ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 39"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu Obowi zek dokonywania odpisów amortyzacyjnych Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów Ograniczenie zaliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych Amortyzacja realizuje zasad wspó mierno ci kosztów i przychodów Z ó kruszywa nie amortyzujemy rodek trwa y u kontrahenta Wydatki sfinansowane dotacj Cz ciowe dofinansowanie do zakupu Sukcesja a rodki trwa e nabyte z dotacji Otrzymanie dotacji a korekta amortyzacji Odpisy amortyzacyjne od rodków trwa ych nabytych nieodp atnie Odpisy amortyzacyjne a odszkodowanie Przew aszczenie a amortyzacja Ewidencja rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Zaniechanie wprowadzenia rodków trwa ych do ewidencji Pó niejsze wprowadzenie rodków trwa ych do ewidencji Wadliwe wprowadzenie do ewidencji rodki trwa e ujawnione w trakcie roku Maj tek u ywany krócej ni rok Darowizna a korekta odpisów Przekazanie na cele osobiste korekta kosztów Przekroczenie rocznego okresu u ywania sk adnika maj tku skutki Odpisy amortyzacyjne rewolucja dotycz ca zap aty Brak zap aty uniemo liwia podatkow amortyzacj Odpisy amortyzacyjne dotycz ce lat wcze niejszych Potr cenie jest zap at Weksel jako zap ata Przekszta cenie zobowi zania na po yczk nie jest zap at Mniejszy podatnik wi ksza ochrona Moment zmniejszenia i zwi kszenia kosztów wynikaj cych z odpisów amortyzacyjnych Korekta kosztów w przypadku wykazywania straty Korekta kosztów przy rodkach trwa ych oraz warto ciach niematerialnych i prawnych regulacja szczególna Nowo ci w przepisach dotycz cych amortyzacji w 2015 r...60 B. METODY AMORTYZACJI Zasady i metody amortyzacji rodków trwa ych Wybór metody prowadzenia amortyzacji...61

2 6 37. B dnie wpisana stawka Cz stotliwo dokonywania odpisów amortyzacyjnych D u szy rok podatkowy Odpisy od nieruchomo ci wykorzystywanej w cz ci rodki trwa e wykorzystywane tylko w trakcie sezonu Metoda liniowa Stawki w a ciwe do prowadzenia amortyzacji liniowej Podwy szenie stawek przy amortyzacji liniowej Warunki z e i pogorszone Maszyny u ywane bardziej intensywnie Intensywnie wykorzystywany samochód osobowy Maszyny poddane szybkiemu post powi technicznemu Kontynuacja przyj tej przez poprzednika prawnego metody amortyzacji Przekszta cenie spó ki kapita owej w spó k osobow Gdy nieruchomo zosta a ju ca kowicie zamortyzowana Zmiana metody amortyzacji Ulepszenie a zmiana metody amortyzacji Mo liwo zmiany stawek amortyzacyjnych Zmiana stawki amortyzacyjnej suwerenna decyzja podatnika Zmiana stawki amortyzacyjnej brak ogranicze Mo liwo ci podwy szenia stawek amortyzacyjnych uprzednio obni onych Amortyzacja stawki indywidualne Co potwierdza fakt, i nabyty rodek transportu by u ywany? U ywane rodki trwa e Indywidualna stawka amortyzacyjna od nieruchomo ci Lokal przekszta cony w odr bn w asno a stawka indywidualna Indywidualne stawki amortyzacyjne u ywanych rodków trwa ych Wycena rzeczoznawcy a stosowanie indywidualnej stawki Prywatny samochód a stawka indywidualna Nabycie samochodu demonstracyjnego a stawka indywidualna Indywidualna stawka amortyzacji przy rodkach trwa ych otrzymanych jako darowizna Przekwalifikowanie po up ywie jednego roku u ytkowania sk adnika maj tku a stawka indywidualna Wiek budynku a stawka amortyzacji Modernizacja rodka trwa ego, amortyzowanego wed ug stawki indywidualnej Ulepszenie nieruchomo ci Prace w otoczeniu budynku Indywidualna stawka amortyzacji dla spó dzielczego prawa do lokalu u ytkowego Budynek na obcym gruncie brak stawki indywidualnej Stawka amortyzacyjna dla tablic reklamowych Amortyzacja przy zastosowaniu metody degresywnej Samochody bez homologacji a stawka degresywna U ywana elektrownia wiatrowa Ponowna amortyzacja samochodu Przeniesienie w asno ci ponowna amortyzacja samochodu Czy ma e stwo mo e dwukrotnie zamortyzowa wspólnie kupiony samochód? Amortyzacja samochodu osobowego u ywanego w cz ci na potrzeby prywatne Gdy warto pocz tkowa samochodu przekracza równowarto euro Jednorazowa amortyzacja samochodu Warunki amortyzacji jednorazowej musi spe nia wspólnik...94

3 C. RODKI TRWA E rodek trwa y definicja Klasyfikacja rodków trwa ych Amortyzacja kradzionego samochodu Wyrejestrowane automatów do gry Twarde dyski jako rodki trwa e Fakt rejestracji pojazdów samochodowych za granic nie ma znaczenia dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych Elementy pomieszcze budynku Gara jako rodek trwa y Wniesienie przez wspólników do spó ki prawa nieodp atnego u ytkowania nieruchomo ci Wydatek na drog publiczn Aport przeznaczony na pokrycie kapita u zapasowego Gdy nabyty sk adnik nie jest kompletny Brak homologacji Budynek przeznaczony do remontu a amortyzacja Remont dostosowuj cy sk adnik maj tku Sp acenie nak adów dzier awcy na budynek Nowa funkcja budynku Remontowany lokal winien by wykorzystywany w dzia alno ci Brak dopuszczenia budynku do u ytkowania Pozwolenie na u ytkowanie tylko cz ci budynku Kiedy rozpocz amortyzacj zapasowego rodka trwa ego? Inwestycje w obcych rodkach trwa ych Do czasu nabycia spadku inwestycja w obcym rodku trwa ym Budynek wybudowany na cudzym gruncie to nie inwestycje w obcych rodkach trwa ych Koszty sprzeda y inwestycji w obcym rodku trwa ym Inwestycja w wyposa enie dzier awionego rodka trwa ego Wydatki na odkupienie prac adaptacyjnych dokonanych w obcym rodku trwa ym Koszty poniesione na dzia ania przygotowawcze w celu nabycia nieruchomo ci Wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych Wydatki na utrzymanie terenów zielonych s siada Wydatki z tytu u op at przy czeniowych rodki trwa e niepodlegaj ce amortyzacji Samochód wpisany do rejestru pojazdów zabytkowych Amortyzacja sprz tu oddanego w dzier aw Ustawodawca nie uzale ni wysoko ci odpisów od stopnia wykorzystania rodka trwa ego Czasowe nieu ywanie rodków trwa ych Inwestycje w obcym rodku trwa ym czasowo wy czone z u ywania Nieodp atne rodka u ywanie przez podmiot, który prowadzi dzia alno dobroczynn D. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE Warto ci niematerialne i prawne Maj tkowe prawo autorskie Zakup systemu informacji prawnej Gdy licencja nie przekracza 1 roku Koszty umów franczyzowych Nazwa firmy oraz jej logo Cesja umów handlowych Niezarejestrowane znaki towarowe

4 Wspólnotowy znak towarowy Cechy know-how Rejestr aktywnych klientów stanowi know-how Prawo do korzystania z technologii warto ci niematerialn i prawn Koszty prac badawczo-rozwojowych Po rednie nabycie prac rozwojowych Koszty prac badawczo-rozwojowych poniesione przez przej te spó ki Zakup prawa wy czno ci sprzeda y Warto niematerialna wypracowana przez pracowników Ulepszenie (aktualizacja) programu komputerowego Nowa wersja oprogramowania Modernizacja i wykonanie strony internetowej Serwis internetowy E. WARTO POCZ TKOWA Warto pocz tkowa Lipne faktury a warto pocz tkowa Warto pocz tkowa inwestycji w obcych rodkach trwa ych Trudno ci w ustaleniu warto ci pocz tkowej Wycena dokonana przez podatnika Zmiana przeznaczenia budynku a wycena bieg ego Brak dokumentów a wycena bieg ego Nieuregulowana p atno nie wp ywa na warto pocz tkow Podzia kosztów Warto pocz tkowa u ywanego prywatnie samochodu Cena nabycia Warto pocz tkowa budynku z dnia nabycia Sp acona wierzytelno hipoteczna a warto pocz tkowa Warto pocz tkowa nieruchomo ci nabytej w drodze umowy o do ywocie Warto pocz tkowa rodka trwa ego nabytego na przetargu Warto gruntów nieuj tych dotychczas w ewidencji Wydatki zwi zane z zakupem gruntu Op aty ponoszone przy rejestracji samochodu Warto pocz tkowa a warto wykupu przedmiotu leasingu Koszty przygotowania wniosku o dotacj a warto pocz tkowa rodków trwa ych Premia za wcze niejsze wykonanie budowy Koszty transportu Wydatki zwi zane z wyburzeniem budynków Prace porz dkowe a warto pocz tkowa Odsetki od kredytów i po yczek Odsetki sp acone przed wprowadzeniem rodka trwa ego do ewidencji Odsetki od kredytu zaci gni tego na zakup gruntu Rabat a warto pocz tkowa rodka trwa ego Cienka kapitalizacja a warto pocz tkowa rodka trwa ego Maszyny zakupione zagranic obliczenie warto ci pocz tkowej Ró nice kursowe a warto pocz tkowa Warto pocz tkowa programu komputerowego Warto pocz tkowa nabytej licencji Podatek nale ny od importu us ug b d cy jednocze nie podatkiem naliczonym Warto pocz tkowa znaku towarowego...155

5 180. Warto znaku towarowego nabytego przed jego rejestracj Darowizna znaku towarowego a jego warto pocz tkowa Warto pocz tkowa firmy Warto pocz tkowa spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego Dzia alno gospodarcza w mieszkaniu Wydatki poniesione na adaptacj powi ksz warto pocz tkow Koszty wdro enia systemu komputerowego Koszty wytworzenia Prowadzenie budowy systemem gospodarczym a ustalenie warto ci pocz tkowej Brak rachunków przy prowadzeniu budowy Wydatki ponoszone w zwi zku z prowadzon inwestycj Koszty us ug doradczych i prawnych Wydatki poniesione na studium wykonalno ci Wydatek zwi zany z wykonaniem projektów Koszty amortyzacji maszyn wykorzystywanych przy budowie rodków trwa ych Koszty poniesione w trakcie rozruchu technologicznego a warto pocz tkowa Koszty promocji a warto pocz tkowa Ustalenie warto ci pocz tkowej wytworzonego przez podatnika rodka trwa ego a odsetki bankowe Wykorzystane elementy likwidowanego rodka trwa ego Warto pocz tkow rodków trwa ych nabytych w nieodp atny sposób Warto pocz tkowa rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych wk ad niepieni ny (aport) do spó ki nieb d cej osob prawn Warto pocz tkowa wynalazku wniesionego aportem PCC winien stanowi element warto ci pocz tkowej Koszty aktu notarialnego powi kszaj warto pocz tkow Warto pocz tkowa dla rodków trwa ych otrzymanych w zwi zku z likwidacj osoby prawnej Warto pocz tkowa budynku nabytego w wyniku podzia u maj tku pozosta ego po likwidacji spó ki osobowej Wycena dokonana przez podatnika Ulepszenie a wycena warto ci pocz tkowej Warto firmy Aport w postaci przedsi biorstwa kontynuacja amortyzacji Ulepszenie warto ci niematerialnych i prawnych Rozbudowa u ywanego oprogramowania Warto pocz tkowa w przypadku ulepszenia rodka trwa ego Przes anki niezb dne do uznania danych czynno ci za ulepszenie Ulepszenie spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego Odpisy amortyzacyjne po ulepszeniu rodka trwa ego Ulepszenie czy remont rodka trwa ego Przebudowa, rozbudowa, modernizacja Wydatki na ulepszenie Kwalifikacja wydatków post powanie dowodowe Modernizacja rodka trwa ego a warto pocz tkowa Modernizacja rodka trwa ego nieprzyj tego do u ywania Wydatki na remont nale y bra pod uwag post p techniczny Nie ka da wymiana zu ytych elementów jest ulepszeniem Przystosowanie budynku mieszkalnego do dzia alno ci gospodarczej Remont a adaptacja obcego rodka trwa ego Wydatki na wymian okien maj charakter odtworzeniowy Remont pokrycia dachowego Prze o enie instalacji kanalizacyjnej remontem

6 Wyko czenie budynku to nie remont Wymiana rodzaju ogrzewania ulepszenie czy remont? Ocieplenie budynku Ogrodzenie budynku Ulepszenie zamortyzowanego rodka trwa ego Koszty zwi zane z przeniesieniem rodka trwa ego Od czenie i przy czenie cz ci sk adowych a warto pocz tkowa rodka trwa ego Po czenie dotychczas odr bnych rodków trwa ych Od czenie i likwidacja cz ci peryferyjnej rodka trwa ego Zakup klimatyzacji do samochodu Plandeka cz sk adowa Drukarka komputerowa w wietle przepisów o rodkach trwa ych Drukarka wspó pracuj ca z ró nymi komputerami Dokupienie urz dze peryferyjnych do rodka trwa ego zamortyzowanego jednorazowo Komputery pracuj ce w sieci Sie komputerowa ulepszenie czy odr bny rodek trwa y? rodek trwa y b d cy wspó w asno ci podatnika Warto pocz tkowa sk adnika maj tku nabytego jako wspó w asno Odpisy amortyzacyjne od warto ci ustalonej proporcjonalnie do udzia u we w asno ci Zniesienie wspó w asno ci rodków trwa ych a amortyzacja Warto pocz tkow wyodr bnionych lokali Zmiana spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu w prawo w asno ci Korekta warto ci pocz tkowej Korekta warto ci pocz tkowej moment uj cia Zmiana warto ci pocz tkowej na skutek zap aty spornej cz ci wynagrodzenia Korekta podatku od czynno ci cywilnoprawnych przy sprzeda y gruntów a warto pocz tkowa gruntu Roczna korekta VAT a warto pocz tkowa rodka trwa ego Warto pocz tkowa przy komercjalizowanej w asno ci intelektualnej Warto pocz tkowa przy komercjalizowanej w asno ci intelektualnej Warto sk adników maj tku przy spó ce i spó dzielni europejskiej ROZDZIA II. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Poj cie koszty uzyskania przychodów Definicja kosztów uzyskania przychodów sprzed dnia 1 stycznia 2007 r. i obecnie Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów Po rednictwo w sprzeda y towarów handlowych Zarz dzanie nieruchomo ci a wydatki z ni zwi zane Ko jaki jest, ka dy widzi Przekazanie koni z w asnej hodowli Koszty uzyskania przychodów jako kategoria ekonomiczna i bilansowa Koszty uzyskania przychodów w szczególnych przypadkach Dochody zwolnione od podatku a koszty uzyskania przychodów Ró nica mi dzy otrzyman dotacj celow a poniesionymi kosztami Otrzymane odszkodowanie korekta kosztów Darowizna korekta kosztów Nak ady na drogi to nie darowizna Koszty ze wspólnego przedsi wzi cia Spó ka osobowa koszty takie jak przychody Koszty a ministerialne pi miennictwo...221

7 18. Zwi zek kosztów z przychodami w wyrokach NSA Ci ar wykazania zwi zku poniesionych wydatków z osi gni tymi przychodami Nie ma znaczenia wysoko przychodów Wydatek nieskutkuj cy uzyskaniem przychodu Organy podatkowe mog dokonywa oceny celowo ci wydatków O racjonalno ci wydatku decyduje podatnik Us ugi firmy doradczej a zwi zek z przychodami Wydatki poniesione przed rejestracj dzia alno ci Wydatki aplikanta Wydatki ponoszone przez spó k w organizacji Wydatki na likwidacj spó ki Poniesienie wydatku przez podatnika Wyp aty nale no ci z kont prywatnych Ulepszenia dokonane przez kontrahenta Zap ata przez gwaranta Wydatki niezap acone kosztem uzyskania przychodów Nieop acone faktury konieczno korekty kosztów D u nik nie zaliczy w koszty nieop aconych faktur Uregulowanie zakres pojecia Wystawienie faktury bez okre lonego terminu p atno ci Duplikat faktury Zap ata poprzez potr cenie Zatrzymana kaucja to nie brak zap aty Potr cenie z tytu u gwarancji Zap ata za pomoc weksla Zamiana zobowi zania handlowego na zobowi zanie wekslowe Zap ata nale no ci przez bank Faktoring a korekta kosztów Mniejszy podatnik wi ksza ochrona Sukcesja a obowi zek korekty kosztów Moment zmniejszenia i zwi kszenia kosztów Nie zawsze korygujemy mimo up yni cia terminu Korekta kosztów w przypadku wykazywania straty Inny moment rozpoznania kosztów a brak uregulowania faktury Podatnik likwiduj cy dzia alno Transakcje z podmiotami zagranicznymi Rozliczenia mi dzy zak adem a central Umorzenie zobowi za podatnik 3 traci Strony nie mog w umowie cywilnoprawnej rozstrzyga, kto mo e odliczy dany wydatek jako koszt Oszustwo a koszty Dzia ania nieuczciwego pe nomocnika Zawy ona warto wykonanej us ugi transportowej Sam fakt zap aty jako dowód poniesienia wydatku nie wystarczy Lipne faktury a wina podatnika Obowi zkiem podatnika jest przed o enie dowodów wykonania us ug Brak wiarygodno ci wystawcy faktur Gdy wyja nienia podatnika wykraczaj poza granice zdrowego rozs dku Faktury od firmy, która mia a s dowy zakaz prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Gdy sprzedawca nie ujmie dokumentu ksi gowego sprzeda y w swojej ksi gowo ci Gdy sprzedaj cy nie naby legalnie towaru Gdy kontrahent nie chce wystawi faktury

8 Puste faktury recydywa Staranno przy zawieraniu transakcji Granice staranno ci w doborze kontranenta S abo dokumentowane us ugi marketingowe Pozorni podwykonawcy Sprzeczne zeznania wiadków Gdy kontrahent nie naby sprzedawanych materia ów Gdy kontrahent nie ma mo liwo ci dokonania dostawy Gdy zleceniobiorca nic nie wie Sie mocno wirtualna Nierzetelne faktury = nierzetelne ksi gi Szacowanie podstawy opodatkowania przy nierzetelnych fakturach Kwestionowanie us ug rodzinnych musi mie podstawy faktyczne Rozliczenia w formie gotówkowej jedynie z podejrzanym dostawc Rynkowe koszty pustych faktur Nie wszyskie faktury musz by nierzetelne Poniesienie kosztu obowi zki dowodowe organu Poniesienie kosztu obowi zki dowodowe podatnika Fakt zakwestionowania faktury nie pozbawia podatnika mo liwo ci wykazania, e poniesiony wydatek jest kosztem Prywatne wyjazdy Finansowanie stypendium potencjalnego pracownika Nast pstwo prawne a rozliczenie abonamentu Firmanctwo a koszty podatkowe Fiskus ma prawo zwi kszy koszty firmy w decyzji ROZDZIA III DOKUMENTOWANIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Zasada dokumentowania kosztów uzyskania przychodów Rola ustawy o rachunkowo ci Ksi gi rachunkowe u kantorowca Wspólne przedsi wzi cie ksi gowo Dokumentacja sp on a w po arze Obowi zek podatnika odtworzenia dokumentacji Wadliwo dowodu ksi gowego Dokumenty obcoj zyczne Orygina y dokumentów zagranic Brak faktury i rachunku O wiadczenie pracownika jako dowód poniesienia wydatku Odr czne notatki jako dowód Zakup towarów od rolników dowody wewn trzne Przejazd taksówk Towar nabywany na aukcjach internetowych Nabycie opon a dowody wewn trzne Dokumentowanie zakupu z omu Zakup palet Dokumentowanie diet Zbiorcze zestawienia wewn trznych dowodów Wydatki na nabycie us ug, udokumentowane na podstawie paragonu fiskalnego Paliwo z zagranicy dokumentowane paragonem Paragony wydawane kierowcom na autostradzie...284

9 24. Faktury elektroniczne Noty obci eniowe karty na wydatki s u bowe Elektroniczny wydruk potwierdzenia rezerwacji Dygitalizacja dokumentów papierowych Darowizny towarów handlowych ROZDZIA IV. LEASING Leasing definicja podatkowa Rzeczywista i hipotetyczna warto netto przedmiotu leasingu Suma op at leasingowych Wariant I umów leasingowych (leasing operacyjny) Wariant II umów leasingowych (leasing finansowy) Nowe regulacje przy leasingu Zmiana finansuj cego Leasing prawa wieczystego u ytkowania gruntu Cesja umowy leasingu Umowa leasingu operacyjnego nieruchomo ci minimalny okres trwania umowy Suma op at ustalonych w umowie leasingu Leasing konsumencki Leasingowany samochód winien by wykorzystywany w dzia alno ci Koszty podatkowe finansuj cego leasing konsumencki Leasing operacyjny a nabycie sk adnika maj tku na raty Umowa najmu a umowa leasingu Umowa u ytkowania znaków towarowych Leasing finansowy a jednorazowe umorzenie Leasing finansowy a korekta amortyzacji Leasing gruntów Leasing samochodów osobowych Leasing operacyjny samochodu o warto ci powy ej euro Wst pne op aty leasingowe Kaucje gwarancyjne Kaucja gwarancyjna zaliczona na poczet pierwszej raty Raty leasingowe w nierównej wysoko ci Przepadek czynszu inicjalnego Utrata przedmiotu leasingu a rozliczenie straty Cesja umowy leasingu raty p acone przez przyst puj cego Cesja umowy leasingu a wcze niejsze wydatki Cesja leasingu od kiedy obowi zuj nowe regulacje Op ata poniesiona tytu em przej cia przedmiotu leasingu Op ata za zerwanie umowy leasingu Rezygnacja z umowy leasingu a korekta kosztów Raty leasingowe w okresie zawieszenia dzia alno ci Rata leasingowa jako koszt podatkowy, gdy przedmiot leasingu jest w remoncie Koryguj ca nota obci eniowa Samochód sporadycznie wykorzystywany dla celów prywatnych Indywidualna stawka amortyzacji samochodu osobowego po leasingu Leasing zwrotny Aport przedsi biorstwa a kontynuacja leasingu operacyjnego Przekazanie samochodu na cele osobiste

10 14 ROZDZIA V. MOMENT ZALICZENIA WYDATKÓW DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHO- DÓW Metoda memoria owa i kasowa zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu Wymóg stosowania tylko jednej metody Przes anki stosowania metody memoria owej Aktualne zasady potr cania kosztów w czasie Okre lenie momentu poniesienia kosztu Brak regulowania faktur a moment rozpoznania kosztu obowi zuj ce regulacje Pó niejszy moment rozpoznania kosztów a brak regulowania faktur Wyj tki od regu y Uregulowanie zobowi zania Moment zmniejszenia i zwi kszenia kosztów Korekta kosztów w przypadku wykazywania straty Brak uregulowania faktury inne momenty rozpoznania kosztów Zatrzymana kaucja to nie brak zap aty Faktoring a korekta kosztów Korekta kosztów brak zap aty na rzecz zagranicznego kontrahenta Faktura koryguj ca a korekta kosztów Datio in solutum Data poniesienia kosztów Data poniesienia kosztu a zasady rachunkowo ci przyj te przez podatnika Faktyczna data dokonania zapisu w ksi gach Data wystawienia faktury dat poniesienia kosztu Prze om roku gdy firma zna wysoko kosztu Koszty bezpo rednie i po rednie Rozpoznawanie kosztów w podatku dochodowym od osób fizycznych Wydatek zwi zany z opracowaniem wniosku o dofinansowanie Faktura koryguj ca B dne uj cie podatku VAT jako kosztu korekta Rabat wed ug Ministra Finansów Niezawiniona korekta przychodów Rozliczenie kosztów ubezpieczenia przez podatnika prowadz cego podatkow ksi g przychodów i rozchodów Moment poniesienia kosztu po redniego Op aty licencyjne Koszty zwi zane ze zmian koncesji Ustanowienie s u ebno ci przesy u Czynsz dzier awny Op ata rezerwacyjna Wydatki na prace wykonywane w zwi zku z wynajmem Koszty rozwi zania umowy najmu Wydatki na przywrócenie stanu poprzedniego w wynajmowanych lokalach Zap ata odst pnego Uregulowanie zobowi za w drodze potr cenia Rezygnacja z prowadzenia ksi g rachunkowych a rozliczenie kosztów Potr calno kosztów w czasie u podatników prowadz cych podatkow ksi g przychodów i rozchodów Moment zaliczenia do kosztów wydatków aplikanta Op aty licencyjne jako cz zysku Op aty franczyzowe...352

11 47. Us ugi doradcze zwi zane z procesem inwestycyjnym Zakup us ug zwi zanych z realizacj inwestycji Koszty utrzymania nieruchomo ci w okresie realizacji inwestycji Koszty zwi zane z utrzymaniem lokalu w okresie prowadzenia prac adaptacyjnych Koszty zwi zane z ustanowieniem gwarancji bankowej w procesie inwestycyjnym Gwarancje maj ce na celu zabezpieczenie inwestora Koszty PCC od po yczek przeznaczonych na cele finansowania inwestycji Odsetki od kredytu kosztem po zako czeniu inwestycji Koszty op at bankowych wynikaj ce ze z o enia wniosku o kredyt zwi zany z inwestycj Op ata bankowa poniesiona w zwi zku z mo liwo ci wcze niejszej sp aty kredytu inwestycyjnego Wydatki z tytu u przebudowy linii energetycznej Zaprzestanie u ytkowania nie w pe ni umorzonych rodków trwa ych Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powsta ych w wyniku kradzie y Ugoda dotycz ca rozliczenia opcji walutowych Wydatki poniesione na infrastruktur drogow Straty w rodkach obrotowych Kary umowne z tytu u nieterminowego wykonania kontraktu moment poniesienia Zap acone odsetki bezpo rednio zwi zane z przychodami Wydatki refakturowane na klienta Refakturowanie mediów Wydatki na przej cie bazy danych Potr canie kosztów zwi zanych z nabytymi towarami Towary przej te w wyniku przekszta cenia Zakup paliwa Wniesione w ramach aportu przedsi biorstwa towary Koszty wytworzenia wyrobów gotowych Wydatki maj ce cis y zwi zek z produkcj Wydatki maj ce cis y zwi zek ze sprzedawanym towarem Koszty wydzia owe Rachunek za energi zu yt w ubieg ym roku Korekta kosztów zu ycia energii elektrycznej Koszty wytworzenia oprogramowania Wynagrodzenie wyp acane na prze omie roku a koszty uzyskania przychodu Wynagrodzenie dla pracowników przej tej firmy Wydatki na wyp at dodatkowego wynagrodzenia rocznego moment poniesienia Wynagrodzenie z tytu u umowy kosztem po rednim Wynagrodzenia z tytu u umowy zlecenia moment poniesienia Sk adki na ubezpieczenie spo eczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego Zaliczki na podatek przekazane na ZFRON Wydatki poniesione przez Spó k na stypendia Wynagrodzenie wyp acane na podstawie zawartej ugody Moment powstania kosztów wysy ki towaru Wydatki na reklam moment zaliczenia do kosztów D ugoterminowe us ugi reklamowe Og oszenia w czasopismach Wydatki na wydanie gazetki reklamowej Wydatki przy reklamie na bilbordach Wydatki na dzia alno marketingow Moment uj cia w kosztach premii pieni nej Zap ata op aty motywacyjnej Gratyfikacje finansowe wyp acane Klientom

12 Koszty uzyskania przychodów roku ubieg ego dokumentowane fakturami roku bie cego Dzia alno deweloperska zasady potr cania kosztów Koszty bezpo rednio zwi zane z przychodami uzyskiwanymi ze sprzeda y nieruchomo ci Op ata za przekszta cenie prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci Wydatek na nabycie wierzytelno ci Uzyskanie sp aty cz ci nabytej wierzytelno ci Zwolnienie z d ugu Op aty z tytu u uruchomienia kredytu bankowego Wynagrodzenie wyp acone za por czenie wekslowe Koszty likwidacji obiektów Zap ata wynagrodzenia za rezygnacj z lokalu Koszty gwarancji zabezpieczaj cych wykonanie umowy Wydatki poniesione w zwi zku z uzyskaniem gwarancji Prenumerata czasopism moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów Op ata zwi zana z dopuszczeniem do obrotu produktu Prowizja wyp acona po rednikowi finansowemu Op aty za sk adowanie odpadów Op ata produktowa zap acona za lata ubieg e Zap acona zaleg a op ata paliwowa Zas dzona op ata za u ytkowanie wieczyste Koszty zast pstwa procesowego Wynajem sal szkoleniowych Wydatki zwi zane z udzielaniem ponadlimitowych wiadcze medycznych ROZDZIA VI. NAJEM I DZIER AWA Moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów z najmu Dokumentowanie kosztów dotycz cych wynajmowanego lokalu Czynsz administracyjny uiszczony przed rozpocz ciem wynajmu Wydatki poniesione na prace wyko czeniowe Adaptacja lokalu w galerii handlowej dla nowego najemcy Zmiana funkcji lokalu wskutek adaptacji Remont mieszkania przeznaczonego pod wynajem Wydatki ponoszone w czasie niewynajmowania lokali u ytkowych Koszty us ug biura nieruchomo ci Zap ata odszkodowania na rzecz najemcy Kredyt zaci gni ty na zakup mieszkania b d cego przedmiotem najmu Odsetki od kredytu konsumpcyjnego Amortyzacja budynku, który jest cz ciowo oddany do u ytkowania Amortyzacja lokali przeznaczonych do wynajmu Amortyzacja kiosku u ywanego sezonowo Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od wyposa enia wynajmowanego lokalu Odpisy amortyzacyjne od spó dzielczego prawa do lokalu obj tego wcze niej du ulg budowlan Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku Zmiana metody amortyzacji Uproszczona metoda ustalania warto ci pocz tkowej mieszkania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Uproszczona metoda ustalenia warto ci budynku mieszkalnego a jego pó niejsza modernizacja Nak ady poniesione przez wynajmuj cego a warto pocz tkowa Wymiana ogrzewania w budynku amortyzowanym metod uproszczon Koszt obowi zkowego ubezpieczenia maj tkowego lokalu...419

13 25. Wydatki zwi zane z dojazdem do wynajmowanych nieruchomo ci Dojazdy jakie wydatki mo na uwzgl dni? Wydatki na przystosowanie lokalu poniesione przed zawarciem umowy najmu Zakup komputera Kaucja z tytu u wynajmu Wydatki na zakup wyposa enia wynajmowanego mieszkania Utwardzenie terenu przed wynajmowanym budynkiem Piel gnacja otoczenia wokó wynajmowanego budynku Wp aty na fundusz remontowy Nieruchomo u ywana na w asne potrzeby cz ci wspó w a cicieli Odst pne za przej cie najmu lokalu Remont wynajmowanego rodka trwa ego Koszty maj ce na celu nak onienie najemcy do wynaj cia powierzchni biurowej Dodatkowe op aty czynszowe Faktura wystawiona na jednego ze wspó w a cicieli Brak faktury od wynajmuj cego a zaliczenie kosztu Korekty z tytu u podatku od nieruchomo ci Koszt utrzymania w innym lokalu mieszkalnym ROZDZIA VII. OBRÓT PAPIERAMI WARTO CIOWYMI Koszty uzyskania przychodu z papierów warto ciowych w wyja nieniach MF Faktycznie poniesione koszty nabycia akcji Wydatki zwi zane z nabyciem akcji jako koszt uzyskania przychodów Podatek od czynno ci cywilnoprawnych jako koszt Sprzeda papierów warto ciowych nabytych w drodze spadku Wykluczenie akcji spó ki przez Zarz d GPW Wydatki poniesione po zbyciu akcji jako koszt uzyskania przychodu Prawo do rozpoznania kosztów nie jest ograniczone w czasie Sprzeda akcji nabytych nieodp atnie moment przychodu Opcje nabyte nieodp atnie Zasada FIFO przy odp atnym zbyciu papierów warto ciowych przez osoby fizyczne Wydatki na zbadanie kondycji finansowej emitenta akcji Odsetki od wyemitowanych obligacji wyp acone obligatariuszom Koszty zwi zane z kapitalizacj odsetek od rodków uzyskanych z obligacji Odsetki zwi zane z odroczonym terminem p atno ci za nabywane papiery warto ciowe Odsetki naliczone przy dokonaniu zamiany obligacji Odsetki dodatkowe uzale nione od osi ganego zysku Dyskonto od obligacji jako koszt Weksel odsetki dyskontowe Nowy weksel dyskonto Op ata za utrzymanie rachunku tylko cz ciowo kosztem Redukcja zlecenia a koszty u podatnika PIT Prowizja maklerska Prowizja z tytu u nabywanych us ug cash poolingu Koszty z odp atnego zbycia po yczonych papierów warto ciowych Koszty zbycia udzia ów obj tych w zamian za wk ad niepieni ny Zbycie udzia ów (akcji) na rzecz spó ki w celu umorzenia Przymusowe umorzenie akcji Koszt nabycia akcji spó ki komandytowo-akcyjnej Zbycie udzia ów (akcji) uzyskanych przy przekszta ceniu przedsi biorcy w jednoosobow spó k kapita ow

14 Koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji (udzia ów) uzyskanych w wyniku podzia u spó ki Koszt zakupu wierzytelno ci Zaliczenie do kosztów odsetek nale nych od po yczki Strata ze sprzeda y wierzytelno ci Koszty podró y jako koszty uzyskania przychodów z odp atnego zbycia papierów warto ciowych Zbycie certyfikatów inwestycyjnych Koszty wynikaj ce z rozliczenia opcji walutowych Wydatki zwi zane z rozwi zaniem umowy opcyjnej Koszty kredytu zaci gni tego na sp at opcji walutowych Koszty uzyskania przychodów z tytu u realizacji instrumentów pochodnych Informacja PIT-8C ROZDZIA VIII. PODATKI KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU Podatki op acane w dzia alno ci gospodarczej jako koszt Podatek od spadków i darowizn Podatek dochodowy a koszt uzyskania przychodów Zaleg y holenderski podatek Zrycza towany podatek dochodowy zawarty w wynagrodzeniu nierezydenta Podatek od nagród Wp aty z zysku a koszty uzyskania przychodu Podatek od rodków transportowych zap acony za lata ubieg e a koszty uzyskania przychodów Podatek od towarów i us ug jako koszt podatkowy Podatek nale ny od importu us ug oraz wewn trzwspólnotowego nabycia towarów jako koszt Korekty VAT skutki dla podatników posiadaj cych rodki trwa e Roczna korekta VAT moment powstania kosztu Podatnicy zwolnieni od VAT i wiadcz cy czynno ci zwolnione podatek naliczony jako koszt Naliczony podatek VAT niepodlegaj cy odliczeniu jako koszt VAT od wydatków samochodowych Korekta podatku nale nego Nadp ata a korekta w podatku VAT Gdy Spó ka wykaza a VAT nale ny w wysoko ci wy szej ni by a zobowi zana Podatek VAT od us ug gastronomicznych Podatek VAT zawarty w paliwie VAT nale ny od przekaza towarów dla pracowników Podatek nale ny od przekazanych nieodp atnie wyrobów i towarów handlowych w formie gratisu VAT od wydanych biletów uprawniaj cych do bezp atnych przejazdów Nieskorzystanie z prawa do odliczenia Utrata prawa do odliczenia VAT a koszty Nieodliczany z ostro no ci podatek od towarów i us ug Brak rejestracji umowy leasingowej Podatek naliczony z faktur VAT RR Faktura VAT RR niespe nienie rygorów ustawowych Podatek VAT z faktur wystawionych przez niezarejestrowanego podatnika Noty zamiast faktur Podatek VAT od wydatków na reprezentacj Ró nice kursowe zwi zane z podatkiem VAT Zagraniczny podatek VAT VAT zap acony w innym pa stwie cz onkowskim Zakup za granic paliwa z prawem zwrotu podatku...486

15 37. Podatek VAT zawarty w wierzytelno ci nie ci galnej Podatek akcyzowy od zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych Zaleg y podatek akcyzowy Podatek od czynno ci cywilnoprawnych z tytu u aportu zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa jako koszt uzyskania przychodów PCC przy zamianie akcji pracowniczych PCC zwi zany z nabyciem rodka trwa ego Dop ata do PCC Podatek od nieruchomo ci Podatek od nieruchomo ci od wynajmowanej nieruchomo ci Podatek od nieruchomo ci uregulowany po likwidacji ród a przychodów Podatek od nieruchomo ci przed oddaniem nieruchomo ci do u ytkowania Nieruchmo u yczona od m a Podatek od nieruchomo ci moment zarachowania Podatek od nieruchomo ci za lata poprzednie moment kosztu Gdy jeden ze wspó w a cicieli uiszcza podatek od nieruchomo ci Podatki dotycz ce cz ci nieobj tej umow dzier awy Sukcesja a podatek od nieruchomo ci Podatek rolny jako koszt podatkowy Skorygowanie wysoko ci c a Podatek od wydobycia kopalin Op ata adiacencka ROZDZIA IX. PRACOWNICZE KOSZTY W DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Wynagrodzenie pracowników jako koszt uzyskania przychodów Wynagrodzenie wyp acane w euro Wyp ata wynagrodze z dotacji Wynagrodzenie za sporny projekt racjonalizatorski W tpliwe autorskie umowy o dzie o Brak rachunku od wykonawcy dzie a Z o enie dyspozycji przelewu wynagrodze jest równoznaczne z poj ciem zap acone Wyp ata bonusu wynikaj cego z regulaminu wynagradzania cz onków zarz du Zatrudnianie cz onków rodziny przedsi biorcy Rozdzielno maj tkowa a warto pracy ma onka Wynagrodzenia wyp acane cudzoziemcom pracuj cym nielegalnie Zatrudnianie cudzoziemców Wynagrodzenie zwi zane z wytworzeniem rodka trwa ego Wyp ata premii za poprzedni rok Wyp ata odprawy a koszty uzyskania przychodu Wydatki ponoszone w zwi zku z zakazem konkurencji Koszty poniesione w celu rozwi zania umowy o prac Odprawy dla pracowników uprawnionych do przej cia na wcze niejsze emerytury Wydatki na prezenty dla odchodz cych na emerytur pracowników Us uga outplacement pomoc pracodawcy zwalnianym pracownikom Koszty udost pnienia pomieszczenia zak adowej organizacji zwi zkowej Wynagrodzenie zwi zkowców Wyp aty z zysku netto dla pracowników Dodatkowe wynagrodzenie finansowane z innych róde ni zysk netto Wyp ata rocznej nagrody moment poniesienia kosztu Rekompensaty pieni ne za utracony zarobek

16 Odszkodowanie z tytu u niezgodnego z prawem rozwi zania umowy o prac Nieprawid owe rozwi zanie umowy o zarz dzanie Dodatkowe odszkodowanie z tytu u wypadku przy pracy Renty wyp acane na rzecz by ych pracowników, którzy ulegli wypadkowi Koszty s dowe w zwi zku z roszczeniami pracownika Wyp ata wiadczenia rodzinie zmar ego pracownika Zap ata za pracowników zaleg ych sk adek ZUS Sk adki ZUS zap acone po dacie likwidacji dzia alno ci gospodarczej Koszty sk adek odprowadzanych od nagród pracowniczych Nadp acone sk adki zleceniobiorcy Zap ata sk adek za pracowników Umowy ubezpieczenia na ycie pracowników Koszty ubezpieczenia zatrudnionego doradcy podatkowego Polisa OC dla cz onków zarz du spó ki Nale no ci przys uguj ce pracownikowi oddelegowanemu w podró s u bow nowe regulacje Diety Tylko diety wyp acone s kosztem Koszty podró y ma onka jako zleceniobiorcy Dokumentowanie wydatków zwi zanych z odbywaniem przez pracowników podró y s u bowych Paragon dokumentuj cy wydatki ponoszone przez pracowników Wydatki przekraczaj ce wysoko diet Koszty wy ywienia pracowników wynikaj ce z faktur Dieta i posi ek regeneracyjny kosztem uzyskania przychodów Koszty noclegu przekraczaj ce limit hotelowy Koszty przejazdu Koszty dojazdów Koszty noclegu Koszty noclegu w przypadku najmu mieszkania s u bowego Koszt noclegu, w przypadku gdy delegowanemu pracownikowi towarzyszy druga osoba Koszty dodatkowego ubezpieczenia pracowników podczas zagranicznej podró y s u bowej Inne wydatki oddelegowanego w podró s u bow Krajowe podró e s u bowe pracowników a koszt uzyskania przychodu pracodawcy Diety a koszty uzyskania przychodów Diety kierowców po wyroku SN Wydatek zwi zany z procesem rekrutacji pracowników Wydatki poza limitem wynikaj cym z prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu Zwrot kosztów podró y zleceniobiorców Samochód s u bowy U ywanie przez pracownika samochodu nieb d cego jego w asno ci Wydatek na wynagrodzenie firmy dowo cej pracowników Telefony prywatne i s u bowe Wydatki socjalne Zak adowy obiekt socjalny Program Motywacyjny Dofinansowanie do wypoczynku wyp acone pracownikom Spó ki Zakup wiadcze sportowych dla pracowników Wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy okoliczno ciowej Imprezy integracyjne musz zawiera elementy motywuj ce pracowników Wydatki poniesione na uczestnictwo pracowników w zawodach sportowych Wydatki na organizacj wycieczki pracowniczej Wydatki zwi zane z nabyciem akcji wydawanych w ramach Programu Motywacyjnego...556

17 78. Warto brutto paczek wi tecznych wydanych pracownikom oraz naliczona z tego tytu u sk adka ZUS Wydatki zwi zane z bezpiecze stwem pracowników i higien pracy Strój s u bowy a kwestie podatkowe Odzie osobista z logo firmy Ubiór przedstawicieli handlowych Zakup ubra dla pracowników administracyjnych Ubrania dla aktorów Zakup ubra roboczych dla podwykonawcy Zakup ubra moment poniesienia kosztu Ekwiwalent za u ywanie odzie y moment zaliczenia do kosztów Wydatek na pranie odzie y roboczej osób wykonuj cych zlecenie Okulary faktura VAT wystawiona na pracownika Wydatek na pracowniczy program emerytalny Sk adka na pracowniczy program emerytalny moment zaliczenia do kosztów Przes anki uznania wydatków na szkolenia za koszty Dop ata do szkole pokrywana przez pracodawc Szkolenia zagraniczne pracowników Wydatki na szkolenie osoby wspó pracuj cej Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych Zwi zek nauki pracownika z dzia alno ci Wydatek na studia doktoranckie Wydatek na kurs j zykowy Szkolenie dla pracowników w zakresie umiej tno ci bezpiecznej jazdy Wydatki na zakup kawy, herbaty, cukru dla pracowników Wydatki zwi zane z otwarciem sto ówki zak adowej dla pracowników Obiady dla pracowników Kupony ywieniowe dla pracowników Wydatki na badania lekarskich pracowników Zakup abonamentów medycznych Wydatki z tytu u wynagrodzenia dla piel gniarki Wydatki z tytu u leczenia urazów i kontuzji doznanych przez zawodników Sfinansowanie przez pracodawc szczepienia ochronnego Zakup bada krwi na rzecz pracowników Wydatki na rzecz osób wykonuj cych prac na podstawie umów o dzie o lub umów zlecenia Koszty noclegów osób przeprowadzaj cych szkolenia Koszt przejazdu poniesiony za zleceniobiorc prowadz cego dzia alno gospodarcz Koszty zakwaterowania cz onka zarz du, który jest pracownikiem Koszty doradztwa prawnego na rzecz pracowników Wydatki na rzecz osób oddelegowanych do pracy dla Spó ki Posi ki dla pracowników firm zewn trznych Koszty pobytu Dyrektora Generalnego Wydatki zwi zane z akcj promocyjn skierowan do pracowników kontrahentów Zakup wie ców pogrzebowych ROZDZIA X. POZOSTA E KOSZTY DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Wydatki ponoszone w trakcie zawieszenia dzia alno ci gospodarczej Sk adki samorz dowe w czasie zawieszenia wykonywania zawodu radcy prawnego Koszty dzia alno ci w prywatnym lokalu Koszy procesu

18 22 5. Zwrot kosztów zast pstwa procesowego a wydatki na kancelari Koszty wpisu od procesu przed Krajow Izb Odwo awcz Us ugi wiadczone przez ma onk Koszty pracy wspólników Koszty pomocy prawnej za granic Koszty post powania arbitra owego Zaliczka na wydatki ponoszone w trakcie egzekucji Odsetki od kredytu na mieszkanie Odsetki za zw ok od niepodatkowych nale no ci bud etowych Op ata adiacencka Op ata prolongacyjna moment poniesienia kosztu Odsetki od niepodatkowych nale no ci bud etowych, do których nie ma zastosowania Ordynacja podatkowa Odsetki od zwróconej dotacji Zaliczenie do kosztów podatkowych odsetek od kredytu na refinansowanie uprzedniego kredytu i po yczki Koszty kredytu konsumpcyjnego Kredyt od wspólnika Zap ata odsetek przez gwaranta Odsetki od po yczki na sfinansowanie VAT-u Wyp ata odsetek, gdy kredyt nie by w ogóle wykorzystany Odsetki od po yczki przyj tej w drodze aportu Wydatki zwi zane z uzyskaniem por czenia Wydatki zwi zane z uzyskaniem dotacji Odsetki od niew a ciwie wykorzystanej dotacji Prowizja bankowa pobierana przy obrocie z innymi krajami Wydatki ponoszone w trakcie negocjacji Op ata za przy pieszenie dostawy Szk a korekcyjne przedsi biorcy Wydatki na u ywanie domowego Internetu Wydatki na rozmowy telefoniczne w zwi zku z prowadzon dzia alno ci Op ata za zaprzestanie produkcji Wydatki zwi zane z wynagrodzeniem faktora Op ata za dodatkowe czynno ci dokonane przez faktora Przedp ata zwi zana z umow konsorcjum Hipoteka kaucyjna ustanowiona na rzecz wierzycieli Koszty uczestnictwa w przetargach publicznych Wydatki z tytu u gwarancji wadialnych oraz zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy Koszty napraw gwarancyjnych Utracone wadium Wydatki zwi zane z wiadczeniem us ug serwisowych gwarancyjnych Darmowe naprawy pogwarancyjne Zwrot wydatków akcji serwisowej Wydatki na ogrodzenie gruntu stanowi cego rodek trwa y Produkty pochodz ce z w asnej hodowli a koszty uzyskania przychodów Surowiec w asnej produkcji wykorzystany w produkcji Sk adniki szkole Pokrywanie kosztów uczestnictwa lekarzy w szkoleniach Zap ata podwykonawcom podwykonawcy Finansowanie dojazdu do pracy kontrahenta Wydatki na imprez integracyjno-rozrywkow dla przedstawicieli handlowych...623

19 54. Wydatki na pracowników kontrahenta Finansowanie posi ków pracowników podwykonawcy Odzie robocza przekazywana kontrahentom Koszty firmy ochroniarskiej Koszt dozorowania przez firm ochroniarsk Grunt nabyty w drodze darowizny jako towar handlowy Grunty przekazane nieodp atnie Gminie Sp ata na rzecz ony jej udzia u w nieruchomo ci Narz dzia s u ce naprawom samochodu u prawnika Koszty pobytu dziecka przedsi biorcy w przedszkolu Wydatki na studia przedsi biorcy Studia podyplomowe Studia doktoranckie Kurs specjalistyczny Kurs j zykowy Wydatki zwi zane z uzyskaniem uprawnie budowlanych Wydatki na aplikacj Wykupienie polisy ubezpieczeniowej Wydatki ponoszone na op acenie sk adek z tytu u dodatkowego ubezpieczenia OC Polisa OC z tytu u wykonywanego zawodu Polisa dotycz ca niemo liwo ci wykonywania dzia alno ci Dobrowolne badanie sprawozdania finansowego Diety przedsi biorcy Zagraniczne podró e s u bowe czy mo e mie znaczenie uchwa a S du Najwy szego? Wyjazdy s u bowe szkolenia Wydatki z tytu u wynajmu lokalu w trakcie zagranicznej podró y s u bowej Bilet miesi czny przedsi biorcy Zakup karty parkingowej Zakup odzie y do jazdy motocyklem Wydatki na us ugi marketingowe Imprezy szkoleniowo integracyjne Impreza integracyjno-rozrywkowa dla przedsi biorców Wydatki na jubileusz Spó ki Spotkanie wigilijne Alkohol w trakcie imprezy integracyjnej Ile mo na wypi? Reprezentacja w nowej ods onie Dominuj cy element imprezy Wydatki zwi zane z otwarciem galerii handlowej Wydatki na zorganizowanie spotka z kontrahentami Organizacja konferencji Konferencje organizowane dla w skiego grona Transport i zakwaterowanie zaproszonych osób Spotkania organizowane w celu reklamowania produktu przez jego uczestników Bankiet podczas imprezy promocyjnej Organizacja programu artystycznego Próbki wr czane kontrahentom Nieodp atne przekazywanie nasion Otwarte targi dla kontrahentów Koszty degustacji Prezenty przekazywane uczestnikom pokazu

20 Prezenty przekazywane nieodp atnie kontrahentom Prezenty nie musz by rozdawane masowo Zakup upominków z logo firmy dla kontrahentów Nagrody zwi zane ze sprzeda premiow Bon towarowy wr czany w ramach promocji Reklama równie produktu kontrahenta wiadczenia medyczno-sportowe dla podwykonawców Dofinansowanie promocji Dealera Wydatki zwi zane z premi pieni n dla kontrahentów Premia za sprzeda on-line Fortepian pe ni cy funkcj reklamowo-marketingow? Zakup flagi z firmowym logo Op aty pó kowe jako koszt uzyskania przychodu Koszty sponsoringu Wydatki zwi zane z kampani reklamow moment poniesienia Wydatki poniesione z tytu u wyp aty udzia u wspólnikowi cichemu Wydatki poniesione na ustanowienie odp atnej s u ebno ci gruntowej Op ata roczna za wy czenie gruntów rolnych z produkcji Rabaty udzielane przez podatnika Koszt podatkowy sprzedanych towarów handlowych Towary za z otówk Przecena towarów handlowych poni ej kosztów ich zakupu Wydatki mog ce mie charakter korupcyjny Darowizny Darowizna produktów spo ywczych Koszt koncepcji rozbudowy zak adu Koszty utylizacji towarów handlowych Koszty zwi zane z realizacj kontraktów d ugoterminowych Wydatki na ulepszenie systemu kontroli jako ci Koszty zwi zane ze zleceniem rekturacji Wydatki zwi zane z wynajmem mieszkania Zakup dodatkowych praw do emisji CO Nowe technologie pó niejsze uzyskanie opinii ROZDZIA XI. RÓ NICE KOSZTY W PRAWIE PODATKOWYM I BILANSOWYM Autonomia prawa podatkowego Polityka rachunkowo ci a prawo podatkowe O kosztach stanowi jedynie prawo podatkowe Prawo podatkowe a prawo bilansowe Zasady rachunkowo ci a moment poniesienia kosztu Bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów a koszty podatkowe rodki trwa e Roz o enie odpisów amortyzacyjnych w czasie Skutki przyj cia ró nych metod amortyzacji podatkowej i bilansowej Dokumentowanie amortyzacji Trwa a utrata warto ci Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów Warto firmy dla celów amortyzacji Warto ci niematerialne i prawne w prawie podatkowym Umowy d ugoterminowe...690

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1165 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 526216 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 30-31 Maj Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 526216

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Katalog kosztów kwalifikowanych

Katalog kosztów kwalifikowanych Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1529/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2009 roku Katalog kosztów kwalifikowanych moŝliwych do dofinansowania ze środków budŝetu Miasta Gdańska w ramach

Bardziej szczegółowo

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług:

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 427714 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2014 29-30 Październik Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 427714 Koszt szkolenia: 950.00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych.

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych. 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale 010-3 Urz. tech. i maszyny 010-4 010-5 011 rodki trwa e w budowie rodki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym Leasing jako forma finansowania W aspekcie bilansowym i podatkowym Definicje kodeks cywilny (art. 709.(1)) Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Maj ątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady okre ślone Uchwa łą Nr XXXI V/725/08

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo