Regulamin Promocji Ochrona z podwójną korzyścią (dalej Regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji Ochrona z podwójną korzyścią (dalej Regulamin )"

Transkrypt

1 Regulamin Promocji Ochrona z podwójną korzyścią (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 154, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 63691, posiadająca NIP: , Regon , kapitał zakładowy w wysokości złotych (dalej także Organizator Promocji ), jest dystrybutorem środków ochrony roślin: Pictor 400 S.C. ( Pictor ), Capalo 337,5 SE ( Capalo ), Medax Top 350 S.C. ( Medax Top ), oraz Cabrio Duo 112 EC ( Cabrio Duo ), zwanych dalej łącznie Produktami Promocyjnymi oraz Produktów Objętych Rabatem wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. BASF Polska sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, jest organizatorem promocji Ochrona z podwójną korzyścią, zwanej dalej Promocją, polegającej na przyznawaniu Uczestnikom Promocji za zakup Produktów Promocyjnych, we wskazanych w Regulaminie ilościach, Rabatów Promocyjnych (w postaci Voucherów) na produkty środki ochrony roślin wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu ( Produkty Objęte Rabatem ) (pod warunkiem ich dostępności w sieci handlowej w czasie, którego dotyczy niniejsza promocja tj. do Daty Granicznej Realizacji Rabatu Promocyjnego lub do wyczerpania zapasów Produktów Objętych Rabatem, zależnie od tego co nastąpi wcześniej). 3. Promocja rozpoczyna się w dniu r. i będzie trwać do dnia r. włącznie. 2 UCZESTNICY PROMOCJI 1. W Promocji może wziąć udział jako Uczestnik Promocji ( zwany dalej także Uczestnikiem ) podmiot prowadzący gospodarstwo rolne (pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i prowadząca działalność rolniczą lub osoba prawna prowadząca gospodarstwo rolne lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca gospodarstwo rolne), który dokona w swoim imieniu w okresie trwania Promocji zakupu Produktów Promocyjnych, bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w określonej poniżej ilości. Promocja nie jest przeznaczona dla konsumentów, tj. podmiotów, które dokonują zakupów Produktów Promocyjnych na swoje własne potrzeby lub potrzeby swojej rodziny, niezwiązane z działalnością gospodarczą ani zawodową. 2. Uczestnictwo w Promocji nie koliduje z uczestnictwem w Programie "BeneFito". Uczestnicy Promocji i uczestnicy "BeneFito" mogą otrzymać nagrody za te same udokumentowane zakupy jednocześnie w ramach niniejszej Promocji oraz w ramach Programu BeneFito. 3. Uczestnikami Promocji nie mogą być osoby zarządzające ani właściciele Punktu handlowego (w tym podmiotu, który podpisał z Organizatorem Promocji umowę dystrybucyjną), o którym mowa 3 pkt 3 poniżej. 1

2 3 ZASADY PROMOCJI 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łącznie: a) zakup jednego lub kilku Produktów Promocyjnych w ilości co najmniej: - 5 (słownie: pięć) litrów Pictor, lub - 15 (słownie: piętnaście) litrów Capalo, lub - 20 (słownie: dwadzieścia) litrów Medax Top, lub - 50 (słownie: pięćdziesiąt) litrów Cabrio Duo w odpowiednim Okresie Zakupu Promocyjnego, który zdefiniowany jest dla każdego z w/w Produktów Promocyjnego jak następuje: - dla Produktu Promocyjnego Pictor, Capalo oraz Medax Top : Okres Zakupu Promocyjnego trwa od r. do r - dla Produktu Promocyjnego Cabrio Duo : Okres Zakupu Promocyjnego trwa od r. do r b) dobrowolne przystąpienie do Promocji przez zarejestrowanie dokonanego zakupu na stronie internetowej najpóźniej do dnia r., co wymaga prawidłowego i kompletnego wypełnienia dostępnego na tejże stronie Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego : - czytelnie wpisaną nazwę i dokładny adres Uczestnika Promocji oraz informację o powierzchni upraw gospodarstwa prowadzonego przez Uczestnika Promocji; - datę oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej Formularz Zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika Promocji, jej numer telefonu kontaktowego oraz adres ; - ilości Produktów Promocyjnych zakupionych w okresie Promocji; - numery i daty faktur potwierdzających zakup oraz nazwę i adres punktu handlowego, w którym został on dokonany; - oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i o akceptacji niniejszego Regulaminu Promocji oraz o przystąpieniu do Promocji na jego warunkach. Dodatkowo Uczestnik Promocji może poprzez zaznaczenie dodatkowego pola wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Powyższa zgoda jest dobrowolna i nie warunkuje uczestnictwa w Promocji. c) Uczestnik zobowiązany jest również do udostępnienia Organizatorowi Promocji kopii faktury VAT (w której zakryte zostaną wszelkie ceny, zgodnie z 3 pkt 2) potwierdzającej dokonanie zakupu zgodnego z zasadami Promocji - co może nastąpić w dwojaki sposób : 2

3 - dołączenie jej w formie elektronicznej (np. skanu lub zdjęcia wykonanego telefonem komórkowym w formacie jpg) do Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego na stronie internetowej zgodnie z pkt b powyżej, lub - przesłanie jej w formie papierowej na następujący adres wskazany przez Organizatora Promocji najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty przystąpienia do Promocji na stronie internetowej : Agencja reklamowa Oskar Wegner Sp. z o.o., Plac Rodła 9, Szczecin z dopiskiem Ochrona z podwójną korzyścią listem poleconym priorytetowym lub pocztą kurierską. Dowodem nadania kopii faktur(y) będzie wówczas data stempla pocztowego na potwierdzeniu nadania przesyłki poleconej lub przesyłki kurierskiej. 2. Uczestnik Promocji jest zobowiązany pod rygorem wykluczenia go z Promocji zakryć (zamazać) wszystkie ceny widniejące na kopii faktury (lub faktur) o której mowa w pkt 1 lit. c powyżej, w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie. Kopie dowodów zakupu powinny być niezniszczone i zawierać wyłącznie informacje niezbędne do sprawdzenia czy Uczestnik spełnił warunki uczestnictwa w Promocji tj. nazwę i ilość nabytych Produktów Promocyjnych oraz datę zakupu (podane czytelnie). W przypadku wykluczenia Uczestników z powodu niedostarczenia w terminie kopii faktury dokumentującej zakup lub jej niezgodności z wymogami opisanymi powyżej, Uczestnikom tym nie przysługują wobec Organizatora Promocji żadne roszczenia wynikające z faktu wykluczenia z Promocji. 3. Zrealizowanie Vouchera dokumentującego Rabat Promocyjny stanowiący nagrodę w Promocji, możliwe jest w punktach handlowych mających w swojej ofercie handlowej Produkty Objęte Rabatem, które przystąpią do niniejszej akcji promocyjnej ( Punkty handlowe ). Aktualna lista Punktów handlowych deklarujących udział w niniejszej Promocji znajduje się w Call Center Organizatora Promocji pod telefonem , a także u reprezentantów regionalnych Organizatora Promocji oraz na stronie 4. Przed planowanym zrealizowaniem Vouchera Uczestnik Promocji zobowiązany jest upewnić się, czy dany Punkt handlowy, w którym Uczestnik Promocji chciałby dokonać zakupu Produktów Objętych Rabatem, będzie faktycznie honorował Voucher. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Punkt handlowy, w którym Uczestnik chciałby dokonać zakupu Produktów Objętych Rabatem i zrealizować Voucher, mimo wcześniejszego przystąpienia do niniejszej akcji promocyjnej z jakichś powodów odmówi jego realizacji. W takim przypadku Uczestnik Promocji powinien skontaktować się z Call Center Organizatora Promocji, który wskaże Uczestnikowi zlokalizowane we wskazanej przez Uczestnika okolicy alternatywne Punkty handlowe, które zrealizują Voucher udzielając Rabatu Promocyjnego. 5. Uczestnik Promocji jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z udziału w Promocji w trakcie jej trwania, jeżeli nie spełnia on warunków uczestnictwa w Promocji, narusza jej zasady, dopuszcza się czynu niedozwolonego lub innego działania bądź zaniechania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wobec Organizatora 3

4 Promocji lub związanego z uczestnictwem w Promocji. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z wyłączeniem z udziału w Promocji z przyczyn wskazanych powyżej. 6. Załączniki do niniejszego Regulaminu regulują wzajemne zobowiązania Organizatora Promocji i Punktów handlowych, które pisemnie zadeklarują chęć udziału w Promocji w związku z niniejszą akcją promocyjną na zasadach określonych w Załącznikach do Regulaminu, które stanowią jego integralną część. 4 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA PROMOCJI 1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki Promocji opisane w 3 Regulaminu, uzyska : a) - za zakup każdej pełnej wielokrotności 15 litrów Capalo, lub - za zakup każdej pełnej wielokrotności 20 litrów Medax Top, lub - za zakup każdej pełnej wielokrotności 50 litrów Cabrio Duo prawo do Rabatu Promocyjnego o wartości 162 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa i 00/100 ) złote brutto - udokumentowanego jednym imiennym Voucherem wystawionym na Uczestnika Promocji - możliwego do realizacji przy dokonywanym w przyszłości zakupie wybranego Produktu Objętego Rabatem z listy zawartej w Załączniku nr 1 pkt 2 ( lub przy zakupie kilku wybranych Produktów Objętych Rabatem). b) - za zakup każdej pełnej wielokrotności 5 litrów Pictor, prawo do Rabatu Promocyjnego o wartości 324 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery i 00/100 ) złote brutto - udokumentowanego dwoma imiennymi Voucherami (każdy o wartości 162 złote brutto) wystawionym na Uczestnika Promocji - możliwego do realizacji przy dokonywanym w przyszłości zakupie wybranego Produktu Objętego Rabatem z listy zawartej w Załączniku nr 1 pkt 2 ( lub przy zakupie kilku wybranych Produktów Objętych Rabatem). Rabat Promocyjny przysługujący Uczestnikowi na podstawie uzyskanego Vouchera nie jest podzielny - jeden Voucher może zostać wykorzystany tylko w ramach jednej transakcji zakupu Produktów Objętych Rabatem. Rabat Promocyjny wynikający z jednego Vouchera o nominale 162 złote brutto zrealizować można tylko w ramach transakcji zakupu obejmującej co najmniej minimalną ilość danego Produktu Objętego Rabatem wskazaną w Załączniku Nr 1 pkt 2 ( Minimalna Ilość Rabatowana ) ; w przypadku, gdy Uczestnik Promocji zamierza w ramach danej transakcji zakupu Produktów Objętych Rabatem zrealizować jednocześnie kilka posiadanych Voucherów, do uzyskania wynikającej z nich sumy Rabatów Promocyjnych wymagane jest nabycie odpowiedniej wielokrotności Minimalnej Ilości Rabatowanej wybranych Produktów Objętych Rabatem z wyjątkiem sytuacji, że przy zakupie 1 zestawu Butisan+Iguana Pack Uczestnik ma możliwość jednoczesnego zrealizowania 2 Voucherów o wartości 162 złote brutto każdy ( o ile je posiada) i uzyskania Rabatu Promocyjnego na sumę ich wartości. 4

5 Zakup Produktów Objętych Rabatem, przy którym realizowany będzie ww. Voucher zostanie zafakturowany Uczestnikowi Promocji przez Punkt handlowy wg cen cennikowych obowiązujących w tym Punkcie handlowym, przy czym kwota do zapłaty zostanie odpowiednio pomniejszona na fakturze o wartość Rabatu Promocyjnego wynikającą z Vouchera. Zakup Produktów Promocyjnych i Produktów Objętych Rabatem na zasadach wskazanych powyżej nie musi być dokonywany jednocześnie i u tego samego sprzedawcy (nie musi być dokonywany w tym samym punkcie handlowym), lecz powinien on nastąpić w całości w terminach wskazanych w 3 pkt 1 lit. a oraz poniżej w 4 pkt Niezależnie od ilości kopii faktur zakupowych dołączonych do Kuponu Zgłoszeniowego każdy Uczestnik Promocji otrzyma tyle sztuk Voucherów dokumentujących prawo do wskazanego w pkt 1 (lit a i b) Rabatu Promocyjnego, ile razy spełnił warunki wskazane w pkt 1 (lit a i b) powyżej zgodnie z doręczonymi Organizatorowi Promocji kopiami faktur potwierdzającymi zarejestrowany zakup Produktów Promocyjnych. 3. Voucher uprawniający do skorzystania z przyznanego Rabatu Promocyjnego zostanie przesłany Uczestnikowi Promocji przez Organizatora Promocji listem poleconym w ciągu 14 dni kalendarzowych od zarejestrowania przez Uczestnika Promocji zakupu na stronie internetowej zgodnie z 3 pkt 1 lit. b, pod warunkiem dokonania przez Organizatora Promocji pozytywnej weryfikacji zgłoszenia oraz kopii faktur potwierdzających zarejestrowany zakup i otrzymanych przez Organizatora Promocji w terminie i trybie zgodnym z 3 pkt 1 lit. c. 4. Zakup Produktów Objętych Rabatem z Rabatem Promocyjnym wynikającym z Vouchera może być zrealizowany w Punkcie handlowym figurującym na aktualnej liście Punktów handlowych uczestniczących w Promocji poczynając od r. ale najpóźniej do dnia r., przy czym data r. stanowi odpowiednio Datę Graniczną Realizacji Rabatu Promocyjnego na Produkty Objęte Rabatem. Po tym terminie Uczestnik Promocji utraci prawo do zakupienia danego Produktu objętego Rabatem z jakimkolwiek Rabatem Promocyjnym. Uczestnik Promocji przed planowaną realizacją Vouchera zobowiązany jest upewnić się, czy dany Punkt handlowy bierze udział w niniejszej akcji promocyjnej i będzie honorował Voucher. 5. Vouchery nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Uczestnik Promocji przystępując do udziału w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie na potrzeby realizacji Promocji, danych przekazanych Organizatorowi Promocji w Formularzu Zgłoszeniowym w zakresie wskazanym w 3 jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz z późn.zm.) oraz wyraża zgodę na udostępnienie w celach realizacji Promocji Punktom handlowym jego danych osobowych umieszczonych na Voucherze. Podanie danych osobowych przez 5

6 Uczestnika Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji i przyznania Rabatu Promocyjnego. 2. Organizator Promocji oświadcza, iż przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie przez niego danych osobowych, o których mowa w ust. 1 będzie następowało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 4. Uczestnik Promocji składając na stronie internetowej dodatkowe oświadczenie na Formularzu Zgłoszeniowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Promocji w celach marketingowych, a w szczególności do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego dotyczącego promocji produktów i usług, będących przedmiotem działalności BASF Polska Sp. z o.o., danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika na kuponie zgłoszeniowym. Niniejsza zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Promocji w przyszłości, w zakresie wskazanego powyżej celu przetwarzania. Wyrażenie zgody, o której mowa w tym ustępie, jest dobrowolne i nie warunkuje uczestnictwa w Promocji. 6 PROCEDURA REKLAMACYJNA 1. Reklamacje dotyczące otrzymanych Voucherów - lub faktu ich nieotrzymania - mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji oraz w terminie 3 dni od daty otrzymania danego Vouchera (ale najpóźniej do dnia r.). Reklamacje inne niż wskazane z zdaniu poprzedzającym dotyczące czynności dokonywanych przez Organizatora w związku z Promocją mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji, w terminie 3 dni od powzięcia przez Uczestnika Promocji informacji o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji. 2. Informacje o odmowie realizacji Vouchera przez Punkt handlowy wybrany przez Uczestnika Promocji (mimo że ten Punkt handlowy formalnie przystąpił do Promocji i jego dane figurują na liście dostępnej na stronie internetowej Organizatora Promocji) powinny być przekazane do Call Center Organizatora Promocji niezwłocznie po fakcie takiej odmowy, a najpóźniej na 3 dni poprzedzające dzień odpowiedniej Daty Granicznej Realizacji Rabatu. W takim przypadku Call Center Organizatora Promocji wskaże Uczestnikowi Promocji zlokalizowany we wskazanej przez Uczestnika okolicy alternatywne Punkty handlowe, które zrealizują Voucher do dnia Daty Granicznej Realizacji Rabatu, udzielając mu Rabatu Promocyjnego. 3. Reklamacje rozpatruje Organizator Promocji. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Decyzja w sprawie wniesionej przez Uczestnika Promocji reklamacji zostaje wydana przez Organizatora Promocji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania i w tym terminie wysłana do Uczestnika Promocji. 6

7 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej oraz, na życzenie, wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora Promocji. 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, jedynie na korzyść Uczestników i z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany zostaną ogłoszone w terminie 3 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej 3. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora Promocji oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu Promocji. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego nierozerwalną część. 6. Do niniejszego Regulaminu załączono: Załącznik nr 1 zawierający wykaz Produktów Objętych Rabatem oraz ich Minimalnych Ilości Rabatowanych uprawniających do uzyskania Rabatu Promocyjnego na podstawie Vouchera na kwotę 162 zł brutto. Załącznikami do Regulaminu są również: a) wzór Formularza Zgłoszeniowego na stronie b) wzór Vouchera, c) mapka ze wskazaniem reprezentantów regionalnych Organizatora Promocji, d) wzór Zasad Współpracy pomiędzy BASF Polska sp. z o.o. i autoryzowanym Dystrybutorem BASF przy realizacji Promocji Ochrona z podwójną korzyścią, e) wzór Deklaracji przystąpienia uczestnika programu Victoria Partner Handlowy BASF 2016 do realizacji Promocji Ochrona z podwójną korzyścią, f) wzór Deklaracji przystąpienia punktu handlowego do realizacji Promocji Ochrona z podwójną korzyścią. 7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 7

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI Ochrona z podwójną korzyścią 1. Wartość BRUTTO Voucherów, przysługujących za zakup Produktów Promocyjnych w Okresie Zakupu Promocyjnego : a) Za każdą zakupioną pełną wielokrotność Produktu Promocyjnego : 1 (jeden) Voucher na Rabat Promocyjny, o wartości: 15 L Capalo 337,5 SE 162 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa i 00/100 złote) brutto 20 L Medax Top 350 SC 162 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa i 00/100 złote) brutto 50 L Cabrio Duo 112EC 162 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa i 00/100 złote) brutto b) Za każdą zakupioną pełną wielokrotność Produktu Promocyjnego : 2 (dwa) Vouchery na Rabat Promocyjny, o wartości: 5 L Pictor 400 SC 162 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa i 00/100 złote) brutto każdy 2. Tabela Produktów Objętych Rabatem, przy zakupie których możliwa jest realizacja Rabatu Promocyjnego na podstawie Vouchera, Minimalne Ilości Rabatowane oraz Daty Graniczne Realizacji Rabatu Promocyjnego : Produkt Objęty Rabatem Minimalna Ilość Rabatowana przy realizacji 1 Vouchera Data Graniczna Realizacji Rabatu Promocyjnego Osiris 65 EC 20 litrów r. Cabrio Duo 112 EC 20 litrów r. Butisan Star Max 500 SE 10 litrów r. Caryx 240 SL 10 litrów r. Adexar Plus 10 litrów r. Zestaw Butisan+Iguana Pack ( 3x5L 1 zestaw * r Butisan Star Max 500 SE+2x1L Iguana) Zestaw Cleravis + Dash (10 L Cleravis 1 zestaw r. 492,5 S.C. + 5 L Dash HC) * Uwaga: przy zakupie 1 zestawu Butisan+Iguana Pack Uczestnik uprawniony jest wyjątkowo do realizacji Rabatu Promocyjnego wynikającego z 2 Voucherów o wartości 162 zł brutto każdy ( o ile je posiada). 8

Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE

Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska sp. z o.o., Organizator Promocji Pełna ochrona z podwójną korzyścią, działając na podstawie 8 ust. 2 regulaminu Promocji, zmienia jej regulamin w ten sposób, iż włącza do Promocji, jako Produkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Profesjonalna ochrona z podwójną korzyścią

Regulamin Promocji Profesjonalna ochrona z podwójną korzyścią Regulamin Promocji Profesjonalna ochrona z podwójną korzyścią 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w drugiej edycji Konkursu prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUP EOS 5D MARK III ODBIERZ VOUCHER

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUP EOS 5D MARK III ODBIERZ VOUCHER REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUP EOS 5D MARK III ODBIERZ VOUCHER (zwany dalej Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej KUP EOS 5D MARK III ODBIERZ VOUCHER

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer

REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer Definicje pojęć: Akcja: sprzedaż premiowa wybranych modeli odkurzaczy marki Zelmer, wskazanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Promocja bogata w korzyści na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer ( Regulamin )

REGULAMIN akcji promocyjnej Promocja bogata w korzyści na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer ( Regulamin ) REGULAMIN akcji promocyjnej Promocja bogata w korzyści na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem niniejszej akcji (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nikon Cashback. 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin promocji Nikon Cashback. 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin promocji Nikon Cashback 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Nikon cashback (dalej Promocja ) jest Nikon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-232 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Sztuka sprzątania. Teraz bez VAT-u na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu 23% ceny netto po zakupie wybranych modeli żelazek, stacji pary i odkurzaczy Bosch I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji z OBO zawsze wygrywasz!

Regulamin promocji z OBO zawsze wygrywasz! Regulamin promocji z OBO zawsze wygrywasz! I. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem Promocji z OBO zawsze wygrywasz! zwanej również dalej Promocją, jest: OBO Bettermann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej pod nazwą MAMY DZIECI (dalej zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Rozumiem w co inwestuję. zwanego dalej Konkursem jest Marcin Iwuć prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Przybliż się do mieszkania, działając na zlecenie MONDAY DEVELOPMENT S.A. z siedzibą: Poznań,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI ZAŁĄCZNIK C Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI 1 1. Organizatorem Promocji Gwarancja Satysfakcji jest spółka Agdom-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106c

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. i dedykowana jest dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kasa za szkolnego Asa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 czerwca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem Kasa

REGULAMIN AKCJI Kasa za szkolnego Asa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 czerwca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem Kasa REGULAMIN AKCJI Kasa za szkolnego Asa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 czerwca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem Kasa za szkolnego Asa (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI KASA Z WIESZAKA 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

REGULAMIN AKCJI KASA Z WIESZAKA 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU REGULAMIN AKCJI KASA Z WIESZAKA 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji Kasa z wieszaka w Parku Handlowym Arena w Gliwicach przy Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22.

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22. Regulamin Klubu MODO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu MODO. 2. Organizatorem Klubu jest Devin Investments Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. Definicje:

I. Postanowienia ogólne. 1. Definicje: REGULAMIN akcji promocyjnej Promocja z gwiazdką w postaci zwrotu 20% ceny zakupu brutto produktów marki Zelmer z kategorii blendery ręczne, miksery, food processory, blendery stojące, parowary, sokowirówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge. 1 Definicje

Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge. 1 Definicje Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge 1 Definicje 1) Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca zakupu Produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,, URODZINY MEDIAEXPERT (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros "

Regulamin promocji pod nazwą  Tanie prasowanie z Selgros Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros " 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Tanie prasowanie z Selgros" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Maraton na raty

Regulamin konkursu Maraton na raty Regulamin konkursu Maraton na raty 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest REGIS Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Odbierz Prezent

Regulamin promocji. Odbierz Prezent Regulamin promocji Odbierz Prezent 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, posiadających dowolny model aparatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Klientów pod nazwą Kup beton, wygraj marzenia

Regulamin Konkursu dla Klientów pod nazwą Kup beton, wygraj marzenia Regulamin Konkursu dla Klientów pod nazwą Kup beton, wygraj marzenia 1. [Organizator Konkursu] 1. Organizatorem konkursu Kup beton, wygraj marzenia (zwanego dalej Konkursem ) jest Przedsiębiorstwo Przemysłu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego pod nazwą Klub Klienta OCHNIK. 1 Definicje Poniższe pojęcia występujące w Regulaminie Programu Lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej produktów marki Tefal oraz marki Moulinex ( Promocja )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin

REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin REGULAMIN PROMOCJI Najlepsza para do pielęgnacji tkanin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Najlepsza para do pielęgnacji tkanin, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz zwanej dalej Promocją, organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Prosta droga do elegancji"

Regulamin promocji Prosta droga do elegancji Regulamin promocji "Prosta droga do elegancji" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego "Prosta droga do elegancji" ("Promocja" lub Program Promocyjny") jest Philips Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo