Education and Culture Statistics Division. Wydzia Informatyki ZWS. Statistical Publishing Establishment. Zak ad Wydawnictw Statystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Education and Culture Statistics Division. Wydzia Informatyki ZWS. Statistical Publishing Establishment. Zak ad Wydawnictw Statystycznych"

Transkrypt

1

2 Opracowanie publikacji Elaborated by Zespó Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Bada Spo ecznych i Warunków ycia Urz d Statystyczny w Gda sku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department SO Gda sk, Statistical Office in Gda sk Wydzia Statystyki Edukacji i Kultury Education and Culture Statistics Division O rodek Statystyki Edukacji i Kapita u Ludzkiego Centre for Education and Human Capital Statistics kieruj cy supervisor Piotr yso zespó GUS CSO US Gda sk SO Gda sk team Hanna Go aszewska Jacek Ma lankowski Barbara Antosiewicz Teresa Miszke Dominika Czarnecka Agnieszka W sikowska El bieta Szklarska Hanna Zieli ska Anna Szczypi ska Agnieszka ochowska Naliczanie tablic Tables compiled by Sk ad Editing and setting Ok adka Cover Druk Printed by CIS Zak ad w Radomiu Statistical Computing Centre in Radom Wydzia Informatyki ZWS Computing Section of SPE Zak ad Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment Zak ad Wydawnictw Statystycznych Warszawa, Al. Niepodleg osci 208 Statistical Publishing Establishment Warsaw, Al. Niepodleg osci 208 ISSN X Publikacja dost pna na: Publication available at: ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) ,

3 PRZEDMOWA Z przyjemno ci przekazuj Pa stwu now edycj publikacji O wiata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, która zawiera bardzo szeroki zestaw danych i analiz opisuj cych stan i dynamik polskiego systemu o wiaty. Prezentowane informacje dotycz dzia alno ci szkó oraz innych placówek o wiatowych i wychowawczych, prowadz cych nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, obejmuj c równie szkolnictwo specjalne, zawodowe i artystyczne. Podobnie jak w latach poprzednich publikacja zawiera informacje o infrastrukturze o wiatowej oraz o uczniach, absolwentach i nauczycielach, nauczaniu j zyków obcych, edukacji mniejszo ci narodowych i etnicznych, o zaj ciach pozalekcyjnych, komputeryzacji, o wybranych formach opieki nad dzie mi i m odzie, a tak e analiz wyników egzaminów organizowanych przez niezale ne od szkó komisje egzaminacyjne oraz porównania mi dzynarodowe przedstawiaj ce sytuacj polskiej o wiaty na tle krajów Unii Europejskiej. Cz tabelaryczn publikacji, zawieraj c dane statystyczne o edukacji w roku szkolnym 2011/2012, poprzedzaj uwagi metodologiczne i komentarz analityczny. W uwagach metodologicznych znajduje si opis organizacji systemu o wiaty oraz definicje poj stosowanych w tablicach. W komentarzu analitycznym opisano podstawowe dane charakteryzuj ce stan obecny i dynamik polskiej o wiaty. Zarówno w komentarzu, jak i w cz ci tabelarycznej, znajduj odzwierciedlenie zmiany w systemie o wiaty, zachodz ce w ostatniej dekadzie. Zamieszczone w publikacji dane statystyczne zaprezentowano dla kraju i poszczególnych województw. Dane za rok szkolny 2011/2012 i za poprzednie cztery lata opracowano na podstawie informacji zbieranych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach systemu informacji o wiatowej. Z kolei, dane za rok 2006/2007 i za lata wcze niejsze pochodz z bada realizowanych przez G ówny Urz d Statystyczny w formie rocznej sprawozdawczo ci instytucji o wiaty i wychowania (szkó i innych placówek o wiatowych). Publikacja zosta a opracowana cz ciowo w wersji dwuj zycznej. Wszystkie tablice, cz metodologiczna, spis tre ci oraz streszczenie analitycznej cz ci s dost pne tak e w wersji angielskiej. Przyj ta w publikacji terminologia, zastosowane klasyfikacje oraz metodologia bada, z których pochodz dane, umo liwiaj wykorzystanie ich do porówna mi dzynarodowych. Mam nadziej, e publikacja O wiata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012 oka e si cennym ród em wiedzy nt. edukacji w Polsce. Dyrektor Departamentu Bada Spo ecznych i Warunków ycia dr Piotr yso Warszawa, listopad 2012 r.

4 PREFACE It is a great pleasure to present a new edition of Education in 2011/2012 school year - yearbook providing a wide selection of data and analyses reflecting the condition and dynamics of Polish system of education. The information presented in the yearbook refers to schools and other education institutions which provide education at pre-school, primary, lower- and upper secondary as well as post-secondary levels. Including also special vocational and artistic education. As in case of previous editions, the publication includes also information on education infrastructure, students, graduates and teachers, foreign language instruction, national and ethnic minorities education and extracurricular training, computerization of schools, selected forms of children and youth care and also analysis of end-of-school examinations scores (administered by independent examination boards) and international comparative data presenting the condition of Polish education compared to the European one. The tabular part of the yearbook, including statistical data on education in 2011/2012 school year, is preceded by methodological notes and a review. The purpose of the methodological notes is to describe the structure of education system and terminology used in the tables. The review provides general data on the current state and dynamics of Polish education. Both the review and the tabular part reflect all important changes to the education system over the last decade. Statistical data presented in the publication are demonstrated at the country and voivodship levels. Statistical data for 2011/2012 and four preceding years were derived from the Education Information System managed by the Ministry of National Education. The previous years records are based on data collected by the Central Statistical Office in annual reports submitted by schools and other education institutions. Significant parts of this publication has been elaborated in two language versions. The tabular part and methodological notes as well as the list of contents are bilingual. Moreover, especially for international readers the review was compiled in a summary in English. Both terminology and classifications as well as data compilation methodology adopted in the publication allow for international comparisons. I hope that the publication will serve as a valuable source of knowledge of education in Poland. Director of the Social Surveys and Living Conditions Department Piotr yso, Ph.D. Warsaw, November 2012

5 SPIS TRE CI 5 SPIS TRE CI Tabl. Str. PRZEDMOWA... x 3 UWAGI METODOLOGICZNE... x 21 KOMENTARZ ANALITYCZNY 1. Uwagi ogólne... x Publiczne wydatki na o wiat i wychowanie... x Struktura dzieci i m odzie y wed ug wieku. Powszechno nauczania... x Wychowanie przedszkolne... x Struktura szkó wg typów... x Szko y podstawowe... x Gimnazja... x Szko y ponadgimnazjalne... x Zasadnicze szko y zawodowe... x Licea ogólnokszta c ce i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce..... x Licea profilowane... x Technika i technika uzupe niaj ce... x Szko y policealne... x System kszta cenia artystycznego... x Specjalne potrzeby edukacyjne... x Nauczanie j zyków, zaj cia pozalekcyjne i komputeryzacja... x Nauczanie j zyków mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz j zyka regionalnego... x Nauczanie j zyków obcych... x Zaj cia pozalekcyjne... x Komputeryzacja w szko ach dla dzieci i m odzie y (bez szkó specjalnych)... x Post powanie egzaminacyjne... x Sprawdzian szóstoklasistów... x Egzamin gimnazjalny... x Egzamin maturalny... x Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe... x Nauczyciele... x Szko y polskie poza granicami kraju... x O wiata w Polsce na tle mi dzynarodowym... x 127 DZIA I. TABLICE PRZEGL DOWE (1990/1991, 1995/1996, 2000/ /2012) Ludno wed ug wieku Przedszkola Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych Zespo y wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne Uczniowie w szko ach wed ug wieku Uczniowie w szko ach Szko y w systemie o wiaty Uczniowie w szko ach dla dzieci i m odzie y Absolwenci szkó dla dzieci i m odzie y Uczniowie i absolwenci szkó policealnych Szko y dla dzieci i m odzie y wed ug organów prowadz cych

6 6 CONTENTS Tabl. Str. Uczniowie w szko ach dla dzieci i m odzie y wed ug organów prowadz cych Uczniowie w szko ach dla doros ych Absolwenci szkó dla doros ych Szko y dla doros ych wed ug organów prowadz cych Uczniowie szkó dla doros ych wed ug organów prowadz cych Nauczanie j zyków mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz j zyka regionalnego w szko ach podstawowych i w zespo ach mi dzyszkolnych dla dzieci i m odzie y Nauczanie j zyków mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz j zyka regionalnego w gimnazjach i w zespo ach mi dzyszkolnych dla dzieci i m odzie y Nauczanie j zyków mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz j zyka regionalnego w szko ach ponadgimnazjalnych dla m odzie y Szko y podstawowe specjalne Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szko ach podstawowych dla dzieci i m odzie y Uczniowie korzystaj cy z innych form pomocy poprzez zaj cia psychologiczno-pedagogiczne w szko ach podstawowych dla dzieci i m odzie y (bez szkó specjalnych) Gimnazja specjalne Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach dla dzieci i m odzie y Uczniowie korzystaj cy z innych form pomocy poprzez zaj cia psychologiczno-pedagogiczne w gimnazjach dla dzieci i m odzie y (bez szkó specjalnych) Licea ogólnokszta c ce specjalne Zasadnicze szko y zawodowe, technika i licea profilowane specjalne Komputery w szko ach dla dzieci i m odzie y oraz policealnych (bez szkó specjalnych) DZIA II. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Wychowanie przedszkolne... 1(29) 157 Wychowanie przedszkolne wed ug województw... 2(30) 159 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego wed ug roku urodzenia i województw... 3(31) 163 DZIA III. SZKO Y PODSTAWOWE A. Dane ogólne Szko y podstawowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych... 1(32) 167 Szko y podstawowe wed ug organów prowadz cych... 2(33) 168 Szko y podstawowe wed ug województw... 3(34) 170 Uczniowie w szko ach podstawowych wed ug wieku, p ci i województw... 4(35) 174 Absolwenci szkó podstawowych wed ug wieku, p ci i województw... 5(36) 176 B. Szko y podstawowe dla dzieci i m odzie y wed ug województw (bez szkó specjalnych) Szko y podstawowe w miastach i na wsi... 6(37) 178 Uczniowie w szko ach podstawowych wed ug klas i p ci... 7(38) 180 Oddzia y szkó podstawowych wed ug klas... 8(39) 182 Szko y podstawowe publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych... 9(40) 183 Uczniowie powtarzaj cy klas wg klas i p ci w szko ach podstawowych... 10(41) 184 Realizacja obowi zku szkolnego w szko ach podstawowych... 11(42) 186 Uczniowie dowo eni w szko ach podstawowych wed ug klas i odleg o ci miejsca zamieszkania od szko y 12(43) 188 Uczniowie korzystaj cy z zaj w szko ach podstawowych... 13(44) 189 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzaju niepe nosprawno ci... 14(45) 190 Komputery oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w szko ach podstawowych... 15(46) 192 C. Szko y podstawowe specjalne dla dzieci i m odzie y wed ug województw Szko y podstawowe specjalne publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych... 16(47) 193 Szko y podstawowe specjalne w miastach i na wsi... 17(48) 194 Uczniowie w szko ach podstawowych specjalnych wed ug klas i p ci... 18(49) 196

7 SPIS TRE CI 7 Tabl. Str. Uczniowie w szko ach podstawowych specjalnych wed ug rodzaju niepe nosprawno ci... 19(50) 196 Uczniowie powtarzaj cy klas wed ug klas i p ci w szko ach podstawowych specjalnych... 20(51) 198 Komputery oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w szko ach podstawowych specjalnych... 21(52) 200 D. Szko y podstawowe dla doros ych Szko y podstawowe dla doros ych wed ug formy kszta cenia... 22(53) 201 Szko y podstawowe dla doros ych publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych wed ug województw... 23(54) 201 Szko y podstawowe dla doros ych wed ug organów prowadz cych i województw... 24(55) 202 Uczniowie w szko ach podstawowych dla doros ych wed ug wieku, p ci i województw... 25(56) 202 DZIA IV. GIMNAZJA A. Dane ogólne Gimnazja publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych... 1(57) 203 Gimnazja wed ug województw... 2(58) 204 Gimnazja wed ug organów prowadz cych szko y... 3(59) 211 Uczniowie w gimnazjach wed ug wieku, p ci i województw... 4(60) 212 Absolwenci gimnazjów wed ug wieku, p ci i województw... 5(61) 214 B. Gimnazja dla dzieci i m odzie y wed ug województw (bez szkó specjalnych) Gimnazja publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych... 6(62) 216 Uczniowie w gimnazjach wed ug klas i p ci... 7(63) 217 Gimnazja w miastach i na wsi... 8(64) 218 Oddzia y w gimnazjach wed ug klas... 9(65) 220 Uczniowie powtarzaj cy klas wed ug klas i p ci w gimnazjach... 10(66) 221 Realizacja obowi zku szkolnego w gimnazjach... 11(67) 222 Uczniowie dowo eni w gimnazjach wed ug klas i odleg o ci miejsca zamieszkania od szko y... 12(68) 224 Uczniowie korzystaj cy z zaj w gimnazjach... 13(69) 225 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach wed ug rodzaju niepe nosprawno ci... 14(70) 226 Komputery oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w gimnazjach... 15(71) 228 C. Gimnazja specjalne dla dzieci i m odzie y wed ug województw Gimnazja specjalne publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych... 16(72) 229 Gimnazja specjalne w miastach i na wsi... 17(73) 230 Uczniowie w gimnazjach specjalnych wed ug klas i p ci... 18(74) 232 Uczniowie powtarzaj cy klas w gimnazjach specjalnych wed ug klas i p ci... 19(75) 233 Uczniowie w gimnazjach specjalnych wed ug rodzaju niepe nosprawno ci... 20(76) 234 Komputery oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w gimnazjach specjalnych... 21(77) 236 D. Gimnazja dla doros ych Gimnazja dla doros ych wed ug formy kszta cenia... 22(78) 237 Gimnazja dla doros ych publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych wed ug województw 23(79) 237 Uczniowie w gimnazjach dla doros ych wed ug klas, p ci i województw... 24(80) 238 Uczniowie w gimnazjach dla doros ych wed ug wieku, p ci i województw... 25(81) 239 Absolwenci gimnazjów dla doros ych wed ug wieku, p ci i województw... 26(82) 240 Komputery oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w gimnazjach dla doros ych wed ug województw... 27(83) 240 DZIA V. SZKO Y PONADGIMNAZJALNE 1. Dane ogólne Szko y ponadgimnazjalne publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych i niepubliczne... 1(84) 241 Szko y ponadgimnazjalne wed ug organów prowadz cych... 2(85) 246

8 8 CONTENTS Tabl. Str. 2. Zasadnicze Szko y Zawodowe A. Dane ogólne Zasadnicze szko y zawodowe - publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych i niepubliczne wed ug typów szkó... 3(86) 252 Zasadnicze szko y zawodowe w miastach i na wsi... 4(87) 253 Uczniowie zasadniczych szkó zawodowych wed ug grup kierunków kszta cenia... 5(88) 258 Absolwenci zasadniczych szkó zawodowych wed ug grup kierunków kszta cenia... 6(89) 258 B. Zasadnicze szko y zawodowe dla m odzie y (bez szkó specjalnych) Oddzia y wed ug klas w zasadniczych szko ach zawodowych... 7(90) 259 Uczniowie wed ug klas w zasadniczych szko ach zawodowych... 8(91) 259 Uczniowie w zasadniczych szko ach zawodowych wed ug wieku i p ci... 9(92) 260 Absolwenci zasadniczych szkó zawodowych wed ug wieku i p ci... 10(93) 261 Uczniowie klas pierwszych zasadniczych szkó zawodowych, którzy wiadectwo uko czenia szko y ni szego szczebla otrzymali w roku szkolnym 2010/ (94) 262 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzajów niepe nosprawno ci w zasadniczych szko ach zawodowych... 12(95) 263 Uczniowie w oddzia ach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szko ach ogólnodost pnych 13(96) 263 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w zasadniczych szko ach zawodowych 14(97) 264 Zasadnicze szko y zawodowe posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 15(98) 265 Liczba komputerów w zasadniczych szko ach zawodowych... 16(99) 265 M odociani pracownicy w zasadniczych szko ach zawodowych, stanowiska szkoleniowe w warsztatach szkolnych oraz absolwenci przyst puj cy do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe... 17(100) 266 C. Specjalne zasadnicze szko y zawodowe dla m odzie y Oddzia y wed ug klas w specjalnych zasadniczych szko ach zawodowych... 18(101) 267 Uczniowie wed ug klas w specjalnych zasadniczych szko ach zawodowych... 19(102) 267 Uczniowie w specjalnych w zasadniczych szko ach zawodowych wed ug wieku i p ci... 20(103) 268 Absolwenci specjalnych zasadniczych szkó zawodowych wed ug wieku i p ci... 21(104) 269 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w specjalnych zasadniczych szko ach zawodowych wed ug rodzaju niepe nosprawno ci... 22(105) 270 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w specjalnych zasadniczych szko ach zawodowych... 23(106) 271 Specjalne zasadnicze szko y zawodowe posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 24(107) 272 Liczba komputerów w specjalnych zasadniczych szko ach zawodowych... 25(108) 272 D. Zasadnicze szko y zawodowe dla doros ych Zasadnicze szko y zawodowe dla doros ych wed ug form kszta cenia... 26(109) 273 Uczniowie zasadniczych szkó zawodowych dla doros ych wed ug wieku i p ci... 27(110) 274 Absolwenci zasadniczych szkó zawodowych dla doros ych wed ug wieku i p ci... 28(111) 275 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w zasadniczych szko ach zawodowych dla doros ych... 29(112) 276 Zasadnicze szko y zawodowe dla doros ych posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 30(113) 276 Liczba komputerów w zasadniczych szko ach zawodowych... 31(114) Licea ogólnokszta c ce i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce A. Dane ogólne Licea i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce - publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych i niepubliczne... 32(115) 278 Licea ogólnokszta c ce i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce w miastach i na wsi... 33(116) 281 B. Licea ogólnokszta c ce i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce dla m odzie y (bez szkó specjalnych) Oddzia y wed ug klas w liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych... 34(117) 287 Uczniowie w liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych wed ug klas i p ci... 35(118) 288

9 SPIS TRE CI 9 Tabl. Str. Uczniowie w liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych wed ug wieku i p ci... 36(119) 289 Absolwenci liceów i uzupe niaj cych liceów ogólnokszta c cych wed ug wieku i p ci... 37(120) 290 Uczniowie liceów ogólnokszta c cych klas pierwszych i wst pnych dwuj zycznych, którzy wiadectwo uko czenia szko y ni szego szczebla otrzymali w roku szkolnym 2010/ (121) 291 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzaju niepe nosprawno ci liceach ogólnokszta c cych... 39(122) 292 Uczniowie liceów ogólnokszta c cych w oddzia ach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szko ach ogólnodost pnych... 40(123) 293 Wyniki egzaminu maturalnego w liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych... 41(124) 294 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w liceach ogólnokszta c cych... 42(125) 296 Licea ogólnokszta c ce posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 43(126) 297 Liczba komputerów w liceach ogólnokszta c cych... 44(127) 297 C. Licea ogólnokszta c ce i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce specjalne dla m odzie y Oddzia y wed ug klas w specjalnych liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych... 45(128) 298 Uczniowie wed ug klas w specjalnych liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych... 46(129) 299 Uczniowie w specjalnych liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych wed ug wieku i p ci... 47(130) 300 Absolwenci specjalnych liceów i uzupe niaj cych liceów ogólnokszta c cych wed ug wieku i p ci... 48(131) 301 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w specjalnych liceach ogólnokszta c cych wed ug rodzaju niepe nosprawno ci... 49(132) 302 Wyniki egzaminu maturalnego w specjalnych liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych... 50(133) 303 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w liceach ogólnokszta c cych... 51(134) 304 Specjalne licea ogólnokszta c ce posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 52(135) 304 Liczba komputerów w specjalnych liceach ogólnokszta c cych... 53(136) 305 D. Licea ogólnokszta c ce i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce dla doros ych Licea i uzupe niaj ce licea ogólnokszta c ce dla doros ych wed ug form kszta cenia... 54(137) 306 Uczniowie liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych dla doros ych wed ug wieku i p ci... 55(138) 309 Absolwenci liceów i uzupe niaj cych liceów ogólnokszta c cych dla doros ych wed ug wieku i p ci... 56(139) 311 Wyniki egzaminu maturalnego w liceach i uzupe niaj cych liceach ogólnokszta c cych dla doros ych... 57(140) 313 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w liceach ogólnokszta c cych dla doros ych 58(141) 314 Licea ogólnokszta c ce dla doros ych posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 59(142) 314 Liczba komputerów w liceach ogólnokszta c cych dla doros ych... 60(143) Licea profilowane A. Dane ogólne Licea profilowane szko y publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych i niepubliczne... 61(144) 316 Licea profilowane w miastach i wsi... 62(145) 317 Uczniowie liceów profilowanych wed ug grup kierunków kszta cenia... 63(146) 321 Absolwenci liceów profilowanych wed ug grup kierunków kszta cenia... 64(147) 321 Uczniowie liceów profilowanych wed ug profili kszta cenia ogólnozawodowego... 65(148) 322 Absolwenci liceów profilowanych wed ug profili kszta cenia ogólnozawodowego... 66(149) 323 B. Licea profilowane dla m odzie y (bez specjalnych) Oddzia y wed ug klas w liceach profilowanych... 67(150) 324 Uczniowie wed ug klas w liceach profilowanych... 68(151) 324 Uczniowie w liceach profilowanych wed ug wieku i p ci... 69(152) 325 Absolwenci liceów profilowanych wed ug wieku i p ci... 70(153) 326 Uczniowie liceów profilowanych klas pierwszych, którzy wiadectwo uko czenia szko y ni szego szczebla otrzymali w roku szkolnym 2010/ (154) 326 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzaju niepe nosprawno ci w liceach profilowanych... 72(155) 327

10 10 CONTENTS Uczniowie liceów profilowanych w oddzia ach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szko ach ogólnodost pnych... 73(156) 328 Wyniki egzaminu maturalnego w liceach profilowanych... 74(157) 328 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w liceach profilowanych... 75(158) 329 Licea profilowane posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 76(159) 330 Liczba komputerów w liceach profilowanych... 77(160) 330 C. Licea profilowane specjalne dla m odzie y Oddzia y wed ug klas w specjalnych liceach profilowanych... 78(161) 331 Uczniowie wed ug klas w specjalnych liceach profilowanych... 79(162) 331 Uczniowie w specjalnych liceach profilowanych wed ug wieku i p ci... 80(163) 332 Absolwenci specjalnych liceów profilowanych wed ug wieku i p ci... 81(164) 332 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzaju niepe nosprawno ci w specjalnych liceach profilowanych... 82(165) 333 Wyniki egzaminu maturalnego w specjalnych liceach profilowanych... 83(166) 333 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w specjalnych liceach profilowanych... 84(167) 334 Specjalne licea profilowane posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 85(168) 335 Liczba komputerów w specjalnych liceach profilowanych... 86(169) 335 D. Licea profilowane dla doros ych Licea profilowane dla doros ych wed ug form kszta cenia... 87(170) 336 Uczniowie w liceach profilowanych dla doros ych wed ug wieku i p ci... 88(171) 336 Absolwenci liceów profilowanych dla doros ych wed ug wieku i p ci... 89(172) 337 Wyniki egzaminu maturalnego w liceach profilowanych dla doros ych... 90(173) 338 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w liceach profilowanych dla doros ych... 91(174) 338 Licea profilowane dla doros ych posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery... 92(175) 339 Liczba komputerów w liceach profilowanych dla doros ych... 93(176) Technika i technika uzupe niaj ce A. Dane ogólne Technika i technika uzupe niaj ce - szko y publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych i niepubliczne... 94(177) 340 Technika i technika uzupe niaj ce w miastach i na wsi... 95(178) 341 Uczniowie techników wed ug grup kierunków kszta cenia... 96(179) 346 Absolwenci techników wed ug grup kierunków kszta cenia... 97(180) 347 B. Technika i technika uzupe niaj ce dla m odzie y (bez szkó specjalnych) Oddzia y wed ug klas w technikach i technikach uzupe niaj cych... 98(181) 348 Uczniowie w technikach i technikach uzupe niaj cych wed ug klas i p ci... 99(182) 349 Uczniowie w technikach i technikach uzupe niaj cych wed ug wieku i p ci (183) 350 Absolwenci techników i techników uzupe niaj cych wed ug wieku i p ci (184) 352 Uczniowie techników klas pierwszych, którzy wiadectwo uko czenia szko y ni szego szczebla otrzymali w roku szkolnym 2010/ (185) 353 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzajów niepe nosprawno ci w technikach (186) 353 Uczniowie techników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oddzia ach integracyjnych i ogólnodost pnych w szko ach ogólnodost pnych (187) 354 Wyniki egzaminu maturalnego w technikach i technikach uzupe niaj cych (188) 355 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w technikach (189) 357 Technika posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery (190) 357 Liczba komputerów w technikach (191) 358 Uczniowie odbywaj cy praktyki w CKP, stanowiska szkoleniowe w warsztatach szkolnych oraz absolwenci przyst puj cy do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe (192) 358 Tabl. Str.

11 SPIS TRE CI 11 Tabl. Str. C. Technika i technika uzupe niaj ce specjalne dla m odzie y Oddzia y wed ug klas w specjalnych technikach i technikach uzupe niaj cych (193) 359 Uczniowie wed ug klas w specjalnych technikach i technikach uzupe niaj cych (194) 360 Uczniowie w specjalnych technikach i technikach uzupe niaj cych wed ug wieku i p ci (195) 361 Absolwenci specjalnych techników i techników uzupe niaj cych wed ug wieku i p ci (196) 362 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wed ug rodzajów niepe nosprawno ci w specjalnych technikach (197) 362 Wyniki egzaminu maturalnego w specjalnych technikach i technikach uzupe niaj cych (198) 363 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w specjalnych technikach (199) 364 Specjalne technika posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery (200) 364 Liczba komputerów w specjalnych technikach (201) 365 D. Technika i technika uzupe niaj ce dla doros ych Technika i technika uzupe niaj ce dla doros ych wed ug form kszta cenia (202) 366 Uczniowie w technikach i technikach uzupe niaj cych dla doros ych wed ug wieku i p ci (203) 368 Absolwenci techników i techników uzupe niaj cych dla doros ych wed ug wieku i p ci (204) 370 Wyniki egzaminu maturalnego w technikach i technikach uzupe niaj cych dla doros ych (205) 372 Pomieszczenia szkolne oraz ksi ki w bibliotekach szkolnych w technikach dla doros ych (206) 373 Technika dla doros ych posiadaj ce pracownie komputerowe i komputery (207) 373 Liczba komputerów w technikach dla doros ych (208) Szko y artystyczne Uczniowie szkó artystycznych ogólnokszta c cych wed ug klas (209) 375 Szko y artystyczne daj ce uprawnienia zawodowe wed ug województw (210) 376 Szko y artystyczne nie daj ce uprawnie zawodowych wed ug województw (211) Szko y specjalne przysposabiaj ce do pracy Szko y specjalne przysposabiaj ce do pracy (212) 378 Uczniowie i absolwenci szkó przysposabiaj cych do pracy wed ug wieku i p ci (213) 379 DZIA VI. SZKO Y POLICEALNE Szko y policealne - publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkó publicznych i niepubliczne... 1(214) 380 Szko y policealne wed ug organów prowadz cych szko y i województw... 2(215) 381 Szko y policealne wed ug form kszta cenia i województw... 3(216) 383 Uczniowie i absolwenci szkó policealnych wed ug grup kierunków kszta cenia... 4(217) 386 Policealne szko y artystyczne oraz szko y bibliotekarskie i animatorów kultury wed ug województw... 5(218) 387 Uczniowie szkó policealnych wed ug wieku i województw... 6(219) 390 Absolwenci szkó policealnych wed ug wieku i województw... 7(220) 391 Zak ady kszta cenia nauczycieli oraz kolegia pracowników s u b spo ecznych... 8(221) 392 DZIA VII. NAUCZANIE J ZYKÓW OBCYCH A. Nauczanie j zyków obcych w szko ach dla dzieci i m odzie y Nauczanie j zyków obcych jako przedmiotu obowi zkowego... 1(222) 393 Nauczanie j zyków obcych jako przedmiotu dodatkowego... 2(223) 403 B. Nauczanie j zyków obcych w szko ach dla doros ych Nauczanie j zyków obcych jako przedmiotu obowi zkowego... 3(224) 410 DZIA VIII. OPIEKA NAD DZIE MI I M ODZIE Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze... 1(225) 415 Specjalne o rodki wychowawcze... 2(226) 416 M odzie owe o rodki wychowawcze... 3(227) 416 M odzie owe o rodki socjoterapii... 4(228) 417 O rodki rewalidacyjno-wychowawcze... 5(229) 417 Domy wczasów dzieci cych... 6(230) 418 Placówki wychowania pozaszkolnego... 7(231) 418

12 12 CONTENTS Tabl. Str. Internaty szkó ogólnokszta c cych i zawodowych ( cznie ze specjalnymi) dla dzieci i m odzie y oraz bursy... 8(232) 419 wietlice i sto ówki oraz korzystaj cy z posi ków w szko ach podstawowych, gimnazjach i szko ach ponadgimnazjalnych dla dzieci i m odzie y... 9(233) 422 Gabinety medyczne i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szko ach podstawowych, gimnazjach i szko ach ponadgimnazjalnych dla dzieci i m odzie y... 10(234) 432 Szkolne ko a i uczestnicy zaj pozalekcyjnych i nadobowi zkowych w szko ach dla dzieci i m odzie y... 11(235) 441 DZIA IX. NAUCZYCIELE Nauczyciele pe nozatrudnieni i niepe nozatrudnieni wed ug typów szkó i województw... 1(236) 458 Nauczyciele wed ug typów szkó i organu prowadz cego... 2(237) 460 Nauczyciele pe nozatrudnieni i niepe nozatrudnieni wed ug typów szkó, stopnia awansu zawodowego oraz w podziale na miasto i wie... 3(238) 462 Nauczyciele wed ug województw, stopnia awansu zawodowego oraz w podziale na miasto i wie... 4(239) 464 ANEKS 1 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego... x 466 ANEKS 2 Profile kszta cenia w liceach profilowanych... x 474 ANEKS 3 Mi dzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji ISCED x 476

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn Informacje i opracowania statystyczne Statistical information and elaborations EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

KULTURAW2012R. CULTUREIN2012

KULTURAW2012R. CULTUREIN2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKOW KULTURAW2012R. CULTUREIN2012 WARSZAWA WARSAW 2013 INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE STATISTICAL

Bardziej szczegółowo

UWAGI NOTES. Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only.

UWAGI NOTES. Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only. UWAGI Zbiór statystyczny handlu zagranicznego jest tzw. narastaj cym zbiorem otwartym, w którym ka dy nast pny zbiór po okresie sprawozdawczym zawiera korekty odnosz ce si do poprzednich miesi cy. Dane

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń zespół

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI WYPRACOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELSKIE

ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI WYPRACOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELSKIE ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI WYPRACOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELSKIE (PROPOZYCJE na dzień 12.09.2014) Alicja Wojtyna-Jodko Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych awjodko@wp.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 91 111 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.6 Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo