REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ/OCENY WNIOSKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ/OCENY WNIOSKÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ/OCENY WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa: zasady powoływania Komisji, zasady wyboru Przewodniczącego Komisji, zadania Komisji, szczegóły dotyczące posiedzenia Komisji, zasadę bezstronności i poufności, szczegóły dotyczące oceny jakości merytorycznej i finansowej formularzy/wniosków, procedurę odwoławczą od decyzji Komisji, protokół z posiedzenia Komisji. 2. Ogólny nadzór nad realizacją projektu ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ oraz rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem pozostaje w gestii Realizatora projektu. 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Beneficjent/Realizator projektu Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie CEiRON), Łódź, ul. Konstytucyjna 42c, tel. (42) , fax. (42) , Beneficjent pomocy uczestnik projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie realizacji projektu i otrzymał w związku z tym pomoc publiczną (bezpośredni odbiorca pomocy). Formularz formularz kwalifikacyjny składany przez osobę ubiegająca się o udział w projekcie w procesie rekrutacji, Instytucja pośrednicząca 2 stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódź, ul. Wólczańska 49, tel. (42) , 1

2 Komisja odpowiednio Komisja Rekrutacyjna w przypadku procesu rekrutacyjnego oraz Komisja Oceny Wniosków w przypadku udzielania wsparcia: finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego, Projekt projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowany przez CEiRON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2, Uczestnik projektu kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz został zakwalifikowany do udziału w projekcie, Wniosek odpowiednio: wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego, wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego. 2 Powołanie Komisji 1. Za powołanie Komisji odpowiedzialny jest Realizator projektu. 2. Komisja składa się z minimum 3 osób tj.: Przewodniczącego Komisji oraz dwóch Członków Komisji. 3. W skład Komisji mogą być powołani pracownicy Realizatora Projektu lub inne osoby wskazane przez Beneficjenta. 4. Osoby powołane do pracy w Komisji Rekrutacyjnej powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę: 1) formularzy kwalifikacyjnych. 5. Osoby powołane do pracy w Komisji Oceny Wniosków powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę wniosków: 2) udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności finansowej, 3) udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego, 4) udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego. 6. Wynagrodzenie osób powołanych do pracy w Komisji jest wydatkiem kwalifikowanym Projektu. Wysokość wynagrodzenia Członków Komisji zależy od ilości ocenionych wniosków. 7. W posiedzeniu Komisji może wziąć również udział przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia, w celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny wniosków. Występuje on w roli obserwatora z prawem reagowania i ewentualnej interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny wniosku. 8. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem posiedzeń Komisji. 2

3 3 Przewodniczący Komisji 1. Przewodniczącym Komisji jest osoba uprawniona do reprezentowania Realizatora Projektu bądź osoba przez niego wyznaczona. 2. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji swojego Zastępcę. Wyznaczenie Zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia. 3. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac Komisji. 4 Zadania Komisji 1. Komisja Rekrutacyjna jest odpowiedzialna za: 1) przeprowadzenie oceny merytorycznej Formularzy kwalifikacyjnych, 2) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, 3) przeprowadzenie testów psychometrycznych (psycholog członek Komisji Rekrutacyjnej), 4) sporządzenie listy kandydatów do udziału w Projekcie uszeregowanej w kolejności od największej liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym Lista rankingowa, 5) wyłonienie Uczestników projektu. 2. Komisja Oceny Wniosków jest odpowiedzialna za: 1) przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków: a) udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, b) udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego, c) udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego 2) zweryfikowanie biznes planów i pozostałych załączników do wniosku, 3) sporządzenie listy wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów - Lista rankingowa, 4) wyłonienie wniosków, które otrzymają wsparcie finansowe (wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 40% punktów). 3

4 5 Posiedzenia Komisji 1. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 3 członków Komisji (w tym Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego). 2. Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej formularzy/wniosków podczas posiedzenia Komisji, które odbywa się w siedzibie Realizatora projektu lub innym wskazanym przez niego miejscu. 6 Zasada bezstronności i poufności prac Komisji 1. Członkowie Komisji oraz obserwator nie mogą być związani z wnioskodawcami stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do podpisania: 1) Deklaracji poufności i bezstronności (załącznik nr 1 do Regulaminu Prac Komisji), 2) Deklarację poufności i bezstronności znajdującą się na Karcie oceny merytorycznej wniosku. 3. Nie podpisanie którejkolwiek z deklaracji wskazanej w ust. 2 uniemożliwia Członkowi Komisji udział w posiedzeniu Komisji. 7 Ocena jakości merytorycznej i finansowej formularzy/wniosków 1. Przedmiotem oceny Komisji są wyłącznie formularze/wnioski ocenione przez Realizatora projektu, jako kompletne i spełniające kryteria formalne. 2. W przypadku, gdy oceniający dostrzeże, że formularz nie spełnia kryteriów formalnych, ponieważ uchybienia te nie zostały zauważone na etapie oceny formalnej, zostaje odrzucony. Oceniający odnotowuje ten fakt na Karcie oceny merytorycznej. 3. W przypadku, gdy oceniający dostrzeże, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, ponieważ uchybienia te nie zostały zauważone na etapie oceny formalnej, wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt na Karcie oceny merytorycznej. 4. Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy Karty oceny merytorycznej (załącznik nr 7, 8, 9 i 10 do Regulaminu Prac Komisji). 5. Ocena formularzy/wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia, wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz zgodnie z kryteriami określonymi we Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu. 6. Każdy formularz/wniosek oceniany jest przez min. 2 osoby wskazane przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego spośród członków Komisji obecnych na 4

5 posiedzeniu. 7. Każdemu formularzowi/wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytorycznymi: 1) KRYTERIA MERYTORYCZNE oceny formularza kwalifikacyjnego (punktacja przydzielana w zakresie każdego z kryteriów): a) przynależność do grupy priorytetowej (punktacja od 0 do 2, gdzie 0 nie należy do żadnej, 1 należy do jednej, 2 należy do dwóch), b) wykształcenie związane z profilem działalności (punktacja od 0 do 2, gdzie 0 brak zgodności, 1 pośrednio zgodne, 2 całkowicie zgodne), c) doświadczenie zawodowe związane z profilem działalności (punktacja od 0 do 2, gdzie 0 brak powiązania, 1 powiązanie pośrednie, 2 całkowicie zgodne powiązanie), d) kwalifikacje zawodowe związane z profilem działalności (punktacja od 0 do 2, gdzie 0 brak powiązania, 1 powiązanie pośrednie, 2 całkowicie zgodne powiązanie), e) dodatkowe umiejętności związane z profilem działalności (punktacja od 0 do 2, gdzie 0 brak powiązania, 1 pośrednio powiązane, 2 całkowicie zgodne powiązanie), f) realność pomysłu (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia w opisie/ nierealny pomysł, 5 pomysł ciekawy i realny do realizacji, bardzo dobre uzasadnienie Kandydata), g) trwałość pomysłu (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia w opisie/brak trwałości pomysłu, 5 wykazano trwałość pomysłu, bardzo dobre uzasadnienie Kandydata), h) innowacyjność pomysłu (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia w opisie/ brak innowacyjności, 5 pomysł innowacyjny, bardzo dobre uzasadnienie Kandydata), i) racjonalność wydatków (punktacja od 0 do 5, 0 brak odniesienia w opisie/wydatki całkowicie nieracjonalne, 5 budżet przemyślany, założone wydatki są niezbędne i racjonalne). Każdy formularz może otrzymać maksymalnie 30 punktów. 5

6 2) KRYTERIA MERYTORYCZNE oceny wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej (punktacja przydzielana w zakresie każdego z kryteriów): a) pomysł na biznes (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/pomysł nieracjonalny, 5 bardzo dobry pomysł, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), b) potencjał i wykształcenie Uczestnika projektu (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak zbieżności potencjału i wykształcenia z planowaną działalnością, 5 potencjał i wykształcenie zbieżne z planowaną działalnością, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy) c) zgodność pomysłu ze zdefiniowanymi potrzebami (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak zgodności, 5 całkowita zgodność, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), d) znajomość rynku i konkurencji (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak znajomości rynku i konkurencji, 5 bardzo dobra znajomość rynku i konkurencji, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), e) identyfikacja rozwiązań alternatywnych (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/identyfikacja rozwiązań niewłaściwa, 5 wyczerpująca identyfikacja rozwiązań, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), f) opłacalność i efektywność przedsięwzięcia (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/przedsięwzięcie nieopłacalne i nieefektywne, 5 wysoka opłacalność i efektywność, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy). Każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 30 punktów. 3) KRYTERIA MERYTORYCZNE oceny wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego (punktacja przydzielana w zakresie każdego z kryteriów): a) pomysł na biznes (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/pomysł nieracjonalny, 5 bardzo dobry pomysł, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), b) potencjał i wykształcenie Uczestnika projektu (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak zbieżności potencjału i wykształcenia z planowaną działalnością, 5 potencjał i wykształcenie zbieżne z planowaną działalnością, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), 6

7 c) zgodność pomysłu ze zdefiniowanymi potrzebami (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak zgodności, 5 całkowita zgodność, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), d) znajomość rynku i konkurencji (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak znajomości rynku i konkurencji, 5 bardzo dobra znajomość rynku i konkurencji, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), e) identyfikacja rozwiązań alternatywnych (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/identyfikacja rozwiązań niewłaściwa, 5 wyczerpująca identyfikacja rozwiązań, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), f) opłacalność i efektywność przedsięwzięcia (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/przedsięwzięcie nieopłacalne i nieefektywne, 5 wysoka opłacalność i efektywność, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), g) uzasadnienie wnioskowanego wsparcia (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak uzasadnienia, 5 uzasadnienie wyczerpujące i przekonujące). Każdy z wniosków może uzyskać maksymalnie 35 punktów. 4) KRYTERIA MERYTORYCZNE oceny wniosków o udzielnie wsparcia pomostowego przedłużonego (punktacja przydzielana w zakresie każdego z kryteriów): a) wskaźnik rentowności sprzedaży (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/bardzo dobra sytuacja przedsiębiorcy, 5 bardzo zła sytuacja przedsiębiorcy, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), b) wskaźnik płynności finansowej (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/bardzo dobra sytuacja przedsiębiorcy, 5 bardzo zła sytuacja przedsiębiorcy, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), c) kwalifikowalności i ekonomiczność wydatków przeznaczonych do wsparcia (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/wydatki niekwalifikowane, nieekomoniczne, 5 wydatki kwalifikowane i ekonomiczne, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), d) ogólna ocena dotychczasowej działalności (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/ogólna ocena zła, 5 ogólna ocena bardzo dobra, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), 7

8 e) ocena możliwości rozwoju działalności (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/brak możliwości rozwoju, 5 duże możliwości rozwoju, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), f) brak innych źródeł dochodu Beneficjenta pomocy (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 brak odniesienia we wniosku/wysokie dochody, 5 niskie dochody, wyczerpujące uzasadnienie wnioskodawcy), g) wywiązywanie się z warunków umowy o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 Beneficjent pomocy nie wywiązywał się z warunków umowy, 5 Beneficjent pomocy wywiązywał się z umowy wzorcowo). Każdy z wniosków może otrzymać maksymalnie 35 punktów. 8. W przypadku, rozbieżności sięgających co najmniej 5 punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60% punktów), formularz/wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie. Dodatkowej oceny dokonuje członek Komisji, który nie brał udziału w pierwszej ocenie. Ostateczna ocena formularza/wniosku jest wówczas średnią z dwóch najbardziej zbliżonych do siebie punktowo ocen. 9. Osoba oceniająca formularz/wniosek zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części wniosku. Dokonanie oceny na Karcie oceny merytorycznej członek Komisji potwierdza własnoręcznym podpisem. 10. Członek Komisji oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe. 1) Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania i zapisują ustalenia w Karcie oceny merytorycznej. Informację na temat wysokości uzgodnionej kwoty dofinansowania należy zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji. 2) Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do trzeciego członka Komisji. Ocena trzeciej osoby jest ostateczna i wiążąca. 3) W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez członka Komisji nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca. 10. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej ewidentnych błędów w treści wniosku, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji wnioskodawcy (błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) 8

9 dopuszcza się możliwość korekty wniosku. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez oceniających. 11. W sytuacji o której mowa w pkt. 10 członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują w tym przypadku wspólne stanowisko i zapisują ustalenia w Karcie oceny merytorycznej. Następnie ustalenia te są przekazywane wnioskodawcy z prośbą o dokonanie stosownej korekty w treści wniosku. Informację na temat dopuszczonej korekty wniosku należy zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji. 12. Wnioski Beneficjentów pomocy, którzy wezwani do korekty nie dokonają jej w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. 11. Ocena testu psychometrycznego przeprowadzana jest na podstawie KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH oceny testu psychometrycznego (punktacja przydzielana w zakresie każdego z kryterium): a) osobowość (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka), b) inteligencja (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka), c) kontrola emocji (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka), d) umiejętność radzenia sobie ze stresem (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka), e) umiejętność rozwiązywania problemów (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka). Maksymalna liczba punktów to Ocena rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzana jest na podstawie KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH oceny rozmowy kwalifikacyjnej (punktacja przydzielana w zakresie każdego z kryterium): a) pomysł na własny biznes (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka, oceniana będzie: realność pomysłu, szanse na powodzenie pomysłu, konkurencyjność, innowacyjność, zgodność prezentacji z opisem w Formularzu kwalifikacyjnym), b) predyspozycje osobiste (punktacja od 0 do 5, gdzie 0 ocena bardzo niska, 5 ocena bardzo wysoka, oceniane będą cechy osobowościowe przydatne do prowadzenia działalności w szczególności: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność planowania oraz analityczne), c) możliwość wniesienia zabezpieczenia umowy o dofinansowanie (punktacja od 0 do 3, gdzie 0 ocena bardzo niska, 3 ocena bardzo wysoka). 9

10 Maksymalna liczba punktów to Poza kończeniu procedury rekrutacyjnej Komisja Rekrutacyjna sporządza: 1) Wstępna listę rankingową Uczestników projektu. 14. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków Komisja Oceny Wniosków sporządza: 1) Wstępna listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia. 15. Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji. Zasady odwołania określone zostały w 8 niniejszego regulaminu. 16. Ostateczna lista rankingowa Uczestników projektu oraz Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia musi zostać zatwierdzona przez Instytucje Pośredniczącą 2 stopnia. 8 Procedura odwołania od decyzji Komisji 1. Uczestnikowi projektu przysługuje prawo wniesienia odwołania jedynie od negatywnej decyzji Komisji. 2. Od decyzji Komisji Kandydat/Uczestnik Projektu może odwołać się wyłącznie w następujących przypadkach: 1) W PRZYPADKU PROCESU REKRUTACJI: a) od oceny merytorycznej Formularza kwalifikacyjnego złożonego do Projektu w ramach procesu rekrutacji, b) od wyników testów psychometrycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej, jednakże jedynie z powołaniem się na naruszenie reguł postępowania określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli naruszenie to mogło mieć wpływ na wynik procesu rekrutacji. 2) W PRZYPADKU OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA: a) od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia (tj. ocena poniżej 60% ogólnej liczby punktów, lub ocena poniżej 40% w poszczególnych kryteriach oceny merytorycznej). 3. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia opublikowania wyników w ramach procesu rekrutacji/komisji Oceny Wniosków na Stronie internetowej Projektu oraz w Biurze projektu. 4. Odwołanie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres osoby składającej odwołanie (tożsame ze wskazanymi w Formularzu kwalifikacyjnym/wniosku o udzielenie wsparcia), 2) tytuł projektu w ramach którego złożony został Formularz kwalifikacyjny/wniosek o udzielenie wsparcia, 3) numer identyfikacyjny Formularza kwalifikacyjnego/wniosku o udzielenie wsparcia złożonego do Projektu, 10

11 4) wskazanie przyczyny złożenia odwołania wraz z uzasadnieniem. 5. Odwołanie musi być podpisane przez osobę, której dotyczy (która je wnosi). 6. Odwołanie należy złożyć w Biurze projektu. 7. Odwołanie podlegać będzie rozpatrzeniu w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia do Biura projektu. 8. Formularz kwalifikacyjny/wniosek o udzielenie wsparcia, którego dotyczy odwołanie zostanie poddany ponownej ocenie przez Komisję (oceny dokonają członkowie Komisji inni niż przy pierwszej ocenie). Ocena komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 9. Informacja dotycząca rozpatrzenia złożonego odwołania zostanie Kandydatom/ Uczestnikom projektu przekazana pisemnie. 10. Nie będzie podlegać rozpatrzeniu odwołanie, które: 1) zostanie wniesione do instytucji innej niż Realizator projektu 2) zostanie wniesione po upływie terminu 7 dni roboczych od dnia opublikowania wyników na Stronie internetowej projektu oraz Biurze projektu, 3) zostanie wniesione przez nieuprawnioną osobę, 4) zostanie wniesione bez zachowania formy pisemnej. 9 Protokół z posiedzenia Komisji 1. Z przeprowadzonych czynności wymienionych w 7 niniejszego regulaminu Komisja sporządza protokół z posiedzenia Komisji, który zawiera: 1) określenie terminu i miejsca posiedzenia, 2) informacje na temat osób biorących udział w posiedzeniu Komisji oraz liczby ocenionych wniosków, 3) informację na temat wniosków, dla których dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty dofinansowania, 4) informację na temat wniosków, dla których dopuszczono skorygowanie wniosku, 5) inne istotne elementy postępowania oceniającego. 2. Do protokołu z oceny dołącza się w formie załączników: 1) Dokument potwierdzający powołanie przez Realizatora projektu Komisji w określonym składzie, 2) listę obecności podpisaną przez członków Komisji i obserwatora, 3) deklaracje bezstronności i poufności podpisane przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu Komisji, 11

12 4) upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego Komisji, w przypadku gdy Przewodniczący wyznaczył Zastępcę, 5) zestawienie wniosków wraz ze wskazaniem członków Komisji, którzy je ocenili, ocenami poszczególnych członków Komisji i średnią oceną ostateczną dla wniosku, 6) karty oceny merytorycznej wniosku wraz z Deklaracjami bezstronności i poufności wypełnione podpisane przez członków Komisji, którzy przeprowadzali ocenę wniosków, 7) listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów podpisaną przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego, ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego, 8) inne istotne dokumenty. 3. Protokół z posiedzenia Komisji wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wnioskami Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego przechowuje Realizator projektu. 10 Postanowienia końcowe 1. Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Realizatora projektu. Załącznik: 1. Deklaracja bezstronności i poufności. 2. Karta oceny formalnej formularza kwalifikacyjnego 3. Karta oceny formalnej wniosku o udzielnie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej 4. Karta oceny formalnej wniosku o udzielnie wsparcia pomostowego podstawowego 5. Karta oceny formalnej wniosku o udzielnie wsparcia pomostowego przedłużonego 6. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej 7. Karta oceny merytorycznej formularza kwalifikacyjnego 8. Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielnie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej 9. Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielnie wsparcia pomostowego podstawowego 10. Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielnie wsparcia pomostowego przedłużonego 12

13 Załącznik nr 1 do Regulaminu Prac Komisji DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI Ja niżej podpisany/podpisany, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją jakiekolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych wniosków z mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego wniosku. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu/Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków, przed rozpoczęciem procesu oceny wniosków. Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z procesu oceny. Imię i nazwisko Podpis Data

14 Załącznik nr 1a do Regulaminu Prac Komisji DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI Ja niżej podpisany/podpisany, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny Formularzy kwalifikacyjnych. Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru Formularzy kwalifikacyjnych. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru Formularzy kwalifikacyjnych zaistnieją jakiekolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych Formularzy z mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego Formularza. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu/Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, przed rozpoczęciem procesu oceny Formularzy. Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny Formularzy kwalifikacyjnych lub wynikające z procesu oceny. Imię i nazwisko Podpis Data

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu Własna firma przepustką do świata biznesu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy/beneficjentów ostatecznych o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1.

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr./ 2017 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. Bądź przedsiębiorcą w Koninie dotacja czeka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych

1 Postanowienia ogólne. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach Działania 6.2 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 18 Regulaminu Komisji Oceny 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projekt Własna firma moja droga do integracji zawodowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW Załącznik nr 3.7 do Regulaminu Projektu REGULAMIN KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW dot. przyznania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII - Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego Projekt Stołeczne Centrum Kariery realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-14-195/13-00., zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Bardziej szczegółowo

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 16. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 11. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Szansa na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1 Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulaminu Komisji Oceny Wniosków złoŝonych przez Beneficjentów Pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Od pomysłu do sukcesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Strona1 Załącznik nr 14 do Regulaminu REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 26 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 26 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 26 do Regulaminu Projektu Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Uczestników Projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu pn. Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Beneficjentów pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Wykaz skrótów uŝytych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej oraz podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Spółdzielnie dla

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie przedłużonego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie pienie do spółdzielni socjalnej, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW SKŁ ADANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. GRUDZIĄ DZKA FIRMOLANDIA wdraż anego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WND-POKL /13

WND-POKL /13 Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie podlaskim Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU Załącznik do zarządzenia Nr 685/2011/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 24.10.2011 r. REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45a/2012 Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 9 maja 2012r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. MY PLACEMENT Alternatywy są wśród nas!

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. MY PLACEMENT Alternatywy są wśród nas! KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydata/ki na uczestnika/czkę projektu MY PLACEMENT Alternatywy są wśród nas! Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydata/tki Imię i nazwisko Oceniającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim

REGULAMIN PRAC KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 78/2013 Starosty Skarżyskiego z dnia 21.11.2013r. REGULAMIN PRAC KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu STOŁECZNE CENTRUM KARIERY realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź

Bardziej szczegółowo

Numer projektu: POIG.08.03.00-10-099/13. Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-10-099/13-00

Numer projektu: POIG.08.03.00-10-099/13. Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-10-099/13-00 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.23.2014 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 4 lipca 2014 r. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu pn.: Załóż biznes po pięćdziesiątce WND-RPSL /15

Karta oceny formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu pn.: Załóż biznes po pięćdziesiątce WND-RPSL /15 Załącznik nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu pn.: Załóż biznes po pięćdziesiątce WND-RPSL.07.03.03-24-0346/15 Numer identyfikacyjny potencjalnego Uczestnika Projektu Imię i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 166/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 4 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 166/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 4 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 166/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce finansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 7 do Regulaminu Projektu Złota 30tka Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU. pn. Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Mieście Łańcut

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU. pn. Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Mieście Łańcut Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29.04.2013 roku REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU pn. Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu.

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydatki na uczestniczkę projektu Start do biznesu. Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydatki Numer formularza DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin oceny konkursu Lider aktywizacji Kreator zatrudnienia Promocja wizerunku firmy jako instytucji społecznie odpowiedzialnej, angażującej się w przedsięwzięcia innowacyjne korzystne dla rynku pracy

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU (BIZNESPLANU)

NUMER WNIOSKU (BIZNESPLANU) Karta oceny biznesplanu do projektu Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie P E R S P E K T Y W Y N A ( S A M O ) Z A T R U D N I E N I E W P R O G R A M I E O U T P L A C E

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Rady STARTERA

Zasady działania Rady STARTERA Zasady działania Rady STARTERA 1 [Skład Rady Startera] 1. Rada Startera składa się z: 1) Zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości [GFP], 2) pracowników GFP nominowanych przez Zarząd GFP, 3) ekspertów

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Komisjach rozumie się przez to KOW oraz KOW wsparcie pomostowe

Postanowienia ogólne. 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Komisjach rozumie się przez to KOW oraz KOW wsparcie pomostowe Regulamin Prac Komisji Oceny Wniosków (KOW) o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) oraz Komisji Oceny wniosków (KOW wsparcie pomostowe ) o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt Kobieta w biznesie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNESPLANU. W ramach projektu Twoje miejsce na rynku pracy. nr projektu WND-RPSL C3/15

KARTA OCENY BIZNESPLANU. W ramach projektu Twoje miejsce na rynku pracy. nr projektu WND-RPSL C3/15 KARTA OCENY BIZNESPLANU W ramach projektu Twoje miejsce na rynku pracy nr projektu WND-RPSL.07.04.02-24-02C3/15 Poddziałanie 7.4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Strona1 Kwestionariusza Rozmowy Rekrutacyjnej KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Imię i nazwisko Beneficjenta Ostatecznego Numer Identyfikacyjny Deklaracji Data i godzina spotkania Planowana kwota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zadania Komisji

Postanowienia ogólne. Zadania Komisji Załącznik nr 7 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków. REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. do projektu Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. do projektu Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Imię i nazwisko kandydata: Nr formularza rekrutacyjnego DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI Niniejszym oświadczam,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNESPLANU. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

KARTA OCENY BIZNESPLANU. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata KARTA OCENY BIZNESPLANU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 14 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości BENEFICJENT. TYTUŁ PROJEKTU.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU BIZNESMEN - BIZNESWOMEN

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU BIZNESMEN - BIZNESWOMEN 1 Załącznik nr 2 - do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU BIZNESMEN - BIZNESWOMEN realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAŁĄCZNIK NR 2 KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Własna firma to możliwe!

Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Własna firma to możliwe! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Własna firma to możliwe! realizowanego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Załącznik nr 4 KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Dla osób prawnych w projekcie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej ETAP I Dotacje i wsparcie pomostowe POKL 7.2.2 Arkusz wypełniany przez Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Goszczanów KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 2 KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO TYTUŁ PROJEKTU: PROGRAM: BENEFICJENT: NR UMOWY: CZAS TRWANIA PROJEKTU: Data wypełnienia karty oceny Numer ewidencyjny Formularza Rekrutacyjnego Imię

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko Oceniającego ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego:

Imię i Nazwisko Oceniającego ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego: Projekt EUROfirma plus współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nr POKL.08.01.02-24-098/11

Bardziej szczegółowo

Sukces we własnej firmie. Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Sukces we własnej firmie. Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości Sukces we własnej firmie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Regulamin przyznawania środków

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! Projekt PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE

Bardziej szczegółowo

Karta oceny biznesplanu

Karta oceny biznesplanu Załącznik nr 14 Karta oceny biznesplanu I Członek Komisji Oceny Biznesplanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 14 - Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona 1 z 5 Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu Pomysł - samozatrudnienie realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 z 8 Projekt Młodzi z potencjałem współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Firmę Doradczo Szkoleniową Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Postanowienia ogólne Załącznik 2 do Uchwały 27/435/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Regulamin Pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW I PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW w związku z realizacją zadania publicznego w ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK

REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW I PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW w związku z realizacją zadania publicznego w ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW I PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW w związku z realizacją zadania publicznego w ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedury powoływania członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Skład i sposób powoływania Komisji Oceny Projektów 1. Komisję Oceny Projektów (KOP) ds. oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Strona1 Załącznik nr 2. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ Projekt Moja Firma Moją Szansa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 9 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Priorytet : 8 Rynek pracy Działanie : 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

Karty oceny biznesplanu. I Członek Komisji Oceny Biznesplanów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Karty oceny biznesplanu. I Członek Komisji Oceny Biznesplanów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Karty oceny biznesplanu I Członek Komisji Oceny Biznesplanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna 1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 1) Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2) Ocena formalna i merytoryczna złożonych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny biznesplanu. I Członek Komisji Oceny Biznesplanów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Karta oceny biznesplanu. I Członek Komisji Oceny Biznesplanów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Karta oceny biznesplanu I Członek Komisji Oceny Biznesplanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Karta oceny biznesplanu. I Członek Komisji Oceny Biznesplanów. Projektu Kreator Skutecznego Biznesu RPLU /16

Karta oceny biznesplanu. I Członek Komisji Oceny Biznesplanów. Projektu Kreator Skutecznego Biznesu RPLU /16 Karta oceny biznesplanu I Członek Komisji Oceny Biznesplanów Projektu Kreator Skutecznego Biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Organizacja prac Komisji

Zasady ogólne. Organizacja prac Komisji Załącznik do Zarządzenia Nr 1704/16 Regulamin prac Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania z zakresu pomocy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny biznesplanu

Karta oceny biznesplanu Karta oceny biznesplanu I Członek Komisji Oceny Biznesplanów w ramach projektu "Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy" nr: RPLU.09.03.00-06-0118/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo