INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego"

Transkrypt

1 INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego Rok zał ul. Rydygiera 8, Warszawa; Tel.: (0-22) , Fax: (0-22) Warszawa, dnia Na pismo znak: Nasz znak: NT-2/223/064/09/MR Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych Polska Platforma Technologiczna Biopaliw i Biokomponentów Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle Polska Platforma Technologiczna Zaawansowanych Materiałów Dotyczy: postępowania przetargowego na ubezpieczenie mienia IChP. Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Technologii Ochrony Środowiska Działając w trybie art.38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. Ustaw nr 223 z 2007 r. poz. 1655) przekazujemy niniejszym do wiadomości uczestników postępowania otrzymane prośby o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarte w załączniku do niniejszego pisma wraz z naszymi odpowiedziami. Centrum Zaawansowanych Technologii Chemia na Rzecz Gospodarki Centrum Kompetencji Nowoczesnych Materiałów Polimerowych o Znaczeniu Przemysłowym Zakład Usług i Ekspertyz Analitycznych Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej (BOWO) Centrum Zarządzania Ekologicznego w Przemyśle Chemicznym Zał. 1 Konto Bankowe: BRE BANK S.A., Nr: NIP

2 ZAŁĄCZNIK nr 1 - sprawa NT-2/223/084/08/MR Pyt. 1 Prosimy o informacje czy przedstawiona szkodowość określa wszystkie rodzaje ubezpieczeń oraz czy zawiera informacje o wypłaconych odszkodowaniach i nałożonych rezerwach. Prosimy o uzupełnienie danych szkodowych o ilości szkód, z jakich ryzyk były wypłacane i z jakich przyczyn. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poziom szkodowości przedstawia się następująco: Lp Data szkody (rok) Rodzaj szkody Wartość szkody Rezerwy Szkoda majątkowa zalanie ,79 zł pomieszczeń Szkoda majątkowa zalanie 1.639,38 zł pomieszczeń Szkoda majątkowa zalanie ,13 pomieszczeń Pyt. 2 Prosimy o określenie jakiej klasy bezpieczeństwa pożarowego są budynki należące do ubezpieczonego. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie nie posiada aktualnych informacji dotyczących klasy bezpieczeństwa pożarowego budynków należących do ubezpieczonego. Zamawiający deklaruje udostępnienie obiektu do oceny przez Wykonawców. Pyt. 3 Prosimy o podanie jakie środki obrotowe łatwopalne maja podlegać ubezpieczeniu i jak sa przechowywane. Odpowiedź: odczynniki i inne chemikalia przechowywane w magazynie chemicznym. Pyt. 4 Prosimy o podanie w jakich warunkach są przechowywane księgozbiory i czasopisma i jak są zabezpieczone. Odpowiedź: patrz SIWZ str 21 i 22. Pyt. 5 Prosimy o opis ryzyka w lokalizacji Ośrodek Wczasowy w Krynicy ul. Czarny Potok 61 w tym stosowane tam zabezpieczenia p.kradzieżowe i p.pożarowe. Odpowiedź: dozór 24 h, gaśnice oraz hydranty wg przepisów p.poż. Pyt. 6 Wnosimy o wprowadzenie do SIWZ formularza ofertowego. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez dodanie załącznika nr 4. Pyt. 7 Prosimy o potwierdzenie, iż mienie z elementu I ma być ubezpieczone na warunkach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (all risk) Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż SIWZ określa zakres ubezpieczenia dla elementu I. Pyt. 8 Czy wszystkie klauzule znajdujące się w elemencie I i II mające określone limity kwotowe dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia? Odpowiedź: Tak

3 Pyt. 9 Prosimy o sprecyzowanie co ma być ubezpieczone systemem sum stałych a co systemem na pierwsze ryzyko. Odpowiedź: Zamawiający, informuje że system pierwszego ryzyka dotyczy pkt. h-m załącznika nr 1, pkt I- warunki ubezpieczenia, pozostałe składniki majątku ubezpieczane są na sumy stałe. Pyt. 10 Prosimy o potwierdzenie, iż podlimit dla ryzyka kradzieży w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia odnosi się do mienia z pozycji b) do j). Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podlimit dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu w wysokości PLN dotyczy wszystkich składników majątku stosownie do eksponowanych ryzyk np. budynki wyłącznie w zakresie ryzyka wandalizmu. Pyt. 11 W związku z ubezpieczeniem środków pieniężnych w lokalu prosimy o podanie czy w podanej sumie są również podane wartości waluty obcej. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pyt. 12 W związku z ubezpieczeniem środków pieniężnych w transporcie prosimy o podanie: a) ilości transportów w ciągu miesiąca, b) obszaru terytorialnego dokonywanych transportów, c) limitu na waluty obce limit zgodnie z SIWZ Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż: a) ilości transportów w ciągu miesiąca: 4 do 5. b) obszaru terytorialnego dokonywanych transportów: Warszawa c) limitu na waluty obce: limit zgodnie z SIWZ Pyt. 13 Czy wartość ,00 PLN z wiersza suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia (załącznik nr 1, element I) z punktu l dotyczy maksymalnego limitu na jeden transport? Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż limit określony jest na bazie pierwszego ryzyka. Pyt. 14 Czy w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk zamawiający widzi możliwość wprowadzenia franszyzy integralnej w wysokości 100 EURO, według średniego kursu NBP z daty powstania szkody? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia franszyzy integralnej. Pyt. 15 Wnosimy o akceptacje w miejsce klauzuli nr 1 (klauzule dodatkowe w elemencie I i II) klauzul o treści : Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia (Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

4 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości kwoty ,00 zł (dla elementu I) i ,00 PLN (dla elementu II) 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (Klauzula miejsca ubezpieczenia) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). 3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych 4) Maksymalny limit odpowiedzialności PZU SA na pojedynczą lokalizację wynosi: ,00 zł. 5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia. 6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia. W przypadku nie zaakceptowania powyższych klauzul prosimy o podanie przyczyn ustalenia takich wysokich limitów dla klauzuli nr 1 określonej dla elementu I i II. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści klauzul oraz wyjaśnia, iż przewidziany limit zgodnie z treścią SIWZ dotyczy łącznej wartości mienia, po przekroczeniu której klauzula przestaje działać. Pyt. 16 Wnosimy o akceptacje w miejsce klauzuli nr 3 (klauzule dodatkowe w elemencie I i II) dwóch klauzul o poniższej treści: Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

5 Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel. pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż ,00zł. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Pyt. 17 Wnosimy o akceptację w miejsce klauzuli nr 4 (klauzule dodatkowe w elemencie I) klauzuli o poniższej treści: Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk - dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energie elektryczną : do pełnych sum ubezpieczenia - dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn : ,00zł Franszyza redukcyjna 5% wartości szkody. Pyt. 18 Prosimy o definicje ryzyka samozapłonu oraz o informacje w jakim zakresie istnieje powyższe ryzyko w mieniu mającym być objętym ubezpieczeniem. Odpowiedź: Na Wykonawcy jako podmiocie profesjonalnym spoczywa ciężar oceny ryzyka. Przez samozapłon należy rozumieć samorzutne zapoczątkowanie reakcji spalania. Pyt. 19 Wnosimy o akceptację w miejsce klauzuli nr 6 (klauzule dodatkowe w elemencie I i II) dwóch klauzul o poniższej treści: Klauzula przeniesienia mienia Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.

6 Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi ,00 zł Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria: 1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub Ubezpieczający prowadzi działalność, 2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą one odpowiedzialność, 3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. 2. Ubezpieczeniem nie są objete jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: 1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli; 2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,*) 3) rabunek, 4) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu, 5) kradzież z włamaniem. 4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem (pkt 3.4 i 3.5) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym. 5. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem. 6. Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody: 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność; 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia; 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości; 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu; 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami; 7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji). 7. Ponadto ochrona ubezpieczniowa nie obejmuje transportu: 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym 8. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 9. Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł dla każdej szkody Pyt. 20 Wnosimy o usuniecie klauzuli nr 12 (określonej dla Elementu I i II). Rozszerzenie wynikające z tej klauzuli byłoby objęte ubezpieczeniem w przypadku zaakceptowania klauzul przedstawionych w naszym pyt.16.

7 Pyt. 21 Wnosimy o usunięcie klauzuli nr 14 (określonej dla Elementu I i II). Pyt. 22 Wnosimy o zastąpienie klauzuli nr 16 klauzulą o poniższej treści: Klauzula zabezpieczeń ppoż. i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych istniejący w lokalizacjach Ubezpieczajacego uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 21 dni. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Pyt. 23 Wnosimy o usuniecie klauzuli nr 17 (określonej dla elementu I i II). W przypadku pozostawienia klauzuli wnosimy o potwierdzenie, iż w przypadku szkody Ubezpieczony zobowiązuje się do udowodnienia poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, iż mienie, które uległo szkodzie było zgłoszone do ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia zmian, odnośnie ciężaru dowodowego zastosowanie mają przepisy KC. Pyt. 24 Wnosimy o usuniecie klauzuli nr 19 (określonej dla elementu I) i klauzuli nr 18 (określonej dla elementu II). Odszkodowanie nie może przekraczać sumy ubezpieczenia określonej dla danego mienia. Pyt. 25 Wnosimy o zastąpienie klauzuli nr 20 (określonej dla elementu I) klauzulą o treści: Klauzula szkód elektrycznych Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody : a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł * Pyt. 26. Wnosimy o potwierdzenie, iż ustalony w klauzuli nr 22 (określonej dla elementu I) limit w wysokości ,00 PLN jest na wszystkie i jedno zdarzenie w rocznym okresie ubezpieczenia.

8 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż limit jest określony na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. Pyt. 27 Prosimy o określenie jakiego rodzaju jest sprzęt elektroniczny prosimy o określenie oddzielnych sum ubezpieczenia na sprzęt stacjonarny i na sprzęt przenośny. Odpowiedź: Element II dotyczy wyłącznie sprzętu elektronicznego przenośnego. Pyt. 28 Wnosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego minimalnego udziału własnego w wysokości 300,00 zł. i zaakceptowanie dla sprzętu przenośnego klauzuli następującej treści: Klauzula - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Pyt. 29 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie sublimity w ryzyku odpowiedzialności cywilnej są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż sublimity określone są w rocznych okresach polisowych. Pyt. 30 Prosimy o podanie min. trzech głównych rodzajów działalności (PKD), z której Instytut generuje największe obroty. Prosimy o podanie danych w % w stosunku do obrotu ogółem Odpowiedź: Z 5,75 mln zł 20,5%, B 2,61 mln zł 9,3%, 74.2.X 1,20 mln zł 4,3%. Pyt. 31 Ze względu na określenie sublimitów w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w złotych polskich wnosimy o określenie sumy gwarancyjnej w złotych polskich. W przypadku pozostawienia określenia w EURO prosimy o potwierdzenie, iż suma gwarancyjna będzie określona według kursu średniego NBP z dnia wystawienia pierwszej rocznej polisy i będzie ona obowiązywała przez okres 36 miesięcy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę waluty sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia jest określona w Euro. Do likwidacji szkody zastosowanie ma kurs z dnia jej powstania. Pyt. 32 Prosimy o podanie jaki zakres zobowiązań ma być pokryty w ramach ubezpieczenia OC kontraktowej. Odpowiedź: W zakres zobowiązań wchodzą szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów. Pyt. 33 Prosimy o podanie jakiego rodzaju szkody mają być pokryte w ramach czystych strat finansowych. Odpowiedź: Na wykonawcy jako podmiocie profesjonalnym spoczywa ocena ryzyka i rodzaju szkód.

9 Pyt. 34 Prosimy o podanie komu i w jakim zakresie zamawiający świadczy swoje usługi? Odpowiedź:dla przemysłu chemicznego krajowego i zgranicznego w zakresie podanym na str 2 SIWZ. Pyt. 35 Prosimy o potwierdzenie, iż w ryzyku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma zastosowanie trigger Loss occurrence tj. zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone poszkodowanemu przez ubezpieczonego, pod warunkiem, że szkody te powstały w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kwestie nie uregulowane SIWZ, mogą być regulowane na bazie OWU Wykonawcy pod warunkiem, iż nie stoją w sprzeczności z postanowieniami SIWZ. Pyt. 36 Wnosimy o określenie podlimitu na jedno zdarzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla ryzyka czystych strat finansowych w wysokości ,00 PLN Pyt. 37 Odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku jakiego rodzaju działalności ma dotyczyć rozszerzenie. Prosimy o określenie ewentualnych scenariuszy szkód. to Odpowiedź: Na wykonawcy jako podmiocie profesjonalnym spoczywa ocena ryzyka i rodzaju szkód. Pyt. 38 Odnośnie OC najemcy ruchomości i nieruchomości prosimy o określenie rodzaju mienia najmowanego, do kogo należy, jego wartość. Czy limit PLN ma być wspólny w odniesieniu do najemcy nieruchomości i ruchomości? Czy mają to być dwa limity po PLN oddzielne dla najemcy nieruchomości i ruchomości? Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest ochrona wszystkich obecnych jak i przyszłych nieruchomości/ruchomości stanowiących przedmiot najmu. Suma ubezpieczenia zgodnie z SIWZ. Pyt. 39 Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców. W jakim zakresie zamawiający korzysta z podwykonawców? Kim są podwykonawcy? Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest ochrona szkód wyrządzonych przez podwykonawców obecnych jak i przyszłych, których Zamawiający nie może zdefiniować.. Pyt. 40 Prosimy o potwierdzenie, iż rozszerzenie zakresu terytorialnego poza RP odnosi się do szkód powstałych w czasie delegacji służbowych pracowników. Odpowiedź: Rozszerzenie zakresu terytorialnego odnosi się do szkód zgodnie z rodzajem ubezpieczenia. Pyt. 41 Prosimy o określenie ilości pojazdów dotyczy rozszerzenia za szkody wyrządzone ruchem pojazdów w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC Odpowiedź: 10 wózków opisanych na str 21 SIWZ. Pyt. 42 Wnosimy o wprowadzenie do ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej franszyzy integralnej w wysokości 400,00 PLN.

10 Pyt. 43 Wnosimy o wprowadzenie do ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej franszyzy redukcyjnej w szkodach osobowych i rzeczowych w wysokości 10% naliczonego odszkodowania. Pyt. 44 Proszę o podanie rodzaju pojazdu ( formy rejestracji Np. osobowy, ciężarowy do 2 t itp. ) Odpowiedź: Zamawiający podaje: Lp Pojazd Forma rejestracji 1 Multikar 25 Ciężarowy 3,5 t 2 Volkswagen SHARAN osobowy 3 Citroen Berlingo Osobowo-ciężarowy (z tzw. kratką) 4 Peugeot Expert osobowy Pyt. 45 Proszę o potwierdzenie iż zakres ubezpieczenia pojazdów wolnobieżnych dotyczy tylko ryzyka OC Odpowiedź: Tak. Pyt. 46 Proszę o podanie szkodowości wyodrębniając kwotę wypłaconych odszkodować dla ubezpieczeń komunikacyjnych w rozbiciu na ryzyko OC, AC, NW oraz ilości szkód z poszczególnych ryzyk za lata Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 1 Pyt. 47 Proszę o podanie informacji odnośnie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgłaszanych pojazdów. Odpowiedź: Zamawiający podaje: Lp Pojazd Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 1 Multikar 25 Porusza się tylko po terenie dozorowanym. 2 Volkswagen SHARAN alarm 3 Citroen Berlingo alarm 4 Peugeot Expert alarm Pyt. 48 W pozycji okres ubezpieczenia prosimy o zmianę zapisu Dla pojazdów nowych ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od daty rejestracji, przy czym dopuszczalne jest zgłoszenie do ubezpieczenia do 3 dni później na zapis Dla pojazdów nowych ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od daty rejestracji, przy czym dopuszczalne jest zgłoszenie do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji, dopuszczamy dosłanie dokumentacji ubezpieczeniowej do 3 dni później Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody Pyt. 49 Prosimy o wykreślenie zapisu w pozycji Likwidacja szkód - postanowienia szczególne, pdpkt a) punkt drugi : Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniające stawki za rbh obowiązujące w tych warsztatach oraz zapisu punkt trzeci: - ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy do wartości pojazdu lub ubezpieczyciel przejmie pojazd i wypłaci odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody Pyt. 50 Prosimy o zmianę zapisu w pozycji Likwidacja szkód - postanowienia szczególne, pdpkt a) punkt piąty : ubezpieczyciel zobowiązany jest wykonać oględziny uszkodzonego pojazdu w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody oraz sporządzić powypadkową ocenę techniczną w ciągu 1 dnia roboczego od daty wykonania oględzin na zapis ubezpieczyciel zobowiązany jest wykonać oględziny uszkodzonego pojazdu w ciągu 2 dni

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 3 na

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE im.prof. Leszka Gieca 40 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47 Katowice, 17.11.2011r.

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Numer sprawy: BZ/ZP.01/07/02/13 Włocławek 04.03.2013 r. Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: Objęcie

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

- Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem ogniochronnym?

- Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem ogniochronnym? Łódź, 12.12.2014r. Do Uczestników zapytania ofertowego na usługę ubezpieczenia mienia PWSFTViT oraz odpowiedzialności cywilnej. Uprzejmie informuję, że w dniu 09.12.2014r. Zamawiający otrzymał pytania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

2. Czy zamawiający dopuszcza zamienne określenie wypadki ubezpieczeniowe zamiast zdarzenia? Odpowiedź: Tak

2. Czy zamawiający dopuszcza zamienne określenie wypadki ubezpieczeniowe zamiast zdarzenia? Odpowiedź: Tak Gryfino, dnia 22 kwietnia 2011 r. SEO.271.5.6.2011 Dotyczy: zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo