RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

2 WYMAGANIE 5. W SZKOLE RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE Celem ewaluacji wewnętrznej było: 1.Uzyskanie informacji na temat stopnia znajomości i respektowania norm społecznych i zasad zachowania oraz skuteczności działań szkoły na rzecz wzmacniania zachowań pożądanych oraz eliminowania niepożądanych, w tym zachowań agresywnych. 2.W razie konieczności opracowanie planu działań mających na celu zwiększenie wśród uczniów i nauczycieli respektowania norm społecznych i zmniejszenia/eliminacji zachowań niezgodnych z normami społecznymi. W trakcie ewaluacji wewnętrznej zbierano informacje pochodzące z różnych źródeł: dokonano badania kwestionariuszowego: rodziców uczniów klas 1-6, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych poddano analizie zastosowano miękkie metody ewaluacji w odniesieniu do uczniów, dokumenty wewnątrzszkolne (Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, regulaminy poszczególnych sal lekcyjnych, świetlicy, kontrakty, protokoły zespołu wychowawczego, zespołów klasowych)

3 Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68% 77% 26% 16% 6% 0% 0 6% tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie uczniowie nauczyciele i pracownicy szkoły Wykres 1. Uczniowie znają zasady zachowania obowiązujące w szkole.

4 Wymienione przez uczniów zasady i normy postępowania klasy I -III: Nie przeszkadzaj, nie rozmawiaj Nie bij się, nie dokuczaj innym, nie używaj przemocy Nie biegaj Nie jedz i nie pij na lekcji Bądź grzeczny, stosuj zwroty grzecznościowe Podnoś rękę gdy chcesz coś powiedzieć Nie używaj brzydkich słów Nie chodź po klasie Odrabiaj lekcje Szanuj pożyczone rzeczy Nie spóźniaj się Nie baw się przyborami, zabawkami Odkładaj rzeczy na miejsce Nie baw się na schodach Nie krzycz Nie wyrzucaj kanapek Nie ściągaj Bądź aktywny na lekcji Nie kłam Pomagaj innym Wykres 2. Jakie zasady zachowania obowiązują w naszej szkole?

5 Uczniowie klas IV VI wymienili następujące zasady: kulturalnie zwracaj się do kolegów, stosuj zwroty grzecznościowe, okazuj szacunek innym, oddawaj usprawiedliwienia i prace na czas, nie używaj wulgaryzmów, nie rozmawiaj na lekcjach, nie biegaj na przerwach po korytarzu, nie bij się z innymi, nie prowokuj, nie groź, nie szantażuj, nie przeszkadzaj na lekcjach, nie chodź po klasie, nie zabieraj i nie niszcz cudzej własności, nie wyśmiewaj się z innych,

6 Formułując zasady uczniowie najczęściej sięgają po język zakazów. klasy I - III klasy IV - VI 80% 20% 67% 33% zachowania pożadane zakazy Wykres 3. Formułowanie zasad przez uczniów.

7 Uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami 80% 70% 68% 71% 60% 50% uczniowie klas I - III 40% 30% 20% 10% 0% 0 31% 16% tak raczej tak zachowania pożądane i niepożądane równoważą się 1% raczej nie 13% nie nauczyciele i pracownicy szkoły Wykres 4.Uczniowie zachowują się zgodnie z wymaganiami.

8 Wykres 5. Najczęściej łamane przez uczniów normy zachowania uczniowie nauczyciele i pracownicy szkoły agresja słowna (wyśmiewanie, dokuczanie, wyzwiska, chamstwo, wulgaryzmy) przeszkadzanie na lekcjach (chodzenie po klasie, rozmowy, "wygłupy") agresja fizyczna (bójki, popychanie, szarpanie, kopanie ) bieganie, niebezpieczne zabawy 37% 58% 81% 97% 89% 74% 81% brak reakcji na uwagi 45% lekceważący stosunek do otoczenia 42% krzyk 29% brak dyscypliny 13% nieprzestrzeganie kultury 6% niszczenie mienia 3% izolacja kolegów zabieranie, chowanie cudzej własności szantaż nie oddawanie na czas usprawiedliwień i prac 3% 15% 11% 52%

9 W szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów Z badania wynika, że w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów. Świadczą o tym wypowiedzi nauczycieli, prowadzona analiza dokumentacji szkolnej. Diagnozowanie przybiera różne formy: ankietowanie uczniów, rodziców, nauczycieli, prowadzenie i dokumentowanie obserwacji podczas zajęć lekcyjnych, przerw, uroczystości i imprez szkolnych, rozmowy z rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkoły, wykorzystanie informacji otrzymanej z policji, od sadu rodzinnego, z poradni psychologiczno pedagogicznej, analizę ocen zachowania, frekwencji, analizę zapisów w zeszytach uwag, rozpoznanie sytuacji środowiska rodzinnego ucznia. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz wdrażane są działania których celem jest eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

10 W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Prowadzi się analizę podejmowanych działań. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 95% 80% 15% 5% 5% 0% tak nie nie wiem nauczyciele i pracownicy szkoły rodzice Wykres 6. Czy szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań?

11 Opisywane działania układają się w katalog działań wychowawczych. Najczęściej wymienia się: interwencje nauczycieli, wychowawcy, pedagoga, czy dyrektora, rozmowy ostrzegawczo-wyjaśniające, pogadanki i lekcje wychowawcze, apele, podpisywanie kontraktów i egzekwowanie ich, pochwały (również adresowane do rodziców ucznia), przypominanie zasad, wpisywanie uwag, spotkania ze specjalistami, kierowanie do instytucji wspierających, zajęcia socjoterapeutyczne.

12 Wnioski: 1. Uczniowie znają zasady zachowania, których respektowania się od nich oczekuje i potrafią je wymienić. Najczęściej posługują się językiem zakazów. 2. Występuje rozbieżność między znajomością norm a ich internalizacją przez uczniów. Najczęściej występujące zachowania niepożądane to agresja (słowna i fizyczna), przeszkadzanie w czasie lekcji, bieganie, niebezpieczne zabawy, brak poszanowania cudzej własności. 3. Wszyscy nauczyciele komunikują uczniom, jakich zachowań od nich oczekują. Najczęściej robią to w czasie zajęć lekcyjnych, godzin wychowawczych. 4. Nauczyciele przeprowadzają diagnozę zachowań uczniów oraz podejmują różnorodne działania wychowawcze i profilaktyczne w celu wzmacniania zachowań pożądanych oraz eliminowania zagrożeń. Działania te są analizowane i modyfikowane w miarę potrzeb.

13 WYMAGANIE 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI Ewaluacja wewnętrzna problemowa dotyczyła sposobów informowania rodziców o działalności szkoły. Celem ewaluacji wewnętrznej było: 1.Poznanie skuteczności sposobów informowania rodziców o szeroko rozumianej działalności szkoły 2.Opracowanie i wdrożenie sposobów i form informowania rodziców o działalności szkoły adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb W trakcie ewaluacji zbierano bogaty materiał badawczy pochodzący z różnych źródeł stosując: "miękkie", alternatywne metody ewaluacji (gadająca ściana, tarcza strzelnicza) w odniesieniu do rodziców klas I VI oraz oddziału przedszkolnego, ankietę kwestionariusz ankiety nauczyciele, rodzice, pracownicy niepedagogiczni wywiad rodzice dzieci niebędących naszymi uczniami, ale korzystający z zajęć na terenie naszej szkoły, ankietę internetową - rodzice klas I VI oraz oddziału przedszkolnego.

14 W jaki sposób informacje upowszechniane przez szkołę docierają do rodziców? 200 łatwo z trudnościami od wychowawcy strona internetowa zeszyt korespondencji od innych rodziców z tablic informacyjnych na holu i korytarzu od innych pracowników szkoły Wykres 7. Źródła dostępu informacji przekazywanych przez szkołę.

15 Jakich treści dotyczą informacje przekazywane rodzicom? sprawy dotyczące dzieci - oceny, zachowanie 155 terminy zebrań, konsultacji, dyżury nauczycieli 133 funkcjonowanie szkoły dzwonki, plan lekcji 107 kalendarium imprez szkolnych wycieczki, wyjścia aktualności godziny pracy dyrektora, sekretariatu, itp. osiągnięcia uczniów konkursy, zawody treść dokumentów szkolnych certyfikaty 57 inne 13 zajęcia dodatkowe Wykres 8. Treści przekazywane rodzicom, które Oni uważają za istotne.

16 Czy łatwo pozyskać informacje przekazywane przez szkołę? 100% 90% 80% 70% 60% 82% 68% 65% 50% 40% 44% 30% 25% 20% 16% 10% 0% od wychowawcy strona internetowa zeszyt korespondencji od innych rodziców z tablic informacyjnych na holu i korytarzu Wykres 9. Przystępność uzyskania informacji przekazywanych przez szkołę. od innych pracowników szkoły

17 Które z informacji prezentowanych rodzicom przez szkołę są dla nich ważne i dlaczego? Dla 94% badanych rodziców informacje przekazywane przez szkołę są ważne sprawy dotyczące dzieci - oceny, zachowanie terminy zebrań, konsultacji, itp. funkcjonowanie szkoły dzwonki, itp. kalendarium imprez szkolnych wycieczki, wyjścia aktualności godziny pracy dyrektora, itp. osiągnięcia uczniów konkursy, zawody treść dokumentów szkolnych certyfikaty 55% 51% 50% 49% 45% 42% 34% 29% 68% 79% procentowa ilość głosów 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Wykres 10. Zakres informacji ważnych dla rodziców.

18 Na podstawie wyników ankiety internetowej stwierdzono: 95 % badanych rodziców uznało, że informacje przekazywane przez szkołę są dla nich ważne, ponieważ dotyczą ich dziecka, jego postępów w nauce, zachowania i problemów szkolnych. Ponadto interesują ich informacje dotyczące relacji ich dziecka z rówieśnikami i dorosłymi, a także tego, jak jest ono postrzegane w innym środowisku (poza domem i poza kontrolą rodziców). Informacje te są pomocne w lepszym poznaniu ich dziecka, wspomagając proces wychowania Są również ważne w identyfikowaniu problemów wymagających pomocy specjalistów. Poza tym w wypowiedziach rodziców często pojawiały się następujące treści: uzyskuję informacje dotyczące programu nauczania realizowanego w szkole, mam świadomość zasad obowiązujących w szkole, uzyskuję bieżące informacje na temat zmian zachodzących w placówce, imprez odbywających się w szkole, terminów zebrań, organizacji zajęć, dowiaduję się o sukcesach szkoły, poznaję zamierzenia szkoły, mogę lepiej zaplanować harmonogram dnia w mojej rodzinie.

19 Jakie informacje rodzice uznają za zbędne? treść dokumentów szkolnych certyfikaty wypełnianie ankiet dyplomy, konkursy wymagania UE godziny pracy inf. o instytucjach zewnętrznych przedawnione rzeczy na stronie www funkcjonowanie szkoły frekwencja listy do podpisu wycieczki wszystko jest zbędne kalendarium imprez Wykres 11. Zakres mniej ważnych informacji przekazywanych przez szkołę

20 Jakich informacji na temat działalności szkoły oczekują rodzice? postępy w nauce zachowanie swojego dziecka 100% 97% sprawy bieżące 52% informacje o uroczystościach, wycieczkach, wyjściach funkcjonowanie szkoły(godziny pracy świetlicy, opłaty 24% 24% 21% sukcesy w konkursach i zawodach inne (jakie?) - ( wycieczki) dokumentacja szkolna 0 3% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wykres 12. Oczekiwania rodziców dotyczące zakresu otrzymywanych informacji wg nauczycieli

21 sprawy dotyczące dzieci - oceny, zachowanie terminy zebrań, konsultacji, dyżury nauczycieli funkcjonowanie szkoły dzwonki, plan lekcji, itp. wycieczki, wyjścia kalendarium imprez szkolnych aktualności osiągnięcia uczniów konkursy, zawody godziny pracy dyrektora, sekretariatu, itp. treść dokumentów szkolnych certyfikaty dziennik elektroniczny zajęcia dodatkowe funkcjonowanie dziecka w społeczności szkolnej, indywidualnej pracy ucznia, zachowania jakie rzeczy są potrzebne do szkoły, klasy obiady wykaz podręczników inf. o uczniach od innych nauczycieli pod strony z informacjami o klasie na stronie www inf. o koloniach, zimowiskach współdecydowanie o tematach poruszanych na więcej szczegółów na temat ocen (możliwość odniesienia) szczegółowe informacjena temat programu nauczania program rozwoju szkoły inicjatywa szkolna i lokalna daty badań lekarskich możliwość korespondencji z nauczycielem deogą mailową lista lektur adresy placówek wspomagających informacje o gimnazjach wynagrodzenie rady pedagogicznej bezpieczeństwo w szkole Ilość oddanych głosów Wykres 13. Oczekiwania rodziców dotyczące zakresu otrzymywanych informacji

22 Jakie treści istotne dla prawidłowego funkcjonowania szkoły są udostępniane rodzicom? 78% rodziców deklaruje znajomość treści dokumentów regulujących pracę szkoły. 70% 60% 50% 40% 61% 59% 59% 53% 40% 35% podstawa programowa regulamin wydawania obiadów regulamin świetlicy statut 30% 20% 10% 0% 22% 1% program wychowawczy koncepcja pracy szkoły program profilaktyki inne Wykres 14. Znajomość wśród rodziców treści dokumentów regulujących pracę szkoły

23 W jaki sposób nauczyciele komunikują się z rodzicami? rozmowa indywidualna zeszyt do korespondencji spotkanie grupowe telefonicznie owo poprzez materiały dodatkowe poprzez stronę internetową inne Wykres 15. Formy przekazywania informacji rodzicom przez nauczycieli.

24 Czy rodzice wiedzą, gdzie szukać informacji dotyczących funkcjonowania szkoły? Godziny pracy (dyrektora,pedagoga,itp.) 3% 11% 19% 68% Procedury i regulaminy 3% 15% 20% 62% Koncepcja pracy szkoły 6% 13% 18% 63% tablice na holu Statut Program profilaktyki 3% 6% 10% 16% 16% 29% 51% 66% sekretariat wychowawca strona www Program wychowawczy 3% 7% 41% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ilość głosów Wykres 16. Źródła pozyskiwania informacji przez rodziców

25 Projekty unijne Zajęcia dodatkowe Kalendarium roku szkolnego 1% 1% 6% 7% 10% 14% 13% 15% 24% 59% 68% tablice na holu sekretariat wychowawca strona www 76% Plan lekcji, wykaz dzwonków 3% 21% 17% 59% Dyżury nauczycieli Aktualności 10% 10% 5% 8% 13% 23% 56% 74% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% procętowa ilość głosów Wykres 17. Źródła pozyskiwania informacji przez rodziców

26 Czy rodzice dotarli do informacji dotyczących funkcjonowania szkoły? Jeśli tak, czy zapoznali się z nimi? terminy wywiadówek/konsultacji wiadomości dotyczące zachowania plan lekcji informacje o ocenach wykaz obowiązujących podręczników kalendarium roku szkolnego plan zajęć dodatkowych wykaz uroczystości i wydarzeń wyjścia do kina i teatru wykaz dzwonków wyjazdy na wycieczki opłaty za obiady konkursy szkolne opłaty za ubezpieczenie piknik szkolny zbiórki surowców wtórnych godziny pracy świetlicy godziny pracy sekretariatu zbiórki charytatywne na terenie szkoły terminy dyżurów nauczycieli kryteria ocen z zachowania konkursach międzyszkolnych koncepcja pracy szkoły udział w programach edukacyjnych wystawy prac uczniów zasady rekrutacji uczniów program wychowawczy i profilaktyki statut szkoły zawody sportowe godziny przyjęć dyrektora pomoc materialna ilość głosów Wykres 18. Rodzaje informacji przekazywanych przez szkołę, z których w tym roku szkolnym skorzystali rodzice

27 Które informacje rodzice wykorzystywali dla własnych potrzeb? informacje o zachowaniu swojego dziecka 88% dokumenty szkolne regulaminy itp. kontakty do specjalistów inne 2% 27% 25% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wykres 19. Zakres otrzymywanych informacji

28 Wnioski: 1. Szkoła skutecznie informuje rodziców o swojej działalności spełniając ich oczekiwania. 2. Większość informacji i treści w nich zawarte są dla rodziców ważne i potrzebne. 3. Nadrzędne dla rodziców są informacje dotyczące funkcjonowania w szkole ich dziecka. 4. Źródłem informacji, które jest łatwo dostępne i nabiera coraz większego znaczenia w pozyskiwaniu informacji o działalności i funkcjonowaniu szkoły jest dla rodziców strona internetowa.

29 KLIMAT SZKOŁY Celem przeprowadzenia badania było: 1. Określenie charakterystyki emocjonalnej atmosfery wychowawczej uczniów naszej szkoły. 2. Zdiagnozowanie środowiska wychowawczego pod kątem norm i wartości. W trakcie badania klimatu szkoły pozyskiwano informacje w oparciu o następujące metody badawcze: miękkie metody ewaluacji dla obu grup wiekowych zagadnienia ankietowe były takie same. Uczniowie klas I-III udzielali odpowiedzi przy ilustracjach z poszczególnymi zagadnieniami, natomiast uczniowie klas IV-VI swoje odpowiedzi zamieszczali przy termometrach. ankieta kwestionariusz ankiety- absolwenci

30 Jakie relacje panują między uczniami a nauczycielami oraz między uczniami? Wykres 20. Lubię swoich nauczycieli Klasy 1-3 Klasy 4-6 Wykres 21. Mam przyjaciół Klasy 1-3 Klasy 4-6

31 Wykres 22. Spędzam w szkole miło czas Klasy 1-3 Klasy 4-6 Wykres 23. Denerwuję się na lekcji Klasy 1-3 Klasy 4-6

32 Czy warunki panujące w szkole sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa i odczuwania satysfakcji z przebywania w szkole? Wykres 24. Czuję się w szkole bezpiecznie Klasy 1-3 Klasy 4-6 Wykres 25. Uczę się nowych rzeczy Klasy 1-3 Klasy 4-6

33 Opinie gimnazjalistów o naszej szkole 100% 89% 78% 82% 88% 88% Tak Nie 50% 0% Nie wiem 22% 11% 0% 0% W szkole przestrzegane były prawa ucznia Nauczyciele angażowali się w pomoc w rozwiązywaniu problemów 12% 6% 6% 6% 6% 6% Znałem obowiązujące procedury i wymagania Uczniowie byli motywowani do osiągania sukcesów Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w życiu szkoły Wykres 26. Opinie absolwentów naszej szkoły Patrząc z perspektywy gimnazjalisty, co zmieniłbyś w naszej szkole, aby jej klimat był jeszcze lepszy? Uczniowie udzielili następujących odpowiedzi: - miło wspominam naszą szkołę - szkoła jest na tyle dobra, że nic bym w niej nie zmieniała - trudno powiedzieć, klimat w szkole jest sprzyjający nauce - nie zmieniałabym nic - było OK

34 ANKIETA DLA ABSOLWENTÓW SP 3: Czy wspominasz naszą szkołę jako miejsce: bezpieczne 100% 100% 87% przyjazne 80% 60% nieprzyjazne niebezpieczne 40% 20% 0% 13% 0% Wykres 27. Jak absolwenci wspominają naszą szkołę

35 Relacje z nauczycielami były: partnerskie przyjazne 100% 80% 100% 72% 60% autokratyczne 40% inne 20% 0% 13% 0% Wykres 28. Jak absolwenci naszej szkoły wspominają relacje z nauczycielami

36 Do kogo w pierwszej kolejności zwróciłbyś się po pomoc? wychowwca 60% 100% inny nauczyciel 50% 40% 29% rzecznik praw ucznia 30% 20% 10% 13% 5% pedagog 0% Wykres 29. Kogo absolwenci naszej szkoły darzyli największym zaufaniem

37 Wnioski: 1.Duża rozbieżność,między dwiema grupami wiekowymi, udzielanych odpowiedzi na pytanie lubię swoich nauczycieli - wynika stąd, iż uczniowie klas młodszych przez większą część dnia przebywają ze swoim wychowawcą, natomiast uczniowie starsi każdy przedmiot mają z innym nauczycielem, również różne są wymagania poszczególnych osób, ponadto stosunek do nauczyciela może być podyktowany ocenami, jakie uczeń otrzymał. 2. Atmosfera na lekcjach jest sprzyjająca procesom edukacyjnym i nie wywołuje u uczniów zdenerwowania.

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan 2012 Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców Iwona Starypan Wstęp Współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest niezbędnym warunkiem tworzenia optymalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu 1 A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby również umiał Być,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Goli Gola Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 30 W CZĘSTOCHOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA OBSZAR FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół w Celestynowie Opracowała: Pedagog szkolny Teresa Sitek-Zdziarska 1 Analiza sytuacji wychowawczej szkoły wskazuje na realne problemy i zagrożenia:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum 101 Olsztyn Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo