SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1 Nazwa zamówienia 2 Podstawowe informacje o zadaniu inwestycyjnym 3 Charakterystyka obiektu. 4 Ogólny zakres rzeczowy zamówienia 5 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia 6 Wymagania szczególne Zamawiającego 7 Materiały posiadane przez Zamawiającego 8 Wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia 8 Przepisy i normy prawne związane z projektowaniem ZAŁĄCZNIKI (Zał. Nr 1 Zał. Nr 8) 1

2 1. Nazwa zamówienia Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji przedprojektowej: ekspertyz i inwentaryzacji oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego i uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca Sosnowiec Maczki na potrzeby uczelni wyższej Politechnika Śląska oraz pasażerów wraz zagospodarowaniem terenu. 2. Podstawowe informacje o zadaniu inwestycyjnym Na terenie objętym granicami opracowania, przy ul. Skwerowej 18 w Sosnowcu, znajduje się obiekt ujęty w rejestrze zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod nr A/807/67 9 XII Obszar objęty opracowaniem to teren zamknięty - działka o nr 792/77, oraz pozostałe działki 792/108, 792/90, 792/89, 792/95 obręb Maczki, jednostka ewidencyjna M. Sosnowiec. 3. Charakterystyka obiektu Budynek leży na terenie obecnej dzielnicy miasta Sosnowiec Maczki między dwoma rozgałęzieniami torów kolejowych, miedzy ul. Krakowską i Skwerową. Jest to budowla murowana, z cegły, częściowo podpiwniczona. Fundamenty kamienno ceglane, ściany konstrukcyjne oraz wewnętrzne z cegły pełnej, działowe szkieletowe drewniane. Stropy piwnic ceglane odcinkowe na stalowych dźwigarach, stropy pięter drewniane belkowe. Dachy: płatwiowo kleszczowe, krokwiowo płatowe na 2 rzędach pochylonych stolców, krokwiowo płatwiowe o konstrukcji namiotowej w częściach skrajnych. Pokrycie dachu papą. Po obu stronach budynku pulpitowe zadaszenie peronów wsparte na żeliwnych kolumnach i wspornikach. Budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, złożony z 3 części: skrajnych piętrowych i środkowej parterowej. Wewnątrz 3 klatki schodowe: w południowej i północnej schody do piwnic kamienne, na piętro w klatce południowej drewniane, w klatce północnej kamienne i żelbetowe, na poddasze drewniane. W piętrowych budynkach północnym i południowym drewniane świetliki na osi budynku, wsparte na konstrukcji kratowej. Posadzki piwnic ceglane, parteru ceramiczne (i podłogi drewniane), na piętrach podłogi białe. Na parterze części południowej i środkowej znajdują się sale z bogatym wystrojem architektonicznym ścian sufitów: bogato profilowane gzymsy, stiuki, pilastry, kolumny żeliwne. Elewacje artykułowane jednostajnym rytmem okiem w głębokich prostokątnych wnękach. Na 1 piętrze okna na osiach zamknięte półkoliście. Instalacje w budynku: wod.-kan., elektryczna, telefoniczna. Budynek wyłączony z użytkowania. Powierzchnia zabudowy: m², kubatura m³. Na działce 792/90 znajduje się budynek garażu i policji, część sieci wod.-kan., na działce 792/69 część sieci wod. kan., budynek szaletów i budynki nastawni będące na stanie PKP PLK S.A. (nieobjęte zakresem opracowania), działka 792/89 część sieci wod. kan., działka 792/95 - część sieci wod. kan, obiekty mienie porzucone. Stan istniejący, jak również wskazanie budynków do rozbiórki znajduje się w Załączniku nr 1 do siwz. 4. Ogólny zakres rzeczowy Zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, koncepcji wielobranżowej, dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) i uzyskanie pozwolenia na budowę, a także pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji, dla obszaru objętego projektem w terminie 24 tygodni od dnia podpisania umowy. Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z założeniami Zamawiającego zawartymi w Załączniku nr 2 do niniejszej siwz. Wykonawca uwzględni przy projektowaniu możliwość posadowienia dodatkowego budynku uczelni w miejscu wskazanym na Załączniku nr 1 do SIWZ przygotowanie dokumentacji projektowej dla tego budynku nie jest objęte zakresem niniejszego zamówienia. 2

3 5. Szczegółowy zakres rzeczowy Zamówienia. 5.1.Etap I obejmuje wykonanie: 1) ekspertyzy budowlano konstrukcyjnej wraz z inwentaryzacją; 2) ekspertyzy geologiczna; 3) ekspertyzy mykologicznej; 4) inwentaryzacji instalacji wewnętrznych wszystkich branż wraz z oceną stanu technicznego; 5) inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z oceną stanu technicznego, w tym badania drożności przyłączy; 6) inwentaryzacji zieleni; 7) wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej tj. mapy do celów projektowych dla terenu objętego zakresem opracowania; 8) wielobranżowej koncepcji programowo przestrzennej modernizacji obiektu; Wszystkie ekspertyzy będą zawierać opinie, analizy i wytyczne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych na etapie projektów budowlanego i wykonawczego Ekspertyza budowlano konstrukcyjna wraz z inwentaryzacją. W ramach ekspertyz konieczne będzie wykonanie odkrywek elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku oraz przylegających do niego peronów, w tym wykopów sprawdzających posadowienie oraz założenie na spękanych elementach marek kontrolnych. Inwentaryzacja budowlana: Wykonawca wykona inwentaryzację budowlaną budynku. Zakres opracowania: lokalizacja (w skali 1:500) oraz rzuty, przekroje i elewacje (w skali 1:100) budynku, rzuty, przekroje, elewacja ściany oporowej z pomieszczeniami. Opracowanie powinno zawierać analizy statyczno wytrzymałościowe elementów konstrukcyjno-budowlanych, w tym obliczenia sprawdzające konstrukcji dachu Szczegółowy zakres opracowania: branża konstrukcyjno budowlana i architektoniczna. W zakres ekspertyzy nie wchodzą instalacje elektryczne i sanitarne; Opracowanie powinno zawierać: 1) część opisową, w tym: przedmiot, cel, zakres oraz podstawy formalne i merytoryczne ekspertyzy; inwentaryzację stanu istniejącego, wraz z dokumentacją fotograficzną; opis techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych; opis uszkodzeń podstawowych elementów konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania, w szczególności: fundamentów, słupów, zakotwień, belek, płyt itp.; analizę konstrukcji pod względem aktualnych norm obciążeniowych, wiatrowej, śniegowej, obciążeń technologicznych, użytkowych; opis uszkodzeń elementów wykończeniowych mających wpływ na użytkowanie i estetykę obiektu: stan izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, izolacji termicznych, posadzek, tynków ślusarki, stolarki itp.; opis przyczyn wystąpienia uszkodzeń i wskazanie sposobów naprawy; analizę istniejących rozwiązań w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów i norm techniczno - budowlanych, sanitarnych, bhp, p-poż, w szczególności, zabezpieczenia obiektu pod względem pożarowym i warunków ewakuacji; 2) wnioski i zalecenia w podziale na kategorie: roboty niezbędne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowania i pożarowe oraz zabezpieczające przed destrukcją; roboty mające na celu poprawę warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska; inne. 3) załączniki techniczne: obliczenia statyczno wytrzymałościowe; 3

4 wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń w tym zakotwień, stanu słupów nośnych, elementów konstrukcyjnych, itp.; dokumentacja fotograficzna; rysunki z naniesionymi lokalizacjami opisywanych elementów; rysunki techniczne z podanymi rozwiązaniami indywidualnymi; karty techniczne (atesty) zastosowanych rozwiązań typowych; inne, niezbędne do właściwej interpretacji, ekspertyzy. 4) zestawienie kosztów oszacowanie wskaźnikowe kosztów z podziałem na: prace konieczne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania, bezpieczeństwo pożarowe oraz prace zabezpieczające przed destrukcją; inne, wskazane w ekspertyzie Opracowanie należy przygotować w formie pisemnej z dokumentacją fotograficzną, w odrębnym tomie oraz w formie cyfrowej w formacie: *pdf, *dwg.i *doc Ekspertyza geologiczna. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania badań geologicznych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przygotowania projektu budowlanego. Wnioski z badań należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U Nr 81 poz. 463). Należy określić kategorię geotechniczną i w zależności od klasyfikacji opracować projekt geotechniczny. W ramach prac należy wykonać badania sondą dynamiczną, a wyniki przedstawić w formie kart z zapisem cyfrowym (weryfikowanym) w formacie *.xls i *.pdf Ekspertyza mykologiczna Ekspertyzę mykologiczną należy wykonać z pobraniem do badań ilości próbek niezbędnej, dla właściwej realizacji prac projektowych, celem określenia rodzaju i wielkości zagrzybień oraz wskazania metod ich usunięcia. Należy wykonać badanie murów budynku. W ramach opracowania konieczne będzie wykonanie badań powierzchniowych bądź wgłębnych stopnia zawilgocenia elementów budowlanych obiektów z opracowaniem orzeczenia ze wskazaniem przyczyn ich powstawania oraz sposobów osuszenia i zaizolowania. Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną zagrzybionych i zawilgoconych miejsc. Opracowanie należy przygotować w formie pisemnej (odrębny tom) i cyfrowej w formacie *.pdf i/lub *.doc Inwentaryzacja instalacji wewnętrznych wraz z oceną stanu technicznego Wykonawca zobowiązany będzie do oceny stanu technicznego elementów instalacji wewnętrznych budynku w celu określenia możliwości ich wykorzystania lub konieczności usunięcia i wykonania nowych instalacji. Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne, wodkan, grzewcze, wentylacji, teletechniczne, inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną i powinno zawierać: 1) część opisową, w tym: opis techniczny elementów; opis uszkodzeń elementów mających wpływ na bezpieczeństwo i ekonomikę użytkowania; opis przyczyn wystąpienia uszkodzeń i wskazanie sposobów ewentualnej naprawy; analizę istniejących rozwiązań w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów i norm techniczno budowlanych, sanitarnych, bhp, p-poż oraz pod względem ekonomiki eksploatacji. 2) wnioski i zalecenia opracowane w podziale na kategorie: roboty niezbędne do wykonania ze względu na stan techniczny istniejących instalacji, warunki użytkowania i pożarowe oraz zabezpieczające przed destrukcją; 4

5 roboty i rozwiązania mające na celu poprawę warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska; wskazanie rozwiązań technologicznych lub systemowych, których zastosowanie w trakcie wykonania robót budowlanych umożliwi zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu. 3) załączniki techniczne: dokumentacja fotograficzna; rysunki z naniesionymi lokalizacjami opisywanych elementów; zalecenia technologiczne do wprowadzenia w ramach planowanej modernizacji, rysunki, opisy techniczne z podanymi rozwiązaniami indywidualnymi; karty techniczne (atesty) dla proponowanych zastosowań rozwiązań technologicznych; inne, niezbędne do właściwej interpretacji ekspertyzy. 4) część kosztową oszacowanie wskaźnikowe kosztów z podziałem na: prace konieczne do wykonania ze względu na ekonomikę eksploatacji i użytkowania, bezpieczeństwo pożarowe; oszacowanie kosztów wykonania wskazanych w ekspertyzie; inne. Opracowanie należy przygotować w formie pisemnej z dokumentacją fotograficzną, w odrębnym tomie oraz w formie cyfrowej w formacie: *pdf, *dwg.i *doc Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z oceną stanu technicznego Opracowanie ma na celu sporządzenie mapy usytuowania elementów infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, w tym odwodnienia terenu objętego opracowaniem wraz oceną stanu technicznego poszczególnych elementów i badaniem drożności instalacji podziemnych i przyłączy. Wykonawca zobowiązany jest również do inwentaryzacji przyłączy do budynku. Inwentaryzację należy wykonać w formie mapy z naniesionymi elementami infrastruktury oraz w formie kart ewidencyjnych określających charakterystyczne parametry danego elementu Inwentaryzacja zieleni Wykonawca opracuje inwentaryzację zieleni zawierającą opis istniejącej zieleni, w tym oznaczenie nazw gatunkowych drzew i krzewów, określenie obwodu i wysokości drzew, pomiar powierzchni zajmowanych przez krzewy, ocenę stanu zdrowotnego drzew i krzewów na terenie miejskim) (zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów oraz wykaz drzew z preliminarzem kosztów wycinki. Opracowanie należy wykonać w formie opisu i rysunków, w formie pisemnej i cyfrowej w formacie *.dwg, *.pdf i *.doc. Inwentaryzacje, badania i analizy powinny zapewnić przygotowanie pełnej kompleksowej koncepcji programowo- przestrzennej modernizacji obiektu Wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej tj. mapy do celów projektowych dla terenu objętego zakresem opracowania. Wykonawca przygotuje mapę zgodnie 3 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25 poz. 133). 5

6 Wielobranżowa koncepcja programowo przestrzenna. W ramach realizacji koncepcji Wykonawca opracuje dwa warianty koncepcji rozwiązań funkcjonalno przestrzennych zagospodarowania terenu objętego opracowaniem i układu pomieszczeń w budynku wraz z wizualizacjami oraz projekt rozbiórek uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przed przystąpieniem do prac projektowych, Wykonawca powinien zapoznać się z materiałami archiwalnymi na temat modernizowanego obiektu, stanem zachowanych elementów budowli, wykonać wizję terenową oraz specjalistyczne badania, jeżeli w ocenie Projektanta będą niezbędne, a następnie przedstawić Zamawiającemu 3 (trzy) warianty koncepcji modernizacji budynku. Koncepcja powinna także określać propozycje w zakresie ekonomiki przyszłej eksploatacji. Projekt rozbiórek powinien określać w sposób szczegółowy określać sposób odłączenia mediów i zabezpieczenia pozostawionej infrastruktury podziemnej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Projekt winien zawierać zbiór odpisów uzgodnień, opinii, uprawnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, jeżeli ich uzyskanie będzie konieczne dla realizacji projektu, w tym uzgodnienia ze spółkami kolejowymi w formie pisemnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). Warianty wielobranżowej koncepcji projektowej będą uwzględniały wytyczne konserwatora zabytków Etap II obejmuje: 1) wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku wraz zagospodarowaniem terenu; 2) złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku wraz zagospodarowaniem terenu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462). zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy szczególnym uwzględnieniu zapewnienia właściwych warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych i wydana, jako kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Ponadto powinna zawierać wszelkie niezbędne obliczenia uzasadniające odpowiednią konstrukcję obiektu. Projekt obejmuje: 1) dokumentację geotechniczną; 2) projekt zagospodarowania terenu; 3) program prac konserwatorskich zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U nr 162, poz z późn. zm.); 4) projekt architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy budynku; 5) projekty branżowe w zakresie instalacji wod-kan. instalacji wentylacji i klimatyzacji z oddymianiem, instalacji c.o. instalacji elektrycznych i teletechnicznych, projekty technologiczne i instalacyjne winny uwzględniać ekonomikę przyszłej eksploatacji; 6) projekty instalacji systemów ochrony p.poż.; 7) zbiór odpisów uzgodnień, opinii, uprawnień i pozwoleń, w tym zezwoleń Konserwatora Zabytków, wymaganych przepisami szczegółowymi jeżeli ich uzyskanie będzie konieczne dla realizacji projektu, w tym uzgodnienia ze spółkami kolejowymi w formie pisemnej; 6

7 8) uzyskanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę; 9) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz z późn. zm.); Wielobranżowy projekt budowlany przebudowy budynków dworca należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. W ramach etapu Wykonawca powinien uzyskać: 1) uzyskać pozwolenie na rozbiórkę budynków, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 2) złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. 5.3.Etap III obejmuje: 1) przygotowanie Projektu wykonawczego zawierającego tzw. scenariusz pożarowy ; 2) uzyskanie pozwolenia na budowę; 3) przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; 4) wykonanie Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót (STWiOR) Projekt wykonawczy Projekt należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) Uzyskanie pozwolenia na budowę Wykonawca dopełni wszelkich wymagań i formalności, w tym ewentualnych zmian decyzji wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę Przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Przedmiar robót należy przygotować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz ). W szczególności przedmiary robót mają zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem jednostek przedmiarowych robót wynikających dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny) wg. Katalogu Nakładów Rzeczowych ze wskazaniem odpowiednich pozycji STWiOR. Za zgodność przedmiaru robót z projektem odpowiada Wykonawca. Kosztorys inwestorski należy przygotować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389) Wykonanie Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót (STWiOR) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz z późn. zm.) 7

8 5.4. Nadzór autorski Nadzór autorski obejmuje: 1) pełną i wyczerpującą współpracę z Zamawiającym w trakcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania od oferentów biorących udział w postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na pytania od wykonawców ubiegających się ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania robót budowlanych, a dotyczących przekazanej dokumentacji projektowej, w nieprzekraczalnym terminie do dwóch dni roboczych licząc od dnia ich przekazania przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną. Na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia opinii w zakresie, czy złożone przez Wykonawców oferty na wykonanie robót budowlanych zawierają rażąco niską cenę, o której mowa w art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązuje się przekazać kopie złożonych ofert oraz wyjaśnienia Wykonawców, jeżeli takie zostały złożone. 2) pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, od dnia, okres realizacji robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, nie dłużej niż do r. Nadzór autorski pełniony przez Wykonawcę obejmuje: czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych, użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami; uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku realizacji; uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej; weryfikację dokumentacji projektowej dla ewentualnych rewizji, wynikających ze zmian technologii robót lub zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych równoważnych materiałów zamiennych. Wprowadzenie ewentualnych modyfikacji do projektu zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w wielobranżowej dokumentacji powykonawczej; udział w spotkaniach i naradach oraz udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu i wykonawcy robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zapewni: a) stały pobyt na budowie (40 godzin tygodniowo) projektanta w specjalności architektonicznej posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń; b) organizację zaplecza biurowego dla pełnienia usługi wyposażonego niezbędny sprzęt; c) raz w miesiącu obecność na budowie projektantów branżowych/specjalistów lub częściej, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, jeżeli ich uczestnictwo jest niezbędne dla prawidłowego i terminowego prowadzenia robót budowlanych. 6.Wymagania szczególne Zamawiającego 1) Wykonawca sporządzi opis przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił podstawę dla opracowania dokumentacji przetargowej (SIWZ) na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową. Opis przedmiotu zamówienia powinien być w szczególności zgodny z przepisami ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych art. 29 ust 1-3, 30 oraz 31 ust. tej ustawy. 2) Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu i terenu objętego zakresem projektu, w tym zasięgnięcia wszelkich informacji u właściwych służb odnośnie lokalizacji infrastruktury oraz jest zobowiązany do zawarcia w ofercie wszystkich mających wpływ na cenę elementów. 8

9 3) Wykonawca musi posiadać znajomość terenu, na którym będą prowadzone prace projektowe, znajomość istniejących konstrukcji i części obiektów, uwarunkowań specyficznych dla eksploatacji obiektów oraz wszelkich projektów niezbędnych do realizacji prac. 4) Wykonawca powinien uwzględnić wystąpienie sytuacji nieprzewidzianych oraz ryzyka z tym związane i wkalkulować je w cenę oferty. 5) Obowiązkiem Oferenta jest złożenie oferty uwzględniającej wszelkie prace konieczne do wykonania zamówienia w taki sposób, aby spełniały wymagania Zamawiającego i reprezentowały wymagany projektem standard. Niezamieszczenie w ofercie elementów nieopisanych w SIWZ, a niezbędnych do wykonania projektu, nie może być podstawą dla oferenta do dodatkowych roszczeń finansowych oraz czasowych. 6) Wszystkie inwentaryzacje należy wykonać w 5 egzemplarzach papierowych. i w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej w wersji edytowalnej: w formatach *.dwg i/lub *.dgn oraz w wersji nieedytowalnej w formacie *.pdf. 7) Koncepcja ma zawierać dwa warianty projektu funkcjonalno przestrzennego zagospodarowania terenu przydworcowego i układu pomieszczeń budynków dworca zawierające wizualizacje w 5 egz. dla Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej (pliki rysunków zapisane w formacie dwg, jpg i plikach PDF). 8) Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze obiektów kubaturowych i przebudowy infrastruktury kolejowej należy przygotować w ilościach wymaganych urzędowo oraz 3 egz. dla Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej (pliki rysunków zapisane w formacie dwg. i plikach PDF). 9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi należy przygotować w 5 (pięciu) egzemplarzach w formie papierowej i w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie elektronicznej w wersji edytowalnej. 10) Przedmiary robót należy opracować w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie *.ath oraz *xls itp. oraz w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf. 11) Kosztorysy inwestorskie, podpisane przez osoby odpowiedzialne za ich sporządzenie, należy przygotować odrębnie w 5 (pięciu) egzemplarzach w formie papierowej i w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie elektronicznej w wersji edytowalnej, sporządzone w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie *.ath oraz *xls, a także w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf. 12) Tabele kosztorysowe tzw. ślepe kosztorysy do wykorzystania w trakcie procedury wyłonienia Generalnego Wykonawcy robót budowlanych należy przygotować w 3 (trzech) egzemplarzach w formie papierowej i w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie elektronicznej w wersji edytowalnej, sporządzone w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie *.ath oraz *xls a także w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf. 13) Nazwy plików powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być pogrupowane branżami w oddzielne foldery. 14) Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że opracowania zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu umowy. 15) Wykonawca na poszczególnych etapach realizacji zamówienia zwróci szczególną uwagę na: wykonanie opracowań, które muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom i standardom techniczno budowlanym oraz warunkom technicznym wynikającym z eksploatacji przebudowywanego obiektu dworca i innych składników projektu inwestycyjnego, wykonanie opracowań spójnych i wzajemnie komplementarnych w obszarze technicznym, uwzględnienie w pracach badawczych istotnych elementów mających wpływ na ich wysoką jakość; 16) Wykonawca w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji usługi w podziale na poszczególne etapy i 9

10 działania w ramach poszczególnych etapów, wskazane i opisane w niniejszym OPZ, z uwzględnieniem terminu wykonania całej usługi. 17) Oferowana cena za wykonanie powinna obejmować komplet czynności i kosztów z nimi związanych, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, promesy na wycinkę drzew, uzyskanie aktualnych map zasadniczych, zakupem map i podkładów geodezyjnych i innych w ty miejscu niewyszczególnionych. 18) Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia poszczególnych etapów prac projektowych dotyczących ich zakresu. 19) W celu umożliwienia Projektantowi prawnego reprezentowania Zamawiającego na pisemny wniosek Projektanta, Zamawiający udzieli pisemnego pełnomocnictwa w stosownym zakresie, imiennie osobie wskazanej przez Projektanta. Uzyskanie koniecznych pozwoleń, uzgodnień oraz innych dokumentów (np. map) oraz poniesienie kosztów z tym związanych, pozostaje do realizacji po stronie Projektanta. 20) Wykonawca wystąpi o wydanie warunków technicznych z poszczególnych instytucji. 21) Zamawiający zastrzega konieczność dokonania przez Wykonawcę uzgodnień ze wszystkimi Spółkami kolejowymi działającymi na tym terenie oraz dokonania uzgodnień z ZUD i innymi jednostkami wskazanymi przez Zamawiającego. 7. Materiały posiadane przez Zamawiającego. Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami: 1) załącznik graficzny ze wskazaniem stanu istniejącego na obszarze objętym projektem wraz ze wskazaniem budynków na obszarze objętym opracowaniem; 2) załącznik graficzny ogólne wytyczne Zamawiającego do projektowania wykonawca usługi ma obowiązek je zweryfikować na etapie opracowania projektu budowlanego; 3) książka obiektu - protokół; 4) rzut parteru oraz piętra I budynku; 5) dokumentacja konserwatorska obiektu; 6) wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 7) wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:000. W trakcie pozyskania: decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego. Zostanie ona przekazana po jej otrzymaniu. 8. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.); ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. ustawa z dnia r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz z późn. zm.); ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U nr 162, poz z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U poz. 462); rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U nr 202 poz. 2072); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych 10

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży,

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE Opole, dnia 08.08.2014 r. AG. 2512.45.2014.NM-Z Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, iż wartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 45330000-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZMÓWIENIA: Wykonanie wydzielenia pożarowego i grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Kotlarza 10 B w Katowicach. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak postępowania: 2013-0174729_G ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo