INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S ROK AKADEMICKI 2010/2011 Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą

2 WSTĘP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (LIFELONG LEARNING PROGRAMME) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata Zostały do niego włączone programy dotychczas realizowane w SOCRATES-ie, w tym program Erasmus, największy program edukacyjny Unii Europejskiej. Dzięki jego funkcjonowaniu z ofert stypendialnych skorzystało dotychczas ponad 2 miliona studentów w Europie. Uniwersytet Śląski w Katowicach od wielu lat uczestniczy w programie i posiada obecnie ponad 300 umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi. Niniejszy informator został przygotowany przez Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w celu maksymalnego ułatwienia procedury wyjazdowej. Obejmuje opis kolejnych etapów całej procedury związanej z wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus i sposobem rozliczenia stypendium. Internetowa wersja informatora znajduje się na stronie internetowej Pod tym adresem można również pobrad wzorce formularzy. Jeśli nie znaleźliście Paostwo w Informatorze odpowiedzi na pytania, dodatkowe informacje są udzielane przez koordynatorów wydziałowych programu oraz przez pracowników Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego. Życzymy Paostwu udanego wyjazdu! 2

3 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 4 I.2 WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE 5 I.3. ECTS EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 5 I.3.A. PAKIET INFORMACYJNY. 6 I.3.B. POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW Learning Agreement 6 I.3.C. POTWIERDZENIE UZNANIA ZALICZEO Recognition Sheet D. WYKAZ ZALICZEO Transcript of Records 7 I.4. FINANSOWANIE 7 I.5. KRAJOWE STYPENDIA, KREDYTY, URLOPY 8 I.6. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8 I.7. ZAKWATEROWANIE 9 I.8. LEGALIZACJA POBYTU 9 I.9. UBEZPIECZENIE 9 I.10. PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE 10 I.11. SKRÓCENIE OKRESU STUDIOWANIA 11 I.12. PRZEDŁUŻENIE OKRESU STUDIOWANIA 11 II. WYJAZD KROK PO KROKU 12 ETAP 1, ZAKWALIFIKOWANIE STUDENTA 12 ETAP 2, KONTAKT Z ZESPOŁEM PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 12 ETAP 3, KONTAKT Z UCZELNIĄ PRZYJMUJĄCĄ 12 ETAP 4, ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W KRAJU 13 ETAP 5, ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 14 ETAP 6, POBYT ZA GRANICĄ 16 ETAP 7, POWRÓT ZE STYPENDIUM 17 III. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1, KARTA STUDENTA ERASMUSA 18 ZAŁĄCZNIK NR 2, PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK W 19 ZAŁĄCZNIK NR 3, PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY POROZUMIENIE O PROGRAMIE 20 STUDIÓW LEARNING AGREEMENT ZAŁĄCZNIK NR 4, PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WYKAZ ZALICZEO TRANSCRIPT 22 OF RECORDS ZAŁĄCZNIK NR 5, PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONE POTWIERDZENIE UZNANIA ZALICZEO RECOGNITION SHEET 24 3

4 I. INFORMACJE OGÓLNE. Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. W latach Erasmus jest częścią nowego programu edukacyjnego "Uczenie się przez całe życie". Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego skierowany jest do studentów i pracowników uczelni. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyd także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Kraje uczestniczące w programie Erasmus: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj kandydujący: Turcja. Wyjazdy studentów Uniwersytetu Śląskiego na stypendium Programu Erasmus:? / / / /2009 Więcej o programie na szczeblu ogólnopolskim: 4

5 I.2. WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE Z oferty stypendialnej LLP/Erasmus mogą skorzystad studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów, zawartych w Aneksie do umowy, którą Uniwersytet Śląski zawiera z Narodową Agencją LLP/Erasmus w Warszawie. Rekrutacja studentów na Uniwersytecie Śląskim przeprowadzana jest przez wydziałowe komisje kwalifikacyjne na zasadach konkursu. Jednostki UŚ mogą określid dodatkowe własne kryteria rekrutacji. O warunki rekrutacji obowiązujące w danej jednostce należy pytad koordynatorów wydziałowych Programu Erasmus (ich aktualna lista znajduje się na stronie Każdy student, wyjeżdżający na stypendium w ramach Programu Erasmus otrzymuje KARTĘ STUDENTA ERASMUSA. Karta Studenta Erasmusa wymienia podstawowe prawa i przywileje studentów uczestniczących w wymianie w ramach programu Erasmus (np. zwolnienie z opłat za studia w uczelni przyjmującej, pełne zaliczenie w uczelni macierzystej okresu studiów odbytego za granicą) oraz ich podstawowe zobowiązania wobec uczelni macierzystej i przyjmującej. Kartę Studenta Erasmusa otrzyma w Dziale Projektów Międzynarodowych i Współpracy z zagranicą każdy student wyjeżdżający za granicę w ramach programu Erasmus. I.3. ECTS - EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Podstawowym warunkiem uczestnictwa w LLP/Erasmus jest pełne uznanie okresu studiów odbytych za granicą przez uczelnię macierzystą. Pełne uznanie okresu studiów oznacza, że okres studiów odbyty za granicą zastępuje porównywalny okres studiów na uczelni macierzystej. Egzamin zdany za granicą (lub inna forma oceny np. praca semestralna, zaliczenie) zastępuje egzamin w uczelni macierzystej (lub inną formę oceny). Studenci odbywający studia za granicą powinni mied możliwośd wyboru zajęd spośród pełnego zakresu oferowanych przedmiotów. Powinni uczestniczyd w regularnych zajęciach, a nie zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych i zdawad egzaminy w trybie przewidzianym dla wszystkich studentów. Uznanie okresu studiów umożliwia ECTS Europejski System Transferu Punktów. Podstawowymi elementami Systemu ECTS są: A. Pakiet Informacyjny ECTS, B. Porozumienie o programie studiów Learning Agreement (LA) C. Potwierdzenie uznania zaliczeo Recognition Sheet (RS) D. Wykaz zaliczeo Transcript of Records 5

6 I.3.A. PAKIET INFORMACYJNY Pakiety informacyjne są przygotowywane i aktualizowane co roku przez uczelnie, które wprowadziły ECTS. Pakiety są dostępne w formie broszury, książki oraz często w formie elektronicznej na stronach internetowych danej uczelni. Pakiet zawiera informacje na temat uczelni, wydziałów, organizacji i struktury studiów, regulaminu studiów oraz przepisy administracyjne. Zawiera również listę przedmiotów wraz z ilością punktów, które można za nie uzyskad. Punkty wyrażają ilośd pracy, jaką musi wykonad student, aby je zaliczyd. Student otrzymuje punkty, jeżeli zaliczył dany przedmiot zgodnie z procedurami danej uczelni. Do zaliczenia pełnego roku akademickiego niezbędne jest uzyskanie 60 punktów, za semestr - 30, za trymestr 20. Oprócz punktów student otrzymuje również stopnie według skali ocen uczelni przyjmującej oraz oceny wg skali ECTSu. Pakiet stanowi podstawę do sporządzenia Learning Agreement. I.3.B. POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW Learning Agreement Learning Agreement określa program zajęd, w jakich uczestniczyd ma student w uczelni zagranicznej oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma byd przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie o programie studiów musi zostad wypełnione przez studenta wspólnie z koordynatorem wydziałowym/promotorem/opiekunem na podstawie Pakietu informacyjnego ECTS z danej uczelni przyjmującej przed wyjazdem na stypendium. LA zawiera listę przedmiotów, które student jest zobowiązany zaliczyd w uczelni przyjmującej. Musi ono zostad podpisane przez studenta, koordynatora wydziałowego/promotora/opiekuna oraz dziekana. Podpisy te gwarantują uznanie okresu studiów i przedmiotów, egzaminów i stopni uzyskanych za granicą, pod warunkiem zrealizowania przewidzianego programu. LA, podpisane przez w/w osoby, powinno zostad wysłane do uczelni partnerskiej, która potwierdza możliwośd zrealizowania wybranego programu studiów i odsyła je do studenta. W sytuacji, gdy po przyjeździe do uczelni partnerskiej okaże się, że jakiś przedmiot jest niemożliwy do zrealizowania lub należy dodad jakiś przedmiot, można wprowadzid zmiany na odwrocie formularza i po akceptacji uczelni zagranicznej przesład LA do koordynatora wydziałowego UŚ z prośbą o akceptację; zmiany w programie musi również zatwierdzid dziekan. Należy pamiętad, że warunkiem uznania przedmiotów zaliczonych za granicą jest uzyskanie zgody wszystkich zainteresowanych stron. Zmiany w pierwotnie uzgodnionym programie zajęd powinny zostad dokonane jak najszybciej po przyjeździe studenta do uczelni zagranicznej. Wydział ma prawo nie zaliczyd przedmiotu, który nie został uprzednio zatwierdzony w LA. W załączeniu przykładowo wypełniony LA (zał. nr 3). LA o programie studiów z ostateczną listą przedmiotów podpisane przez wszystkie strony musi zostad przekazane do właściwego dziekanatu (kserokopia do DPMiWzZ, student powinien również posiadad kserokopię dokumentu). 6

7 UWAGA! Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów na wydziały. Jeśli chcą Paostwo, by ktoś znajomy/rodzina odebrał dokumenty w naszym biurze, konieczne jest wcześniejsze sporządzenie upoważnienia na daną osobę wraz z jej numerem dowodu osobistego z Paostwa odręcznym podpisem. Trzeba podkreślid, że student przed wyjazdem musi dokładnie ustalid z opiekunem koniecznośd ewentualnego wyrównywania różnic programowych po powrocie ze stypendium. Należy więc upewnid się czy w danym semestrze są tzw. standardy kształcenia/minima programowe, które trzeba zrealizowad by zaliczyd studia. Jeśli nie, student nie musi nic zaliczad po powrocie, nawet jeśli przedmioty zrealizowane zagranicą są inne niż te, które student zrealizowałby w Polsce. I.3.C. POTWIERDZENIE UZNANIA ZALICZEO Recognition Sheet Recognition Sheet to bardzo ważny dokument, gdyż zawiera informacje, jakie przedmioty zostaną zaliczone w Polsce. Student na jego pierwszej stronie wypisuje wszystkie przedmioty zrealizowane zagranicą, nawet jeśli nie ma ich odpowiedników w Polsce. Na drugiej stronie zaś przedmioty z uczelni macierzystej, które zostaną zaliczone przez wydział automatycznie po powrocie z Erasmusa. I.3.D. WYKAZ ZALICZEO Transcript of Records Po odbyciu studiów za granicą, student powinien otrzymad Transcript of Records. Obejmuje on listę przedmiotów, w jakich student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni, a także jeśli to możliwe stopnie przyznane zgodnie ze skalą ECTSu. TR jest podstawowym, obok Learning Agreement, dokumentem uprawniającym studenta do ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Po powrocie z zagranicy oryginał wykazu musi zostad dostarczony przez studenta wraz z indeksem do odpowiedniego dziekanatu w uczelni macierzystej (kserokopia do DPMiWzZ). Okres studiów i zajęcia odbyte za granicą są zaliczane przez dziekana / prodziekana. UWAGA! Przedmioty nie są zaliczane przez poszczególne osoby prowadzące zajęcia w UŚ. Stopnie uzyskane za granicą uprawniają studenta do ubiegania się o stypendium naukowe w UŚ. W załączeniu przykładowo wypełniony TR (zał. nr 4). I.4. FINANSOWANIE. Stypendium LLP/Erasmus stanowi dofinansowanie kosztów pobytu za granicą i ma za zadanie pomoc w pokryciu różnicy w kosztach utrzymania w kraju i za granicą. Na pokrycie kosztów studiów student powinien poza stypendium Erasmusa przeznaczyd środki, które normalnie przeznacza na utrzymanie w kraju: stypendia socjalne, naukowe, doktoranckie, fundusze rodziców. 7

8 Wysokośd stypendium jest co roku inna. Średnia miesięczna wysokośd stypendium zależy od środków przyznawanych Polsce przez Komisję Europejską. Informacje o wysokości stypendium można uzyskad u koordynatora wydziałowego Programu. Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji LLP/Erasmus częśd stypendium będzie wypłacana przed wyjazdem studenta, a pozostała częśd w ratach uzależnionych od długości pobytu. Wypłata stypendium będzie możliwa po podpisaniu umowy na wyjazd między studentem, a Uniwersytetem Śląskim, pod warunkiem terminowego dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów. Stypendium jest wypłacane wstępnie na okres maksymalnie 5 miesięcy (1 semestr), a na pozostały czas pobytu w miarę posiadanych środków. Możliwości wypłaty stypendium (wskazane na piśmie przez studenta): - na bankowy rachunek prowadzony w walucie PLN - na bankowy rachunek prowadzony w walucie EURO I.5. KRAJOWE STYPENDIA, KREDYTY, URLOPY Wypłata wszelkich stypendiów krajowych (socjalnych, naukowych i innych, za wyjątkiem stypendium mieszkaniowego), do których student nabył prawo przed wyjazdem, powinna byd kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Wyjazd na stypendium Erasmusa nie wyklucza korzystania z kredytów studenckich. Kredyt wstrzymywany jest przez banki tylko na okres urlopu dziekaoskiego, a wyjazd Erasmusa nie wiąże się z urlopem dziekaoskim. Udział w LLP/Erasmus wyklucza możliwośd ubiegania się o urlop dziekaoski w związku z wyjazdem. Pobyt na stypendium w uczelni partnerskiej nie powinien wydłużad okresu studiów na UŚ - student kooczy studia w zwyczajowo przewidzianym dla danego kierunku studiów terminie. Wyjazd na stypendium Erasmusa w czasie urlopu dziekaoskiego jest naruszeniem zasad programu. W przypadku naruszenia którejkolwiek z w/w zasad prosimy o informowanie Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą. I.6. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Osoby niepełnosprawne mogą otrzymad zwiększone stypendium. Wnioski o przyznanie dodatkowego finansowania powinny zostad przesłane do Narodowej Agencji LLP/Erasmus w wyznaczonych terminach za pośrednictwem Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą. Niezbędne formularze znajdują się na stronie: 8

9 I.7. ZAKWATEROWANIE Informacje o procedurach obowiązujących w danej uczelni znajdują się w pakietach informacyjnych lub innych materiałach. Bardzo często są również przesyłane do studenta po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Uczelnia przyjmująca zapewnia zwykle przyjeżdżającym studentom zakwaterowanie w domach studenckich lub pomaga znaleźd kwaterę prywatną. Niektóre uczelnie nie dysponują jednak swoimi akademikami (np. Uniwersytet w Granadzie), wtedy trzeba znaleźd zakwaterowanie indywidualnie. W wielu miejscach trzeba uiścid kaucję/depozyt, która jest zwracana po zakooczeniu pobytu. Zdarza się również, że pokój w akademiku można wynająd jedynie na cały semestr, co nie jest korzystne przy pobytach 3-4 miesięcznych. Często istnieją osobne formularze, dotyczące ubiegania się o zakwaterowanie (obok formularzy zgłoszeniowych), które trzeba wysład w odpowiednim terminie we wskazane miejsce. I.8. LEGALIZACJA POBYTU Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do paostw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy jednak pamiętad, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych paostw formalności trzeba będzie załatwid jeszcze przed wyjazdem. Każdy kraj posiada własne przepisy i wymagania, dotyczące legalizacji pobytu. Student przed wyjazdem powinien dokładnie sprawdzid przepisy określające legalizację pobytu w kraju, do którego wyjeżdża. Często warunkiem koniecznym jest poświadczenie przez uczelnię przyjęcia na studia w ramach programu LLP/Erasmus, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju). Każdy wyjeżdżający student otrzymuje w Dziale Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą potwierdzenie uzyskania statusu studenta Erasmusa, terminu pobytu w uczelni partnerskiej i wysokości przyznanego stypendium. Potwierdzenie to jest zwykle wymagane przy legalizacji pobytu. Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo danego kraju. Bardziej szczegółowe informacje o legalizacji pobytu w poszczególnych krajach można znaleźd na stronach: I.9. UBEZPIECZENIE UWAGA! Informacje na temat opieki medycznej za granicą po przystąpieniu Polski do UE są stale modyfikowane. Dlatego konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z nimi przed wyjazdem do uczelni partnerskiej. 9

10 Źródła informacji: 1. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach Nr telefonu: + 32/ , , 2. Strona internetowa Narodowego Funduszu Zdrowia: Osoby, odprowadzające składki do Narodowego Funduszu Zdrowia, podróżujące po krajach UE/EOG, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju, należy posiadad przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie - rolę tę pełni obecnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). O wydanie EKUZ należy wnioskowad w Polsce, przed wyjazdem na stypendium. Żeby uzyskad kartę należy złożyd wniosek o jej wydanie oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. W niektórych krajach EKUZ przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrowad się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje, dotyczące rozwiązao przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: W każdym z paostw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeo. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Należy również upewnid się, czy uczelnia przyjmująca nie wymaga wykupienia jakiegoś dodatkowego/specyficznego ubezpieczenia. Informacja taka powinna byd zawarta w materiałach informacyjnych z danej uczelni. Dodatkowe informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym dostępne są również na stronach Narodowej Agencji LLP/Erasmus: I.10. PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE Studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu LLP/Erasmus powinni znad język kraju docelowego (lub obowiązujący język wykładowy) w stopniu umożliwiającym uczestniczenie w zajęciach i wykładach. Wiele uczelni przyjmujących oferuje dodatkowe kursy językowe przed rozpoczęciem okresu studiów lub w trakcie semestru. Informacje o nich i ewentualne formularze zgłoszeniowe powinny byd dostępne na stronach internetowych lub w informacjach wysłanych do studenta. Ponadto kraje, gdzie mówi się językami rzadziej stosowanymi i nauczanymi, organizują w ramach Programu ERASMUS intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC Erasmus Intensive Language Courses). Szczegółowe informacje o kursach językowych Erasmusa oraz wykaz ośrodków organizujących kursy w poszczególnych krajach są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: ZŁY! oraz na stronach internetowej Narodowej Agencji LLP/Erasmus: 10

11 I.11. SKRÓCENIE OKRESU STUDIOWANIA Student jest zobowiązany do odbycia studiów za granicą w terminie określonym w umowie podpisywanej przed wyjazdem na stypendium. Konsekwencją skrócenia okresu studiowania jest koniecznośd zwrotu części stypendium. Minimalnym okresem studiów są 3 miesiące. Pobyt krótszy niż 3 miesiące powoduje koniecznośd zwrotu całego grantu i nieuznanie okresu pobytu za granicą przez UŚ. UWAGA! Jeśli konieczne jest skrócenie okresu studiowania należy bezzwłocznie skontaktowad się z Działem Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą (jeszcze przed wyjazdem z uczelni partnerskiej). I.12. PRZEDŁUŻENIE OKRESU STUDIOWANIA. Pobyt za granicą można przedłużyd o kolejny semestr, ale tylko z semestru zimowego na letni. Nie można przedłużyd pobytu z semestru letniego na zimowy, ponieważ jest to już nowy rok akademicki. Zasadą programu jest, że pobyt za granicą w ramach ERASMUSA nie może wykroczyd poza dany rok akademicki. Warunki przedłużenia: - wypełnione Podanie o przedłużenie pobytu (dostępne na ze zgodą dziekana i koordynatora wydziałowego, - pisemna zgoda uczelni zagranicznej na przedłużenie pobytu, - zatwierdzone przez wszystkie strony Learning Agreement wraz z Recognition Sheet. Oryginał Podania i kserokopie pozostałych dokumentów należy dostarczyd do Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, który sporządza wtedy aneks do umowy między studentem a UŚ oraz zaświadczenie o statusie studenta Erasmusa. Niepodpisanie umowy, obejmującej przedłużenie okresu studiów skutkuje utratą statusu studenta Erasmusa. Wszystkie formalności związane z przedłużeniem pobytu muszą zostad załatwione najpóźniej do 3 tygodni przed planowaną wcześniej datą zakooczenia studiów zagranicą. Wszystkie szczegóły należy uzgadniad z koordynatorem wydziałowym programu. Zgoda na przedłużenie nie jest jednoznaczna z przyznaniem dodatkowego stypendium. UWAGA! Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów dotyczących przedłużenia okresu pobytu. Jeśli chcą Paostwo, by ktoś znajomy/rodzina odebrał dokumenty w naszym biurze, konieczne jest wcześniejsze sporządzenie upoważnienia na daną osobę wraz z jej numerem dowodu osobistego z Paostwa odręcznym podpisem. 11

12 II. WYJAZD KROK PO KROKU : ETAP 1 semestr letni, data ustalana przez koordynatorów wydziałowych ZAKWALIFIKOWANIE STUDENTA PRZEZ WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ KWALIFIKACYJNĄ ETAP 2 jak najszybciej po zakwalifikowaniu na wydziale KONTAKT STUDENTA Z BIUREM ERASMUSA Student otrzymuje Informator dla wyjeżdżających studentów ETAP 3 jak najszybciej po zakwalifikowaniu na wydziale KONTAKT Z UCZELNIĄ PRZYJMUJĄCĄ. WYSYŁANIE FORMULARZY APLIKACYJNYCH Zaraz po zakwalifikowaniu student powinien zapoznad się z informacjami dotyczącymi uczelni partnerskiej (procedura aplikacyjna, terminy zgłoszeo, oferta programowa, itp.). Informacje te znajdują się w różnego rodzaju przewodnikach i informatorach, a przede wszystkim pakietach informacyjnych ECTS. Wszystkie informacje powinny byd dostępne na stronach internetowych danej uczelni. Niektóre uczelnie partnerskie wymagają dodatkowo, aby uczelnia macierzysta przesłała im oficjalną nominację studenta mającego przyjechad do nich w ramach LLP/Erasmus. Koniecznośd przesłania takiej nominacji należy zgłosid do Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą. Praktyczne informacje dotyczące pobytu w danej uczelni można również uzyskad od studentów, którzy odbyli już studia Erasmusa. Nazwiska i adresy tych studentów można uzyskad w DPMiWzZ. Materiały informacyjne są również zwykle przysyłane do studenta, po otrzymaniu przez uczelnię przyjmującą formularza zgłoszeniowego. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY WYSŁAD DO UCZELNI ZAGRANICZNEJ: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Większośd uczelni zagranicznych posiada własne formularze zgłoszeniowe, które należy w odpowiednim terminie wypełnid i wysład do uczelni przyjmującej, aby otrzymad potwierdzenie przyjęcia na studia w ramach Programu LLP/Erasmus. Formularze zgłoszeniowe uczelni partnerskich są najczęściej dostępne na stronach internetowych danej uczelni. UWAGA! Student sam wysyła w odpowiednim terminie formularz zgłoszeniowy do uczelni zagranicznej, o ile uczelnia ta nie wymaga innego trybu przekazywania dokumentów. Niektóre uczelnie wymagają wypełnienia formularza on-line. Brak samodzielnego kontaktu z uczelnią partnerską wiąże się z niemożliwością wyjazdu! POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW LEARNING AGREEMENT Patrz punkt I.3.B., strona 6. Proponujemy przygotowanie Porozumienia w 2 egzemplarzach i wysłanie 1 do uczelni partnerskiej. 12

13 UWAGA! Dokumenty do uczelni przyjmującej powinny zostad wysłane listem poleconym. Zalecamy zrobienie kserokopii wszystkich wysyłanych dokumentów. DOKUMENTY, KTÓRE STUDENT POWINIEN OTRZYMAD Z UCZELNI ZAGRANICZNEJ: PISEMNE POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU LLP /ERASMUS PODPISANE POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW LEARNING AGREEMENT Potwierdzenie zostaje zwykle przesłane na adres domowy studenta. Może jednak również zostad przesłane do koordynatora wydziałowego lub do DPMiWzZ. Oryginał potwierdzenia należy zabrad ze sobą za granicę (kserokopia do DPMiWzZ). Potwierdzenie przyjęcia na studia wystawione przez uczelnię partnerską umożliwia podjęcie dalszych kroków związanych z wyjazdem w kraju. Jeżeli uczelnia zwleka z odesłaniem podpisanego Learning Agreement, student powinien się o nie upomnied. Zdarza się, że uczelnie nie chcą potwierdzad programu studiów przed przyjazdem studenta. Wtedy należy uzyskad wymagane podpisy natychmiast po przyjeździe do uczelni partnerskiej i przesład kserokopie Porozumienia do DPMiWzZ i koordynatora wydziałowego. Oryginał Learning Agreement z ostateczną listą przedmiotów i podpisami wszystkich stron musi zostad przekazany do właściwego dziekanatu. ETAP 4 ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W KRAJU Patrz punkt I.4., strona 8. ZAŁOŻENIE KONTA W BANKU Patrz punkt I.9., strona 9. UZYSKANIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO W ODDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Patrz punkt I.9., strona 10. UBEZPIECZENIE SIĘ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Patrz punkt I.8., strona 9. SPRAWDZENIE SPOSOBU LEGALIZACJI POBYTU W KRAJU DOCELOWYM ZROBIENIE DUŻEJ ILOŚCI ZDJĘD LEGITYMACYJNYCH Są potrzebne za granicą do legitymacji studenckiej, biletu, itp. 13

14 ETAP 5 ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYD DO DZIAŁU PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ WNIOSEK WYJAZDOWY W KSEROKOPIA WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO POROZUMIENIA O PROGRAMIE STUDIÓW - LEARNING AGREEMENT ORAZ POTWIERDZENIA UZNANIA ZALICZEO RECOGNITION SHEET KSEROKOPIA POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA Z UCZELNI ZAGRANICZNEJ FORMULARZ Z NUMEREM KONTA Wniosek W jest oficjalnym potwierdzeniem wyrażenia zgody władz wydziału na wyjazd studenta za granicę. W poszczególnych wydziałach i instytutach są wyznaczone osoby odpowiedzialne za wydruk Wniosku W z systemu SAP (biuro Erasmusa nie posiada listy osób takich osób). W celu otrzymania wydruku student powinien udad się do takiej osoby i podad jej nazwę uczelni partnerskiej oraz daty wyjazdu i przyjazdu. Następnie powinien uzyskad podpisy koordynatora wydziałowego i dziekana wraz z pieczątkami. W załączeniu przykładowo wypełniony Wniosek W (zał. Nr 2). Patrz punkt I.3.B., strona 6 oraz I.3.C. Patrz ETAP 3. Patrz ETAP 3. Na wskazany przez studenta numer konta zostanie przekazane stypendium. Prosimy o staranne wypełnienie formularza. Błędne podanie numeru konta skutkuje opóźnieniami w przekazaniu stypendium. Patrz punkt I.4., strona 8. UWAGA! Cała dokumentacja musi zostad złożona w DZIALE PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ nie później niż na 3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. Dokumenty składa się w dniu podpisania umowy finansowej. PODPISANIE UMOWY NA WYJAZD 14

15 W momencie składania wszystkich dokumentów, podpisywana jest umowa finansowa na wyjazd między studentem a Uniwersytetem Śląskim, określająca warunki przyznania stypendium. Umowa jest podpisywana w dwóch egzemplarzach, jeden dla Uniwersytetu Śląskiego, drugi dla studenta. Po podpisaniu umowy przez Rektora, należy jeden egzemplarz odebrad w Dziale Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, osobiście bądź przez pisemnie upoważnioną osobę. Umowa zobowiązuje studenta m.in. do: - odbycia studiów w deklarowanym okresie i zrealizowania uzgodnionego programu studiów, - do niezwłocznego zawiadomienia Uniwersytetu Śląskiego o wszelkich planowanych zmianach, np. zmianie terminu pobytu, programu studiów, - dostarczenia Wykazu zaliczeo oraz potwierdzenia terminu pobytu za granicą, - wypełnienia ankiety dotyczącej okresu studiów za granicą, - nieubiegania się o inne stypendium finansowane z funduszy Komisji Europejskiej na ten sam okres pobytu. - ubezpieczenia się studenta na okres studiów za granicą. Swoim podpisem student potwierdza również przyjęcie do wiadomości faktu, że stypendium pokrywa jedynie różnicę w kosztach utrzymania w kraju i za granicą. UWAGA! Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu podpisania umowy. DOKUMENTY, KTÓRE STUDENT OTRZYMUJE W DZIALE PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ: ZAŚWIADCZENIE O PRZYZNANIU STYPENDIUM ERASMUSA ZAŚWIADCZENIE O WYJEŹDZIE NA STUDIA ZA GRANICĘ KARTA STUDENTA ERASMUSA Wydawane zaświadczenie w języku angielskim potwierdza uzyskanie statusu studenta Erasmusa, termin pobytu w uczelni partnerskiej i przyznanie stypendium. Może byd potrzebne przy rejestracji w uczelni przyjmującej oraz przy legalizacji pobytu za granicą. Wydawane zaświadczenie w języku polskim potrzebne jest przy uzyskiwaniu EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Patrz punkt 1.9, strona 9. Student otrzymuje Kartę po podpisaniu umowy na wyjazd. Patrz załącznik nr 1. POWIADOMIENIE DZIEKANATU O O wyjeździe studenta na studia za granicę powinien zostad powiadomiony właściwy dziekanat UŚ. Czyni to koordynator wydziałowy Programu. Student przed wyjazdem powinien upewnid się, że dziekanat został zawiadomiony o jego wyjeździe. GRANT JEST PRZELEWANY NA KONTO WSKAZANE PRZEZ STUDENTA Grant jest przelewany na konto studenta w sposób określony w umowie i zgodny z zaleceniami Narodowej Agencji LLP/Erasmus. Warunkiem terminowości wypłaty jest złożenie wszystkich, kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów w odpowiednim czasie. Lista płatnicza jest przygotowywana raz w miesiącu, pod koniec każdego miesiąca. Jeżeli wyjazd jest planowany w połowie miesiąca, należy zadbad o złożenie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem. 15

16 ETAP 6 POBYT ZA GRANICĄ Radzimy zabrad ze sobą Informator dla wyjeżdżających studentów oraz regularnie sprawdzad stronę internetową Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą. Jest to dokument, na którym uczelnia przyjmująca potwierdza daty POTWIERDZENIE DATY pobytu studenta na stypendium. Bezzwłocznie po przyjeździe PRZYJAZDU należy uzyskad w biurze programu LLP/ERASMUS uczelni CONFIRMATION OF LLP/ERASMUS STUDENT MOBILITY przyjmującej potwierdzenie daty przyjazdu i przesład formularz faksem lub mailem. Oryginał zostaje o studenta, który uzyskuje na nim także potwierdzenie daty zakooczenia pobytu. LEGALIZACJA POBYTU KONTAKT Z DZIAŁEM PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ KONTAKT Z KOORDYNATOREM WYDZIAŁOWYM ZMIANY W PROGRAMIE STUDIÓW SKRÓCENIE POBYTU PRZEDŁUŻENIE POBYTU UZYSKANIE WYKAZU ZALICZEO TRANSCRIPT OF RECORDS UWAGA!!! DATY NA CONFIRMATION MUSZĄ ZGADZA SIĘ Z DATAMI NA UMOWIE O WYJAZD. DOSTARCZENIE ORYGINAŁU TEGO DOKUMENTU DO DZIAŁU PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEST WARUNKIEM ROZLICZENIA WYJAZDU. Patrz punkt I.8., strona 9. Bardzo często przesyłamy studentom pocztą elektroniczną ważne informacje w trakcie ich pobytu za granicą. Dlatego też student powinien posiadad adres poczty elektronicznej, przekazad go do Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą oraz regularnie sprawdzad zawartośd poczty. Ważne jest utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem wydziałowym, zwłaszcza we wszystkich sprawach dotyczących programu studiów i ewentualnego przedłużania pobytu. Patrz punkt I.3.B., strona 6. Patrz punkt I.11., strona 11. Patrz punkt I.12, strona 11. Należy się o to zatroszczyd przed powrotem pomimo, że niektóre uczelnie deklarują, że prześlą wszystkie dokumenty bezpośrednio do Uniwersytetu Śląskiego. Jeżeli uczelnia partnerska nie chce wydad studentowi wykazu zaliczeo wskazane jest, aby student spisał je na własną rękę, a następnie udał się do koordynatora uczelni partnerskiej w celu uzyskania pieczątki potwierdzającej zgodnośd przedstawionych informacji ze stanem faktycznym. 16

17 POTWIERDZENIA DATY ZAKOOCZENIA POBYTU CONFIRMATION OF LLP/ERASMUS STUDENT MOBILITY Szczególne ważne jest uzyskanie przed opuszczeniem uczelni zagranicznej potwierdzenia terminu zakooczenia pobytu na Confirmation of LLP/Erasmus student mobility, które jest podstawowym dokumentem rozliczającym studenta ze stypendium. Oryginał należy dostarczyd do biura Erasmusa zaraz po przyjeździe do Polski. ETAP 7 POWRÓT ZE STYPENDIUM DOKUMENTY, KTÓRE STUDENT MUSI DOSTARCZYD DO DZIAŁU PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ: KSEROKOPIA WYKAZU ZALICZEO (oryginał do dziekanatu) TRANSCRIPT OF RECORDS CONFIRMATION OF LLP/ERASMUS STUDENT MOBILITY WYPEŁNIONA ANKIETA PRAKTYCZNE INFORMACJE (nieobowiązkowo) Potwierdzenie z uczelni zagranicznej, że student studiował od... do... w ramach Programu LLP/Erasmus. Na potwierdzeniu muszą widnied dokładne daty pobytu studenta na stypendium, pokrywające się z przyznanym okresem stypendialnym (taka sama ilośd miesięcy). Jeżeli student odbywał praktykę, musi dostarczyd odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Ankieta ocenia różne etapy związane z pobytem za granicą: przygotowanie do wyjazdu, pobyt w uczelni zagranicznej i włączenie się w tok studiów po powrocie. Ankieta jest wypełniana on-line na stronie Narodowej Agencji LLP/Erasmus i nie wymaga drukowania. Wypełnienie ankiety jest jednym z warunków rozliczenia wyjazdu studenta, który będzie sprawdzany bezpośrednio przez Narodową Agencję LLP/Erasmus. Linka, login i hasło do ankiety otrzymuje się osobiście w biurze Erasmusa w dniu składania dokumentów lub drogą mailową. Prosimy o przesyłanie do DPMiWzZ w trakcie całego pobytu jak i po jego zakooczeniu wszelkich praktycznych porad dla przyszłych stypendystów. Będziemy je na bieżąco zamieszczad na naszej stronie internetowej. W/w dokumenty muszą zostad dostarczone do Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą najpóźniej 3 tygodnie od daty zakooczeniu studiów za granicą, określonej w umowie na wyjazd. Najwazniejszy dokument to Confirmation LLP/Erasmus student mobility.na ich podstawie student rozlicza się z przyznanego mu stypendium. Opóźnienie lub niedostarczenie dokumentów spowoduje żądanie zwrotu stypendium. 17

18 III. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik Nr 1 KARTA STUDENTA ERASMUSA Każdy student wyjeżdżający na stypendium w ramach programu LLP/Erasmus otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa, która określa jego prawa i obowiązki. Status studenta Erasmusa uzyskują jedynie ci studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd do partnerskiej uczelni w Europie w celu zrealizowania tam części studiów. Zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca muszą posiadad Kartę Erasmusa (ERASMUS University Charter) nadaną przez Komisję Europejską. Jako student Erasmusa, masz prawo oczekiwad, że: otrzymasz Porozumienie o programie zajęd pomiędzy Twoją uczelnią macierzystą a uczelnią przyjmującą, w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów za granicą, w tym liczba punktów kredytowych jakie powinieneś/ powinnaś uzyskad; uczelnia przyjmująca nie będzie pobierad od Ciebie czesnego, wpisowego, ani żadnych opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek; po zakooczeniu okresu studiów w uczelni przyjmującej otrzymasz podpisany przez tę uczelnię Wykaz zaliczeo (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie punkty i oceny (zaliczenia); Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna oceny i punkty uzyskane przez Ciebie w uczelni zagranicznej w czasie odbytego tam okresu studiów, zgodnie z ustaleniami Porozumienia o programie zajęd (Learning Agreement); zachowasz prawo do korzystania ze stypendiów krajowych, do których nabyłeś / nabyłaś prawa przed wyjazdem. Jako student Erasmusa będziesz zobowiązany: przestrzegad zasad i zobowiązao wynikających z umowy z Twoją macierzystą uczelnią; dopilnowad, aby wszelkie zmiany w Porozumieniu o programie zajęd były uzgadniane z uczelnią macierzystą oraz przyjmującą i niezwłocznie wprowadzane do Porozumienia w formie pisemnej; spędzid w uczelni przyjmującej pełny ustalony okres studiów (obejmujący również okres egzaminów i zaliczeo) oraz respektowad zasady i przepisy uczelni przyjmującej; sporządzid sprawozdanie / ankietę z pobytu w uczelni zagranicznej po powrocie do kraju, w formie do jakiej Cię zobowiąże uczelnia macierzysta. Jeżeli będziesz mied problemy z którymkolwiek z powyższych praw i obowiązków, powinieneś / powinnaś dokładnie określid ten problem, upewnid się, że przestrzegałeś / przestrzegałaś uzgodnionych zasad i wykorzystałeś / wykorzystałaś oficjalne procedury odwoławcze w Twojej uczelni macierzystej. Zwród się do wydziałowego lub uczelnianego koordynatora Erasmusa w Twojej uczelni. Jeśli pomimo to nie uda Ci się nadal rozwiązad problemu, skontaktuj się z Agencją Narodową. 18

19 WNIOSEK W Załącznik Nr 2 19

20 Załącznik Nr 3 LLP/ERASMUS PROGRAMME ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM LEARNING AGREEMENT ACADEMIC YEAR 2010/2011 SEMESTER:...WINTER FIELD OF STUDY:...PHILOLOGY PERIOD OF STUDY: from to Name of student: Jan Kowalski. Sending institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach... Country:...Poland Receiving institution: University of (nazwa)... Country:...(kraj)... DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT Course unit code (if any) and page no. of the information package...jg34...tc eur td if necessary, continue the list on a separate sheet Course unit title (as indicated in the information package) ENGLISH LITERATURE FRENCH LITERATURE GERMAN CONVERSATION COMPOSITION Number of ECTS credits Student s signature (podpis studenta) (data). Date:... SENDING INSTITUTION We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. Departmental coordinator s signature (podpis i pieczątka koordynatora wydziałowego) Date: (data) Dean s signature (podpis i pieczątka dziekana / prodziekana) Date: (data) RECEIVING INSTITUTION We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. Departmental coordinator s signature (podpis koordynatora wydziałowego uczelni partnerskiej) Date: (data) Institutional coordinator s signature (podpis koordynatora uczelnianego uczelni partnerskiej) Date: (data) 20

WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH

WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S ROK AKADEMICKI 2009/2010 www.erasmus.us.edu.pl Dział Projektów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Nazwa Procedury: Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Strona 1 z 2 Wydanie 1 Cel i zakres Celem procedury jest ustalenie spójnych zasad kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/25/08 ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów i zasad kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SOCRATES. ERASMUS WYJAZD STYPENDIALNY STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 200X. 200X UMOWA NR pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, adres: ul. Grodzka 19, 48-300 Nysa dalej zwaną.uczelnią.

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Pula miesięcy do wykorzystania 12 miesięcy do wykorzystania na każdym poziomie studiów. Miesiące spędzone na wymianie w ramach programu LLP Erasmus również zaliczają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne PROGRAM ERASMUS Spotkanie informacyjne 30.11.2010 KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE ERASMUS: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu LLP Erasmus

Regulamin programu LLP Erasmus Regulamin programu LLP Erasmus TYTUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Regulamin programu LLP Erasmus, zwany dalej Regulaminem, reguluje kwestie uczestnictwa w programie międzynarodowej wymiany studentów

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS Dział Współpracy z Zagranicą U2 (Centrum Dydaktyczne) 06.11.2008. godz. 15:00 Magdalena Baran Koordynator LLP Erasmus w Akademii Górniczo-Hutniczej Dr inż. Tadeusz Pająk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania studentów zagranicznych na studia wymienne w ramach programu Erasmus+, innych

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS)

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) 1. Przed wyjazdem za granicę student zobowiązany jest dostarczyć do Koordynatora Uczelnianego: -Application Form- kopię dokumentów aplikacyjnych wysłanych do

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI Oprac. Judyta Mutwil-Grodecka 16.01.2015 Spis treści A. Procedura komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji Załącznik 2 do ZARZĄDZENIA Nr 46/2013 REKTORA PWSZ w PŁOCKU z dnia 12.09.2013 r ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW SMS PROGRAMU LLP ERASMUS MOBILNOŚĆ-SZKOŁY WYŻSZE DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Co należy zrobić przed wyjazdem:

Co należy zrobić przed wyjazdem: ZASADY REALIZACJI PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Co należy zrobić przed wyjazdem: 1. Dostarczyć do Biura Karier i Współpracy letter of intent oraz company information,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne: a) być oficjalnie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 14 kwietnia 2015r. 1/19 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus - wyjazd na PRAKTYKI

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus - wyjazd na PRAKTYKI Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus - wyjazd na PRAKTYKI Oprac. Judyta Mutwil 18.04.2012 Spis treści A. Procedura komunikacji Student-Koordynator

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Wyjazdy w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Spotkanie informacyjne Wyjedź z Erasmusem Wyjazdy w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Nysa, 08 listopad 2012 r. BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Chodowieckiego 4, II p. pok. nr 111

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 5.02.2010 r.

Wersja z dnia 5.02.2010 r. E-Porozumienie o programie studiów e-learning Agreement (czyli e-la UW krok po kroku) Wersja z dnia 5.02.2010 r. A. Przed wyjazdem 1.1. Wpisz w USOSweb wybrane przez Ciebie przedmioty oferowane przez uczelnię

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku Drogi Studencie ATEUENUM Szkoły Wyższej! Cieszymy się, że chcesz podjąć starania o wyjazd na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

LLP ERAMUS STUDIA P-AR-5-1 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE

LLP ERAMUS STUDIA P-AR-5-1 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE 1/5 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE 2/5 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura opisuje proces naboru i rozliczania studentów wyjeżdżających na studia zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:...

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:... 1 PROGRAM ATLANTIS UMOWA WYJAZD STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM... Umowa zawarta pomiędzy: Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego STUDIA ZA GRANICĄ w ramach programu Erasmus Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego Jelenia Góra 2008 Spis treści: Ogólne informacje o programie Erasmus Kto moŝe wziąć udział w programie? Dokąd

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS Załącznik do zarządzenia Rektora WSISiZ nr 398A/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów, nauczycieli akademickich i pracowników WSISiZ w programie ERASMUS PLUS. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012/2013. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Lifelong Learning Programme Erasmus w roku akademickim 2012201. 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w Programie Erasmus musi spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2016/2017 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2016/2017 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2016/2017 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 7 kwietnia 2016r. 1/17 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 STUDIA I PRAKTYKA HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 23.04.2013 KROK PO KROKU ETAP 1 Rekrutacja ETAP

Bardziej szczegółowo

3. Wyjazd na stypendium zagraniczne przysługuje studentowi tylko raz w trakcie toku studiów, niezależnie od uczelni, na której podjął naukę.

3. Wyjazd na stypendium zagraniczne przysługuje studentowi tylko raz w trakcie toku studiów, niezależnie od uczelni, na której podjął naukę. ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH PROGRAMU ERASMUS W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ od roku akademickiego 2010/2011 Dokument dotyczący zasad rekrutacji studentów

Bardziej szczegółowo

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do Załącznik do Zarządzenia Nr 120/2009/2010 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu z dnia 1.10.2009 r. Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM)

CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH. A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKA ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH A. Zasady realizacji wyjazdów studentów (SM) 1. Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku (Ma zastosowanie do wyjazdów na studia od roku ak. 2010/2011) Drogi Studencie Uniwersytetu w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne 23.04.2015 I. Procedura aplikacyjna II. Przed wyjazdem na stypendium III. Po przyjeździe IV. Po powrocie ze stypendium V. Uwagi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta)

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) pomiędzy: PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR (numer indywidualny umowy dla każdego studenta) 1. Nazwa i adres uczelni, telefon, fax, e-mail: NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zasad wymiany studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników w ramach programu LLP/Erasmus realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2014 Rektora UPWr z dnia 14 marca 2014r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

MOBILNYCH NA PRZYKŁADZIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE. 16 kwietnia 2012

MOBILNYCH NA PRZYKŁADZIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE. 16 kwietnia 2012 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI STUDENTÓW MOBILNYCH NA PRZYKŁADZIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE 16 kwietnia 2012 1 WEWNĘTRZE REGULACJE OBOWIĄZUJĄCE W UCZELNI Zarządzenie rektora

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Erasmus+ wymiana doświadczeń to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW Program Erasmus+ PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW rok akademicki 2015/2016 Plan prezentacji O czym powiemy? 1. Zasady ogólne wyjazdów 2015/2016 2. Nowe zasady programu Erasmus+ 3. Grant Erasmusa 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas.

Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas. Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas. 1 Skróty i pojęcia używane w niniejszym Regulaminie CC Collegium Civitas; NA Narodowa

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdu 1. Wyjazdy studentów na studia w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel./fax (41) 331-12- 44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci

1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci Zasady realizacji wyjazdów na praktyki 1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci i absolwenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ odbywa się

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2016/2017. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2016/2017. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2016/2017 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Paw. C-1, pokój 108 Tel. 617-47-83 Fax. 617-33-03 E mail: dwz.agh.edu.pl. Kierownik Działu Marta Foryś

Paw. C-1, pokój 108 Tel. 617-47-83 Fax. 617-33-03 E mail: dwz.agh.edu.pl. Kierownik Działu Marta Foryś 1 Koordynator Programu Socrates Erasmus w Akademii Górniczo-Hutniczej Dr inż. Tadeusz Pająk Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Paw. B-3, pokój 205, II p. Tel.:(12) 617 30 79 e-mail: pajak@uci.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

LIFELONG LEARNING PROGRAMME / ERASMUS - WYJAZD NA STUDIA WIĄŻE SIĘ Z:

LIFELONG LEARNING PROGRAMME / ERASMUS - WYJAZD NA STUDIA WIĄŻE SIĘ Z: LIFELONG LEARNING PROGRAMME / ERASMUS - WYJAZD NA STUDIA WIĄŻE SIĘ Z: uczestniczeniem w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w uczelni zagranicznej wyjazdem zwykle na okres od 3 do 6-ciu miesięcy (z możliwością

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny ZASADY PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTÓW na Wydziale Humanistycznym UMCS 1 System ECTS 1) Podstawowym dokumentem regulującym zasady

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/ /2021)

Program ERASMUS+ (2015/ /2021) Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2016/2017 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) KA103_2016 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo