INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S ROK AKADEMICKI 2010/2011 Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą

2 WSTĘP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (LIFELONG LEARNING PROGRAMME) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata Zostały do niego włączone programy dotychczas realizowane w SOCRATES-ie, w tym program Erasmus, największy program edukacyjny Unii Europejskiej. Dzięki jego funkcjonowaniu z ofert stypendialnych skorzystało dotychczas ponad 2 miliona studentów w Europie. Uniwersytet Śląski w Katowicach od wielu lat uczestniczy w programie i posiada obecnie ponad 300 umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi. Niniejszy informator został przygotowany przez Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w celu maksymalnego ułatwienia procedury wyjazdowej. Obejmuje opis kolejnych etapów całej procedury związanej z wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus i sposobem rozliczenia stypendium. Internetowa wersja informatora znajduje się na stronie internetowej Pod tym adresem można również pobrad wzorce formularzy. Jeśli nie znaleźliście Paostwo w Informatorze odpowiedzi na pytania, dodatkowe informacje są udzielane przez koordynatorów wydziałowych programu oraz przez pracowników Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego. Życzymy Paostwu udanego wyjazdu! 2

3 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 4 I.2 WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE 5 I.3. ECTS EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 5 I.3.A. PAKIET INFORMACYJNY. 6 I.3.B. POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW Learning Agreement 6 I.3.C. POTWIERDZENIE UZNANIA ZALICZEO Recognition Sheet D. WYKAZ ZALICZEO Transcript of Records 7 I.4. FINANSOWANIE 7 I.5. KRAJOWE STYPENDIA, KREDYTY, URLOPY 8 I.6. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8 I.7. ZAKWATEROWANIE 9 I.8. LEGALIZACJA POBYTU 9 I.9. UBEZPIECZENIE 9 I.10. PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE 10 I.11. SKRÓCENIE OKRESU STUDIOWANIA 11 I.12. PRZEDŁUŻENIE OKRESU STUDIOWANIA 11 II. WYJAZD KROK PO KROKU 12 ETAP 1, ZAKWALIFIKOWANIE STUDENTA 12 ETAP 2, KONTAKT Z ZESPOŁEM PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 12 ETAP 3, KONTAKT Z UCZELNIĄ PRZYJMUJĄCĄ 12 ETAP 4, ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W KRAJU 13 ETAP 5, ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 14 ETAP 6, POBYT ZA GRANICĄ 16 ETAP 7, POWRÓT ZE STYPENDIUM 17 III. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1, KARTA STUDENTA ERASMUSA 18 ZAŁĄCZNIK NR 2, PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK W 19 ZAŁĄCZNIK NR 3, PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY POROZUMIENIE O PROGRAMIE 20 STUDIÓW LEARNING AGREEMENT ZAŁĄCZNIK NR 4, PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WYKAZ ZALICZEO TRANSCRIPT 22 OF RECORDS ZAŁĄCZNIK NR 5, PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONE POTWIERDZENIE UZNANIA ZALICZEO RECOGNITION SHEET 24 3

4 I. INFORMACJE OGÓLNE. Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. W latach Erasmus jest częścią nowego programu edukacyjnego "Uczenie się przez całe życie". Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego skierowany jest do studentów i pracowników uczelni. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyd także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Kraje uczestniczące w programie Erasmus: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj kandydujący: Turcja. Wyjazdy studentów Uniwersytetu Śląskiego na stypendium Programu Erasmus:? / / / /2009 Więcej o programie na szczeblu ogólnopolskim: 4

5 I.2. WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE Z oferty stypendialnej LLP/Erasmus mogą skorzystad studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów, zawartych w Aneksie do umowy, którą Uniwersytet Śląski zawiera z Narodową Agencją LLP/Erasmus w Warszawie. Rekrutacja studentów na Uniwersytecie Śląskim przeprowadzana jest przez wydziałowe komisje kwalifikacyjne na zasadach konkursu. Jednostki UŚ mogą określid dodatkowe własne kryteria rekrutacji. O warunki rekrutacji obowiązujące w danej jednostce należy pytad koordynatorów wydziałowych Programu Erasmus (ich aktualna lista znajduje się na stronie Każdy student, wyjeżdżający na stypendium w ramach Programu Erasmus otrzymuje KARTĘ STUDENTA ERASMUSA. Karta Studenta Erasmusa wymienia podstawowe prawa i przywileje studentów uczestniczących w wymianie w ramach programu Erasmus (np. zwolnienie z opłat za studia w uczelni przyjmującej, pełne zaliczenie w uczelni macierzystej okresu studiów odbytego za granicą) oraz ich podstawowe zobowiązania wobec uczelni macierzystej i przyjmującej. Kartę Studenta Erasmusa otrzyma w Dziale Projektów Międzynarodowych i Współpracy z zagranicą każdy student wyjeżdżający za granicę w ramach programu Erasmus. I.3. ECTS - EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Podstawowym warunkiem uczestnictwa w LLP/Erasmus jest pełne uznanie okresu studiów odbytych za granicą przez uczelnię macierzystą. Pełne uznanie okresu studiów oznacza, że okres studiów odbyty za granicą zastępuje porównywalny okres studiów na uczelni macierzystej. Egzamin zdany za granicą (lub inna forma oceny np. praca semestralna, zaliczenie) zastępuje egzamin w uczelni macierzystej (lub inną formę oceny). Studenci odbywający studia za granicą powinni mied możliwośd wyboru zajęd spośród pełnego zakresu oferowanych przedmiotów. Powinni uczestniczyd w regularnych zajęciach, a nie zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych i zdawad egzaminy w trybie przewidzianym dla wszystkich studentów. Uznanie okresu studiów umożliwia ECTS Europejski System Transferu Punktów. Podstawowymi elementami Systemu ECTS są: A. Pakiet Informacyjny ECTS, B. Porozumienie o programie studiów Learning Agreement (LA) C. Potwierdzenie uznania zaliczeo Recognition Sheet (RS) D. Wykaz zaliczeo Transcript of Records 5

6 I.3.A. PAKIET INFORMACYJNY Pakiety informacyjne są przygotowywane i aktualizowane co roku przez uczelnie, które wprowadziły ECTS. Pakiety są dostępne w formie broszury, książki oraz często w formie elektronicznej na stronach internetowych danej uczelni. Pakiet zawiera informacje na temat uczelni, wydziałów, organizacji i struktury studiów, regulaminu studiów oraz przepisy administracyjne. Zawiera również listę przedmiotów wraz z ilością punktów, które można za nie uzyskad. Punkty wyrażają ilośd pracy, jaką musi wykonad student, aby je zaliczyd. Student otrzymuje punkty, jeżeli zaliczył dany przedmiot zgodnie z procedurami danej uczelni. Do zaliczenia pełnego roku akademickiego niezbędne jest uzyskanie 60 punktów, za semestr - 30, za trymestr 20. Oprócz punktów student otrzymuje również stopnie według skali ocen uczelni przyjmującej oraz oceny wg skali ECTSu. Pakiet stanowi podstawę do sporządzenia Learning Agreement. I.3.B. POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW Learning Agreement Learning Agreement określa program zajęd, w jakich uczestniczyd ma student w uczelni zagranicznej oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma byd przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie o programie studiów musi zostad wypełnione przez studenta wspólnie z koordynatorem wydziałowym/promotorem/opiekunem na podstawie Pakietu informacyjnego ECTS z danej uczelni przyjmującej przed wyjazdem na stypendium. LA zawiera listę przedmiotów, które student jest zobowiązany zaliczyd w uczelni przyjmującej. Musi ono zostad podpisane przez studenta, koordynatora wydziałowego/promotora/opiekuna oraz dziekana. Podpisy te gwarantują uznanie okresu studiów i przedmiotów, egzaminów i stopni uzyskanych za granicą, pod warunkiem zrealizowania przewidzianego programu. LA, podpisane przez w/w osoby, powinno zostad wysłane do uczelni partnerskiej, która potwierdza możliwośd zrealizowania wybranego programu studiów i odsyła je do studenta. W sytuacji, gdy po przyjeździe do uczelni partnerskiej okaże się, że jakiś przedmiot jest niemożliwy do zrealizowania lub należy dodad jakiś przedmiot, można wprowadzid zmiany na odwrocie formularza i po akceptacji uczelni zagranicznej przesład LA do koordynatora wydziałowego UŚ z prośbą o akceptację; zmiany w programie musi również zatwierdzid dziekan. Należy pamiętad, że warunkiem uznania przedmiotów zaliczonych za granicą jest uzyskanie zgody wszystkich zainteresowanych stron. Zmiany w pierwotnie uzgodnionym programie zajęd powinny zostad dokonane jak najszybciej po przyjeździe studenta do uczelni zagranicznej. Wydział ma prawo nie zaliczyd przedmiotu, który nie został uprzednio zatwierdzony w LA. W załączeniu przykładowo wypełniony LA (zał. nr 3). LA o programie studiów z ostateczną listą przedmiotów podpisane przez wszystkie strony musi zostad przekazane do właściwego dziekanatu (kserokopia do DPMiWzZ, student powinien również posiadad kserokopię dokumentu). 6

7 UWAGA! Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów na wydziały. Jeśli chcą Paostwo, by ktoś znajomy/rodzina odebrał dokumenty w naszym biurze, konieczne jest wcześniejsze sporządzenie upoważnienia na daną osobę wraz z jej numerem dowodu osobistego z Paostwa odręcznym podpisem. Trzeba podkreślid, że student przed wyjazdem musi dokładnie ustalid z opiekunem koniecznośd ewentualnego wyrównywania różnic programowych po powrocie ze stypendium. Należy więc upewnid się czy w danym semestrze są tzw. standardy kształcenia/minima programowe, które trzeba zrealizowad by zaliczyd studia. Jeśli nie, student nie musi nic zaliczad po powrocie, nawet jeśli przedmioty zrealizowane zagranicą są inne niż te, które student zrealizowałby w Polsce. I.3.C. POTWIERDZENIE UZNANIA ZALICZEO Recognition Sheet Recognition Sheet to bardzo ważny dokument, gdyż zawiera informacje, jakie przedmioty zostaną zaliczone w Polsce. Student na jego pierwszej stronie wypisuje wszystkie przedmioty zrealizowane zagranicą, nawet jeśli nie ma ich odpowiedników w Polsce. Na drugiej stronie zaś przedmioty z uczelni macierzystej, które zostaną zaliczone przez wydział automatycznie po powrocie z Erasmusa. I.3.D. WYKAZ ZALICZEO Transcript of Records Po odbyciu studiów za granicą, student powinien otrzymad Transcript of Records. Obejmuje on listę przedmiotów, w jakich student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni, a także jeśli to możliwe stopnie przyznane zgodnie ze skalą ECTSu. TR jest podstawowym, obok Learning Agreement, dokumentem uprawniającym studenta do ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Po powrocie z zagranicy oryginał wykazu musi zostad dostarczony przez studenta wraz z indeksem do odpowiedniego dziekanatu w uczelni macierzystej (kserokopia do DPMiWzZ). Okres studiów i zajęcia odbyte za granicą są zaliczane przez dziekana / prodziekana. UWAGA! Przedmioty nie są zaliczane przez poszczególne osoby prowadzące zajęcia w UŚ. Stopnie uzyskane za granicą uprawniają studenta do ubiegania się o stypendium naukowe w UŚ. W załączeniu przykładowo wypełniony TR (zał. nr 4). I.4. FINANSOWANIE. Stypendium LLP/Erasmus stanowi dofinansowanie kosztów pobytu za granicą i ma za zadanie pomoc w pokryciu różnicy w kosztach utrzymania w kraju i za granicą. Na pokrycie kosztów studiów student powinien poza stypendium Erasmusa przeznaczyd środki, które normalnie przeznacza na utrzymanie w kraju: stypendia socjalne, naukowe, doktoranckie, fundusze rodziców. 7

8 Wysokośd stypendium jest co roku inna. Średnia miesięczna wysokośd stypendium zależy od środków przyznawanych Polsce przez Komisję Europejską. Informacje o wysokości stypendium można uzyskad u koordynatora wydziałowego Programu. Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji LLP/Erasmus częśd stypendium będzie wypłacana przed wyjazdem studenta, a pozostała częśd w ratach uzależnionych od długości pobytu. Wypłata stypendium będzie możliwa po podpisaniu umowy na wyjazd między studentem, a Uniwersytetem Śląskim, pod warunkiem terminowego dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów. Stypendium jest wypłacane wstępnie na okres maksymalnie 5 miesięcy (1 semestr), a na pozostały czas pobytu w miarę posiadanych środków. Możliwości wypłaty stypendium (wskazane na piśmie przez studenta): - na bankowy rachunek prowadzony w walucie PLN - na bankowy rachunek prowadzony w walucie EURO I.5. KRAJOWE STYPENDIA, KREDYTY, URLOPY Wypłata wszelkich stypendiów krajowych (socjalnych, naukowych i innych, za wyjątkiem stypendium mieszkaniowego), do których student nabył prawo przed wyjazdem, powinna byd kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Wyjazd na stypendium Erasmusa nie wyklucza korzystania z kredytów studenckich. Kredyt wstrzymywany jest przez banki tylko na okres urlopu dziekaoskiego, a wyjazd Erasmusa nie wiąże się z urlopem dziekaoskim. Udział w LLP/Erasmus wyklucza możliwośd ubiegania się o urlop dziekaoski w związku z wyjazdem. Pobyt na stypendium w uczelni partnerskiej nie powinien wydłużad okresu studiów na UŚ - student kooczy studia w zwyczajowo przewidzianym dla danego kierunku studiów terminie. Wyjazd na stypendium Erasmusa w czasie urlopu dziekaoskiego jest naruszeniem zasad programu. W przypadku naruszenia którejkolwiek z w/w zasad prosimy o informowanie Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą. I.6. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Osoby niepełnosprawne mogą otrzymad zwiększone stypendium. Wnioski o przyznanie dodatkowego finansowania powinny zostad przesłane do Narodowej Agencji LLP/Erasmus w wyznaczonych terminach za pośrednictwem Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą. Niezbędne formularze znajdują się na stronie: 8

9 I.7. ZAKWATEROWANIE Informacje o procedurach obowiązujących w danej uczelni znajdują się w pakietach informacyjnych lub innych materiałach. Bardzo często są również przesyłane do studenta po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Uczelnia przyjmująca zapewnia zwykle przyjeżdżającym studentom zakwaterowanie w domach studenckich lub pomaga znaleźd kwaterę prywatną. Niektóre uczelnie nie dysponują jednak swoimi akademikami (np. Uniwersytet w Granadzie), wtedy trzeba znaleźd zakwaterowanie indywidualnie. W wielu miejscach trzeba uiścid kaucję/depozyt, która jest zwracana po zakooczeniu pobytu. Zdarza się również, że pokój w akademiku można wynająd jedynie na cały semestr, co nie jest korzystne przy pobytach 3-4 miesięcznych. Często istnieją osobne formularze, dotyczące ubiegania się o zakwaterowanie (obok formularzy zgłoszeniowych), które trzeba wysład w odpowiednim terminie we wskazane miejsce. I.8. LEGALIZACJA POBYTU Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do paostw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy jednak pamiętad, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych paostw formalności trzeba będzie załatwid jeszcze przed wyjazdem. Każdy kraj posiada własne przepisy i wymagania, dotyczące legalizacji pobytu. Student przed wyjazdem powinien dokładnie sprawdzid przepisy określające legalizację pobytu w kraju, do którego wyjeżdża. Często warunkiem koniecznym jest poświadczenie przez uczelnię przyjęcia na studia w ramach programu LLP/Erasmus, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju). Każdy wyjeżdżający student otrzymuje w Dziale Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą potwierdzenie uzyskania statusu studenta Erasmusa, terminu pobytu w uczelni partnerskiej i wysokości przyznanego stypendium. Potwierdzenie to jest zwykle wymagane przy legalizacji pobytu. Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo danego kraju. Bardziej szczegółowe informacje o legalizacji pobytu w poszczególnych krajach można znaleźd na stronach: I.9. UBEZPIECZENIE UWAGA! Informacje na temat opieki medycznej za granicą po przystąpieniu Polski do UE są stale modyfikowane. Dlatego konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z nimi przed wyjazdem do uczelni partnerskiej. 9

10 Źródła informacji: 1. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach Nr telefonu: + 32/ , , 2. Strona internetowa Narodowego Funduszu Zdrowia: Osoby, odprowadzające składki do Narodowego Funduszu Zdrowia, podróżujące po krajach UE/EOG, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju, należy posiadad przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie - rolę tę pełni obecnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). O wydanie EKUZ należy wnioskowad w Polsce, przed wyjazdem na stypendium. Żeby uzyskad kartę należy złożyd wniosek o jej wydanie oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. W niektórych krajach EKUZ przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrowad się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje, dotyczące rozwiązao przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: W każdym z paostw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeo. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Należy również upewnid się, czy uczelnia przyjmująca nie wymaga wykupienia jakiegoś dodatkowego/specyficznego ubezpieczenia. Informacja taka powinna byd zawarta w materiałach informacyjnych z danej uczelni. Dodatkowe informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym dostępne są również na stronach Narodowej Agencji LLP/Erasmus: I.10. PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE Studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu LLP/Erasmus powinni znad język kraju docelowego (lub obowiązujący język wykładowy) w stopniu umożliwiającym uczestniczenie w zajęciach i wykładach. Wiele uczelni przyjmujących oferuje dodatkowe kursy językowe przed rozpoczęciem okresu studiów lub w trakcie semestru. Informacje o nich i ewentualne formularze zgłoszeniowe powinny byd dostępne na stronach internetowych lub w informacjach wysłanych do studenta. Ponadto kraje, gdzie mówi się językami rzadziej stosowanymi i nauczanymi, organizują w ramach Programu ERASMUS intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC Erasmus Intensive Language Courses). Szczegółowe informacje o kursach językowych Erasmusa oraz wykaz ośrodków organizujących kursy w poszczególnych krajach są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: ZŁY! oraz na stronach internetowej Narodowej Agencji LLP/Erasmus: 10

11 I.11. SKRÓCENIE OKRESU STUDIOWANIA Student jest zobowiązany do odbycia studiów za granicą w terminie określonym w umowie podpisywanej przed wyjazdem na stypendium. Konsekwencją skrócenia okresu studiowania jest koniecznośd zwrotu części stypendium. Minimalnym okresem studiów są 3 miesiące. Pobyt krótszy niż 3 miesiące powoduje koniecznośd zwrotu całego grantu i nieuznanie okresu pobytu za granicą przez UŚ. UWAGA! Jeśli konieczne jest skrócenie okresu studiowania należy bezzwłocznie skontaktowad się z Działem Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą (jeszcze przed wyjazdem z uczelni partnerskiej). I.12. PRZEDŁUŻENIE OKRESU STUDIOWANIA. Pobyt za granicą można przedłużyd o kolejny semestr, ale tylko z semestru zimowego na letni. Nie można przedłużyd pobytu z semestru letniego na zimowy, ponieważ jest to już nowy rok akademicki. Zasadą programu jest, że pobyt za granicą w ramach ERASMUSA nie może wykroczyd poza dany rok akademicki. Warunki przedłużenia: - wypełnione Podanie o przedłużenie pobytu (dostępne na ze zgodą dziekana i koordynatora wydziałowego, - pisemna zgoda uczelni zagranicznej na przedłużenie pobytu, - zatwierdzone przez wszystkie strony Learning Agreement wraz z Recognition Sheet. Oryginał Podania i kserokopie pozostałych dokumentów należy dostarczyd do Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, który sporządza wtedy aneks do umowy między studentem a UŚ oraz zaświadczenie o statusie studenta Erasmusa. Niepodpisanie umowy, obejmującej przedłużenie okresu studiów skutkuje utratą statusu studenta Erasmusa. Wszystkie formalności związane z przedłużeniem pobytu muszą zostad załatwione najpóźniej do 3 tygodni przed planowaną wcześniej datą zakooczenia studiów zagranicą. Wszystkie szczegóły należy uzgadniad z koordynatorem wydziałowym programu. Zgoda na przedłużenie nie jest jednoznaczna z przyznaniem dodatkowego stypendium. UWAGA! Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów dotyczących przedłużenia okresu pobytu. Jeśli chcą Paostwo, by ktoś znajomy/rodzina odebrał dokumenty w naszym biurze, konieczne jest wcześniejsze sporządzenie upoważnienia na daną osobę wraz z jej numerem dowodu osobistego z Paostwa odręcznym podpisem. 11

12 II. WYJAZD KROK PO KROKU : ETAP 1 semestr letni, data ustalana przez koordynatorów wydziałowych ZAKWALIFIKOWANIE STUDENTA PRZEZ WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ KWALIFIKACYJNĄ ETAP 2 jak najszybciej po zakwalifikowaniu na wydziale KONTAKT STUDENTA Z BIUREM ERASMUSA Student otrzymuje Informator dla wyjeżdżających studentów ETAP 3 jak najszybciej po zakwalifikowaniu na wydziale KONTAKT Z UCZELNIĄ PRZYJMUJĄCĄ. WYSYŁANIE FORMULARZY APLIKACYJNYCH Zaraz po zakwalifikowaniu student powinien zapoznad się z informacjami dotyczącymi uczelni partnerskiej (procedura aplikacyjna, terminy zgłoszeo, oferta programowa, itp.). Informacje te znajdują się w różnego rodzaju przewodnikach i informatorach, a przede wszystkim pakietach informacyjnych ECTS. Wszystkie informacje powinny byd dostępne na stronach internetowych danej uczelni. Niektóre uczelnie partnerskie wymagają dodatkowo, aby uczelnia macierzysta przesłała im oficjalną nominację studenta mającego przyjechad do nich w ramach LLP/Erasmus. Koniecznośd przesłania takiej nominacji należy zgłosid do Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą. Praktyczne informacje dotyczące pobytu w danej uczelni można również uzyskad od studentów, którzy odbyli już studia Erasmusa. Nazwiska i adresy tych studentów można uzyskad w DPMiWzZ. Materiały informacyjne są również zwykle przysyłane do studenta, po otrzymaniu przez uczelnię przyjmującą formularza zgłoszeniowego. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY WYSŁAD DO UCZELNI ZAGRANICZNEJ: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Większośd uczelni zagranicznych posiada własne formularze zgłoszeniowe, które należy w odpowiednim terminie wypełnid i wysład do uczelni przyjmującej, aby otrzymad potwierdzenie przyjęcia na studia w ramach Programu LLP/Erasmus. Formularze zgłoszeniowe uczelni partnerskich są najczęściej dostępne na stronach internetowych danej uczelni. UWAGA! Student sam wysyła w odpowiednim terminie formularz zgłoszeniowy do uczelni zagranicznej, o ile uczelnia ta nie wymaga innego trybu przekazywania dokumentów. Niektóre uczelnie wymagają wypełnienia formularza on-line. Brak samodzielnego kontaktu z uczelnią partnerską wiąże się z niemożliwością wyjazdu! POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW LEARNING AGREEMENT Patrz punkt I.3.B., strona 6. Proponujemy przygotowanie Porozumienia w 2 egzemplarzach i wysłanie 1 do uczelni partnerskiej. 12

13 UWAGA! Dokumenty do uczelni przyjmującej powinny zostad wysłane listem poleconym. Zalecamy zrobienie kserokopii wszystkich wysyłanych dokumentów. DOKUMENTY, KTÓRE STUDENT POWINIEN OTRZYMAD Z UCZELNI ZAGRANICZNEJ: PISEMNE POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU LLP /ERASMUS PODPISANE POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW LEARNING AGREEMENT Potwierdzenie zostaje zwykle przesłane na adres domowy studenta. Może jednak również zostad przesłane do koordynatora wydziałowego lub do DPMiWzZ. Oryginał potwierdzenia należy zabrad ze sobą za granicę (kserokopia do DPMiWzZ). Potwierdzenie przyjęcia na studia wystawione przez uczelnię partnerską umożliwia podjęcie dalszych kroków związanych z wyjazdem w kraju. Jeżeli uczelnia zwleka z odesłaniem podpisanego Learning Agreement, student powinien się o nie upomnied. Zdarza się, że uczelnie nie chcą potwierdzad programu studiów przed przyjazdem studenta. Wtedy należy uzyskad wymagane podpisy natychmiast po przyjeździe do uczelni partnerskiej i przesład kserokopie Porozumienia do DPMiWzZ i koordynatora wydziałowego. Oryginał Learning Agreement z ostateczną listą przedmiotów i podpisami wszystkich stron musi zostad przekazany do właściwego dziekanatu. ETAP 4 ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W KRAJU Patrz punkt I.4., strona 8. ZAŁOŻENIE KONTA W BANKU Patrz punkt I.9., strona 9. UZYSKANIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO W ODDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Patrz punkt I.9., strona 10. UBEZPIECZENIE SIĘ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Patrz punkt I.8., strona 9. SPRAWDZENIE SPOSOBU LEGALIZACJI POBYTU W KRAJU DOCELOWYM ZROBIENIE DUŻEJ ILOŚCI ZDJĘD LEGITYMACYJNYCH Są potrzebne za granicą do legitymacji studenckiej, biletu, itp. 13

14 ETAP 5 ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYD DO DZIAŁU PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ WNIOSEK WYJAZDOWY W KSEROKOPIA WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO POROZUMIENIA O PROGRAMIE STUDIÓW - LEARNING AGREEMENT ORAZ POTWIERDZENIA UZNANIA ZALICZEO RECOGNITION SHEET KSEROKOPIA POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA Z UCZELNI ZAGRANICZNEJ FORMULARZ Z NUMEREM KONTA Wniosek W jest oficjalnym potwierdzeniem wyrażenia zgody władz wydziału na wyjazd studenta za granicę. W poszczególnych wydziałach i instytutach są wyznaczone osoby odpowiedzialne za wydruk Wniosku W z systemu SAP (biuro Erasmusa nie posiada listy osób takich osób). W celu otrzymania wydruku student powinien udad się do takiej osoby i podad jej nazwę uczelni partnerskiej oraz daty wyjazdu i przyjazdu. Następnie powinien uzyskad podpisy koordynatora wydziałowego i dziekana wraz z pieczątkami. W załączeniu przykładowo wypełniony Wniosek W (zał. Nr 2). Patrz punkt I.3.B., strona 6 oraz I.3.C. Patrz ETAP 3. Patrz ETAP 3. Na wskazany przez studenta numer konta zostanie przekazane stypendium. Prosimy o staranne wypełnienie formularza. Błędne podanie numeru konta skutkuje opóźnieniami w przekazaniu stypendium. Patrz punkt I.4., strona 8. UWAGA! Cała dokumentacja musi zostad złożona w DZIALE PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ nie później niż na 3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. Dokumenty składa się w dniu podpisania umowy finansowej. PODPISANIE UMOWY NA WYJAZD 14

15 W momencie składania wszystkich dokumentów, podpisywana jest umowa finansowa na wyjazd między studentem a Uniwersytetem Śląskim, określająca warunki przyznania stypendium. Umowa jest podpisywana w dwóch egzemplarzach, jeden dla Uniwersytetu Śląskiego, drugi dla studenta. Po podpisaniu umowy przez Rektora, należy jeden egzemplarz odebrad w Dziale Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, osobiście bądź przez pisemnie upoważnioną osobę. Umowa zobowiązuje studenta m.in. do: - odbycia studiów w deklarowanym okresie i zrealizowania uzgodnionego programu studiów, - do niezwłocznego zawiadomienia Uniwersytetu Śląskiego o wszelkich planowanych zmianach, np. zmianie terminu pobytu, programu studiów, - dostarczenia Wykazu zaliczeo oraz potwierdzenia terminu pobytu za granicą, - wypełnienia ankiety dotyczącej okresu studiów za granicą, - nieubiegania się o inne stypendium finansowane z funduszy Komisji Europejskiej na ten sam okres pobytu. - ubezpieczenia się studenta na okres studiów za granicą. Swoim podpisem student potwierdza również przyjęcie do wiadomości faktu, że stypendium pokrywa jedynie różnicę w kosztach utrzymania w kraju i za granicą. UWAGA! Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu podpisania umowy. DOKUMENTY, KTÓRE STUDENT OTRZYMUJE W DZIALE PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ: ZAŚWIADCZENIE O PRZYZNANIU STYPENDIUM ERASMUSA ZAŚWIADCZENIE O WYJEŹDZIE NA STUDIA ZA GRANICĘ KARTA STUDENTA ERASMUSA Wydawane zaświadczenie w języku angielskim potwierdza uzyskanie statusu studenta Erasmusa, termin pobytu w uczelni partnerskiej i przyznanie stypendium. Może byd potrzebne przy rejestracji w uczelni przyjmującej oraz przy legalizacji pobytu za granicą. Wydawane zaświadczenie w języku polskim potrzebne jest przy uzyskiwaniu EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Patrz punkt 1.9, strona 9. Student otrzymuje Kartę po podpisaniu umowy na wyjazd. Patrz załącznik nr 1. POWIADOMIENIE DZIEKANATU O O wyjeździe studenta na studia za granicę powinien zostad powiadomiony właściwy dziekanat UŚ. Czyni to koordynator wydziałowy Programu. Student przed wyjazdem powinien upewnid się, że dziekanat został zawiadomiony o jego wyjeździe. GRANT JEST PRZELEWANY NA KONTO WSKAZANE PRZEZ STUDENTA Grant jest przelewany na konto studenta w sposób określony w umowie i zgodny z zaleceniami Narodowej Agencji LLP/Erasmus. Warunkiem terminowości wypłaty jest złożenie wszystkich, kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów w odpowiednim czasie. Lista płatnicza jest przygotowywana raz w miesiącu, pod koniec każdego miesiąca. Jeżeli wyjazd jest planowany w połowie miesiąca, należy zadbad o złożenie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem. 15

16 ETAP 6 POBYT ZA GRANICĄ Radzimy zabrad ze sobą Informator dla wyjeżdżających studentów oraz regularnie sprawdzad stronę internetową Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą. Jest to dokument, na którym uczelnia przyjmująca potwierdza daty POTWIERDZENIE DATY pobytu studenta na stypendium. Bezzwłocznie po przyjeździe PRZYJAZDU należy uzyskad w biurze programu LLP/ERASMUS uczelni CONFIRMATION OF LLP/ERASMUS STUDENT MOBILITY przyjmującej potwierdzenie daty przyjazdu i przesład formularz faksem lub mailem. Oryginał zostaje o studenta, który uzyskuje na nim także potwierdzenie daty zakooczenia pobytu. LEGALIZACJA POBYTU KONTAKT Z DZIAŁEM PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ KONTAKT Z KOORDYNATOREM WYDZIAŁOWYM ZMIANY W PROGRAMIE STUDIÓW SKRÓCENIE POBYTU PRZEDŁUŻENIE POBYTU UZYSKANIE WYKAZU ZALICZEO TRANSCRIPT OF RECORDS UWAGA!!! DATY NA CONFIRMATION MUSZĄ ZGADZA SIĘ Z DATAMI NA UMOWIE O WYJAZD. DOSTARCZENIE ORYGINAŁU TEGO DOKUMENTU DO DZIAŁU PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEST WARUNKIEM ROZLICZENIA WYJAZDU. Patrz punkt I.8., strona 9. Bardzo często przesyłamy studentom pocztą elektroniczną ważne informacje w trakcie ich pobytu za granicą. Dlatego też student powinien posiadad adres poczty elektronicznej, przekazad go do Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą oraz regularnie sprawdzad zawartośd poczty. Ważne jest utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem wydziałowym, zwłaszcza we wszystkich sprawach dotyczących programu studiów i ewentualnego przedłużania pobytu. Patrz punkt I.3.B., strona 6. Patrz punkt I.11., strona 11. Patrz punkt I.12, strona 11. Należy się o to zatroszczyd przed powrotem pomimo, że niektóre uczelnie deklarują, że prześlą wszystkie dokumenty bezpośrednio do Uniwersytetu Śląskiego. Jeżeli uczelnia partnerska nie chce wydad studentowi wykazu zaliczeo wskazane jest, aby student spisał je na własną rękę, a następnie udał się do koordynatora uczelni partnerskiej w celu uzyskania pieczątki potwierdzającej zgodnośd przedstawionych informacji ze stanem faktycznym. 16

17 POTWIERDZENIA DATY ZAKOOCZENIA POBYTU CONFIRMATION OF LLP/ERASMUS STUDENT MOBILITY Szczególne ważne jest uzyskanie przed opuszczeniem uczelni zagranicznej potwierdzenia terminu zakooczenia pobytu na Confirmation of LLP/Erasmus student mobility, które jest podstawowym dokumentem rozliczającym studenta ze stypendium. Oryginał należy dostarczyd do biura Erasmusa zaraz po przyjeździe do Polski. ETAP 7 POWRÓT ZE STYPENDIUM DOKUMENTY, KTÓRE STUDENT MUSI DOSTARCZYD DO DZIAŁU PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ: KSEROKOPIA WYKAZU ZALICZEO (oryginał do dziekanatu) TRANSCRIPT OF RECORDS CONFIRMATION OF LLP/ERASMUS STUDENT MOBILITY WYPEŁNIONA ANKIETA PRAKTYCZNE INFORMACJE (nieobowiązkowo) Potwierdzenie z uczelni zagranicznej, że student studiował od... do... w ramach Programu LLP/Erasmus. Na potwierdzeniu muszą widnied dokładne daty pobytu studenta na stypendium, pokrywające się z przyznanym okresem stypendialnym (taka sama ilośd miesięcy). Jeżeli student odbywał praktykę, musi dostarczyd odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Ankieta ocenia różne etapy związane z pobytem za granicą: przygotowanie do wyjazdu, pobyt w uczelni zagranicznej i włączenie się w tok studiów po powrocie. Ankieta jest wypełniana on-line na stronie Narodowej Agencji LLP/Erasmus i nie wymaga drukowania. Wypełnienie ankiety jest jednym z warunków rozliczenia wyjazdu studenta, który będzie sprawdzany bezpośrednio przez Narodową Agencję LLP/Erasmus. Linka, login i hasło do ankiety otrzymuje się osobiście w biurze Erasmusa w dniu składania dokumentów lub drogą mailową. Prosimy o przesyłanie do DPMiWzZ w trakcie całego pobytu jak i po jego zakooczeniu wszelkich praktycznych porad dla przyszłych stypendystów. Będziemy je na bieżąco zamieszczad na naszej stronie internetowej. W/w dokumenty muszą zostad dostarczone do Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą najpóźniej 3 tygodnie od daty zakooczeniu studiów za granicą, określonej w umowie na wyjazd. Najwazniejszy dokument to Confirmation LLP/Erasmus student mobility.na ich podstawie student rozlicza się z przyznanego mu stypendium. Opóźnienie lub niedostarczenie dokumentów spowoduje żądanie zwrotu stypendium. 17

18 III. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik Nr 1 KARTA STUDENTA ERASMUSA Każdy student wyjeżdżający na stypendium w ramach programu LLP/Erasmus otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa, która określa jego prawa i obowiązki. Status studenta Erasmusa uzyskują jedynie ci studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd do partnerskiej uczelni w Europie w celu zrealizowania tam części studiów. Zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca muszą posiadad Kartę Erasmusa (ERASMUS University Charter) nadaną przez Komisję Europejską. Jako student Erasmusa, masz prawo oczekiwad, że: otrzymasz Porozumienie o programie zajęd pomiędzy Twoją uczelnią macierzystą a uczelnią przyjmującą, w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów za granicą, w tym liczba punktów kredytowych jakie powinieneś/ powinnaś uzyskad; uczelnia przyjmująca nie będzie pobierad od Ciebie czesnego, wpisowego, ani żadnych opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek; po zakooczeniu okresu studiów w uczelni przyjmującej otrzymasz podpisany przez tę uczelnię Wykaz zaliczeo (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie punkty i oceny (zaliczenia); Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna oceny i punkty uzyskane przez Ciebie w uczelni zagranicznej w czasie odbytego tam okresu studiów, zgodnie z ustaleniami Porozumienia o programie zajęd (Learning Agreement); zachowasz prawo do korzystania ze stypendiów krajowych, do których nabyłeś / nabyłaś prawa przed wyjazdem. Jako student Erasmusa będziesz zobowiązany: przestrzegad zasad i zobowiązao wynikających z umowy z Twoją macierzystą uczelnią; dopilnowad, aby wszelkie zmiany w Porozumieniu o programie zajęd były uzgadniane z uczelnią macierzystą oraz przyjmującą i niezwłocznie wprowadzane do Porozumienia w formie pisemnej; spędzid w uczelni przyjmującej pełny ustalony okres studiów (obejmujący również okres egzaminów i zaliczeo) oraz respektowad zasady i przepisy uczelni przyjmującej; sporządzid sprawozdanie / ankietę z pobytu w uczelni zagranicznej po powrocie do kraju, w formie do jakiej Cię zobowiąże uczelnia macierzysta. Jeżeli będziesz mied problemy z którymkolwiek z powyższych praw i obowiązków, powinieneś / powinnaś dokładnie określid ten problem, upewnid się, że przestrzegałeś / przestrzegałaś uzgodnionych zasad i wykorzystałeś / wykorzystałaś oficjalne procedury odwoławcze w Twojej uczelni macierzystej. Zwród się do wydziałowego lub uczelnianego koordynatora Erasmusa w Twojej uczelni. Jeśli pomimo to nie uda Ci się nadal rozwiązad problemu, skontaktuj się z Agencją Narodową. 18

19 WNIOSEK W Załącznik Nr 2 19

20 Załącznik Nr 3 LLP/ERASMUS PROGRAMME ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM LEARNING AGREEMENT ACADEMIC YEAR 2010/2011 SEMESTER:...WINTER FIELD OF STUDY:...PHILOLOGY PERIOD OF STUDY: from to Name of student: Jan Kowalski. Sending institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach... Country:...Poland Receiving institution: University of (nazwa)... Country:...(kraj)... DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT Course unit code (if any) and page no. of the information package...jg34...tc eur td if necessary, continue the list on a separate sheet Course unit title (as indicated in the information package) ENGLISH LITERATURE FRENCH LITERATURE GERMAN CONVERSATION COMPOSITION Number of ECTS credits Student s signature (podpis studenta) (data). Date:... SENDING INSTITUTION We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. Departmental coordinator s signature (podpis i pieczątka koordynatora wydziałowego) Date: (data) Dean s signature (podpis i pieczątka dziekana / prodziekana) Date: (data) RECEIVING INSTITUTION We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. Departmental coordinator s signature (podpis koordynatora wydziałowego uczelni partnerskiej) Date: (data) Institutional coordinator s signature (podpis koordynatora uczelnianego uczelni partnerskiej) Date: (data) 20

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku Drogi Studencie ATEUENUM Szkoły Wyższej! Cieszymy się, że chcesz podjąć starania o wyjazd na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 Spis treści: 1. Erasmus: informacje ogólne....7 2. Co to jest ECTS?...9 3. Rekrutacja.... 11 4. Zasady zaliczania studiów...15 5. Wyjazd a) jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/25/08 ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów i zasad kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ZAŁĄCZNIK VI (umowa Mobilność-szkoły wyższe) ZAŁĄCZNIK V (umowa Mobilność-konsorcja) - PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ROK AKADEMICKI 2013/14 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI Legnica 2012/2013 ECTS - INFORMACJE OGÓLNE* Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM STYPENDYSTY

VADEMECUM STYPENDYSTY VADEMECUM STYPENDYSTY czyli wszelkie formalności przed, w trakcie i po powrocie ze stypendium (dotyczy wyjazdów koordynowanych przez Biuro Programów Zagranicznych - BPZ) WPROWADZENIE Dla ułatwienia podajemy

Bardziej szczegółowo

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga!

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga! Przed wyjazdem 1. Rejestracja w uczelni zagranicznej Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź: terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Users' Guide. EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Przewodnik

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Users' Guide. EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Przewodnik EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Users' Guide EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Przewodnik Maj 1995 Komisja Europejska 1 Opublikowany na zlecenie DG XXII Education, Training and Youth" Komisji

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: Rekrutacja studentów na praktyki zagraniczne W roku akademickim 2010/2011 Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: - Podanie do Prorektora ds. Dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 14 kwietnia 2015r. 1/19 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14 PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR: DWM-9202- /14 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa dalej zwany "Uczelnią"

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo