Education and Culture Statistics Division. Wydzia Informatyki ZWS. Statistical Publishing Establishment. Zak ad Wydawnictw Statystycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Education and Culture Statistics Division. Wydzia Informatyki ZWS. Statistical Publishing Establishment. Zak ad Wydawnictw Statystycznych"

Transkrypt

1

2 Opracowanie publikacji Elaborated by Zespó Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Bada Spo ecznych i Warunków ycia Urz d Statystyczny w Gda sku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department SO Gda sk, Statistical Office in Gda sk Wydzia Statystyki Edukacji i Kultury Education and Culture Statistics Division O rodek Statystyki Edukacji i Kapita u Ludzkiego Centre for Education and Human Capital Statistics kieruj cy supervisor Piotr yso zespó GUS CSO US Gda sk SO Gda sk team Hanna Go aszewska Jacek Ma lankowski Barbara Antosiewicz Teresa Miszke Dominika Czarnecka Agnieszka W sikowska El bieta Szklarska Hanna Zieli ska Anna Szczypi ska Agnieszka ochowska Naliczanie tablic Tables compiled by Sk ad Editing and setting Ok adka Cover Druk Printed by CIS Zak ad w Radomiu Statistical Computing Centre in Radom Wydzia Informatyki ZWS Computing Section of SPE Zak ad Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment Zak ad Wydawnictw Statystycznych Warszawa, Al. Niepodleg osci 208 Statistical Publishing Establishment Warsaw, Al. Niepodleg osci 208 ISSN X Publikacja dost pna na: Publication available at: ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) ,

3 PRZEDMOWA Z przyjemno ci przekazuj Pa stwu now edycj publikacji O wiata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, która zawiera bardzo szeroki zestaw danych i analiz opisuj cych stan i dynamik polskiego systemu o wiaty. Prezentowane informacje dotycz dzia alno ci szkó oraz innych placówek o wiatowych i wychowawczych, prowadz cych nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, obejmuj c równie szkolnictwo specjalne, zawodowe i artystyczne. Podobnie jak w latach poprzednich publikacja zawiera informacje o infrastrukturze o wiatowej oraz o uczniach, absolwentach i nauczycielach, nauczaniu j zyków obcych, edukacji mniejszo ci narodowych i etnicznych, o zaj ciach pozalekcyjnych, komputeryzacji, o wybranych formach opieki nad dzie mi i m odzie, a tak e analiz wyników egzaminów organizowanych przez niezale ne od szkó komisje egzaminacyjne oraz porównania mi dzynarodowe przedstawiaj ce sytuacj polskiej o wiaty na tle krajów Unii Europejskiej. Cz tabelaryczn publikacji, zawieraj c dane statystyczne o edukacji w roku szkolnym 2011/2012, poprzedzaj uwagi metodologiczne i komentarz analityczny. W uwagach metodologicznych znajduje si opis organizacji systemu o wiaty oraz definicje poj stosowanych w tablicach. W komentarzu analitycznym opisano podstawowe dane charakteryzuj ce stan obecny i dynamik polskiej o wiaty. Zarówno w komentarzu, jak i w cz ci tabelarycznej, znajduj odzwierciedlenie zmiany w systemie o wiaty, zachodz ce w ostatniej dekadzie. Zamieszczone w publikacji dane statystyczne zaprezentowano dla kraju i poszczególnych województw. Dane za rok szkolny 2011/2012 i za poprzednie cztery lata opracowano na podstawie informacji zbieranych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach systemu informacji o wiatowej. Z kolei, dane za rok 2006/2007 i za lata wcze niejsze pochodz z bada realizowanych przez G ówny Urz d Statystyczny w formie rocznej sprawozdawczo ci instytucji o wiaty i wychowania (szkó i innych placówek o wiatowych). Publikacja zosta a opracowana cz ciowo w wersji dwuj zycznej. Wszystkie tablice, cz metodologiczna, spis tre ci oraz streszczenie analitycznej cz ci s dost pne tak e w wersji angielskiej. Przyj ta w publikacji terminologia, zastosowane klasyfikacje oraz metodologia bada, z których pochodz dane, umo liwiaj wykorzystanie ich do porówna mi dzynarodowych. Mam nadziej, e publikacja O wiata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012 oka e si cennym ród em wiedzy nt. edukacji w Polsce. Dyrektor Departamentu Bada Spo ecznych i Warunków ycia dr Piotr yso Warszawa, listopad 2012 r.

4 PREFACE It is a great pleasure to present a new edition of Education in 2011/2012 school year - yearbook providing a wide selection of data and analyses reflecting the condition and dynamics of Polish system of education. The information presented in the yearbook refers to schools and other education institutions which provide education at pre-school, primary, lower- and upper secondary as well as post-secondary levels. Including also special vocational and artistic education. As in case of previous editions, the publication includes also information on education infrastructure, students, graduates and teachers, foreign language instruction, national and ethnic minorities education and extracurricular training, computerization of schools, selected forms of children and youth care and also analysis of end-of-school examinations scores (administered by independent examination boards) and international comparative data presenting the condition of Polish education compared to the European one. The tabular part of the yearbook, including statistical data on education in 2011/2012 school year, is preceded by methodological notes and a review. The purpose of the methodological notes is to describe the structure of education system and terminology used in the tables. The review provides general data on the current state and dynamics of Polish education. Both the review and the tabular part reflect all important changes to the education system over the last decade. Statistical data presented in the publication are demonstrated at the country and voivodship levels. Statistical data for 2011/2012 and four preceding years were derived from the Education Information System managed by the Ministry of National Education. The previous years records are based on data collected by the Central Statistical Office in annual reports submitted by schools and other education institutions. Significant parts of this publication has been elaborated in two language versions. The tabular part and methodological notes as well as the list of contents are bilingual. Moreover, especially for international readers the review was compiled in a summary in English. Both terminology and classifications as well as data compilation methodology adopted in the publication allow for international comparisons. I hope that the publication will serve as a valuable source of knowledge of education in Poland. Director of the Social Surveys and Living Conditions Department Piotr yso, Ph.D. Warsaw, November 2012

5 SPIS TRE CI 5 SPIS TRE CI Tabl. Str. PRZEDMOWA... x 3 UWAGI METODOLOGICZNE... x 21 KOMENTARZ ANALITYCZNY 1. Uwagi ogólne... x Publiczne wydatki na o wiat i wychowanie... x Struktura dzieci i m odzie y wed ug wieku. Powszechno nauczania... x Wychowanie przedszkolne... x Struktura szkó wg typów... x Szko y podstawowe... x Gimnazja... x Szko y ponadgimnazjalne... x Zasadnicze szko y zawodowe... x Licea ogólnokszta c ce i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce..... x Licea profilowane... x Technika i technika uzupe niaj ce... x Szko y policealne... x System kszta cenia artystycznego... x Specjalne potrzeby edukacyjne... x Nauczanie j zyków, zaj cia pozalekcyjne i komputeryzacja... x Nauczanie j zyków mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz j zyka regionalnego... x Nauczanie j zyków obcych... x Zaj cia pozalekcyjne... x Komputeryzacja w szko ach dla dzieci i m odzie y (bez szkó specjalnych)... x Post powanie egzaminacyjne... x Sprawdzian szóstoklasistów... x Egzamin gimnazjalny... x Egzamin maturalny... x Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe... x Nauczyciele... x Szko y polskie poza granicami kraju... x O wiata w Polsce na tle mi dzynarodowym... x 127 DZIA I. TABLICE PRZEGL DOWE (1990/1991, 1995/1996, 2000/ /2012) Ludno wed ug wieku Przedszkola Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych Zespo y wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne Uczniowie w szko ach wed ug wieku Uczniowie w szko ach Szko y w systemie o wiaty Uczniowie w szko ach dla dzieci i m odzie y Absolwenci szkó dla dzieci i m odzie y Uczniowie i absolwenci szkó policealnych Szko y dla dzieci i m odzie y wed ug organów prowadz cych

6 6 CONTENTS Tabl. Str. Uczniowie w szko ach dla dzieci i m odzie y wed ug organów prowadz cych Uczniowie w szko ach dla doros ych Absolwenci szkó dla doros ych Szko y dla doros ych wed ug organów prowadz cych Uczniowie szkó dla doros ych wed ug organów prowadz cych Nauczanie j zyków mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz j zyka regionalnego w szko ach podstawowych i w zespo ach mi dzyszkolnych dla dzieci i m odzie y Nauczanie j zyków mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz j zyka regionalnego w gimnazjach i w zespo ach mi dzyszkolnych dla dzieci i m odzie y Nauczanie j zyków mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz j zyka regionalnego w szko ach ponadgimnazjalnych dla m odzie y Szko y podstawowe specjalne Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szko ach podstawowych dla dzieci i m odzie y Uczniowie korzystaj cy z innych form pomocy poprzez zaj cia psychologiczno-pedagogiczne w szko ach podstawowych dla dzieci i m odzie y (bez szkó specjalnych) Gimnazja specjalne Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach dla dzieci i m odzie y Uczniowie korzystaj cy z innych form pomocy poprzez zaj cia psychologiczno-pedagogiczne w gimnazjach dla dzieci i m odzie y (bez szkó specjalnych) Licea ogólnokszta c ce specjalne Zasadnicze szko y zawodowe, technika i licea profilowane specjalne Komputery w szko ach dla dzieci i m odzie y oraz policealnych (bez szkó specjalnych) DZIA II. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Wychowanie przedszkolne... 1(29) 157 Wychowanie przedszkolne wed ug województw... 2(30) 159 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego wed ug roku urodzenia i województw... 3(31) 163 DZIA III. SZKO Y PODSTAWOWE A. Dane ogólne Szko y podstawowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych... 1(32) 167 Szko y podstawowe wed ug organów prowadz cych... 2(33) 168 Szko y podstawowe wed ug województw... 3(34) 170 Uczniowie w szko ach podstawowych wed ug wieku, p ci i województw... 4(35) 174 Absolwenci szkó podstawowych wed ug wieku, p ci i województw... 5(36) 176 B. Szko y podstawowe dla dzieci i m odzie y wed ug województw (bez szkó specjalnych) Szko y podstawowe w miastach i na wsi... 6(37) 178 Uczniowie w szko ach podstawowych wed ug klas i p ci... 7(38) 180 Oddzia y szkó podstawowych wed ug klas... 8(39) 182 Szko y podstawowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych... 9(40) 183 Uczniowie powtarzaj cy klas wg klas i p ci w szko ach podstawowych... 10(41) 184 Realizacja obowi zku szkolnego w szko ach podstawowych... 11(42) 186 Uczniowie dowo eni w szko ach podstawowych wed ug klas i odleg o ci miejsca zamieszkania od szko y 12(43) 188 Uczniowie korzystaj cy z zaj w szko ach podstawowych... 13(44) 189 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzaju niepe nosprawno ci... 14(45) 190 Komputery oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w szko ach podstawowych... 15(46) 192 C. Szko y podstawowe specjalne dla dzieci i m odzie y wed ug województw Szko y podstawowe specjalne publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych... 16(47) 193 Szko y podstawowe specjalne w miastach i na wsi... 17(48) 194 Uczniowie w szko ach podstawowych specjalnych wed ug klas i p ci... 18(49) 196

7 SPIS TRE CI 7 Tabl. Str. Uczniowie w szko ach podstawowych specjalnych wed ug rodzaju niepe nosprawno ci... 19(50) 196 Uczniowie powtarzaj cy klas wed ug klas i p ci w szko ach podstawowych specjalnych... 20(51) 198 Komputery oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w szko ach podstawowych specjalnych... 21(52) 200 D. Szko y podstawowe dla doros ych Szko y podstawowe dla doros ych wed ug formy kszta cenia... 22(53) 201 Szko y podstawowe dla doros ych publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych wed ug województw... 23(54) 201 Szko y podstawowe dla doros ych wed ug organów prowadz cych i województw... 24(55) 202 Uczniowie w szko ach podstawowych dla doros ych wed ug wieku, p ci i województw... 25(56) 202 DZIA IV. GIMNAZJA A. Dane ogólne Gimnazja publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych... 1(57) 203 Gimnazja wed ug województw... 2(58) 204 Gimnazja wed ug organów prowadz cych szko y... 3(59) 211 Uczniowie w gimnazjach wed ug wieku, p ci i województw... 4(60) 212 Absolwenci gimnazjów wed ug wieku, p ci i województw... 5(61) 214 B. Gimnazja dla dzieci i m odzie y wed ug województw (bez szkó specjalnych) Gimnazja publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych... 6(62) 216 Uczniowie w gimnazjach wed ug klas i p ci... 7(63) 217 Gimnazja w miastach i na wsi... 8(64) 218 Oddzia y w gimnazjach wed ug klas... 9(65) 220 Uczniowie powtarzaj cy klas wed ug klas i p ci w gimnazjach... 10(66) 221 Realizacja obowi zku szkolnego w gimnazjach... 11(67) 222 Uczniowie dowo eni w gimnazjach wed ug klas i odleg o ci miejsca zamieszkania od szko y... 12(68) 224 Uczniowie korzystaj cy z zaj w gimnazjach... 13(69) 225 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach wed ug rodzaju niepe nosprawno ci... 14(70) 226 Komputery oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w gimnazjach... 15(71) 228 C. Gimnazja specjalne dla dzieci i m odzie y wed ug województw Gimnazja specjalne publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych... 16(72) 229 Gimnazja specjalne w miastach i na wsi... 17(73) 230 Uczniowie w gimnazjach specjalnych wed ug klas i p ci... 18(74) 232 Uczniowie powtarzaj cy klas w gimnazjach specjalnych wed ug klas i p ci... 19(75) 233 Uczniowie w gimnazjach specjalnych wed ug rodzaju niepe nosprawno ci... 20(76) 234 Komputery oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w gimnazjach specjalnych... 21(77) 236 D. Gimnazja dla doros ych Gimnazja dla doros ych wed ug formy kszta cenia... 22(78) 237 Gimnazja dla doros ych publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych wed ug województw 23(79) 237 Uczniowie w gimnazjach dla doros ych wed ug klas, p ci i województw... 24(80) 238 Uczniowie w gimnazjach dla doros ych wed ug wieku, p ci i województw... 25(81) 239 Absolwenci gimnazjów dla doros ych wed ug wieku, p ci i województw... 26(82) 240 Komputery oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w gimnazjach dla doros ych wed ug województw... 27(83) 240 DZIA V. SZKO Y PONADGIMNAZJALNE 1. Dane ogólne Szko y ponadgimnazjalne publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych i niepubliczne... 1(84) 241 Szko y ponadgimnazjalne wed ug organów prowadz cych... 2(85) 246

8 8 CONTENTS Tabl. Str. 2. Zasadnicze Szko y Zawodowe A. Dane ogólne Zasadnicze szko y zawodowe - publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych i niepubliczne wed ug typów szkó... 3(86) 252 Zasadnicze szko y zawodowe w miastach i na wsi... 4(87) 253 Uczniowie zasadniczych szkó zawodowych wed ug grup kierunków kszta cenia... 5(88) 258 Absolwenci zasadniczych szkó zawodowych wed ug grup kierunków kszta cenia... 6(89) 258 B. Zasadnicze szko y zawodowe dla m odzie y (bez szkó specjalnych) Oddzia y wed ug klas w zasadniczych szko ach zawodowych... 7(90) 259 Uczniowie wed ug klas w zasadniczych szko ach zawodowych... 8(91) 259 Uczniowie w zasadniczych szko ach zawodowych wed ug wieku i p ci... 9(92) 260 Absolwenci zasadniczych szkó zawodowych wed ug wieku i p ci... 10(93) 261 Uczniowie klas pierwszych zasadniczych szkó zawodowych, którzy wiadectwo uko czenia szko y ni szego szczebla otrzymali w roku szkolnym 2010/ (94) 262 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzajów niepe nosprawno ci w zasadniczych szko ach zawodowych... 12(95) 263 Uczniowie w oddzia ach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szko ach ogólnodost pnych 13(96) 263 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w zasadniczych szko ach zawodowych 14(97) 264 Zasadnicze szko y zawodowe posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 15(98) 265 Liczba komputerów w zasadniczych szko ach zawodowych... 16(99) 265 M odociani pracownicy w zasadniczych szko ach zawodowych, stanowiska szkoleniowe w warsztatach szkolnych oraz absolwenci przyst puj cy do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe... 17(100) 266 C. Specjalne zasadnicze szko y zawodowe dla m odzie y Oddzia y wed ug klas w specjalnych zasadniczych szko ach zawodowych... 18(101) 267 Uczniowie wed ug klas w specjalnych zasadniczych szko ach zawodowych... 19(102) 267 Uczniowie w specjalnych w zasadniczych szko ach zawodowych wed ug wieku i p ci... 20(103) 268 Absolwenci specjalnych zasadniczych szkó zawodowych wed ug wieku i p ci... 21(104) 269 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w specjalnych zasadniczych szko ach zawodowych wed ug rodzaju niepe nosprawno ci... 22(105) 270 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w specjalnych zasadniczych szko ach zawodowych... 23(106) 271 Specjalne zasadnicze szko y zawodowe posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 24(107) 272 Liczba komputerów w specjalnych zasadniczych szko ach zawodowych... 25(108) 272 D. Zasadnicze szko y zawodowe dla doros ych Zasadnicze szko y zawodowe dla doros ych wed ug form kszta cenia... 26(109) 273 Uczniowie zasadniczych szkó zawodowych dla doros ych wed ug wieku i p ci... 27(110) 274 Absolwenci zasadniczych szkó zawodowych dla doros ych wed ug wieku i p ci... 28(111) 275 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w zasadniczych szko ach zawodowych dla doros ych... 29(112) 276 Zasadnicze szko y zawodowe dla doros ych posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 30(113) 276 Liczba komputerów w zasadniczych szko ach zawodowych... 31(114) Licea ogólnokszta c ce i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce A. Dane ogólne Licea i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce - publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych i niepubliczne... 32(115) 278 Licea ogólnokszta c ce i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce w miastach i na wsi... 33(116) 281 B. Licea ogólnokszta c ce i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce dla m odzie y (bez szkó specjalnych) Oddzia y wed ug klas w liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych... 34(117) 287 Uczniowie w liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych wed ug klas i p ci... 35(118) 288

9 SPIS TRE CI 9 Tabl. Str. Uczniowie w liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych wed ug wieku i p ci... 36(119) 289 Absolwenci liceów i uzupe niaj cych liceów ogólnokszta c cych wed ug wieku i p ci... 37(120) 290 Uczniowie liceów ogólnokszta c cych klas pierwszych i wst pnych dwuj zycznych, którzy wiadectwo uko czenia szko y ni szego szczebla otrzymali w roku szkolnym 2010/ (121) 291 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzaju niepe nosprawno ci liceach ogólnokszta c cych... 39(122) 292 Uczniowie liceów ogólnokszta c cych w oddzia ach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szko ach ogólnodost pnych... 40(123) 293 Wyniki egzaminu maturalnego w liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych... 41(124) 294 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w liceach ogólnokszta c cych... 42(125) 296 Licea ogólnokszta c ce posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 43(126) 297 Liczba komputerów w liceach ogólnokszta c cych... 44(127) 297 C. Licea ogólnokszta c ce i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce specjalne dla m odzie y Oddzia y wed ug klas w specjalnych liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych... 45(128) 298 Uczniowie wed ug klas w specjalnych liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych... 46(129) 299 Uczniowie w specjalnych liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych wed ug wieku i p ci... 47(130) 300 Absolwenci specjalnych liceów i uzupe niaj cych liceów ogólnokszta c cych wed ug wieku i p ci... 48(131) 301 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w specjalnych liceach ogólnokszta c cych wed ug rodzaju niepe nosprawno ci... 49(132) 302 Wyniki egzaminu maturalnego w specjalnych liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych... 50(133) 303 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w liceach ogólnokszta c cych... 51(134) 304 Specjalne licea ogólnokszta c ce posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 52(135) 304 Liczba komputerów w specjalnych liceach ogólnokszta c cych... 53(136) 305 D. Licea ogólnokszta c ce i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce dla doros ych Licea i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce dla doros ych wed ug form kszta cenia... 54(137) 306 Uczniowie liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych dla doros ych wed ug wieku i p ci... 55(138) 309 Absolwenci liceów i uzupe niaj cych liceów ogólnokszta c cych dla doros ych wed ug wieku i p ci... 56(139) 311 Wyniki egzaminu maturalnego w liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych dla doros ych... 57(140) 313 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w liceach ogólnokszta c cych dla doros ych 58(141) 314 Licea ogólnokszta c ce dla doros ych posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 59(142) 314 Liczba komputerów w liceach ogólnokszta c cych dla doros ych... 60(143) Licea profilowane A. Dane ogólne Licea profilowane szko y publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych i niepubliczne... 61(144) 316 Licea profilowane w miastach i wsi... 62(145) 317 Uczniowie liceów profilowanych wed ug grup kierunków kszta cenia... 63(146) 321 Absolwenci liceów profilowanych wed ug grup kierunków kszta cenia... 64(147) 321 Uczniowie liceów profilowanych wed ug profili kszta cenia ogólnozawodowego... 65(148) 322 Absolwenci liceów profilowanych wed ug profili kszta cenia ogólnozawodowego... 66(149) 323 B. Licea profilowane dla m odzie y (bez specjalnych) Oddzia y wed ug klas w liceach profilowanych... 67(150) 324 Uczniowie wed ug klas w liceach profilowanych... 68(151) 324 Uczniowie w liceach profilowanych wed ug wieku i p ci... 69(152) 325 Absolwenci liceów profilowanych wed ug wieku i p ci... 70(153) 326 Uczniowie liceów profilowanych klas pierwszych, którzy wiadectwo uko czenia szko y ni szego szczebla otrzymali w roku szkolnym 2010/ (154) 326 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzaju niepe nosprawno ci w liceach profilowanych... 72(155) 327

10 10 CONTENTS Uczniowie liceów profilowanych w oddzia ach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szko ach ogólnodost pnych... 73(156) 328 Wyniki egzaminu maturalnego w liceach profilowanych... 74(157) 328 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w liceach profilowanych... 75(158) 329 Licea profilowane posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 76(159) 330 Liczba komputerów w liceach profilowanych... 77(160) 330 C. Licea profilowane specjalne dla m odzie y Oddzia y wed ug klas w specjalnych liceach profilowanych... 78(161) 331 Uczniowie wed ug klas w specjalnych liceach profilowanych... 79(162) 331 Uczniowie w specjalnych liceach profilowanych wed ug wieku i p ci... 80(163) 332 Absolwenci specjalnych liceów profilowanych wed ug wieku i p ci... 81(164) 332 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzaju niepe nosprawno ci w specjalnych liceach profilowanych... 82(165) 333 Wyniki egzaminu maturalnego w specjalnych liceach profilowanych... 83(166) 333 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w specjalnych liceach profilowanych... 84(167) 334 Specjalne licea profilowane posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 85(168) 335 Liczba komputerów w specjalnych liceach profilowanych... 86(169) 335 D. Licea profilowane dla doros ych Licea profilowane dla doros ych wed ug form kszta cenia... 87(170) 336 Uczniowie w liceach profilowanych dla doros ych wed ug wieku i p ci... 88(171) 336 Absolwenci liceów profilowanych dla doros ych wed ug wieku i p ci... 89(172) 337 Wyniki egzaminu maturalnego w liceach profilowanych dla doros ych... 90(173) 338 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w liceach profilowanych dla doros ych... 91(174) 338 Licea profilowane dla doros ych posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 92(175) 339 Liczba komputerów w liceach profilowanych dla doros ych... 93(176) Technika i technika uzupe niaj ce A. Dane ogólne Technika i technika uzupe niaj ce - szko y publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych i niepubliczne... 94(177) 340 Technika i technika uzupe niaj ce w miastach i na wsi... 95(178) 341 Uczniowie techników wed ug grup kierunków kszta cenia... 96(179) 346 Absolwenci techników wed ug grup kierunków kszta cenia... 97(180) 347 B. Technika i technika uzupe niaj ce dla m odzie y (bez szkó specjalnych) Oddzia y wed ug klas w technikach i technikach uzupe niaj cych... 98(181) 348 Uczniowie w technikach i technikach uzupe niaj cych wed ug klas i p ci... 99(182) 349 Uczniowie w technikach i technikach uzupe niaj cych wed ug wieku i p ci (183) 350 Absolwenci techników i techników uzupe niaj cych wed ug wieku i p ci (184) 352 Uczniowie techników klas pierwszych, którzy wiadectwo uko czenia szko y ni szego szczebla otrzymali w roku szkolnym 2010/ (185) 353 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzajów niepe nosprawno ci w technikach (186) 353 Uczniowie techników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oddzia ach integracyjnych i ogólnodost pnych w szko ach ogólnodost pnych (187) 354 Wyniki egzaminu maturalnego w technikach i technikach uzupe niaj cych (188) 355 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w technikach (189) 357 Technika posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery (190) 357 Liczba komputerów w technikach (191) 358 Uczniowie odbywaj cy praktyki w CKP, stanowiska szkoleniowe w warsztatach szkolnych oraz absolwenci przyst puj cy do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe (192) 358 Tabl. Str.

11 SPIS TRE CI 11 Tabl. Str. C. Technika i technika uzupe niaj ce specjalne dla m odzie y Oddzia y wed ug klas w specjalnych technikach i technikach uzupe niaj cych (193) 359 Uczniowie wed ug klas w specjalnych technikach i technikach uzupe niaj cych (194) 360 Uczniowie w specjalnych technikach i technikach uzupe niaj cych wed ug wieku i p ci (195) 361 Absolwenci specjalnych techników i techników uzupe niaj cych wed ug wieku i p ci (196) 362 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzajów niepe nosprawno ci w specjalnych technikach (197) 362 Wyniki egzaminu maturalnego w specjalnych technikach i technikach uzupe niaj cych (198) 363 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w specjalnych technikach (199) 364 Specjalne technika posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery (200) 364 Liczba komputerów w specjalnych technikach (201) 365 D. Technika i technika uzupe niaj ce dla doros ych Technika i technika uzupe niaj ce dla doros ych wed ug form kszta cenia (202) 366 Uczniowie w technikach i technikach uzupe niaj cych dla doros ych wed ug wieku i p ci (203) 368 Absolwenci techników i techników uzupe niaj cych dla doros ych wed ug wieku i p ci (204) 370 Wyniki egzaminu maturalnego w technikach i technikach uzupe niaj cych dla doros ych (205) 372 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w technikach dla doros ych (206) 373 Technika dla doros ych posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery (207) 373 Liczba komputerów w technikach dla doros ych (208) Szko y artystyczne Uczniowie szkó artystycznych ogólnokszta c cych wed ug klas (209) 375 Szko y artystyczne daj ce uprawnienia zawodowe wed ug województw (210) 376 Szko y artystyczne nie daj ce uprawnie zawodowych wed ug województw (211) Szko y specjalne przysposabiaj ce do pracy Szko y specjalne przysposabiaj ce do pracy (212) 378 Uczniowie i absolwenci szkó przysposabiaj cych do pracy wed ug wieku i p ci (213) 379 DZIA VI. SZKO Y POLICEALNE Szko y policealne - publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych i niepubliczne... 1(214) 380 Szko y policealne wed ug organów prowadz cych szko y i województw... 2(215) 381 Szko y policealne wed ug form kszta cenia i województw... 3(216) 383 Uczniowie i absolwenci szkó policealnych wed ug grup kierunków kszta cenia... 4(217) 386 Policealne szko y artystyczne oraz szko y bibliotekarskie i animatorów kultury wed ug województw... 5(218) 387 Uczniowie szkó policealnych wed ug wieku i województw... 6(219) 390 Absolwenci szkó policealnych wed ug wieku i województw... 7(220) 391 Zak ady kszta cenia nauczycieli oraz kolegia pracowników s u b spo ecznych... 8(221) 392 DZIA VII. NAUCZANIE J ZYKÓW OBCYCH A. Nauczanie j zyków obcych w szko ach dla dzieci i m odzie y Nauczanie j zyków obcych jako przedmiotu obowi zkowego... 1(222) 393 Nauczanie j zyków obcych jako przedmiotu dodatkowego... 2(223) 403 B. Nauczanie j zyków obcych w szko ach dla doros ych Nauczanie j zyków obcych jako przedmiotu obowi zkowego... 3(224) 410 DZIA VIII. OPIEKA NAD DZIE MI I M ODZIE Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze... 1(225) 415 Specjalne o rodki wychowawcze... 2(226) 416 M odzie owe o rodki wychowawcze... 3(227) 416 M odzie owe o rodki socjoterapii... 4(228) 417 O rodki rewalidacyjno-wychowawcze... 5(229) 417 Domy wczasów dzieci cych... 6(230) 418 Placówki wychowania pozaszkolnego... 7(231) 418

12 12 CONTENTS Tabl. Str. Internaty szkó ogólnokszta c cych i zawodowych ( cznie ze specjalnymi) dla dzieci i m odzie y oraz bursy... 8(232) 419 wietlice i sto ówki oraz korzystaj cy z posi ków w szko ach podstawowych, gimnazjach i szko ach ponadgimnazjalnych dla dzieci i m odzie y... 9(233) 422 Gabinety medyczne i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szko ach podstawowych, gimnazjach i szko ach ponadgimnazjalnych dla dzieci i m odzie y... 10(234) 432 Szkolne ko a i uczestnicy zaj pozalekcyjnych i nadobowi zkowych w szko ach dla dzieci i m odzie y... 11(235) 441 DZIA IX. NAUCZYCIELE Nauczyciele pe nozatrudnieni i niepe nozatrudnieni wed ug typów szkó i województw... 1(236) 458 Nauczyciele wed ug typów szkó i organu prowadz cego... 2(237) 460 Nauczyciele pe nozatrudnieni i niepe nozatrudnieni wed ug typów szkó, stopnia awansu zawodowego oraz w podziale na miasto i wie... 3(238) 462 Nauczyciele wed ug województw, stopnia awansu zawodowego oraz w podziale na miasto i wie... 4(239) 464 ANEKS 1 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego... x 466 ANEKS 2 Profile kszta cenia w liceach profilowanych... x 474 ANEKS 3 Mi dzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji ISCED x 476

13 SPIS TRE CI 13 CONTENTS Table Page PREFACE... x 4 METHODOLOGICAL NOTES... x 36 SUMMARY... x 51 THE ANALITICAL COMMENTS (PL)... x 55 CHAPTER I. GENERAL REVIEW (1990/1991, 1995/1996, 2000/ /2012) Population by age Nursery schools Pre-primary sections of primary schools Pre-primary education groups and pre-primary points School students by age Students in schools Schools in the school system Students at schools for children and youth Graduates of schools for children and youth Students and graduates of post-secondary schools Schools for children and youth by school governing authority Students in schools for children and youth by school governing authority Students in schools for adults Graduates of schools for adults Schools for adults by school governing authority Students of schools for adults by school governing authority Teaching languages of national and ethnic minorities and regional languages in primary schools and interscholastic units for children and youth Teaching languages of national and ethnic minorities and regional languages in lower secondary schools and interscholastic units for children and youth Teaching languages of national and ethnic minorities and regional languages in upper secondary schools for youths Special primary schools Students with special educational needs in primary schools for children and youth Students benefiting from other forms of help through psychological-pedagogical classes in primary schools for children and youth (excluding special schools) Special lower secondary schools Students with special educational needs in lower secondary schools for children and youth Students benefiting from other forms of help through psychological-pedagogical classes in lower secondary schools for children and youth (excluding special schools) Special general secondary schools Special basic vocational schools, technical secondary schools and specialized secondary schools Personal computers in schools for children and youth and in post-secondary schools (excluding special schools) CHAPTER II. PRE-PRIMARY EDUCATION Pre-primary education... 1(29) 157 Pre-primary education by voivodships... 2(30) 159 Children attending pre-primary education establishments by year of birth and voivodships... 3(31) 163 CHAPTER III. PRIMARY SCHOOLS A. General data Primary public and non-public schools with public status... 1(32) 167

14 14 CONTENTS Table Page Primary schools by school governing authority... 2(33) 168 Primary schools by voivodships... 3(34) 170 Pupils of primary schools by age, sex and voivodships... 4(35) 174 Graduates of primary schools by age, sex and voivodships... 5(36) 176 B. Primary schools for children and youth by voivodships (excluding special schools) Primary schools in urban and rural areas... 6(37) 178 Pupils of primary schools by grade and sex... 7(38) 180 Sections of primary schools by grade... 8(39) 182 Primary schools public and non-public with public status... 9(40) 183 Pupils repeating the same grade in primary schools by grade and sex... 10(41) 184 Compulsory schooling fulfilment in primary schools... 11(42) 186 Commuting pupils of primary schools by grade and distance to school... 12(43) 188 Pupils attending additional classes in primary schools... 13(44) 189 Pupils with special educational needs by type of disability in primary schools... 14(45) 190 Computers and books in school libraries in primary schools... 15(46) 192 C. Special primary schools for children and youth by voivodships Special primary schools - public and non-public with public status... 16(47) 193 Special primary schools in urban and rural areas... 17(48) 194 Pupils of special primary schools by grade and sex... 18(49) 196 Pupils of special primary schools by type of disability... 19(50) 196 Pupils repeating the grade in special primary schools by grade and sex... 20(51) 198 Computers and books in school libraries in special primary schools... 21(52) 200 D. Primary schools for adults Primary schools for adults by type of education... 22(53) 201 Primary schools for adults - public and non-public with public status by voivodships... 23(54) 201 Primary schools for adults by school governing authority and voivodships... 24(55) 202 Students in primary schools for adults by age, sex and voivodships... 25(56) 202 CHAPTER IV. LOWER SECONDARY SCHOOLS A. General data Lower secondary schools - public and non-public with the public status... 1(57) 203 Lower secondary schools by voivodships... 2(58) 204 Lower secondary schools by school governing authority... 3(59) 211 Students of lower secondary schools by age, sex and voivodships... 4(60) 212 Graduates of lower secondary schools by age, sex and voivodships... 5(61) 214 B. Lower secondary schools for children and youth by voivodships (excluding special schools) Lower secondary schools - public and non-public with public status... 6(62) 216 Students of lower secondary schools by grade and sex... 7(63) 217 Lower secondary schools in urban and rural areas... 8(64) 218 Sections in lower secondary schools by grade... 9(65) 220 Students repeating the grade in lower secondary schools by grade and sex... 10(66) 221 Compulsory schooling fulfillment in lower secondary schools... 11(67) 222 Commuting students of lower secondary schools by grade and distance to school... 12(68) 224 Students attending classes in lower secondary schools... 13(69) 225 Students with special educational needs by type of disability in lower secondary schools... 14(70) 226 Computers and books in school libraries in lower secondary schools... 15(71) 228 C. Special lower secondary schools for children and youth by voivodships Special lower secondary schools- public and non-public with public status... 16(72) 229 Special lower secondary schools in urban and rural areas... 17(73) 230

15 SPIS TRE CI 15 Table Page Students of special lower secondary schools by grade and sex... 18(74) 232 Students repeating the grade in special lower secondary schools by grade and sex... 19(75) 233 Students of special lower secondary schools by type of disability... 20(76) 234 Computers and books in school libraries in special lower secondary schools... 21(77) 236 D. Lower secondary schools for adults Lower secondary schools for adults by type of education... 22(78) 237 Lower secondary schools for adults- public and non-public with public status by voivodships... 23(79) 237 Students of lower secondary schools for adults by grade, sex and voivodships... 24(80) 238 Students of lower secondary schools for adults by age, sex and voivodships... 25(81) 239 Graduates of lower secondary schools for adults by age, sex and voivodships... 26(82) 240 Computers and books in school libraries in lower secondary schools for adults and voivodships... 27(83) 240 CHAPTER V. UPPER - SECONDARY SCHOOLS 1. General data Upper - Secondary schools public, non-public with the public status and non-public schools... 1(84) 241 Upper - Secondary schools by school governing authority... 2(85) Basic vocational schools for youth A. General data Basic vocational schools public, non-public with the public status and non - public schools... 3(86) 252 Basic vocational schools in urban and rural areas... 4(87) 253 Students of basic vocational schools by fields of education... 5(88) 258 Graduates of basic vocational schools by fields of education... 6(89) 258 B. Basic vocational schools for youth (excluding special schools) Sections by grades in basic vocational schools... 7(90) 259 Students by grades in basic vocational schools... 8(91) 259 Students in basic vocational schools by age and sex... 9(92) 260 Graduates of basic vocational schools by age and sex... 10(93) 261 Students of basic vocational schools of first grade with school report of lower level school from 2010/2011 school year... 11(94) 262 Students with special educational needs by type of disability in basic vocational schools... 12(95) 263 Students in sections for students with special educational needs in mainstream schools... 13(96) 263 School facilities and books in school libraries in basic vocational schools... 14(97) 264 Basic vocational schools equipped with computer laboratories and computers... 15(98) 265 Number of computers in basic vocational schools... 16(99) 265 Juvenile employees, training workplaces and graduates who sat professional competence exam... 17(100) 266 C. Special basic vocational schools for youth Sections by grades in special basic vocational schools... 18(101) 267 Students by grades in special basic vocational schools... 19(102) 267 Students in special basic vocational schools by age and sex... 20(103) 268 Graduates of special basic vocational schools by age and sex... 21(104) 269 Students with special educational needs by type of disability in special basic vocational schools 22(105) 270 School facilities and books in school libraries in special basic vocational schools... 23(106) 271 Special basic vocational schools equipped with computer laboratories and computers... 24(107) 272 Number of computers in special basic vocational schools... 25(108) 272 D. Basic vocational schools for adults Basic vocational schools for adults by type of education... 26(109) 273 Students of basic vocational schools for adults by age and sex... 27(110) 274

16 16 CONTENTS Table Page Graduates of basic vocational schools for adults by age and sex... 28(111) 275 School facilities and books in school libraries in basic vocational schools for adults... 29(112) 276 Basic vocational schools for adults equipped with computer laboratories and computers... 30(113) 276 Number of computers in basic vocational secondary schools... 31(114) General upper - secondary and supplementary general upper - secondary schools A. General data General secondary and supplementary general secondary schools public, non-public with the public status and non-public schools... 32(115) 278 General secondary and supplementary general secondary schools in urban and rural areas... 33(116) 281 B. General upper - secondary and supplementary general upper - secondary schools for youth (excluding special schools) Sections by grades in general secondary and supplementary general secondary schools... 34(117) 287 Students of general secondary and supplementary general secondary schools by grade and sex... 35(118) 288 Students of general secondary and supplementary general secondary schools by age and sex... 36(119) 289 Graduates of general secondary and supplementary general schools by age and sex... 37(120) 290 Students of general secondary schools of first and preliminary bilingual grades, with school report of lower level school from 2010/2011 school year... 38(121) 291 Students with special educational needs by type of disability in general secondary schools... 39(122) 292 Students of general secondary schools in sections for students with special educational needs in mainstream schools... 40(123) 293 f secondary school matriculation exam in general secondary and supplementary general secondary schools... 41(124) 294 School facilities and books in school libraries in general secondary schools... 42(125) 296 General secondary schools equipped with computer laboratories and computers... 43(126) 297 Number of computers in general secondary schools... 44(127) 297 C. Special general secondary and supplementary general secondary schools for youth Sections by grades in special general secondary and supplementary general secondary schools... 45(128) 298 Students by grades in special general secondary and supplementary general secondary schools... 46(129) 299 Students in special general secondary and supplementary general secondary schools by age and sex.. 47(130) 300 Graduates of special general secondary and supplementary general secondary schools by age and sex 48(131) 301 Students with special educational needs by type of disability in special general secondary schools... 49(132) 302 Results of secondary school matriculation exam in special general secondary and supplementary general secondary schools... 50(133) 303 School facilities and books in school libraries in special general secondary schools... 51(134) 304 Special general secondary schools equipped with computer laboratories and computers... 52(135) 304 Number of computers in special general secondary schools... 53(136) 305 D. General secondary and supplementary general secondary schools for adults General secondary and supplementary general secondary schools for adults by type of education... 54(137) 306 Students of general secondary and supplementary general secondary schools for adults by age and sex 55(138) 309 Graduates of general secondary and supplementary general secondary schools for adults by age and sex... 56(139) 311 Results of secondary school matriculation exam in general secondary and supplementary general secondary schools for adults... 57(140) 313 School facilities and books in school libraries in general secondary schools for adults... 58(141) 314 General secondary schools for adults equipped with computer laboratories and computers... 59(142) 314 Number of computers in general secondary schools for adults... 60(143) Specialized upper -secondary schools A. General data Specialized secondary schools by type of schools - public, non-public with the public status and nonpublic schools... 61(144) 316

17 SPIS TRE CI 17 Table Page Specialized secondary schools in urban and rural areas... 62(145) 317 Students of specialized secondary schools by fields of education... 63(146) 321 Graduates of specialized secondary schools by fields of education (147) 321 Students of specialized secondary schools by profile of education... 65(148) 322 Graduates of specialized secondary schools by profile of education... 66(149) 323 B. Specialized upper-secondary schools for youth Sections by grades in specialized secondary schools... 67(150) 324 Students by grades in specialized secondary schools (151) 324 Students in specialized secondary schools by age and sex... 69(152) 325 Graduates of general secondary and supplementary general secondary schools by age and sex... 70(153) 326 Students of specialized secondary schools of first grade with school report of lower level school from 2010/2011school year... 71(154) 326 Students with special educational needs by type of disability in specialized secondary schools... 72(155) 327 Students of specialized secondary schools in sections for students with special educational needs in mainstreem schools... 73(156) 328 Results of secondary school matriculation exam in specialized secondary schools... 74(157) 328 School facilities and books in school libraries in specialized secondary schools... 75(158) 329 Specialized secondary schools equipped with computer laboratories and computers... 76(159) 330 Number of computers in specialized secondary schools... 77(160) 330 C. Special specialized upper-secondary schools for youth Sections by grades in special specialized secondary schools 78(161) 331 Students by grades in special specialized secondary schools 79(162) 331 Students in special specialized secondary schools by age and sex... 80(163) 332 Graduates of special specialized secondary schools by age and sex... 81(164) 332 Students with special educational needs by type of disability in special specialized secondary schools... 82(165) 333 Results of secondary school matriculation exam in special specialized secondary schools... 83(166) 333 School facilities and books in school libraries in special specialized secondary schools... 84(167) 334 Special specialized secondary schools equipped with computer laboratories and computers... 85(168) 335 Number of computers in special specialized secondary schools... 86(169) 335 D. Specialized upper-secondary schools for adults Specialized secondary schools for adults by type of education... 87(170) 336 Students in specialized secondary schools for adults by age and sex... 88(171) 336 Graduates of specialized secondary schools for adults by age and sex... 89(172) 337 Results of secondary school matriculation exam in specialized secondary schools for adults... 90(173) 338 School facilities and books in school libraries in special specialized secondary schools for adults (174) 338 Specialized secondary schools for adults equipped with computer laboratories and computers... 92(175) 339 Number of computers in special specialized secondary schools for adults... 93(176) Technical upper- secondary and supplementary technical upper-secondary schools A. General data Technical secondary and supplementary technical secondary schools by type of schools - public, non-public with the public status and non-public schools... 94(177) 340 Technical secondary and supplementary technical secondary schools in urban and rural areas... 95(178) 341 Students of technical secondary schools by fields of education... 96(179) 346 Graduates of technical secondary schools by fields of education... 97(180) 347 B. Technical upper-secondary and supplementary technical upper-secondary schools for youth (excluding special schools) Sections by grades in technical and supplementary technical secondary schools... 98(181) 348

18 18 CONTENTS Students of technical secondary and supplementary technical secondary schools by grade and sex... 99(182) 349 Students of technical secondary and supplementary technical secondary schools by age and sex (183) 350 Graduates of technical secondary and supplementary technical schools by age and sex (184) 352 Students of technical secondary schools of first grades, with school report of lower level school from 2010/2011 school year (185) 353 Students with special educational needs by type of disability in technical secondary schools (186) 353 Students of technical secondary schools in sections for students with special educational needs in mainstream schools (187) 354 Results of secondary school matriculation exam in technical secondary and supplementary technical secondary schools (188) 355 School facilities and books in school libraries in technical secondary schools (189) 357 Technical secondary schools equipped with computer laboratories and computers (190) 357 Number of computers in technical secondary schools (191) 358 Students holding training in practical education centers, training workplaces and graduates who sat professional competence exam (192) 358 C. Special technical upper-secondary and supplementary technical upper-secondary schools for youth Sections by grades in special technical secondary and supplementary technical secondary schools. 110(193) 359 Grades in special technical secondary and supplementary technical secondary schools (194) 360 Students in special technical secondary and supplementary technical secondary schools by age and sex 112(195) 361 Graduates of special technical secondary and supplementary technical secondary schools by age and sex (196) 362 Students with special educational needs by type of disability in special technical secondary schools (197) 362 Results of secondary school matriculation exam in special technical secondary and supplementary technical secondary schools (198) 363 School facilities and books in school libraries in special technical secondary schools (199) 364 Special technical secondary schools equipped with computer laboratories and computers (200) 364 Number of computers in special technical secondary schools (201) 365 D. Technical upper-secondary and supplementary technical upper-secondary schools for adults by type of education Technical secondary and supplementary technical secondary schools for adults by type of education (202) 366 Students of technical secondary and supplementary technical secondary schools for adults by age and sex (203) 368 Graduates of technical secondary and supplementary technical secondary schools for adults by age and sex (204) 370 Results of secondary school matriculation exam in technical secondary and supplementary technical secondary schools for adults (205) 372 School facilities and books in school libraries in technical secondary schools for adults (206) 373 Technical secondary schools for adults equipped with computer laboratories and computers (207) 373 Number of computers in technical secondary schools for adults (208) Art schools Students of general art schools by grade (209) 375 Art schools leading to professional certification (210) 376 Art schools not awarding professional qualifications by voivodships (211) Special job-training schools Special job-training schools (212) 378 Students and graduates of special job-training schools by age and sex (213) 379 Table Page

19 SPIS TRE CI 19 CHAPTER VI. POST-SECONDARY SCHOOLS Post-secondary schools public, non-public with the public status and non-public schools... 1(214) 380 Post-secondary schools by school governing authority and voivodships... 2(215) 381 Post-secondary schools by type of education and voivodships... 3(216) 383 Students and graduates of post-secondary schools by fields of education... 4(217) 386 Post-secondary art schools and schools for librarians and animators of culture by voivodships... 5(218) 387 Students of post-secondary schools by age and voivodships... 6(219) 390 Graduates of post-secondary schools by age and voivodships... 7(220) 391 Teachers training colleges and colleges of social workers by voivodships... 8(221) 392 CHAPTER VII. TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN SCHOOLS A. Teaching foreign languages in schools for children and youth Compulsory foreign languages teaching... 1(222) 393 Additional foreign language teaching... 2(223) 403 B. Teaching foreign languages in schools for adults Compulsory foreign languages teaching in schools for adults... 3(224) 410 CHAPTER VIII. CHILD AND YOUTH CARE FACILITIES Special education care centres... 1(225) 415 Special education centres... 2(226) 416 Youth education centres... 3(227) 416 Youth social therapy centres... 4(228) 417 Rehabilitation-education centres... 5(229) 417 Children vacation care centres... 6(230) 418 Establishments of extracurricular education... 7(231) 418 Boarding-schools of general and vocational schools (including special schools) and dormitories for children and youth... 8(232) 419 Day-care rooms, canteens and students receiving meals in primary, lower and upper secondary schools for children and youth... 9(233) 422 Medical surgeries and psychological and pedagogical consultancies in primary, lower and upper secondary schools for children and youth... 10(234) 432 School interest groups and participants of extra-curricular and optional activities in schools for children and youth... 11(235) 441 CHAPTER IX. TEACHERS Full-time and part-time teachers by type of school and voivodships... 1(236) 458 Teachers by type of schools and school governing authority... 2(237) 460 Full-time and part-time teachers by type of school, degree of professional promotion in urban and rural areas... 3(238) 462 Teachers by voivodships, degree of professional promotion in urban and rural areas... 4(239) 464 Annex 1 Classification of occupations within vocational education... x 466 Annex 2 Profiles of education in specialized upper-secondary schools... x 474 Annex 3 International Standard Classification of Education ISCED x 476 Table Page

20

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division

Education and Culture Statistics Division Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Section for Statistics of Education and Culture. Dominika Czarnecka Marek Kowalewski Elżbieta Szklarska Anna Szczypińska. Wydział Informatyki ZWS

Section for Statistics of Education and Culture. Dominika Czarnecka Marek Kowalewski Elżbieta Szklarska Anna Szczypińska. Wydział Informatyki ZWS Opracowanie publikacji Elaborated by GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków życia CSU, Social Surveys and Living Conditions Division Zespół Redakcyjny Editing Team Wydział Statystyki Edukacji i

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division

Education and Culture Statistics Division Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 EDUCATION IN 2009/2010 SCHOOL YEAR Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2010 Opracowanie publikacji Elaborated by GUS,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008 Objaśnienia znaków umownych Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Znak x wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Roman Fedak. Krystyna Motyl. Wioletta Bielecka, Teresa Sokołowska, Bogusława Kołeczek, Anna Miśkiewicz, Robert Wróbel. Angela Burchard, Zuzanna Sikora

Roman Fedak. Krystyna Motyl. Wioletta Bielecka, Teresa Sokołowska, Bogusława Kołeczek, Anna Miśkiewicz, Robert Wróbel. Angela Burchard, Zuzanna Sikora URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE 65-954 ZIELONA GÓRA, ul. Spokojna 1 Kontakt: Contact: tel. 68 322 31 12; fax 68 325 36 79 Adres w Internecie: Internet address: http://zielonagora.stat.gov.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie Edukacja i wychowanie w województwie zachodniopomorskim w latach szkolnych 2011/2012-2013/2014 Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecin INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Szczecin

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie Oświata i wychowanie w województwie zachodniopomorskim w latach szkolnych 2008/2009-2010/2011 Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecin INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Szczecin

Bardziej szczegółowo

Up = ΣUp,i = Σ[(Ur,i + Uu,i + Uz,i) D i ] i=1 i=1

Up = ΣUp,i = Σ[(Ur,i + Uu,i + Uz,i) D i ] i=1 i=1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji arodowej z dnia... 2010 r. (poz...) ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWECJI OGÓLEJ DLA JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALEGO A ROK 2011 1. Ustalona w ustawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2010/2011, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i innych

Bardziej szczegółowo

Uwagi do tablic. Notes to the tables

Uwagi do tablic. Notes to the tables Uwagi do tablic 1. Uczniów i absolwentów w szko³ach ponadpodstawowych dla m³odzie y podaje siê od roku szkolnego 2002/03 ³¹cznie z uczniami i absolwentami oddzia³ów tych szkó³ bêd¹cych w strukturze szkó³

Bardziej szczegółowo

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz.

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz. ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012

Bardziej szczegółowo

Radom 10 styczeń 2012

Radom 10 styczeń 2012 Radom 10 styczeń 2012 Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Technikum/Liceum zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum uzupełniające Liceum uzupełniające Źrodło. Opracowanie autora Liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne:

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: I. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 nr

Bardziej szczegółowo

2 Harmonogram naboru do gimnazjów, w tym do Gimnazjum nr zgodnie z postanowieniem Kuratora Oświaty w Katowicach zawiera załącznik nr 2.

2 Harmonogram naboru do gimnazjów, w tym do Gimnazjum nr zgodnie z postanowieniem Kuratora Oświaty w Katowicach zawiera załącznik nr 2. G-3/0212/5/15/16 ZARZĄDZENIE nr 22/15/16 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Karola Wojtyły w Mysłowicach z dnia 29 lutego 2016r w sprawie warunków przyjęcia do Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 3. Organy I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 REKRUTACJA DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. WR.570.9.2013.EKP Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. WR.570.9.2013.EKP Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. WR.570.9.2013.EKP Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 29 lutego 2016r.

Gliwice, 29 lutego 2016r. Gliwice, 29 lutego 2016r. ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH (W TYM ODDZIAŁU MIĘDZYNARODOWEGO MYP) DLA GIMNAZJÓW NA TERENIE MIASTA GLIWICE W ROKU SZK. 2016/2017 1. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn Informacje i opracowania statystyczne Statistical information and elaborations EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie Spis treści 1. Etapy rekrutacji... 2 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

IX. EDUKACJA RAPORT O STANIE MIASTA 2012

IX. EDUKACJA RAPORT O STANIE MIASTA 2012 RAPORT O STANIE MIASTA 202 IX. EDUKACJA Najważniejsze zebrane informacje dotyczące poszczególnych przedszkoli, szkół i innych placówek oświaty w naszym mieście zostały opublikowane na łamach Portalu Edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie

Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie DEPARTAMNET KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie. Cele modernizacji kształcenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008.

z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008. Zarządzenie Nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008. Działając na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLA I INNE FORMY PRZEDSZKOLNE

PRZEDSZKOLA I INNE FORMY PRZEDSZKOLNE Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w roku 0 dla jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niŝ m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne Lp. PRZEDSZKOLA I INNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Regulamin rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w CIECHANOWCU na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowany na podstawie o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2016 r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11 i włączenia jej w strukturę Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

18. Procedura zatwierdzania programów nauczania

18. Procedura zatwierdzania programów nauczania 18. Procedura zatwierdzania programów nauczania Zgodnie 2 i 4 rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, wrzesień 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Informacje

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE CUKIERNIK - kod 751201 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) obsługiwania maszyn i

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący President Jerzy Auksztol. Tłumaczenie Translation Małgorzata Kruszewska. Skład komputerowy Typesetting Agnieszka Sągolewska

Przewodniczący President Jerzy Auksztol. Tłumaczenie Translation Małgorzata Kruszewska. Skład komputerowy Typesetting Agnieszka Sągolewska ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD Przewodniczący President Jerzy Auksztol Opracowanie i redakcja techniczna Editorial and technical supervision Katarzyna Adamska, Gabriela Adamska-Szreder, Aleksandra Bednarska,

Bardziej szczegółowo

Procedura wydawania opinii - Powiatowa Poradnia - Psychologiczno Pedagogiczna w Będzinie

Procedura wydawania opinii - Powiatowa Poradnia - Psychologiczno Pedagogiczna w Będzinie PROCEDURA WYDAWANIA OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BĘDZINIE (opracowana na podstawie opracowana na podstawie : Rozp. MEN i S z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szanowni Rodzice 1 CZERWCA 2016 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE I. WSTĘP Statut został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014 / 2015

na rok szkolny 2014 / 2015 Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego I. Gałczyńskiego w Olsztynie na rok szkolny 2014 / 2015 1. Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. General notes

Uwagi ogólne. General notes Uwagi ogólne General notes 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oœwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póÿn. zm.) oraz ustaw¹ z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2013 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 11 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2013 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 11 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 57/2013 WÓJTA GMINY SŁUPSK z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia standardów ilosci godzin nauczycielskich przypadajacych na jednego ucznia w szkołach Gminy Słupsk Wójt Gminy Słupsk

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie na rok szkolny 2016/2017 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji

Bardziej szczegółowo

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka Szczegółowe warunki rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2016/2017 opracowany na podstawie: Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego grudnia 2014 r.

Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego grudnia 2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH nr 2 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 ZASADY REKRUTACJI do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 1. Zasady rekrutacji do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na

Bardziej szczegółowo

CHAPTER X EDUCATION DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne

CHAPTER X EDUCATION DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ X EDUKACJA I WYCHOWANIE CHAPTER X EDUCATION Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RYDUŁTOWACH na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RYDUŁTOWACH na rok szkolny 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RYDUŁTOWACH na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Jan Chmielowiec Dyrektor Niepublicznego Uzupełniającego Technikum

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Regulamin przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

URZ D STATYSTYCZNY w LUBLINIE. Informacje i opracowania statystyczne

URZ D STATYSTYCZNY w LUBLINIE. Informacje i opracowania statystyczne URZ D STATYSTYCZNY w LUBLINIE Informacje i opracowania statystyczne LUBLIN 2008 ZESPÓŁ REDAKCYJNY PRZEWODNICZĄCY Kazimierz Tucki CZŁONKOWIE Andrzej Dejnek Waldemar Dymek Jerzy Greszta Elżbieta Łoś Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MIASTKOWO. Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013

URZĄD GMINY MIASTKOWO. Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013 URZĄD GMINY MIASTKOWO Informacja z realizacji zadań oświatowych rok szkolny 2012/2013 Miastkowo 2013 Spis treści: 1. Wstęp.3 2. Metryka.4 4. Sieć szkół.5 5. Kadra Nauczycielska..6 6. Doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 850/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.04.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 850/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.04.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 850/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.04.2015 r. w sprawie zasad zatwierdzania arkuszy organizacji samorządowych przedszkoli, szkół i placówek w roku szkolnym 2015/2016 nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/132/16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 17 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/132/16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 17 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XV/132/16 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Stare Babice dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Pani Marzena OCHOCKA Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu

Pani Marzena OCHOCKA Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/076 LWR-41036-2/2008 Wrocław, dnia 9 styczeń 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w roku szkolnym 2013/2014 proponuje następujące kierunki kształcenia: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa dziennikarska (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie)

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo