OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Zamawiający OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzeszów, ul. Staszica 24, woj. podkarpackie, pow. m. Rzeszów, NIP , Regon: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS , tel , fax do korespondencji w sprawie zamówienia: w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego. strona internetowa: 2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 2.1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie kompletnych Dokumentacji Projektowych w zakresie: a) Projektu Budowlanego, b) Projektu Wykonawczego, 2) Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczych zestawień kosztów, 3) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do realizacji sieci ciepłowniczych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 8 Części: Część 1. dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2xDn 300mm od komory C-18/1 przy ul. W. Pola do komory C-18/3a przy ul. Hetmańskiej i sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 400mm od komory G-3 do komory C-41. Etap I przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory C-18/1 przy ul. W. Pola do komory C-18/3a przy ul. Hetmańskiej. Etap II przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 400mm od komory G-3 do komory C-41 przy ul. Hetmańskiej. Etap III przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory C-41 do komory C-18/3a przy ul. Hetmańskiej. Część 2. dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm i 2 x Dn 400mm w rejonie ul. Popiełuszki, Seniora, Karowej, Pelczara i Podwisłocze. 1

2 Etap I przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory I-1 do komory I-2 przy ul. Popiełuszki. Etap II przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory I-1 do komory I-1a przy ul. Popiełuszki. Etap III przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory I-1a przy ul. Popiełuszki do komory G-11 ul. Seniora. Etap IV przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 400mm od komory G-11 do komory G-12 przy ul. Popiełuszki. Etap V przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 400mm od komory G-11 ul. Seniora do komory G-10 przy ul. Karowej. Etap VI przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 400mm od komory G-10 ul. Pelczara do komory G-9c przy ul. Pelczara. Etap VII przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 400mm od komory G- 9c ul. Pelczara do komory G-9 przy ul. Podwisłocze. Część 3. dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 400mm od komory J-21 do komory F-8 i 2 x Dn 500mm od komory F-8 do komory J-25 przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie. Etap I przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 400mm od komory J-21 do komory F-8 przy ul. Ofiar Katynia. Etap II przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 500mm od komory F-8 do komory J-23 przy ul. Ofiar Katynia. Etap III przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 500mm od komory J-23 do komory J-25 przy ul. Ofiar Katynia. Część 4. dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory F-15/15 przy skrzyżowaniu ul. Stanisława Augusta i Okulickiego do komory F-15/20 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie. Etap I przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory F-15/15 do komory F-15/15a przy ul. Stanisława Augusta. Etap II przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory F-15/15a do komory F-15/20 przy ul. Stanisława Augusta i ul. Krakowskiej. Część 5. dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 500mm od komory J-12 do komory J-14 przy ul. Przy Torze, Wyzwolenia. Część 6. dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 200mm od komory G-17A do komory G-17/9 w rejonie ulic Rejtana, Cegielnianej, Zagłoby i Niepodległości. Etap I przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 200mm od komory G-17A przy ul. Rejtana do komory G-17/I/4 przy ul. Cegielnianej. Etap II przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 200mm od komory G-17 przy ul. Rejtana do komory G-17/6 przy ul. Zagłoby. Etap III przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 200mm od sieci preizolowanej 2 x 219,1/315 mm do komory G-17/7 przy ul. Niepodległości i od komory G-17/7 do komory G-17/9 przy ul. Niepodległości. 2

3 Część 7. dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory E-5 do komory E-7/1 przy ul. Mochnackiego. Część 8. dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm od komory J-18 przy ul. Obr. Poczty Gdańskiej do połączenia z istniejącą siecią preizolowaną i 2 x Dn 400mm od komory J-17 do komory J-19. Etap I Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300 mm od komory J-18 przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do komory J-18/1b przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Etap II Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300 mm od komory J-18/1b do sieci preizolowanej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Etap III Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 400 mm od komory J-17 do komory J-19 przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej Kompletną Dokumentację projektową należy opracować dla każdej Części, z uwzględnieniem etapów realizacji, zgodnie z: warunkami technicznymi wydanymi przez Zamawiającego dla poszczególnych Części, stanowiącymi załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do SIWZ, wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania sieci w systemie ciepłowniczym Rzeszowa, stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie, stanowiącymi załącznik nr 11 do SIWZ. 3. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich obowiązków projektanta w przedmiocie zamówienia, określonych przepisami prawa Kompletna Dokumentacja projektowa winna spełniać warunki ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także innych obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, w tym ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń Kompletna Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego i zawierać co najmniej: opis techniczny, zestawienie materiałów, trasę sieci ciepłowniczej na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, uzgodnioną z Wydziałem Geodezji Urzędu Miasta 3

4 Rzeszowa Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowych oraz z instytucjami i właścicielami infrastruktury pod- i nadziemnej, profile podłużne, schemat montażowy sieci, schemat instalacji alarmowej, rozwiązania techniczne odwodnień i odpowietrzeń sieci, w tym rozwiązanie odprowadzenia wody, uzgodnione z MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie, rzuty i przekroje komór ciepłowniczych, rysunki szczegółowe, projekty rozwiązań kolizji uzgodnione branżowo (w przypadku wystąpienia kolizji), obliczenia sprawdzające w zakresie wynikającym z przepisów, rozwiązania techniczne demontażu istniejącej infrastruktury sieci ciepłowniczej (kanałów, podpór, słupów, itp.), informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przedmiar robót, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów, protokół wraz z mapą z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, uzgodnienie z MPEC Rzeszów Sp. z o.o., mapy ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru gruntów należy do Wykonawcy Trasę sieci należy uzgodnić w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (WGUMRz-OUDP) Sieci ciepłownicze należy projektować w miarę możliwości po istniejącej trasie Trasę projektowanej sieci ciepłowniczej należy przedłożyć do akceptacji w MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. przed złożeniem w WGUMRz-OUDP. Projekt wykonawczy sieci ciepłowniczej należy przedłożyć do uzgodnienia z MPEC - Rzeszów Sp. z o.o W ramach kompletnej Dokumentacji projektowej wymaga się wykonania także: projektu konstrukcyjno-budowlanego komór ciepłowniczych (dotyczy projektów w których jest taka potrzeba), projektów rozwiązań kolizji uzgodnionych branżowo (w przypadku wystąpienia kolizji), operatu hydrogeologicznego, inwentaryzacji zieleni z gospodarką zielenią i preliminarzem kosztów (gdy istnieje taka potrzeba) Kompletna Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie niezbędne decyzje, w tym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje środowiskowe oraz warunki, w tym warunki techniczne i zezwolenia na umieszczenie sieci w pasie drogowym z Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, warunki techniczne z Miejskiego Przedsiębiorstwa 4

5 Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie, i inne których konieczność uzyskania wystąpi, a także pozytywne opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów prawa W ramach opracowania kompletnej Dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska zgodę właścicieli nieruchomości (działek) na trasie projektowanej sieci, na wycinkę drzew i krzewów W ramach opracowania kompletnej Dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska zgodę na dysponowanie terenem dla celów budowlanych na nieruchomościach (działkach) na trasie projektowanej sieci. W przypadku zaistnienia spraw odszkodowawczych Zamawiający zastrzega sobie prawo głosu decydującego i narzucenia Wykonawcy zmiany trasy sieci, w przypadku uznania takiej konieczności, w tym korzystniejszej finansowo. Umowy z właścicielami nieruchomości sporządza, a następnie zawiera Zamawiający, na wniosek Wykonawcy. Koszty związane z pozyskaniem i zajęciem terenu pokrywa Zamawiający Kompletna Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie elementy umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót leży po stronie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu Dokumentacji projektowej do zachowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym w szczególności wymagań zawartych w art. od 29 do Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wyjaśniania zgłoszonych przez Zamawiającego wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i dostawy Kosztorys inwestorski winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym, z uwzględnieniem etapów realizacji Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego, z uwzględnieniem etapów realizacji Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SIWZ wraz z załącznikami (w tym w niniejszym załączniku), a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste. 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY PRZYGOTOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1. Szata graficzna Dokumentacja projektowa w zakresie Projektu budowlanego i w zakresie Projektu wykonawczego, Przedmiaru robót, Kosztorysu inwestorskiego, Zbiorczego Zestawienia Kosztów i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny stanowić oddzielne opracowania. Każde opracowanie powinno zawierać; o stronę tytułową, o spis treści (nie dotyczy przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego), o część opisową (nie dotyczy przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego), o część rysunkową (dotyczy Dokumentacji projektowej), 5

6 o obliczenia (dotyczy Dokumentacji projektowej w przypadku konieczności wykonania), o załączniki, tj. decyzje, warunki, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, itp. (dotyczy Dokumentacji projektowej). Opracowania jw. należy wykonać w języku polskim Dokumentację projektową należy wykonać w ilości: Projekt budowlany - 5 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płytce CD. Projekt wykonawczy - 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płytce CD Przedmiar robót, Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów należy wykonać po 2 egzemplarze w formie papierowej i po 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na płytce CD Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy wykonać w 2 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płytce CD Format plików dla wersji elektronicznej o rysunki - format plików.pdf, o część opisowa - format plików.doc, o przedmiary - format plików.xls, o format pliku kosztorysu inwestorskiego powinien być obsługiwany przez program do kosztorysowania ZUZIA. 6

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1. Nazwa i adres Zamawiającego; Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 461 15 05; 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 REGON 370440070

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Katowice, 27 kwiecień 2012 rok

Katowice, 27 kwiecień 2012 rok Wykonawca: energoekspert sp. z o.o. 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 351-36-70, fax (0 32) 351-36-75 NIP 634-10-21-696 e-mail: biuro@energoekspert.com.pl www.energoekspert.com.pl Inwestor: Miejski

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Opracowanie dokumentacji projektowej: 1) Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie, 2) Budowa chodnika w Rychnowie, 3) Przebudowa ulicy M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katowicka SSE S.A., ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2510736, faks 032 2513766.

I. 1) NAZWA I ADRES: Katowicka SSE S.A., ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2510736, faks 032 2513766. Katowice: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OR.3431-28/09 Chojnice: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta Numer ogłoszenia: 212519-2009; data zamieszczenia: 18.11.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 Kraków 12.09.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 W Związku z toczącym się postępowaniem znak DA.24-07/12 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie

Zapytanie ofertowe. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie Świnice Warckie, dn. 19 sierpnia 2014r. Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW Na terenie działki nr 354/59 w Dz. XII w okolicy ul. Kurczaba w Krakowie

BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW Na terenie działki nr 354/59 w Dz. XII w okolicy ul. Kurczaba w Krakowie Zamawiający: ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU 31-586 Kraków, ul. Centralna 53 Program Funkcjonalno - Użytkowy BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW Na terenie działki nr 354/59 w Dz. XII w okolicy ul. Kurczaba

Bardziej szczegółowo

NASZ ZNAK: RBG 2220/ŚR/1/2010 ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR...- /10

NASZ ZNAK: RBG 2220/ŚR/1/2010 ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR...- /10 NASZ ZNAK: RBG 2220/ŚR/1/2010 ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR.....- /10 zawarta w dniu.w Sorkwitach pomiędzy: Gminą Sorkwity ul/ Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity reprezentowaną przez: 1. Wójta Gminy Sorkwity -

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 119309-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 119309-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 8 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111467-2014 z dnia 2014-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi krajowej

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica Załącznik nr 12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dot.: 1) wykonania Koncepcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 termomodernizacja budynku dokumentacja projektowa

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 termomodernizacja budynku dokumentacja projektowa Załącznik nr 8 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa: usługi projektowania architektonicznego 71.32.00.00-7 nazwa: usługi

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. I. Przedmiot zamówienia: Zakres rozwiązań projektowych obejmuje między innymi: Uwaga: Zamawiający wymaga

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2014 ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Modernizacja boiska przy ul. Parkowej 1 w Gliwicach - w systemie zaprojektuj i wybuduj Kod CPV: 45.34.00.00

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. PPprojekt Sp. z o.o. to firma, która łączy w sobie młodość oraz doświadczenie uzyskane w trakcie wieloletniej praktyki, wsparte solidnym wykształceniem. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MBP/. /2013. zawarta dnia..r. pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną /NIP 715-020-27-14/

UMOWA NR MBP/. /2013. zawarta dnia..r. pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną /NIP 715-020-27-14/ UMOWA NR MBP/. /2013 zawarta dnia..r. pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną /NIP 715-020-27-14/ z siedzibą w Kraśniku ul. Koszarowa 10A, reprezentowaną przez: 1. Ewa Kapusta - dyrektor MBP 2. Anna Poleszak-Roztocka

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. I. Przedmiot zamówienia: Zakres rozwiązań projektowych obejmuje między innymi:..

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: programu inwestycji i programu funkcjonalno użytkowego dla zadania Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 7, garażu nr

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Zamawiającym 1 PRZEDMIOT UMOWY Budowa poidełek w Parku Kmity

Umowa nr Zamawiającym  1 PRZEDMIOT UMOWY Budowa poidełek w Parku Kmity Umowa nr.. (projekt) zawarta dnia.. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie w imieniu, której działa...... zwaną dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. funkcjonalno - użytkowy. Dostawa i montaż 349 stojaków rowerowych na terenie m. Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

PROGRAM. funkcjonalno - użytkowy. Dostawa i montaż 349 stojaków rowerowych na terenie m. Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej PROGRAM funkcjonalno - użytkowy Dostawa i montaż 349 stojaków rowerowych na terenie m. Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (nazwa zamówienia) Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa

Bardziej szczegółowo

Liszki, dnia 14.07.2015r. Znak sprawy: IN.272.6.32.2015

Liszki, dnia 14.07.2015r. Znak sprawy: IN.272.6.32.2015 Znak sprawy: IN.272.6.32.2015 Liszki, dnia 14.07.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM Rynek 1-5; 68-200 Żary; tel. 68 4708300, fax. 68 4708368 www.zary.pl; e-mail: miasto@um.zary.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej w ul.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Szczecin, dnia 13 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, dnia 13 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Wykonanie projektu aranżacji i prac remontowych oraz kosztorysu inwestorskiego lokalu nr 9 przy ul. Chmielewskiego 22 w Szczecinie I. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Do przetargu nie mają zastosowania przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Załącznik nr 9 do SIWZ Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. I. Przedmiot zamówienia: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2310/ /12

UMOWA NR DP/2310/ /12 ZAŁĄCZNIK NR 9 Wzór UMOWA NR DP/2310/ /12 zawarta w dniu.2012r. w Kielcach pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 25.05.2015r. ZP.271.10.32.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu odwodnienia ulicy Kruczej na

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów NIP: 813 34 76 177, REGON: 180168889, KRS: 0000265120

I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów NIP: 813 34 76 177, REGON: 180168889, KRS: 0000265120 Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci Rzeszów 08.07.2015 r. ul. Lwowska 132 35-301 Rzeszów tel. +48 17 853 48 18 fax +48 17 875 12 52 projekt@hospicjum-podkarpackie.pl www.hospicjum-podkarpackie.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień 1 I. Zamawiający Powiat Łowicki ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... roku w... w rezultacie przyjęcia oferty wyłonionej w przetargu nieograniczonym w dniu......roku pomiędzy : GMINĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Opis zamierzenia inwestycyjnego

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Opis zamierzenia inwestycyjnego ZAPYTANIE OFERTOWE Doradztwo i konsultacje w branży architektonicznej przy pracach projektowych w związku z przedsięwzięciem inwestycyjnym pn. Dolnośląskie Centrum Sportów - Jakuszyce I. Opis zamierzenia

Bardziej szczegółowo

Miasto Kalety Leśny zakątek Śląska

Miasto Kalety Leśny zakątek Śląska Załącznik Nr 5 ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Miasto Kalety Leśny zakątek Śląska OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 W KALETACH-DRUTARNI Zamawiający: Miasto

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwik.zagan.pl/ Żagań: Wykonanie projektów dla zadań: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żaganiu

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WU) WZÓR UMOWY

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WU) WZÓR UMOWY 30 CZEŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WU) WZÓR UMOWY 31 U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dębicy pomiędzy Gminą Miasta Dębicy reprezentowaną przez: - zwanym dalej Zamawiającym, a...

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu miejscowości Gminy Rojewo, z podziałem na dwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu miejscowości Gminy Rojewo, z podziałem na dwa zadania Projekt UMOWA Nr../PK/2015 Załącznik Nr 7 w dniu. 2015 r. w Rojewie pomiędzy: Gminą Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo NIP 556-256-28-69 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez : Rafała Żurowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 2 Program funkcjonalno-użytkowy 1. Strona tytułowa I. Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-09-09 09:53 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 160567-2013 z dnia 2013-08-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkzl.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkzl.poznan.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkzl.poznan.pl Poznań: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ARKOS BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27, arkos@pro.onet.pl tel.(075)7526304; fax (075)7676955

ARKOS BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27, arkos@pro.onet.pl tel.(075)7526304; fax (075)7676955 ARKOS BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o. w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27, arkos@pro.onet.pl tel.(075)7526304; fax (075)7676955 OPERAT WODNOPRAWNY Rodzaj robót: Przekroczenie kanału energetycznego

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno UŜytkowy

Program Funkcjonalno UŜytkowy Program Funkcjonalno UŜytkowy dla zadania: Wykonanie umocnienia skarpy drogowej oraz ubezpieczenia rowu melioracyjno przydroŝnego S 3 w pasie drogowym ul. Paderewskiego po stronie północnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Mielec: Wykonanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.), Wykonanie dokumentacji technicznej zastosowania odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnych na obiektach Miasta Leżajsk zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Leżajsku. Leżajsk,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ USŁUDZE

Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ USŁUDZE Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adres: Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała Miejscowość i data: Bielsko-Biała, dnia 02.08..2012r. Numer sprawy: DZ/78/2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy : Tytuł projektu: "

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy : Tytuł projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy : Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.4. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu einclusion na lata 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu..2010 r. we Włocławku pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu..2010 r. we Włocławku pomiędzy: UMOWA NR Załącznik nr 4 do specyfikacji (wzór umowy) zawarta w dniu..2010 r. we Włocławku pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą we Włocławku 87-800 Włocławek, ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości szacunkowej pomiędzy 14.000 EURO a progami unijnymi

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości szacunkowej pomiędzy 14.000 EURO a progami unijnymi Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zielonka Zdroje wraz z budową rurociągu kablowego OTK oraz remontem przepompowni centralnej w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Siewierz, dnia 01 października 2015 r. RIFZP-I.7011.000002.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Siewierz, dnia 01 października 2015 r. RIFZP-I.7011.000002.2015 RIFZP-I.7011.000002.2015 Siewierz, dnia 01 października 2015 r. Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16. 42-470 Siewierz REGON: 276258227, NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400; fax. 32 64 99

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr GGiOŚ.271.2.2011.IL (p r o j e k t)

U M O W A Nr GGiOŚ.271.2.2011.IL (p r o j e k t) U M O W A Nr GGiOŚ.271.2.2011.IL (p r o j e k t) Załącznik Nr 6 zawarta w dniu... r. w Czeremsze pomiędzy: Gminą Czeremcha, z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, NIP 6030000203, REGON 050659237,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1 Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, którą reprezentuje:

UMOWA. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, którą reprezentuje: UMOWA Wzór umowy załącznik nr 7 do siwz (dotyczy opracowania programu funkcjonalno użytkowego) zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę w zakresie:,,inżynier Kontraktu Modernizacja budynków PIT-RADWAR S.A. nr XIX, XIXa, XX w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14. I. WPROWADZENIE 1. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ Wyjaśnienia do treści SIWZ Garbatka - Letnisko, dnia 22.06.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 1...

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 1... IV. WZÓR UMOWY Zał. Nr... do SIWZ Dot. zadania pn. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny wiaty:

Opis techniczny wiaty: Załącznik 1 Opis techniczny wiaty: do dokumentacji technicznej budowy wiaty w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-340/11-00 z dnia 30 maja 2012 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WYKAZ CEN

CZĘŚĆ IV SIWZ WYKAZ CEN UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Komunalna 2 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl www.pwik.radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu. roku we Władysławowie pomiędzy:

WZÓR UMOWY zawarta w dniu. roku we Władysławowie pomiędzy: Dotyczy zapytanie ofertowego nr 03/02/2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. roku we Władysławowie pomiędzy: Stowarzyszeniem Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we Władysławowie, ul. gen. J. Hallera

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 2012/S 243-400139. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

PL-Kraków: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 2012/S 243-400139. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:400139-2012:text:pl:html PL-Kraków: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 2012/S 243-400139 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony Praktyka ćwiczenia terenowe z geodezji 2 tygodnie po I roku studiów, tj. 10 dni x 8 godz. = 80 godz. Organizacja prac terenowych w geodezji, zasady

Bardziej szczegółowo

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT UMOWY O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO Zawarta dnia... pomiędzy: Operą Wrocławską, 50 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, NIP:...., REGON:..... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa przedmiotu zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODBUDOWĄ PRZEPUSTU W CIĄGU DP 1496K GŁADYSZÓW UŚCIE GORLICKIE Nazwy i kody: 45220000-5

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Dębe Wielkie, dn. 06.07.2015 r. Znak sprawy ZK-T.252.5.2015 ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pec.luban.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pec.luban.pl/ 1 z 7 2012-03-23 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pec.luban.pl/ Lubań: BUDOWA SIECI CIEPLNEJ Z RUR PREIZOLOWANYCH WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-12-09 13:37 Rzeszów: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyŝowania ulic Lwowskiej, Bałtyckiej i Królowej Marysieńki wraz budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo