Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku"

Transkrypt

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1

2 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s Analiza... s Podsumowanie i wnioski s Spis wykresów... s Załączniki... s

3 Wprowadzenie Celem ewaluacji i zasadniczym problemem badawczym było pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły. Trudno byłoby dokonać nowych odkryć w dziedzinie interesujących nas zjawisk bez wyraźnie sformułowanych problemów badawczych. Problemy kluczowe (badawcze) były następujące: 1. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? 2. Jaka jest skala poczucia braku bezpieczeństwa wśród uczniów. 3. Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie? Z jakich źródeł pochodzą zagrożenia? 4. Czy nauczyciele czują się w szkole bezpiecznie? 5. Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje? 6. Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób komunikowane jest uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje? 7. Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jakie to są działania? 8. Czy podejmowane działania wychowawcze wpływają na zmniejszenie (eliminowanie) zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Zadania ankietowe wśród wszystkich grup respondentów, zostały przeprowadzone w listopadzie 2011r. Polegały na przeprowadzeniu ankiety wśród odbiorców ewaluacji: uczniów, rodziców, nauczycieli. Badaniami objęto 47-osobową grupę odbiorców ewaluacji w tym: 13 uczniów, 28 rodziców, 6 nauczycieli. Do zebrania danych posłużyły 3

4 kwestionariusze ankietowe. Wykorzystane w procesie badawczym ankiety zawierały pytania otwarte, zamknięte i półotwarte. Wzory ankiet zamieszczone zostały w załącznikach. Zgromadzony materiał empiryczny został wykorzystany w analizie niniejszego raportu. Wszyscy badani przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celach badań, sposobie wykorzystania ich wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji. 4

5 Analiza 1. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Wykres 1. Czy w swojej szkole czujesz się (Pan/Pani dziecko czuje się) bezpiecznie? Uczniowie Uczniowie zdaniem rodziców Nie Tak Badani uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Tak odpowiedziało 100 % uczniów. Identycznie twierdzą rodzice uczniów, bo również 100 % uważa, że ich dziecko czuje się w szkole bezpiecznie. 2. Jaka jest skala poczucia braku bezpieczeństwa wśród uczniów? Wykres 2. Poczucie bezpieczeństwa (5 oznacza bardzo bezpiecznie, a 1 oznacza poczucie zagrożenia). 5

6 Uczniowie Badani uczniowie bardzo wysoko oceniają swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole. 76,92 % twierdzi, że czuje się w szkole bardzo bezpiecznie, a 23,08 % nie czuje się w pełni bezpiecznie (3 uczniowie, z 13 badanych). 3. Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie? Z jakich źródeł pochodzą zagrożenia? Uczniowie, którzy na skali oceniającej poczucie bezpieczeństwa, nie wybrali 5 (bardzo bezpiecznie), w kolejnym pytaniu wymieniali zachowania innych osób, z powodu których nie czują się bezpiecznie. Podobne pytanie skierowane było do rodziców uczniów. Odpowiedzi przedstawione zostały na poniższym wykresie. 6

7 Wykres 3. Zachowania innych osób, z powodu których nie czujesz się (Pana/Pani dziecko nie czuje się) w szkole bezpiecznie? Uczniowie Uczniowie zdaniem rodziców Przezywanie Obrażanie, ośmieszanie Bicie i kopanie, popychanie rozpowszechni anie plotek zastraszanie Jak widać uczniowie w 66,8 % obawiają się przezywania, wyśmiewania i obgadywania. Kolejnym agresywnym zachowaniem jest: obrażanie i ośmieszanie (33,3 %), bicie i kopanie (66,8) oraz rozpowszechnianie plotek (33,3 %), a także zastraszanie (33,3 %). Podobnie uważają badani rodzice. Choć dzieci czują się w szkole bezpiecznie, to jednak obawiają się: przezywania (30 %), obrażania, ośmieszania (14 %) oraz bicia, kopania i popychania (25 %). Poniższy wykres ilustruje odpowiedzi respondentów na pytanie o źródło (sprawców) wymienionych wcześniej zachowań agresywnych. Wykres 4. Źródło zagrożenia. 7

8 Uczniowie Uczniowie zdaniem rodziców Osoby obce w szkole Personel szkoły Nauczyciele Inni uczniowie Z analizy danych wykresu wynika, że sprawcami zachowań agresywnych, których doświadczają uczniowie są szkolne koleżanki i koledzy. 4. Czy nauczyciele czują się w szkole bezpiecznie? Wykres 5. Czy czuje się Pani bezpiecznie w szkole? Nie Tak 20 0 Nauczyciele 8

9 Badani nauczyciele czują się w szkole bezpiecznie! Tak odpowiedziało 100 % ankietowanych. 5. Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje? Na pytanie dotyczące znajomości praw i obowiązków uczniów Szkoły Podstawowej w Karpicku 100 % badanych uczniów odpowiedziało, że zna swoje prawa i obowiązki. Zasady respektowania norm społecznych w szkole 100 % badanych uczniów stwierdziło, że przestrzega norm społecznych obowiązujących w szkole. Tak też odpowiedzieli wszyscy badani rodzice (100 %). Zdanie to potwierdza 100 % ankietowanych nauczycieli, iż uczniowie naszej szkoły przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole. Wykres 6. Czy przestrzegasz (Pan/Pani dziecko przestrzega, uczniowie przestrzegają) norm społecznych obowiązujących w szkole? Uczniowie Uczniowie zdaniem rodziców Nauczyciele Tak Nie 9

10 6. Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób komunikowane jest uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje? Według badań, nauczyciele komunikują uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje. Nauczycielki wymieniły rozmowy indywidualne, pogadanki podczas zajęć i zabaw, rozmowy na przerwach, bezpośrednio po sytuacji, w której doszło do złamania jakieś normy społecznej. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców, bo aż 90 % stwierdziło, że zna dokumentacje szkolną, między innymi Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Szkolne programy: Profilaktyczny, Wychowawczy oraz inne dokumenty dotyczące praw i obowiązków ucznia i respektowania norm społecznych. Wykres 7. Źródło zapoznania z normami społecznymi obowiązującymi w szkole Uczniowie Rodzice Wychowawca klasy Statut i Regulamin Szkoły Inni uczniowie (rodzice) Inni nauczyciele, dyrektor 10

11 Analizując dane z powyższego wykresu, można stwierdzić, że wychowawca klasy odgrywa główną rolę w zapoznaniu, zarówno uczniów jak i rodziców z normami społecznymi obowiązującymi w szkole, w tym zachowaniami jakich oczekuje się od uczniów. 7. Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jakie to są działania? 100 % ankietowanych rodziców i 100 % ankietowanych nauczycieli przyznało, że w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Wykres 8. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Rodzice Nauczyciele Tak Nie 11

12 Badani rodzice wymieniają tu następujące działania szkoły: - rozmowy nauczycieli z uczniami, - pogadanki, - plakaty, - rozmowy indywidualne, - rozmowy z dyrektorem, - dawanie możliwości do wyrażania swoich uczuć, - nagradzanie, - szybka reakcja na różne problemy. Natomiast biorący udział w badaniu ankietowym nauczyciele wymienili następujące działania wychowawcze szkoły mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań: - gazetki, - pogadanki, - apele, - spotkania z ciekawymi ludźmi, - filmy edukacyjne, - współpraca z poradnią. 8. Czy podejmowane działania wychowawcze wpływają na zmniejszenie (eliminowanie) zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Zdaniem badanych rodziców oraz nauczycieli działania podejmowane przez szkołę w 100 % przynoszą pożądany efekt wychowawczy. Wykres 9. Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy? 12

13 Rodzice Nauczyciele Tak Nie Zdaniem rodziców mimo, iż dzieci czują się w szkole bezpiecznie należy nadal: - nieustannie uświadamiać i uwrażliwiać uczniów na pomoc młodszym, biedniejszym, - obserwować zachowania i reakcje uczniów, - reagować na każdy przejaw agresji, - wskazywać, które zachowania są dobre, a które złe. Nauczyciele uważają, że dotychczasowe działania wychowawcze przynoszą pożądany efekt i trzeba je kontynuować oraz ciągle poszukiwać nowych i atrakcyjnych oddziaływań wychowawczych. 13

14 Podsumowanie i wnioski Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: 1. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, choć zdarza się, że doświadczają zachowań agresywnych zwłaszcza agresji słownej. 2. Nauczyciele czują się w szkole bezpiecznie. 3. Uczniowie naszej szkoły wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje i przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole. 4. Nauczyciele komunikują uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje. Czynią to na lekcjach, przerwach i podczas rozmów indywidualnych. 5. W szkole podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 6. Szkoła nauczyciele, rodzice, by ciągle zwiększać poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, powinna kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze oraz podejmować nowe działania przynoszące pożądany efekt wychowawczy. 14

15 Spis wykresów Wykres 1 - Czy w swojej szkole czujesz się (Pan/Pani dziecko czuje się) bezpiecznie?... s. 5. Wykres 2 - Poczucie bezpieczeństwa (5 oznacza bardzo bezpiecznie, a 1 oznacza poczucie zagrożenia).. s Wykres 3 - Zachowania innych osób, z powodu których nie czujesz się (Pana/Pani dziecko nie czuje się) w szkole bezpiecznie?... s. 7. Wykres 4 - Źródło zagrożenia..... s Wykres 5 - Czy czuje się Pani bezpiecznie w szkole?.. s. 8. Wykres 6 - Czy przestrzegasz (Pan/Pani dziecko przestrzega, uczniowie przestrzegają) norm społecznych obowiązujących w szkole?... s. 9. Wykres 7 - Źródło zapoznania z normami społecznymi obowiązującymi w szkole... s. 10. Wykres 8 - Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?... s. 11. Wykres 9 - Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy?... s

16 Załączniki Załącznik nr 1 Ankieta dla uczniów... s. 17. Załącznik nr 2 Ankieta dla rodziców.... s Załącznik nr 3 Ankieta dla nauczycieli. s

17 Załącznik nr 1. Ankieta dla uczniów Respektowanie norm społecznych w szkole. Masz przed sobą krótką ankietę, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Odpowiedz na wszystkie pytania, uważnie je czytając. Ankieta jest anonimowa. 1. Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie? tak nie 2. Oceń swoje poczucie bezpieczeństwa. Zaznacz na wykresie, w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza, że czujesz się bardzo bezpiecznie, a 1 oznacza, że masz poczucie zagrożenia Jeżeli w pytaniu 2 nie wybrałeś 5, to zaznacz, z powodu jakich zachowań innych osób nie czujesz się bezpiecznie: przezywanie wyśmiewanie obgadywanie obrażanie, ośmieszanie izolowanie w klasie lub w grupie grożenie, zastraszenia okradanie niszczenie własności wymuszanie pieniędzy bicie, kopanie lub popychanie rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również poprzez sms-y i Internet) inne Kto jest sprawcą wyżej wymienionych zachowań? inni uczniowie nauczyciele personel szkoły osoby obce w szkole. 5. Czy znasz prawa i obowiązki ucznia swojej szkoły? tak nie 6. Czy przestrzegasz norm zachowania obowiązujących w szkole? tak nie 7. W jaki sposób poznała/eś swoje prawa i obowiązki? dowiedziała/em się od wychowawcy na lekcji dowiedziała/em się od innych uczniów dowiedziała/em się od innych nauczycieli/pedagoga inny sposób Jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole? Wymień co najmniej

18 Załącznik nr 2. Ankieta dla rodziców Respektowanie norm społecznych w szkole Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Ankieta jest anonimowa. 1. Czy Pana/Pani dziecko czuje się bezpiecznie w szkole? tak nie 2. Jakie zagrożenia wpływają na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa Pana/Pani dziecka w szkole? przezywanie wyśmiewanie obgadywanie obrażanie, ośmieszanie izolowanie w klasie lub w grupie grożenie, zastraszenia okradanie niszczenie własności wymuszanie pieniędzy bicie, kopanie lub popychanie rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również poprzez sms-y i Internet) inne Kto jest źródłem wyżej wymienionych zachowań? inni uczniowie nauczyciele personel szkoły osoby obce w szkole. 4. Czy zna Pan/Pani dokumentację szkolną, tj.: Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Szkolne programy: Profilaktyczny, Wychowawczy i inne dokumenty dotyczące praw i obowiązków ucznia oraz respektowania norm społecznych? tak nie 5. W jaki sposób zapoznał/a się Pan/Pani z dokumentacją szkolną? zostałe/am zapoznany na wywiadówce szkolnej przez wychowawcę dowiedziałem się od innych rodziców dowiedziałem się od innych nauczycieli/pedagoga/dyrektora w inny sposób Czy Pana/Pani dziecko przestrzega norm społecznych obowiązujących w szkole? tak nie 7. Jakie normy społeczne nie są, Pana/Pani zdaniem, respektowane w naszej szkole? Prosimy wymienić

19 8. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli tak, to prosimy wymienić. tak nie 9. Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy? tak nie 10. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła nauczyciele i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej? Prosimy zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Pana/Pani osoby: płeć: *kobieta *mężczyzna wiek: *do 35 lat *od 36 do 45 lat *powyżej 45 lat 19

20 Załącznik nr 3. Ankieta dla nauczycieli Respektowanie norm społecznych w szkole Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Ankieta jest anonimowa. 1. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w szkole? tak nie 2. Prosimy ocenić swoje poczucie bezpieczeństwa, poprzez zaznaczenie na wykresie, w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza, że czuje się Pan/Pani bardzo bezpiecznie, a 1 oznacza poczucie zagrożenia Czy zetknął/ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej? tak, ze strony uczniów tak, ze strony nauczycieli tak, ze strony personelu szkoły tak, ze strony innych osób (kogo?)... nie 4. Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole? tak nie 5. Jakie normy społeczne nie są, Pana/Pani zdaniem, respektowane w naszej szkole? Prosimy wymienić Jak reaguje Pan/Pani na nie respektowanie norm społecznych przez uczniów? W jaki sposób i w jakich sytuacjach komunikuje Pan/Pani uczniom jakich zachowań się od nich oczekuje? Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli tak, to prosimy wymienić. tak nie 9. Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy? tak nie 10. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła nauczyciele, personel i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej? Prosimy zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Pana/Pani osoby: płeć: *kobieta *mężczyzna wiek: *do 35 lat *od 36 do 45 lat *powyżej 45 lat staż pracy w szkole: *do 5 lat *od 6 do 15 lat *powyżej 15 lat 20

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum 1 Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w roku szk. 2013/2014 2 Nauczyciele prowadzący badania: Maria Kapłanek i Piotr Filec. Narzędzia badawcze: ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji w składzie: koordynator Anna Lesiecka Katarzyna Sowińska Wioletta Małek Alicja Kozub Ewa Augustyn-Gołda Zabrze,

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RAPORT EWALUACYJNY Zespół w składzie: Dorota Domańska Dorota Just Biała Podlaska, marzec 2016 Pytania kluczowe: Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Jaka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCEJ OCENY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

WYNIKI ANKIETY DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCEJ OCENY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE WYNIKI ANKIETY DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCEJ OCENY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE Ankieta została przeprowadzona w maju 2017 r. wśród uczniów klas czwartych, piątych i szóstych Szkoły Podstawowej w Niechanowie. Miała

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie w roku szkolnym 2016/2017

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie w roku szkolnym 2016/2017 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA STASZICA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Zespół ewaluacyjny : Monika Chamera

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Strykowice Górne, czerwiec 214 Wprowadzenie Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWAJ NR 46 W WARSZAWIE BADANY OBSZAR RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH RAPORT PRZYGOTOWAŁY: E. SKARŻYŃSKA - GROMEK W. MYSZEWSKA ROK SZKOLNY 2013/14 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOGÓWKU RAPORT EWALUACYJNY RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH Autorzy: Grażyna Nalepa Beata Janecko Sabina Duda-Duma Elżbieta Kisielewicz Tomasz Węglarczyk obsługa informatyczna Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ PLAN BADAŃ I. PRZEDMIOT EWALUACJI Szkoła podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne w celu wyeliminowania zagrożeń i wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów. II. CEL EWALUACJI Pozyskanie informacji na temat

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY DLA NAUCZYCIELI DOTYCZĄCEJ OCENY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

WYNIKI ANKIETY DLA NAUCZYCIELI DOTYCZĄCEJ OCENY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE WYNIKI ANKIETY DLA NAUCZYCIELI DOTYCZĄCEJ OCENY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE Ankieta została przeprowadzona w maju 2017 r. wśród nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej w Niechanowie. Miała sprawdzić jaki

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

KSZTAŁTOWANIE I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH Gimnazjum im. Agaty Mróz Olszewskiej w Przytkowicach RAPORT Z EWALUACYJI WEWNĘTRZNEJ KSZTAŁTOWANIE I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH Autorzy: Dorota Targosz Iwona Kondela Agnieszka Kot Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego.

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego. Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego. Wymaganie: 4. Respektowane są normy społeczne. Rok szkolny: 2013/2014 Skład osobowy zespołu

Bardziej szczegółowo

Respektowanie norm społecznych w szkole

Respektowanie norm społecznych w szkole Respektowanie norm społecznych w szkole Opracowały: Bieława Dorota, Czerniawska Teresa, Drobek Danuta, Kielbasa Elżbieta, Mackiewicz Mirosława, Merdas Liliana, Sulek Sylwia, Walicka Alicja Wieczorek Dorota,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PODEDWÓRZU GIMNAZJUM RAPORT EWALUACYJNY KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE Komisja ewaluacyjna: Bogusław Szabat- przewodniczący Artur Becher- członek Tadeusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W PIŃCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EWALUOWANY OBSZAR: KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA MORCINKA W POCZESNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA MORCINKA W POCZESNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA MORCINKA W POCZESNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Opracowanie: Alicja Krakowian Wiesława Leonarcik Agnieszka Bożek Ewa Matysiak Małgorzata Krawczyk

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10 maja 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ rok szkolny

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ rok szkolny Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ rok szkolny 2010 2011 Ewaluacja wewnętrzna w obszarze I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. Zgodnie z opracowanym Planem Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, w roku szkolnym 212/213 została przeprowadzona ewaluacja w obszarze: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Wymaganie 5 Respektowane są normy społeczne. Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji w składzie: Ewa Jadwiszczak, Anna Krajda, Grażyna Łągwa, Teresa

Bardziej szczegółowo

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PSP NR 1 W PIONKACH W ROKU SZKOLNYM 2015/16 WYMAGANIE 5 Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne ZESPÓŁ D/S EWALUACJI: Magdalena Drab Jolanta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zagórzanach

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zagórzanach SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 206/207 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zagórzanach . WPROWADZENIE W skład zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej wchodzą: p. Karina Szura, p. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92 w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport Ewaluacja wewnętrzna 2016/2017

Raport Ewaluacja wewnętrzna 2016/2017 Raport Ewaluacja wewnętrzna 2016/2017 Wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne WSTĘP I Charakterystyka wymagań: Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim: W szkole lub placówce,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią w roku szkolnym 2014 / 2015 CZĘŚĆ I RAPORTU Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach 1. WPROWADZENIE W skład zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej wchodzą: p. Karina Szura, p. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W Iławie

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W Iławie ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W Iławie KSZTAŁTOWANIE POSTAW I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Raport ewaluacyjny Opracowany przez zespół ewaluacji w składzie: koordynator Aneta Pączkowska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Augustowie, w edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2016 / 2017 obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - II półrocze roku szkolnego 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - II półrocze roku szkolnego 2013/2014 Zespół Szkół w Trzcianie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - II półrocze roku szkolnego 2013/2014 RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH Autorzy: Joanna Gajewska Ząbek Jacek Kisiel Maria Kozdra - Bułdak Elżbieta

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA <raport z ewaluacji wewnętrznej>

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA <raport z ewaluacji wewnętrznej> RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA Zespół ewaluacji w składzie: Alicja Winiarska, Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Baron w celu zdiagnozowania problemów

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: - wymaganie 5: Respektowanie norm społecznych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Korytnicy w roku szkolnym 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej: - wymaganie 5: Respektowanie norm społecznych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Korytnicy w roku szkolnym 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej: - wymaganie 5: Respektowanie norm społecznych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Korytnicy w roku szkolnym 2015/2016 Opracowali: Monika Węgrzynek Przemysław Kołomański Marta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Ewaluacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 WYMAGANIE 1.4 - RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE AUTOR RAPORTU: M. NOWAKOWSKA ADRESACI: DYRECJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDMIOT: BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDMIOT: BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Pruchniku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDMIOT: BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Opracował zespół w składzie: Aleksandra Kulisza Anna Bielec Barbara Rut Agnieszka Jasiłek Rok

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie OPRACOWANIE: mgr Jolanta Krzywnicka mgr Marta Wojdat ks.mgr Roman

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w roku szkolnym 2016/2017 Autorzy: Anna Majka Jolanta Frankiewicz Monika Ruszkiewicz Raport sporządzono w dn. 10.06

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach Wymaganie 1.4: Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne. Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE Sprawozdanie z realizacji obszaru: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE Zespół w składzie: Ewa Ćwik-Obremska Teresa Osińska Anna Soczyńska Renata Brzezińska, Na spotkaniach zespołu w maju i czerwcu 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROGRAMU PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEGO 2018/2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROGRAMU PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEGO 2018/2019 ZAŁĄCZNIK NR DO PROGRAMU PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEGO 208/209 ROZDZIAŁ I. RAPORTY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ :..RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE przeprowadzonej w Zespole Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I NORMY SPOŁECZNE

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I NORMY SPOŁECZNE ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PODEDWÓRZU SZKOŁA PODSTAWOWA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I NORMY SPOŁECZNE ROK SZKOLNY 2016/2017 I Informacje podstawowe. Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2016/2017 Strona 1 z 96 w Zespole Szkół w Damnie RAPORT 1 PODSUMOWANIE WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2016/2017 Strona 1 z 96 w Zespole Szkół w Damnie RAPORT 1 PODSUMOWANIE WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ Raport z ewaluacji wewnętrznej 2016/2017 Strona 1 z 96 RAPORT 1 PODSUMOWANIE WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W ZESPOLE SZKÓŁ W DAMNIE Przedstawiono na zebraniu Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Strona1 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Jelenia Góra, 215 Strona2 Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

Raport z ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu Raport z ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu Data sporządzenia raportu: 26.06.2015 r. Autorzy raportu: Teresa Goździejewska

Bardziej szczegółowo

Kodeks "Szkoły bez przemocy",

Kodeks Szkoły bez przemocy, Szkoła bez przemocy "Wewnątrzszkolny System Przeciwdziałania Przemocy w Szkole" Opracowany w oparciu o Kodeks "Szkoły bez przemocy", który został przyjęty przez naszą szkołę w momencie przystąpienia do

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Czerwiec, 2013 r. Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Zespół Szkół w Nekli RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawa Prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Obszar 1: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Wymaganie 1.4. Respektowane są normy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole

Opracowanie wyników badań na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole Opracowanie wyników badań na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole Krajenka 2014 1 WPROWADZENIE Celem przeprowadzenia badań było zebranie informacji na temat stopnia znajomości

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole. Respektowane są normy społeczne S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 2. Promowana jest wartość edukacji. Zespół ewaluacji: mgr Iwona Malczewska mgr Agnieszka Wasilewska Ewaluacji poddany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE Przeprowadzonej w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy w roku szkolnym 2016 / 2017. obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Liczba ankietowanych 61. nie; % B wyśmiewanie % C zaczepianie % D szturchanie % E kopanie

Liczba ankietowanych 61. nie; % B wyśmiewanie % C zaczepianie % D szturchanie % E kopanie Twoja opinia na temat bezpieczeństwa w szkole jest bardzo ważna. Prosimy Cię o udzielenie odpowiedzi na każde pytanie poprzez zakreślenie tej odpowiedzi, która najbardziej Ci odpowiada. Odpowiedz na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2017

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne. 1 Wstęp 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Opracowanie - Łukasz Pieniążek Współpraca: Marta Dutka, Ewa Paczkowska, Anna Bakalarek, Grzegorz Walendowski 1 Młodzieżowy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15 Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W Giżycku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYBRANEGO OBSZARU PRACY OŚRODKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W Giżycku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYBRANEGO OBSZARU PRACY OŚRODKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W Giżycku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYBRANEGO OBSZARU PRACY OŚRODKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Zespół zadaniowy: Renata Warecha Anna

Bardziej szczegółowo

Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne.

Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Przedmiot ewaluacji: Obszar: W szkole respektowane są normy społeczne. Zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Prawa, obowiązki i samopoczucie ucznia w szkole

Raport z badań: Prawa, obowiązki i samopoczucie ucznia w szkole Raport z badań: Prawa, obowiązki i samopoczucie ucznia w szkole Nowy Dwór Wejherowski, 13.03.2018 1 I. Celem diagnozy było uzyskanie od bezpośrednio zainteresowanych, czyli uczniów - odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole.

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. RAPORT 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów Cel główny: 1. Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.4 Respektowane są normy społeczne w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu rok szkolny 2010/2011 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET DLA UCZNIÓW

ANALIZA ANKIET DLA UCZNIÓW wszyscy ankietowani ANALIZA ANKIET DLA UCZNIÓW Ankiety przekazano do realizacji wychowawcom w terminie od do listopada r. Ankietowanych było uczniów.. Czy byłeś/aś ofiarą przemocy w szkole lub jej okolicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. J. KRETA W USTRONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. J. KRETA W USTRONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. J. KRETA W USTRONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowanie: Ireneusz Bosak Rajmund Raszyk Mariusz Zawada 1 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania

Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Program naprawczy niedostosowania społecznego uczniów (agresja i zadawanie cierpień fizycznych - dwa

Bardziej szczegółowo

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport opracowany przez zespół w składzie: Małgorzata Chodura

Bardziej szczegółowo

Raport koordynatora ds. bezpieczeństwa z przeprowadzonych działań w szkole w roku szkolnym 2013/2014.

Raport koordynatora ds. bezpieczeństwa z przeprowadzonych działań w szkole w roku szkolnym 2013/2014. Raport koordynatora ds. bezpieczeństwa z przeprowadzonych działań w szkole w roku szkolnym 2013/2014. W szkole podjęto działania związane z bezpieczeństwem uczniów. Wykorzystano różne sposoby realizacji:

Bardziej szczegółowo

Po zajęciach uczniowie:

Po zajęciach uczniowie: W ramach realizacji zadania 4 odbył się cykl lekcji wychowawczych w każdej klasie ( po 2 godziny). Zajęcia prowadzili wychowawcy, psycholog- Agnieszka Bilska i pedagog Anna Grycz. W zajęciach wzięło udział

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja wymagania 5 respektowane są normy społeczne. Cel ewaluacji: Określenie relacji istniejących w społeczności przedszkolnej pomiędzy wszystkimi jej członkami. Określenie znajomości

Bardziej szczegółowo

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Przedmiot badania: 1) Stan bezpieczeństwa na terenie szkoły 2) Rozpoznanie zagrożeń dotyczących przebywania w szkole i na jej terenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY pt.: MOJE GIMNAZJUM

WYNIKI ANKIETY pt.: MOJE GIMNAZJUM MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 1 W ZAMBROWIE WYNIKI ANKIETY pt.: MOJE GIMNAZJUM przeprowadzonej w czerwcu 2007roku przez Samorząd Uczniowski Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie Opiekun SU: Anna Korzeniowska ZAWARTEJ

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele. 2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji 1. Przedmiot ewaluacji Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji Cel ogólny Diagnoza środowiska szkolnego w kontekście poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Przeprowadziły i opracowały: Irena Kusienicka pedagog szkolny Gabriela Loch psycholog szkolny Kędzierzyn-Koźle 2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. wewnętrznej

Raport z ewaluacji. wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2016/2017 1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 13/14 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ CEL BADAŃ EWALUACYJNYCH: Większość nauczycieli potrafi trafnie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów.

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014 Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Cele ewaluacji: 1. Określenie stopnia akceptacji działań dydaktycznych i wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE OBSZAR I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/15

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/15 EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/15 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie w klasach IV-VI Problem badawczy: Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, obiektach sportowych i w czasie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się:

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się: Analiza ankiet wstępnych opracowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do programu Bezpieczna Szkoła listopad 2012 rok W ankiecie wzięło udział264uczniów co stanowi 7 ankietowanych.ankieta służyła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012 RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI W wyniku analizy danych uzyskanych w anonimowej ankiecie dla

Bardziej szczegółowo

Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole Rok szkolny 2014/2015 I. Wprowadzenie W roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ DS. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE 1 ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY NAZWA PLACÓWKI: Korczaka Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSZ

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSZ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSZ Opis przedmiotu ewaluacji: Wymaganie : Respektowane są normy społeczne. Cel ewaluacji:. Analiza działań wychowawczych..

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zebrane dane przeanalizowano i ujęto w formie Diagnozy zjawiska przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego.

Wstęp. Zebrane dane przeanalizowano i ujęto w formie Diagnozy zjawiska przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego. Diagnoza zjawiska przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego. Wykonana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ROK 2017. Wstęp Do udziału w programie Powiatowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROMOWANIE ZDROWIA POPRZEZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSRÓD UCZNIÓW ORAZ UNIKANIE Opis problemu:

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili: rodzice uczniów z oddziałów III-VI, wychowawcy i dzieci z oddziałów III-VI w szkole.

Grupę badawczą stanowili: rodzice uczniów z oddziałów III-VI, wychowawcy i dzieci z oddziałów III-VI w szkole. Ewaluacji poddane było wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Cel ewaluacji (ogólny): Pozyskanie informacji na temat kształtowania postaw i przestrzegania norm społecznych

Bardziej szczegółowo

Ma miejsce wówczas, gdy osoba atakująca jest silniejsza fizycznie lub psychicznie, albo jest starsza. Osoba zaatakowana ma często spore trudności z

Ma miejsce wówczas, gdy osoba atakująca jest silniejsza fizycznie lub psychicznie, albo jest starsza. Osoba zaatakowana ma często spore trudności z Ma miejsce wówczas, gdy osoba atakująca jest silniejsza fizycznie lub psychicznie, albo jest starsza. Osoba zaatakowana ma często spore trudności z tym, żeby się bronić i jest niemal bezradna. Cechą charakterystyczną

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Ankieta Bezpieczna szkoła i jej otoczenie skierowana została do uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo