OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewitalizacji pałacu w Morągu Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej remontu i konserwacji pałacu Dohnów w Morągu wraz z projektem zagospodarowania terenu działki, na której usytuowany jest obiekt, a w szczególności: 1) inwentaryzację architektoniczną obiektu(powierzchnia zabudowy 923,5m 2, kubatura ,0 m 3 ) 2) badania architektoniczne poprzedzone badaniami historycznymi w postaci kwerendy archiwalnej 3) badania konserwatorskie 4) badania archeologiczne 5) ogólną koncepcję funkcjonalno-użytkową wnętrz 6) projekt remontu dachów 7) program prac konserwatorsko-restauratorski elewacji (na podstawie wyników z badań konserwatorskich i architektonicznych) 8) projekt remontu piwnic i zabezpieczenia ścian fundamentowych przed wilgocią oraz odwodnienia fundamentów poprzedzone badaniami geotechnicznymi 9) projekt adaptacji nie użytkowanej części budynku na pomieszczenia muzealne (dla jednej kondygnacji o powierzchni zabudowy wynoszącej ok. 633 m² oraz dwóch piwniczek pod tą kondygnacją o pow. użytkowej 43,8 m²) 10) projekt rewaloryzacji współczesnych klatek schodowych, dostosowujący do zabytkowego charakteru obiektu oraz rewaloryzacji części posadzek (obecnie lastriko) 11) projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 12) projekt remontu instalacji wod-kan z rozbudową węzła sanitarnego (toalety: damskie, męskie, dla osób niepełnosprawnych, dla pracowników) 13) projekt modernizacji instalacji elektrycznej z jej rozbudową o instalację ewakuacyjną, wystawienniczą i niskoprądową 14) projekt instalacji p-poż 15) projekt instalacji systemu włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej 16) projekt iluminacji pałacu 17) projekt zagospodarowania terenu 18) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 19) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2. Założenia ogólne: 1) Dokumentacja musi być sporządzona zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1997r. (Dz.U wraz z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniami, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U wraz z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 1

2 powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U wraz z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U ), polskimi normami oraz w formie wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę. 2) Pałac Dohnów w Morągu został wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia r. Zakresem wpisu objęto mury spalonego małego zamku (obecny numer wpisu to A-106). Obejmuje także dwie kordegardy oraz ogrodzenie ujmujące dziedziniec. Działka zabudowana pałacem, kordegardami oraz obejmująca dziedziniec leży w obrębie starego miasta oraz w obszarze nawarstwień kulturowych zespołu staromiejskiego wpisanych do rejestru zabytków. W związku z powyższym badania konserwatorskie, architektoniczne oraz archeologiczne wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Badania konserwatorskie może prowadzić osoba posiadająca wykształcenie i doświadczenie określone w 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987). Badania archeologiczne może prowadzić archeolog posiadający wykształcenie i doświadczenie określone w 26 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Badania architektoniczne może prowadzić osoba posiadająca wykształcenie i doświadczenie określone w 25 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. 3) Wykonawca usługi jest zobowiązany do zapoznania się z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi obiektu, jego otoczenia w zakresie objętym zamówieniem przed złożeniem oferty. 4) Przed wykonaniem projektu iluminacji należy wykonać koncepcję oświetlenia wraz z wizualizacją i należy przeprowadzić z udziałem Zamawiającego próbę oświetleniową, w trakcie której komisyjnie wybrane zostaną oprawy oświetleniowe oraz zatwierdzony sposób iluminacji obiektu. 5) Wykonawca wykona projekt budowlano-wykonawczy z uwzględnieniem wyników badań archeologicznych, architektonicznych i konserwatorskich oraz dokona wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 6) Wykonawca ma uzyskać niezbędne, wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę 7) Wykonawca jest zobowiązany do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, w okresie 3 lat od daty ich wykonania. 8) Dokumentacja winna być dostarczona do Zamawiającego w formie: a) koncepcja iluminacji budynku wraz z wizualizacją oświetlenia w formie elektronicznej, 2

3 b) inwentaryzacja architektoniczna w 2 egz. + wersji elektronicznej zapisanej na CD/DVD w postaci pliku pdf oraz w pliku umożliwiającym edycję (.dwg) c) ogólna koncepcja funkcjonalno-użytkowa wnętrz w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej zapisanej na CD/DVD w postaci pliku pdf oraz w pliku umożliwiającym edycję (dwg) d) projekt budowlano-wykonawczy w wersji drukowanej: - projekty branżowe, w tym programy prac - 6 egz., - kosztorys, przedmiar oraz stwior 2 egz., oraz w wersji elektronicznej zapisanej na CD/DVD w formacie pdf oraz w plikach umożliwiających edycję (.dwg,.kst,.doc,. xls) 2szt.; zdjęcia umieszczane w wydrukach programów prac maja mieć postać pozytywów e) dokumentacja z badań architektonicznych (w tym badania historyczne w postaci kwerendy archiwalnej) oraz z badań konserwatorskich każdorazowo w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej zapisanej na CD/DVD; zdjęcia umieszczane w wydrukach dokumentacji mają mieć postać pozytywów f) dokumentacja z badań archeologicznych ma zostać wykonana w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych - Dz. Nr 165 poz. 987: w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej zapisanej na CD/DVD. Zamawiający przewiduje, że Wykonawca w terminie wykonania dokumentacji projektowej dostarczy dokumentację końcową w rozumieniu przepisów określających sposób opracowania dokumentacji archeologicznej. 9) Za termin zakończenia umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu końcowego. Protokół końcowy będzie podpisany po przekazaniu kompletnej dokumentacji i wcześniejszym jej sprawdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca, w celu sprawdzenia dokumentacji przez Zamawiającego, przekaże jeden kompletny egzemplarz w formie drukowanej Zamawiającemu minimum 14 dni przed końcem terminu zakończenia umowy. Zamawiający dokona w ciągu tego okresu sprawdzenia dokumentacji pod kątem jej kompletności oraz zgodności z wcześniejszymi ustaleniami i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi, które należy uwzględnić w ostatecznej wersji dokumentacji. 3. Założenia szczegółowe. 1) Opracowanie projektu rewitalizacji pałacu w Morągu zostanie poprzedzone działaniami przedprojektowymi obejmującymi: a) inwentaryzację architektoniczną obiektu [rysunkowo-pomiarową: rzuty (1:100), przekroje poprzeczne i podłużne (1:100), widoki elewacji (1:100), detal architektoniczny (1:1, 1:10, 1:20)] b) badania architektoniczne poprzedzone badaniami historycznymi w postaci kwerendy archiwalnej. Kwerenda archiwalna powinna objąć m.in. niemieckie archiwa posiadające zbiory dotyczące Prus Wschodnich oraz dotyczyć pałacu z terenem przynależącym historycznie do niego (dziedziniec, kordegardy). Badania architektoniczne ze względu na znaczny zakres powojennej odbudowy pałacu mają także objąć analizę porównawczą pałacu w Morągu z analogicznymi rezydencjami tego okresu w Prusach Wschodnich, zebranie przekazów ikonograficznych na temat pałacu w Morągu, ustalenie na tej podstawie przemian architektonicznych pałacu. W dokumentacji z badań architektonicznych należy rozwarstwić analizowane obiekty na właściwych rzutach, przekrojach i widokach. 3

4 c) badania konserwatorskie obejmujące badania składu zapraw oraz badania stratygraficzne. Badania m.in. powinny być ukierunkowane na sprawdzenie tynków występujących w przedwojennych partiach murów (zachowanych w trakcie powojennej odbudowy) pod względem występowania historycznych nawarstwień tynkarskich i kolorystycznych. Przedwojenne partie murów należy ustalić w toku badań architektonicznych, m.in. na podstawie analizy ikonografii d) badania archeologiczne: powierzchniowe i punktowe, na potrzeby opracowania projektu zagospodarowania terenu (pod ustalenie możliwości wyprofilowania gruntu) oraz nadzór nad wykonaniem odkrywki geotechnicznej e) badania geotechniczne gruntów f) sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych g) opracowanie ogólnej koncepcji funkcjonalno-użytkowej wnętrz, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Ww. koncepcja ma być uwzględniona w projektowaniu poszczególnych branż 2) Projekt remontu dachów powinien uwzględniać: a) przywrócenie historycznego sposobu odprowadzenia wody z dachu i historycznej formy obróbek blacharskich b) przeprojektowanie (rewaloryzację) wtórnych lukarn, stanowiących element dysharmonizujący w połaciach dachu c) termomodernizację stropu najwyższej kondygnacji d) remont i modernizację kominów i ław kominiarskich, z dostosowaniem ich formy do zabytkowego charakteru obiektu e) modernizację instalacji odgromowej 3) Program prac konserwatorsko-restauratorskich elewacji pałacu powinien uwzględniać wyniki badań konserwatorskich, architektonicznych (w tym kwerendy archiwalnej, analizy przekazów ikonograficznych i analizy porównawczej z analogicznymi rezydencjami tego okresu w Prusach Wschodnich) i obejmować: a) program prac konserwatorskich wątków ceglanych i kamiennych b) program konserwacji /rewaloryzacji tynków wraz z projektem kolorystyki elewacji c) projekt rewaloryzacji stolarki okiennej i drzwiowej 4) projekt remontu piwnic powinien uwzględniać: a) rozbiórkę niepotrzebnych pomieszczeń podziemnych usytuowanych poza obrysem pałacu (dawny skład opału i kotłownię) b) analizę przydatności i likwidację zbędnych wejść i zejść zewnętrznych c) projekt zabezpieczenia ścian fundamentowych przed wilgocią d) projekt odwodnienia fundamentów 5) projekt adaptacji nie użytkowanej części obiektu na cele muzealne i przebudowy klatek schodowych powinien uwzględniać: a) konieczność wewnętrznego skomunikowania adaptowanej części pałacu z częścią pałacu, która obecnie jest udostępniona do zwiedzania b) udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych (winda wewnętrzna) c) wykonanie sanitariatów męskich, damskich oraz dla osób niepełnosprawnych d) przebudowę i remont sanitariatów pracowników e) rewaloryzację współczesnych klatek schodowych, w tym stolarki drzwiowej, dostosowującą do zabytkowego charakteru z wykorzystaniem przekazów ikonograficznych, ewentualnie analizy porównawczej pałacu w Morągu z innych rezydencjami Prus Wschodnich tego okresu f) rewaloryzację stolarki wewnętrznej pałacu g) rewaloryzację części współczesnych posadzek (obecnie lastrico) 6) projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania powinien uwzględniać: a) dostosowanie instalacji wewnętrznych do obecnego zaopatrzenia w ciepło z sieci miejskiej 4

5 b) wymianę grzejników 7) projekt modernizacji instalacji wod-kan powinien uwzględniać: a) modernizację instalacji wewnętrznych (w tym p-poż) b) modernizację instalacji zewnętrznych odprowadzających wody opadowe z terenu działki c) rozbudowę węzła sanitarnego (toalety: damskie, męskie, dla osób niepełnosprawnych, dla pracowników) 8) projekt modernizacji instalacji elektrycznej powinien uwzględniać: a) rozbudowę instalacji elektrycznej o instalację ewakuacyjną b) rozbudowę instalacji elektrycznej o oświetlenie ekspozycyjne (wystawiennicze) c) rozbudowę instalacji niskoprądowej d) dobór opraw Projekt tej branży należy wykonać po dokonaniu oceny technicznej obecnych instalacji pod kątem ich ewentualnego wykorzystania 9) projekt instalacji alarmowej p-poż 10) projekt instalacji systemu włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej powinien dotyczyć: a) rozmieszczenia i doboru kamer zewnętrznych i wewnętrznych b) wykonania pomieszczenia studio monitoringu wraz z wyposażeniem 11) projekt iluminacji pałacu powinien zawierać: a) projekt iluminacji pałacu z wizualizacją b) projekt instalacji elektrycznej dla iluminacji c) specyfikację opraw i źródeł światła z podaniem parametrów technicznych i fotometrycznych, istotnych dla osiągnięcia ostatecznego efektu plastycznego iluminacji, 12) projekt zagospodarowania terenu powinien uwzględniać: a) właściwe wyprofilowanie spadków terenu b) oświetlenie terenu przed pałacem c) rewaloryzację ogrodzenia d) rewaloryzację zieleni e) rewaloryzację tzw. małej architektury (ławki, kosze, latarnie) f) konserwację miejskiego muru obronnego biegnącego poza pałacem, w granicach działki g) prace konserwatorsko-restauratorskie kordegard i ich remont h) konieczność dojazdu samochodu do transportu zbiorów i straży pożarnej oraz objąć wykonanie właściwych projektów i programów: a) projekt zagospodarowania terenu b) projekt oświetlenia terenu, w tym projekt instalacji elektrycznej dla oświetlenia terenu c) projekt rewaloryzacji ogrodzenia oraz bramy między kordegardami d) projekt rewaloryzacji zieleni (projekt szaty roślinnej) e) projekt tzw. małej architektury (ławki, kosze na śmieci, latarnie) f) projekt drogi dojazdowej samochodu transportowego i strażackiego g) program prac konserwatorskich odcinka miejskiego muru obronnego (w granicach działki) h) program prac konserwatorsko-restauratorskich oraz projekt remontu kordegard. 13) kosztorys inwestorski i przedmiar robót odrębnie dla poszczególnych branż 14) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 5

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak postępowania: 2013-0174729_G ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE Opole, dnia 08.08.2014 r. AG. 2512.45.2014.NM-Z Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, iż wartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 45330000-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami budowlanymi, wykonawczymi,

2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami budowlanymi, wykonawczymi, Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Lędziny: Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin - Plac Farski Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PROJEKTU BUDOWLANEGO I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PROJEKTU BUDOWLANEGO załącznik nr 7 do siwz. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót remontowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II 1. Przedmiot zamówienia 2. Zakres prac 3. Wytyczne ogólne 4. Stan istniejący 5. Przedmiary 6. Przepisy związane z zadaniem 7.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia 1/6 Załącznik Nr 2 DO SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania nr 1 Załącznik nr 1.1 do SIWZ numer sprawy: WRO-WA.271.2/PN/2015 stanowiący załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania nr 1 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) (zm. Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo