pytanie 5. "Prosimy o zmian~ zapisu SIWZ Element V Ubezpieczenia Komunikacyjne pkt o treści:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pytanie 5. "Prosimy o zmian~ zapisu SIWZ Element V Ubezpieczenia Komunikacyjne pkt 2.2.4. o treści:"

Transkrypt

1 CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH iadministracji Przemysław Dyrektor WIĘCŁAW Warszawa, dn. 07 maja 2010 r. CPD ~.2~lt10 Do wszystkich uczestników post~powania dot. post~powania przetargowego nr 6/CPO/PN/UBEZP/2010. którego przedmiotem jest ubezpieczenie maszyn i urządzeń, sprz~tu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej. kosztów leczenia i nast~pstw nieszcz~śliwych wypadków za granicą oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szanowni Państwo, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223. poz z późno zm.) uprzejmie informują, źe do zamawiającego wpłynąły od uczestników postąpowania pytania dotyczące treści SIWZ. na które zamawiający udzielił nastąpujących odpowiedzi: pytanie 1: "Prosimy o zmian~ terminu realizacji zamówienia z 3 lat (36 miesi~cy) od dnia podpisania umowy na 1 rok (12 miesi~cy) od dnia podpisania umowy." pytanie 2. "Prosimy o podanie ilości i wysokości wypłaconych odszkodowań w okresie ostatnich 3 lat oraz założonych rezerw z podziałem na grupy ubezpieczeniowe." Odpowiedź: Zamawiający informuje. iż szkodowość podana w opisie przedmiotu zamówienia dotyczy okresu ostatnich trzech lat. Zgodnie z zapisami SIWZ dotyczy ona przedmiotu zamówienia. pytanie 3. "Prosimy o zmian~ zapisu S/WZ Element V Ubezpieczenia Komunikacyjne - Ochrona ubezpieczeniowa o treści: "Ola pojazdów nowych od daty rejestracji, przy czym dopuszczalne zgłoszenie do ubezpieczenia do 3 dni później" Na: "Ola pojazdów nowych od daty rejestracji, zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji"". pytanie 4. "Prosimy o zmian~ zapisu S/WZ Element V Ubezpieczenia Komunikacyjne - Wypłata odszkodowania o treści: " Odszkodowania wypłacane z podatkiem VA T, jeżeli był on zawarly w sumie ubezpieczenia i bez podatku VAT, jeśli nie stanowił on elementu sumy ubezpieczenia. Jeśli wypłata nast~puje bez podatku VAT, w dokumentacji szkodowej pozostają jedynie kopie faktur za naprawf Na: Ul. Adolfa Pawińskiego 17121, Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) , fax

2 przy szkodach cz~ściowych odszkodowania wypłacane z podatkiem VA T, jeżeli był on zawarty w sumie ubezpieczenia i bez podatku VA T, jeśli nie stanowił on elementu sumy ubezpieczenia. Jeśli wypłata nast~puje bez podatku VA T, w dokumentacji szkodowej pozostają oryginały faktur za napraw~"". pytanie 5. "Prosimy o zmian~ zapisu SIWZ Element V Ubezpieczenia Komunikacyjne pkt i pkt o treści:,, W przypadku braku możliwości zbycia przez Ubezpieczającego pozostałości po szkodzie za kwot~ ustaloną przez Ubezpieczyciela w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej, przekaże informacj~ o najlepszej posiadanej ofercie zbycia uszkodzonego pojazdu. Na jej podstawie Ubezpieczyciel podejmie decyzj~ o dokonaniu korekty wyceny wartości pozostałości po szkodzie, bądź zobowiąże si~ przej~cia pojazdu na zasadzie cesji praw własności. W przypadku akceptacji najwyższej oferty, Ubezpieczyciel dokona dopłaty odszkodowania po dostarczeniu kopii faktury sprzedaży uszkodzonego pojazdu za uzgodnioną kwot~ W przypadku przyj~cia praw własności, dopłata odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od momentu podpisania cesji praw własności - w wysokości dotychczas wyliczonej wartości pozostałości. Informacj~ o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej Ubezpieczyciel przekaże w terminie 14 dni od wykonania og/~dzin pojazdu do wiadomości serwisu któremu zlecono napraw~ oraz Ubezpieczającemu. " Na: "Ubezpieczyciel każdorazowo udzieli aktywnej pomocy w zagospodarowaniu pozostałości uszkodzonego pojazdu poprzez wskazanie wiążących ofert na giełdzie internetowej, której administrator zawarł z Ubezpieczycielem umow~ o współpracy. Oferta uzyskana przez Ubezpieczyciela przekazywana do Ubezpieczającego nie może mieć okresu ważności krótszego niż 7 dni roboczych. Po uzyskaniu ofert, Ubezpieczyciel podaje najwyższą z nich do wiadomości właścicielowi pojazdu oraz przedstawia propozycj~ rozliczenia szkody na zasadzie szkody całkowitej, gdzie wartość pozostałości jest ustalona jako powi~kszona o 10% najwyższej wylicytowanej kwoty. W przypadku nabycia pozostałości przez podmiot wskazany przez Ubezpieczyciela, rozliczenie szkody całkowitej zostanie dokonane z uwzg/~dnieniem rzeczywistej ceny sprzedaży. W sytuacji, gdy Ubezpieczający nie skorzysta z oferty sprzedaży pozostałości zwyci~zcy licytacji wskazanemu przez Ubezpieczyciela, wypłata odszkodowania nast~puje w oparciu o wartość pozostałości zaproponowaną przez zwyci~zc~ powi~kszoną o 10% lub Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu ustaloną zgodnie z umową ubezpieczenia pomniejszona o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich INFO-EKSPERT lub EUROTAXGLASS'S.z tym że wartość pozostałości wyliczona w systemie eksperckim nie może być niższa od oferty autoonline powi~kszonej o 10%. W przypadku braku nabywcy na pojazd w stanie uszkodzonym (pozostałości), Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu ustaloną zgodnie z umową ubezpieczenia pomniejszoną o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich INFO-EKSPERT lub EUROTAXGLASS'S. "". pytanie 6. "Prosimy o zmian~ zapisu SIWZ Element V Ubezpieczenia Komunikacyjne pkt o treści: "Ubezpieczyciel odpowiada za szkody, które wystąpiły w pojazdach nie posiadających ważnego badania technicznego, o ile nie miało to żadnego wpływu na powstanie szkody lub jej rozmiaru" Na: "Ubezpieczyciel odpowiada za szkody, które wystąpiły nie później niż 30 dni od daty wygaśni~cia okresu ważności badania technicznego pojazdu, o ile nie miało to żadnego wpływu na powstanie szkody lub jej rozmiaru. "". Ul. Adolfa Pawińskiego 17121, Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) , fax

3 pytanie 7. "Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje si'ł wyłącznie w jednej wskazanej lokalizacji (lj ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie) oraz czy zgłoszony do ubezpieczenia park maszynowy znajduje si'ł w jednym pomieszczeniu/obiekcie. Czy pomieszczenia z ubezpieczonym mieniem przedzielone są wydzielonymi strefami pożarowymi." Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż miejsce ubezpieczenia zostało podane w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że park maszynowy określony w załączniku nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia znajduje si~ w jednym pomieszczeniu, pomieszczenia z ubezpieczonym mieniem przedzielone są wydzielonymi strefami pożarowymi. pytanie 8. "Czy obiekt w którym znajduje si'ł park maszynowy wyposażony jest oprócz instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej w stałe instalacje gaszenia pożaru r'łczne/automatyczne (instalacja tryskaczowa, zraszaczowa, stałe urządzenia gaśnicze inne..) - sposób uruchamiania." Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż park maszynowy określony w załączniku nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia wyposażony jest w stałą gazową r~czną instalacj~ gaszenia pożaru. pytanie 9. "Prosimy o podanie wartości odtworzeniowej (warności zgłoszonej do ubezpieczenia) do poszczególnych maszyn z podaniem ich roku zakupu/uruchomienia." Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż maszyny obj~te przedmiotem zamówienia wyprodukowane zostały w latach : grawerki maszynowe M 550-F i M 550-H - rok 2003, urządzenie SC-10 - rok 2006, urządzenie SC-47 Cp-G2 - rok 2006, urządzenie SC-47 - rok 2006, urządzenie SC-54 - rok 2009, urządzenie SC-37 - rok 2008, urządzenie sortująco-pakujące Otto Kunnecke - rok Zamawiający informuje, iż nie przewiduje podania jednostkowych wartości maszyn i urządzeń obj~tych przedmiotem zamówienia. Jednocześnie Zamawiającego pragnie zauważyć, iż w charakterystyce Zamawiającego został podany przedział cenowy dotyczący wartości maszyn i urządzeń obj~tych przedmiotem zamówienia. pytanie 10. "Które urządzenia zgłoszone do ubezpieczenia nie zostały jeszcze zainstalowane/nie przeszły rozruchu próbnego - jaka jest planowana rozbudowa parku maszynowego w okresie ubezpieczenia." Odpowiedź: Zamawiający jako instytucja publiczna działa w oparciu o budżety roczne, w związku z powyższym Zamawiający w precyzyjny sposób nie może określić planowanych inwestycji w kolejnych latach. Próbne rozruchy testy odnoszą si~ do wszystkich maszyn b~dących lub które b~dą w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ. pytanie 11. "Jaki jest system pracy zakładu w którym znajduje si~ ubezpieczone mienie, praca ciągła, liczba dni pracy w tygodniu, liczba zatrudnionych pracowników ogółem/minimum na jedną zmian'ł. Posiadane kwalifikacje pracowników (prosimy podać wymagania stawiane pracownikom, doświadczenie pracowników, liczba lat przepracowanych na stanowisku)." Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakładzie obowiązują dwa systemy czasu pracy podstawowy (40-godzinny) i równoważny. W zakładzie zatrudnionych jest 181 osób. Jednocześnie zamawiający informuje, ze zatrudniani pracownicy posiadają kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami. pytanie 12. "Czy Ubezpieczający posiada własne służby remontowo-konserwacyjne / czy posiada podpisane umowy z firmami zewn~trznymi na remonty-konserwacje ( z jakimi, od kiedy i jaki jest zakres tych usług. Gdzie naprawienie są uszkodzone maszyny)." Ul. Adolfa Pawińskiego 17/21, Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) , fax

4 Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada zarówno własne służby remontowo-konserwacyjne jak i ma podpisane umowy z firmą zewn~trzną wykonującą tego typu usługi. Zamawiający posiada podpisane umowy z producentem urządzeń SC-10, SC-47 Cp-G2, SC-47, SC-54, SC-37, które swoim zakresem obejmują kompleksowy serwis i naprawy ww. urządzeń. Powyższe umowy zawarte są począwszy od 2007 r. Uszkodzone maszyny naprawiane są w siedzibie zamawiającego. pytanie 13. "Czy Ubezpieczający posiada dla zgłoszonych maszyn dokumentacj~ techniczno ruchową, która uwzg/~dnia plan remontów. " Odpowiedź: : Zamawiający informuje, że w podpisanych umowach serwisowych zawarte są informacje dotyczące stałych przeglądów i konserwacji obj~tych umowami urządzeń. pytanie 14. "Czy maszyny posiadają specjalne systemy zabezpieczeń przed awarią (dodatkowe do wymaganych przepisami lub zaleceniami producenta)." Odpowiedź: Zamawiający informuje, że maszyny nie posiadają dodatkowych, innych niż wymagane przepisami i zaleceniami producentów, specjalnych systemów zabezpieczeń przed awarią. pytanie 15. "Czy maszyny są modernizowane - jeśli tak to w jakim zakresie i przez kogo." Odpowiedź: Patrz odpowiedź w pkt. 12 pytanie 16. "Jakiego typu certyfikaty posiada Ubezpieczający i od kiedy." Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jego pracownicy posiadają różnego rodzaju certyfikaty uzyskiwane w różnym okresie pracy. pytanie 17. "Prosimy o potwierdzenie, że próbne rozruchy testy odnoszą si~ do maszyn/urządzeń nowych." Odpowiedź: Zamawiający informuje, że próbne rozruchy testy odnoszą si~ do wszystkich maszyn b~dących lub które b~dą w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z okresem ubezpieczenia wskazanym wsiwz. pytanie 18. "Prosimy o podanie wykazu zgłoszonego od ubezpieczenia sprz~tu elektronicznego z podaniem podstawowych danych identyfikacyjnych oraz wartości odtworzeniowej (podanej do ubezpieczenia) - czy cały zgłoszony do ubezpieczenia sprz~t elektroniczny użytkowany b~dzie jako sprz~t przenośny poza wskazanym lokalizacjami. " Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje tworzenia wykazu mienia do ubezpieczenia zgodnie z klauzulą wykazu mienia zamieszczoną w SIWZ. Zakres terytorialny dla sprz~tu elektronicznego został zamieszczony w SIWZ. pytanie 19. "Jakiego typu oprogramowanie ma być obj~te ubezpieczeniem - nazwa oprogramowania / nr licencji - czy ubezpieczenie ma obejmować również dane (wielkość w MB - suma ubezpieczenia)." Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje tworzenia wykazu mienia do ubezpieczenia zgodnie z klauzulą wykazu mienia zamieszczoną w SIWZ. Intencją Zamawiającego jest obj~cie ochroną obecnego i przyszłego mienia. pytanie 20. "Sposób zabezpieczenia przeciw kradzieżowego. " Ul. Adolfa Pawińskiego 17/ Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) fax

5 Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż opis zabezpieczeń został podany w charakterystyce Zamawiającego zamieszczonej SIWZ. pytanie 21. "Wysokość i struktura obrotów Ubezpieczającego w ostatnim okresie obrachunkowym z wszystkich rodzajów działalności (handlowej, produkcyjnej, usługowej) w tym: handlowej, produkcyjnej, usługowej " Odpowiedź: Zamawiający jest jednostką budżetową pytanie 22. "Rodzaj zgłoszonej do ubezpieczenia działalności wg PKO z 2007 roku. Działalność wiodąca " Odpowiedź: Zamawiający jako instytucja publiczna prowadzi działalność stosownie do określonych przepisów prawa. pytanie 23. "Rodzaj zgłoszonej do ubezpieczenia działalności produkcyjnej wg PKO 2007 roku. Udział w całej działalności. " Odpowiedź: Patrz odpowiedż w pkt. 22 pytanie 24. "Czy i z jaką cz~stotliwością ubezpieczony przeprowadza oceny ryzyka zawodowego, określenie stosowanej przez niego metody," Odpowiedź: Poj~cie ryzyka zawodowego nie ma zastosowania w jednostce o charakterze publicznym. pytanie 25. "Szkody w środowisku: 1) źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkody)," Odpowiedź: Ocena ryzyka leży po stronie wykonawcy jako podmiotu profesjonalnego pytanie 26. "OC najemcy nieruchomości/ruchomości: 1) rodzaj zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.), 2) rodzaj i szacunkową wartość nieruchomości, ruchomości 3) właściciela nieruchomości." Odpowiedź: Intencją zamawiającego jest obj~cie ochroną obecnych i przyszłych kontrahentów. pytanie 27. "OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców: 1) imienny wykaz podwykonawców oraz zakres zlecanych im prac/usług/czynności, 2) procentowy udział podwykonawców w pracach/ usługach danego rodzaju, 3) czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni," Odpowiedź: Intencja zamawiającego jest objecie ochrona obecnych i przyszłych kontrahentów. pytanie 28. "W szkodach osobowych proponujemy franszyz~ PLN" pytanie 29. "Czy szkody OC - podane w S/WZ odnoszą si~ do szkód komunikacyjnych czy majątkowych." Odpowiedź: Zamawiający informuj, że informacja dotycząca szkód podana w SIWZ dotyczy szkód z OC komunikacyjnego. Ul. Adolfa Pawiń,kiego 17/ Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) , fax

6 pytanie 30. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA 1) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala si~, że: a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki obj~cia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają obj~te automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili obj~cia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi si~ wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Obj~cie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo - odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest obj~te mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2) Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwi~kszenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia*. 3) Odpowiedzialność PZU SA w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości (do wyboru) 4) xx% wartości łącznej sumy ubezpieczenia (lub) 5) kwoty zł** 6) Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyj~ty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 7) Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej nast~puje na nast~pujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składk~ za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia! okresu ubezpieczenia *. Składka b~dzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 8) W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomawania, PZU SA dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.". pytanie 31. KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala si~, że: 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące si~ we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si~ od dnia w którym przyj~to do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego si~ w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyj~cia ich do użytku. Ul. Adolfa Pawiń,kiego 17/21, Wmzawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria; tel. (022) , fax

7 2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest obj~te mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlanomontażowych (w tym podczas prób i testów). 3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych. * 4) Maksymalny limit odpowiedzialności PZU SA na pojedynczą lokalizacj~ wynosi: zł.** 5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwot~, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia. 6) Składka b~dzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia." pytanie 32. Propozycja zastosowania poniższej definicji odnośnie wnioskowanej klauzuli: KLAUZULA REPREZENTANTÓW " ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala si~, że ochroną ubezpieczeniową PZU SA nie są obj~te szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za win~ umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie b~dącej osobą prawną należy rozumieć win~: 1) w przedsi~biorstwach państwowych - dyrektora, jego zast~pców; 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - członków zarządu, prokurentów; 3) w spółkach komandytowych i komandytowo - akcyjnych - komplementariuszy, prokurentów; 4) w spółkach jawnych - wspólników, prokurentów; 5) w spółkach partnerskich - partnerów, członków zarządu, prokurentów; 6) w spółkach cywilnych - wspólników; 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach - członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia." pytanie 33. KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala si~, że PZU SA pokrywa ponad sum~ ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątni~cia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą obj~tą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami PZU SA pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu cz~ści niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych cz~ści ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezb~dne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkni~tego szkodą. Powyższe koszty obj~te są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie wi~cej niż... zł* w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usuni~ciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. Ul. Adolfa Pawiń,kiego 17/ War.;zawa Sekretariat: tel. (022) fax Kancelaria: tel. (022) fax NIP REGON

8 W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU SA tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżką w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia." pytanie 34. KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala sią, że' w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego* objątego ochrona ubezpieczeniową PZU SA pokrywa ponad sumą ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą nie wiącej niż zł**. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżką w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU SA tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie lj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia." pytanie 35. KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI (wg formuły sumy ubezpieczenia) ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala sią, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzglądnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości bądącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 1xx %* sumy ubezpieczenia tego przedmiotu." pytanie 36. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala sią, że: 1. PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź bądące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie nastąpujące kryteria: 1) transport wykonywany jest pomiądzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub Ubezpieczający prowadzi działalność, 2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą one odpowiedzialność, Ul. Adolfa Pawińskiego 17/ Wmzawa Sekretariat: tel. (022) fax, Kancelaria: tel. (022) fax

9 3) transport wykonywany jest przy uzyclu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź b~dącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. 2. Ubezpieczeniem nie są objete jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek nast~pujących zdarzeń losowych: a) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trz~sienie ziemi, osuwanie i zapadanie si~ ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwi~kowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli; b) wypadek, jakiemu uległ środek transportu, *) c) rabunek, d) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu, e) kradzież z włamaniem. 4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem (pkt 3.4) i 3.5) powyżej) PZU SA ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamkni~ty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkni~tym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym. 5. Za początek transportu uważa si~ moment rozpocz~cia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu - moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są obj~te ubezpieczeniem. 6. Ochroną ubezpieczeniową PZU SA nie są obj~te szkody: 1. powstałe wskutek nie właściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność; 2. powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 3. powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia; 4. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub obj~tości; 5. powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu; 6. powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez t~ osob~ środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami; 7. powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obr~bie tej samej nieruchomości (posesji). 7. Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu: 1. obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 2. mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym 8. Limit odpowiedzialności: zł ** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 9. Franszyza redukcyjna: zł*** dla każdej szkody" pytanie 37.,,Propozycja zastosowania poniższej definicji odnośnie wnioskowanej klauzuli: KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 1. ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala si~, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza si~ szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń Ul. Adolfa Pawińskiego 17/21, Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) fax NIP REGON

10 losowych obj~tych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, b~dącymi bezpośrednim nast~pstwem aktów terroryzmu. 2. Przez akty terroryzmu rozumie si~ wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizacj~ życia publicznego dla osiągni~cia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł* 5. Franszyza redukcyjna: % wysokości szkody, nie mniej niż zł** 6. Składka z tytułu włączenia niniejszej Klauzuli wynosi: zł" pytanie 38. KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW 1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala si~, że PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewn~trznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkni~tego szkodą, za którą PZU SA zobowiązał si~ wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez PZU SA. 2) Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.! Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie wi~cej niż zł* na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.** 3) Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów PZU SA ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 4) W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU SA tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie g. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 5) Limit odpowiedzialności: zł*** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 6) Składka z tytułu włączenia niniejszej Klauzuli wynosi: zł" pytanie 39. KLAUZULA REGRESOWA ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala si~, że PZU SA odstąpi od regresu do sprawcy szkody w przypadku, gdy zarówno sprawca jak i Ubezpieczony lub Ubezpieczający są powiązani kapitałowo. " pytanie 40. Ul. Adolfa Pawiń,kiego 17/21, Warszawa Sekretariat: tel. (022) , fax Kancelaria: tel. (022) , fax

11 KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW ODTWORZENIA DOKUMENTACJI ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala sifł, że PZU S.A. pokrywa ponad sumfł ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbfłdnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta. Powyższe koszty objfłte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie wifłcej niż zł* w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkfł w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia." Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany w przedmiotowym zakresie pytanie 41. "Prosimy o określenie limitów/sum gwarancyjnych dla pozostałego zakresu ubezpieczenia lj.: - Kosztów transportu i repatriacji, - Koszty Ratownictwa, - Bagaż, - Koszty udzielenia natychmiastowej Pomocy Assistance" Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji SIWZ w pkt dotyczącym ustanowienia limitu dla kosztów bagażu na kwot~ 5.000,00 PLN na bagaż. Pozostałe limity pozostają bez zmian i obowiązują zgodnie z zapisami SIWZ. Ul. Adolfa Pawiń,kiego 17/21, Warszawa Sekretariat: tel. (022) fax Kancelaria: tel. (022) fax

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 11 grudnia 2013 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie:

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie: W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2: Uprzejmie prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody niewypłacone (odmówione) za okres ostatnich 3 lat oraz aktualnie założone rezerwy.

Pytanie 2: Uprzejmie prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody niewypłacone (odmówione) za okres ostatnich 3 lat oraz aktualnie założone rezerwy. Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Dyrektor Mirosław KOCHALSKI CPD III 2374 1149 / 13 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania nr 5/CPD/PN/UBEZP/2013 na Ubezpieczenie maszyn i urządzeń,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Uczestnicy postępowania przetargowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 9 grudnia 2014 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego Rok zał. 1922 ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa; Tel.: (0-22) 568 20 00, Fax: (0-22) 568 23 90 e-mail: ichp@ichp.pl; www.ichp.pl Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/16/2012 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia 08.06.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPZOZ ZZLOiZ im. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w MAKOWIE MAZOWIECKIM Znak sprawy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: 12.07.2012 LICZBA STRON: 16

WIADOMOŚĆ DATA: 12.07.2012 LICZBA STRON: 16 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

NZZ/62/D/11 Bydgoszcz, dnia r.

NZZ/62/D/11 Bydgoszcz, dnia r. SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521 Fax.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach ubezpieczenia, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA Racibórz, dnia 11.12.2012r. PK /02/12 ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA Dotyczy: pytań związanych z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: Usługę Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/141/02/11 Warszawa, dnia 15.02.2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/141/02/11 Warszawa, dnia 15.02.2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/141/02/11 Warszawa, dnia 15.02.2011 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/04UB/01/2011

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.24.2013 RISS 2410526 Zielona Góra, 3 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

Siedlce, dnia 21 lutego 2011r.

Siedlce, dnia 21 lutego 2011r. Siedlce, dnia 21 lutego 2011r. Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SP ZOZ RM-MEDITRANS Siedlce, nr sprawy ZP2/Ubezpieczenia/2/2011 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP 27197312013 RISS 2412532 Zielona Góra, 5 grudnia 2013 r Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie z dn. 13.03.2014r. do SIWZ - nr sprawy 7/PN/2014,

Wyjaśnienie z dn. 13.03.2014r. do SIWZ - nr sprawy 7/PN/2014, ul. Katowicka 66A 45-060 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego tel. 077/441 60 01 fax. 077/441

Bardziej szczegółowo