Regulamin Promocji Ochrona z podwójną korzyścią (dalej Regulamin )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji Ochrona z podwójną korzyścią (dalej Regulamin )"

Transkrypt

1 Regulamin Promocji Ochrona z podwójną korzyścią (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 154, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 63691, posiadająca NIP: , Regon , kapitał zakładowy w wysokości złotych (dalej także Organizator Promocji ), jest dystrybutorem środków ochrony roślin: Pictor 400 S.C. ( Pictor ), Capalo 337,5 SE ( Capalo ), Medax Top 350 S.C. ( Medax Top ), oraz Cabrio Duo 112 EC ( Cabrio Duo ), zwanych dalej łącznie Produktami Promocyjnymi oraz Produktów Objętych Rabatem wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. BASF Polska sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, jest organizatorem promocji Ochrona z podwójną korzyścią, zwanej dalej Promocją, polegającej na przyznawaniu Uczestnikom Promocji za zakup Produktów Promocyjnych, we wskazanych w Regulaminie ilościach, Rabatów Promocyjnych (w postaci Voucherów) na produkty środki ochrony roślin wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu ( Produkty Objęte Rabatem ) (pod warunkiem ich dostępności w sieci handlowej w czasie, którego dotyczy niniejsza promocja tj. do Daty Granicznej Realizacji Rabatu Promocyjnego lub do wyczerpania zapasów Produktów Objętych Rabatem, zależnie od tego co nastąpi wcześniej). 3. Promocja rozpoczyna się w dniu r. i będzie trwać do dnia r. włącznie. 2 UCZESTNICY PROMOCJI 1. W Promocji może wziąć udział jako Uczestnik Promocji ( zwany dalej także Uczestnikiem ) podmiot prowadzący gospodarstwo rolne (pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i prowadząca działalność rolniczą lub osoba prawna prowadząca gospodarstwo rolne lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca gospodarstwo rolne), który dokona w swoim imieniu w okresie trwania Promocji zakupu Produktów Promocyjnych, bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w określonej poniżej ilości. Promocja nie jest przeznaczona dla konsumentów, tj. podmiotów, które dokonują zakupów Produktów Promocyjnych na swoje własne potrzeby lub potrzeby swojej rodziny, niezwiązane z działalnością gospodarczą ani zawodową. 2. Uczestnictwo w Promocji nie koliduje z uczestnictwem w Programie "BeneFito". Uczestnicy Promocji i uczestnicy "BeneFito" mogą otrzymać nagrody za te same udokumentowane zakupy jednocześnie w ramach niniejszej Promocji oraz w ramach Programu BeneFito. 3. Uczestnikami Promocji nie mogą być osoby zarządzające ani właściciele Punktu handlowego (w tym podmiotu, który podpisał z Organizatorem Promocji umowę dystrybucyjną), o którym mowa 3 pkt 3 poniżej. 1

2 3 ZASADY PROMOCJI 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łącznie: a) zakup jednego lub kilku Produktów Promocyjnych w ilości co najmniej: - 5 (słownie: pięć) litrów Pictor, lub - 15 (słownie: piętnaście) litrów Capalo, lub - 20 (słownie: dwadzieścia) litrów Medax Top, lub - 50 (słownie: pięćdziesiąt) litrów Cabrio Duo w odpowiednim Okresie Zakupu Promocyjnego, który zdefiniowany jest dla każdego z w/w Produktów Promocyjnego jak następuje: - dla Produktu Promocyjnego Pictor, Capalo oraz Medax Top : Okres Zakupu Promocyjnego trwa od r. do r - dla Produktu Promocyjnego Cabrio Duo : Okres Zakupu Promocyjnego trwa od r. do r b) dobrowolne przystąpienie do Promocji przez zarejestrowanie dokonanego zakupu na stronie internetowej najpóźniej do dnia r., co wymaga prawidłowego i kompletnego wypełnienia dostępnego na tejże stronie Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego : - czytelnie wpisaną nazwę i dokładny adres Uczestnika Promocji oraz informację o powierzchni upraw gospodarstwa prowadzonego przez Uczestnika Promocji; - datę oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej Formularz Zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika Promocji, jej numer telefonu kontaktowego oraz adres ; - ilości Produktów Promocyjnych zakupionych w okresie Promocji; - numery i daty faktur potwierdzających zakup oraz nazwę i adres punktu handlowego, w którym został on dokonany; - oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i o akceptacji niniejszego Regulaminu Promocji oraz o przystąpieniu do Promocji na jego warunkach. Dodatkowo Uczestnik Promocji może poprzez zaznaczenie dodatkowego pola wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Powyższa zgoda jest dobrowolna i nie warunkuje uczestnictwa w Promocji. c) Uczestnik zobowiązany jest również do udostępnienia Organizatorowi Promocji kopii faktury VAT (w której zakryte zostaną wszelkie ceny, zgodnie z 3 pkt 2) potwierdzającej dokonanie zakupu zgodnego z zasadami Promocji - co może nastąpić w dwojaki sposób : 2

3 - dołączenie jej w formie elektronicznej (np. skanu lub zdjęcia wykonanego telefonem komórkowym w formacie jpg) do Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego na stronie internetowej zgodnie z pkt b powyżej, lub - przesłanie jej w formie papierowej na następujący adres wskazany przez Organizatora Promocji najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty przystąpienia do Promocji na stronie internetowej : Agencja reklamowa Oskar Wegner Sp. z o.o., Plac Rodła 9, Szczecin z dopiskiem Ochrona z podwójną korzyścią listem poleconym priorytetowym lub pocztą kurierską. Dowodem nadania kopii faktur(y) będzie wówczas data stempla pocztowego na potwierdzeniu nadania przesyłki poleconej lub przesyłki kurierskiej. 2. Uczestnik Promocji jest zobowiązany pod rygorem wykluczenia go z Promocji zakryć (zamazać) wszystkie ceny widniejące na kopii faktury (lub faktur) o której mowa w pkt 1 lit. c powyżej, w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie. Kopie dowodów zakupu powinny być niezniszczone i zawierać wyłącznie informacje niezbędne do sprawdzenia czy Uczestnik spełnił warunki uczestnictwa w Promocji tj. nazwę i ilość nabytych Produktów Promocyjnych oraz datę zakupu (podane czytelnie). W przypadku wykluczenia Uczestników z powodu niedostarczenia w terminie kopii faktury dokumentującej zakup lub jej niezgodności z wymogami opisanymi powyżej, Uczestnikom tym nie przysługują wobec Organizatora Promocji żadne roszczenia wynikające z faktu wykluczenia z Promocji. 3. Zrealizowanie Vouchera dokumentującego Rabat Promocyjny stanowiący nagrodę w Promocji, możliwe jest w punktach handlowych mających w swojej ofercie handlowej Produkty Objęte Rabatem, które przystąpią do niniejszej akcji promocyjnej ( Punkty handlowe ). Aktualna lista Punktów handlowych deklarujących udział w niniejszej Promocji znajduje się w Call Center Organizatora Promocji pod telefonem , a także u reprezentantów regionalnych Organizatora Promocji oraz na stronie 4. Przed planowanym zrealizowaniem Vouchera Uczestnik Promocji zobowiązany jest upewnić się, czy dany Punkt handlowy, w którym Uczestnik Promocji chciałby dokonać zakupu Produktów Objętych Rabatem, będzie faktycznie honorował Voucher. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Punkt handlowy, w którym Uczestnik chciałby dokonać zakupu Produktów Objętych Rabatem i zrealizować Voucher, mimo wcześniejszego przystąpienia do niniejszej akcji promocyjnej z jakichś powodów odmówi jego realizacji. W takim przypadku Uczestnik Promocji powinien skontaktować się z Call Center Organizatora Promocji, który wskaże Uczestnikowi zlokalizowane we wskazanej przez Uczestnika okolicy alternatywne Punkty handlowe, które zrealizują Voucher udzielając Rabatu Promocyjnego. 5. Uczestnik Promocji jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z udziału w Promocji w trakcie jej trwania, jeżeli nie spełnia on warunków uczestnictwa w Promocji, narusza jej zasady, dopuszcza się czynu niedozwolonego lub innego działania bądź zaniechania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wobec Organizatora 3

4 Promocji lub związanego z uczestnictwem w Promocji. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z wyłączeniem z udziału w Promocji z przyczyn wskazanych powyżej. 6. Załączniki do niniejszego Regulaminu regulują wzajemne zobowiązania Organizatora Promocji i Punktów handlowych, które pisemnie zadeklarują chęć udziału w Promocji w związku z niniejszą akcją promocyjną na zasadach określonych w Załącznikach do Regulaminu, które stanowią jego integralną część. 4 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA PROMOCJI 1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki Promocji opisane w 3 Regulaminu, uzyska : a) - za zakup każdej pełnej wielokrotności 15 litrów Capalo, lub - za zakup każdej pełnej wielokrotności 20 litrów Medax Top, lub - za zakup każdej pełnej wielokrotności 50 litrów Cabrio Duo prawo do Rabatu Promocyjnego o wartości 162 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa i 00/100 ) złote brutto - udokumentowanego jednym imiennym Voucherem wystawionym na Uczestnika Promocji - możliwego do realizacji przy dokonywanym w przyszłości zakupie wybranego Produktu Objętego Rabatem z listy zawartej w Załączniku nr 1 pkt 2 ( lub przy zakupie kilku wybranych Produktów Objętych Rabatem). b) - za zakup każdej pełnej wielokrotności 5 litrów Pictor, prawo do Rabatu Promocyjnego o wartości 324 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery i 00/100 ) złote brutto - udokumentowanego dwoma imiennymi Voucherami (każdy o wartości 162 złote brutto) wystawionym na Uczestnika Promocji - możliwego do realizacji przy dokonywanym w przyszłości zakupie wybranego Produktu Objętego Rabatem z listy zawartej w Załączniku nr 1 pkt 2 ( lub przy zakupie kilku wybranych Produktów Objętych Rabatem). Rabat Promocyjny przysługujący Uczestnikowi na podstawie uzyskanego Vouchera nie jest podzielny - jeden Voucher może zostać wykorzystany tylko w ramach jednej transakcji zakupu Produktów Objętych Rabatem. Rabat Promocyjny wynikający z jednego Vouchera o nominale 162 złote brutto zrealizować można tylko w ramach transakcji zakupu obejmującej co najmniej minimalną ilość danego Produktu Objętego Rabatem wskazaną w Załączniku Nr 1 pkt 2 ( Minimalna Ilość Rabatowana ) ; w przypadku, gdy Uczestnik Promocji zamierza w ramach danej transakcji zakupu Produktów Objętych Rabatem zrealizować jednocześnie kilka posiadanych Voucherów, do uzyskania wynikającej z nich sumy Rabatów Promocyjnych wymagane jest nabycie odpowiedniej wielokrotności Minimalnej Ilości Rabatowanej wybranych Produktów Objętych Rabatem z wyjątkiem sytuacji, że przy zakupie 1 zestawu Butisan+Iguana Pack Uczestnik ma możliwość jednoczesnego zrealizowania 2 Voucherów o wartości 162 złote brutto każdy ( o ile je posiada) i uzyskania Rabatu Promocyjnego na sumę ich wartości. 4

5 Zakup Produktów Objętych Rabatem, przy którym realizowany będzie ww. Voucher zostanie zafakturowany Uczestnikowi Promocji przez Punkt handlowy wg cen cennikowych obowiązujących w tym Punkcie handlowym, przy czym kwota do zapłaty zostanie odpowiednio pomniejszona na fakturze o wartość Rabatu Promocyjnego wynikającą z Vouchera. Zakup Produktów Promocyjnych i Produktów Objętych Rabatem na zasadach wskazanych powyżej nie musi być dokonywany jednocześnie i u tego samego sprzedawcy (nie musi być dokonywany w tym samym punkcie handlowym), lecz powinien on nastąpić w całości w terminach wskazanych w 3 pkt 1 lit. a oraz poniżej w 4 pkt Niezależnie od ilości kopii faktur zakupowych dołączonych do Kuponu Zgłoszeniowego każdy Uczestnik Promocji otrzyma tyle sztuk Voucherów dokumentujących prawo do wskazanego w pkt 1 (lit a i b) Rabatu Promocyjnego, ile razy spełnił warunki wskazane w pkt 1 (lit a i b) powyżej zgodnie z doręczonymi Organizatorowi Promocji kopiami faktur potwierdzającymi zarejestrowany zakup Produktów Promocyjnych. 3. Voucher uprawniający do skorzystania z przyznanego Rabatu Promocyjnego zostanie przesłany Uczestnikowi Promocji przez Organizatora Promocji listem poleconym w ciągu 14 dni kalendarzowych od zarejestrowania przez Uczestnika Promocji zakupu na stronie internetowej zgodnie z 3 pkt 1 lit. b, pod warunkiem dokonania przez Organizatora Promocji pozytywnej weryfikacji zgłoszenia oraz kopii faktur potwierdzających zarejestrowany zakup i otrzymanych przez Organizatora Promocji w terminie i trybie zgodnym z 3 pkt 1 lit. c. 4. Zakup Produktów Objętych Rabatem z Rabatem Promocyjnym wynikającym z Vouchera może być zrealizowany w Punkcie handlowym figurującym na aktualnej liście Punktów handlowych uczestniczących w Promocji poczynając od r. ale najpóźniej do dnia r., przy czym data r. stanowi odpowiednio Datę Graniczną Realizacji Rabatu Promocyjnego na Produkty Objęte Rabatem. Po tym terminie Uczestnik Promocji utraci prawo do zakupienia danego Produktu objętego Rabatem z jakimkolwiek Rabatem Promocyjnym. Uczestnik Promocji przed planowaną realizacją Vouchera zobowiązany jest upewnić się, czy dany Punkt handlowy bierze udział w niniejszej akcji promocyjnej i będzie honorował Voucher. 5. Vouchery nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Uczestnik Promocji przystępując do udziału w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie na potrzeby realizacji Promocji, danych przekazanych Organizatorowi Promocji w Formularzu Zgłoszeniowym w zakresie wskazanym w 3 jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz z późn.zm.) oraz wyraża zgodę na udostępnienie w celach realizacji Promocji Punktom handlowym jego danych osobowych umieszczonych na Voucherze. Podanie danych osobowych przez 5

6 Uczestnika Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji i przyznania Rabatu Promocyjnego. 2. Organizator Promocji oświadcza, iż przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie przez niego danych osobowych, o których mowa w ust. 1 będzie następowało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 4. Uczestnik Promocji składając na stronie internetowej dodatkowe oświadczenie na Formularzu Zgłoszeniowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Promocji w celach marketingowych, a w szczególności do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego dotyczącego promocji produktów i usług, będących przedmiotem działalności BASF Polska Sp. z o.o., danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika na kuponie zgłoszeniowym. Niniejsza zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Promocji w przyszłości, w zakresie wskazanego powyżej celu przetwarzania. Wyrażenie zgody, o której mowa w tym ustępie, jest dobrowolne i nie warunkuje uczestnictwa w Promocji. 6 PROCEDURA REKLAMACYJNA 1. Reklamacje dotyczące otrzymanych Voucherów - lub faktu ich nieotrzymania - mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji oraz w terminie 3 dni od daty otrzymania danego Vouchera (ale najpóźniej do dnia r.). Reklamacje inne niż wskazane z zdaniu poprzedzającym dotyczące czynności dokonywanych przez Organizatora w związku z Promocją mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji, w terminie 3 dni od powzięcia przez Uczestnika Promocji informacji o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji. 2. Informacje o odmowie realizacji Vouchera przez Punkt handlowy wybrany przez Uczestnika Promocji (mimo że ten Punkt handlowy formalnie przystąpił do Promocji i jego dane figurują na liście dostępnej na stronie internetowej Organizatora Promocji) powinny być przekazane do Call Center Organizatora Promocji niezwłocznie po fakcie takiej odmowy, a najpóźniej na 3 dni poprzedzające dzień odpowiedniej Daty Granicznej Realizacji Rabatu. W takim przypadku Call Center Organizatora Promocji wskaże Uczestnikowi Promocji zlokalizowany we wskazanej przez Uczestnika okolicy alternatywne Punkty handlowe, które zrealizują Voucher do dnia Daty Granicznej Realizacji Rabatu, udzielając mu Rabatu Promocyjnego. 3. Reklamacje rozpatruje Organizator Promocji. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Decyzja w sprawie wniesionej przez Uczestnika Promocji reklamacji zostaje wydana przez Organizatora Promocji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania i w tym terminie wysłana do Uczestnika Promocji. 6

7 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej oraz, na życzenie, wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora Promocji. 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, jedynie na korzyść Uczestników i z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany zostaną ogłoszone w terminie 3 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej 3. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora Promocji oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu Promocji. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego nierozerwalną część. 6. Do niniejszego Regulaminu załączono: Załącznik nr 1 zawierający wykaz Produktów Objętych Rabatem oraz ich Minimalnych Ilości Rabatowanych uprawniających do uzyskania Rabatu Promocyjnego na podstawie Vouchera na kwotę 162 zł brutto. Załącznikami do Regulaminu są również: a) wzór Formularza Zgłoszeniowego na stronie b) wzór Vouchera, c) mapka ze wskazaniem reprezentantów regionalnych Organizatora Promocji, d) wzór Zasad Współpracy pomiędzy BASF Polska sp. z o.o. i autoryzowanym Dystrybutorem BASF przy realizacji Promocji Ochrona z podwójną korzyścią, e) wzór Deklaracji przystąpienia uczestnika programu Victoria Partner Handlowy BASF 2016 do realizacji Promocji Ochrona z podwójną korzyścią, f) wzór Deklaracji przystąpienia punktu handlowego do realizacji Promocji Ochrona z podwójną korzyścią. 7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 7

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI Ochrona z podwójną korzyścią 1. Wartość BRUTTO Voucherów, przysługujących za zakup Produktów Promocyjnych w Okresie Zakupu Promocyjnego : a) Za każdą zakupioną pełną wielokrotność Produktu Promocyjnego : 1 (jeden) Voucher na Rabat Promocyjny, o wartości: 15 L Capalo 337,5 SE 162 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa i 00/100 złote) brutto 20 L Medax Top 350 SC 162 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa i 00/100 złote) brutto 50 L Cabrio Duo 112EC 162 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa i 00/100 złote) brutto b) Za każdą zakupioną pełną wielokrotność Produktu Promocyjnego : 2 (dwa) Vouchery na Rabat Promocyjny, o wartości: 5 L Pictor 400 SC 162 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa i 00/100 złote) brutto każdy 2. Tabela Produktów Objętych Rabatem, przy zakupie których możliwa jest realizacja Rabatu Promocyjnego na podstawie Vouchera, Minimalne Ilości Rabatowane oraz Daty Graniczne Realizacji Rabatu Promocyjnego : Produkt Objęty Rabatem Minimalna Ilość Rabatowana przy realizacji 1 Vouchera Data Graniczna Realizacji Rabatu Promocyjnego Osiris 65 EC 20 litrów r. Cabrio Duo 112 EC 20 litrów r. Butisan Star Max 500 SE 10 litrów r. Caryx 240 SL 10 litrów r. Adexar Plus 10 litrów r. Zestaw Butisan+Iguana Pack ( 3x5L 1 zestaw * r Butisan Star Max 500 SE+2x1L Iguana) Zestaw Cleravis + Dash (10 L Cleravis 1 zestaw r. 492,5 S.C. + 5 L Dash HC) * Uwaga: przy zakupie 1 zestawu Butisan+Iguana Pack Uczestnik uprawniony jest wyjątkowo do realizacji Rabatu Promocyjnego wynikającego z 2 Voucherów o wartości 162 zł brutto każdy ( o ile je posiada). 8

Regulamin Promocji REGALIS PLUS Zbieraj plusy przez cały rok

Regulamin Promocji REGALIS PLUS Zbieraj plusy przez cały rok Regulamin Promocji REGALIS PLUS Zbieraj plusy przez cały rok 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji FABAN-TECHNOLOGIA CO-CRYSTAL-NOWOŚĆ W OCHRONIE PRZED PARCHEM (dalej Regulamin )

Regulamin Promocji FABAN-TECHNOLOGIA CO-CRYSTAL-NOWOŚĆ W OCHRONIE PRZED PARCHEM (dalej Regulamin ) Regulamin Promocji FABAN-TECHNOLOGIA CO-CRYSTAL-NOWOŚĆ W OCHRONIE PRZED PARCHEM (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 154,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE

Poniżej, Organizator przedstawia jednolity tekst Promocji wraz z aktualnymi załącznikami: Regulamin Promocji 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska sp. z o.o., Organizator Promocji Pełna ochrona z podwójną korzyścią, działając na podstawie 8 ust. 2 regulaminu Promocji, zmienia jej regulamin w ten sposób, iż włącza do Promocji, jako Produkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Profesjonalna ochrona z podwójną korzyścią

Regulamin Promocji Profesjonalna ochrona z podwójną korzyścią Regulamin Promocji Profesjonalna ochrona z podwójną korzyścią 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Butisan + Iguana Pack Promocja PackPlus! 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin promocji Butisan + Iguana Pack Promocja PackPlus! 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin promocji Butisan + Iguana Pack Promocja PackPlus! 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ochrona z podwójną korzyścią (dalej Regulamin )

Regulamin Promocji Ochrona z podwójną korzyścią (dalej Regulamin ) Regulamin Promocji Ochrona z podwójną korzyścią (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. BASF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3z dnia 27 czerwca 2016 r. do Regulaminu Promocji Ochrona z podwójną korzyścią (dalej Regulamin )

Aneks nr 3z dnia 27 czerwca 2016 r. do Regulaminu Promocji Ochrona z podwójną korzyścią (dalej Regulamin ) Aneks nr 3z dnia 27 czerwca 2016 r. do Regulaminu Promocji Ochrona z podwójną korzyścią (dalej Regulamin ) I. Wszystkie definicje zawarte w niniejszym aneksie mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI, zwanego dalej Konkursem, jest ADAMA

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs wiedzy specjalistycznej o produktach BASF (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs wiedzy specjalistycznej o produktach BASF (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs wiedzy specjalistycznej o produktach BASF (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Konkurs wiedzy specjalistycznej o produktach BASF zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1.1 Program nosi nazwę Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania i jest organizowany przez Organizatora, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Fachowy wybór. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Fachowy wybór. 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji Fachowy wybór 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki udziału w promocji Fachowy wybór (dalej Promocja ). 2. Organizatorem promocji jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje:

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje: REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA 1 Definicje: Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki promocji; 2) Organizator Promocji -

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "DODATKOWY ROK GWARANCJI Z SAECO PREMIUM SERVICE

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ DODATKOWY ROK GWARANCJI Z SAECO PREMIUM SERVICE REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "DODATKOWY ROK GWARANCJI Z SAECO PREMIUM SERVICE 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Dodatkowy rok

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP dla Ciebie 1 Organizator i uczestnicy sprzedaży premiowej 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa przedmiot i zasady uczestnictwa w akcji sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r. 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów AGD premium oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZASADY KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU ZASADY KONKURSU REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PIERWSZA POMOC. (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PIERWSZA POMOC. (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE Randstad Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa +48 22 274 10 00 T +48 22 274 10 01 F REGULAMIN AKCJI PIERWSZA POMOC (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem AKCJI PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

4. Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży produktów Organizatora.

4. Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży produktów Organizatora. Regulamin Promocji pod nazwą TOP IMPERIUM zwany dalej Regulaminem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji pod nazwą TOP IMPERIUM, zwanej dalej Promocją, jest spółka Sumi Agro Poland Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ROZDAJEMY CHOINKI. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ROZDAJEMY CHOINKI. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ROZDAJEMY CHOINKI 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji Promocja będzie prowadzona pod nazwą Rozdajemy Choinki. 2. Organizatorem Promocji Rozdajemy Choinki jest Develop Investment

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady akcji promocyjnej pod nazwą

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady akcji promocyjnej pod nazwą Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą W sklepie kupuję, zyskuję (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady akcji promocyjnej pod nazwą W sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii Chef Collection oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV i soundbar

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI ZAŁĄCZNIK C Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI 1 1. Organizatorem Promocji Gwarancja Satysfakcji jest spółka Agdom-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106c

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DOŻYWOTNIA NAWIGACJA NA TELEFON W PREZENCIE. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI DOŻYWOTNIA NAWIGACJA NA TELEFON W PREZENCIE. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI DOŻYWOTNIA NAWIGACJA NA TELEFON W PREZENCIE. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem DOŻYWOTNIA NAWIGACJA NA TELEFON

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest

Regulamin promocji z Archetonem CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest firma ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do ekspresów do wody i napojów gazowanych SodaStream White Source (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Przybliż się do mieszkania, działając na zlecenie MONDAY DEVELOPMENT S.A. z siedzibą: Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Pytanie tygodnia ( Regulamin )

Regulamin Konkursu. Pytanie tygodnia ( Regulamin ) Regulamin Konkursu Pytanie tygodnia ( Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem Konkursu Pytanie tygodnia (dalej Konkurs ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Christmas Promo 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek RB5000 / RB7000 / RB8000, Grand, Sveta, piekarników

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Zyskaj z Amica (dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do stylizacji włosów Rowenta

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady promocji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Moja podróż z Generali zwanego dalej Konkursem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

"KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET

KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET Regulamin promocji "KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET 200zł I WIĘCEJ. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "KUP MISKĘ RIMFREE I STELAŻ PODTYNKOWY, OSZCZĘDŹ NAWET

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Golenie przy muzyce"

Regulamin promocji Golenie przy muzyce Regulamin promocji "Golenie przy muzyce" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego "Golenie przy muzyce" ("Promocja" lub Program Promocyjny") jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Ankieta Satysfakcji Klienta 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji przeprowadzanej pod nazwą Ankieta Satysfakcji Klienta (dalej Ankieta ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ BAJM NA 5-TE URODZINY MILLENIUM HALL. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ BAJM NA 5-TE URODZINY MILLENIUM HALL. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ BAJM NA 5-TE URODZINY MILLENIUM HALL 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji Promocja będzie prowadzona pod nazwą BAJM na 5-te urodziny Millenium Hall. 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

1.3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.4. Okres trwania Akcji obejmuje okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

1.3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.4. Okres trwania Akcji obejmuje okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. (dalej,,regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Złota Promocja"

Regulamin promocji pod nazwą Złota Promocja Regulamin promocji pod nazwą "Złota Promocja" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą " Złota Promocja" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Szalona Środa

Regulamin Akcji Promocyjnej Szalona Środa Regulamin Akcji Promocyjnej Szalona Środa NAZWA AKCJI, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja promocyjna Szalona Środa, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwana dalej Akcją ), jest skierowana do osób dokonujących

Bardziej szczegółowo