CHAPTER VII. EDUCATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHAPTER VII. EDUCATION"

Transkrypt

1 DZIAŁ VII. EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie o- światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 27 VII 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) z późniejszymi zmianami. 2. Wśród szkół objętych systemem oświaty funkcjonują: od roku szkolnego 1999/ letnie szkoły podstawowe oraz 3-letnie gimnazja (powstałe w miejsce 8-letnich szkół podstawowych), w których nauka jest obowiązkowa, od roku szkolnego 2002/03 szkoły ponadgimnazjalne, tj. 2 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe, 3-letnie licea ogólnokształcące i profilowane, 4-letnie technika oraz od roku szkolnego 2004/05 szkoły dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (tj. 2-letnie uzupełniające licea ogólnokształcące i 3-letnie technika uzupełniające) i 3-letnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy; do szkół ponadgimnazjalnych zalicza się również szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe oraz szkoły policealne; ponadto szkoły ponadpodstawowe dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej działające do zakończenia cyklu kształcenia ujmowano odpowiednio w szkołach ponadgimnazjalnych (zasadniczych zawodowych, liceach ogólnokształcących i technikach). 3. Ponadto od 1 IX 2011 r. wprowadzono obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 5 lat, a w latach 2004/ /11 w wieku 6 lat w placówkach wychowania przedszkolnego, tj. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach (łącznie ze specjalnymi) oraz od roku szkolnego 2008/09 w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Od roku szkolnego 2009/10 dzieci 6-letnie na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. 4. Informacje dotyczące szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe dotyczą ogólnokształcących szkół artystycznych, które prezentuje się z wyłączeniem szkół realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. 5. Prezentowane w dziale dane dotyczą m.in.: wychowania przedszkolnego, szkół dla dzieci i młodzieży, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych. 6. Dane obejmują szkoły i placówki prowadzone przez jednostki administracji centralnej (rządowej), jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa) oraz inne osoby prawne i fizyczne. CHAPTER VII. EDUCATION General notes 1. The educational system in Poland functions according to the Education System Law dated 7 IX 1991 (uniform text Journal of Laws 2004 No. 256, item 2572, with later amendments) and the Higher Education Law dated 27 VII 2005 (Journal of Laws No. 164, item 1365) with later amendments. 2. Among covered by the educational system, there are: since the 1999/2000 school year 6-year primary and 3-year lower secondary (which replaced 8-year primary ), where education is compulsory, since the 2002/03 school year upper secondary, i.e. 2 3-year basic vocational, 3-year general secondary and specialized secondary, 4-year technical secondary, as well as since the 2004/05 school year supplementary for graduates from basic vocational (i.e. 2-year supplementary general secondary and 3-year supplementary technical secondary ), and 3-year special job-training ; upper secondary include also art leading to professional certification and post-secondary ; moreover, upper secondary (postprimary) for graduates from 8-year primary operating until the end of the education cycle were included respectively in the structure of upper secondary (basic vocational, general secondary and technical secondary ). 3. Moreover, since 1 IX 2011 an obligatory 1-year pre-primary education was introduced for children at the age of 5, and in 2004/ /11 school years children at the age of 6 in pre-primary education establishments, i.e. in pre-primary sections of primary and nursery (including special and special nursery ) as well as since the 2008/09 school year in pre-primary education groups and pre-primary points. Since the 2009/10 school year, upon the request of parents, children at the age of 6 can start education in the first grade of primary school. 4. Information regarding art leading to professional certification refers exclusively to general art, excluding providing art education only. 5. Data presented in the chapter relate, among others, to: pre-primary education, for children and youth, post-secondary and for adults. 6. Data include and establishments managed by central (government) entities and localselfgovernment entities (gminas, powiats and voivodships), as well as by other legal and natural persons.

2 EDUCATION i placówki mogą być publiczne, niepubliczne oraz niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli realizuje minimum programowe oraz stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej, umożliwiające uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych. Jednostki administracji centralnej (rządowej) i jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić tylko szkoły publiczne. podstawowe i gimnazja mogą być tylko publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. 8. dla dzieci i młodzieży (łącznie ze specjalnymi) obejmują: 1) szkoły podstawowe, szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego, szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych realizujące jednocześnie program szkoły podstawowej; 2) gimnazja, szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego; 3) zasadnicze szkoły zawodowe; 4) licea ogólnokształcące, szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego; 5) uzupełniające licea ogólnokształcące na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej stopniowo likwidowane; w roku szkolnym 2012/13 po raz pierwszy brak naboru do klas pierwszych; 6) licea profilowane stopniowo likwidowane; w roku szkolnym 2012/13 po raz pierwszy brak naboru do klas pierwszych; 7) technika; 8) technika uzupełniające na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej stopniowo likwidowane; w roku szkolnym 2012/13 po raz pierwszy brak naboru do klas pierwszych; 9) ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe; 10) szkoły specjalne przysposabiające do pracy. 9. policealne kształcące w formie dziennej, wieczorowej, zaocznej, stacjonarnej i na odległość obejmują: 1) szkoły policealne (1-, 2- lub 3-letnie); 2) nauczycielskie kolegia języków obcych oraz kolegia nauczycielskie, w których absolwentom nie nadaje się tytułu licencjata; 3) kolegia pracowników służb społecznych. 10. dla dorosłych kształcące w formie stacjonarnej, zaocznej i na odległość obejmują: 1) szkoły podstawowe dla dorosłych; 2) gimnazja dla dorosłych; 3) zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych stopniowo likwidowane; w roku szkolnym 2012/13 po raz pierwszy brak naboru do klas pierwszych; 4) licea ogólnokształcące dla dorosłych; 7. and establishments can be public, non-public and non-public with the competence of a public school. A non-public school can obtain the competence of a public school if it implements the minimum programme as well as applies the principles of classifying and promoting pupils and students as established by the Ministry of National Education, allowing students to obtain state certificates or diplomas. Central (government) administration entities and local self-government entities can administer public only. Primary and lower secondary can be public or non-public with the competence of public only. 8. for children and youth (including special ) include: 1) primary, sports and athletic, art not leading to professional certification simultaneously conducting a primary school programme; 2) lower secondary, sports and athletic ; 3) basic vocational ; 4) general secondary, sports and athletic ; 5) supplementary general based on the programme of basic vocational school phased out; in the 2012/13 school year for the first time there was not recruitment to the 1 st grade; 6) specialized secondary phased out; in the 2012/13 school year for the first time there was not recruitment to the 1 st grade; 7) technical secondary ; 8) supplementary technical based on the programme of basic vocational school phased out; in the 2012/13 school year for the first time there was not recruitment to the 1 st grade; 9) general art leading to professional certification; 10) special job-training. 9. Post-secondary educating in day, evening, weekend, full-time and distance form include: 1) post-secondary (1-, 2- or 3-year); 2) foreign language teacher training colleges as well as teacher training colleges, in which graduates do not receive the title of licentiate; 3) colleges of social work. 10. for adults educating in full-time, weekend and distance form include: 1) primary for adults; 2) lower secondary for adults; 3) basic vocational for adults phased out; in the 2012/13 school year for the first time there was not recruitment to the 1 st grade; 4) general secondary for adults;

3 178 EDUKACJA I WYCHOWANIE 5) uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej stopniowo likwidowane; w roku szkolnym 2012/13 po raz pierwszy brak naboru do klas pierwszych; 6) licea profilowane dla dorosłych stopniowo likwidowane; w roku szkolnym 2012/13 po raz pierwszy brak naboru do klas pierwszych; 7) technika dla dorosłych stopniowo likwidowane; w roku szkolnym 2012/13 po raz pierwszy brak naboru do klas pierwszych; 8) technika uzupełniające dla dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej. 11. specjalne organizowane są dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla młodzieży niepełnosprawnej. Kształcenie może być realizowane w systemie szkolnym lub w formie indywidualnej. Kształcenie specjalne odbywa się w szkołach ogólnodostępnych (w których tworzone są oddziały specjalne lub klasy integracyjne i ogólnodostępne), w funkcjonujących samodzielnie szkołach specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, innych placówkach oświatowo-wychowawczych lub placówkach wykonujących działalność leczniczą (do roku szkolnego 2011/12 określanych jako zakłady opieki zdrowotnej; łącznie z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego). 12. Placówki wychowania przedszkolnego są to placówki opiekuńczo-wychowawcze, przeznaczone dla dzieci w wieku od lat 3 do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole podstawowej, zapewniające dzieciom opiekę oraz mające na celu przygotowanie ich do nauki w szkole. Do placówek wychowania przedszkolnego zaliczono przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, a od roku szkolnego 2008/09 również zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne. 13. Dane dotyczące wychowania przedszkolnego, szkół (poza szkołami wyższymi) oraz od roku szkolnego 2008/09 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjnowychowawczych oraz internatów i burs podano według stanu na początku roku szkolnego; dane o absolwentach na koniec roku szkolnego. 14. Pomieszczenia szkolne nie obejmują pomieszczeń w szkołach dla dorosłych i w szkołach specjalnych. 15. Absolwenci eksterni występują wyłącznie w szkołach policealnych i w szkołach dla dorosłych. 16. Prezentowane informacje opracowano na podstawie Systemu Informacji Oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 5) supplementary general for adults based on the programme of basic vocational school phased out; in the 2012/13 school year for the first time there was not recruitment to the 1 st grade; 6) specialized secondary for adults phased out; in the 2012/13 school year for the first time there was not recruitment to the 1 st grade; 7) technical secondary for adults phased out; in the 2012/13 school year for the first time there was not recruitment to the 1 st grade; 8) supplementary technical for adults based on the programme of basic vocational school. 11. Special are organized for disabled children and youth with special educational needs. Education may be conducted within the school system or individually. Education occurs in mainstream (in which special or integrational and mainstream sections are established), in special operating independently, as well as in special educational care centres, other educational institutions or in the units performing health care activities (until the 2011/12 school year defined as health care institutions; including health resorts treatment). 12. Pre-primary education establishments are care and educational centres designated for children from the age of 3 to start their primary school, which provide children with care and aim to prepare them to education in school. Pre-primary education establishments include nursery, pre-primary sections in primary, and since the 2008/09 school year also pre-primary education groups and pre-primary points. 13. Data regarding pre-primary education, (excluding higher education institutions) as well as since the 2008/09 school year special education care centres, youth education centres, youth social therapy centres, rehabilitationeducation centres as well as boarding-school and dormitories concern the beginning of the school year; data concerning graduates the end of the school year. 14. Classrooms do not include classrooms in adult and special. 15. Extramural graduates occur only in postsecondary and for adults. 16. The information is completed on the basis of the Educational Information System, administered by the Ministry of National Education.

4 EDUCATION 179 TABL. 1 (48). SZKOŁY PODSTAWOWE a DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 PRIMARY SCHOOLS a FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR Pomieszczenia szkolne Classrooms Pupils z of Absolwenci b Graduates b WOJEWÓDZTWO VOIVODSHIP PODREGION KROŚNIEŃSKI KROŚNIEŃSKI SUBREGION POWIAT BIESZCZADZKI Ustrzyki Dolne Czarna Lutowiska POWIAT BRZOZOWSKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec POWIAT JASIELSKI Jasło Kołaczyce Brzyska Dębowiec Jasło Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec POWIAT KROŚNIEŃSKI s Dukla Iwonicz-Zdrój Jedlicze Rymanów a Bez dzieci w wieku 6 lat objętych edukacją w placówkach wychowania przedszkolnego. b Z roku szkolnego 2011/12. a Excluding children aged 6 attending pre-primary education establishments. b From 2011/12 school year.

5 180 EDUKACJA I WYCHOWANIE TABL. 1 (48). SZKOŁY PODSTAWOWE a DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (cd.) PRIMARY SCHOOLS a FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) Pomieszczenia szkolne Classrooms Pupils z of Absolwenci b Graduates b POWIAT KROŚNIEŃSKI (dok.) (cont.) Chorkówka Jaśliska Korczyna Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Wojaszówka POWIAT LESKI Lesko Baligród Cisna Olszanica Solina POWIAT SANOCKI Sanok Zagórz Besko Bukowsko Komańcza Sanok Tyrawa Wołoska Zarszyn Krosno PODREGION PRZEMYSKI PRZEMYSKI SUBREGION POWIAT JAROSŁAWSKI Gminy miejskie s Jarosław Radymno Pruchnik Chłopice Jarosław Laszki Pawłosiów Radymno Rokietnica Roźwienica Wiązownica a Bez dzieci w wieku 6 lat objętych edukacją w placówkach wychowania przedszkolnego. b Z roku szkolnego 2011/12. a Excluding children aged 6 attending pre-primary education establishments. b From 2011/12 school year.

6 EDUCATION 181 TABL. 1 (48). SZKOŁY PODSTAWOWE a DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (cd.) PRIMARY SCHOOLS a FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) Pomieszczenia szkolne Classrooms Pupils z of Absolwenci b Graduates b POWIAT LUBACZOWSKI Lubaczów s Cieszanów Narol Oleszyce Horyniec-Zdrój Lubaczów Stary Dzików Wielkie Oczy POWIAT PRZEMYSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Stubno Żurawica POWIAT PRZEWORSKI Przeworsk s Kańczuga Sieniawa Adamówka Gać Jawornik Polski Przeworsk Tryńcza Zarzecze Przemyśl a Bez dzieci w wieku 6 lat objętych edukacją w placówkach wychowania przedszkolnego. b Z roku szkolnego 2011/12. a Excluding children aged 6 attending pre-primary education establishments. b From 2011/12 school year.

7 182 EDUKACJA I WYCHOWANIE TABL. 1 (48). SZKOŁY PODSTAWOWE a DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (cd.) PRIMARY SCHOOLS a FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) Pomieszczenia szkolne Classrooms Pupils z of Absolwenci b Graduates b PODREGION RZESZOWSKI RZESZOWSKI SUBREGION POWIAT KOLBUSZOWSKI Kolbuszowa Cmolas Dzikowiec Majdan Królewski Niwiska Raniżów POWIAT ŁAŃCUCKI Łańcut Białobrzegi Czarna Łańcut Markowa Rakszawa Żołynia POWIAT ROPCZYCKO- -SĘDZISZOWSKI s Ropczyce Sędziszów Małopolski Iwierzyce Ostrów Wielopole Skrzyńskie POWIAT RZESZOWSKI Dynów s Błażowa Boguchwała Głogów Małopolski Sokołów Małopolski Tyczyn a Bez dzieci w wieku 6 lat objętych edukacją w placówkach wychowania przedszkolnego. b Z roku szkolnego 2011/12. a Excluding children aged 6 attending pre-primary education establishments. b From 2011/12 school year.

8 EDUCATION 183 TABL. 1 (48). SZKOŁY PODSTAWOWE a DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (cd.) PRIMARY SCHOOLS a FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) Pomieszczenia szkolne Classrooms Pupils z of Absolwenci b Graduates b POWIAT RZESZOWSKI (dok.) (cont.) Chmielnik Dynów Hyżne Kamień Krasne Lubenia Świlcza Trzebownisko POWIAT STRZYŻOWSKI Strzyżów Czudec Frysztak Niebylec Wiśniowa Rzeszów PODREGION TARNOBRZESKI TARNOBRZESKI SUBREGION POWIAT DĘBICKI Dębica s Brzostek Pilzno Ruralgminas Czarna Dębica Jodłowa Żyraków POWIAT LEŻAJSKI Leżajsk Nowa Sarzyna Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk a Bez dzieci w wieku 6 lat objętych edukacją w placówkach wychowania przedszkolnego. b Z roku szkolnego 2011/12. a Excluding children aged 6 attending pre-primary education establishments. b From 2011/12 school year.

9 184 EDUKACJA I WYCHOWANIE TABL. 1 (48). SZKOŁY PODSTAWOWE a DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (dok.) PRIMARY SCHOOLS a FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) Pomieszczenia szkolne Classrooms Pupils z of Absolwenci b Graduates b POWIAT MIELECKI Mielec s Przecław Radomyśl Wielki Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec Padew Narodowa Tuszów Narodowy Wadowice Górne POWIAT NIŻAŃSKI s Nisko Rudnik nad Sanem Ulanów Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów POWIAT STALOWOWOLSKI Stalowa Wola Bojanów Pysznica Radomyśl nad Sanem Zaklików Zaleszany POWIAT TARNOBRZESKI s Baranów Sandomierski Nowa Dęba Gorzyce Grębów Tarnobrzeg a Bez dzieci w wieku 6 lat objętych edukacją w placówkach wychowania przedszkolnego. b Z roku szkolnego 2011/12. a Excluding children aged 6 attending pre-primary education establishments. b From 2011/12 school year.

10 EDUCATION 185 TABL. 2 (49). GIMNAZJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR Pomieszczenia szkolne Classrooms Students z of Absolwenci a Graduates a WOJEWÓDZTWO VOIVODSHIP PODREGION KROŚNIEŃSKI KROŚNIEŃSKI SUBREGION POWIAT BIESZCZADZKI Ustrzyki Dolne Czarna Lutowiska POWIAT BRZOZOWSKI Brzozów Domaradz Dydnia Haczów Jasienica Rosielna Nozdrzec POWIAT JASIELSKI Jasło Kołaczyce Brzyska Dębowiec Jasło Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski Skołyszyn Tarnowiec POWIAT KROŚNIEŃSKI s Dukla Iwonicz-Zdrój Jedlicze Rymanów a Z roku szkolnego 2011/12. a From 2011/12 school year.

11 186 EDUKACJA I WYCHOWANIE TABL. 2 (49). GIMNAZJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (cd.) LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) Pomieszczenia szkolne Classrooms Students z of Absolwenci a Graduates a POWIAT KROŚNIEŃSKI (dok.) (cont.) Chorkówka Jaśliska Korczyna Krościenko Wyżne Miejsce Piastowe Wojaszówka POWIAT LESKI Lesko Baligród Cisna Olszanica Solina POWIAT SANOCKI Sanok Zagórz Besko Bukowsko Komańcza Sanok Tyrawa Wołoska Zarszyn Krosno PODREGION PRZEMYSKI PRZEMYSKI SUBREGION POWIAT JAROSŁAWSKI Gminy miejskie s Jarosław Radymno Pruchnik Chłopice Jarosław Laszki Pawłosiów a Z roku szkolnego 2011/12. a From 2011/12 school year.

12 EDUCATION 187 TABL. 2 (49). GIMNAZJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (cd.) LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) Pomieszczenia szkolne Classrooms Students z of Absolwenci a Graduates a POWIAT JAROSŁAWSKI (dok.) (cont.) (dok.) (cont.) Radymno Rokietnica Roźwienica Wiązownica POWIAT LUBACZOWSKI Lubaczów s Cieszanów Narol Oleszyce Horyniec-Zdrój Lubaczów Stary Dzików Wielkie Oczy POWIAT PRZEMYSKI Bircza Dubiecko Fredropol Krasiczyn Krzywcza Medyka Orły Przemyśl Stubno Żurawica POWIAT PRZEWORSKI Przeworsk s Kańczuga Sieniawa Adamówka Gać Jawornik Polski Przeworsk Tryńcza Zarzecze Przemyśl a Z roku szkolnego 2011/12. a From 2011/12 school year.

13 188 EDUKACJA I WYCHOWANIE TABL. 2 (49). GIMNAZJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (cd.) LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) Pomieszczenia szkolne Classrooms Students z of Absolwenci a Graduates a PODREGION RZESZOWSKI RZESZOWSKI SUBREGION POWIAT KOLBUSZOWSKI Kolbuszowa Cmolas Dzikowiec Majdan Królewski Niwiska Raniżów POWIAT ŁAŃCUCKI Łańcut Białobrzegi Czarna Łańcut Markowa Rakszawa Żołynia POWIAT ROPCZYCKO- -SĘDZISZOWSKI s Ropczyce Sędziszów Małopolski Iwierzyce Ostrów Wielopole Skrzyńskie POWIAT RZESZOWSKI Dynów s Błażowa Boguchwała Głogów Małopolski Sokołów Małopolski Tyczyn a Z roku szkolnego 2011/12. a From 2011/12 school year.

14 EDUCATION 189 TABL. 2 (49). GIMNAZJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (cd.) LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) Pomieszczenia szkolne Classrooms Students z of Absolwenci a Graduates a POWIAT RZESZOWSKI (dok.) (cont.) Chmielnik Dynów Hyżne Kamień Krasne Lubenia Świlcza Trzebownisko POWIAT STRZYŻOWSKI Strzyżów Czudec Frysztak Niebylec Wiśniowa Rzeszów PODREGION TARNOBRZESKI TARNOBRZESKI SUBREGION POWIAT DĘBICKI Dębica s Brzostek Pilzno Czarna Dębica Jodłowa Żyraków POWIAT LEŻAJSKI Leżajsk Nowa Sarzyna Grodzisko Dolne Kuryłówka Leżajsk a Z roku szkolnego 2011/12. a From 2011/12 school year.

15 190 EDUKACJA I WYCHOWANIE TABL. 2 (49). GIMNAZJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (dok.) LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) Pomieszczenia szkolne Classrooms Students z of Absolwenci a Graduates a POWIAT MIELECKI Mielec s Przecław Radomyśl Wielki Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec Padew Narodowa Tuszów Narodowy Wadowice Górne POWIAT NIŻAŃSKI s Nisko Rudnik nad Sanem Ulanów Harasiuki Jarocin Jeżowe Krzeszów POWIAT STALOWOWOLSKI Stalowa Wola Bojanów Pysznica Radomyśl nad Sanem Zaklików Zaleszany POWIAT TARNOBRZESKI s Baranów Sandomierski Nowa Dęba Gorzyce Grębów Tarnobrzeg a Z roku szkolnego 2011/12. a From 2011/12 school year.

16 EDUCATION 191 TABL. 3 (50). ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY ORAZ SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPO- SABIAJĄCE DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 BASIC VOCATIONAL SCHOOLS FOR YOUTH AS WELL AS SPECIAL JOB-TRAINING SCHOOLS IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR a zasadnicze szkoły zawodowe basic vocational b szkoły specjalne przysposabiające do pracy special job-training Pomieszczenia szkolne Classrooms Students z of Absolwenci a Graduates a WOJEWÓDZTWO... a VOIVODSHIP b Podregion krośnieński a Krośnieński subregion b bieszczadzki... a b brzozowski... a b jasielski... a b krośnieński... a b leski... a b sanocki... a b Krosno... a b Podregion przemyski... a Przemyski subregion b jarosławski... a b lubaczowski... a b przemyski... a przeworski... a Przemyśl... a b a Z roku szkolnego 2011/12. a From 2011/12 school year.

17 192 EDUKACJA I WYCHOWANIE TABL. 3 (50). ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY ORAZ SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPO- SABIAJĄCE DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (dok.) BASIC VOCATIONAL SCHOOLS FOR YOUTH AS WELL AS SPECIAL JOB-TRAINING SCHOOLS IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) a zasadnicze szkoły zawodowe basic vocational b szkoły specjalne przysposabiające do pracy special job-training Pomieszczenia szkolne Classrooms Students z of Absolwenci a Graduates a Podregion rzeszowski a Rzeszowski subregion b kolbuszowski... a b łańcucki... a ropczycko-sędziszowski a b rzeszowski... a b strzyżowski a b Rzeszów... a b Podregion tarnobrzeski a Tarnobrzeski subregion b dębicki... a b leżajski... a b mielecki... a b niżański... a b stalowowolski... a b tarnobrzeski... a b Tarnobrzeg a b a Z roku szkolnego 2011/12. a From 2011/12 school year.

18 EDUCATION 193 TABL. 4 (51). LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ LICEA PROFILOWANE DLA MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 GENERAL SECONDARY SCHOOLS AND SPECIALIZED SECONDARY SCHOOLS FOR YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR a licea ogólnokształcące general secondary b uzupełniające licea ogólnokształcące supplementary general secondary c licea profilowane specialized secondary Pomieszczenia szkolne Classrooms Students z of Absolwenci 1 Graduates 1 WOJEWÓDZTWO... a VOIVODSHIP b c Podregion krośnieński a Krośnieński subregion b c bieszczadzki... a c brzozowski... a jasielski... a c krośnieński... a leski... a sanocki... a c Krosno... a b Podregion przemyski... a Przemyski subregion b c jarosławski... a b c lubaczowski... a c przemyski... a b c przeworski... a Przemyśl... a b c Z roku szkolnego 2011/12. 1 From 2011/12 school year.

19 194 EDUKACJA I WYCHOWANIE TABL. 4 (51). LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ LICEA PROFILOWANE DLA MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (dok.) GENERAL SECONDARY SCHOOLS AND SPECIALIZED SECONDARY SCHOOLS FOR YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) a licea ogólnokształcące general secondary b uzupełniające licea ogólnokształcące supplementary general secondary c licea profilowane specialized secondary Pomieszczenia szkolne Classrooms Students z of Absolwenci 1 Graduates 1 Podregion rzeszowski a Rzeszowski subregion b c kolbuszowski... a c łańcucki... a c ropczycko-sędziszowski a b c rzeszowski... a strzyżowski a b Rzeszów... a b c Podregion tarnobrzeski a Tarnobrzeski subregion b c dębicki... a b c leżajski... a c mielecki... a b c niżański... a c stalowowolski... a tarnobrzeski... a b Tarnobrzeg... a Z roku szkolnego 2011/12. 1 From 2011/12 school year.

20 EDUCATION 195 TABL. 5 (52). TECHNIKA 1 ORAZ OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ARTYSTYCZNE 2 DLA MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS 1 AS WELL AS GENERAL ART SCHOOLS 2 FOR YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR a : : b ogólnokształcące szkoły artystyczne general art Pomieszczenia szkolne Classrooms Students Absolwenci 3 Graduates 3 z of WOJEWÓDZTWO... a VOIVODSHIP b Podregion krośnieński a Krośnieński subregion b bieszczadzki... a brzozowski... a jasielski... a krośnieński... a leski... a b sanocki... a Krosno... a b Podregion przemyski... a Przemyski subregion b jarosławski... a b lubaczowski... a przemyski... a przeworski... a Przemyśl... a b Podregion rzeszowski a Rzeszowski subregion b kolbuszowski... a łańcucki... a ropczycko-sędziszowski a rzeszowski... a strzyżowski a Rzeszów... a b Podregion tarnobrzeski a Tarnobrzeski subregion dębicki... a leżajski... a mielecki... a niżański... a stalowowolski... a tarnobrzeski... a Tarnobrzeg... a Łącznie z technikami uzupełniającymi. 2 Dające uprawnienia zawodowe. 3 Z roku szkolnego 2011/12. 1 Including supplementary technical secondary. 2 Leading professional certification. 3 From 2011/12 school year.

21 196 EDUKACJA I WYCHOWANIE TABL. 6 (53). SZKOŁY POLICEALNE W ROKU SZKOLNYM 2012/13 POST-SECONDARY SCHOOLS IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR Pomieszczenia szkolne Classrooms Students z of Absolwenci a Graduates a WOJEWÓDZTWO VOIVODSHIP Podregion krośnieński Krośnieński subregion bieszczadzki jasielski sanocki Krosno Podregion przemyski Przemyski subregion jarosławski lubaczowski Przemyśl Podregion rzeszowski Rzeszowski subregion kolbuszowski łańcucki ropczycko-sędziszowski Rzeszów Podregion tarnobrzeski Tarnobrzeski subregion dębicki leżajski mielecki niżański stalowowolski tarnobrzeski Tarnobrzeg a Z roku szkolnego 2011/12. a From 2011/12 school year.

22 EDUCATION 197 TABL. 7 (54). UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 PUPILS AND STUDENTS STUDYING FOREIGN LANGUAGES IN PRIMARY SCHOOLS AND LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR podstawowe Primary nauczanie obowiązkowe Gimnazja Lower secondary obligatory education angielskiego English niemieckiego German innego other angielskiego English niemieckiego German francuskiego French innego other OGÓŁEM TOTAL WOJEWÓDZTWO VOIVODSHIP Podregion krośnieński Krośnieński subregion bieszczadzki brzozowski jasielski krośnieński leski sanocki Krosno Podregion przemyski Przemyski subregion jarosławski lubaczowski przemyski przeworski Przemyśl Podregion rzeszowski Rzeszowski subregion kolbuszowski łańcucki ropczycko-sędziszowski rzeszowski strzyżowski Rzeszów Podregion tarnobrzeski Tarnobrzeski subregion dębicki leżajski mielecki niżański stalowowolski tarnobrzeski Tarnobrzeg

23 198 EDUKACJA I WYCHOWANIE TABL. 7 (54). UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (dok.) PUPILS AND STUDENTS STUDYING FOREIGN LANGUAGES IN PRIMARY SCHOOLS AND LOWER SECONDARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) podstawowe Primary nauczanie obowiązkowe Gimnazja Lower secondary obligatory education angielskiego English niemieckiego German innego other angielskiego English niemieckiego German francuskiego French innego other W % OGÓŁU UCZNIÓW W SZKOŁACH I IN % OF TOTAL PUPILS AND STUDENTS AT SCHOOLS WOJEWÓDZTWO... 97,3 3,1 0,3 97,7 76,7 2,8 4,4 VOIVODSHIP Podregion krośnieński... 97,7 2,6 0,1 97,9 80,0 1,0 2,8 Krośnieński subregion bieszczadzki... 99, ,9 98,0 - - brzozowski... 94,0 9,0 0,6 98,3 67,1-10,1 jasielski... 99,5 0,6-98,3 65,7 - - krośnieński... 97,5 1,8-99,7 94,7 0,8 - leski... 98,7 4,8-98,7 94,4 - - sanocki... 97,2 2,1-97,0 80,7 0,7 4,5 Krosno... 99, ,9 86,9 6,9 4,7 Podregion przemyski... 94,2 7,5 0,2 95,7 75,6 0,2 1,6 Przemyski subregion jarosławski... 96,8 4,5-95,5 74,0-1,8 lubaczowski... 97,3 7,5-98,3 69,4 - - przemyski... 94,5 5,6-97,3 76,7 - - przeworski... 85,3 19,0 1,0 95,6 89,9 - Przemyśl... 98, ,0 69,8 1,3 1,4 Podregion rzeszowski... 97,6 2,7 0,7 97,7 70,4 5,5 6,2 Rzeszowski subregion kolbuszowski... 99, ,3 49,8 40,9 0,4 łańcucki... 98,9 2,1-99,9 86,0 0,5 13,2 ropczycko-sędziszowski 99,7 0,6-99,4 87,1-9,6 rzeszowski... 99,3 0,7-98,9 82,3-1,6 strzyżowski 98,0 4,8 1,1 93,9 90,4-0,5 Rzeszów... 93,2 6,4 2,2 98,7 43,8 4,1 10,4 Podregion tarnobrzeski... 98,6 1,2 0,3 96,4 79,4 3,3 5,5 Tarnobrzeski subregion dębicki... 95,5 4,2-94,7 84,8-4,3 leżajski... 99, ,4 74,8 7,9 6,6 mielecki... 99, ,1 80,5 0,9 12,0 niżański... 99, ,9 75,5-2,3 stalowowolski... 99,7 1,5-99,2 86,5 2,0 4,2 tarnobrzeski... 99, ,0 69,4 5,4 - Tarnobrzeg... 99,3-3,7 97,8 75,6 18,9 2,6

24 EDUCATION 199 TABL. 8 (55). UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH a DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POLICEALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13 STUDENTS STUDYING FOREIGN LANGUAGES IN UPPER SECONDARY SCHOOLS a FOR YOUTH AND IN POST-SECONDARY SCHOOLS IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR angielskiego English Nauczanie obowiązkowe niemieckiego German francuskiego French Obligatory education rosyjski Russian innego other OGÓŁEM TOTAL WOJEWÓDZTWO VOIVODSHIP Podregion krośnieński Krośnieński subregion bieszczadzki brzozowski jasielski krośnieński leski sanocki Krosno Podregion przemyski Przemyski subregion jarosławski lubaczowski przemyski przeworski Przemyśl Podregion rzeszowski Rzeszowski subregion kolbuszowski łańcucki ropczycko-sędziszowski rzeszowski strzyżowski Rzeszów Podregion tarnobrzeski Tarnobrzeski subregion dębicki leżajski mielecki niżański stalowowolski tarnobrzeski Tarnobrzeg a Zasadnicze szkoły zawodowe (bez specjalnych przysposabiających do pracy), licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, uzupełniające: licea ogólnokształcące i technika, ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe oraz szkoły policealne (bez kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). a Basic vocational (excluding special job-training ), general secondary, specialized secondary, supplementary: general secondary and technical secondary, general art. leading to professional certification and postsecondary (excluding teacher training colleges, foreign language teacher training colleges, colleges of social work).

25 200 EDUKACJA I WYCHOWANIE TABL. 8 (55). UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH a DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POLICEALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13 (dok.) STUDENTS STUDYING FOREIGN LANGUAGES IN UPPER SECONDARY SCHOOLS a FOR YOUTH AND IN POST-SECONDARY SCHOOLS IN THE 2012/13 SCHOOL YEAR (cont.) angielskiego English Nauczanie obowiązkowe niemieckiego German francuskiego French Obligatory education rosyjski Russian innego other W % OGÓŁU UCZNIÓW W SZKOŁACH IN % OF TOTAL STUDENTS AT SCHOOLS WOJEWÓDZTWO... 90,3 59,7 6,6 6,4 4,3 VOIVODSHIP Podregion krośnieński... 92,4 61,7 7,2 8,5 2,1 Krośnieński subregion bieszczadzki... 89,2 91,8-6,6 10,4 brzozowski... 95,4 53,9 12,5 24,6 - jasielski... 86,5 70,0 0,3 3,9 - krośnieński... 97,5 50,8 5,6 2,6 1,3 leski... 95,3 67, ,9 sanocki... 91,4 61,4 14,9 9,6 - Krosno... 95,7 56,5 8,0 10,6 2,8 Podregion przemyski... 84,7 66,4 3,1 2,2 3,4 Przemyski subregion jarosławski... 91,8 66,6 2,6 0,6 3,0 lubaczowski... 87,0 45,7-4,5 - przemyski... 93,2 83, przeworski... 80,9 59,9 7,1 11,6 - Przemyśl... 76,8 74,2 3,4-6,4 Podregion rzeszowski... 89,5 53,2 6,9 6,6 9,2 Rzeszowski subregion kolbuszowski... 93,7 18,8 26,8 3,0 - łańcucki... 94,1 47,6 10,3 13,9 7,0 ropczycko-sędziszowski 94,5 64,9-28,3 5,1 rzeszowski... 87,9 66,8 1,1-2,3 strzyżowski 82,0 55,2-1,2 - Rzeszów... 88,1 53,1 7,1 2,8 13,0 Podregion tarnobrzeski... 92,9 60,8 7,9 7,0 1,6 Tarnobrzeski subregion dębicki... 94,3 68,0 2,9 6,8 - leżajski... 89,4 58,5 12,4 19,6 4,5 mielecki... 91,6 56,4 6,5 6,1 2,6 niżański ,0 50,0 3,5 3,0 - stalowowolski... 95,5 61,7 8,2 1,8 1,6 tarnobrzeski... 80,4 93,5 1,5-1,0 Tarnobrzeg... 93,1 53,5 16,1 9,0 0,2 a Zasadnicze szkoły zawodowe (bez specjalnych przysposabiających do pracy), licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, uzupełniające: licea ogólnokształcące i technika, ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe oraz szkoły policealne (bez kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych). a Basic vocational (excluding special job-training ), general secondary, specialized secondary, supplementary: general secondary and technical secondary, general art. leading to professional certification and postsecondary (excluding teacher training colleges, foreign language teacher training colleges, colleges of social work).

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r.

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r. Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od września 22r. Powiat bieszczadzki Czarna - gmina wiejska 22 Lutowiska - gmina wiejska Ustrzyki Dolne - gmina miejsko-wiejska

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według bieszczadzki 1801 Czarna 180103 36 33,97 8 93 22,72 5 47 56,69 6 73 bieszczadzki 1801 Lutowiska 180105 40 33,70 8 90 23,88

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim Wyniki według powiatów w województwie podkarpackim Powiat W procentach według ów w powiatach bieszczadzki 13 285 26,2 65,6 4,2 7,0 11,9 19,6 21,1 16,8 8,1 6,0 5,3 brzozowski 39 900 27,4 68,5 2,2 4,2 12,3

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW Gmina typ gminy LICZBA PUNKTÓW Dochody ogółem (w tys. zł) 1 Krosno Gmina miejska 202 3 6 3 11 35 22 26 1 5 90 2 Rzeszów Gmina miejska 206 1 5 1 3 24 19 20 2 3 128 3 Tarnobrzeg Gmina miejska 226 4 4 4 16

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Kwota Miejscowość Powiat Instytucji dotacji 1 2 3 4 5 Czarna Bieszczadzki 2 000 1 Lutowiska Bieszczadzki 2 000 2 Powiatowa i

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim Wyniki sprawdzianu w latach 2002-2006 według gmin w województwie podkarpackim W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r.

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2016 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2014 r. W 2014 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Województwo Podkarpackie 6 czerwca 2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego Na podstawie art. 27 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r. Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie 3. Praca

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 PI-IV.432.9.6.2016 wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe (nabór nr IZ.00-18-001/16) L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 18-0001/17 18-0002/17

Bardziej szczegółowo

RPPK IZ /16

RPPK IZ /16 Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe nabór nr IZ.00-18-001/16 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Sarzyna,

34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, 34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez... 35. Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez... 36. Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, reprezentowanym przez... 37. Miastem i Gminą Oleszyce, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook)

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook) Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer, komputer, notebook) L.p. Nazwa placówki pocztowej Adres Powiat Gmina 1 Magazyn CI (Rzeszów) 35-959 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała Dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej, których projekty systemowe uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/pomoc-dla-osob-uzalezni /45133,Komisje-i-punkty-konsultacyjne-rozwiazywania-problemow-alkoholow.html

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów 1 CP ORJ Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 2 CP WER Rzeszów 36-060 Rudna Mała 47 3 CI OR Kraków Magazyn Znaczków 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 4 CI OR Kraków

Bardziej szczegółowo

LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu

LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu 1. Gmina Nisko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3-go Maja 10 37-400 Nisko 15 841 23 34 2. Gmina Miejska Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne [WYCIĄG] OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego (WYCIĄG) Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 2 wykreśleni z ewidencji osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br.

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 899 2 SP 1 Sanok Sanok m.

Bardziej szczegółowo

RPPK IZ /16

RPPK IZ /16 Zaktualizowana Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe, nabór nr IZ.00-18-001/16 Lp. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół

IMS - klasyfikacja szkół IMS - klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 855 2 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 788 3 NSS Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne bieszczadzki 758 4 SP 1 Sanok

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień )

IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień ) IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień 10.05.2013) (po naliczeniu punktów za zawody rejonowe, półfinały i finały wojewódzkie w dyscyplinach: ind. biegi przełajowe, ind. Mistrz. w LA, koszykówka, unihokej,

Bardziej szczegółowo

CHAPTER X EDUCATION DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne

CHAPTER X EDUCATION DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER X EDUCATION Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień 22.03.2013r. po naliczeniu punktów za finały, półfinaly i rejony w lekkiej atletyce, biegach przełajowych, szachach, unihokeju, gimnastyce, łyżwiarstwie, narciarstwie)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rankingu

Opracowanie rankingu Opracowanie rankingu AKTYWNA GMINA PODKARPACIA ZŁOTA SETKA GMIN - 2010 Ranking opracowany przez dr.. Krzysztofa Kaszubę i Artura Chmaja WyŜsza Szkoła a Zarządzania w Rzeszowie Małopolski Instytut Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. General notes

Uwagi ogólne. General notes Uwagi ogólne General notes 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oœwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póÿn. zm.) oraz ustaw¹ z

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 18-101/12 18-152/12 18-169/12

Bardziej szczegółowo

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Łukasz Furman 1 ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Streszczenie: Artykuł omawia problematykę dochodów budżetowych uzyskiwanych w latach 2011 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

Bardziej szczegółowo

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 2 osoba prawna Nozdrzec elektrownia wiatrowa

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 2 osoba prawna Nozdrzec elektrownia wiatrowa Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kv na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - stan na dzień 30.06.2017 r. Lp. Podmiot Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0 Tabela 1. Istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lp. Lokali Kod przyjmowanych odpadów Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Masa przyjętych odpadów [Mg] Liczba

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.2 Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 LP Nazwa szkoły Nazwa gminy/organu prowadzącego Powiat 1. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Bardziej szczegółowo

CHAPTER X DZIAŁ X EDUCATION EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne

CHAPTER X DZIAŁ X EDUCATION EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne CHAPTER X EDUCATION General notes 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008 Rzeszów 2009 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008, są kolejnym

Bardziej szczegółowo

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowanie dr Alicja Kłos, dr Małgorzata Wilczyńska Charakterystyka Województwo Podkarpackiego Województwo podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014, są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 Rzeszów 2016 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - EDYCJA 2013 WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013 okres umowy wnioskodawca adres wnioskodawcy powiat gmina adres "obiektu" nazwisko animatora imię animatora Gmina

Bardziej szczegółowo

8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik)

8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik) 8. ODPADY 8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik) W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2011 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) -18-120/12-18-166/12-18-063/12-18-062/12-18-164/12-18-132/12-18-153/12-18-059/12-18-097/12

Bardziej szczegółowo

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat pocz. organ. 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bieszczady Lutowiska Lutowiska 82/2 38-713 Poradnia

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, październik 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Cele i założenia opracowania... 4 1.2. Definicje skrótów... 4 1.3. Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Godzina postoju - od. Godzina postoju - do. Dzień tygodnia

Godzina postoju - od. Godzina postoju - do. Dzień tygodnia Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Dzień tygodnia Godzina postoju - od Godzina postoju - do BRZOZOWSKI NOZDRZEC NOZDRZEC 2017-11-07 wt. 09:00 16:00 Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju NOZDRZEC

Bardziej szczegółowo

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r.

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. na Podkarpaciu POWIATY WOJ. PODKARPACKIEGO OBJĘTE PROGRAMAMI PRZEZ NZOZ OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Województwo małopolskie L.P. Nazwa Powiat 1. Gmina Lipnica Murowana bocheński 2. Gmina Łapanów bocheński 3. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WYKA OKAI WYBORCYCH RYSTOSOWANYCH DA OTREB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDTWO ODKARACKIE p. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Czarna (gm.) bieszczadzki 1 Urząd Gminy (sala posiedzeń),

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 1. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE Pola uprawne gminy Orły e wsi Okolic lski k Jasie a Osie a gmin ymk Pielgrz Zbiorn ik zapo rowy w Rzeszo wie 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA (Jolanta Ciba)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 Rzeszów 2011 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120.

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120 2. Babica Publiczne Przedszkole w Babicy Babica 102 38-120 3. Babica Szkoła Podstawowa w Babicy Babica 102 38-120

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Rzeszów 18 września 2010 r. 2 1. WSTĘP 3 I. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STARA FORMUŁA EGZAMIN MATURALNY 2015 r.

STARA FORMUŁA EGZAMIN MATURALNY 2015 r. bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% 66 51 24 13 49 48 brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 66% 58 57 45 35 57 58 brzozowski Technikum Uzupełniające dla Brzozów

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Aneks nr 1 do PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, 18 listopad 2010 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Wprowadzenie... 4 1.2. Podstawowe definicje... 4 1.3. Tytuł projektu... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (nabór nr IZ.00-18-001/15) Lp.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Zestawienia czytelnicze

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IX EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER IX EDUCATION

DZIAŁ IX EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER IX EDUCATION DZIAŁ IX EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER IX EDUCATION Uwagi ogólne 1. Z dniem 1 IX 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie reformy ustroju szkolnego, której zasady reguluje ustawa z dnia 8 I 1999 r. Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Lista miejscowości województwa podkarpackiego, sklasyfikowanych pod względem przypisania

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Lublin 10.11.2015. PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ. ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI L. p. Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Adres Pkt.1

Bardziej szczegółowo

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Data sposób Nr karty Urząd Gminy Iwonicz - Zdrój 08.10.2013 poczta 157. Starostwo

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach na terenie województwa podkarpackiego

Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach na terenie województwa podkarpackiego Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011 2015... na terenie województwa podkarpackiego Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Witold Furman Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r.

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Dofinansowanie UE Poprawa

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa wnioskodawca pełna nazwa (projektu) zadania liczba uzyskanych punktów Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2010 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis)

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis) Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) ,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , wszystkie bieszczadzki I Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 12 8% 70,8 46,4 17,5 10 42,0 43,3 2 30,0 28,0 bieszczadzki Technikum 4-letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 17 29% 79,1 44,3 29,8 13 47,7 39,6

Bardziej szczegółowo

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/inne/45142,osrodki-adopcyjne -opiekuncze-itp.html Wygenerowano: Czwartek, 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2012 Rzeszów 2013 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny Nowa formuła

Egzamin maturalny Nowa formuła bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzyki Dolne Ustrzykach Dolnych Mikołaja Kopernika 92% 97 64 71 70 71 64 92 79 81 6 brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów Prof.

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. bieszczadzki Czarna Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej Czarna Górna 21 5% 54,7 3 55,8 5 37,2 3 52,9 3 55,2 44,9 bieszczadzki Czarna Publiczne Gimnazjum Salezjańskie Polana 5 20% 67,2 7

Bardziej szczegółowo

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne.

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne. Informacja w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE DELIMITACJA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258 Pozycja Szkoła Poczta Suma punktów 1 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 568 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli Stalowa Wola 370 3 Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka ISSN 2083-3725 www.ser.pswbp.pl Studia Ekonomiczne i Regionalne Economic and Regional Studies Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr -IZ.00-18-001/15 Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Lp.

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9 LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM lp. nazwa jednostki / POWIAT BIESZCZADZKI 1 ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne POWIAT BRZOZOWSKI 2 ul. Kazimierzowska 2 36-200 Brzozów 3 36-221

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Podkarpackiego Programu

Bardziej szczegółowo

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie Żyraków żyraków 156A (014)

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie Żyraków żyraków 156A (014) bieszczadzki Powiat Nazwa świadczeniodawcy Kod pocztowy Miejscowość Ulica Telefon do rejestracji Ustrzykach Dolnych 38-700 Ustrzyki Dolne 29 Listopada 57 (013)4611011 bieszczadzki Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , e mail:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , e mail: bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 14 57% 69,3 40,9 30,9 12 53,3 39,9 2 83,3 66,5 -- -- -- bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 12 0% 61,3 28,5 17,7 9 45,6

Bardziej szczegółowo