarodowym

Bardziej szczegółowo

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna cel 2 polityki spójności UE realizacja celów wynikających ze strategii Europa 2020, koncentracja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich

Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich Możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich Marek Góźdź Naczelnik Wydziału ds. Funduszy Europejskich Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pieniądze

Bardziej szczegółowo

,34 zł. Link do strony:

,34 zł. Link do strony: DOLNOŚLĄSKIE Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu. Wrocławskie Przedsiębiorstwo "Hala Ludowa" Sp. z o.o. Dolnośląskie Dolnośląski Program Regionalny 6.3. Turystyka biznesowa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020 został zatwierdzony 17 grudnia 2014 roku przez Komisję Europejską. Był to

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni

Bardziej szczegółowo

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych Łukasz Polakowski Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r.

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r. Kultura w programach EWT 2014-2020 Katowice, 14 marca 2014 r. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Zasady: - partnerstwo ponadnarodowe, - poziom dofinansowania dla polskich partnerów: do 85% kosztów kwalifikowalnych,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET DZIAŁANIE KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET DZIAŁANIE KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI Priorytet I Gospodarka wodno - ściekowa Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.rlm Działanie 2.1 Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ POMORSKIE DNI ENERGII Ludwik Szakiel Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013

Konsultacje RPO na lata Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Konsultacje RPO na lata 2014-2020 Dolnośląskie Forum Gospodarcze i Polityczne 2013 Wyniki konsultacji N=76 Podstawowe informacje Badanie zostało zaprojektowane z uwagi na toczące się konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres Adresat Rb-WSa jednostki sprawozdawczej roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na badania, innowacje i cyfryzację

Fundusze Europejskie na badania, innowacje i cyfryzację Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania, innowacje i cyfryzację 2 DEFINICJE 1. Działalność innowacyjna 2. Innowacja - Produktowa - Procesowa (technologiczna) - Organizacyjna - Marketingowa 3 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo