pytanie 5. "Prosimy o zmian~ zapisu SIWZ Element V Ubezpieczenia Komunikacyjne pkt o treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pytanie 5. "Prosimy o zmian~ zapisu SIWZ Element V Ubezpieczenia Komunikacyjne pkt 2.2.4. o treści:"

Transkrypt

1 CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH iadministracji Przemysław Dyrektor WIĘCŁAW Warszawa, dn. 07 maja 2010 r. CPD ~.2~lt10 Do wszystkich uczestników post~powania dot. post~powania przetargowego nr 6/CPO/PN/UBEZP/2010. którego przedmiotem jest ubezpieczenie maszyn i urządzeń, sprz~tu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej. kosztów leczenia i nast~pstw nieszcz~śliwych wypadków za granicą oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szanowni Państwo, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223. poz z późno zm.) uprzejmie informują, źe do zamawiającego wpłynąły od uczestników postąpowania pytania dotyczące treści SIWZ. na które zamawiający udzielił nastąpujących odpowiedzi: pytanie 1: "Prosimy o zmian~ terminu realizacji zamówienia z 3 lat (36 miesi~cy) od dnia podpisania umowy na 1 rok (12 miesi~cy) od dnia podpisania umowy." pytanie 2. "Prosimy o podanie ilości i wysokości wypłaconych odszkodowań w okresie ostatnich 3 lat oraz założonych rezerw z podziałem na grupy ubezpieczeniowe." Odpowiedź: Zamawiający informuje. iż szkodowość podana w opisie przedmiotu zamówienia dotyczy okresu ostatnich trzech lat. Zgodnie z zapisami SIWZ dotyczy ona przedmiotu zamówienia. pytanie 3. "Prosimy o zmian~ zapisu S/WZ Element V Ubezpieczenia Komunikacyjne - Ochrona ubezpieczeniowa o treści: "Ola pojazdów nowych od daty rejestracji, przy czym dopuszczalne zgłoszenie do ubezpieczenia do 3 dni później" Na: "Ola pojazdów nowych od daty rejestracji, zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji"". pytanie 4. "Prosimy o zmian~ zapisu S/WZ Element V Ubezpieczenia Komunikacyjne - Wypłata odszkodowania o treści: " Odszkodowania wypłacane z podatkiem VA T, jeżeli był on zawarly w sumie ubezpieczenia i bez podatku VAT, jeśli nie stanowił on elementu sumy ubezpieczenia. Jeśli wypłata nast~puje bez podatku VAT, w dokumentacji szkodowej pozostają jedynie kopie faktur za naprawf Na: Ul. Adolfa Pawińskiego 17121, Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) , fax

2 przy szkodach cz~ściowych odszkodowania wypłacane z podatkiem VA T, jeżeli był on zawarty w sumie ubezpieczenia i bez podatku VA T, jeśli nie stanowił on elementu sumy ubezpieczenia. Jeśli wypłata nast~puje bez podatku VA T, w dokumentacji szkodowej pozostają oryginały faktur za napraw~"". pytanie 5. "Prosimy o zmian~ zapisu SIWZ Element V Ubezpieczenia Komunikacyjne pkt i pkt o treści:,, W przypadku braku możliwości zbycia przez Ubezpieczającego pozostałości po szkodzie za kwot~ ustaloną przez Ubezpieczyciela w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej, przekaże informacj~ o najlepszej posiadanej ofercie zbycia uszkodzonego pojazdu. Na jej podstawie Ubezpieczyciel podejmie decyzj~ o dokonaniu korekty wyceny wartości pozostałości po szkodzie, bądź zobowiąże si~ przej~cia pojazdu na zasadzie cesji praw własności. W przypadku akceptacji najwyższej oferty, Ubezpieczyciel dokona dopłaty odszkodowania po dostarczeniu kopii faktury sprzedaży uszkodzonego pojazdu za uzgodnioną kwot~ W przypadku przyj~cia praw własności, dopłata odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od momentu podpisania cesji praw własności - w wysokości dotychczas wyliczonej wartości pozostałości. Informacj~ o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej Ubezpieczyciel przekaże w terminie 14 dni od wykonania og/~dzin pojazdu do wiadomości serwisu któremu zlecono napraw~ oraz Ubezpieczającemu. " Na: "Ubezpieczyciel każdorazowo udzieli aktywnej pomocy w zagospodarowaniu pozostałości uszkodzonego pojazdu poprzez wskazanie wiążących ofert na giełdzie internetowej, której administrator zawarł z Ubezpieczycielem umow~ o współpracy. Oferta uzyskana przez Ubezpieczyciela przekazywana do Ubezpieczającego nie może mieć okresu ważności krótszego niż 7 dni roboczych. Po uzyskaniu ofert, Ubezpieczyciel podaje najwyższą z nich do wiadomości właścicielowi pojazdu oraz przedstawia propozycj~ rozliczenia szkody na zasadzie szkody całkowitej, gdzie wartość pozostałości jest ustalona jako powi~kszona o 10% najwyższej wylicytowanej kwoty. W przypadku nabycia pozostałości przez podmiot wskazany przez Ubezpieczyciela, rozliczenie szkody całkowitej zostanie dokonane z uwzg/~dnieniem rzeczywistej ceny sprzedaży. W sytuacji, gdy Ubezpieczający nie skorzysta z oferty sprzedaży pozostałości zwyci~zcy licytacji wskazanemu przez Ubezpieczyciela, wypłata odszkodowania nast~puje w oparciu o wartość pozostałości zaproponowaną przez zwyci~zc~ powi~kszoną o 10% lub Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu ustaloną zgodnie z umową ubezpieczenia pomniejszona o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich INFO-EKSPERT lub EUROTAXGLASS'S.z tym że wartość pozostałości wyliczona w systemie eksperckim nie może być niższa od oferty autoonline powi~kszonej o 10%. W przypadku braku nabywcy na pojazd w stanie uszkodzonym (pozostałości), Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu ustaloną zgodnie z umową ubezpieczenia pomniejszoną o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich INFO-EKSPERT lub EUROTAXGLASS'S. "". pytanie 6. "Prosimy o zmian~ zapisu SIWZ Element V Ubezpieczenia Komunikacyjne pkt o treści: "Ubezpieczyciel odpowiada za szkody, które wystąpiły w pojazdach nie posiadających ważnego badania technicznego, o ile nie miało to żadnego wpływu na powstanie szkody lub jej rozmiaru" Na: "Ubezpieczyciel odpowiada za szkody, które wystąpiły nie później niż 30 dni od daty wygaśni~cia okresu ważności badania technicznego pojazdu, o ile nie miało to żadnego wpływu na powstanie szkody lub jej rozmiaru. "". Ul. Adolfa Pawińskiego 17121, Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) , fax

3 pytanie 7. "Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje si'ł wyłącznie w jednej wskazanej lokalizacji (lj ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie) oraz czy zgłoszony do ubezpieczenia park maszynowy znajduje si'ł w jednym pomieszczeniu/obiekcie. Czy pomieszczenia z ubezpieczonym mieniem przedzielone są wydzielonymi strefami pożarowymi." Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż miejsce ubezpieczenia zostało podane w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że park maszynowy określony w załączniku nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia znajduje si~ w jednym pomieszczeniu, pomieszczenia z ubezpieczonym mieniem przedzielone są wydzielonymi strefami pożarowymi. pytanie 8. "Czy obiekt w którym znajduje si'ł park maszynowy wyposażony jest oprócz instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej w stałe instalacje gaszenia pożaru r'łczne/automatyczne (instalacja tryskaczowa, zraszaczowa, stałe urządzenia gaśnicze inne..) - sposób uruchamiania." Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż park maszynowy określony w załączniku nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia wyposażony jest w stałą gazową r~czną instalacj~ gaszenia pożaru. pytanie 9. "Prosimy o podanie wartości odtworzeniowej (warności zgłoszonej do ubezpieczenia) do poszczególnych maszyn z podaniem ich roku zakupu/uruchomienia." Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż maszyny obj~te przedmiotem zamówienia wyprodukowane zostały w latach : grawerki maszynowe M 550-F i M 550-H - rok 2003, urządzenie SC-10 - rok 2006, urządzenie SC-47 Cp-G2 - rok 2006, urządzenie SC-47 - rok 2006, urządzenie SC-54 - rok 2009, urządzenie SC-37 - rok 2008, urządzenie sortująco-pakujące Otto Kunnecke - rok Zamawiający informuje, iż nie przewiduje podania jednostkowych wartości maszyn i urządzeń obj~tych przedmiotem zamówienia. Jednocześnie Zamawiającego pragnie zauważyć, iż w charakterystyce Zamawiającego został podany przedział cenowy dotyczący wartości maszyn i urządzeń obj~tych przedmiotem zamówienia. pytanie 10. "Które urządzenia zgłoszone do ubezpieczenia nie zostały jeszcze zainstalowane/nie przeszły rozruchu próbnego - jaka jest planowana rozbudowa parku maszynowego w okresie ubezpieczenia." Odpowiedź: Zamawiający jako instytucja publiczna działa w oparciu o budżety roczne, w związku z powyższym Zamawiający w precyzyjny sposób nie może określić planowanych inwestycji w kolejnych latach. Próbne rozruchy testy odnoszą si~ do wszystkich maszyn b~dących lub które b~dą w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ. pytanie 11. "Jaki jest system pracy zakładu w którym znajduje si~ ubezpieczone mienie, praca ciągła, liczba dni pracy w tygodniu, liczba zatrudnionych pracowników ogółem/minimum na jedną zmian'ł. Posiadane kwalifikacje pracowników (prosimy podać wymagania stawiane pracownikom, doświadczenie pracowników, liczba lat przepracowanych na stanowisku)." Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakładzie obowiązują dwa systemy czasu pracy podstawowy (40-godzinny) i równoważny. W zakładzie zatrudnionych jest 181 osób. Jednocześnie zamawiający informuje, ze zatrudniani pracownicy posiadają kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami. pytanie 12. "Czy Ubezpieczający posiada własne służby remontowo-konserwacyjne / czy posiada podpisane umowy z firmami zewn~trznymi na remonty-konserwacje ( z jakimi, od kiedy i jaki jest zakres tych usług. Gdzie naprawienie są uszkodzone maszyny)." Ul. Adolfa Pawińskiego 17/21, Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) , fax

4 Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada zarówno własne służby remontowo-konserwacyjne jak i ma podpisane umowy z firmą zewn~trzną wykonującą tego typu usługi. Zamawiający posiada podpisane umowy z producentem urządzeń SC-10, SC-47 Cp-G2, SC-47, SC-54, SC-37, które swoim zakresem obejmują kompleksowy serwis i naprawy ww. urządzeń. Powyższe umowy zawarte są począwszy od 2007 r. Uszkodzone maszyny naprawiane są w siedzibie zamawiającego. pytanie 13. "Czy Ubezpieczający posiada dla zgłoszonych maszyn dokumentacj~ techniczno ruchową, która uwzg/~dnia plan remontów. " Odpowiedź: : Zamawiający informuje, że w podpisanych umowach serwisowych zawarte są informacje dotyczące stałych przeglądów i konserwacji obj~tych umowami urządzeń. pytanie 14. "Czy maszyny posiadają specjalne systemy zabezpieczeń przed awarią (dodatkowe do wymaganych przepisami lub zaleceniami producenta)." Odpowiedź: Zamawiający informuje, że maszyny nie posiadają dodatkowych, innych niż wymagane przepisami i zaleceniami producentów, specjalnych systemów zabezpieczeń przed awarią. pytanie 15. "Czy maszyny są modernizowane - jeśli tak to w jakim zakresie i przez kogo." Odpowiedź: Patrz odpowiedź w pkt. 12 pytanie 16. "Jakiego typu certyfikaty posiada Ubezpieczający i od kiedy." Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jego pracownicy posiadają różnego rodzaju certyfikaty uzyskiwane w różnym okresie pracy. pytanie 17. "Prosimy o potwierdzenie, że próbne rozruchy testy odnoszą si~ do maszyn/urządzeń nowych." Odpowiedź: Zamawiający informuje, że próbne rozruchy testy odnoszą si~ do wszystkich maszyn b~dących lub które b~dą w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z okresem ubezpieczenia wskazanym wsiwz. pytanie 18. "Prosimy o podanie wykazu zgłoszonego od ubezpieczenia sprz~tu elektronicznego z podaniem podstawowych danych identyfikacyjnych oraz wartości odtworzeniowej (podanej do ubezpieczenia) - czy cały zgłoszony do ubezpieczenia sprz~t elektroniczny użytkowany b~dzie jako sprz~t przenośny poza wskazanym lokalizacjami. " Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje tworzenia wykazu mienia do ubezpieczenia zgodnie z klauzulą wykazu mienia zamieszczoną w SIWZ. Zakres terytorialny dla sprz~tu elektronicznego został zamieszczony w SIWZ. pytanie 19. "Jakiego typu oprogramowanie ma być obj~te ubezpieczeniem - nazwa oprogramowania / nr licencji - czy ubezpieczenie ma obejmować również dane (wielkość w MB - suma ubezpieczenia)." Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje tworzenia wykazu mienia do ubezpieczenia zgodnie z klauzulą wykazu mienia zamieszczoną w SIWZ. Intencją Zamawiającego jest obj~cie ochroną obecnego i przyszłego mienia. pytanie 20. "Sposób zabezpieczenia przeciw kradzieżowego. " Ul. Adolfa Pawińskiego 17/ Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) fax

5 Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż opis zabezpieczeń został podany w charakterystyce Zamawiającego zamieszczonej SIWZ. pytanie 21. "Wysokość i struktura obrotów Ubezpieczającego w ostatnim okresie obrachunkowym z wszystkich rodzajów działalności (handlowej, produkcyjnej, usługowej) w tym: handlowej, produkcyjnej, usługowej " Odpowiedź: Zamawiający jest jednostką budżetową pytanie 22. "Rodzaj zgłoszonej do ubezpieczenia działalności wg PKO z 2007 roku. Działalność wiodąca " Odpowiedź: Zamawiający jako instytucja publiczna prowadzi działalność stosownie do określonych przepisów prawa. pytanie 23. "Rodzaj zgłoszonej do ubezpieczenia działalności produkcyjnej wg PKO 2007 roku. Udział w całej działalności. " Odpowiedź: Patrz odpowiedż w pkt. 22 pytanie 24. "Czy i z jaką cz~stotliwością ubezpieczony przeprowadza oceny ryzyka zawodowego, określenie stosowanej przez niego metody," Odpowiedź: Poj~cie ryzyka zawodowego nie ma zastosowania w jednostce o charakterze publicznym. pytanie 25. "Szkody w środowisku: 1) źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkody)," Odpowiedź: Ocena ryzyka leży po stronie wykonawcy jako podmiotu profesjonalnego pytanie 26. "OC najemcy nieruchomości/ruchomości: 1) rodzaj zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.), 2) rodzaj i szacunkową wartość nieruchomości, ruchomości 3) właściciela nieruchomości." Odpowiedź: Intencją zamawiającego jest obj~cie ochroną obecnych i przyszłych kontrahentów. pytanie 27. "OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców: 1) imienny wykaz podwykonawców oraz zakres zlecanych im prac/usług/czynności, 2) procentowy udział podwykonawców w pracach/ usługach danego rodzaju, 3) czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni," Odpowiedź: Intencja zamawiającego jest objecie ochrona obecnych i przyszłych kontrahentów. pytanie 28. "W szkodach osobowych proponujemy franszyz~ PLN" pytanie 29. "Czy szkody OC - podane w S/WZ odnoszą si~ do szkód komunikacyjnych czy majątkowych." Odpowiedź: Zamawiający informuj, że informacja dotycząca szkód podana w SIWZ dotyczy szkód z OC komunikacyjnego. Ul. Adolfa Pawiń,kiego 17/ Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) , fax

6 pytanie 30. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA 1) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala si~, że: a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki obj~cia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają obj~te automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili obj~cia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi si~ wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Obj~cie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo - odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest obj~te mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2) Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwi~kszenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia*. 3) Odpowiedzialność PZU SA w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości (do wyboru) 4) xx% wartości łącznej sumy ubezpieczenia (lub) 5) kwoty zł** 6) Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyj~ty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 7) Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej nast~puje na nast~pujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składk~ za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia! okresu ubezpieczenia *. Składka b~dzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 8) W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomawania, PZU SA dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.". pytanie 31. KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala si~, że: 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące si~ we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si~ od dnia w którym przyj~to do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego si~ w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyj~cia ich do użytku. Ul. Adolfa Pawiń,kiego 17/21, Wmzawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria; tel. (022) , fax

7 2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest obj~te mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlanomontażowych (w tym podczas prób i testów). 3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych. * 4) Maksymalny limit odpowiedzialności PZU SA na pojedynczą lokalizacj~ wynosi: zł.** 5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwot~, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia. 6) Składka b~dzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia." pytanie 32. Propozycja zastosowania poniższej definicji odnośnie wnioskowanej klauzuli: KLAUZULA REPREZENTANTÓW " ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala si~, że ochroną ubezpieczeniową PZU SA nie są obj~te szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za win~ umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie b~dącej osobą prawną należy rozumieć win~: 1) w przedsi~biorstwach państwowych - dyrektora, jego zast~pców; 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - członków zarządu, prokurentów; 3) w spółkach komandytowych i komandytowo - akcyjnych - komplementariuszy, prokurentów; 4) w spółkach jawnych - wspólników, prokurentów; 5) w spółkach partnerskich - partnerów, członków zarządu, prokurentów; 6) w spółkach cywilnych - wspólników; 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach - członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia." pytanie 33. KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala si~, że PZU SA pokrywa ponad sum~ ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątni~cia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą obj~tą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami PZU SA pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu cz~ści niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych cz~ści ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezb~dne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkni~tego szkodą. Powyższe koszty obj~te są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie wi~cej niż... zł* w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usuni~ciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. Ul. Adolfa Pawiń,kiego 17/ War.;zawa Sekretariat: tel. (022) fax Kancelaria: tel. (022) fax NIP REGON

8 W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU SA tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżką w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia." pytanie 34. KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala sią, że' w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego* objątego ochrona ubezpieczeniową PZU SA pokrywa ponad sumą ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą nie wiącej niż zł**. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżką w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU SA tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie lj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia." pytanie 35. KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI (wg formuły sumy ubezpieczenia) ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala sią, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzglądnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości bądącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 1xx %* sumy ubezpieczenia tego przedmiotu." pytanie 36. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala sią, że: 1. PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź bądące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie nastąpujące kryteria: 1) transport wykonywany jest pomiądzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub Ubezpieczający prowadzi działalność, 2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą one odpowiedzialność, Ul. Adolfa Pawińskiego 17/ Wmzawa Sekretariat: tel. (022) fax, Kancelaria: tel. (022) fax

9 3) transport wykonywany jest przy uzyclu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź b~dącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. 2. Ubezpieczeniem nie są objete jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek nast~pujących zdarzeń losowych: a) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trz~sienie ziemi, osuwanie i zapadanie si~ ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwi~kowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli; b) wypadek, jakiemu uległ środek transportu, *) c) rabunek, d) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu, e) kradzież z włamaniem. 4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem (pkt 3.4) i 3.5) powyżej) PZU SA ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamkni~ty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkni~tym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym. 5. Za początek transportu uważa si~ moment rozpocz~cia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu - moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są obj~te ubezpieczeniem. 6. Ochroną ubezpieczeniową PZU SA nie są obj~te szkody: 1. powstałe wskutek nie właściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność; 2. powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 3. powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia; 4. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub obj~tości; 5. powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu; 6. powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez t~ osob~ środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami; 7. powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obr~bie tej samej nieruchomości (posesji). 7. Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu: 1. obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 2. mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym 8. Limit odpowiedzialności: zł ** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 9. Franszyza redukcyjna: zł*** dla każdej szkody" pytanie 37.,,Propozycja zastosowania poniższej definicji odnośnie wnioskowanej klauzuli: KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 1. ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala si~, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza si~ szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń Ul. Adolfa Pawińskiego 17/21, Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) fax NIP REGON

10 losowych obj~tych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, b~dącymi bezpośrednim nast~pstwem aktów terroryzmu. 2. Przez akty terroryzmu rozumie si~ wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizacj~ życia publicznego dla osiągni~cia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł* 5. Franszyza redukcyjna: % wysokości szkody, nie mniej niż zł** 6. Składka z tytułu włączenia niniejszej Klauzuli wynosi: zł" pytanie 38. KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW 1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala si~, że PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewn~trznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkni~tego szkodą, za którą PZU SA zobowiązał si~ wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez PZU SA. 2) Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.! Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie wi~cej niż zł* na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.** 3) Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów PZU SA ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 4) W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU SA tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie g. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 5) Limit odpowiedzialności: zł*** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 6) Składka z tytułu włączenia niniejszej Klauzuli wynosi: zł" pytanie 39. KLAUZULA REGRESOWA ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala si~, że PZU SA odstąpi od regresu do sprawcy szkody w przypadku, gdy zarówno sprawca jak i Ubezpieczony lub Ubezpieczający są powiązani kapitałowo. " pytanie 40. Ul. Adolfa Pawiń,kiego 17/21, Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) , fax

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego Rok zał. 1922 ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa; Tel.: (0-22) 568 20 00, Fax: (0-22) 568 23 90 e-mail: ichp@ichp.pl; www.ichp.pl Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 3 na

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE im.prof. Leszka Gieca 40 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47 Katowice, 17.11.2011r.

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

2. Czy zamawiający dopuszcza zamienne określenie wypadki ubezpieczeniowe zamiast zdarzenia? Odpowiedź: Tak

2. Czy zamawiający dopuszcza zamienne określenie wypadki ubezpieczeniowe zamiast zdarzenia? Odpowiedź: Tak Gryfino, dnia 22 kwietnia 2011 r. SEO.271.5.6.2011 Dotyczy: zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk),

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (stanowiący Program Ubezpieczeniowy) /dalej OPZ WZU lub Program Ubezpieczeniowy/ 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Ul. Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała na usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Znak sprawy: DP/2310/26/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Usługa ubezpieczenia majątku

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo