DZIAŁ IX EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER IX EDUCATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ IX EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER IX EDUCATION"

Transkrypt

1 DZIAŁ IX EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER IX EDUCATION Uwagi ogólne 1. Z dniem 1 IX 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie reformy ustroju szkolnego, której zasady reguluje ustawa z dnia 8 I 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96) z późniejszymi zmianami. W wyniku wdrażania nowego systemu edukacji: - w roku szkolnym 1999/2000 w miejsce 8-letnich szkół podstawowych powstały 6-letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja, w których nauka jest obowiązkowa; w związku z powyższym od roku szkolnego 2001/02 nie przeprowadza się naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, tj. zasadniczych (zawodowych) i średnich ogólnokształcących oraz zawodowych na podbudowie programowej klasy VIII szkoły podstawowej (nie dotyczy szkół średnich zawodowych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej zawodowej), natomiast nadal trwa nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla dorosłych, - w roku szkolnym 2002/03 zaczął funkcjonować system szkół ponadgimnazjalnych, obejmujący: 2-, 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe, 3-letnie licea ogólnokształcące, 3-letnie licea profilowane, 4-letnie technika oraz w roku szkolnym 2004/05 dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 2-letnie uzupełniające licea ogólnokształcące i 3-letnie technika uzupełniające. Ponadto do szkół ponadgimnazjalnych zalicza się od roku szkolnego 2003/04 szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe, które do roku szkolnego 2002/03 (w przypadku absolwentów do roku szkolnego 2003/04) zaliczano do ponadpodstawowych średnich szkół zawodowych oraz od roku szkolnego 2004/05 3-letnie ponadgimnazjalne specjalne szkoły przysposabiające do pracy. 2. W związku ze stopniowym wprowadzaniem reformy ustroju szkolnego, obok szkół ponadgimnazjalnych do roku szkolnego 2004/05 działały również szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży oraz ich oddziały będące w strukturze szkół ponadgimnazjalnych; nadal działają do zakończenia cyklu kształcenia szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych oraz ich oddziały. 3. W obecnej edycji Rocznika dane dotyczące szkół ponadgimnazjalnych (dla absolwentów gimnazjum) podaje się łącznie ze szkołami ponadpodstawowymi (dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej), przy czym prezentowane dane, jeśli nie zaznaczono inaczej dotyczą: - w roku szkolnym 2000/01 szkół ponadpodstawowych: zasadniczych (zawodowych), liceów ogólnokształcących i średnich zawodowych, General notes 1. On 1 IX 1999 the introduction of school system s reform was initiated, the rules of which were regulated by the Law of 8 I 1999 Regulations introducing the reform of school system (Journal of Laws No.12, item 96) with later amendments. As a result of introduction of the new education system: - in 1999/2000 school year instead of 8-year primary schools, 6-year primary schools and 3-year lower secondary schools were established, education in which was compulsory; due to this since 2001/02 no enrolment will have been carried out to first grades of upper secondary (post-primary) schools for youth, i.e. basic vocational schools and secondary schools: general and vocational schools on the programme basis of 8th primary school (irrelevant for secondary vocational schools with programme basis of basic vocational schools), however enrolment to first grades of upper secondary (post-primary) schools for adults was in progress, - in 2002/03 school year a system of upper secondary schools, including: 2-, 3-year basic vocational schools, 3-year general secondary schools, 3-year specialized secondary schools and 4-year technical secondary schools as well as in 2004/05 school year for graduates of basic vocational schools 2-year supplementary general seconddary schools and 3-year supplementary technical schools. Moreover, upper secondary schools since 2003/04 school year cover art schools leading to professional certification, which until 2002/03 school year (and incase of graduates until 2003/04 school year) were classified to upper secondary (post-primary) vocational schools as well as since 2004/05 school year 3-year special upper secondary job-training schools. 2. In connection with gradual introduction of school system s reform, besides upper secondary schools until 2004/05 there were also upper secondary (post- -primary) schools for adults and their sections are still operating until the end of their educational cycle. 3. In the present issue of the Yearbook the data concerning to upper secondary schools (for graduates of lower secondary school) include upper secondary (post-primary) schools (for graduates of 8-year primary school), and the presented data unless otherwise stated concern to: - for school year 2000/01 the following upper secondary (post-primary) schools: basic vocational schools, general secondary and vocational secondary schools,

2 202 - w roku szkolnym 2004/05 szkół ponadgimnazjalnych, podawanych w przypadku szkół zasadniczych zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników łącznie ze szkołami ponadpodstawowymi i ich oddziałami, - w roku szkolnym 2005/06 szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, które podaje się łącznie ze szkołami ponadpodstawowymi i ich oddziałami. 4. Dane obejmują szkoły i placówki prowadzone przez jednostki administracji centralnej (rządowej), jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa) oraz inne osoby prawne i fizyczne. 5. Szkoły i placówki mogą być publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej i niepubliczne. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli realizuje minimum programowe oraz stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej, umożliwiające uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych. Jednostki administracji centralnej (rządowej), jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić tylko szkoły publiczne. Szkoły podstawowe i gimnazja mogą być tylko publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoły wyższe publiczne i niepubliczne (do roku szkolnego 2004/05 określane jako szkoły państwowe i niepaństwowe) od roku szkolnego 2005/06 działają na podstawie ustawy z dnia 27 VII 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Uczelnie niepubliczne tworzone są na podstawie zezwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 6. Szkoły dla dzieci i młodzieży obejmują: 1) szkoły podstawowe (łącznie ze specjalnymi), spośród których wyróżnia się: a) szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego (bez szkół specjalnych), b) szkoły filialne (bez szkół specjalnych), c) małe szkoły (bez szkół specjalnych), organizowane od roku szkolnego 2001/02, prowadzące klasy I-III dla uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do szkół (głównie ze względu na znaczną odległość od miejsca zamieszkania), d) szkoły artystyczne (bez szkół specjalnych), realizujące jednocześnie program szkoły podstawowej. Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek rocznego przygotowania w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolach (łącznie ze specjalnymi); 2) gimnazja (łącznie ze specjalnymi), spośród których wyróżnia się: a) szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego (bez szkół specjalnych), b) filie gimnazjów (bez szkół specjalnych) tylko w roku szkolnym 2000/01, c) szkoły przysposabiające do pracy na podbudowie programowej VI klasy szkoły podstawowej (od roku szkolnego 2003/04 szkoły z oddziałami przysposabiającymi do pracy); Edukacja i wychowanie - for school year 2004/05 upper secondary schools, in the case of basic vocational schools, general secondary schools and technical secondary schools including upper secondary (post-primary) schools and their sections, - for school year 2005/06 upper secondary schools, except for schools for adults, presented jointly with upper secondary (post-primary) schools and their sections. 4. Data include schools and establishments managed by central (government) entities and local self- -government entities (gminas, powiats and voivodships), as well as by other legal and natural persons. 5. Schools and establishments can be public, non- -public with the competence of a public school and non-public. A non-public school can obtain the competence of a public school, if it implements the minimum programme as well as applies the principles of classifying and promoting pupils and students as established by the Ministry of National Education, allowing students to obtain state certificates or diplomas. Central (government) entities and local self- -government entities can only administer public schools. Primary schools and lower secondary schools can be administrated either as public schools, or non- -public schools with the competence of a public school. Tertiary education comprises state and non-state higher education institutions. Tertiary education, public and non-public (until 2004/05 school year referred to as state and non-state) since 2005/06 school year operate on the basis of the Law of 24 VII 2005 Higher Education Act (Journal of Laws No. 164, item 1365). Non-public higher education inistitutions are established on the basis of a permit of the Ministry of Science and Higher Education. 6. Schools for children and youth include: 1) primary schools (including special schools), of which: a) sports schools and athletic schools (excluding special schools), b) branch schools (excluding special schools), c) small schools (excluding special schools) organized since 2001/02 school year, comprising grades I-III for children who have limited access (primarily due to distance from place of residence), d) art schools (excluding special schools) simultaneously conducting a primary school programme. Children at the age of 6 have a duty to receive one year pre-primary education (preparing them for school) which is carried out either in nursery schools or in pre-primary sections of primary schools (including special schools); 2) lower secondary schools (including special schools), of which: a) sports schools and athletic schools (excluding special schools), b) lower secondary branch schools (excluding special schools) only in 2000/01 school year, c) job-training schools on the basis of 6th grade of primary school (until 2003/04 school year schools with job-training sections);

3 Education 203 3) szkoły specjalne ponadgimnazjalne przysposabiające do pracy (funkcjonujące od roku szkolnego 2004/05); 4) zasadnicze szkoły zawodowe (łącznie ze specjalnymi); 5) licea ogólnokształcące; 6) licea profilowane; 7) technika; 8) technika uzupełniające funkcjonujące od roku szkolnego 2004/05; 9) szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe. 7. Szkoły policealne kształcące w formie dziennej, wieczorowej lub zaocznej obejmują: 1) policealne (pomaturalne) szkoły zawodowe (1-, 2- lub 3-letnie), łącznie ze szkołami specjalnymi; 2) nauczycielskie kolegia języków obcych oraz kolegia nauczycielskie (w których absolwentom nie nadaje się tytułu licencjata; bez szkół specjalnych) prowadzone przez wydziały edukacji wojewódzkich urzędów marszałkowskich. 8. Szkoły wyższe realizują kształcenie w systemie studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych. Informacje z zakresu szkół wyższych: 1) podano łącznie z nauczycielskimi kolegiami języków obcych, w których absolwentom nadaje się tytuł licencjata; 2) jeżeli nie zaznaczono inaczej, obejmują cudzoziemców studiujących w Polsce; 3) nie obejmują Polaków studiujących za granicą. Studentów i absolwentów wykazano zgodnie z siedzibą poszczególnych szkół wyższych łącznie z filiami, wydziałami i instytutami zamiejscowymi oraz punktami konsultacyjnymi. Dane obejmują również Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego mający siedzibę w Gdyni oraz Akademię Marynarki Wojennej. 9. Szkoły dla dorosłych kształcące w formie dziennej, wieczorowej lub zaocznej obejmują: 1) szkoły podstawowe dla dorosłych oraz do roku szkolnego 2000/01 podstawowe studium zawodowe; 2) gimnazja dla dorosłych oraz w roku szkolnym 2000/01 podstawowe studium zawodowe; 3) szkoły ponadgimnazjalne (łącznie ze szkołami ponadpodstawowymi i ich oddziałami): a) zasadnicze zawodowe dla dorosłych, b) licea ogólnokształcące dla dorosłych, c) uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych, d) licea profilowane dla dorosłych, e) technika dla dorosłych, f) technika uzupełniające dla dorosłych. 3) special upper secondary job-training schools (operating since 2004/05 school year); 4) basic vocational schools (including special schools); 5) general secondary schools; 6) specialized secondary schools; 7) technical secondary schools; 8) supplementary technical secondary schools operating since 2004/05; 9) art schools leading to professional certification. 7. Post-secondary schools - educating in day, evening or weekend form include: 1) post-secondary vocational schools (1-, 2- or 3-year), including special schools; 2) foreign language teacher training colleges as well as teacher training colleges (in which graduates do not receive title of licentiate; excluding special schools) conducted by education departments of voivodship marshals offices. 8. Tertiary education (university level) includes day, evening, weekend and extramural studies. Data regarding tertiary education: 1) include foreign language teacher training colleges in which graduates receive the title of licentiate; 2) include foreigners studying in Poland unless otherwise indicated; 3) do not include Poles studying abroad. Data on students and graduates is given according to the seats of higher education institutions including branch sections, faculties and institutes operating in a place different then the place of their seat and consultative points. Data also include the Faculty of Biology, Geography and Oceanology University of Gdańsk located in Gdynia and the Navy Academy in Gdynia. 9. Schools for adults educating in day and evening as well as weekend form include: 1) primary schools for adults as well as until 2000/01 school year primary vocational extramural studies; 2) lower secondary schools for adults as well as in 2000/01 school year primary vocational extramural studies; 3) upper secondary schools (including upper secondary (post-primary) schools with sections): a) basic vocational schools for adults, b) general secondary schools for adults, c) supplementary general secondary schools for adults, d) specialized secondary schools for adults, e) technical secondary schools for adults, f) supplementary technical secondary schools for adults.

4 Szkoły specjalne organizowane są dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla młodzieży niepełnosprawnej. Kształcenie może być realizowane w systemie szkolnym lub w formie indywidualnej. Kształcenie specjalne odbywa się w funkcjonujących samodzielnie szkołach specjalnych, w szkołach ogólnodostępnych (w których tworzone są oddziały specjalne lub klasy integracyjne, ogólnodostępne, terapeutyczne i wyrównawcze) oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych lub zakładach opieki zdrowotnej. 11. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze są to placówki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 3 lat i więcej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły. 12. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze są placówkami umożliwiającymi dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. 13. Dane o nauczycielach akademickich dotyczą zatrudnionych na stanowiskach: profesora, docenta, adiunkta, asystenta oraz zatrudnionych na pozostałych stanowiskach dydaktycznych: starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora, z tym, że w przypadku wyższych szkół zawodowych nie występują stanowiska docenta i adiunkta. 14. Placówki wychowania przedszkolnego są to placówki opiekuńczo-wychowawcze, przeznaczone dla dzieci w wieku od lat 3 do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole podstawowej, zapewniające dzieciom opiekę oraz mające na celu przygotowanie ich do nauki w szkole. Do placówek wychowania przedszkolnego zaliczono: - przedszkola, - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. 15. Pomieszczenia szkolne nie obejmują pomieszczeń w szkołach specjalnych. 16. Dane dotyczące: 1) wychowania przedszkolnego oraz szkół (poza szkołami wyższymi) podano według stanu na początku roku szkolnego; dane o absolwentach na koniec roku szkolnego; 2) szkół wyższych prezentuje się według stanu w dniu 30 XI, a do roku szkolnego 1999/2000 według stanu w dniu 31 XII; dane o absolwentach dotyczą liczby wydanych dyplomów ukończenia studiów wyższych. 17. Absolwenci eksterni występują wyłącznie w szkołach policealnych, wyższych oraz w szkołach dla dorosłych (podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i ogólnozawodowych). 18. Internat to placówka opiekuńczo-wychowawcza przeznaczona dla młodzieży uczęszczającej do szkół ogólnokształcących i zawodowych zlokalizowanych poza stałym miejscem zamieszkania. Bursa to międzyszkolna placówka pełniąca funkcję internatu. Edukacja i wychowanie 10. Special schools are organized for handicapped children and youth with special educational needs. Education may be conducted within the school system or individually. Special education occurs in special schools operating independently, in mainstream schools (in which special departments or integration, mainstream, therapeutic and compensatory classes are established) as well as in special educational centres or health care institutions. 11. Special educational centres are facilities for handicapped children and youth, aged 3 and more who, for reasons of their disability, are not able to attend regular schools or nursery schools. 12. Rehabilitation-education centres are facilities making it possible for children and youth with a mental retardation-profound to meet their obligation to receive an education through participating in rehabilitationeducation classes. 13. Data regarding academic teachers concern the positions: professor, assistant professor, tutor and assistant as well as other didactic positions: senior lecturer, lecturer, lector, instructor however, the positions assistant professor and tutor do not occur in higher vocational schools. 14. Pre-primary education establishments are care and educational centres designated for children 3 of age untill beginning education in primary school secured children for care and aimed at preparation to education in school. Pre-primary education establishments include: - nursery schools, - pre-primary sections in primary schools. 15. Classrooms do not include classrooms in special schools. 16. Data regarding: 1) pre-primary education as well as schools (excluding higher education institutions), concern the beginning of the school year; data concerning graduates the end of the school year; 2) tertiary education are presented as of 30 XI, and until 1999/2000 school year as of 31 XII; data regarding graduates concern the number of diplomas issued at the end of studies. 17. Extramural graduates occur only in post- -secondary school, tertiary education as well as schools for adults (primary, lower secondary, general secondary and vocational). 18. A boarding school is a foster and educational facility designated for youth attending general and vocational schools located outside their place of permanent residence. A dormitory is an inter-school facility serving as a boarding school.

5 Education 205 Dane zbiorcze Aggregate data Uwaga do tablic W obecnej edycji Rocznika dane dotyczące szkół ponadgimnazjalnych publikuje się w roku szkolnym 2004/05 łącznie ze szkołami ponadpodstawowymi, przy czym w tabl. 1 uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prezentowanych łącznie z uczniami i absolwentami szkół ponadpodstawowych podano w podwójnym ujęciu: w liczniku dane dotyczą szkół ponadgimnazjalnych, w mianowniku szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych; patrz uwagi ogólne, ust. 2 na str Note to tables In the present edition to the Yearbook the data pertaining to upper secondary schools for schools years 2004/05 include upper secondary (post-primary) schools, and in Table 1 the data on students and graduates of upper secondary schools include students and graduates of upper secondary (post-primary) schools in double approach: those in the numerator pertain to upper secondary schools, and those in denominator upper secondary and upper secondary (post-primary) schools; see general notes item 2 on page 201. TABL. 1 (124). EDUKACJA WEDŁUG SZCZEBLI KSZTAŁCENIA EDUCATION BY LEVEL WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/ / /06 SPECIFICATION SZKOŁY SCHOOLS Podstawowe Primary Gimnazja Lower secondary Specjalne ponadgimnazjalne przysposabiające do pracy... x 1 2 Special upper secondary job-training Zasadnicze zawodowe Basic vocational Licea ogólnokształcące General secondary Licea profilowane... x 8 8 Specialized secondary Technika Technical secondary Technika uzupełniające... x 1 1 Supplementary technical secondary Artystyczne a Art a Policealne Post-secondary Wyższe Tertiary Dla dorosłych For adults gimnazja lower secondary zasadnicze zawodowe basic vocational licea ogólnokształcące general secondary uzupełniające licea ogólnokształcące x 5 6 supplementary general secondary technika technical secondary technika uzupełniające supplementary technical secondary POMIESZCZENIA SZKOLNE (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych) CLASSROOMS (excluding special schools and schools for adults) Szkoły: Schools: podstawowe primary gimnazja lower secondary ponadgimnazjalne b upper secondary b a Dające uprawnienia zawodowe. b Łącznie ze szkołami ponadpodstawowymi i policealnymi. a Leading to professional certification. b Including upper secondary (post-primary) and post-secondary schools.

6 206 Edukacja i wychowanie TABL. 1 (124). EDUKACJA WEDŁUG SZCZEBLI KSZTAŁCENIA (dok.) EDUCATION BY LEVEL (cont.) WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/ / /06 SPECIFICATION UCZNIOWIE I STUDENCI PUPILS AND STUDENTS Wychowanie przedszkolne a Pre-school education a Szkoły: Schools: podstawowe primary gimnazja lower secondary specjalne ponadgimnazjalne przysposabiające do pracy... x special upper secondary job-training zasadnicze zawodowe basic vocational licea ogólnokształcące general secondary licea profilowane... x specialized secondary technika technical secondary technika uzupełniające... x supplementary technical secondary artystyczne b art b policealne post-secondary wyższe tertiary dla dorosłych for adults gimnazja lower secondary zasadnicze zawodowe basic vocational licea ogólnokształcące general secondary uzupełniające licea ogólnokształcące... x supplementary general secondary technika technical secondary technika uzupełniające supplementary technical secondary ABSOLWENCI GRADUATES Szkoły: Schools: podstawowe primary gimnazja... x 2855 lower secondary zasadnicze zawodowe basic vocational licea ogólnokształcące general secondary licea profilowane... x 392 specialized secondary technika technical secondary artystyczne b art b policealne post-secondary wyższe tertiary dla dorosłych for adults gimnazja... x 23 lower secondary zasadnicze zawodowe basic vocational licea ogólnokształcące general secondary technika technical secondary a Dotyczy dzieci w wieku 6 lat objętych edukacją w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolach, ujętych również w tabl. 29 na str b Dające uprawnienia zawodowe. a Concerns children aged 6 attending pre-school sections of primary and nursery schools, also described in table 29 on page 224. b Leading to professional certification.

7 Education 207 TABL. 2 (125). SZKOŁY WEDŁUG ORGANÓW PROWADZĄCYCH SCHOOLS BY SCHOOL GOVERNING AUTHORITY WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION Szkoły Schools Uczniowie i studenci Pupils and students 2000/ / / / / / / /2000 Absolwenci Graduates 2003/ /05 Szkoły podstawowe a Primary schools Jednostki samorządu terytorialnego Local self-government entities Organizacje społeczne i stowarzyszenia Social organizations and associations Organizacje wyznaniowe Religious organizations Pozostałe Others Gimnazja x Lower secondary schools Jednostki samorządu terytorialnego x Local self-government entities Organizacje społeczne i stowarzyszenia x Social organizations and associations Organizacje wyznaniowe x Religious organizations Pozostałe x 5 4 Others Zasadnicze szkoły zawodowe b Basic vocational schools b Jednostki samorządu terytorialnego Local self-government entities Licea ogólnokształcące General secondary schools Jednostki samorządu terytorialnego Local self-government entities Organizacje społeczne i stowarzyszenia Social organizations and associations Organizacje wyznaniowe Religious organizations Pozostałe Others Licea profilowane... x 8 8 x x Specialized secondary schools Jednostki samorządu terytorialnego x 7 7 x x Local self-government entities Pozostałe... x 1 1 x x - 7 Others a Absolwenci klasy VIII 3620 oraz klasy VI b Łącznie ze specjalnymi ponadgimnazjalnymi szkołami przysposabiającymi do pracy. a Graduates of 8th class 3620 as well as 6th class b Including special upper secondary job-training schools.

8 208 TABL. 2 (125). SZKOŁY WEDŁUG ORGANÓW PROWADZĄCYCH (dok.) SCHOOLS BY SCHOOL GOVERNING AUTHORITY (cont.) WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION Szkoły Schools Uczniowie i studenci Pupils and students 2000/ / / / / /06 Edukacja i wychowanie 1999/ /2000 Absolwenci Graduates 2003/ /05 Technika a Technical secondary schools a Jednostki administracji centralnej (rządowej) Central (government) administration entities Jednostki samorządu terytorialnego Local self-government entities Organizacje społeczne i stowarzyszenia Social organizations and associations Pozostałe Others Szkoły policealne Post-secondary schools Jednostki administracji centralnej (rządowej) Central (government) administration entities Jednostki samorządu terytorialnego Local self-government entities Organizacje społeczne i stowarzyszenia Social organizations and associations Pozostałe Others Szkoły wyższe b c Tertiary education b Jednostki administracji centralnej (rządowej) Central (government) administration entities Pozostałe Others Szkoły dla dorosłych Schools for adults Jednostki administracji centralnej (rządowej) Central (government) administration entities Pozostałe Others a Łącznie ze szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia zawodowe oraz od roku szkolnego 2004/05 z technikami uzupełniającymi. b Łącznie z Wydziałem Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego mającego siedzibę w Gdyni oraz Akademią Marynarki Wojennej. c Z roku a Including art schools leading professional certification as well as from 2004/05 supplementary technical secondary schools. b Including the Faculty of Biology, Geography and Oceanology University of Gdańsk located in Gdynia and the Navy Academy in Gdynia. c From 2000 year.

9 Education 209 TABL. 3 (126). UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POLICEALNYCH a Stan w dniu 31 XII PUPILS AND STUDENTS STUDYING FOREIGN LANGUAGES IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH AND IN POST-SECONDARY SCHOOLS a As of 31 XII L A T A JĘZYKI OBCE Y E A R S FOREIGN LANGUAGES Ogółem Grand total W % ogółu uczniów w szkołach podstawowych primary gimnazjach lower secondary In % of total students in schools ponadgimnazjalnych b upper secondary b policealnych (dziennych) post-secondary (day) NAUCZANIE OBOWIĄZKOWE OBLIGATORY EDUCATION Angielski / ,3 96,0 33,1 58,6 English 2004/ ,4 97,5 93,4 61,5 2005/ ,9 97,1 96,2 52,6 Francuski / ,0 4,3 2,9 2,4 French 2004/ ,9 10,5 2,8 2005/ ,6 10,7 2,9 Niemiecki / ,3 33,5 19,3 12,1 German 2004/ ,0 6,4 64,5 14,0 2005/ ,5 8,9 68,6 13,4 Rosyjski / ,0 0,0 4,8 4,3 Russian 2004/ ,8-2005/ ,3 - Hiszpański / ,0 0,0 0,3 5,6 Spanish 2004/ ,8 1,8-2005/ ,9 6,9 - Łacina / ,3 2,3 0,0 Latin 2004/ ,3 7,2-2005/ ,5 - NAUCZANIE DODATKOWE c ADDITIONAL EDUCATION c Angielski / ,7 1,6 0,0 0,0 English 2004/ ,1 3,1-0,9 2005/ ,2 0,4 - - Francuski / ,9 3,8 0,2 - French 2005/ ,7 4,1 0,2 - Niemiecki / ,5 3,0 0,2 0,9 German 2004/ ,4 26, / ,3 23,1 0,1 - Inne / ,2 0,3 0,3 0,0 Others 2004/ ,7 1,5-2005/ ,1 1,6 3,4 - a W roku szkolnym 2000/01 bez szkół specjalnych. b W roku szkolnym 2000/01 dotyczy szkół ponadpodstawowych, a w 2004/05 łącznie ze szkołami ponadpodstawowymi. c Od roku szkolnego 2003/04 dane obejmują wyłącznie nauczanie w ramach godzin będących do dyspozycji dyrektora szkoły; do roku szkolnego 2002/03 nauczanie nadobowiązkowe prowadzone przez szkoły, fundacje itp. a Excluding special schools in 2000/01 school year. b In 2000/01 school year concerns upper secondary (post-primary) schools, but in 2004/05 including upper secondary (post-primary) schools. c From 2003/04 school year onwards data include only education during the hours which are at the disposal of headpersons; before 2002/03 school year additional education conducted by schools, foundations etc.

10 210 Edukacja i wychowanie TABL. 4 (127). UCZĄCY SIĘ OBOWIĄZKOWO JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W ROKU SZKOLNYM 2005/06 Stan w dniu 31 XII PUPILS AND STUDENTS STUDYING FOREIGN LANGUAGES IN SCHOOLS FOR ADULTS IN THE 2005/06 SCHOOL YEAR As of 31 XII W % ogółu uczniów w szkołach In % of total students in schools JĘZYKI OBCE Ogółem Total gimnazjach lower secondary ponadgimnazjalnych upper secondary policealnych post- -secondary FOREIGN LANGUAGES Angielski ,0 84,4 55,5 English Francuski ,9 - French Niemiecki ,4 6,5 German Rosyjski ,7 - Russian Pozostałe ,4 Others TABL. 5 (128). KSZTAŁCENIE OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI EDUCATION FOR PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS WYSZCZEGÓLNIENIE Uczniowie Pupils and students Absolwenci Graduates SPECIFICATION 2002/ / / / / /05 Szkoły podstawowe Primary schools w tym specjalne of which special Szkoły specjalne przysposabiające do pracy na podbudowie programowej VIII klasy szkoły podstawowej Special job-training schools based on the programme of 8th grade of primary school Gimnazja Lower secondary schools w tym specjalne of which special Specjalne ponadgimnazjalne szkoły przysposabiające do pracy... x x x - Special upper secondary job-training schools Zasadnicze szkoły zawodowe Basic vocational schools w tym specjalne of which special Licea ogólnokształcące General secondary schools w tym specjalne of which special Licea profilowane x - - Specialized secondary schools

11 Education 211 TABL. 5 (128). KSZTAŁCENIE OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (dok.) EDUCATION FOR PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (cont.) WYSZCZEGÓLNIENIE Uczniowie Pupils and students Absolwenci Graduates SPECIFICATION 2002/ / / / / /05 Technika a Technical secondary schools a Szkoły policealne Post-secondary schools a Łącznie ze szkołami artystycznymi dającymi uprawnienia zawodowe. U w a g a. Kształcenie odbywa się w szkołach ogólnodostępnych (w których tworzone są oddziały specjalne lub klasy m.in. integracyjne lub ogólnodostępne) oraz w funkcjonujących samodzielnie szkołach specjalnych. a Including art schools leading to professional certification. N o t e. Education occurs in mainstream schools (in which special sections or classes integration or mainstream are established among others) as well as in special schools operating independently. TABL. 6 (129). SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE, OŚRODKI REWALIDACYJNO- -WYCHOWAWCZE, MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE ORAZ MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII Stan w dniu 31 X SPECIAL EDUCATIONAL CENTRES, REHABILITATION-EDUCATION CENTRES, YOUTH EDUCATION CENTRES AND YOUTH SOCIAL THERAPY CENTRES As of 31 X WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE SPECIAL EDUCATIONAL CENTRES Ośrodki Centres Miejsca Places Wychowankowie Residents w tym: of which: z niepełnosprawnością ruchową motor-skill impaired z upośledzeniem umysłowym w stopniu: mental retardation-profound: lekkim weak minor umiarkowanym lub znacznym moderately and considerably zagrożeni niedostosowaniem społecznym 6 5 socially maladjusted OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE a REHABILITATION-EDUCATION CENTRES Ośrodki Centres Wychowankowie Residents w tym z upośledzeniem umysłowym w stopniu: of which mental retardation-profound: umiarkowanym i znacznym moderately and considerably głębokim profoundly a Do 2002 r. określane jako ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze. U w a g a. Dane o młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w 2003 r. ujmowane były w placówkach resocjalizacyjnych (dziennych i całodobowych) w dziale Ochrona zdrowia i opieka społeczna. N o t e. Date about youth educational and youth social therapy centres in 2003 were included in resocialization centres (day and round-the-clock) in the chapter Healt care and social welfare.

12 212 Edukacja i wychowanie TABL. 7 (130). INTERNATY I BURSY SZKÓŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych) Stan w listopadzie BOARDING-SCHOOLS AND DORMITORIES FOR CHILDREN AND YOUTH (excluding special schools) As of November SZKOŁY SCHOOLS Internaty i bursy Boarding-schools and dormitories Miejsca Beds Korzystający Boarders ogółem total 2000/ / / / / / / / /06 na 100 miejsc per 100 beds O G Ó Ł E M T O T A L Licea ogólnokształcące a General secondary schools a Szkoły zawodowe ab Vocational secondary ab Zespoły szkół School co-operative a W roku szkolnym 2004/05 łącznie ze szkołami ponadpodstawowymi. b Łącznie ze szkołami zasadniczymi zawodowymi. a In 2004/05 school year including upper secondary (post-primary) schools. b Including basic vocational schools. TABL. 8 (131). DOMY I STOŁÓWKI STUDENCKIE Stan w listopadzie STUDENT DORMITORIES AND CANTEENS As of November WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/ / /06 SPECIFICATION DOMY STUDENCKIE a STUDENT DORMITORIES a Domy Dormitories Miejsca Beds Studenci korzystający b Students w % ogółu studentów... 31,8 16,7 15,1 in % of total students STOŁÓWKI STUDENCKIE STUDENT CANTEENS Stołówki Canteens Miejsca konsumenckie Seating a Dla studentów studiów dziennych. b Łącznie z cudzoziemcami. a For students attending classes in the day study system. b Including foreigners.

13 Education 213 TABL. 9 (132). SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ART SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/ / /06 SPECIFICATION NIEDAJĄCE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH NOT LEASING TO PROFESSIONAL CERTIFICATION Szkoły Schools w tym kształcące wyłącznie w zakresie przedmiotów artystycznych of which schooling only in the art subjects Uczniowie Pupils w tym kobiety of which females Absolwenci Graduates w tym kobiety of which females DAJĄCE UPRAWNIENIA ZAWODOWE a LEASING TO PROFESSIONAL CERTIFICATION a Szkoły Schools Oddziały Sections Uczniowie Students w tym klasa I of which 1st class w tym kobiety of which females Absolwenci Graduates w tym kobiety of which females a Bez szkół specjalnych. a Excluding special schools. TABL. 10 (133). KOMPUTERY W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POLICEALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2005/06 PERSONAL COMPUTERS IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH AND IN POST- -SECONDARY SCHOOLS IN 2005/06 SCHOOL YEAR SZKOŁY SCHOOLS Szkoły posiadające komputery w % danej grupy szkół Schools which possess personal computers in % of a given group of schools Pracownie komputerowe Computer laboratory ogółem grand total Komputery a w szkołach Personal computers a in schools z liczby ogółem przeznaczone w tym z dostępem do internetu of which with internet access do użytku uczniów of total number used by pupils and youth razem total w tym z dostępem do internetu of which with internet access Podstawowe... 78, Primary Gimnazja... 63, Lower secondary Zasadnicze zawodowe... 33, Basic vocational Licea ogólnokształcące... 72, General secondary Licea profilowane... 25, Specialized secondary Technika... Technical secondary 46, Policealne b... 25, Post-secondary b a W przypadku wspólnego użytkowania komputerów przez kilka szkół wykazane tylko raz. b Dotyczy szkół działających w formie dziennej. a In case of commonly used computers by a few schools presented only once. b Concerns schools of day education.

14 214 Edukacja i wychowanie Szkoły dla dzieci i młodzieży Schools for children and youth TABL. 11 (134). SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych) PRIMARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH (excluding special schools) WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/ / /06 SPECIFICATION Szkoły Schools w tym sportowe i mistrzostwa sportowego of which sports and athletic Pomieszczenia szkolne Classrooms Oddziały Sections Uczniowie Pupils w tym I klasa of which 1st class w tym kobiety of which females w tym szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego of which schools sports and athletic Absolwenci Graduates w tym kobiety of which females w tym szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego Liczba uczniów na: 1 szkołę school of which schools sports and athletic Number of pupils per: 1 pomieszczenie szkolne classroom 1 oddział section TABL. 12 (135). GIMNAZJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych) LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH (excluding special schools) WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/ / /06 SPECIFICATION Gimnazja Lower secondary schools w tym sportowe i mistrzostwa sportowego of which sports and athletic Pomieszczenia szkolne Classrooms Oddziały Sections Uczniowie Pupils w tym I klasa of which 1st class w tym kobiety of which females w tym szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego of which schools sports and athletic

15 Education 215 TABL. 12 (135). GIMNAZJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (dok.) LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH (cont.) WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/ / /06 SPECIFICATION Absolwenci... x 2802 Graduates w tym kobiety... x 1368 of which females w tym szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego... x 53 of which schools sports and athletic Liczba uczniów na: Number of pupils per: 1 szkołę school 1 pomieszczenie szkolne classroom 1 oddział section TABL. 13 (136). ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych) BASIC VOCATIONAL SCHOOLS FOR YOUTH (excluding special schools) WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/ / /06 SPECIFICATION Szkoły Schools Oddziały Sections Uczniowie Students w tym klasa I of which 1st class w tym kobiety of which females Absolwenci Graduates w tym kobiety of which females TABL. 14 (137). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH DLA MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych) WEDŁUG GRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA STUDENTS AND GRADUATES OF BASIC VOCATIONAL SCHOOLS FOR YOUTH (excluding special schools) BY FIELDS OF EDUCATION GRUPY KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA a 2004/ / /05 uczniowie students absolwenci graduates FILELDS OF EDUCATION a O G Ó Ł E M T O T A L Artystyczne Arts Ekonomiczne i administracyjne Business and administration Inżynieryjno-techniczne Engineering and engineering trades Produkcji i przetwórstwa Manufacturing and processing Architektury i budownictwa Architecture and building Usług dla ludności Personal services a Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED 97). a According to the International Standard Classification of Education (ISCED 97).

16 216 Edukacja i wychowanie TABL. 15 (138). LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych) GENERAL SECONDARY SCHOOLS FOR YOUTH (excluding special schools) WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/ / /06 SPECIFICATION Szkoły Schools Pomieszczenia szkolne Classrooms Oddziały Sections Uczniowie Students w tym klasa I of which 1st class w tym kobiety of which females Absolwenci Graduates w tym kobiety of which females TABL. 16 (139). LICEA PROFILOWANE DLA MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych) SPECIALIZED SECONDARY SCHOOLS FOR YOUTH (excluding special schools) WYSZCZEGÓLNIENIE 2004/ /06 SPECIFICATION Szkoły Schools Oddziały Sections Uczniowie Students w tym klasa I of which 1st class w tym kobiety of which females Absolwenci Graduates w tym kobiety of which females TABL. 17 (140). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI LICEÓW PROFILOWANYCH DLA MŁODZIEŻY WEDŁUG PROFILI KSZTAŁCENIA (bez szkół specjalnych) STUDENTS AND GRADUATES OF SPECIALIZED SECONDARY SCHOOLS FOR YOUTH BY EDUCATIONAL PROFILE (excluding special schools) PROFILE KSZTAŁCENIA a 2004/ / /05 uczniowie students absolwenci graduates EDUCATIONAL PROFILE a O G Ó Ł E M T O T A L Ekonomiczno-administracyjny Business and administration Kreowanie ubiorów Fashion design Mechatroniczny Mechatronics Socjalny Social Transportowo-spedycyjny Transport and dispatching Usługowo-gospodarczy Services and economics Zarządzanie informacją Information management a Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 II 2002 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 451) z późniejszymi zmianami. a According to a decree of the Ministry of National Education, dated 26 II 2002 (Journal of Laws No 50, item 451) with later amendments.

17 Education 217 TABL. 18 (141). TECHNIKA a DLA MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych) TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS a FOR YOUTH (excluding special schools) WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/ / /06 SPECIFICATION Szkoły Schools Oddziały Sections Uczniowie Students w tym klasa I of which 1st class w tym kobiety of which females Absolwenci Graduates w tym kobiety of which females a Bez szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe; dane dotyczące roku szkolnego 2000/01 oraz dane dotyczące absolwentów z roku szkolnego 2004/05 dotyczą ponadpodstawowych szkół średnich zawodowych. a Excluding art schools leading to professional certification; data concern 2000/01 school year and data concerning graduates of 2004/05 school year from vocational secondary (post-primary) schools. TABL. 19 (142). TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE DLA MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych) SUPPLEMENTARY TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS FOR YOUTH (excluding special schools) WYSZCZEGÓLNIENIE 2004/ /06 SPECIFICATION Szkoły Schools Oddziały Sections Uczniowie Students w tym klasa I of which 1st class w tym kobiety of which females TABL. 20 (143). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI TECHNIKÓW 1 I TECHNIKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DLA MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych) WEDŁUG GRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA STUDENTS AND GRADUATES OF TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS 1 AND SUPPLEMENTARY TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS FOR YOUTH (excluding special schools) BY FIELDS OF EDUCATION GRUPY KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 2 a - technika b - technika uzupełniające 2004/ / / /05 uczniowie students absolwenci 3 graduates 3 FILELDS OF EDUCATION 2 a - technical secondary schools b - supplementary technical secondary schools O G Ó Ł E M... a T O T A L b Społeczne... a Social and behavioural science Ekonomiczne i administracyjne... a Business and administration Informatyczne... a Computing Engineering and engineering trades Inżynieryjno-techniczne... a Produkcji i przetwórstwa... a Manufacturing and processing Architektury i budownictwa a Architecture and building Rolnicze, leśne i rybactwa... a Agriculture, forestry and fishery Usług dla ludności... a Personal services b Usług transportowych... a Transport services Ochrony środowiska... a Environmental protection 1 Bez szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe. 2 Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED 97). 3 Abslowenci ponadpodstawowych szkół średnich zawodowych. 1 Excluding art schools leading to professional certification. 2 According to the International Standard Classification of Education (ISCED 97). 3 Upper secondary (post-primary) vocational schools graduates.

18 218 Edukacja i wychowanie Szkoły policealne Post-secondary schools TABL. 21 (144). SZKOŁY POLICEALNE WEDŁUG FORM KSZTAŁCENIA (bez szkół specjalnych) POST-SECONDARY SCHOOLS BY TYPE OF EDUCATION (excluding special schools) WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION 2000/ /05 ogółem total dzienne day 2005/06 wieczorowe evening zaoczne weekend Oddziały Sections Uczniowie Students w tym I klasa of which 1st class w tym kobiety of which females Absolwenci a Graduates a w tym kobiety of which females a W podziale według form kształcenia z roku szkolnego 2004/05. a According to type of education for 2004/05 school year. TABL. 22 (145). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI SZKÓŁ POLICEALNYCH (bez szkół specjalnych) WEDŁUG GRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA STUDENTS AND GRADUATES OF POST-SECONDARY SCHOOLS (excluding special schools) BY FIELDS OF EDUCATION GRUPY KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA a 2004/ / / /05 uczniowie absolwenci students graduates FIELDS OF EDUCATION a O G Ó Ł E M T O T A L Artystyczne Arts Humanistyczne Humanities Społeczne Social and behavioural science Ekonomiczne i administracyjne Business and administration Informatyczne Computing Engineering and engineering trades Inżynieryjno-techniczne Architektury i budownictwa Architecture and building Rolnicze, leśne i rybactwa Agriculture, forestry and fishery Medyczne Health Opieki społecznej Social services Usług dla ludności Personal services Usług transportowych Transport services Ochrony i bezpieczeństwa Security services Pozostałe Others a Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED 97). a According to the International Standard Classification of Education (ISCED 97).

19 Education 219 Szkoły wyższe Tertiary education (university level) TABL. 23 (146). SZKOŁY WYŻSZE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły Schools Nauczyciele akademiccy a Academic teachers a Studenci Students Absolwenci b Graduates b SPECIFICATION O G Ó Ł E M / T O T A L 2004/ / Uniwersytet Gdański cd... x University of Gdańsk cd Wyższa Szkoła Administracji Academy of Administration i Biznesu w Gdyni and Business in Gdynia Akademia Morska w Gdyni Maritime Academy in Gdynia Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Academy of International Economic and Political Relations i Politycznych w Gdyni in Gdynia Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni Pomeranian Humanities Higher School in Gdynia Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni Higher School of Social Communication in Gdynia Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni d Navy Academy in Gdynia d a Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w więcej niż jednej szkole wyższej wykazani zostali w każdym miejscu pracy; dane o nauczycielach do roku szkolnego 2000/01 dotyczą pełnozatrudnionych, a od roku szkolnego 2001/02 pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. b W podziale według typów szkół z roku szkolnego 2004/05. c Dane dotyczą Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego mającego siedzibę w Gdyni. d Dane Urzędu Masta Gdyni. a Teachers employed full-time in more than one institution have been shown in all workplaces; data regarding teachers until the 2000/01 school year concern full-time employees and since the 2001/02 school year full-time employees and part-time employees calculated as full-time employees. b According to type of school for 2004/05 school year. c Data concerning the Faculty of Biology, Geography and Oceanology University of Gdańsk located in Gdynia. d Data of the Gdynia City Hall. TABL. 24 (147). STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG SYSTEMÓW STUDIÓW STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY STUDY SYSTEMS WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Total dzienne day Systemy studiów wieczorowe evening Study systems zaoczne weekend eksternistyczne extramural SPECIFICATION O G Ó Ł E M T O T A L O G Ó Ł E M / T O T A L 2004/ / Uniwersytet Gdański a University of Gdańsk a Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Academy of Administration and Business in Gdynia a Dane dotyczą Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego mającego siedzibę w Gdyni dane Urzędu Miasta Gdyni. a Data concerning the Faculty of Biology, Geography and Oceanology University of Gdańsk located in Gdynia data of the Gdynia City Hall.

20 220 Edukacja i wychowanie TABL. 24 (147). STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG SYSTEMÓW STUDIÓW (dok.) STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY STUDY SYSTEMS (cont.) WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Total dzienne day Systemy studiów wieczorowe evening O G Ó Ł E M (dok.) T O T A L (cont.) Study systems zaoczne weekend eksternistyczne extramural SPECIFICATION Akademia Morska w Gdyni Maritime Academy in Gdynia Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni Academy of International Economic and Political Relations in Gdynia Pomeranian Humanities Higher School in Gdynia Higher School of Social Communication in Gdynia Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni a Navy Academy in Gdynia a W tym KOBIETY Of which FEMALES RAZEM / TOTAL 2004/ / Uniwersytet Gdański ab University of Gdańsk ab Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Academy of Administration and Business in Gdynia Akademia Morska w Gdyni Maritime Academy in Gdynia Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni Academy of International Economic and Political Relations in Gdynia Pomeranian Humanities Higher School in Gdynia Higher School of Social Communication in Gdynia Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni a Navy Academy in Gdynia a a Dane Urzędu Miasta Gdyni. b Dane dotyczą Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego mającego siedzibę w Gdyni. a Data of the Gdynia City Hall. b Data concerning the Faculty of Biology, Geography and Oceanology University of Gdańsk located in Gdynia.

CHAPTER X EDUCATION DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne

CHAPTER X EDUCATION DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER X EDUCATION Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do tablic. Notes to the tables

Uwagi do tablic. Notes to the tables Uwagi do tablic 1. Uczniów i absolwentów w szko³ach ponadpodstawowych dla m³odzie y podaje siê od roku szkolnego 2002/03 ³¹cznie z uczniami i absolwentami oddzia³ów tych szkó³ bêd¹cych w strukturze szkó³

Bardziej szczegółowo

CHAPTER X DZIAŁ X EDUCATION EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne

CHAPTER X DZIAŁ X EDUCATION EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne CHAPTER X EDUCATION General notes 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. General notes

Uwagi ogólne. General notes Uwagi ogólne General notes 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oœwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póÿn. zm.) oraz ustaw¹ z

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE reformy ustroju szkolnego 2. 4. 5. publiczne niepubliczne

UWAGI METODYCZNE reformy ustroju szkolnego 2. 4. 5. publiczne niepubliczne UWAGI METODYCZNE 1. Z dniem 1 IX 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie reformy ustroju szkolnego, której zasady reguluje ustawa z dnia 8 I 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Opracowania sygnalne Bydgoszcz, kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail. SekretariatUSBDG@stat.gov.pl tel. (0 52) 366 93 90; fax (052) 366 93 56 Internet http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz

Bardziej szczegółowo

Section for Statistics of Education and Culture. Dominika Czarnecka Marek Kowalewski Elżbieta Szklarska Anna Szczypińska. Wydział Informatyki ZWS

Section for Statistics of Education and Culture. Dominika Czarnecka Marek Kowalewski Elżbieta Szklarska Anna Szczypińska. Wydział Informatyki ZWS Opracowanie publikacji Elaborated by GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków życia CSU, Social Surveys and Living Conditions Division Zespół Redakcyjny Editing Team Wydział Statystyki Edukacji i

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie Edukacja i wychowanie w województwie zachodniopomorskim w latach szkolnych 2011/2012-2013/2014 Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecin INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Szczecin

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie Oświata i wychowanie w województwie zachodniopomorskim w latach szkolnych 2008/2009-2010/2011 Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecin INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Szczecin

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący President Jerzy Auksztol. Tłumaczenie Translation Małgorzata Kruszewska. Skład komputerowy Typesetting Agnieszka Sągolewska

Przewodniczący President Jerzy Auksztol. Tłumaczenie Translation Małgorzata Kruszewska. Skład komputerowy Typesetting Agnieszka Sągolewska ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD Przewodniczący President Jerzy Auksztol Opracowanie i redakcja techniczna Editorial and technical supervision Katarzyna Adamska, Gabriela Adamska-Szreder, Aleksandra Bednarska,

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division

Education and Culture Statistics Division Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Roman Fedak. Krystyna Motyl. Wioletta Bielecka, Teresa Sokołowska, Bogusława Kołeczek, Anna Miśkiewicz, Robert Wróbel. Angela Burchard, Zuzanna Sikora

Roman Fedak. Krystyna Motyl. Wioletta Bielecka, Teresa Sokołowska, Bogusława Kołeczek, Anna Miśkiewicz, Robert Wróbel. Angela Burchard, Zuzanna Sikora URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE 65-954 ZIELONA GÓRA, ul. Spokojna 1 Kontakt: Contact: tel. 68 322 31 12; fax 68 325 36 79 Adres w Internecie: Internet address: http://zielonagora.stat.gov.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a

ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a STUDIÓW a OF EDUCATION a Master s O G Ó Ł E M. 2000/01 23095 14426 10847 821 6548 4212 T O T A L 2001/02 23193 14181 10845 746 6227 4700 2002/03 25514 15907 11416 736 6794 5816 2003/04 25458 15905 11175

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn Informacje i opracowania statystyczne Statistical information and elaborations EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 EDUCATION IN 2009/2010 SCHOOL YEAR Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2010 Opracowanie publikacji Elaborated by GUS,

Bardziej szczegółowo

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females TABL. 20/105/. STUDENCI WEDŁUG SZKÓŁ I GRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a studia O G Ó Ł E M... 2000/01 b 119361 66140 57304 62057 18535 T O T A L 2006/07 141554 77449

Bardziej szczegółowo

URZ D STATYSTYCZNY w LUBLINIE. Informacje i opracowania statystyczne

URZ D STATYSTYCZNY w LUBLINIE. Informacje i opracowania statystyczne URZ D STATYSTYCZNY w LUBLINIE Informacje i opracowania statystyczne LUBLIN 2008 ZESPÓŁ REDAKCYJNY PRZEWODNICZĄCY Kazimierz Tucki CZŁONKOWIE Andrzej Dejnek Waldemar Dymek Jerzy Greszta Elżbieta Łoś Andrzej

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, wrzesień 2014 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej zawodów lub specjalności - wiersz razem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej 2 kol. 6, poz. 2 "Wieś" 3 kol. 6, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE A. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY (bez specjalnych) TABL.1(59). SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 04.07.2014 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, wrzesień 2011 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Informacje

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 06.07.2015 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 ISBN-83-88130-52-8 Analizy statystyczne OLSZTYN 2005 R. Opracowanie publikacji ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydzia Informatyki ZWS. Statistical Publishing Establishment. Zak ad Wydawnictw Statystycznych

Education and Culture Statistics Division. Wydzia Informatyki ZWS. Statistical Publishing Establishment. Zak ad Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Elaborated by Zespó Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Bada Spo ecznych i Warunków ycia Urz d Statystyczny w Gda sku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department SO

Bardziej szczegółowo

CHAPTER IX EDUCATION

CHAPTER IX EDUCATION DZIA IX EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne CHAPTER IX EDUCATION General notes 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oœwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R.

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 1 do regulaminu Załącznik nr 1 do regulaminu Wniosek o udzielenie dotacji na rok.. Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st. Warszawy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division

Education and Culture Statistics Division Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYCHOWANIE

EDUKACJA I WYCHOWANIE URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 BYDGOSZCZ SIERPIEÑ 2007 Opracowanie: Zespó³ pracowników

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION. Uwagi ogólne. General notes

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION. Uwagi ogólne. General notes EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION Uwagi ogólne General notes 1. Z dniem 1 IX 1999 r. rozpoczêto wprowadzanie reformy ustroju szkolnego, której zasady reguluje ustawa z dnia 8 I 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce

Bardziej szczegółowo

STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a

STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a OF EDUCATION a O G Ó Ł E M... 2000/01 131491 70890 72342 5590 52284 T O T A L 2001/02 139812 75303 77322 5632 55419 2002/03 149730 81344 83925 5690 58647 2003/04 158575 85728 89787 5663 61845 2004/05 171420

Bardziej szczegółowo

Edukacja zawodowa i prozawodowa w regionie gdańskim w latach 1990 2000

Edukacja zawodowa i prozawodowa w regionie gdańskim w latach 1990 2000 Jerzy AMBROŻY Zespół Szkół Usługowych, Gdynia Edukacja zawodowa i prozawodowa w regionie gdańskim w latach 1990 2000 Vocational education and career-oriented education in Gdańsk region in 1990 2000 Słowa

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2010 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU. OS\VlATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W KOKU SZKOLNYM. SAHHtf SAM I NARODOWY SP IS PO W SZECH NY /

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU. OS\VlATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W KOKU SZKOLNYM. SAHHtf SAM I NARODOWY SP IS PO W SZECH NY / URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU OS\VlATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W KOKU SZKOLNYM SAHHtf SAM I /\2 0 0 2 NARODOWY SP IS PO W SZECH NY / OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOW NYCH Zero: (-) - zjawisko nie wystąpiło.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI SYSTEM EDUKACJI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEM EDUKACJI I JEGO PODSTAWY PRAWNE SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE OBOWIĄZEK SZKOLNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. General notes

Uwagi ogólne. General notes Uwagi ogólne General notes 1. Z dniem 1 IX 1999 r. rozpoczêto wprowadzanie reformy ustroju szkolnego, której zasady reguluje ustawa z dnia 8 I 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

CHAPTER VII. EDUCATION

CHAPTER VII. EDUCATION DZIAŁ VII. EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie o- światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY a W ROKU SZKOLNYM 2009/10 IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH a IN THE 2009/10 SCHOOL YEAR OGÓŁEM TOTAL WOJEWÓDZTWO... 260022 7990 170457 4299 1061 640 470 Podregion jeleniogórski...

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2011 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008 Objaśnienia znaków umownych Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Znak x wypełnienie

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1

Szkoły wyższe, studenci i absolwenci 1 0 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 201 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz.

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne kształcenia specjalnego Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Art. 1. 1. Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu:

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu: brzmienie od 2009-09-01 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142) Zmiany aktu: 2009-09-01

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 1358 UCHWAŁA NR 498.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy)

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Załącznik nr do Regulaminu Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA 2016 OBECNY USTRÓJ SZKOLNY 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU SZKOLNYM 2000/2001

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU SZKOLNYM 2000/2001 U r:qd S t.fy,,y,:n y w Katowicach / \ 2 0 0 2 Statistical Office in Katowice ÜAÜ060WVSPIS u m m m i. OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU SZKOLNYM 2000/2001 шш Education in the Slqskie Voivodship

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2015 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE UWAGI OGÓLNE

UWAGI ANALITYCZNE UWAGI OGÓLNE 23 UWAGI ANALITYCZNE UWAGI OGÓLNE W Polsce edukacja podlega dwóm ministerstwom: Ministerstwu Edukacji Narodowej (MEN) i Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 1. System oświaty w Polsce obejmuje

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r. Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 600/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Współpraca, informacja, produkty działalność Polskiego Biura Eurydice. Magdalena Górowska-Fells Polskie Biuro Eurydice

Współpraca, informacja, produkty działalność Polskiego Biura Eurydice. Magdalena Górowska-Fells Polskie Biuro Eurydice Współpraca, informacja, produkty działalność Polskiego Biura Eurydice Magdalena Górowska-Fells Polskie Biuro Eurydice EURYDICE sieć informacji o edukacji w Europie WSPÓŁPRACA I INFORMACJA PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

DZIA X EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER X EDUCATION. Uwagi ogólne

DZIA X EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER X EDUCATION. Uwagi ogólne DZIA X EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER X EDUCATION Uwagi ogólne 1. Z dniem 1 IX 1999 r. rozpoczêto wprowadzanie reformy ustroju szkolnego, której zasady reguluje ustawa z dnia 8 I 1999 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-9 Warszawa, al. Niepodległości Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-1 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE Konstytucja szczególnie Art. 70 - każdy ma prawo do nauki, do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa - sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół podstawowych, 11 gimnazjów (w tym 1 społeczne), 3 licea

Bardziej szczegółowo

Informacja o faktycznej liczbie uczniów

Informacja o faktycznej liczbie uczniów Informacja o faktycznej liczbie uczniów Załacznik nr 2 do Regulaminu w miesiącu.. roku Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st.

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne LP. OPINIA W SPRAWIE: 1. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska R. Wróblewski Gorzów Wlkp., sierpień 2017 r. Spis treści 1. Kierunki polityki oświatowej państwa 2017/2018 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli Projekt z dnia 27.10.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli Na podstawie art. 111 ustawy z dnia - Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. D y r e k t o r Urzędu Statystycznego w Opolu. dr Anna Koska. Opole, luty 2013 r.

PRZEDMOWA. D y r e k t o r Urzędu Statystycznego w Opolu. dr Anna Koska. Opole, luty 2013 r. PRZEDMOWA Dostosowując się do potrzeb współczesnego odbiorcy informacji statystycznych Urząd Statystyczny w Opolu przekazuje Państwu publikację Aglomeracja Opolska w 2011 r., stanowiącą statystyczny portret

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

II. GDYNIA NA TLE TRÓJMIASTA I WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO GDYNIA AGAINST THE BACKGROUND OF TRI-CITY AND POMORSKIE VOIVODSHIP

II. GDYNIA NA TLE TRÓJMIASTA I WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO GDYNIA AGAINST THE BACKGROUND OF TRI-CITY AND POMORSKIE VOIVODSHIP 40 Tablice przeglądowe II. GDYNIA NA TLE TRÓJMIASTA I WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO GDYNIA AGAINST THE BACKGROUND OF TRI-CITY AND POMORSKIE VOIVODSHIP Gdańsk Sopot POWIERZCHNIA. LUDNOŚĆ AREA. POPULATION Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo