Załącznik Nr 1 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń A. Postanowienia ogólne 1. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy /gwarancyjne i limity bądź podlimity odszkodowawcze w zakresie obligatoryjnym oraz zaakceptowane przez wykonawcę w zakresie fakultatywnym, obowiązują w całym 12-miesięcznym okresie, a także w pełnej wysokości w umowach zawieranych na okres krótszy od pełnego roku, z zastrzeżeniem możliwych zmian w czasie ilości i/lub wartości przedmiotu w dobrowolnych ch mienia systemem sum stałych oraz ilości ubezpieczonych osób. 2. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu limitów bądź podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone w załącznikach do specyfikacji jest niedopuszczalne B. Wykaz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Jasła 1. Urząd Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 Liczba osób zatrudnionych: 153 PKD: 7511Z Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: administracja samorządowa 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle ul. Sikorskiego 15 ul. Śniadeckich 15 Liczba osób zatrudnionych: 42 PKD: 9261 Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: działalność sportowo rekreacyjna (basen otwarty prowadzony od do 31.08, boiska plażowe, siłownia, fitness, kryta pływalnia, solarium, sauna, gabinet masażu, hala sportowa, sala sportów walki, sala ćwiczeń aerobowych, stadion, boisko sportowe, korty tenisowe, lodowisko, kawiarnie, mini hotel na 38 miejsc z parkingiem samochodowym i zapleczem kuchennym do przygotowywania śniadań i kolacji przez gości we własnym zakresie) 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Kochanowskiego 3 Liczba osób zatrudnionych: 68

2 PKD: 8532C Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: przyznawanie świadczeń na podstawie ustaw o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentowej 4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami ul. Sokoła 8, ul. Żniwna Liczba osób zatrudnionych: 12 PKD: 9002Z Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od osób fizycznych, prawnych oraz prowadzących działalność. 5. Muzeum Regionalne w Jaśle ul. Kadyiego 11 Liczba osób zatrudnionych: 7 PKD: Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: działalność muzealna (gromadzenie, opracowanie, przechowywanie muzealiów i archiwaliów) 6. Jasielski Dom Kultury ul. Kołłątaja 1 Liczba osób zatrudnionych: 26 PKD: Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: kulturalna 7. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kołłątaja 1 Liczba osób zatrudnionych: 24 PKD: 9251 Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, upowszechnianie oświaty, nauki i kultury 8. Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Tkaczowa 14

3 Liczba osób zatrudnionych: 12, w tym nauczycieli: 6 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: zadania oświatowe 9. Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Słowackiego 7 Liczba osób zatrudnionych: 21, w tym nauczycieli: 8 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza w lokalu, na ogrodzie przedszkolnym, wyjścia na teren miasta, jednodniowe wyjazdy 10. Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Floriańska 26 Liczba osób zatrudnionych: 17, w tym nauczycieli: 9 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: oświatowa 11. Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Kopernika 8A Liczba osób zatrudnionych: 19, w tym nauczycieli: 12 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: oświata i wychowanie 12. Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Szkolna 38 Liczba osób zatrudnionych: 28, w tym nauczycieli: 19 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: oświata i wychowanie 13. Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Ducala 3 Liczba osób zatrudnionych: 17, w tym nauczycieli: 10 PKD: 8010A3 Regon:

4 NIP: Opis prowadzonej działalności: oświata i wychowanie 14. Przedszkole Miejskie nr 11 ul. Sikorskiego 10 Liczba osób zatrudnionych: 17, w tym nauczycieli: 9 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjna 15. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle ul. Koralewskiego 9 Liczba osób zatrudnionych: 83, w tym nauczycieli: 66 PKD: Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: działalność statutowa szkoły 16. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle im. ks. bpa I. Krasickiego ul. W. Pola 9 (budynek A) ul. Kopernika 8 (budynek B) Liczba zatrudnionych osób: 86, w tym nauczycieli: 62 PKD: 8010 Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjno-wychowawcza 17. Szkoła Podstawowa nr 7 im Stefana. Jaracza ul. św. Jana z Dukli 94 Liczba osób zatrudnionych: 22, w tym nauczycieli: 17 PKD: 8010B Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacja 18. Szkoła Podstawowa nr 10 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala ul. Lwowska 36 Liczba osób zatrudnionych: 23w tym nauczycieli: 17 PKD: 8010B Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: szkolnictwo podstawowe

5 19. Gimnazjum nr 1 ul. Czackiego 2 Liczba osób zatrudnionych: 110, w tym nauczycieli: 88 PKD: 8021A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: szkolnictwo gimnazjalne 20. Zespół Szkół Miejskich ul. Rafineryjna 3a Liczba osób zatrudnionych: 44w tym nauczycieli: 28 PKD: 8010C Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: nauczanie 21. Zespół Szkół Miejskich Nr 2 ul. Mickiewicza 108 Liczba osób zatrudnionych: 35, w tym nauczycieli: 26 PKD: 8010C Regon: NIP: Zespół Szkół Miejskich Nr 3 ul. Szkolna 38 Liczba osób zatrudnionych: 131, w tym nauczycieli: 98 PKD: 8010A Regon: NIP: Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle ul. P. Skargi 10 Liczba osób zatrudnionych: 61, w tym nauczycieli: 45 PKD: 8010B Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjna 24. Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle ul. Sobniowska 58 Liczba osób zatrudnionych: 34 w tym nauczycieli: 25 PKD: 8010B Regon: NIP:

6 Opis prowadzonej działalności: szkolnictwo podstawowe C. Warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. Wymagany zakres obejmujący następujące ryzyka łącznie: P podstawowy pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową, PŻ pozostałe żywioły huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek (w tym uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do transportu wewnętrznego), dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ; Ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje również szkody powstałe na skutek huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych, takich jak szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie tych budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ; PO powódź (z limitem odszkodowawczym) zalanie terenów w następstwie: 1) podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych 2) spływu wód po zboczach i stokach Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe A awaria instalacji lub urządzeń technologicznych szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii Z - zalanie szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek.: awarii tych instalacji lub urządzeń, samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia, cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,

7 samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar, nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej, działania osób trzecich, a także szkody w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, jeżeli nieszczelność lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu PE przepięcia szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników; Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 20% sumy maszyn, urządzeń i wyposażenia i 1% sumy budynków i budowli we wszystkich jednostkach organizacyjnych łącznie, na każdą jednostkę i na wszystkie jednostki organizacyjne. System pierwszego ryzyka. 2. Przedmiot : 1. Urząd Miasta Przedmiot 1 Dom Ludowy Brzyszczki ,00 zł 1982 murowane blacha Dom Ludowy Bryły ,00 zł 1982 murowane blacha Dom Ludowy Kaczorowy ,00 zł 1993 murowane blacha Dom Ludowy Niegłowice ,00 zł 1979 murowane blacha Dom Ludowy Krajowice ,00 zł 2001 murowane blacha Dom Ludowy Soboniów ,00 zł 1986 murowane blacha Dom Ludowy Hankówka ,00 zł 1986 murowane blacha Dom Ludowy Żółków ,00 zł 1997 murowane blacha Remiza OSP Niegłowice* ,46 zł 1976 murowane blacha Remiza OSP Żółków* ,45 zł 1986 murowane blacha Remiza OSP Brzyszczki ,00 zł 1990 murowane blacha Garaż Przy OSP Jasło Żółków ,15 zł 2010 murowany blacha Budynek administracyjny ul. Rynek ,00 zł dachówka Budynek administracyjno-usługowy ul. Mickiewicza ,00 zł papa Budynek stołówki nauczycielskiej ,00 zł papa Dźwig towarowy w budynku stołówki* 3 346,26 zł Dźwig towarowy w budynku stołówki* 3 346,26 zł Szalet kontenerowy Pl. Targowy* ,60 zł 1991 metalowe blacha Dom Przedpogrzebowy ul. Mickiewicza 46* ,38 zł 1990 murowany, papa Szalet kontenerowy Pl. Targowy* ,25 zł 1993 metalowy blacha Budynek administracyjny ul. murowany, ,00 zł 1993 Bednarska papa Budynek Przedpogrzebowy ul. murowany, ,00 zł 1994 Zielona dachówka

8 2 Budynek socjalny ul. Zielona* ,40 zł 1994 Budynek Kolegium J. Niemieckiego ul. W.Pola ,00 zł 1994 Szalety Miejskie w Parku* ,10 zł 1994 murowany, murowany, murowany, dachówka papa papa Budynek użytkowy, ul. PCK 2a* ,89 zł 1993 murowany Szalety Miejskie Pl. Żwirki* ,20 zł 1994 Oborochlewnia ul. Hutnicza* ,00 zł 1995 Magazyn Siana ul. Hutnicza* 6 418,28 zł 1995 Budynek klubu (Rafineria) * ,00 zł 2001 murowany, murowany, murowany, murowany, papa dachówka dachówka dachówka Stajnia Końska ul. Lwowska* ,80 zł dachówka Kuźnia i Szopa ul. Lwowska* ,53 zł Budynek Mieszkalny ul blacha Konopnickiej ,00 zł Budynek Mieszkalny ul dachówka Konopnickiej 84 Garaż ul. Konopnickiej 86* 9 597,00 zł papa Budynek gospodarczy ul. Konopnickiej 86* 7 663,00 zł blacha Budynek gospodarczy ul., ,00 zł 1996 Konopnickiej 84* drewno dachówka Garaż ul. Franciszkańska ,00 zł 1993 murowany, blacha Garaż ul. Jagiełły ,00 zł 1993 murowany, blacha Garaż ul. Kościuszki ,00 zł 1993 murowany, blacha Garaż ul. 3-go Maja 14* 2 881,22 zł 1993 murowany, blacha Budynek Przedszkola ul. 3-go Maja murowany, ,00 zł dachówka Budynek administracyjno-socjalny ul. P. Skargi ,00 zł blacha Budynek magazynowy ul. murowany, ,00 zł 1998 Towarowa blacha Szatnia przy boisku sportowym na murowany, ,08 zł 2006 os. Hańkówka* blacha Budynek przy ul. Sportowej ,00 zł 2007 murowane blacha Lokal mieszkalny przy ul. Ulaszowice ,00 zł 1959 murowane papa Budynek mieszkalny ul. Konopnickiej 61a ,00 zł blacha Budynek mieszkalny ul. Konopnickiej ,00 zł blacha Budynek gospodarczy ul. Konopnickiej ,00 zł dachówka Budynek szatniowo sanitarny boisko Orlik * ,95 zł 2010 drewniane papa Przepompownia scieków na oś. Rafineryjnym ,00 zł 2006 Komora chłodnicza -cmentarz Jasło,ul. Mickiewicza 7 746,90 zł 1994 Barakowóz cmentarz Jasło ul. Gajowa 1 080,00 zł 1994

9 Zegar wieżowy w Urzędzie Miasta ,00 zł 1994 Piece c.o. Juban Gaz - Jasło, ul W.Pola 3 760,00 zł Fontanna na płycie rynku ,64 zł 2002 Słupy ogłoszeniowe na płycie rynku ,60 zł 2002 Trybuna sportowa Stadion Sobniów 5 000,00 zł 2005 Park Miejski w Jaśle ,99 zł 2006 Kładka na rz.jasiołce ,15 zł 2007 Stadion ul.sportowa ,00 zł 2007 Wysypisko odpadów Osiedle 2007 Sobniów ,23 zł Oświetlenie ,32 zł 2008 Zespół brodzików Ogród 2008 Jordanowski ,89 zł Wiaty autobusowe Merkury ,94 zł 2009 Boisko sportowe wielofunkcyjne MOSiR ,00 zł 2009 Obelisk z tablicą upamiętniającą "Ofiary września 1939 r" ,00 zł 2009 Boisko piłkarskie "Orlik" ul. Śniadeckich ,06 zł 2010 Ogrodzenie stadionu Hankówka ,89 zł 2010 Wiata stalowa - "Orlik" ul. Śniadeckich 1 750,00 zł 2010 Betonowy stół pingpongowy - "Orlik", ul. Śniadeckich 6 990,00 zł Wyposażenie i urządzenia UM ,16 zł Skuter śnieżny ,00 Agregat prądotwórczy ZPW Pług odśnieżny Kosiarka bijakowa FLC120 Kosiarka rotacyjna Samasz Ciągnik rolniczy Lamborghini Przyczepa 1,5 T Kosiarka samobieżna do trawy RALY Wyposażenie i urządzenia DL Hankówka Wyposażenie i urządzenia DL Brzyszczki Wyposażenie i urządzenia DL Krajowice Wyposażenie i urządzenia DL Kaczorowy Wyposażenie i urządzenia ZO Ulaszowice Wyposażenie i urządzenia ZO Gamrat Wyposażenie i urządzenia Straż Miejska Wyposażenie i urządzenia Plac zabaw Ogród Jordanowski ,00 zł 5 221,60 zł ,56 zł 5 368,00 zł ,50 zł ,60 zł 5 987,00 zł 4 000,00 zł 4 608,56 zł 3 804,00 zł 4 916,79 zł 2 000,00 zł ,92 zł 9 000,00 zł ,21 zł

10 Wyposażenie i urządzenia Plac zabaw Osiedle Rafineryjne Wyposażenie i urządzenia DL Żołków Wyposażenie i urządzenia Plac zabaw przy DL Bryły Wyposażenie i urządzenia DL Sobniów Wyposażenie i urządzenia ZO Śródmieście Wyposażenie i urządzenia "Orlik", ul. Śniadeckich Urządzenia filtrowentylacyjne Schron ul. Franciszkańskla Zestaw odkurzający "JAMES" Fontanna w Parku Miejskim Wyposażenie magazynu p. pow. Wyposażenie OSP Jasło Brzyszczki Wyposażenie OSP Jasło Hankówka Wyposażenie OSP Jasło Niegłowice ,49 zł 3 770,49 zł ,52 zł 5 450,82 zł 1 000,03 zł ,00 zł 9 775,00 zł 3 883,26 zł ,77 zł ,41 zł ,06 zł ,11 zł Wyposażenie OSP Jasło Żółków ,74 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Przedmiot 1 Hala sportowa ,93 zł 1974 murowane betonowe konstrukcja żelbetowa, papa Dom wycieczkowy* ,27 zł II - - II - - II - - II - Budynek techniczny basen* ,88 zł II - - II - - II - - II - Budynek szatniowy basenu* ,94 zł II - - II - - II - - II - Budynek adm. szatniowy stadionu ,00 zł II - - II - - II - - II - Kryta pływalnia* ,77 zł 2002 Trybuna zadaszona z częścią otwartą ,64 zł 2 Studnia ,42 zł Niecka basenu Brodziki 2 szt. Kanał ciepłowniczy Kanał technologiczny Wodociąg zewnętrzny Zasilanie energetyczne Oświetlenie terenu ,82 zł ,76 zł ,95 zł ,10 zł ,08 zł ,39 zł ,89 zł murowane z elem. szkieletu żelbetowego drewniane, belki wiązary łukowe z drewna klejonego blacha cynkowa tytanowa

11 Ogrodzenie ,48 zł Studnie głębinowe ,80 zł Ogrodzenie stalowe 8 100,00 zł Oświetlenie zewnętrzne Sieć zewnętrzna - przyłącz wodociągu Sieć zewnętrzna - przyłącz c.o ,40 zł ,92 zł ,51 zł Ogrodzenie ,17 zł Korty tenisowe ,67 zł Boisko do basedballu ,46 zł Ogrodzenie lodowiska ,32 zł Drogi i place ,87 zł Kanalizacja deszczowa ,05 zł Kanalizacja sanitarna ,57 zł Boisko do plażowej piłki 5 954,75 zł Boisko do gry w piłkę nożną ,00 zł Zatoka postojowa dla autokarów ,79 zł Parking samochodów osobowych ,29 zł Sieci zewn. Kanalizacja deszczowa ,38 zł Sieci zewn. Kanalizacja sanitarna ,36 zł Kontener sanitarny ,30 zł Przenośne sztuczne lodowisko ,78 zł 3 Wyposażenie i urządzenia ,14 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Przedmiot 1 Wyposażenie ,80zł 2 Mienie pracownicze ,00 zł 4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Przedmiot 1 Budynek socjalny* ,40 zł murowane betonowe papa Wiata* ,30 zł blacha blacha blacha 2 Wyposażenie i urządzenia ,64 zł 3 Mienie pracownicze 6 000,00 zł 5. Muzeum Regionalne Przedmiot 1 Budynek * ,00 zł 1982 murowane papa 2 Wyposażenie i urządzenia ,00 zł Zbiory biblioteczne (w tym ,00 zł

12 starodruki) Zbiory muzealne ,00 zł 3 Mienie pracownicze 4 000,00 zł 6. Jasielski Dom Kultury Przedmiot 1 Budynek* ,15 zł 1970 beton, Wyposażenie i urządzenia ,79 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł betonowo stalowy papa 7. Miejska Biblioteka Publiczna Przedmiot 1 Wyposażenie i urządzenia ,00 zł 2 Mienie pracownicze ,00 zł 8. Przedszkole Miejskie Nr 1 Przedmiot 1 Budynek ,00 zł eternit 2 Wyposażenie i urządzenia ,16 zł 3 Mienie pracownicze 6 000,00 zł 9. Przedszkole Miejskie Nr 2 Przedmiot 1 Wyposażenie i urządzenia ,39 zł 2 Mienie pracownicze ,00 zł 10. Przedszkole Miejskie Nr 3 Przedmiot 1 Budynek ,00 zł beton papa 2 Wyposażenie i urządzenia ,72 zł 3 Mienie pracownicze 8 500,00 zł 11. Przedszkole Miejskie Nr 6 Przedmiot 1 Budynek ,00 zł 1987 murowane betonowe betonowe 2 Wyposażenie i urządzenia ,00 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł papa termozgrzewalna

13 12. Przedszkole Miejskie Nr 9 Przedmiot 1 Budynek ,00 zł 1986 murowane żelbetowy papa 2 Wyposażenie i urządzenia ,00 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł 13. Przedszkole Miejskie Nr 10 Przedmiot 1 Budynek ,00 zł Wyposażenie i urządzenia ,13 zł kratówka żelbetowe, płyty korytkowe DZ-5 papa termozgrzewalna 3 Mienie pracownicze 8 500,00 zł 14. Przedszkole Miejskie Nr 11 Przedmiot 1 Budynek ,00 zł 1982 prefabrykaty prefabrykaty beton 2 Wyposażenie i urządzenia ,89 zł 3 Mienie pracownicze 9 500,00 zł papa termozgrzewalna 15. Szkoła Podstawowa Nr 2 Przedmiot 1 Budynek szkoły ,00 zł 1904 murowane drewniane 2 Wyposażenie i urządzenia ,90 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł betonowe, stalowe blacha, dachówka 16. Szkoła Podstawowa Nr 4 Przedmiot 1 Budynek szkoły "A" ,00 zł 1962 murowane żelbet żelbet papa Budynek szkoły "B" ,00 zł 1973 murowane żelbet żelbet papa Budynek mieszkalny ,00 zł 1962 murowane żelbet żelbet papa 2 Urządzenia melioracyjne ,37 zł 3 Wyposażenie i urządzenia ,50zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 17. Szkoła Podstawowa Nr 7 Przedmiot 1 Budynek główny ,00 zł 1910 murowane drewniane drewniane blacha Budynek dobudowany ,00 zł 1972 murowane drewniane drewniane papa

14 Budynek gospodarczy ,00 zł murowane drewniane drewniane papa 2 Studnia 738,00 zł 3 Wyposażenie i urządzenie ,00 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 18. Szkoła Podstawowa Nr 10 Przedmiot 1 Budynek szkoły stary ,00 zł 1876 murowane Budynek szkoły dobudowany 1960 murowane Budynek sali gimnastycznej 2 Studnia ,00 zł 737,50 zł 2002 murowane 2 y, konstrukcja metalowa 2 y ocieplana wełną mineralną drewniane, belki drewniane, belki blacha blacha stalowe blacha Ogrodzenie 5 217,81 zł 3 Wyposażenie i urządzenia ,96 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 19. Gimnazjum nr 1 Przedmiot 1 Budynek główny ,00 zł dachówka Budynek dobudowany ,00 zł dachówka Sala gimnastyczna* ,00 zł Ogrodzenie 8 675,46 zł 3 Wyposażenie i urządzenia ,52 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł klinkierowa, konstrukcja stalowa nośna blacha, konstrukcja więźby dachowej stalowa 20. Zespół Szkół Miejskich Nr 1 Przedmiot 1 Budynek z kondygnacją* ,00 zł 2004 murowane płyty kanałowe płyty korytkowe Budynek Przedszkola ,00 zł 1982 murowane betonowe płyty papa 2 Wyposażenie i urządzenia ,00 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł blacha 21. Zespół Szkół Miejskich Nr 2 Przedmiot

15 1 Budynek Szkoły ,00 zł murowane Budynek Przedszkola ,00 zł 1958 murowane Wyposażenie i urządzenia ,15 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł 22. Zespół Szkół Miejskich Nr 3 Przedmiot 1 Segment ,00 zł murowane betonowe betonowe papa Segment ,00 zł murowane betonowe betonowe papa Segment ,00 zł murowane betonowe betonowe papa Sala gimnastyczna ,00 zł murowane betonowe betonowe papa Segment ,00 zł murowane betonowe betonowe papa 2 Brama rozsuwana 2 950,97 zł Ogrodzenie 6 999,94 zł 3 Miasteczko Ruchu Drogowego ,85 zł Ogrodzenie ,61 zł 4 Urządzenia sportowe ,45 zł 5 Wyposażenie i urządzenia ,77 zł 6 Mienie pracownicze ,00 zł 23. Zespół Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle Przedmiot 1 Budynek szkoły ,00 zł 1957 murowane betonowe betonowe papa 2 Sieć wodociągowa 1 450,84 zł Sieć kanalizacyjna Sieć gazowa Oświetlenie Ogrodzenie ,97 zł 1 364,49 zł 8 295,52 zł ,07 zł 3 Wyposażenie i urządzenia ,92 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 24. Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle Przedmiot 1 Budynek szkoły ,00 zł 1957 murowane beton drewno dachówka Budynek przedszkola ,00 zł 1974 murowane beton beton papa Kotłownia* ,35 zł 1999 murowane beton Sala gimnastyczna ,00 zł 2004 murowane metal blachopapa 2 Studnie 1 475,24 zł Dźwig towarowy Dźwig towarowy Wkład kominkowy 4 609,06 zł 3 798,26 zł 4 024,45 zł

16 3 Wyposażenie i urządzenia ,93 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 25. Mienie osobiste członków OSP Przedmiot 1 Mienie osobiste (69 osób) ,00 zł Mienie pracownicze 500,00 zł / 1 os. (ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka) Mienie osobiste członków OSP 500,- zł / 1 os. (ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka) budynków podana jest według wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej, z wyjątkiem budynków oznaczonych *, które podane są według wartości księgowej brutto. Przy szacowaniu wartości w oparciu o powierzchnię użytkową budynków zastosowano cenę od 1 m² w kwocie: zł dla budynków administracyjno biurowych, mieszkalnych, szkół, internatów itp., 800,- zł dla remizy 600,- zł dla gospodarczych, magazynowych, garażowych i podobnych. budowli oraz maszyn, urządzeń i wyposażenia jest podana w wartości księgowej brutto. Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (stolarka okienna i drzwiowa, wykładziny podłóg i, za itp.) 3. Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych / adaptacyjnych systemem pierwszego ryzyka : ,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne). w wartości odtworzeniowej nowej. 4. Ubezpieczenie środków obrotowych systemem pierwszego ryzyka : ,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne), wg kosztów zakupu lub wytworzenia 5. Ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych systemem pierwszego ryzyka : ,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne), wg wartości nominalnej 6. Ubezpieczenie środków niskocennych systemem pierwszego ryzyka : ,00 zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne), wg wartości odtworzeniowej nowej 7. Ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych systemem pierwszego ryzyka : ,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne), wg wartości rzeczywistej 8. Warunki szczególne obligatoryjne: Limit odszkodowawczy na ryzyko powodzi ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z wyłączeniem graffiti, z limitem odszkodowawczym ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowań

17 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy danego rodzaju mienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód Przyjęcie podanej klauzuli miejsc Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano montażowych Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy ,- zł Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie z limitem odszkodowawczym 20% wartości szkody Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji od Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych Franszyza integralna - 100,- zł Franszyza redukcyjna, udział własny - brak 9. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Podwyższenie limitu odszkodowawczego w zakresie ryzyka powodzi do ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z limitem odszkodowawczym ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli, z limitem odszkodowawczym ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, z podlimitem ,- zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy do 10% Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów, z limitem odszkodowawczym ,- zł w rocznym okresie

18 Franszyza integralna 300,- zł Zastąpienie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych systemem ryzyk nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane dotyczące tego II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 1. Wymagany zakres : szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na: utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem zniszczeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: ,- zł) obejmujący także: zaginięcie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia o charakterze niespodziewanym, nagłym i niezależnym od woli ubezpieczającego, np. podczas akcji ratowniczej, przy czym w przypadku odnalezienia zaginionego mienia w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczający zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania w całości, a w przypadku częściowego uszkodzenia w części przewyższającej poniesioną stratę 2. Przedmiot : Przedmiot w zł 1 Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym środki niskocenne i zbiory biblioteczne ,00 2 Środki obrotowe ,00 3 Środki pieniężne od kradzieży z włamaniem ,00 4 Środki pieniężne od rabunku w lokalu ,00 5 Środki pieniężne w transporcie (teren Miasta) ,00 3. System na pierwsze ryzyko. obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w specyfikacji i ich lokalizacje bez stosowania podlimitów 4. Rodzaj wartości: maszyny, urządzenia i wyposażenia księgowa brutto, środki niskocenne odtworzeniowa nowa, zbiory biblioteczne rzeczywista, środki obrotowe cena zakupu, środki pieniężne wartość nominalna 5. Warunki szczególne obligatoryjne: Rozszerzenie ochrony o ryzyko wandalizmu do 100% sumy środków obrotowych, środków niskocennych i wyposażenia Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji (zgodnie z podaną definicją) maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz środków obrotowych do 100% sumy Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik Nr 1b do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH 1 I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego: DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ ZATWIERDZAM... (kierownik zamawiającego) 2 I. NAZWA ORAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiot ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7A CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 01- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 01- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1.1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte będą zadeklarowane do ubezpieczenia (bez względu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo