Plan kont NIP: Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych."

Transkrypt

1 010 rodki trwa e rodki trwa e Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów Budynki i lokale Urz. tech. i maszyny rodki trwa e w budowie rodki trwa e w budowie Maszyny w monta u Maszyny i urz dzenia nie u ytkowane, oczekuj ce na monta rodki trwa e w budowie rodki trwa e w budowie 012 Zaliczki r. w budowie Zaliczki na rodki trwa e w budowie 016 Akt. rodki trwa e Aktualizacja warto ci rodków trwa ych Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów Budynki i lokale Urz. tech. i maszyny Akt. r. w budowie Aktualizacja warto ci rodków trwa ych w budowie 020 Warto ci niemat. i prawne Warto ci niematerialne i prawne Koszty zak. prac rozw Inne wart. niemat. i pr, 022 Zaliczki WNiP Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne 026 Akt. WNiP Aktualizacja warto ci WNiP Koszty zak. prac rozw Inne wart. niemat. i pr, 030 Inwestycje w nieruch. inwestycje w nieruchomo ci 031 Inwestycje w WNiP inwestycje w warto ci niematerialne i prawne 032 Inwestycje udzia y/akcje inwestycje w udzia y i akcje Jednostek powi zanych Inwestycje w jednostkach powi zanych Pozosta ych jednostek 033 Inwestycje papiery d ne papiery d ne Jednostek powi zanych Inwestycje w jednostkach powi zanych Pozosta ych jednostek 034 Po yczki d ugoterminowe Nale no ci z tytu u po yczek d ugoterminowych Jednostek powi zanych Inwestycje w jednostkach powi zanych Pozosta ych jednostek 035 Akt. po yczek d ugoterm. Aktualizacja nale no ci z tytu u po yczek d ugoterminowych Jednostek powi zanych Inwestycje w jednostkach powi zanych Pozosta ych jednostek 038 Inwestycje pozosta e inwestycje pozosta e Jednostek powi zanych Inwestycje w jednostkach powi zanych Pozosta ych jednostek 070 Umorzenie rodków trw. Umorzenie rodków trwa ych Prawa u ytkow. wiecz. Prawa u ytkowania wieczystego gruntów Budynki i lokale Urz. tech. i maszyny Umorzenie WNiP Umorzenie warto ci niematerialnych i prawnych Koszty zak. prac rozw Inne wart. niemat. i pr, 091 rodki tr. w likwidacji rodki trwa e w likwidacji 092 rodki tr. dzier awione rodki trwa e dzier awione 093 rodki trwa e obce rodki trwa e obce 094 Grunty w u yt. wieczystym Grunty w u ytkowaniu wieczystym 099 Techniczne Techniczne 100 Kasa Kasa krajowych rodków pieni nych 130 Bie cy rach. bankowy Bie cy rachunek bankowy BRE Bank S.A. BRE Bank S.A. 131 Rachunki bankowe lokat Rachunki bankowe lokat 132 Inne rach. bankowe Inne rachunki bankowe 135 Inne aktywa pieni ne Inne aktywa pieni ne 138 D ugoterminowe kredyty Kredyty bankowe d ugoterminowe Jednostek powi zanych Pozosta ych jednostek 139 kredyty Kredyty bankowe krótkoterminowe Jednostek powi zanych Pozosta ych jednostek 142 Inwestycje udzia y/akcje inwestycje w udzia y i akcje Jednostek powi zanych Pozosta ych jednostek 143 Inwestycje papiery d ne papiery d ne Jednostek powi zanych Pozosta ych jednostek 144 Po yczki krótkoterminowe Nale no ci z tytu u po yczek krótkoterminowych Jednostek powi zanych DRUK: SAGE Symfonia Finanse i Ksi gowo premium Strona 1 pierwsza

2 144-2 Pozosta ych jednostek 145 Akt. po yczek krótkoterm. Aktualizacja nale no ci z tytu u po yczek krótkoterminowych Jednostek powi zanych Pozosta ych jednostek 148 Inwestycje pozosta e inwestycje pozosta e Jednostek powi zanych Pozosta ych jednostek 149 Inne inwestycje Inne inwestycje krótkoterminowe 200 Rozrach. - bie ce Rozrachunki bie ce, nieterminowe 201 Rozrach. - odbiorcy kraj. Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytu u dostaw i us ug Jednostki powi zane Do 12 miesi cy powi zane Nale no ci od jednostek powi zanych p atne do 12 miesi cy x Kontrahenci Powy ej 12 miesi cy pow. Nale no ci od jedn. powi zanych p atne powy ej 12 miesi cy x Kontrahenci Pozosta e jednostki Rozrachunki nale no ci od pozosta ych jednostek do 12 miesi cy pozosta e Nale no ci od pozosta ych jednostek p atne do 12 miesi cy x Kontrahenci powy ej 12 miesi cy poz. Nale no ci od pozost. jednostek p atne powy ej 12 miesi cy x Kontrahenci 202 Rozrach. - dostawcy kraj. Rozrachunki krajowe z dostawcami z tytu u dostaw i us ug Jednostki powi zane Rozrachunki zobowi za wobec jednostek powi zanych Do 12 miesi cy powi zane Zobowi zania wobec jednostek powi zanych p atne do 12 mies x Kontrahenci Powy ej 12 miesi cy pow. Zobowi zania wobec jedn. powi zanych p atne powy ej 12 mies x Kontrahenci Pozosta e jednostki do 12 miesi cy pozosta e Zobowi zania wobec pozosta ych jednostek p atne do 12 mies x Kontrahenci powy ej 12 miesi cy poz. Zobowi zania wobec pozost. jednostek p atne powy ej 12 mies x Kontrahenci 203 Rozrach. - odbiorcy zagr. Rozrachunki zagranicz. z odbiorcami z tytu u dostaw i us ug Jednostki powi zane Do 12 miesi cy powi zane Nale no ci od jednostek powi zanych p atne do 12 miesi cy x Kontrahenci Powy ej 12 miesi cy pow. Nale no ci od jedn. powi zanych p atne powy ej 12 miesi cy x Kontrahenci Pozosta e jednostki Rozrachunki nale no ci od pozosta ych jednostek do 12 miesi cy pozosta e Nale no ci od pozosta ych jednostek p atne do 12 miesi cy x Kontrahenci powy ej 12 miesi cy poz. Nale no ci od pozost. jednostek p atne powy ej 12 miesi cy x Kontrahenci 204 Rozrach. - dostawcy zagr. Rozrachunki zagranicz. z dostawcami z tytu u dostaw i us ug Jednostki powi zane Rozrachunki zobowi za wobec jednostek powi zanych Do 12 miesi cy powi zane Zobowi zania wobec jednostek powi zanych p atne do 12 mies x Kontrahenci Powy ej 12 miesi cy pow. Zobowi zania wobec jedn. powi zanych p atne powy ej 12 mies x Kontrahenci Pozosta e jednostki do 12 miesi cy pozosta e Zobowi zania wobec pozosta ych jednostek p atne do 12 mies x Kontrahenci powy ej 12 miesi cy poz. Zobowi zania wobec pozost. jednostek p atne powy ej 12 mies x Kontrahenci 205 Zaliczki Zaliczki od dostawców i odbiorców 206 Akt. nale no ci odb. kraj Aktualizacja nale no ci od odbiorców krajowych Jednostki powi zane Akt. nale. do 12 mies Akt. nale. pow. 12 mies Pozosta e jednostki Akt. nale. do 12 mies Akt. nale. pow. 12 mies. 207 Akt. nale no ci odb. zagr Aktualizacja nale no ci od odbiorców krajowych Jednostki powi zane Akt. nale. do 12 mies. DRUK: SAGE Symfonia Finanse i Ksi gowo premium Strona 2

3 Akt. nale. pow. 12 mies Pozosta e jednostki Akt. nale. do 12 mies Akt. nale. pow. 12 mies. 220 Rozrachunki z bud etami Rozrachunki publicznoprawne Podatek dochodowy Podatek dochodowy Podatek od p ac Podatek od dochodów osobistych ZUS ZUS Urz d Celny Urz d Celny Pozosta e Pozosta e 221 Rozrachunki VAT Rozrachunki z tytu u VAT Rozlicz.nale.VAT Rozliczenie nale nego VAT Rozlicz.nalicz.VAT Rozliczenie naliczonego VAT Korekty nale.vat Korekty naliczonego VAT Korekty nalicz.vat Korekty naliczonego VAT Rozrach.VAT- z US Rozrachunki z Urz dem Skarbowym z tytu u VAT 230 Rozrach.- wynagrodz Rozrachunki z tytu u wyp at wynagrodze 234 Inne rozrach.z prac. Inne rozrachunki z pracownikami Zaliczki Zaliczki x Pracownicy Po yczki Po yczki krótkoterminowe x Pracownicy Pozosta e Pozosta e x Pracownicy 241 Roz. z w cicielami Rozrachunki z w cicielami 242 Niedobory, szkody Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwy ek 245 Nal. doch. na drodze s d. Nale no ci dochodzone na drodze s dowej 249 Pozosta e rozrach. Pozosta e rozrachunki i rozliczenia Jednostki powi zane Pozosta e rozrachunki z jednostkami powi zanymi x Kontrahenci Pozosta e jednostki Pozosta e rozrachunki z pozosta ymi jednostkami x Kontrahenci 261 Po ycz.-otrzym. d. Po yczki otrzymane d ugoterminowe Jednostek powi zanych Po yczki d ugoterminowe jednostek powi zanych Pozosta ych jednostek Po yczki d ugoterminowe pozosta ych jednostek 262 Po ycz.-otrzym. kr. Po yczki otrzymane krótkoterminowe Jednostek powi zanych Po yczki krótkoterminowe jednostek powi zanych Pozosta ych jednostek Po yczki krótkoterminowe pozosta ych jednostek 271 Zobowi zania z emisji Zobowi zania z tytu u emisji d nych pap. warto ciowych D ugoterminowe zobow. zobowi zania z emisji zobow. zobowi zania z emisji 272 Zobowi zania wekslowe Zobowi zania wekslowe 291 Zobow. warunkowe Zobowi zania warunkowe 293 Weksle obce Weksle obce dyskontowe lub indosowe 301 Rozlicz. zakupu mater. Rozliczenie zakupu materia ów Jednostek powi zanych Materia y w drodze Materia y w drodze Pozosta ych jednostek Materia y w drodze Materia y w drodze Rozlicz.zakupu us ug Rozliczenie zakupu us ug Jednostek powi zanych Pozosta ych jednostek Rozlicz.zakupu sk. maj. Rozliczenie zakupu innych sk adników maj tku Jednostek powi zanych Zal. f. na rod. w budow. na poczet rodków trwa ych w budowie Zal. f. na wart.niemat. na poczet wart. niemat. i prawnych Zal. f. na poczet inwest. na poczet inwestycji w drodze Pozosta ych jednostek Zal. f. na rod. w budow. na poczet rodków trwa ych w budowie Zal. f. na wart.niemat. na poczet wart. niemat. i prawnych Zal. f. na poczet inwest. na poczet inwestycji w drodze 310 Materia y w magazynach Materia y w magazynach Podstawowe Materia y podstawowe Pomocnicze Materia y pomocnicze Cz ci zapasowe Cz ci zapasowe do maszyn i urz dze Opakowania Opakowania Odpadki Odpadki 315 Akt. warto ci materia ów Odpisy aktualizuj ce warto materia ów 316 Koszty zakupu materia ów Koszty zakupu zapasów materia owych 341 Odchylenia-materia y Odchylenia od cen ewidencyjnych materia ów DRUK: SAGE Symfonia Finanse i Ksi gowo premium Strona 3

4 390 Zapasy obce Zapasy obce 391 Towary przyj te w komis Towary przyj te w komis 392 Niskocen. przedm. w u yt. Niskocenne przedmioty w u ytkowaniu 400 Koszty realizacji zada stat. Koszty realizacji zada statutowych 401 Amortyzacja Amortyzacja Amortyzacja rodków trw. Amortyzacja rodków trwa ych Stanowi ca KUP Amortyzacja r. tw. stanowi ca koszty uzyskania przychodu Nie stanowi ca KUP Amortyzacja r. tr. nie stanowi ca kosztów uzyskania prz Amortyzacja WNiP Amortyzacja warto ci niematerialnych i prawnych Stanowi ca KUP Amortyzacja WNIP stanowi ca koszty uzyskania przychodu Nie stanowi ca KUP Amortyzacja WNiP nie stanowi ca kosztów uzyskania przychodu 402 Materia y i energia Zu ycie materia ów i energii 403 Us ugi obce Us ugi obce 404 Podatki i op aty Podatki i op aty 405 Wynagrodzenia Wynagrodzenia 406 Ubezpieczenia spo eczne Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia Sk adki ZUS, FP i FG P Sk adki na ZUS, fundusze pracy oraz gwarant. wiadcze prac ZF S Zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Koszty BHP Koszty BHP ponoszone na rzecz pracowników Szkolenia pracowników Szkolenia pracowników Ubezpieczenia pracowników Ubezpieczenia pracowników Us ugi medyczne prac. Us ugi medyczne prac Pozosta e koszty Pozosta e koszty 407 Pozosta e koszty Pozosta e koszty rodzajowe Podró e s bowe Podró e s bowe Reprezentacja i reklama Reprezentacja i reklama Ubezpieczenia maj tkowe Ubezpieczenia maj tkowe Sk adki cz onkowskie Sk adki cz onkowskie Koszy finansowe produktów Koszy finansowe produktów Inne koszty Inne koszty 641 Rozliczenia czynne koszty Rozliczenia mi dzyokresowe czynne kosztów D ugoterminowe Rozliczenia bierne koszty Rozliczenia mi dzyokresowe bierne kosztów D ugoterminowe Rozliczenie us ug d ug. Rozliczenie us ug d ugoterminowych 647 Wynik us ug d ug. Wynik us ug d ugoterminowych - kontrola zerowego salda 651 Rozliczenia dyskonto Rozliczenia mi dzyokresowe, dyskonto emisyjne 652 Rozliczenia premia Rozliczenia mi dzyokresowe, premia emisyjna 660 Rozliczenia podatek doch Rozliczenia mi dzyokresowe ró nic przej ciowych pod. doch. 701 Przychody dzia aln. statutowej Przychody dzia alno ci statutowej Sk adki brutto okre l statutem Sk adki brutto okre lone statutem Inne przychody okre l statutem Inne przychody okre lone statutem 702 Sprzeda us ug Sprzeda us ug dzia alno ci podstawowej Jednostki powi zane Sprzeda do jednostek powi zanych Pozosta e jednostki Sprzeda do pozosta ych jednostek 732 Sprzeda materia ów Sprzeda materia ów Jednostki powi zane Sprzeda do jednostek powi zanych Pozosta e jednostki Sprzeda do pozosta ych jednostek 742 Warto sprzed. mat. Warto sprzedanych materia ów Jednostki powi zane Warto sprzeda y do jednostek powi zanych Pozosta e jednostki Warto sprzeda y do pozosta ych jednostek 751 Dywidendy i udzia y w zys Dywidendy i udzia y w zyskach Jednostek powi zanych Jednostek powi zanych Pozosta ych jednostek Pozosta ych jednostek 752 Przychody z odsetek Przychody z odsetek Jednostki powi zane Jednostki powi zane Pozosta e jednostki Pozosta e jednostki 753 Sprzeda inwestycji Sprzeda aktywów finansowych i inwestycji Przychody ze sprzeda y Przychody ze sprzeda y aktywów finansowych i inwestycji Koszty sprzeda y Koszty sprzeda y aktywów finansowych i inwestycji 754 Przychody akt. inwestycji Przychody aktualizacji warto ci akt. fin. i inwestycji 755 Ró nice kursowe Ró nice kursowe 756 Pozosta e przych. finans. Pozosta e przychody finansowe 757 Koszty odsetek Koszty odsetek Jednostki powi zane Jednostki powi zane DRUK: SAGE Symfonia Finanse i Ksi gowo premium Strona 4

5 757-2 Pozosta e jednostki Pozosta e jednostki 758 Koszt akt. inwestycji Koszty aktualizacji warto ci akt. fin. i inwestycji 759 Pozosta e kosz. finans. Pozosta e koszty finansowe 761 Sprzeda niefinans. akt. Sprzeda sk adników niefinansowych aktywów trwa ych Przychody ze sprzeda y Przychody ze sprzeda y sk adników aktywów trwa ych Warto sprzeda y Warto sprzedanych sk adników aktywów trwa ych 762 Dotacje i dop aty Dotacje, subwencje, dop aty 763 Pozosta e przych. operac. Pozosta e przychody operacyjne 764 Pozosta e koszty operac. Pozosta e koszty operacyjne 767 Akt. niefinans. aktywów Aktualizacja warto ci niefinansowych aktywów trwa ych 771 Zyski nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne 772 Straty nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 790 Obroty wewn trzne Obroty wewn trzne 802 Fundusze Fundusze 807 Kapita z akt. nadwy ka Kapita z aktualizacji wyceny - nadwy ka 809 Podatek doch. z akt. Podatek doch. od ró nic przej. od korekt aktualizacyjnych 821 Rozlicz.wyn.finans. Rozliczenie wyniku finansowego lat ubieg ych 822 Wynik fin.rozl.roku bie. Rozliczenie na poczet wyniku finansowego roku bie cego 841 Rezerwa pod. dochod. Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 842 Rezerwa wiad. emeryt. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne D ugoterminowe Pozosta e rezerwy Pozosta e rezerwy D ugoterminowe Rozlicz. mi dzyokr. przy. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów D ugoterminowe ZF S Zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 852 Inne fund.specjalne Inne fundusze specjalne 860 Wynik finansowy Wynik finansowy 871 Podatek dochodowy Podatek dochodowy 872 Inne obci. przych. Inne obci enia przychodów DRUK: SAGE Symfonia Finanse i Ksi gowo premium Strona 5 ostatnia

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale Budynki, lokale i obiekty inzynierii l dowej i wodnej 010-3 Obiekty inzynierii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE...23 1. Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej...23

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 31 1. Poj cie koszty uzyskania przychodów... 31 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r.... 32

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH...27 1. Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci...27 2. rodki trwa e w przepisach podatkowych...28 3. Definicja rodków trwa ych sformu

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. DANE OGÓLNE 1. Plast-Box S.A. (zwana dalej Spółk ) prowadzi działalno w formie Spółki Akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba spółki mie ci si w Słupsku przy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]... XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW... 31 1. Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2]... 31 2. Posi ki i napoje podczas

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH . Zasady ogólne Symbol konta ustala się w następujący sposób :. Pierwsze trzy cyfry oznaczają symbol konta syntetycznego,. Konta pozabilansowe tworzy się z czterech cyfr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo