Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch"

Transkrypt

1

2 Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department SO Gdańsk, Statistical Office in Gdańsk Wydział Statystyki Edukacji i Kultury Education and Culture Statistics Division Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego Centre for Education and Human Capital Statistics kierujący supervisor Sławomir Nałęcz zespół GUS CSO US Gdańsk SO Gdańsk team Hanna Gołaszewska Jacek Maślankowski Barbara Antosiewicz Teresa Miszke Dominika Czarnecka Agnieszka Wąsikowska Marta Kamińska Hanna Zielińska Irmina Tarczyńska Anna Żochowska Naliczanie tablic Tables compiled by Skład Editing and setting Projekt okładki Cover design Druk Printed by CIS Zakład w Radomiu Statistical Computing Centre in Radom Wydział Informatyki ZWS Computing Section of SPE Lidia Motrenko-Makuch Zakład Wydawnictw Statystycznych Warszawa, Al. Niepodległości 208 Statistical Publishing Establishment Warsaw, Al. Niepodległości 208 ISSN X Publikacja dostępna na: Publication available at: ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) ,

3 PRZEDMOWA Z przyjemnością przekazuję Państwu nową edycję publikacji Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013, która zawiera bardzo szeroki zestaw danych i analiz opisujących stan i dynamikę polskiego systemu oświaty. Prezentowane informacje dotyczą działalności szkół oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych, prowadzących nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, obejmując również szkolnictwo specjalne, zawodowe i artystyczne. Podobnie jak w latach poprzednich publikacja zawiera informacje o infrastrukturze oświatowej oraz o uczniach, absolwentach i nauczycielach, nauczaniu języków obcych, edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, o zajęciach pozalekcyjnych, komputeryzacji, o wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także analizę wyników egzaminów organizowanych przez niezależne od szkół komisje egzaminacyjne oraz porównania międzynarodowe przedstawiające sytuację polskiej oświaty na tle krajów Unii Europejskiej. Część tabelaryczną publikacji, zawierającą dane statystyczne o edukacji w roku szkolnym 2012/2013, poprzedzają uwagi metodologiczne i komentarz analityczny. W uwagach metodologicznych znajduje się opis organizacji systemu oświaty oraz definicje pojęć stosowanych w tablicach. W komentarzu analitycznym opisano podstawowe dane charakteryzujące stan obecny i dynamikę polskiej oświaty. Zarówno w komentarzu, jak i w części tabelarycznej, znajdują odzwierciedlenie zmiany w systemie oświaty, zachodzące w ostatniej dekadzie. Zamieszczone w publikacji dane statystyczne zaprezentowano dla kraju i poszczególnych województw. Dane za rok szkolny 2012/2013 i za poprzednie pięć lat opracowano na podstawie informacji zbieranych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach systemu informacji oświatowej. Z kolei dane za rok 2006/2007 i za lata wcześniejsze pochodzą z badań realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w formie rocznej sprawozdawczości instytucji oświaty i wychowania (szkół i innych placówek oświatowych). Publikacja została opracowana częściowo w wersji dwujęzycznej. Wszystkie tablice, część metodologiczna, spis treści oraz streszczenie analitycznej części są dostępne także w wersji angielskiej. Przyjęta w publikacji terminologia, zastosowane klasyfikacje oraz metodologia badań, z których pochodzą dane, umożliwiają wykorzystanie ich do porównań międzynarodowych. Mam nadzieję, że publikacja Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013 okaże się cennym źródłem wiedzy nt. edukacji w Polsce. Dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia dr Piotr Łysoń Warszawa, październik 2013 r.

4 PREFACE It is a great pleasure to present a new edition of Education in 2012/2013 school year - yearbook providing a wide selection of data and analyses reflecting the condition and dynamics of Polish system of education. The information presented in the yearbook refers to schools and other education institutions which provide education at pre-school, primary, lower- and upper secondary as well as post-secondary levels. Including also special vocational and artistic education. As in case of previous editions, the publication includes also information on education infrastructure, students, graduates and teachers, foreign language instruction, national and ethnic minorities education and extracurricular training, computerization of schools, selected forms of children and youth care and also analysis of end-of-school examinations scores (administered by independent examination boards) and international comparative data presenting the condition of Polish education compared to the European one. The tabular part of the yearbook, including statistical data on education in 2012/2013 school year, is preceded by methodological notes and a review. The purpose of the methodological notes is to describe the structure of education system and terminology used in the tables. The review provides general data on the current state and dynamics of Polish education. Both the review and the tabular part reflect all important changes to the education system over the last decade. Statistical data presented in the publication are demonstrated at the country and voivodship levels. Statistical data for 2012/2013 and five preceding years were derived from the Education Information System managed by the Ministry of National Education. The previous years records are based on data collected by the Central Statistical Office in annual reports submitted by schools and other education institutions. Significant parts of this publication has been elaborated in two language versions. The tabular part and methodological notes as well as the list of contents are bilingual. Moreover, especially for international readers the review was compiled in a summary in English. Both terminology and classifications as well as data compilation methodology adopted in the publication allow for international comparisons. I hope that the publication will serve as a valuable source of knowledge of education in Poland. Director of the Social Surveys and Living Conditions Department Piotr Łysoń, Ph.D. Warsaw, October 2013

5 SPIS TREŚCI 5 SPIS TREŚCI Tabl. Str. PRZEDMOWA.... x 3 UWAGI METODOLOGICZNE... x 21 KOMENTARZ ANALITYCZNY 1. Uwagi ogólne... x Publiczne wydatki na oświatę i wychowanie... x Struktura populacji dzieci i młodzieży według wieku. Powszechność nauczania... x Wychowanie przedszkolne... x Struktura szkół wg typów... x Szkoły podstawowe... x Gimnazja... x Szkoły ponadgimnazjalne... x Zasadnicze szkoły zawodowe... x Licea ogólnokształcące i uzupełniające licea ogólnokształcące..... x Licea profilowane... x Technika i technika uzupełniające... x Szkoły policealne... x System kształcenia artystycznego... x Kwalifikacyjne kursy zawodowe x Kształcenie specjalne... x Nauczanie języków, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz komputeryzacja... x Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego... x Nauczanie języków obcych... x Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.... x Komputeryzacja w szkołach dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych)... x Wyniki egzaminów... x Sprawdzian szóstoklasistów... x Egzamin gimnazjalny... x Egzamin maturalny... x Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe... x Nauczyciele x Szkoły polskie poza granicami kraju... x Oświata w Polsce na tle międzynarodowym... x 123 DZIAŁ I. TABLICE PRZEGLĄDOWE (1990/1991, 1995/1996, 2000/ /2013) Ludność według wieku... I Przedszkola... I Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych... I Zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne... I Uczniowie w szkołach według wieku... I Uczniowie w szkołach... I Szkoły w systemie oświaty... I Uczniowie w szkołach dla dzieci i młodzieży... I Absolwenci szkół dla dzieci i młodzieży... I Uczniowie i absolwenci szkół policealnych... I Szkoły dla dzieci i młodzieży oraz policealne według organów prowadzących... I

6 6 CONTENTS Tabl. Str. Uczniowie w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych według organów prowadzących... I Uczniowie w szkołach dla dorosłych... I Absolwenci szkół dla dorosłych... I Szkoły dla dorosłych według organów prowadzących... I Uczniowie szkół dla dorosłych według organów prowadzących... I Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w szkołach podstawowych i w zespołach międzyszkolnych dla dzieci i młodzieży... I Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w gimnazjach i w zespołach międzyszkolnych dla dzieci i młodzieży... I Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży... I Szkoły podstawowe specjalne... I Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży... I Uczniowie korzystający z innych form pomocy poprzez zajęcia psychologiczno-pedagogiczne w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych)... I Uczniowie indywidualnie nauczani w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży... I Gimnazja specjalne I Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach dla dzieci i młodzieży... I Uczniowie korzystający z innych form pomocy poprzez zajęcia psychologiczno-pedagogiczne w gimnazjach dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych)... I Uczniowie indywidualnie nauczani w gimnazjach dla dzieci i młodzieży... I Licea ogólnokształcące specjalne... I Zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea profilowane specjalne... I Komputery w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych (bez szkół specjalnych)... I DZIAŁ II. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Wychowanie przedszkolne... II Wychowanie przedszkolne według województw... II Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego według roku urodzenia i województw... II DZIAŁ III. SZKOŁY PODSTAWOWE A. Dane ogólne Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych... III Szkoły podstawowe według organów prowadzących... III Szkoły podstawowe według województw... III Uczniowie w szkołach podstawowych według wieku, płci i województw... III Absolwenci szkół podstawowych według wieku, płci i województw... III Uczniowie i absolwenci w szkołach podstawowych według miejsca zamieszkania. III B. Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży według województw (bez szkół specjalnych) Szkoły podstawowe w miastach i na wsi... III.7 CD Uczniowie w szkołach podstawowych według klas i płci... III.8 CD Oddziały szkół podstawowych według klas... III.9 CD Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych... III.10 CD Uczniowie powtarzający klasę wg klas i płci w szkołach podstawowych... III.11 CD Realizacja obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych... III.12 CD Uczniowie dowożeni w szkołach podstawowych według klas i odległości miejsca zamieszkania od szkoły. III.13 CD Uczniowie korzystający z zajęć w szkołach podstawowych... III.14 CD Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według rodzaju niepełnosprawności... III.15 CD Komputery oraz książki w bibliotekach szkolnych w szkołach podstawowych... III.16 CD

7 SPIS TREŚCI 7 Tabl. Str. C. Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży według województw Szkoły podstawowe specjalne publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych... III.17 CD Szkoły podstawowe specjalne w miastach i na wsi... III.18 CD Uczniowie w szkołach podstawowych specjalnych według klas i płci... III.19 CD Uczniowie w szkołach podstawowych specjalnych według rodzaju niepełnosprawności... III.20 CD Uczniowie powtarzający klasę według klas i płci w szkołach podstawowych specjalnych... III.21 CD Komputery oraz książki w bibliotekach szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych... III.22 CD Uczniowie dowożeni w szkołach podstawowych specjalnych według klas i odległości miejsca zamieszkania od szkoły III.23 D. Szkoły podstawowe dla dorosłych CD Szkoły podstawowe dla dorosłych według formy kształcenia... III.24 CD Szkoły podstawowe dla dorosłych publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych według województw... III.25 CD Szkoły podstawowe dla dorosłych według organów prowadzących i województw... III.26 CD Uczniowie w szkołach podstawowych dla dorosłych według wieku, płci i województw... III.27 CD DZIAŁ IV. GIMNAZJA Gimnazja publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych... IV Gimnazja według województw... IV Gimnazja według organów prowadzących szkoły... IV Uczniowie w gimnazjach według wieku, płci i województw... IV Absolwenci gimnazjów według wieku, płci i województw... IV Uczniowie i absolwenci gimnazjów według miejsca zamieszkania IV B. Gimnazja dla dzieci i młodzieży według województw (bez szkół specjalnych) Gimnazja publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych... IV.7 CD Uczniowie w gimnazjach według klas i płci... IV.8 CD Gimnazja w miastach i na wsi... IV.9 CD Oddziały w gimnazjach według klas... IV.10 CD Uczniowie powtarzający klasę według klas i płci w gimnazjach... IV.11 CD Realizacja obowiązku szkolnego w gimnazjach... IV.12 CD Uczniowie dowożeni w gimnazjach według klas i odległości miejsca zamieszkania od szkoły... IV.13 CD Uczniowie korzystający z zajęć w gimnazjach... IV.14 CD Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach według rodzaju niepełnosprawności... IV.15 CD Komputery oraz książki w bibliotekach szkolnych w gimnazjach... IV.16 CD C. Gimnazja specjalne dla dzieci i młodzieży według województw Gimnazja specjalne publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych... IV.17 CD Gimnazja specjalne w miastach i na wsi... IV.18 CD Uczniowie w gimnazjach specjalnych według klas i płci... IV.19 CD Uczniowie powtarzający klasę w gimnazjach specjalnych według klas i płci... IV.20 CD Uczniowie w gimnazjach specjalnych według rodzaju niepełnosprawności... IV.21 CD Komputery oraz książki w bibliotekach szkolnych w gimnazjach specjalnych... IV.22 CD Uczniowie dowożeni w gimnazjach specjalnych według klas i odległości miejsca zamieszkania od szkoły... IV.23 D. Gimnazja dla dorosłych Gimnazja dla dorosłych według formy kształcenia... IV.24 CD Gimnazja dla dorosłych publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych według województw.. IV.25 CD Uczniowie w gimnazjach dla dorosłych według klas, płci i województw... IV.26 CD Uczniowie w gimnazjach dla dorosłych według wieku, płci i województw... IV.27 CD Absolwenci gimnazjów dla dorosłych według wieku, płci i województw... IV.28 CD Komputery oraz książki w bibliotekach szkolnych w gimnazjach dla dorosłych według województw... IV.29 CD

8 8 CONTENTS Tabl. Str. DZIAŁ V. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE A. Dane ogólne Szkoły ponadgimnazjalne publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne... V Szkoły ponadgimnazjalne według organów prowadzących... V Zasadnicze Szkoły Zawodowe A. Dane ogólne Zasadnicze szkoły zawodowe - publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej i niepubliczne.. V według Zasadnicze typów szkoły szkół zawodowe... w miastach i na wsi V Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych według grup kierunków kształcenia... V Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych według grup kierunków kształcenia... V B. Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży (bez szkół specjalnych) Oddziały według klas w zasadniczych szkołach zawodowych... V.2.5. CD Uczniowie według klas w zasadniczych szkołach zawodowych... V.2.6. CD Uczniowie w zasadniczych szkołach zawodowych według wieku i płci... V.2.7. CD Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych według wieku i płci... V.2.8. CD Uczniowie klas pierwszych zasadniczych szkół zawodowych, którzy świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla otrzymali w roku szkolnym 2011/ V.2.9 CD Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według rodzajów niepełnosprawności w zasadniczych szkołach zawodowych... V CD Uczniowie w oddziałach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych... V CD Pomieszczenia szkolne oraz książki w bibliotekach szkolnych w zasadniczych szkołach zawodowych V CD Zasadnicze szkoły zawodowe posiadające pracownie komputerowe i komputery... V CD Komputery w zasadniczych szkołach zawodowych... V CD Młodociani pracownicy w zasadniczych szkołach zawodowych, stanowiska szkoleniowe w warsztatach szkolnych oraz absolwenci przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe... V CD C. Zasadnicze szkoły zawodowe specjalne dla młodzieży Oddziały według klas w specjalnych zasadniczych szkołach zawodowych... V CD Uczniowie według klas w specjalnych zasadniczych szkołach zawodowych... V CD Uczniowie w specjalnych w zasadniczych szkołach zawodowych według wieku i płci... V CD Absolwenci specjalnych zasadniczych szkół zawodowych według wieku i płci... V CD Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według rodzaju niepełnosprawności w specjalnych zasadniczych szkołach zawodowych... V CD Pomieszczenia szkolne oraz książki w bibliotekach szkolnych w specjalnych zasadniczych szkołach zawodowych... V CD Specjalne zasadnicze szkoły zawodowe posiadające pracownie komputerowe i komputery... V CD Komputery w specjalnych zasadniczych szkołach zawodowych... V CD D. Zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych Zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych według form kształcenia... V CD Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych według wieku i płci... V CD Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych według wieku i płci... V CD Pomieszczenia szkolne oraz książki w bibliotekach szkolnych w zasadniczych szkołach zawodowych dla dorosłych... V CD Zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych posiadające pracownie komputerowe i komputery... V CD Komputery w zasadniczych szkołach zawodowych... V.2.29 CD 3. Licea ogólnokształcące i uzupełniające licea ogólnokształcące A. Dane ogólne Licea i uzupełniające licea ogólnokształcące - publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne... V

9 SPIS TREŚCI 9 Tabl. Str. Licea ogólnokształcące i uzupełniające licea ogólnokształcące w miastach i na wsi... V B. Licea ogólnokształcące i uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży (bez szkół specjalnych) Oddziały według klas w liceach i uzupełniających liceach ogólnokształcących... V.3.3. CD Uczniowie w liceach i uzupełniających liceach ogólnokształcących według klas i płci... V.3.4. CD Uczniowie w liceach i uzupełniających liceach ogólnokształcących według wieku i płci... V.3.5 CD Absolwenci liceów i uzupełniających liceów ogólnokształcących według wieku i płci... V.3.6. CD Uczniowie liceów ogólnokształcących klas pierwszych i wstępnych dwujęzycznych, którzy świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla otrzymali w roku szkolnym 2011/ V.3.7. CD Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według rodzaju niepełnosprawności w liceach ogólnokształcących... V.3.8. CD Uczniowie liceów ogólnokształcących w oddziałach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych... V.3.9. CD Wyniki egzaminu maturalnego w liceach i uzupełniających liceach ogólnokształcących... V CD Pomieszczenia szkolne oraz książki w bibliotekach szkolnych w liceach ogólnokształcących... V CD Licea ogólnokształcące posiadające pracownie komputerowe i komputery... V CD Komputery w liceach ogólnokształcących... V CD C. Licea ogólnokształcące i uzupełniające licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży. Oddziały według klas w specjalnych liceach i uzupełniających liceach ogólnokształcących... V CD Uczniowie według klas w specjalnych liceach i uzupełniających liceach ogólnokształcących... V CD Uczniowie... w specjalnych liceach i uzupełniających liceach ogólnokształcących według wieku i płci... V CD Absolwenci specjalnych liceów i uzupełniających liceów ogólnokształcących według wieku i płci... V CD Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według rodzaju niepełnosprawności w specjalnych liceach ogólnokształcących... V CD Wyniki egzaminu maturalnego w specjalnych liceach i uzupełniających liceach ogólnokształcących... V CD Pomieszczenia szkolne oraz książki w bibliotekach szkolnych w liceach ogólnokształcących... V CD Specjalne licea ogólnokształcące posiadające pracownie komputerowe i komputery... V CD Komputery w specjalnych liceach ogólnokształcących... V CD D. Licea ogólnokształcące i uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych Licea i uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych według form kształcenia... V CD Uczniowie w liceach i uzupełniających liceach ogólnokształcących dla dorosłych według wieku i płci... V CD Absolwenci liceów i uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych według wieku i płci... V CD Wyniki egzaminu maturalnego w liceach i uzupełniających liceach ogólnokształcących dla dorosłych... V CD Pomieszczenia szkolne oraz książki w bibliotekach szkolnych w liceach ogólnokształcących dla dorosłych V CD Licea ogólnokształcące dla dorosłych posiadające pracownie komputerowe i komputery... V CD Komputery w liceach ogólnokształcących dla dorosłych... V CD 4. Licea profilowane A. Dane ogólne Licea profilowane szkoły publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej i niepubliczne... V Licea... profilowane w miastach i wsi V Uczniowie liceów profilowanych według grup kierunków kształcenia... V Absolwenci liceów profilowanych według grup kierunków kształcenia... V Uczniowie liceów profilowanych według profili kształcenia ogólnozawodowego... V Absolwenci liceów profilowanych według profili kształcenia ogólnozawodowego... V B. Licea profilowane dla młodzieży (bez specjalnych) Oddziały według klas w liceach profilowanych... V.4.7. CD Uczniowie według klas w liceach profilowanych... V.4.8. CD Uczniowie w liceach profilowanych według wieku i płci... V.4.9. CD

10 10 CONTENTS Tabl. Str. Absolwenci liceów profilowanych według wieku i płci... V CD Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według rodzaju niepełnosprawności w liceach profilowanych... V CD Uczniowie liceów profilowanych w oddziałach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych... V CD Wyniki egzaminu maturalnego w liceach profilowanych... V CD Pomieszczenia szkolne oraz książki w bibliotekach szkolnych w liceach profilowanych... V CD Licea profilowane posiadające pracownie komputerowe i komputery... V CD Komputery w liceach profilowanych... V CD C. Licea profilowane specjalne dla młodzieży Oddziały według klas w specjalnych liceach profilowanych... V CD Uczniowie według klas w specjalnych liceach profilowanych... V CD Uczniowie w specjalnych liceach profilowanych według wieku i płci... V CD Absolwenci specjalnych liceów profilowanych według wieku i płci... V CD Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według rodzaju niepełnosprawności w specjalnych liceach profilowanych... V CD Wyniki egzaminu maturalnego w specjalnych liceach profilowanych... V CD Pomieszczenia szkolne oraz książki w bibliotekach szkolnych w specjalnych liceach profilowanych... V CD Specjalne licea profilowane posiadające pracownie komputerowe i komputery... V CD Komputery w specjalnych liceach profilowanych... V CD D. Licea profilowane dla dorosłych Licea profilowane dla dorosłych według form kształcenia... V CD Uczniowie w liceach profilowanych dla dorosłych według wieku i płci... V CD Absolwenci liceów profilowanych dla dorosłych według wieku i płci... V CD Wyniki egzaminu maturalnego w liceach profilowanych dla dorosłych... V CD Pomieszczenia szkolne oraz książki w bibliotekach szkolnych w liceach profilowanych dla dorosłych... V CD Licea profilowane dla dorosłych posiadające pracownie komputerowe i komputery... V CD Komputery w liceach profilowanych dla dorosłych... V CD 5. Technika i technika uzupełniające A. Dane ogólne Technika i technika uzupełniające - szkoły publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej i niepubliczne... V Technika... i technika uzupełniające w miastach i na wsi V Uczniowie techników według grup kierunków kształcenia... V Absolwenci techników według grup kierunków kształcenia... V B. Technika i technika uzupełniające dla młodzieży (bez szkół specjalnych) Oddziały według klas w technikach i technikach uzupełniających... V.5.5. CD Uczniowie w technikach i technikach uzupełniających według klas i płci... V.5.6. CD Uczniowie w technikach i technikach uzupełniających według wieku i płci... V.5.7. CD Absolwenci techników i techników uzupełniających według wieku i płci... V.5.8. CD Uczniowie techników klas pierwszych, którzy świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla otrzymali w roku szkolnym 2011/ V.5.9. CD Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według rodzajów niepełnosprawności w technikach... V CD Uczniowie techników w oddziałach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych... V CD Wyniki egzaminu maturalnego w technikach i technikach uzupełniających... V CD Pomieszczenia szkolne oraz książki w bibliotekach szkolnych w technikach V CD Technika posiadające pracownie komputerowe i komputery... V CD Komputery w technikach... V CD

11 SPIS TREŚCI 11 Tabl. Str. Uczniowie odbywający praktyki w Centrach Kształcenia Praktycznego, stanowiska szkoleniowe w warsztatach szkolnych oraz absolwenci przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe... V CD C. Technika i technika uzupełniające specjalne dla młodzieży Oddziały według klas w specjalnych technikach i technikach uzupełniających... V CD Uczniowie według klas w specjalnych technikach i technikach uzupełniających... V CD Uczniowie w specjalnych technikach i technikach uzupełniających według wieku i płci... V CD Absolwenci specjalnych techników i techników uzupełniających według wieku i płci... V CD Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według rodzajów niepełnosprawności w specjalnych technikach... V CD Wyniki egzaminu maturalnego w specjalnych technikach i technikach uzupełniających... V CD Pomieszczenia szkolne oraz książki w bibliotekach szkolnych w specjalnych technikach... V CD Specjalne technika posiadające pracownie komputerowe i komputery... V CD Komputery w specjalnych technikach... V CD D. Technika i technika uzupełniające dla dorosłych Technika i technika uzupełniające dla dorosłych według form kształcenia... V CD Uczniowie w technikach i technikach uzupełniających dla dorosłych według wieku i płci... V CD Absolwenci techników i techników uzupełniających dla dorosłych według wieku i płci... V CD Wyniki egzaminu maturalnego w technikach i technikach uzupełniających dla dorosłych... V CD Pomieszczenia szkolne oraz książki w bibliotekach szkolnych w technikach dla dorosłych... V CD Technika dla dorosłych posiadające pracownie komputerowe i komputery... V CD Komputery w technikach dla dorosłych... V CD 6. Szkoły artystyczne Uczniowie szkół artystycznych ogólnokształcących według klas... V Szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe według województw... V Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych według województw... V Specjalne szkoły przysposabiające do pracy Szkoły specjalne przysposabiające do pracy... V Uczniowie i absolwenci szkół przysposabiających do pracy według wieku i płci... V DZIAŁ VI. SZKOŁY POLICEALNE Szkoły policealne - publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne... VI Szkoły policealne według organów prowadzących szkoły i województw... VI.2 CD Szkoły policealne według form kształcenia i województw... VI.3 CD Uczniowie i absolwenci szkół policealnych według grup kierunków kształcenia... VI Policealne szkoły artystyczne oraz szkoły bibliotekarskie i animatorów kultury według województw... VI.5 CD Uczniowie szkół policealnych według wieku i województw... VI Absolwenci szkół policealnych według wieku i województw... VI Zakłady kształcenia nauczycieli oraz kolegia pracowników służb społecznych... VI DZIAŁ VII. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH Nauczanie języków obcych jako przedmiotu obowiązkowego... VII Nauczanie języków obcych jako przedmiotu dodatkowego... VII Nauczanie języków obcych jako przedmiotu obowiązkowego wg województw... VII.3 CD Nauczanie języków obcych jako przedmiotu dodatkowego wg województw... VII.4 CD DZIAŁ VIII. OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze... VIII.1 CD Specjalne ośrodki wychowawcze... VIII.2 CD Młodzieżowe ośrodki wychowawcze... VIII.3 CD Młodzieżowe ośrodki socjoterapii... VIII.4 CD Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze... VIII.5 CD

12 12 CONTENTS Tabl. Str. Domy wczasów dziecięcych... VIII.6 CD Placówki wychowania pozaszkolnego... VIII.7 CD Internaty szkół ogólnokształcących i zawodowych (łącznie ze specjalnymi) oraz bursy dla dzieci i młodzieży... VIII.8 CD Świetlice i stołówki oraz korzystający z posiłków w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży... VIII.9 CD Gabinety medyczne i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży... VIII.10 CD Szkolne koła i uczestnicy zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w szkołach dla dzieci i młodzieży... VIII.11 CD DZIAŁ IX. NAUCZYCIELE Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni według typów szkół i województw... IX Nauczyciele według typów szkół i organu prowadzącego... IX.2 CD Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni według typów szkół, stopnia awansu zawodowego oraz w podziale na miasta i wieś... IX.3 CD Nauczyciele według województw, stopnia awansu zawodowego oraz w podziale na miasta i wieś... IX ANEKS 1 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego... X 252 ANEKS 2 Profile kształcenia w liceach profilowanych... x 260 ANEKS 3 Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji ISCED x 262

13 SPIS TREŚCI 13 CONTENTS Table Page PREFACE... x 4 METHODOLOGICAL NOTES... x 21 SUMMARY... x 51 THE ANALITICAL COMMENTS (PL)... x 55 CHAPTER I. GENERAL REVIEW (1990/1991, 1995/1996, 2000/ /2013) Population by age... I Nursery schools... I Pre-primary sections of primary schools... I Pre-primary education groups and pre-primary points... I School students by age... I Students in schools... I Schools in the school system... I Students at schools for children and youth... I Graduates of schools for children and youth... I Students and graduates of post-secondary schools... I Schools for children and youth by school governing authority... I Students in schools for children and youth by school governing authority... I Students in schools for adults... I Graduates of schools for adults... I Schools for adults by school governing authority... I Students of schools for adults by school governing authority... I Teaching languages of national and ethnic minorities and regional languages in primary schools and... interscholastic units for children and youth... I Teaching languages of national and ethnic minorities and regional languages in lower secondary schools and interscholastic units for children and youth... I Teaching languages of national and ethnic minorities and regional languages in upper secondary schools for youths... I Special primary schools... I Students with special educational needs in primary schools for children and youth... I Students benefiting from other forms of help through psychological-pedagogical classes in primary schools for children and youth (excluding special schools)... I Students individually instructed in primary school for children and youth.. I Special lower secondary schools... I Students with special educational needs in lower secondary schools for children and youth... I Students benefiting from other forms of help through psychological-pedagogical classes in lower secondary schools for children and youth (excluding special schools)... I Students individually instructed in lower secondary schools for children and youth. I Special general secondary schools... I Special basic vocational schools, technical secondary schools and specialized secondary schools... I Personal computers in schools for children and youth and in post-secondary schools (excluding special schools)... I CHAPTER II. PRE-PRIMARY EDUCATION Pre-primary education... II Pre-primary education by voivodships... II Children attending pre-primary education establishments by year of birth and voivodships... II.3 163

14 14 CONTENTS CHAPTER III. PRIMARY SCHOOLS A. General data Primary public and non-public schools with public status... III Primary schools by school governing authority... III Primary schools by voivodships... III Pupils of primary schools by age, sex and voivodships... III Graduates of primary schools by age, sex and voivodships... III Students and graduates in primary education by place of residence.. III B. Primary schools for children and youth by voivodships (excluding special schools) Primary schools in urban and rural areas... III.7 CD Pupils of primary schools by grade and sex... III.8 CD Sections of primary schools by grade... III.9 CD Primary schools public and non-public with public status... III.10 CD Pupils repeating the same grade in primary schools by grade and sex... III.11 CD Compulsory schooling fulfilment in primary schools... III.12 CD Commuting pupils of primary schools by grade and distance to school... III.13 CD Pupils attending additional classes in primary schools... III.14 CD Pupils with special educational needs by type of disability in primary schools... III.15 CD Computers and books in school libraries in primary schools... III.16 CD C. Special primary schools for children and youth by voivodships Special primary schools - public and non-public with public status... III.17 CD Special primary schools in urban and rural areas... III.18 CD Pupils of special primary schools by grade and sex... III.19 CD Pupils of special primary schools by type of disability... III.20 CD Pupils repeating the grade in special primary schools by grade and sex... III.21 CD Computers and books in school libraries in special primary schools... III.22 CD Commuting pupils in special primary schools by grade and distance to school. III.23 CD D. Primary schools for adults Primary schools for adults by type of education... III.24 CD Primary schools for adults - public and non-public with public status by voivodships... III.25 CD Primary schools for adults by school governing authority and voivodships... III.26 CD Students in primary schools for adults by age, sex and voivodships... III.27 CD CHAPTER IV. LOWER SECONDARY SCHOOLS A. General data Lower secondary schools - public and non-public with the public status... IV Lower secondary schools by voivodships... IV Lower secondary schools by school governing authority... IV Students of lower secondary schools by age, sex and voivodships... IV Graduates of lower secondary schools by age, sex and voivodships... IV Lower secondary students and graduates by place of residence.. IV B. Lower secondary schools for children and youth by voivodships (excluding special schools) Lower secondary schools - public and non-public with public status... IV.7 CD Students of lower secondary schools by grade and sex... IV.8 CD Lower secondary schools in urban and rural areas... IV.9 CD Sections in lower secondary schools by grade... IV.10 CD Students repeating the grade in lower secondary schools by grade and sex... IV.11 CD Compulsory schooling fulfillment in lower secondary schools... IV.12 CD Table Page

15 SPIS TREŚCI 15 Table Page Commuting students of lower secondary schools by grade and distance to school... IV.13 CD Students attending classes in lower secondary schools... IV.14 CD Students with special educational needs by type of disability in lower secondary schools... IV.15 CD Computers and books in school libraries in lower secondary schools... IV.16 CD C. Special lower secondary schools for children and youth by voivodships Special lower secondary schools- public and non-public with public status... IV.17 CD Special lower secondary schools in urban and rural areas... IV.18 CD Students of special lower secondary schools by grade and sex... IV.19 CD Students repeating the grade in special lower secondary schools by grade and sex... IV.20 CD Students of special lower secondary schools by type of disability... IV.21 CD Computers and books in school libraries in special lower secondary schools... IV.22 CD Commuting students in special lower secondary schools by grade and distance to school.. IV.23 CD D. Lower secondary schools for adults Lower secondary schools for adults by type of education... IV.24 CD Lower secondary schools for adults- public and non-public with public status by voivodships... IV.25 CD Students of lower secondary schools for adults by grade, sex and voivodships... IV.26 CD Students of lower secondary schools for adults by age, sex and voivodships... IV.27 CD Graduates of lower secondary schools for adults by age, sex and voivodships... IV.28 CD Computers and books in school libraries in lower secondary schools for adults and voivodships... IV.29 CD CHAPTER V. SECONDARY SCHOOLS A. General data Secondary schools public, non-public with the public status and non-public schools... V Secondary schools by school governing authority... V Basic vocational schools for youth A. General data Basic vocational schools by type of schools - public, non-public with the public status and non - public V schools Basic vocational... schools in urban and rural areas... V Students of basic vocational schools by fields of education... V Graduates of basic vocational schools by fields of education... V B. Basic vocational schools for youth (excluding special schools) Sections by grades in basic vocational schools... V.2.5 CD Students by grades in basic vocational schools... V.2.6. CD Students in basic vocational schools by age and sex... V.2.7. CD Graduates of basic vocational schools by age and sex... V.2.8 CD Students of basic vocational schools of first grade with school report of lower level school from 2011/2012 school year... V.2.9. CD Students with special educational needs by type of disability in basic vocational schools... V CD Students in sections for students with special educational needs in mainstream schools... V CD School facilities and books in school libraries in basic vocational schools... V CD Basic vocational schools equipped with computer laboratories and computers V CD Computers in basic vocational schools... V CD Juvenile employees, training workplaces and graduates who sat professional competence exam... V CD C. Special basic vocational schools for youth Sections by grades in special basic vocational schools... V CD Students by grades in special basic vocational schools... V CD Students in special basic vocational schools by age and sex... V CD Graduates... of special basic vocational schools by age and sex... V CD

16 16 CONTENTS Tabel Page Students with special educational needs by type of disability in special basic vocational schools V CD School facilities and books in school libraries in special basic vocational schools... V CD Special basic vocational schools equipped with computer laboratories and computers... V CD Computers in special basic vocational schools... V CD D. Basic vocational schools for adults Basic vocational schools for adults by type of education... V CD Students of basic vocational schools for adults by age and sex... V CD Graduates of basic vocational schools for adults by age and sex... V CD School facilities and books in school libraries in basic vocational schools for adults... V CD Basic vocational schools for adults equipped with computer laboratories and computers... V CD Computers in basic vocational secondary schools... V CD 3. General secondary and supplementary general secondary schools A. General data General secondary and supplementary general secondary schools public, non-public with the public status and non-public schools.... V General secondary and supplementary general secondary schools in urban and rural V B. areas General... upper - secondary and supplementary general upper - secondary schools for youth. (excluding special schools) Sections by grades in general secondary and supplementary general secondary schools... V.3.3. CD Students of general secondary and supplementary general secondary schools by grade and sex... V.3.4. CD Students of general secondary and supplementary general secondary schools by age and sex... V.3.5. CD Graduates of general secondary and supplementary general schools by age and sex... V.3.6. CD Students of general secondary schools of first and preliminary bilingual grades, with school report of lower level school from 2011/2012 school year... V.3.7. CD Students with special educational needs by type of disability in general secondary schools... V.3.8. CD Students of general secondary schools in sections for students with special educational needs in mainstream schools... V.3.9. CD Results of secondary school matriculation exam in general secondary and supplementary general secondary schools... V CD School facilities and books in school libraries in general secondary schools... V CD General secondary schools equipped with computer laboratories and computers... V CD Computers in general secondary schools... V CD C. Special general secondary and supplementary general secondary schools for youth Sections by grades in special general secondary and supplementary general secondary schools... V CD Students by grades in special general secondary and supplementary general secondary schools... V CD Students in special general secondary and supplementary general secondary schools by age and sex... V CD Graduates of special general secondary and supplementary general secondary schools by age and sex V CD Students with special educational needs by type of disability in special general secondary schools... V CD Results of secondary school matriculation exam in special general secondary and supplementary general secondary schools... V CD School facilities and books in school libraries in special general secondary schools... V CD Special general secondary schools equipped with computer laboratories and computers... V CD Computers in special general secondary schools... V CD D. General secondary and supplementary general secondary schools for adults General secondary and supplementary general secondary schools for adults by type of education... V CD Students of general secondary and supplementary general secondary schools for adults by age and sex V CD Graduates of general secondary and supplementary general secondary schools for adults by age and sex... V CD Results of secondary school matriculation exam in general secondary and supplementary general secondary schools for adults... V CD

17 SPIS TREŚCI 17 Table Page School facilities and books in school libraries in general secondary schools for adults... V CD General secondary schools for adults equipped with computer laboratories and computers... V CD Computers in general secondary schools for adults... V CD 4. Specialized secondary schools A. General data Specialized secondary schools by type of schools - public, non-public with the public status and nonpublic schools... V Specialized secondary schools in urban and rural areas... V Students of specialized secondary schools by fields of education... V Graduates of specialized secondary schools by fields of education... V Students... of specialized secondary schools by profile of education.... V Graduates of specialized secondary schools by profile of education... V B. Specialized secondary schools for youth Sections by grades in specialized secondary schools... V.4.7. CD Students by grades in specialized secondary schools.... V.4.8. CD Students in specialized secondary schools by age and sex.... V.4.9. CD Graduates of specialized secondary schools by age and sex... V CD Students with special educational needs by type of disability in specialized secondary schools... V CD Students of specialized secondary schools in sections for students with special educational needs in mainstreem schools... V CD Results of secondary school matriculation exam in specialized secondary schools... V CD School facilities and books in school libraries in specialized secondary schools... V.4.14 CD Specialized secondary schools equipped with computer laboratories and computers... V.4.15 CD Computers in specialized secondary schools... V CD C. Special specialized secondary schools for youth Sections by grades in special specialized secondary schools... V CD Students by grades in special specialized secondary schools... V CD Students in special specialized secondary schools by age and sex... V CD Graduates of special specialized secondary schools by age and sex... V CD Students with special educational needs by type of disability in special specialized secondary schools... V CD Results of secondary school matriculation exam in special specialized secondary schools... V CD School facilities and books in school libraries in special specialized secondary schools... V CD Special specialized secondary schools equipped with computer laboratories and computers... V CD Computers in special specialized secondary schools... V CD D. Specialized secondary schools for adults Specialized secondary schools for adults by type of education... V CD Students in specialized secondary schools for adults by age and sex... V CD Graduates of specialized secondary schools for adults by age and sex... V CD Results of secondary school matriculation exam in specialized secondary schools for adults... V CD School facilities and books in school libraries in special specialized secondary schools for adults.... V CD Specialized secondary schools for adults equipped with computer laboratories and computers... V CD Computers in special specialized secondary schools for adults... V CD 5. Technical secondary and supplementary technical secondary schools A. General data Technical secondary and supplementary technical secondary schools by type of schools - public, non-public with the public status and non-public schools... V Technical secondary and supplementary technical secondary schools in urban and rural areas... V Students of technical secondary schools by fields of education... V

18 18 CONTENTS Graduates of technical secondary schools by fields of education... V B. Technical secondary and supplementary technical secondary schools for youth (excluding special schools) Sections by grades in technical and supplementary technical secondary schools... V.5.5. CD Students of technical secondary and supplementary technical secondary schools by grade and sex... V.5.6. CD Students of technical secondary and supplementary technical secondary schools by age and sex... V.5.7. CD Graduates of technical secondary and supplementary technical schools by age and sex... V.5.8. CD Students of technical secondary schools of first grades, with school report of lower level school from 2011/2012 school year... V.5.9. CD Students with special educational needs by type of disability in technical secondary schools... V CD Students of technical secondary schools in sections for students with special educational needs in mainstream schools... V CD Results of secondary school matriculation exam in technical secondary and supplementary technical secondary schools... V CD School facilities and books in school libraries in technical secondary schools... V CD Technical secondary schools equipped with computer laboratories and computers... V CD Computers in technical secondary schools... V.5.15 CD Students holding training in practical education centers, training workplaces and graduates who sat professional competence exam... V CD C. Special technical secondary and supplementary technical secondary schools for youth Sections by grades in special technical secondary and supplementary technical secondary schools V CD Students by grades in special technical secondary and supplementary technical secondary schools... V CD Students in special technical secondary and supplementary technical secondary schools by age and sex V CD Graduates of special technical secondary and supplementary technical secondary schools by age and sex... V CD Students with special educational needs by type of disability in special technical secondary schools... V CD Results of secondary school matriculation exam in special technical secondary and supplementary technical secondary schools... V CD School facilities and books in school libraries in special technical secondary schools... V CD Special technical secondary schools equipped with computer laboratories and computers... V CD Computers in special technical secondary schools... V CD D. Technical secondary and supplementary technical secondary schools for adults by type of education Technical secondary and supplementary technical secondary schools for adults by type of education... V CD Students of technical secondary and supplementary technical secondary schools for adults by age and sex... V CD Graduates of technical secondary and supplementary technical secondary schools for adults by age and sex... V CD Results of secondary school matriculation exam in technical secondary and supplementary technical secondary schools for adults... V CD School facilities and books in school libraries in technical secondary schools for adults... V CD Technical secondary schools for adults equipped with computer laboratories and computers... V CD Computers in technical secondary schools for adults... V CD 6. Art schools Students of general art schools by grade... V Art schools leading to professional certificationby voivodships... V Art schools not awarding professional qualifications by voivodships... V Table Page

19 SPIS TREŚCI Special schools Special job-training schools... V Students and graduates of special job-training schools by age and sex... V CHAPTER VI. POST-SECONDARY SCHOOLS Post-secondary schools public, non-public with the public status and non-public schools... VI Post-secondary schools by school governing authority and voivodships... VI.2 CD Post-secondary schools by type of education and voivodships... VI.3 CD Students and graduates of post-secondary schools by fields of education... VI Post-secondary art schools and schools for librarians and animators of culture by voivodships... VI.5 CD Students of post-secondary schools by age and voivodships... VI Graduates of post-secondary schools by age and voivodships... VI Teachers training colleges and colleges of social workers by voivodships... VI CHAPTER VII. TEACHING FOREIGN LANGUAGES Compulsory foreign languages teaching... VII Additional foreign languages teaching... VII CHAPTER VIII. CHILD AND YOUTH CARE FACILITIES Special education care centres... VIII.1 CD Special education centres... VIII.2 CD Youth education centres... VIII.3 CD Youth social therapy centres... VIII.4 CD Rehabilitation-education centres... VIII.5 CD Children vacation care centres... VIII.6 CD Establishments of extracurricular education... VIII.7 CD Boarding-schools of general and vocational schools (including special schools) and dormitories for children and youth... VIII.8 CD Day-care rooms, canteens and students receiving meals in primary, lower and upper secondary schools for children and youth... VIII.9 CD Medical surgeries and psychological and pedagogical consultancies in primary, lower and upper secondary schools for children and youth... VIII.10 CD School... interest groups and participants of extra-curricular and optional activities in schools for children voivodships.. and youth... VIII.11 CD CHAPTER IX. TEACHERS Full-time and part-time teachers by type of school and voivodships... IX Teachers by type of schools and school governing authority... IX.2 CD Full-time and part-time teachers by type of school, degree of professional promotion in urban and rural areas... IX.3 CD Teachers by voivodships, degree of professional promotion in urban and rural areas... IX Annex 1 Classification of occupations within vocational education... x 252 Annex 2 Profiles of education in specialized upper-secondary schools... x 260 Annex 3 International Standard Classification of Education ISCED x 262 Table Page

20

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Section for Statistics of Education and Culture. Dominika Czarnecka Marek Kowalewski Elżbieta Szklarska Anna Szczypińska. Wydział Informatyki ZWS

Section for Statistics of Education and Culture. Dominika Czarnecka Marek Kowalewski Elżbieta Szklarska Anna Szczypińska. Wydział Informatyki ZWS Opracowanie publikacji Elaborated by GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków życia CSU, Social Surveys and Living Conditions Division Zespół Redakcyjny Editing Team Wydział Statystyki Edukacji i

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division

Education and Culture Statistics Division Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku. Education Statistics Division

GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku. Education Statistics Division Opracowanie publikacji Elaborated by GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department Statistical Office in Gdańsk Zespół

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 EDUCATION IN 2009/2010 SCHOOL YEAR Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2010 Opracowanie publikacji Elaborated by GUS,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2007 Objaśnienia znaków umownych Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Znak x wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division

Education and Culture Statistics Division Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydzia Informatyki ZWS. Statistical Publishing Establishment. Zak ad Wydawnictw Statystycznych

Education and Culture Statistics Division. Wydzia Informatyki ZWS. Statistical Publishing Establishment. Zak ad Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Elaborated by Zespó Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Bada Spo ecznych i Warunków ycia Urz d Statystyczny w Gda sku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department SO

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie Edukacja i wychowanie w województwie zachodniopomorskim w latach szkolnych 2011/2012-2013/2014 Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecin INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Szczecin

Bardziej szczegółowo

Roman Fedak. Krystyna Motyl. Wioletta Bielecka, Teresa Sokołowska, Bogusława Kołeczek, Anna Miśkiewicz, Robert Wróbel. Angela Burchard, Zuzanna Sikora

Roman Fedak. Krystyna Motyl. Wioletta Bielecka, Teresa Sokołowska, Bogusława Kołeczek, Anna Miśkiewicz, Robert Wróbel. Angela Burchard, Zuzanna Sikora URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE 65-954 ZIELONA GÓRA, ul. Spokojna 1 Kontakt: Contact: tel. 68 322 31 12; fax 68 325 36 79 Adres w Internecie: Internet address: http://zielonagora.stat.gov.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie Oświata i wychowanie w województwie zachodniopomorskim w latach szkolnych 2008/2009-2010/2011 Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecin INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Szczecin

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn Informacje i opracowania statystyczne Statistical information and elaborations EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008 Objaśnienia znaków umownych Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Znak x wypełnienie

Bardziej szczegółowo

URZ D STATYSTYCZNY w LUBLINIE. Informacje i opracowania statystyczne

URZ D STATYSTYCZNY w LUBLINIE. Informacje i opracowania statystyczne URZ D STATYSTYCZNY w LUBLINIE Informacje i opracowania statystyczne LUBLIN 2008 ZESPÓŁ REDAKCYJNY PRZEWODNICZĄCY Kazimierz Tucki CZŁONKOWIE Andrzej Dejnek Waldemar Dymek Jerzy Greszta Elżbieta Łoś Andrzej

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący President Jerzy Auksztol. Tłumaczenie Translation Małgorzata Kruszewska. Skład komputerowy Typesetting Agnieszka Sągolewska

Przewodniczący President Jerzy Auksztol. Tłumaczenie Translation Małgorzata Kruszewska. Skład komputerowy Typesetting Agnieszka Sągolewska ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD Przewodniczący President Jerzy Auksztol Opracowanie i redakcja techniczna Editorial and technical supervision Katarzyna Adamska, Gabriela Adamska-Szreder, Aleksandra Bednarska,

Bardziej szczegółowo

CHAPTER X EDUCATION DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne

CHAPTER X EDUCATION DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER X EDUCATION Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

CHAPTER X DZIAŁ X EDUCATION EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne

CHAPTER X DZIAŁ X EDUCATION EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne CHAPTER X EDUCATION General notes 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie Opis Źródło danych (tabela SIO) dotowanych przez JST

Oznaczenie Opis Źródło danych (tabela SIO) dotowanych przez JST Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 2 3 4 5 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej przez kształcenia, zawodów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej zawodów lub specjalności - wiersz razem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej 2 kol. 6, poz. 2 "Wieś" 3 kol. 6, poz.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do tablic. Notes to the tables

Uwagi do tablic. Notes to the tables Uwagi do tablic 1. Uczniów i absolwentów w szko³ach ponadpodstawowych dla m³odzie y podaje siê od roku szkolnego 2002/03 ³¹cznie z uczniami i absolwentami oddzia³ów tych szkó³ bêd¹cych w strukturze szkó³

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 09 listopada 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia;

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia; Rok szkolny 2017/2018 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej; Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE reformy ustroju szkolnego 2. 4. 5. publiczne niepubliczne

UWAGI METODYCZNE reformy ustroju szkolnego 2. 4. 5. publiczne niepubliczne UWAGI METODYCZNE 1. Z dniem 1 IX 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie reformy ustroju szkolnego, której zasady reguluje ustawa z dnia 8 I 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Druk nr 18 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 NOWE AKTY PRAWNE Ustawy 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.60) 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zmiany w prawie oświatowym Informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce: PRAWO

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Od początku 2017 r. wprowadzana jest reforma oświaty, której głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów kończących

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. General notes

Uwagi ogólne. General notes Uwagi ogólne General notes 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oœwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póÿn. zm.) oraz ustaw¹ z

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IX EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER IX EDUCATION

DZIAŁ IX EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER IX EDUCATION DZIAŁ IX EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER IX EDUCATION Uwagi ogólne 1. Z dniem 1 IX 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie reformy ustroju szkolnego, której zasady reguluje ustawa z dnia 8 I 1999 r. Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Ogólny spis treści: Rozdział I. Oświata niepubliczna

Ogólny spis treści: Rozdział I. Oświata niepubliczna Ogólny spis treści: Rozdział I. Oświata niepubliczna 2. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 2.1. Osoba prowadząca szkołę i placówkę 2.2. Zasady wpisu do ewidencji przed 1.9.2017 r. 2.3. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Radom 1 września 2012 roku

Radom 1 września 2012 roku Radom 1 września 2012 roku Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Technikum/Liceum zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum uzupełniające Liceum uzupełniające Źrodło. Opracowanie autora Liceum

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Art. 1. 1. Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Opracowania sygnalne Bydgoszcz, kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail. SekretariatUSBDG@stat.gov.pl tel. (0 52) 366 93 90; fax (052) 366 93 56 Internet http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI SYSTEM EDUKACJI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEM EDUKACJI I JEGO PODSTAWY PRAWNE SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE OBOWIĄZEK SZKOLNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl SPOTKANIE INFORMACYJNE NT.REFORMY EDUKACJI Cel: przedstawienie organom prowadzącym i dyrektorom szkół zmian zapowiadanych w oświacie. O CZYM CHCEMY PAŃSTWU POWIEDZIEĆ? 1.

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów...

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów... O autorach... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Oświata niepubliczna (Agnieszka Pawlikowska)... 1 1 2. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych... 1 2.1. Osoba prowadząca szkołę i placówkę... 1 2.2.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1125 Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady powtarzania roku w gimnazjum, technikum, liceum, szkole zawodowej. Prowadzący: Grzegorz Dragon

Zasady powtarzania roku w gimnazjum, technikum, liceum, szkole zawodowej. Prowadzący: Grzegorz Dragon w gimnazjum, technikum, liceum, szkole zawodowej Prowadzący: Grzegorz Dragon Od 1 września rozpocznie się reforma ustroju szkolnego, której celem jest stopniowa likwidacja gimnazjów oraz powrót do ośmioletniej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Podstawy prawne 27 stycznia 2017 r. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

REFORMA USTROJU SZKOLNEGO

REFORMA USTROJU SZKOLNEGO REFORMA USTROJU SZKOLNEGO PRZEKSZTAŁCENIE SZKÓŁ Z MOCY USTAWY Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Planuje się pozostawienie

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl Nowy ustrój szkolny najczęściej zadawane pytania. Aktualizacja: 30.12.2016 r. Jakie szkoły będą funkcjonowały w roku szkolnym 2017/2018? Ośmioletnia szkoła podstawowa (ewentualnie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 ISBN-83-88130-52-8 Analizy statystyczne OLSZTYN 2005 R. Opracowanie publikacji ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, wrzesień 2014 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Sieć szkół podstawowych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty - Agnieszka Pawlikowska

Rozdział II. Sieć szkół podstawowych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty - Agnieszka Pawlikowska Rozdział I. Typy i rodzaje szkół - Agnieszka Pawlikowska 1. Typy szkół 1.1. Szkoły i przedszkola 1.2. Szkoły artystyczne 2. Rodzaj szkoły 3. Pozostałe placówki systemu oświaty według ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach...

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach... Wykaz skrótów... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Typy i rodzaje szkół (Agnieszka Pawlikowska)... 1 1. Typy szkół... 1 1.1. Szkoły i przedszkola... 1 1.2. Szkoły artystyczne... 3 2. Rodzaj szkoły...

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl Nowy ustrój szkolny najczęściej zadawane pytania Jakie szkoły będą funkcjonowały w roku szkolnym 2017/2018? Ośmioletnia szkoła podstawowa (ewentualnie z oddziałami gimnazjalnymi,

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej

Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej Nowa struktura szkolnictwa Obecna struktura szkolnictwa, składająca się z 6-letniej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA 2016 OBECNY USTRÓJ SZKOLNY 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły

Bardziej szczegółowo

Edukacja w województwie malopolskim

Edukacja w województwie malopolskim Edukacja w województwie malopolskim Placówki wychowania przedszkolnego i szkolnictwo podstawowe 1 Przeciętna liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego a w roku szkolnym 2010/2011 (stan w dniu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r.

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r. Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Białystok, 18 lutego 2013 r. Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego

Białystok, 18 lutego 2013 r. Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego Białystok, 18 lutego 2013 r. Definicja kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji. REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów

Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji. REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów ZAŁOŻENIA REFORMY Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana

Bardziej szczegółowo

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY a W ROKU SZKOLNYM 2009/10 IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH a IN THE 2009/10 SCHOOL YEAR OGÓŁEM TOTAL WOJEWÓDZTWO... 260022 7990 170457 4299 1061 640 470 Podregion jeleniogórski...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 27 stycznia 2017 r. www.reformaedukacji.men.gov.pl Podstawy prawne Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu:

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu: brzmienie od 2009-09-01 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142) Zmiany aktu: 2009-09-01

Bardziej szczegółowo

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy Spis treści Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy... 2 Wyjaśnienie MEN dot. przekształcania szkół niepublicznych i tworzenia niepublicznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego...

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYCHOWANIE

EDUKACJA I WYCHOWANIE URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 BYDGOSZCZ SIERPIEÑ 2007 Opracowanie: Zespó³ pracowników

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, wrzesień 2011 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Informacje

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie materiałów Wydziału Kontroli i Ewaluacji 1 1. Prawidłowość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Up = ΣUp,i = Σ[(Ur,i + Uu,i + Uz,i) D i ] i=1 i=1

Up = ΣUp,i = Σ[(Ur,i + Uu,i + Uz,i) D i ] i=1 i=1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji arodowej z dnia... 2013 r. (poz...) ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWECJI OGÓLEJ DLA JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALEGO A ROK 2014 1. Ustalona w ustawie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 20 lutego 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE WSP/W.0123-1/11 Rzeszów, 2011-01-17 Informacje wstępne ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH Szkoły niepubliczne działają na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r KPU.I.MM.517/ 1/11 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 1/2012 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2012/2013, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACJYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACJYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACJYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej w roku szkolnym 2017 / 2018. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Wszystkie wymieniane akty prawne znajdują się pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/ Data aktualizacji : 05 lutego 2014 r. Opracowała: mgr inż. Barbara Kutkowska 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły publicznej ujmujący wymagania ustawy Prawo oświatowe LESZEK ZALEŚNY

Statut szkoły publicznej ujmujący wymagania ustawy Prawo oświatowe LESZEK ZALEŚNY Statut szkoły publicznej ujmujący wymagania ustawy Prawo oświatowe LESZEK ZALEŚNY 1 Statut USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami w: 2016 r. 1954, 1985

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl Uczniowie, rodzice najczęściej zadawane pytania Aktualizacja 30.12.2016 W których klasach w roku szkolnym 2017/2018 będzie obowiązywać nowa podstawa programowa? Nowa podstawa

Bardziej szczegółowo