SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1 Nazwa zamówienia 2 Podstawowe informacje o zadaniu inwestycyjnym 3 Charakterystyka obiektu. 4 Ogólny zakres rzeczowy zamówienia 5 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia 6 Wymagania szczególne Zamawiającego 7 Materiały posiadane przez Zamawiającego 8 Wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia 8 Przepisy i normy prawne związane z projektowaniem ZAŁĄCZNIKI (Zał. Nr 1 Zał. Nr 8) 1

2 1. Nazwa zamówienia Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji przedprojektowej: ekspertyz i inwentaryzacji oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego i uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca Sosnowiec Maczki na potrzeby uczelni wyższej Politechnika Śląska oraz pasażerów wraz zagospodarowaniem terenu. 2. Podstawowe informacje o zadaniu inwestycyjnym Na terenie objętym granicami opracowania, przy ul. Skwerowej 18 w Sosnowcu, znajduje się obiekt ujęty w rejestrze zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod nr A/807/67 9 XII Obszar objęty opracowaniem to teren zamknięty - działka o nr 792/77, oraz pozostałe działki 792/108, 792/90, 792/89, 792/95 obręb Maczki, jednostka ewidencyjna M. Sosnowiec. 3. Charakterystyka obiektu Budynek leży na terenie obecnej dzielnicy miasta Sosnowiec Maczki między dwoma rozgałęzieniami torów kolejowych, miedzy ul. Krakowską i Skwerową. Jest to budowla murowana, z cegły, częściowo podpiwniczona. Fundamenty kamienno ceglane, ściany konstrukcyjne oraz wewnętrzne z cegły pełnej, działowe szkieletowe drewniane. Stropy piwnic ceglane odcinkowe na stalowych dźwigarach, stropy pięter drewniane belkowe. Dachy: płatwiowo kleszczowe, krokwiowo płatowe na 2 rzędach pochylonych stolców, krokwiowo płatwiowe o konstrukcji namiotowej w częściach skrajnych. Pokrycie dachu papą. Po obu stronach budynku pulpitowe zadaszenie peronów wsparte na żeliwnych kolumnach i wspornikach. Budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, złożony z 3 części: skrajnych piętrowych i środkowej parterowej. Wewnątrz 3 klatki schodowe: w południowej i północnej schody do piwnic kamienne, na piętro w klatce południowej drewniane, w klatce północnej kamienne i żelbetowe, na poddasze drewniane. W piętrowych budynkach północnym i południowym drewniane świetliki na osi budynku, wsparte na konstrukcji kratowej. Posadzki piwnic ceglane, parteru ceramiczne (i podłogi drewniane), na piętrach podłogi białe. Na parterze części południowej i środkowej znajdują się sale z bogatym wystrojem architektonicznym ścian sufitów: bogato profilowane gzymsy, stiuki, pilastry, kolumny żeliwne. Elewacje artykułowane jednostajnym rytmem okiem w głębokich prostokątnych wnękach. Na 1 piętrze okna na osiach zamknięte półkoliście. Instalacje w budynku: wod.-kan., elektryczna, telefoniczna. Budynek wyłączony z użytkowania. Powierzchnia zabudowy: m², kubatura m³. Na działce 792/90 znajduje się budynek garażu i policji, część sieci wod.-kan., na działce 792/69 część sieci wod. kan., budynek szaletów i budynki nastawni będące na stanie PKP PLK S.A. (nieobjęte zakresem opracowania), działka 792/89 część sieci wod. kan., działka 792/95 - część sieci wod. kan, obiekty mienie porzucone. Stan istniejący, jak również wskazanie budynków do rozbiórki znajduje się w Załączniku nr 1 do siwz. 4. Ogólny zakres rzeczowy Zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, koncepcji wielobranżowej, dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) i uzyskanie pozwolenia na budowę, a także pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji, dla obszaru objętego projektem w terminie 24 tygodni od dnia podpisania umowy. Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z założeniami Zamawiającego zawartymi w Załączniku nr 2 do niniejszej siwz. Wykonawca uwzględni przy projektowaniu możliwość posadowienia dodatkowego budynku uczelni w miejscu wskazanym na Załączniku nr 1 do SIWZ przygotowanie dokumentacji projektowej dla tego budynku nie jest objęte zakresem niniejszego zamówienia. 2

3 5. Szczegółowy zakres rzeczowy Zamówienia. 5.1.Etap I obejmuje wykonanie: 1) ekspertyzy budowlano konstrukcyjnej wraz z inwentaryzacją; 2) ekspertyzy geologiczna; 3) ekspertyzy mykologicznej; 4) inwentaryzacji instalacji wewnętrznych wszystkich branż wraz z oceną stanu technicznego; 5) inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z oceną stanu technicznego, w tym badania drożności przyłączy; 6) inwentaryzacji zieleni; 7) wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej tj. mapy do celów projektowych dla terenu objętego zakresem opracowania; 8) wielobranżowej koncepcji programowo przestrzennej modernizacji obiektu; Wszystkie ekspertyzy będą zawierać opinie, analizy i wytyczne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych na etapie projektów budowlanego i wykonawczego Ekspertyza budowlano konstrukcyjna wraz z inwentaryzacją. W ramach ekspertyz konieczne będzie wykonanie odkrywek elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku oraz przylegających do niego peronów, w tym wykopów sprawdzających posadowienie oraz założenie na spękanych elementach marek kontrolnych. Inwentaryzacja budowlana: Wykonawca wykona inwentaryzację budowlaną budynku. Zakres opracowania: lokalizacja (w skali 1:500) oraz rzuty, przekroje i elewacje (w skali 1:100) budynku, rzuty, przekroje, elewacja ściany oporowej z pomieszczeniami. Opracowanie powinno zawierać analizy statyczno wytrzymałościowe elementów konstrukcyjno-budowlanych, w tym obliczenia sprawdzające konstrukcji dachu Szczegółowy zakres opracowania: branża konstrukcyjno budowlana i architektoniczna. W zakres ekspertyzy nie wchodzą instalacje elektryczne i sanitarne; Opracowanie powinno zawierać: 1) część opisową, w tym: przedmiot, cel, zakres oraz podstawy formalne i merytoryczne ekspertyzy; inwentaryzację stanu istniejącego, wraz z dokumentacją fotograficzną; opis techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych; opis uszkodzeń podstawowych elementów konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania, w szczególności: fundamentów, słupów, zakotwień, belek, płyt itp.; analizę konstrukcji pod względem aktualnych norm obciążeniowych, wiatrowej, śniegowej, obciążeń technologicznych, użytkowych; opis uszkodzeń elementów wykończeniowych mających wpływ na użytkowanie i estetykę obiektu: stan izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, izolacji termicznych, posadzek, tynków ślusarki, stolarki itp.; opis przyczyn wystąpienia uszkodzeń i wskazanie sposobów naprawy; analizę istniejących rozwiązań w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów i norm techniczno - budowlanych, sanitarnych, bhp, p-poż, w szczególności, zabezpieczenia obiektu pod względem pożarowym i warunków ewakuacji; 2) wnioski i zalecenia w podziale na kategorie: roboty niezbędne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowania i pożarowe oraz zabezpieczające przed destrukcją; roboty mające na celu poprawę warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska; inne. 3) załączniki techniczne: obliczenia statyczno wytrzymałościowe; 3

4 wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń w tym zakotwień, stanu słupów nośnych, elementów konstrukcyjnych, itp.; dokumentacja fotograficzna; rysunki z naniesionymi lokalizacjami opisywanych elementów; rysunki techniczne z podanymi rozwiązaniami indywidualnymi; karty techniczne (atesty) zastosowanych rozwiązań typowych; inne, niezbędne do właściwej interpretacji, ekspertyzy. 4) zestawienie kosztów oszacowanie wskaźnikowe kosztów z podziałem na: prace konieczne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania, bezpieczeństwo pożarowe oraz prace zabezpieczające przed destrukcją; inne, wskazane w ekspertyzie Opracowanie należy przygotować w formie pisemnej z dokumentacją fotograficzną, w odrębnym tomie oraz w formie cyfrowej w formacie: *pdf, *dwg.i *doc Ekspertyza geologiczna. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania badań geologicznych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przygotowania projektu budowlanego. Wnioski z badań należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U Nr 81 poz. 463). Należy określić kategorię geotechniczną i w zależności od klasyfikacji opracować projekt geotechniczny. W ramach prac należy wykonać badania sondą dynamiczną, a wyniki przedstawić w formie kart z zapisem cyfrowym (weryfikowanym) w formacie *.xls i *.pdf Ekspertyza mykologiczna Ekspertyzę mykologiczną należy wykonać z pobraniem do badań ilości próbek niezbędnej, dla właściwej realizacji prac projektowych, celem określenia rodzaju i wielkości zagrzybień oraz wskazania metod ich usunięcia. Należy wykonać badanie murów budynku. W ramach opracowania konieczne będzie wykonanie badań powierzchniowych bądź wgłębnych stopnia zawilgocenia elementów budowlanych obiektów z opracowaniem orzeczenia ze wskazaniem przyczyn ich powstawania oraz sposobów osuszenia i zaizolowania. Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną zagrzybionych i zawilgoconych miejsc. Opracowanie należy przygotować w formie pisemnej (odrębny tom) i cyfrowej w formacie *.pdf i/lub *.doc Inwentaryzacja instalacji wewnętrznych wraz z oceną stanu technicznego Wykonawca zobowiązany będzie do oceny stanu technicznego elementów instalacji wewnętrznych budynku w celu określenia możliwości ich wykorzystania lub konieczności usunięcia i wykonania nowych instalacji. Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne, wodkan, grzewcze, wentylacji, teletechniczne, inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną i powinno zawierać: 1) część opisową, w tym: opis techniczny elementów; opis uszkodzeń elementów mających wpływ na bezpieczeństwo i ekonomikę użytkowania; opis przyczyn wystąpienia uszkodzeń i wskazanie sposobów ewentualnej naprawy; analizę istniejących rozwiązań w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów i norm techniczno budowlanych, sanitarnych, bhp, p-poż oraz pod względem ekonomiki eksploatacji. 2) wnioski i zalecenia opracowane w podziale na kategorie: roboty niezbędne do wykonania ze względu na stan techniczny istniejących instalacji, warunki użytkowania i pożarowe oraz zabezpieczające przed destrukcją; 4

5 roboty i rozwiązania mające na celu poprawę warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska; wskazanie rozwiązań technologicznych lub systemowych, których zastosowanie w trakcie wykonania robót budowlanych umożliwi zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu. 3) załączniki techniczne: dokumentacja fotograficzna; rysunki z naniesionymi lokalizacjami opisywanych elementów; zalecenia technologiczne do wprowadzenia w ramach planowanej modernizacji, rysunki, opisy techniczne z podanymi rozwiązaniami indywidualnymi; karty techniczne (atesty) dla proponowanych zastosowań rozwiązań technologicznych; inne, niezbędne do właściwej interpretacji ekspertyzy. 4) część kosztową oszacowanie wskaźnikowe kosztów z podziałem na: prace konieczne do wykonania ze względu na ekonomikę eksploatacji i użytkowania, bezpieczeństwo pożarowe; oszacowanie kosztów wykonania wskazanych w ekspertyzie; inne. Opracowanie należy przygotować w formie pisemnej z dokumentacją fotograficzną, w odrębnym tomie oraz w formie cyfrowej w formacie: *pdf, *dwg.i *doc Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z oceną stanu technicznego Opracowanie ma na celu sporządzenie mapy usytuowania elementów infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, w tym odwodnienia terenu objętego opracowaniem wraz oceną stanu technicznego poszczególnych elementów i badaniem drożności instalacji podziemnych i przyłączy. Wykonawca zobowiązany jest również do inwentaryzacji przyłączy do budynku. Inwentaryzację należy wykonać w formie mapy z naniesionymi elementami infrastruktury oraz w formie kart ewidencyjnych określających charakterystyczne parametry danego elementu Inwentaryzacja zieleni Wykonawca opracuje inwentaryzację zieleni zawierającą opis istniejącej zieleni, w tym oznaczenie nazw gatunkowych drzew i krzewów, określenie obwodu i wysokości drzew, pomiar powierzchni zajmowanych przez krzewy, ocenę stanu zdrowotnego drzew i krzewów na terenie miejskim) (zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów oraz wykaz drzew z preliminarzem kosztów wycinki. Opracowanie należy wykonać w formie opisu i rysunków, w formie pisemnej i cyfrowej w formacie *.dwg, *.pdf i *.doc. Inwentaryzacje, badania i analizy powinny zapewnić przygotowanie pełnej kompleksowej koncepcji programowo- przestrzennej modernizacji obiektu Wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej tj. mapy do celów projektowych dla terenu objętego zakresem opracowania. Wykonawca przygotuje mapę zgodnie 3 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25 poz. 133). 5

6 Wielobranżowa koncepcja programowo przestrzenna. W ramach realizacji koncepcji Wykonawca opracuje dwa warianty koncepcji rozwiązań funkcjonalno przestrzennych zagospodarowania terenu objętego opracowaniem i układu pomieszczeń w budynku wraz z wizualizacjami oraz projekt rozbiórek uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przed przystąpieniem do prac projektowych, Wykonawca powinien zapoznać się z materiałami archiwalnymi na temat modernizowanego obiektu, stanem zachowanych elementów budowli, wykonać wizję terenową oraz specjalistyczne badania, jeżeli w ocenie Projektanta będą niezbędne, a następnie przedstawić Zamawiającemu 3 (trzy) warianty koncepcji modernizacji budynku. Koncepcja powinna także określać propozycje w zakresie ekonomiki przyszłej eksploatacji. Projekt rozbiórek powinien określać w sposób szczegółowy określać sposób odłączenia mediów i zabezpieczenia pozostawionej infrastruktury podziemnej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Projekt winien zawierać zbiór odpisów uzgodnień, opinii, uprawnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, jeżeli ich uzyskanie będzie konieczne dla realizacji projektu, w tym uzgodnienia ze spółkami kolejowymi w formie pisemnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). Warianty wielobranżowej koncepcji projektowej będą uwzględniały wytyczne konserwatora zabytków Etap II obejmuje: 1) wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku wraz zagospodarowaniem terenu; 2) złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku wraz zagospodarowaniem terenu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462). zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy szczególnym uwzględnieniu zapewnienia właściwych warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych i wydana, jako kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Ponadto powinna zawierać wszelkie niezbędne obliczenia uzasadniające odpowiednią konstrukcję obiektu. Projekt obejmuje: 1) dokumentację geotechniczną; 2) projekt zagospodarowania terenu; 3) program prac konserwatorskich zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U nr 162, poz z późn. zm.); 4) projekt architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy budynku; 5) projekty branżowe w zakresie instalacji wod-kan. instalacji wentylacji i klimatyzacji z oddymianiem, instalacji c.o. instalacji elektrycznych i teletechnicznych, projekty technologiczne i instalacyjne winny uwzględniać ekonomikę przyszłej eksploatacji; 6) projekty instalacji systemów ochrony p.poż.; 7) zbiór odpisów uzgodnień, opinii, uprawnień i pozwoleń, w tym zezwoleń Konserwatora Zabytków, wymaganych przepisami szczegółowymi jeżeli ich uzyskanie będzie konieczne dla realizacji projektu, w tym uzgodnienia ze spółkami kolejowymi w formie pisemnej; 6

7 8) uzyskanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę; 9) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz z późn. zm.); Wielobranżowy projekt budowlany przebudowy budynków dworca należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. W ramach etapu Wykonawca powinien uzyskać: 1) uzyskać pozwolenie na rozbiórkę budynków, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 2) złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. 5.3.Etap III obejmuje: 1) przygotowanie Projektu wykonawczego zawierającego tzw. scenariusz pożarowy ; 2) uzyskanie pozwolenia na budowę; 3) przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; 4) wykonanie Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót (STWiOR) Projekt wykonawczy Projekt należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) Uzyskanie pozwolenia na budowę Wykonawca dopełni wszelkich wymagań i formalności, w tym ewentualnych zmian decyzji wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę Przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Przedmiar robót należy przygotować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz ). W szczególności przedmiary robót mają zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem jednostek przedmiarowych robót wynikających dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny) wg. Katalogu Nakładów Rzeczowych ze wskazaniem odpowiednich pozycji STWiOR. Za zgodność przedmiaru robót z projektem odpowiada Wykonawca. Kosztorys inwestorski należy przygotować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389) Wykonanie Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót (STWiOR) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz z późn. zm.) 7

8 5.4. Nadzór autorski Nadzór autorski obejmuje: 1) pełną i wyczerpującą współpracę z Zamawiającym w trakcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania od oferentów biorących udział w postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na pytania od wykonawców ubiegających się ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania robót budowlanych, a dotyczących przekazanej dokumentacji projektowej, w nieprzekraczalnym terminie do dwóch dni roboczych licząc od dnia ich przekazania przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną. Na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia opinii w zakresie, czy złożone przez Wykonawców oferty na wykonanie robót budowlanych zawierają rażąco niską cenę, o której mowa w art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązuje się przekazać kopie złożonych ofert oraz wyjaśnienia Wykonawców, jeżeli takie zostały złożone. 2) pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, od dnia, okres realizacji robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, nie dłużej niż do r. Nadzór autorski pełniony przez Wykonawcę obejmuje: czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych, użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami; uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku realizacji; uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej; weryfikację dokumentacji projektowej dla ewentualnych rewizji, wynikających ze zmian technologii robót lub zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych równoważnych materiałów zamiennych. Wprowadzenie ewentualnych modyfikacji do projektu zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w wielobranżowej dokumentacji powykonawczej; udział w spotkaniach i naradach oraz udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu i wykonawcy robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zapewni: a) stały pobyt na budowie (40 godzin tygodniowo) projektanta w specjalności architektonicznej posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń; b) organizację zaplecza biurowego dla pełnienia usługi wyposażonego niezbędny sprzęt; c) raz w miesiącu obecność na budowie projektantów branżowych/specjalistów lub częściej, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, jeżeli ich uczestnictwo jest niezbędne dla prawidłowego i terminowego prowadzenia robót budowlanych. 6.Wymagania szczególne Zamawiającego 1) Wykonawca sporządzi opis przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił podstawę dla opracowania dokumentacji przetargowej (SIWZ) na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową. Opis przedmiotu zamówienia powinien być w szczególności zgodny z przepisami ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych art. 29 ust 1-3, 30 oraz 31 ust. tej ustawy. 2) Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu i terenu objętego zakresem projektu, w tym zasięgnięcia wszelkich informacji u właściwych służb odnośnie lokalizacji infrastruktury oraz jest zobowiązany do zawarcia w ofercie wszystkich mających wpływ na cenę elementów. 8

9 3) Wykonawca musi posiadać znajomość terenu, na którym będą prowadzone prace projektowe, znajomość istniejących konstrukcji i części obiektów, uwarunkowań specyficznych dla eksploatacji obiektów oraz wszelkich projektów niezbędnych do realizacji prac. 4) Wykonawca powinien uwzględnić wystąpienie sytuacji nieprzewidzianych oraz ryzyka z tym związane i wkalkulować je w cenę oferty. 5) Obowiązkiem Oferenta jest złożenie oferty uwzględniającej wszelkie prace konieczne do wykonania zamówienia w taki sposób, aby spełniały wymagania Zamawiającego i reprezentowały wymagany projektem standard. Niezamieszczenie w ofercie elementów nieopisanych w SIWZ, a niezbędnych do wykonania projektu, nie może być podstawą dla oferenta do dodatkowych roszczeń finansowych oraz czasowych. 6) Wszystkie inwentaryzacje należy wykonać w 5 egzemplarzach papierowych. i w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej w wersji edytowalnej: w formatach *.dwg i/lub *.dgn oraz w wersji nieedytowalnej w formacie *.pdf. 7) Koncepcja ma zawierać dwa warianty projektu funkcjonalno przestrzennego zagospodarowania terenu przydworcowego i układu pomieszczeń budynków dworca zawierające wizualizacje w 5 egz. dla Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej (pliki rysunków zapisane w formacie dwg, jpg i plikach PDF). 8) Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze obiektów kubaturowych i przebudowy infrastruktury kolejowej należy przygotować w ilościach wymaganych urzędowo oraz 3 egz. dla Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej (pliki rysunków zapisane w formacie dwg. i plikach PDF). 9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi należy przygotować w 5 (pięciu) egzemplarzach w formie papierowej i w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie elektronicznej w wersji edytowalnej. 10) Przedmiary robót należy opracować w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie *.ath oraz *xls itp. oraz w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf. 11) Kosztorysy inwestorskie, podpisane przez osoby odpowiedzialne za ich sporządzenie, należy przygotować odrębnie w 5 (pięciu) egzemplarzach w formie papierowej i w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie elektronicznej w wersji edytowalnej, sporządzone w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie *.ath oraz *xls, a także w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf. 12) Tabele kosztorysowe tzw. ślepe kosztorysy do wykorzystania w trakcie procedury wyłonienia Generalnego Wykonawcy robót budowlanych należy przygotować w 3 (trzech) egzemplarzach w formie papierowej i w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie elektronicznej w wersji edytowalnej, sporządzone w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie *.ath oraz *xls a także w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf. 13) Nazwy plików powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być pogrupowane branżami w oddzielne foldery. 14) Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że opracowania zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu umowy. 15) Wykonawca na poszczególnych etapach realizacji zamówienia zwróci szczególną uwagę na: wykonanie opracowań, które muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom i standardom techniczno budowlanym oraz warunkom technicznym wynikającym z eksploatacji przebudowywanego obiektu dworca i innych składników projektu inwestycyjnego, wykonanie opracowań spójnych i wzajemnie komplementarnych w obszarze technicznym, uwzględnienie w pracach badawczych istotnych elementów mających wpływ na ich wysoką jakość; 16) Wykonawca w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji usługi w podziale na poszczególne etapy i 9

10 działania w ramach poszczególnych etapów, wskazane i opisane w niniejszym OPZ, z uwzględnieniem terminu wykonania całej usługi. 17) Oferowana cena za wykonanie powinna obejmować komplet czynności i kosztów z nimi związanych, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, promesy na wycinkę drzew, uzyskanie aktualnych map zasadniczych, zakupem map i podkładów geodezyjnych i innych w ty miejscu niewyszczególnionych. 18) Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia poszczególnych etapów prac projektowych dotyczących ich zakresu. 19) W celu umożliwienia Projektantowi prawnego reprezentowania Zamawiającego na pisemny wniosek Projektanta, Zamawiający udzieli pisemnego pełnomocnictwa w stosownym zakresie, imiennie osobie wskazanej przez Projektanta. Uzyskanie koniecznych pozwoleń, uzgodnień oraz innych dokumentów (np. map) oraz poniesienie kosztów z tym związanych, pozostaje do realizacji po stronie Projektanta. 20) Wykonawca wystąpi o wydanie warunków technicznych z poszczególnych instytucji. 21) Zamawiający zastrzega konieczność dokonania przez Wykonawcę uzgodnień ze wszystkimi Spółkami kolejowymi działającymi na tym terenie oraz dokonania uzgodnień z ZUD i innymi jednostkami wskazanymi przez Zamawiającego. 7. Materiały posiadane przez Zamawiającego. Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami: 1) załącznik graficzny ze wskazaniem stanu istniejącego na obszarze objętym projektem wraz ze wskazaniem budynków na obszarze objętym opracowaniem; 2) załącznik graficzny ogólne wytyczne Zamawiającego do projektowania wykonawca usługi ma obowiązek je zweryfikować na etapie opracowania projektu budowlanego; 3) książka obiektu - protokół; 4) rzut parteru oraz piętra I budynku; 5) dokumentacja konserwatorska obiektu; 6) wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 7) wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:000. W trakcie pozyskania: decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego. Zostanie ona przekazana po jej otrzymaniu. 8. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.); ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. ustawa z dnia r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz z późn. zm.); ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U nr 162, poz z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U poz. 462); rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U nr 202 poz. 2072); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych 10

11 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072); rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25 poz. 133). 9. Wykaz załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia 1. Załącznik nr 1 Stan istniejący, rozbiórki 2. Załącznik nr 2 Założenia Zamawiającego, granice opracowania 3. Załącznik nr 3 Książka obiektu - protokół 4. Załącznik nr 4 Rzut I piętra budynku 5. Załącznik nr 5 Rzut parteru 6. Załącznik nr 6 Załącznik 6 Dokumentacja konserwatorska, opracowanie: D. Czapczyńska, W. Komorowski, A. Korczyńska 7. Załącznik nr 7 Wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 8. Załącznik nr 8 Wyrys z mapy ewidencyjnej skala 1:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Nr U M O W A Nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2016/GZ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Realizacja projektu Remontu sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Nazwa zamówienia.... 2 2. Podstawowe informacje o zadaniu inwestycyjnym... 2 3. Ogólne cele projektu... 2 4. Granice obszaru objętego zakresem

Bardziej szczegółowo

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego 8

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Wspólnota Mieszkaniowa Starzyńskiego 8 Załącznik nr 7.20 do SIWZ Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013. Nazwa Projektu Nr umowy o dofinansowanie: Rewitalizacja Traktu Książęcego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 Kraków 12.09.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 W Związku z toczącym się postępowaniem znak DA.24-07/12 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący:

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący: Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi budynków oświatowych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Parafialną oraz Napoleońską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu drogi pożarowej na podstawie wytycznych wyszczególnionych w ekspertyzie z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Ligonia 36 modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Ligonia 36 modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa: usługi projektowania architektonicznego 71.32.00.00-7 nazwa: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program Funkcjonalno-Użytkowy (zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U. z 2004 r Nr 130, poz.1389 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 termomodernizacja budynku dokumentacja projektowa

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 termomodernizacja budynku dokumentacja projektowa Załącznik nr 8 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa: usługi projektowania architektonicznego 71.32.00.00-7 nazwa: usługi

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Zamawiający OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 35-051 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Adres: Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa

Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Adres: Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Adres: Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 17.01.2017r. DSS-GK-II.7013.31.003.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia na usługę wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej budowy obiektów małej architektury Park Julianowski.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32308-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia są usługi: 1) opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki.

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki. GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel., 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części 2 Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla realizacji dokumentacji projektowej

Wytyczne dla realizacji dokumentacji projektowej Wytyczne dla realizacji dokumentacji projektowej na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczenia usytuowanego na poziomie sutereny w segmencie A Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

Zakres i forma dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont wiaduktu kolejowego Warszawa ul. Puławska

Zakres i forma dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont wiaduktu kolejowego Warszawa ul. Puławska Zakres i forma dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont wiaduktu kolejowego Warszawa ul. Puławska Nazwa zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 08.02.2016r. Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 328110-2013 z dnia 2013-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynków usytuowanych w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU

WYTYCZNE DO PROJEKTU WYTYCZNE DO PROJEKTU NAZWA ZADANIA: Inwestycja pn.: Remont podłogi w p. F111 w budynku 11-1 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej ul. Podchorążych 1 w Krakowie - w formule zaprojektuj

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr. Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (około 15 lokali mieszkalnych) wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Załącznik Nr 5 ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Gwoździa, ul. Kochanowskiego i ul. Chrobrego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów Budowlanych 73110000-6 Usługi badawcze 71620000-0 Usługi analizy 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak postępowania: nr KIZ/2016/WNP-005720 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZGODNIE z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i adaptacji pomieszczeń pod zakup

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, Bielsko-Biała

Ogłoszenie o zamówieniu Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, Bielsko-Biała Bielsko-Biała, dnia 07.07.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 27.01.2016r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. 1.Przedmiot zamówienia publicznego:

ZAKRES RZECZOWY. 1.Przedmiot zamówienia publicznego: 1.Przedmiot zamówienia publicznego: ZAKRES RZECZOWY Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VI Miasta Krakowa: 1. Budowa i przebudowa oświetlenia ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice. Nr sprawy: G 13.0717-76/14. Do - wg rozdzielnika. Zapytanie ofertowe

Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice. Nr sprawy: G 13.0717-76/14. Do - wg rozdzielnika. Zapytanie ofertowe Gimnazjum 13 im. Huberta Jerzego Wagnera Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice Katowice 29.10.2014r.. Nr sprawy: G 13.0717-76/14 Do - wg rozdzielnika Zapytanie ofertowe Na podstawie Art. 4. pkt. 8. Ustawy z dnia29

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Stojewsko (odcinek

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.

Opis przedmiotu zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa zespołu 3 garaży w konstrukcji stalowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Demontaż kraty okiennej zewnętrznej w pokoju nr 3314 na elewacji nr V2 bloku C1 dziedzińca wewnętrznego w gmachu Ministerstwa Finansów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 5 2014-02-03 09:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu stalowego DN 800 na wodociąg PE Dz 450 na odcinku od SUW Maczki do Dąbrowy Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy do konkursu ofert Termomodernizacja budynku T Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach

Program funkcjonalno-użytkowy do konkursu ofert Termomodernizacja budynku T Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Program funkcjonalno-użytkowy do konkursu ofert Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES PRAC ARCHITEKTA

3 ZAKRES PRAC ARCHITEKTA 3 PRAC ARCHITEKTA Szczegółowy zakres prac ARCHITEKTA objęty niniejszym regulaminem został określony w Tabeli nr 3. z uwzględnieniem następujących etapów: A. Prace przedprojektowe Prace przedprojektowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poznań, 20.07.2016 Załącznik nr 1 do: Zapytania ofertowego z dnia 20.07.2016 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 61-704 Poznań, ul. Z. Noskowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mały Rudnik, 10.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie Zamówienia publiczne ZAMAWIAJĄCY: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie Piłsudskiego 70/3, 37-100 Łańcut Łańcut, 28.12015r. ŚDS8236.112015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulic na terenie miasta Milanówka

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulic na terenie miasta Milanówka Burmistrz Miasta Milanówka działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla realizacji projektu rozbiórki

Wytyczne dla realizacji projektu rozbiórki Wytyczne dla realizacji projektu rozbiórki Projekt rozbiórki budynku wraz z występującymi tam instalacjami, położonego na działce nr 50 w Pyskowicach przy ul. Toszeckiej 52 w ramach zadania Budynek zeroenergetyczny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Olsztynie. Al. Warszawska 89. 10-083 Olsztyn

ZAPYTANIE O CENĘ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Olsztynie. Al. Warszawska 89. 10-083 Olsztyn ZAPYTANIE O CENĘ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Al. Warszawska 89 10-083 Olsztyn Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego na Termomodernizację budynku

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Janowiec, dnia 23.12.2014 r. RO.042.05.1.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 522 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy GMINA TŁUSZCZ u l. W a r s z a w s k a 1 0 0 5-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50 + dla osób w wieku senioralnym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo