Mazowieckie Dni Technik Satelitarnych 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mazowieckie Dni Technik Satelitarnych 2009"

Transkrypt

1 Mazowieckie Dni Technik Satelitarnych 2009 Warsztaty Od wizji do rzeczywistości W ramach Mazowieckich Dni Technik Satelitarnych 2009 Stowarzyszenie Klaster technologii kosmicznych, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) organizują serię warsztatów tematycznych Od wizji do rzeczywistości. Celem warsztatów jest sformułowanie wstępnej wizji rozwiązań systemowych, które pozwolą na szersze i efektywniejsze wykorzystywanie technik satelitarnych w regionach. Warsztaty mają charakter roboczy i nieformalny. Po pierwsze informacja! Zintegrowany system udostępniania i wymiany informacji geoprzestrzennych dla usprawnienia współpracy centrów zarządzania kryzysowego i służb ratowniczych 1 czerwca (panel:13.30) Collegium Civitas, sala 1222, XII p. PKiN, Pl. Defilad 1 Przewidzieć powódź System oceny zagrożeń powodziowych oparty na analizie danych satelitarnych 2 czerwca PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa Jak odkorkować miasto? Mechanizm udostępniania informacji o natężeniu ruchu drogowego dla systemów nawigacji satelitarnej 3 czerwca (panel: 13.15) Hotel Courtyard Marriott, ul. Żwirki i Wigury 1 (port lotniczy) Z góry widać lepiej System udostępniania i analizy zdjęć satelitarnych dla potrzeb administracji samorządowej 5 czerwca PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa Mazovia Przegląd i ocena korzyści technologicznych dla polskich firm uczestniczących w budowie małego satelity obserwacyjnego 5 czerwca PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa Prosimy zwrócić uwagę na konieczność internetowej rejestracji prelegentów i uczestników (patrz także informacje na stronie 2) Równocześnie mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w tradycyjnej, corocznej Konferencji Dni Technik Satelitarnych. W tym roku konferencja odbędzie się 18 i 19 czerwca w Józefowie pod Warszawą pod tytułem Techniki satelitarne = innowacje dla regionów

2 OD WIZJI DO RZECZYWISTOŚCI Celem serii pięciu warsztatów jest sformułowanie wstępnej wizji rozwiązań systemowych, które pozwolą na szersze i efektywniejsze wykorzystywanie technik satelitarnych w regionach. Każdy z warsztatów poświęcony jest jednemu obszarowi tematycznemu. Warsztaty powinny zainicjować proces, którego celem będzie przekształcenie realnych elementów prezentowanych wizji w rzeczywistość: Warsztaty tematyczne (1-5 czerwca) posłużą przedstawieniu i ewaluacji wstępnych wizji rozwiązań systemowych Podczas Konferencji Dni Technik Satelitarnych (18-19 czerwca) koncepcje te zostaną przedstawione użytkownikom z administracji samorządowej W oparciu o wnioski z dyskusji i zainteresowanie potencjalnych użytkowników powinno dojść do zainicjowania prac nad projektami pilotażowymi, które pozwoliłyby ocenić praktyczną użyteczność proponowanych rozwiązań Wraz z uruchomieniem pilotaży rozpoczną się pracę nad przygotowaniem dużych projektów (ok. 3- letnich), służących wdrożeniu tych koncepcji, które zostaną uznane za użyteczne. Formułowane rozwiązania systemowe powinny opierać się na standaryzacji wymiany informacji i mieć charakter modułowy, tzn. wdrażane niezależnie w różnych regionach powinny sprawnie ze sobą współpracować i zapewniać efektywne funkcjonowanie całości. Oczekujemy, iż cały proces doprowadzi do właściwego zdefiniowania najbardziej obiecujących rozwiązań systemowych służących wykorzystywaniu technik satelitarnych, ich praktycznej weryfikacji i następnie wcielenia w życie. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Ze względu na wymogi formalne sponsora (projekt MDTS jest finansowany ze środków UE), wszyscy uczestnicy warsztatów MUSZĄ zarejestrować się w systemie na stronie Następnie MUSZĄ wydrukować otrzymane mailem potwierdzenia uczestnictwa i oddać je organizatorom podczas rejestracji. Na potwierdzeniu musi znaleźć się pieczątka instytucji i podpis zwierzchnika. Obowiązek rejestracji obejmuje także prelegentów. Drukowane zgłoszenia nie są wymagane od uczestników będących pracownikami administracji centralnej (czyli ministerstwa i centralne instytucje rządowe). Jednakże pracownicy oddziałów regionalnych administracji rządowej powinni dostarczyć wydrukowane i podpisane potwierdzenia. Osoby, które rejestrowały się już poprzednio na stronie mdts.pl (system odmawia ponownej rejestracji) proszę o przesyłanie informacji o uczestnictwie na adres

3 Po pierwsze informacja! Zintegrowany system udostępniania i wymiany informacji geoprzestrzennych dla usprawnienia współpracy centrów zarządzania kryzysowego i służb ratowniczych 1 czerwca (panel:13.30) Collegium Civitas, sala 1222, XII p. PKiN, Pl. Defilad 1 Jednym z podstawowych elementów sprawnego zarządzania kryzysowego jest zarządzanie informacją. Na każdym szczeblu decyzyjnym istnieje potrzeba pozyskiwania rzetelnych, aktualnych i jasno sformułowanych informacji, które pozwalają na podjęcie najbardziej efektywnej w danym momencie decyzji. Informacje geoprzestrzenne są jednymi z najbardziej użytecznych, a techniki satelitarne dostarczają wielu z nich. Obecnie nawigacja satelitarna jest wykorzystywana w niektórych jednostkach pogotowia ratunkowego i policji. Okazjonalnie zaczyna pojawiać się także w straży pożarnej. W ograniczonym stopniu wykorzystuje się systemy GIS. Wraz z upowszechnianiem GIS i coraz naturalniejszym posługiwaniem się nawigacją satelitarną, coraz istotniejszym wyzwaniem staje się zapewnienie wymiany informacji pomiędzy służbami z wykorzystaniem tych systemów. Nie istnieją bariery techniczne dla stworzenia rozwiązań mogących istotnie poprawić sytuację. W większości przypadków ich rozwój nie wymaga także dużych nakładów inwestycyjnych. Wyzwania są natury decyzyjnej i organizacyjnej. Wizja: Pojazdy różnych służb ratowniczych, stanowiska kierowania i centra zarządzania kryzysowego władz lokalnych dysponują zintegrowanym systemem wymiany informacji, opartym na mapach cyfrowych i graficznej informacji na tych mapach umieszczanej. W efekcie system podczas działań stwarza spójny obraz sytuacji taktycznej i zapewnienia dostęp doń dla wszystkich potrzebujących. Przy zdarzeniach wielkoobszarowych i długotrwałych odwzorowuje także sytuację strategiczną. Wprowadzenie tych rozwiązań pozwoliło na zwiększenie efektywności działań w zakresie zarządzania kryzysowego, a w szczególności poprawiło wymianę informacji pomiędzy różnymi służbami, zapewniając lepszą koordynację i bardziej efektywne kierowanie działaniami. Dlaczego tego rodzaju rozwiązanie nie jest dziś w użyciu? W jaki sposób mogłoby ono powstać?

4 Warsztaty organizowane są we współpracy z Collegium Civitas, Centrum Badań nad Terroryzmem, jako panel tematyczny w ramach warsztatów: Elementy systemu Proteus i ich wykorzystanie w działaniach służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym 9:00 9:15 prezentacja systemu Proteus (PIAP) PROGRAM 9:15 9:45 omówienie scenariusza Symultaniczne zamachy terrorystyczne w Warszawie w trakcie EURO 2012 (dr Tomasz Aleksandrowicz) 9:45 10:45 panel 1: mobilne centrum dowodzenia (MCD) 10:45 11:45 panel 2: Roboty 11:45 12:00 poczęstunek 12:00 13:00 panel 3: bezzałogowy statek latający (BSL) 13:00 13:30 podsumowanie pierwszej części warsztatów 13:30 15:30 panel 4: Techniki satelitarne od wizji do rzeczywistości. Po pierwsze informacja! Zintegrowany system udostępniania i wymiany informacji geoprzestrzennych dla usprawnienia współpracy centrów zarządzania kryzysowego i służb ratowniczych Wizje: Marcin Smolarkiewicz, Marek Cypryś, Jakub Ryzenko Ewaluacja o W jaki sposób doprowadzić do współpracy różnych systemów informacyjnych, w sytuacji gdy ich właścicielami są odrębne, niezależne podmioty? o Kto powinien uczestniczyć w systemie i jakimi informacjami się dzielić? o Jakie będą główne bariery przy implementacji tej koncepcji? Jak je przełamywać? o Jak może wyglądać projekt pilotażowy, który pozwoli użytkownikom na praktyczne zapoznanie się z możliwościami tego rodzaju systemu?

5 Przewidzieć powódź System oceny zagrożeń powodziowych oparty na analizie danych satelitarnych 2 czerwca PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa W warunkach polskich powodzie są zagrożeniem naturalnym o najbardziej rozległych skutkach. Dane satelitarne, w szczególności dzięki stopniowemu upowszechnianiu radarowych systemów obserwacyjnych, mogą być jednym z najistotniejszych źródeł informacji, które pozwolą na precyzyjniejszą ocenę zagrożeń oraz prognozowanie ich efektów. Wykorzystanie danych satelitarnych nie powinno sprowadzać się wyłącznie do korzystania z gotowych zdjęć czy ortofotomap do użytku bezpośredniego. Kluczem do szerokiego i efektywnego wykorzystywania danych satelitarnych będzie połączenie ich z innymi źródłami informacji geoprzestrzennej. Wizja: System analityczny, dzięki dostępowi do realnych i aktualizowanych danych, jest w stanie oceniać ryzyko powodzi oraz prognozować dynamikę zalewnia terenów wzdłuż dolin rzecznych. Pozwala symulować rozkład i przemieszczanie się fali powodziowej i szacować jej skutki. Ukazuje te informacje w różnorodnych kontekstach tematycznych, wskazując obiekty wrażliwe: szpitale, szkoły czy choćby zakłady przemysłowe. Informacjami tymi dysponują ośrodki zarządzania kryzysowego, ale także mieszkańcy, potencjalni inwestorzy czy osoby zainteresowane budową domu bez trudu mogą w internecie uzyskać szacunkową informację o ryzyku powodziowym w dowolnej lokacji. System ma także swoje zastosowanie w okresie powodzi. Pozwala na szybką, półautomatyczną ocenę zagrożenia i upowszechnienie tej informacji. W efekcie stacje telefonii komórkowej rozsyłają wiadomości alarmujące o zagrożeniu na wszystkie telefony komórkowe znajdujące się w zasięgu strefy zagrożonej. Wyznaczane są drogi ewakuacji, a w internecie mogą znaleźć się informacje o nieprzejezdności dróg, wyłączeniu z ruchu, miejscu zbiórek czy lokalizacji punktów wydawania pomocy. Zaś mieszkańcy okolicznych rejonów mogą na bieżąco śledzić poziom alarmów przeciwpowodziowych, bieżące i prognozowane opady oraz poznać szacunki na temat ich skutków. Czy istnieje realna możliwość stworzenia tego rodzaju systemu? W jaki sposób powinien się on rozwijać, aby jak najwcześniej osiągnąć funkcjonalność, a docelowo zapewnić możliwie największą użyteczność?

6 ZAKRES TEMATYCZNY Prowadzenie warsztatów: Przemysław Turos i Piotr Janusz Koza Warsztaty mają służyć znalezieniu odpowiedzi na pytanie jak należy stworzyć efektywny system oceny zagrożenia powodziowego dla Mazowsza z wykorzystaniem danych i technik satelitarnych. Do zadań systemu należy: gromadzenie danych aktualizacja danych udostępnianie danych przeprowadzanie analiz przestrzennych oraz zapytań do bazy tworzenie wizualizacji i produktów kartograficznych Podstawowym zagadnieniem jest określenie funkcjonalności systemu. W obecnej formie zakłada się, że system oceny zagrożenia powodziowego powinien realizować dwie podstawowe funkcje: ocenę zagrożenia powodziowego w oparciu o dane archiwalne ocenę ryzyka w momencie wystąpienia powodzi oraz funkcje wspomagające zarządzanie kryzysowe w sytuacji powodzi Pierwsze zadanie systemu jest komplementarne z zadaniami określonymi w Dyrektywie Powodziowej, zgodnie z którą kraje europejskie zobowiązane są do stworzenia systemów pozwalających precyzyjnie określić ryzyko wystąpienia powodzi na danym obszarze. Analizy takie przeprowadzone mogą zostać z wykorzystaniem danych archiwalnych i modelowania hydrograficznego dla określonych prawdopodobieństw wystąpienia powodzi (dla tak zwanych wód 100-letnich, wód 5-cio letnich itp.). Drugie zadanie systemu stanowi kompetencje zarządzania ryzykiem (zarządzania kryzysowego) i poza danymi wykorzystywanymi w realizacji zadania pierwszego system realizujący funkcje wspomagające zarządzanie w momencie wystąpienia powodzi musi zostać zasilony danymi aktualnymi o zasięgach powodzi, o dalszych planowanych opadach zasilających odpływ i tym podobnych. Dodatkowo taki system powinien umożliwiać przeprowadzanie analiz on-line w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Analizy takie służyć powinny wyznaczeniu obszarów objętych powodzią, planowaniu ewakuacji ludności, jak również powinny pomóc w przewidywaniu dalszego postępu fali powodziowej. Ostatnia z wymienionych analiz ze względu na skomplikowanych charakter prawdopodobnie nie jest możliwa do realizacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego i zastąpiona powinna być uproszczonym wnioskowaniem w oparciu o analizy archiwalne. Z zadań sytemu wynikają implikacje dla konstrukcji techniczno organizacyjnej systemu. Naturalnym wydaje się, że pierwsze zadanie może być realizowane centralnie w trybie off-line, a wyniki tych analiz mogą być udostępniane z znaczącym opóźnieniem. Natomiast drugie zadanie systemu wymaga realizacji w bardzo krótkim czasie i zasilenia systemu również w dane aktualne. Należy rozważyć, czy zadanie to powinno być realizowane centralnie, czy w sposób rozproszony z wykorzystaniem terminali klienckich w terenie. Niezależnie od wyboru systemu organizacji podkreślić należy wypracowanie efektywnych procedur służących minimalizacji czasu od wystąpienia zagrożenia do przeprowadzenia analiz. Dodatkowo należy zauważyć, że schemat organizacyjny zadania drugiego może zawierać w sobie procedury realizacji zadania pierwszego. Integracja obu zadań w jednym systemie pozwala unikać redundancji danych i zasobów oraz zapewnia zgodność informacji w obu podsystemach.

7 Zaproszenia do aktywnego udziału w warsztatach System oceny zagrożeń powodziowych z wykorzystaniem analizy danych satelitarnych wystosowane zostały do następujących instytucji: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej JW1300, Pruszcz Gdański Zakład Hydrologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego Główny Urząd Geodezji i Kartografii Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. AutoGuard S.A. Zagadnienia do dyskusji: Jak powinien przebiegać stopniowy rozwój takiego systemu? Jakie będą główne bariery przy implementacji tej koncepcji? Jak je przełamywać? Jak może wyglądać projekt pilotażowy, który pozwoli użytkownikom na praktyczne zapoznanie się z możliwościami tego rodzaju systemu? Jaki powinien być model organizacyjny i finansowy takiego przedsięwzięcia? W szczególności, jaką rolę mogą odgrywać firmy ubezpieczeniowe? Jak bardzo użyteczny będzie taki system w działaniach prewencyjnych? Na ile użyteczny będzie w reagowaniu kryzysowym?

8 Jak odkorkować miasto? Mechanizm udostępniania informacji o natężeniu ruchu drogowego dla systemów nawigacji satelitarnej 3 czerwca (panel: 13.15) Hotel Courtyard Marriott, ul. Żwirki i Wigury 1 (port lotniczy) Już obecnie duża ilość informacji o natężeniu ruchu jest gromadzona w systemach sterowania ruchem i w centrach monitoringu. Służby ratownicze dysponują informacją o wypadkach i wynikających z tego utrudnieniach w ruchu. Z kolei zarządcy dróg posiadają wiedzę na temat utrudnień związanych z remontami czy okresowymi zamknięciami dróg. Wszystkie te informacje nie są jednak upowszechniane i nie istnieje jednolity obraz sytuacji, pomimo iż jego elementy są znane różnym instytucjom. Stworzenie jednolitego standardu wymiany tego rodzaju informacji i udostępniania jej operatorom systemów nawigacyjnych pozwoli na świadome i całościowe zarządzanie natężeniem ruchu. Czy nie warto zacząć już dziś? Wizja: W warunkach powszechnego wykorzystywania terminali nawigacyjnych możliwe będzie przekazywanie informacji o wypadkach i wyznaczanie objazdów. Indywidualne decyzje kierowców przełożą się na większą sprawność transportu, oszczędność czasu, a także ograniczenie niepotrzebnej emisji spalin. W dalszej zaś perspektywie realne powinno okazać się prognozowanie natężenia ruchu i rekomendowanie optymalnych tras, na podobieństwo systemów kontroli ruchu lotniczego. Przy tej okazji powinien zostać również przyjęty powszechny standard wymiany informacji o położeniu pojazdów służb publicznych. Obecnie systemy monitorowania położenia są wprowadzane, jednakże stanowią izolowane wyspy. Przełamanie tej bariery stworzy warunki do efektywniejszej współpracy różnych służb, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Czy jesteśmy w stanie stworzyć zintegrowane, innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu łatwiej będzie omijać korki? Czy potrafimy zbudować system nowatorski w Europie? Jeśli tak, co należy zrobić?

9 Warsztaty organizowane są we współpracy z Computerworld, jako panel tematyczny w ramach konferencji: Kosmos 2009 Człowiek w podróży Otwarcie konferencji PROGRAM Infrastruktura podróży a nawigacja satelitarna Sławomir Kosieliński Kolejne referaty patrz program Techniki satelitarne i kosmiczne w zarządzaniu państwem Tomasz Wątor, Agencja Rozwoju Mazowsza Dyskusja: Jak odkorkować miasto? Jakub Ryzenko - PIAP, Robert d Aystetten - Sprint, Cezariusz Pawłowski - IBM Polska Prowadzenie: Sławomir Kosieliński - Computerworld Zakończenie konferencji Kosmos Obiad Warsztaty: Nawigacja satelitarna z informacją o korkach od wizji do rzeczywistości Wizja: Sławomir Kosieliński, Andrzej Gontarz - Computerworld Dyskusja: Jak powinno wyglądać systemowe rozwiązanie, które pozwoli na szersze i efektywniejsze wykorzystywanie technik satelitarnych dla zredukowania korków? Jakie będą główne bariery przy implementacji tej koncepcji? Jak je przełamywać? Jak może wyglądać projekt pilotażowy, który pozwoli użytkownikom na praktyczne zapoznanie się z możliwościami tego rodzaju systemu? Jaki powinien być model organizacyjny i finansowy takiego przedsięwzięcia? Jakie znaczenie dla płynności ruchu może mieć upowszechnienie takiego rozwiązania?

10 Z góry widać lepiej System udostępniania i analizy zdjęć satelitarnych dla potrzeb administracji samorządowej 5 czerwca PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa Ocenia się, iż 80% decyzji podejmowanych w sektorze publicznym, zarówno politycznych, jak i czysto administracyjnych, opiera się na informacjach przestrzennych. W tej sytuacji łatwy dostęp do aktualnej i precyzyjnej wiedzy może owocować zwiększeniem trafności i szybkości ich podejmowania. Głównymi barierami ograniczającymi wykorzystywanie produktów obserwacji satelitarnej w administracji publicznej są brak wiedzy dotyczącej istniejących możliwości, brak przekonania i zaufania do tych produktów, koszty, brak podstaw prawnych do ich stosowania oraz brak prostego mechanizmu dostępu do danych. Czy łatwy dostęp do bazy zobrazowań satelitarnych, bezpłatny na każdym szczeblu administracji publicznej, poprzez certyfikowany system zapewniający operatorowi możliwość samodzielnej detekcji zmian i wykonywania prostej analizy może poprawić tę sytuację? Czy regularne aktualizowanie takiej bazy zobrazowań satelitarnych, zapewniające możliwość detekcji zmian w przewidywalnym i powtarzalnym cyklu, zachęci znacznie szersze grono użytkowników do korzystania z systemu? Mazovia Przegląd i ocena korzyści technologicznych dla polskich firm uczestniczących w budowie małego satelity obserwacyjnego 5 czerwca PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa Decyzja o budowie w Polsce małego satelity obserwacyjnego zależy przede wszystkim od oceny znaczenia autonomicznego dostępu do zobrazowań satelitarnych dla polskiego sektora bezpieczeństwa. Jednakże w przypadku podjęcia takiej decyzji, realizacja programu powinna zostać wykorzystana dla: wzmocnienia pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w obszarze technologii satelitarnych i przetwarzania zobrazowań satelitarnych; oraz zapewnienia administracji publicznej możliwie najszerszego, bezpłatnego dostępu do zobrazowań terytorium Polski. Czy udział polskich firm w takim projekcie pozwoli na opanowanie nowych, atrakcyjnych rynkowo technologii? Czy przyniesie im istotne korzyści i poprawi ich konkurencyjność?

11 PROGRAM System udostępniania i analizy zdjęć satelitarnych dla potrzeb administracji samorządowej Prezentacja wprowadzająca i prowadzenie sesji Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, IGiK Prezentacje wprowadzające Panel dyskusyjny Wizja systemu oferującego internetowy dostęp do zdjęć satelitarnych z możliwości ich analizy (od niskiej do wysokiej rozdzielczości). Jak mogłaby wyglądać praca użytkownika z takim systemem? Jakiego rodzaju narzędzia analityczne są dostępne i mogą zostać udostępnione użytkownikowi nie posiadającemu specjalistycznego przeszkolenia? Jakie zastosowania systemu byłyby najbardziej atrakcyjne? Możliwości wykorzystania danych dostarczanych przez małego satelitę do regularnego odświeżania bazy dostępnych zdjęć Jakiego rodzaju przetworzeniu powinny podlegać zobrazowania? Jak często baza powinna być odświeżana? Projekt pilotażowy Jak może wyglądać projekt pilotażowy, który pozwoli użytkownikom na praktyczne zapoznanie się z możliwościami tego rodzaju systemu? O ile to możliwe, należy sformułować od 2 do 4 proponowanych opcji (które zostaną przedstawione użytkownikom podczas konferencji MDTS 19 czerwca) Poczęstunek Przegląd i ocena korzyści technologicznych dla polskich firm uczestniczących w budowie małego satelity obserwacyjnego Prezentacja wprowadzająca i prowadzenie sesji Marek Banaszkiewicz, CBK PAN Prezentacje wprowadzające Programy kosmiczne czyli katalizator przemysłu wysokich technologii Marek Banaszkiewicz, CBK PAN Mazovia technologie kosmiczne, które warto rozwijać w Polsce Piotr Orleański, CBK PAN Program kosmiczny jak wykorzystać szanse? Wasko SA Technologie kosmiczne innowacyjność z perspektywy małych firm (do potwierdzenia) Panel dyskusyjny Jak może wyglądać zaangażowanie tych firm w projekt? Jakiego rodzaju korzyści mogą odnieść polskie firmy uczestniczące w budowie polskiego satelity obserwacyjnego? W jaki sposób te korzyści powstaną? Jakie są oczekiwania firm w stosunku do koordynatorów projektu? Jakie warunki powinny być spełnione, aby powstało zainteresowanie firm projektem? Orientacyjny czas zakończenia warsztatów

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Z przyjemnością informujemy, że z dniem 30 listopada 2015 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwa ruchu drogowego

bezpieczeństwa ruchu drogowego Gdańsk, 22-23 kwietnia 2010 Perspektywy integracji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS Joanna Żukowska Lech Michalski Politechnika Gdańska PROJEKT ZEUS - Zintegrowany System Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym Andrzej Ryński RZGW w Gdańsku 29 maja 2012 r. Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w Polsce Strzałki ciągłe

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 Organizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 1 Agenda 1. Miasto-Gospodarz - Warszawa 2. System Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) - nowoczesność rozwiązań technicznych i technologicznych Agenda obecny stan organizacji Systemu Powiadamiania Ratunkowego ramy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM Elementy zarządzania ryzykiem powodziowym 1. Zapobieganie 2. Ochrona 3. Gotowość 4. Postępowanie awaryjne 5. Wyciąganie wniosków Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Realizacja art. 13a ustawy o lasach Andrzej Talarczyk Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Jacek Przypaśniak Dyrekcja Generalna Lasów

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

PZK. Wojciech Jeszka UM Bytom

PZK. Wojciech Jeszka UM Bytom Wojciech Jeszka UM Bytom "Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta przy wykorzystaniu Portalu Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Dr hab. inż. Andrzej Tiukało prof. IMGW PIB Warszawa 13.01.2015 Celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zgodnie z zawartym w dniu 28 czerwca 2012r. porozumieniem o dofinansowanie, zrealizował

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Wymiana doświadczeń ekspertów. Goslar, 4. 7.10.

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Wymiana doświadczeń ekspertów. Goslar, 4. 7.10. Wymiana doświadczeń ekspertów Goslar, 4. 7.10. 2011 Skutki zmian klimatycznych strategie adaptacyjne w gospodarce wodnej Wyniki warsztatów 2 Skutki zmian klimatycznych konsekwencje dla ochrony przeciwpowodziowej

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Warszawa 14 kwietnia 2011 r. Ustawowe obowiązki Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU P OLITECHNIK A W AR S Z AWSKA FILIA W PŁOCKU ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU Opracowano na podstawie załącznika do

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy nr O R00 0008 11 finansowany przez NCBiR pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 23.11.2012, Gdańsk Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania po danego wyposa enia sprz towo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpiecze

1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania po danego wyposa enia sprz towo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpiecze 1. Metoda komputerowego wspomagania wyznaczania pożądanego wyposażenia sprzętowo-materiałowego Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpieczeństwa Kraju 1. Analiza rodzajów i strat powodowanych

Bardziej szczegółowo

Mayday Mayday. Najlepsze szkolenie na świecie wg PMI w 2009 roku. Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday

Mayday Mayday. Najlepsze szkolenie na świecie wg PMI w 2009 roku. Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday Na dzisiejszym rynku szkoleń jest wiele ofert proponujących rozwój kompetencji merytorycznych z zarządzani projektami. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ

7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ 7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ System baz danych i prezentacji informacji PMŚ stanowi zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest rejestrowanie, przetwarzanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Miastem

System Zarządzania Miastem System Zarządzania Miastem Wdrożenie w mieście Elblągu Witold Wróblewski Wiceprezydent Miasta Elbląga 1 ESIP Jednym z narzędzi na drodze do nowoczesności jest Elbląski System Informacji Przestrzennej jako

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Rafał Żelazny Główny Konsultant Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 22.11.2013, TECHNOPARK

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "DOM EUROPY" SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r.

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r. Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 31 lipca 2013 r. mld zł POWODZIE W POLSCE STRATY I SZKODY 25 20 15 7,5 prywatne komunalne Gminy dotknięte powodziami

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Wersja 3, 03.01.2011, Paweł Kojkoł Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Departament Infrastruktury Teleinformatycznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Durbajło Dyrektor Okrągły Stół 112 w Polsce - 2008 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący konsultacje i ankietyzację interesariuszy projektu Polska3D+ Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Raport podsumowujący konsultacje i ankietyzację interesariuszy projektu Polska3D+ Główny Urząd Geodezji i Kartografii Raport podsumowujący konsultacje i ankietyzację interesariuszy projektu Polska3D+ Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, wrzesień 2015 Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotowując się do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Dziedziny zastosowań systemów GIS

Systemy GIS Dziedziny zastosowań systemów GIS Systemy GIS Dziedziny zastosowań systemów GIS Wykład nr 2 Przykłady implementacji GIS GIS znajduje zastosowanie w różnorakich dziedzinach, poczynając od ekonomii, poprzez ochronę środowiska, a kończąc

Bardziej szczegółowo

Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji. Zbigniew Szafrański

Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji. Zbigniew Szafrański Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji Zbigniew Szafrański Przesłanki do strategii rozwoju systemu szkolenia maszynistów z wykorzystaniem symulatorów

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy Danych sierpień 2006 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki 19 grudnia 2012 r. Agnieszka Ajdyn Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Plan prezentacji 1. 2. 3. Podejmowane

Bardziej szczegółowo

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r. Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną

Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną H e r t z S y s t e m s Lt d Sp. z o. o. A l. Z j e d n o c z e n i a 1 1 8 A 65-1 2 0 Z i e l o n a G ó r a Te

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT

Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT wykorzystanie technologii ICT dziś systemy automatyki przemysłowej oraz sensory pozwalają na zdalne monitorowanie pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SATELITARNE w ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

TECHNIKI SATELITARNE w ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Szkoła Główna Służby Pożarniczej TECHNIKI SATELITARNE w ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Studium użyteczności dr Marcin Smolarkiewicz konsultacja: prof. Jerzy Wolanin DNI TECHNIK SATELITARNYCH KOSMOS NA WYCIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska Koncepcja zintegrowanego systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Aglomeracji Opolskiej Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analizę wykonalności dla wskaźnika dostępności obszarów pod zabudowę wykonamy zgodnie z przedstawionym schematem postępowania rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo