Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE"

Transkrypt

1 BASF Polska sp. z o.o., Organizator Promocji Pełna ochrona z podwójną korzyścią, działając na podstawie 8 ust. 2 regulaminu Promocji, zmienia jej regulamin w ten sposób, iż włącza do Promocji, jako Produkt Jesienny BASF, środek ochrony roślin Butisan Star 416 SC. Niniejsza zmiana wchodzi w życie 3 dni po jej ogłoszeniu na stronie internetowej Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji Pełna ochrona z podwójną korzyścią 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 154, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 63691, posiadająca NIP: , Regon , kapitał zakładowy w wysokości złotych (dalej także Organizator Promocji ), jest dystrybutorem środków ochrony roślin Capalo 337,5 SE, Osiris 65 EC, Adexar Plus, Medax Top 350 SC, Biathlon 4D, zwanych dalej Produktami Promocyjnymi oraz Kinto Duo 080 FS, Butisan Star Max 500 SC, Butisan Star 416 SC, Caryx 240 SL i Maraton 375 SC, zwanych dalej Produktami Jesiennymi BASF. 2. BASF Polska sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, jest organizatorem promocji Pełna ochrona z podwójną korzyścią, zwanej dalej Promocją. 3. Promocja rozpoczyna się w dniu r. i będzie trwać do dnia r. włącznie. Przy czym przyznanie praw do Rabatu Promocyjnego nastąpi do dnia r. a data końcowa realizacji Rabatu Promocyjnego to r. lub data wyczerpania się zapasów Produktów Jesiennych BASF w Punkcie handlowym, który przystąpił do niniejszej akcji promocyjnej - zależnie od tego co nastąpi wcześniej. 4. Promocja odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2 UCZESTNICY PROMOCJI 1. W Promocji może wziąć udział jako Uczestnik Promocji podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzący gospodarstwo rolne (pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i prowadząca działalność rolniczą lub osoba prawna prowadząca gospodarstwo rolne lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca gospodarstwo rolne), który dokona w swoim imieniu w okresie trwania Promocji zakupu Produktów Promocyjnych w określonej poniżej ilości. 2. Uczestnictwo w Promocji nie koliduje z uczestnictwem w Konkursie "Program Jakość"; Uczestnicy Promocji i uczestnicy "Program Jakość" 1

2 mogą otrzymać nagrody za udokumentowane zakupy jednocześnie w ramach niniejszej Promocji oraz w ramach Programu Jakość. 3. Uczestnikiem Promocji nie mogą być osoby zarządzające lub właściciele Punktu handlowego (w tym podmiotu, który podpisał z Organizatorem Promocji umowę dystrybucyjną), o którym mowa 3.3. poniżej. 3 ZASADY PROMOCJI 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: a) zakup w okresie od r. do r. Produktów Promocyjnych w ilościach odpowiadających minimum 1 Pakietowi opisanemu poniżej : - Pakiet A: 10 litrów Capalo 337,5 SE ORAZ 10 litrów Adexar Plus i/lub - Pakiet B: 10 litrów Capalo 337,5 SE ORAZ 15 litrów Osiris 65 EC i/lub -Pakiet C: 30 litrów Medax Top 350SC i/lub - Pakiet D: 3 kilogramy Biathlon 4D Opisane wyżej Pakiety nie stanowią fizycznego połączenia Produktów Promocyjnych, lecz tylko ich wirtualną kombinację w ilościach obliczonych do optymalnej ochrony 40 hektarów uprawianego zboża. Zakup poszczególnych Produktów Promocyjnych wchodzących w skład Pakietów nie musi być dokonywany jednocześnie i u tego samego sprzedawcy, lecz powinien on nastąpić w całości w czasie trwania Promocji. b) Prawidłowe (kompletne i czytelne) wypełnienie Kuponu Zgłoszeniowego dostępnego u przedstawicieli regionalnych Organizatora Promocji, w prasie rolniczej, w Terminarzu Rolniczym BASF, w siedzibie Organizatora Promocji (po uprzednim telefonicznym kontakcie z Call Center na nr ) oraz na stronie internetowej Organizatora Promocji a także dystrybuowanego przez Organizatora Promocji. Wzór Kuponu Zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. c) wysłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Kuponu Zgłoszeniowego wraz z kopią faktury VAT (lub faktur VAT) potwierdzającej zakup Produktów Promocyjnych (łącznie zwane Dokumentami Zgłoszeniowymi ), na adres: BASF Polska Sp. z o.o. Call Center Al. Jerozolimskie Warszawa 2

3 Uczestnik Promocji jest zobowiązany pod rygorem wykluczenia go z Promocji zakryć (zamazać) wszystkie ceny widniejące na kopii faktury (lub faktur), w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie. Kopie dowodów zakupu powinny być niezniszczone i zawierać wyłącznie informacje niezbędne do sprawdzenia warunków uczestnictwa w Promocji tj. nazwę Produktów Promocyjnych i ilość produktu oraz datę zakupu (podane czytelnie). W przypadku wykluczenia Uczestników z powyższego powodu, Uczestnikom tym nie przysługują wobec Organizatora Promocji żadne roszczenia wynikające z faktu wykluczenia z Promocji. Dokumenty Zgłoszeniowe należy nadać listem poleconym w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej S.A. lub wybraną pocztą kurierską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej najpóźniej do dnia r. włącznie. Dowodem nadania Dokumentów Zgłoszeniowych w terminie będzie data stempla pocztowego (w przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą) lub data nadania przesyłki (w przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską). Uczestnik Promocji może również w w/w terminie przekazać Dokumenty Zgłoszeniowe (za pokwitowaniem) reprezentantowi regionalnemu Organizatora Promocji. 2. Prawidłowo wypełniony Kupon Zgłoszeniowy zawiera: a/ czytelnie wpisaną nazwę i dokładny adres Uczestnika Promocji (wraz z zaznaczeniem, czy Uczestnik Promocji jest osobą fizyczną prowadzącą działalność rolniczą czy osobą prawną prowadzącą gospodarstwo rolne, spółką osobową prowadzącą gospodarstwo rolne, inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą gospodarstwo rolne) oraz informację o powierzchni upraw gospodarstwa prowadzonego przez Uczestnika Promocji; b/ imię i nazwisko oraz datę i podpis osoby wypełniającej Kupon Zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika Promocji, jej numer telefonu kontaktowego oraz adres ; c/ ilości Produktów Promocyjnych zakupionych w okresie Promocji; d/ numery faktur potwierdzających zakup i dołączonych do Kuponu Zgłoszeniowego; e/ oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu Promocji; f/ datę i podpis Uczestnika Promocji. Dodatkowo Uczestnik Promocji może złożyć podpis wyrażający jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Powyższa zgoda jest dobrowolna i nie warunkuje uczestnictwa w Promocji. 3 Zrealizowanie Vouchera dokumentującego Rabat Promocyjny stanowiący nagrodę w Promocji, możliwe jest w punktach handlowych, prowadzonych przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz. 455), wykonujący działalność w zakresie obrotu środkami ochrony roślin na terytorium RP i którzy mają w swojej ofercie handlowej Produkty Jesienne, w tym prowadzonych przez Autoryzowanych Dystrybutorów Organizatora Promocji lub w punktach handlowych firm uczestniczących w 2014 roku w programie VICTORIA 3

4 Partner Handlowy BASF 2014, które przystąpią do niniejszej akcji promocyjnej ( Punkty handlowe ). Aktualna lista Punktów handlowych deklarujących udział w niniejszej akcji promocyjnej znajduje się w Call Center Organizatora Promocji pod telefonem , u reprezentantów regionalnych Organizatora Promocji oraz na stronie Na min. 2 dni robocze przed planowanym zrealizowaniem Vouchera Uczestnik Promocji zobowiązany jest upewnić się, czy dany Punkt handlowy, w którym Uczestnik Promocji chciałby dokonać zakupu Produktów Jesiennych BASF, będzie faktycznie honorował Voucher. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Punkt handlowy, w którym Uczestnik chciałby dokonać zakupu Produktów Jesiennych BASF i zrealizować Voucher, mimo wcześniejszego przystąpienia do niniejszej akcji promocyjnej z jakichś powodów odmówi jego realizacji. W takim przypadku Uczestnik Promocji powinien skontaktować się z Call Center Organizatora Promocji, który wskaże Uczestnikowi zlokalizowany w tej samej okolicy alternatywny Punkt handlowy, który zrealizuje Voucher udzielając Rabatu Promocyjnego. 4. Uczestnik Promocji jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wyłączenia każdego Uczestnika z udziału w Promocji w trakcie trwania Promocji, jeżeli nie spełnia on warunków uczestnictwa w Promocji, narusza jego zasady, dopuszcza się czynu niedozwolonego lub innego działania bądź zaniechania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z wyłączeniem z udziału w Promocji. 5. Niniejszy regulamin reguluje także wzajemne zobowiązania Organizatora Promocji i Punktów handlowych, które pisemnie zadeklarują chęć udziału w Promocji w związku z niniejszą akcją promocyjną na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Organizator Promocji zapewni zwrot wartości Vouchera tym Punktom handlowym. 4 Uprawnienia Uczestnika Promocji 1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki Promocji opisane w 3 niniejszego regulaminu, uzyska prawo do Rabatu Promocyjnego o wartości netto podanej poniżej, udokumentowanego imiennym Voucherem wystawionym na danego Uczestnika Promocji i możliwym do zrealizowania w okresie między datą otrzymania Vouchera a Datą Graniczną Realizacji Rabatu Promocyjnego kreśloną w 4.4 tj r. przy zakupie następujących Produktów Jesiennych BASF: Kinto Duo 080 FS, Butisan Star Max 500 SC, Butisan Star 416 SC, Caryx 240 SL i Maraton 375 SC w Punkcie handlowym, który przystąpił do niniejszej akcji promocyjnej. Wartość Rabatu Promocyjnego przysługującego Uczestnikowi Promocji zależy od ilości zakupionych przez niego Produktów Promocyjnych (vide 3.1.a) i wynosi 100 (sto) PLN netto za każdy zakupiony pełny Pakiet A lub Pakiet B lub Pakiet C lub Pakiet D. 4

5 Zakup Produktów Jesiennych BASF, przy którym realizowany będzie w/w Voucher zostanie zafakturowany Uczestnikowi Promocji przez Punkt handlowy wg cen cennikowych aktualnie w tym Punkcie handlowym obowiązujących a następnie wartość faktury zostanie pomniejszona o wartość Rabatu Promocyjnego wynikającą z Vouchera. Następnie wartość faktury netto zostanie powiększona o należny podatek VAT. W przypadku, gdy wartość netto zakupu Produktów Jesiennych BASF dokonanego w Punkcie handlowym wg obowiązujących tam cen cennikowych będzie niższa niż wartość Rabatu Promocyjnego wynikającego z Vouchera, Uczestnikowi Promocji nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o wypłatę kwoty różnicy. 2. Niezależnie od ilości kopii faktur zakupowych dołączonych do Kuponu Zgłoszeniowego każdy Uczestnik Promocji otrzyma tyle sztuk Voucherów dokumentujących prawo do Rabatu Promocyjnego 100,- PLN netto każdy, ile sztuk Pakietów A lub B lub C lub D zakupił Uczestnik Promocji w okresie trwania Promocji zgodnie z przesłanymi Organizatorowi Promocji kopiami faktur VAT. W sytuacji opisanej powyżej Uczestnik ma możliwość wyboru na Kuponie Zgłoszeniowym, czy pragnie otrzymać Vouchery o nominale 100 (sto) PLN netto każdy, czy też pragnie otrzymać 1 (jeden) Voucher na łączną wartość przyznanego Rabatu Promocyjnego w ramach niniejszej Promocji. 3. Voucher zostanie przesłany do Uczestnika Promocji listem poleconym w terminie do r. Voucher może być również przekazany Uczestnikowi Promocji za pokwitowaniem przez reprezentanta regionalnego Organizatora Promocji (w tym przypadku do r.). 4. Zakup Produktów Jesiennych BASF z Rabatem Promocyjnym wynikającym z Vouchera może być zrealizowany w Punkcie handlowym figurującym na liście dostępnej u Organizatora Promocji i tylko najpóźniej do dnia r. włącznie (Data Graniczna Realizacji Rabatu Promocyjnego). Po tym terminie Uczestnik Promocji utraci prawo realizacji jakiegokolwiek zakupu z Rabatem Promocyjnym. Uczestnik Promocji na min.2 dni robocze przed planowaną realizacją Vouchera zobowiązany jest upewnić się, czy dany Punkt handlowy bierze udział w niniejszej akcji promocyjnej i będzie honorował Voucher. 5. Vouchery nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny. 6. W przypadku, kiedy wystąpi obowiązek pobrania od Uczestników Promocji podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota Rabatu Promocyjnego zostanie ubruttowiona i nagroda w Promocji składać się będzie wówczas z łącznej wartości przyznanego Uczestnikowi Promocji Rabatu Promocyjnego oraz z wartości należnego podatku zryczałtowanego (stanowiącego 11,11% kwoty przyznanego Rabatu Promocyjnego). Uczestnicy Promocji przystępując do Promocji automatycznie wyrażają zgodę na potrącenie przez Organizatora Promocji w takim przypadku z nagrody tejże kwoty podatku zryczałtowanego celem odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego. 7. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące podatnikami podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązane są samodzielnie 5

6 dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem Rabatu Promocyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Uczestnik Promocji poprzez fakt wzięcia udziału w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie na potrzeby realizacji Promocji, danych przekazanych Organizatorowi Promocji w Kuponie Zgłoszeniowym w zakresie wskazanym w 3 jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz wyraża zgodę na udostępnienie na potrzeby realizacji Promocji Punktom handlowym jego danych osobowych umieszczonych na Voucherze. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji i przyznania Rabatu Promocyjnego. 2. Organizator Promocji oświadcza, iż przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie przez niego danych osobowych, o których mowa w ust. 1 będzie następowało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 4. Uczestnik Promocji składając odrębny podpis pod dodatkowym oświadczeniem na Kuponie Zgłoszeniowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Promocji w celach marketingowych, a w szczególności do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego dotyczącego promocji produktów i usług, będących przedmiotem działalności BASF Polska Sp. z o.o., danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika na kuponie zgłoszeniowym oraz w przyszłości oraz odrębną zgodę na przekazywanie jego danych osobowych innym podmiotom w celach wykonania akcji marketingowych BASF Polska Sp. z o.o. Wyrażenie zgód, o których mowa w tym ustępie, jest dobrowolne i nie warunkuje uczestnictwa w Promocji. 6 PROCEDURA REKLAMACYJNA 1. Reklamacje dotyczące otrzymanych Voucherów - lub faktu ich nieotrzymania - mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji oraz w terminie 3 dni od daty otrzymania danego Vouchera (ale najpóźniej do dnia r.). 2. Informacje o odmowie realizacji Vouchera przez Punkt handlowy wybrany przez Uczestnika Promocji (mimo że ten Punkt handlowy formalnie przystąpił do niniejszej akcji promocyjnej i jego dane figurują na liście dostępnej na stronie internetowej Organizatora Promocji) powinny być przekazane do Call Center Organizatora Promocji niezwłocznie po fakcie takiej odmowy, a najpóźniej do dnia r. W takim przypadku Call Center Organizatora Promocji wskaże Uczestnikowi Promocji zlokalizowany w tej samej okolicy alternatywny Punkt handlowy, który zrealizuje Voucher do dnia r., udzielając mu Rabatu Promocyjnego. 6

7 3. Reklamacje rozpatruje Organizator Promocji. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Decyzja w sprawie wniesionej przez Uczestnika Promocji reklamacji zostaje wydana przez Organizatora Promocji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania i w tym terminie wysłana do Uczestnika Promocji. 7 PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 1. Za wyjątkiem ograniczeń wynikających z niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów prawa wszelkie ewentualne roszczenia z tytułu Promocji przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej oraz, na życzenie, wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora Promocji. 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, jedynie na korzyść Uczestników i z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany zostaną ogłoszone w terminie 3 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej 3. Wysłanie Kuponu Zgłoszeniowego oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu Promocji. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego nierozerwalną część. 6. Do niniejszego regulaminu załączono: a) wzór Kuponu Zgłoszeniowego b) wzór Vouchera; c) mapka ze wskazaniem reprezentantów regionalnych Organizatora Promocji. d) lista Punktów handlowych aktualna na dzień r., na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej Organizatora - oraz przez Call Center Organizatora pod nr telefonu (022) Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu. 7

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo