ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r."

Transkrypt

1 REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/25/08 ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów i zasad kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów SGH, w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych Na podstawie 11 załącznika do uchwały nr 258 Senatu SGH z dnia 30 maja 2007, zarządza się, co następuje: 1 Wprowadza się Procedurę kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów SGH, w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, zwanej dalej Procedurą wyjazdową, stanowiącą załącznik nr I do zarządzenia. 2 Wprowadza się Procedurę kierowania studentów SGH za granicę w celu odbycia części studiów Regulamin wyjazdów studenckich, stanowiącą załącznik nr II do zarządzenia. 3 Wprowadza się wzory Wniosku-skierowania za granicę, stanowiące załączniki I.1, I.2 i II.1 do zarządzenia. 4 Wprowadza się Procedurę kierowania studentów SGH za granicę w celu odbycia praktyk zawodowych stanowiącą załącznik nr III do zarządzenia. 5 Traci moc zarządzenie Rektora nr 7 z 16 lutego 2001 r., w sprawie Trybu udzielania urlopu służbowego osobom kierowanym za granicę oraz związanych z tym rozliczeń.

2 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do wyjazdów realizowanych po wejściu zarządzenia w życie. REKTOR prof. dr hab. Adam Budnikowski

3 Załącznik nr II do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. Procedura kierowania studentów za granicę w celu odbycia części studiów Regulamin wyjazdów studenckich 1 Regulamin dotyczy studentów: 1) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, zwanych dalej studiami licencjackimi (SL) 2) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, zwanych dalej studiami magisterskimi (SM) 3) jednolitych studiów magisterskich, 2 1. W wyjazdach mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich oraz studenci, którzy ukończyli pierwszy semestr studiów magisterskich Student ubiegający się o wyjazd w celu odbycia części studiów za granicą może wyjechać w ramach skierowania przez SGH lub urlopu od zajęć. 2. Decyzję o trybie wyjazdu podejmuje Dziekan właściwego Studium w oparciu o złożony przez studenta Wniosek-skierowanie za granice w celu odbycia części studiów, zwany dalej Wnioskiem, którego wzór określa załącznik nr II Skierowanie na wyjazd może otrzymać student zakwalifikowany do programu wymiany w wyniku rekrutacji prowadzonej przez Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych (CRPM) lub udający się do uczelni zagranicznej w trybie indywidualnym. 2. Wszystkie wyjazdy w celu odbycia części studiów za granicą, podlegają rejestracji w CRPM. 3. Student, który uzyskał zgodę Dziekana właściwego Studium na wyjazd, składa w CRPM odpowiednio podpisany Wniosek.. Złożenie Wniosku daje podstawę do rejestracji i uruchomienia procedury wyjazdowej. 4. CRPM dokonuje zgłoszenia do uczelni zagranicznej studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programów wymiany. 5. Zgłoszony student kontaktuje się z koordynatorem programu na uczelni zagranicznej i zapoznaje się z procedurą rejestracyjną obowiązującą na tej uczelni; wypełnia i samodzielnie wysyła dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną. 6. Studenci zakwalifikowani na wyjazd w procesie rekrutacji, którzy nie uzyskają zgody Dziekana na wyjazd, zostaną skreśleni z listy studentów wyjeżdżających, a CRPM poinformuje uczelnię zagraniczną o cofnięciu decyzji o wyjeździe Przedmiot studiów na uczelni zagranicznej powinien być związany z programem studiów realizowanych przez studenta w SGH. 2. Program studiów realizowanych za granicą określa porozumienie o programie zajęć tzw. Learning Agreement (LA), zawierające wykaz przedmiotów, które student deklaruje zrealizować na uczelni zagranicznej oraz liczbę odpowiadających im punktów ECTS. Wzór LA określa załącznik nr II Przy wypełnianiu LA student konsultuje się z uczelnią zagraniczną w kwestii przedmiotów, jakie będą dla niego dostępne w trakcie studiów, jakie tam podejmie. 1

4 4. Przed wyjazdem student wypełnia LA w trzech egzemplarzach, z których jeden, po uzyskaniu podpisu Dziekana właściwego Studium oraz wyznaczonego pracownika CRPM, składa w dziekanacie studium i w CRPM. Trzeci egzemplarz student wysyła lub zabiera ze sobą do uczelni zagranicznej. 5. Liczba punktów ECTS, odpowiadająca przedmiotom wskazanym przez studenta w LA powinna wynieść 30 na semestr. Przynajmniej 2/3 punktów powinno być uzyskane z przedmiotów merytorycznych. Pozostałe punkty mogą pochodzić z lektoratów z języków obcych. 6. Dopuszcza się podpisanie LA zawierającego niższą niż 30 liczbę punktów ECTS, jednak nie niższą niż 25 ECTS na semestr. W takim przypadku student zobowiązany jest uzupełnić brakującą liczbę punktów po powrocie do SGH, o ile nie ma nadwyżki punktowej z poprzednich semestrów. 7. Punkty kredytowe uczelni zagranicznych, które nie stosują systemu ECTS zostaną przeliczone na punkty ECTS w oparciu o tabelę przeliczeń przygotowaną przez CRPM na podstawie informacji o systemie zaliczeń stosowanych przez te uczelnie, zaakceptowaną przez Dziekana właściwego Studium. 8. Student może dokonać zmiany przedmiotów zadeklarowanych w LA po przyjeździe do uczelni zagranicznej. Proponowane przez studenta zmiany wymagają akceptacji uczelni, na której student przebywa oraz Dziekana właściwego Studium w SGH. Zmiany powinny być zgłoszone przez studenta w okresie jednego miesiąca od daty rozpoczęcia studiów za granicą. 9. Student zobowiązany jest do sprawdzenia czy powyższe informacje dotarły do uczelni. Student, który nie dopełni przesłania do akceptacji zmian w LA, uzyska zaliczenie jedynie tych przedmiotów, na które SGH wyraziła wcześniej zgodę Student może wystąpić o przedłużenie okresu studiów za granica, jeśli uzyskał zgodę uczelni, na której przebywa. 2. Warunkiem uzyskania przedłużenia jest zaliczenie poprzedniego semestru. 3. Decyzję o przedłużeniu studiów wydaje Dziekan właściwego Studium, w oparciu o zgodę uczelni, na której student przebywa oraz opinię CRPM 7 1. Wykaz i wzory dokumentów, które student składa w SGH przed wyjazdem i w trakcie pobytu oraz ich obieg określa zał. II Dziekanat właściwego Studium bądź CRPM może wymagać od studenta złożenia dodatkowych dokumentów, niewymienionych w niniejszym Regulaminie. 8 Student skierowany na wyjazd za granicę jest zobowiązany do wykupienia przed wyjazdem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskania odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu na uczelni zagranicznej. Studentom wyjeżdżającym do krajów Unii Europejskiej zaleca się skorzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczeń Zdrowotnych (EKUZ), wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegóły dostępne są na stronie Karta ta upoważnia do bezpłatnej opieki medycznej za granicą. Ubezpieczenie w ramach karty EKUZ nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2

5 9 W przypadku rezygnacji z wyjazdu lub zmiany okresu studiów student zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o swojej decyzji dziekanatu właściwego Studium oraz CRPM Warunkiem rozliczenia pobytu za granicą jest złożenie przez studenta w CRPM wykazu ocen i zaliczeń tzw. Transcript of records (TR) wystawionego przez uczelnię, na której student odbywał studia, porozumienia o programie zajęć wraz ze zmianami w LA, o którym mowa w 5, ust. 2, zaakceptowanego przez uczelnię zagraniczną oraz innych dokumentów, których wykaz i wzory określa zał. nr II W przypadku odbywania dwóch semestrów studiów, student dostarcza TR po zakończeniu każdego semestru, chyba, że uczelnia zagraniczna stosuje system rozliczenia rocznego. W takim przypadku student dostarcza zaświadczenie wystawione przez uczelnie zagraniczną, potwierdzające jego udział w zajęciach w pierwszym semestrze i dopuszczenie do zajęć w drugim semestrze. 3. Student może wystąpić o zamiennik przedmiotu realizowanego za granicą. W takim przypadku student dostarcza sylabus przedmiotu i uzyskuje opinię koordynatora przedmiotu bądź opiekuna kierunku, co do jego zgodności z przedmiotem realizowanym w SGH. 4. Ocena końcowa uzyskana z danego przedmiotu w uczelni zagranicznej jest, po przeliczeniu na skalę ocen SGH, uznawana za ocenę końcową w SGH. W przypadku przedmiotu, który kończy się w uczelni zagranicznej zaliczeniem Dziekan właściwego Studium wystawia z niego ocenę dostateczną Studentowi zalicza się w SGH semestr studiów spędzony w uczelni zagranicznej, jeśli zrealizował w niej przedmioty o wartości co najmniej 30 ECTS. 2. Dopuszcza się warunkowe zaliczenie semestru w przypadku zrealizowania minimum 25 ECTS. W takim przypadku student zobowiązany jest uzupełnić brakującą liczbę punktów po powrocie do SGH, o ile nie ma nadwyżki punktowej z poprzednich semestrów. 3. Jeżeli student nie zaliczy żadnego z przedmiotów lub przerwie studia za granicą w momencie uniemożliwiającym zaliczenie semestru studiów Dziekan właściwego Studium podejmuje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów SGH (zgodnie z regulaminem studiów). 4. Student, który znalazł się w sytuacji opisanej w ust. 2 i otrzymał stypendium na wyjazd w ramach programu stypendialnego koordynowanego przez SGH, zwróci stypendium na konto SGH zgodnie z zasadami programu. 5. Decyzję o zaliczeniu semestru podejmuje Dziekan właściwego Studium. 12 Realizacja części studiów za granicą na podstawie Wniosku-skierowania przez SGH nie stanowi podstawy do przedłużenia bezpłatnego okresu studiów w SGH. 13 Student, który w ramach studiów w SGH odbywa część studiów na uczelni zagranicznej lub zaliczył poprzedni semestr na uczelni zagranicznej może ubiegać się w SGH o stypendium socjalne oraz stypendium za wyniki w nauce, na zasadach określonych w Regulaminie ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej SGH. 3

6 14 W przypadkach nie opisanych w Regulaminie, decyzję o sposobie rozliczania pobytu za granicą i zaliczenia semestru podejmuje Dziekan właściwego Studium. 15 W przypadku negatywnej decyzji Dziekana, student może zwrócić się do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. 4

7 Załącznik nr II.1 do zarządzenia Rektora nr13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WNIOSEK SKIEROWANIE ZA GRANICĘ w celu odbycia części studiów NR DOKUMENTU DATA WPŁYWU DO CRPM STUDENT STUDIUM LICENCJACKIEGO STUDENT STUDIUM MAGISTERSKIEGO DANE STUDENTA - WNIOSKODAWCY Nazwisko i imię Typ studiów Nr. albumu SGH stacjonarne niestacjonarne PESEL Nr dokumentu podróży (paszport, dow. os.) Semestr studiów Rok akademicki Kierunek studiów / nazwa programu Adres miejsca zamieszkania / ulica - miasto - kod pocztowy/ Telefon kontaktowy Adres owy WNIOSEK Proszę o skierowanie mnie za granicę w celu odbycia i zaliczenia części studiów zgodnie poniższymi warunkami: semestr zimowy, rok akademicki.. Okres studiów za granicą semestr letni, rok akademicki data rozpoczęcia data zakończenia pobytu Podstawa wyjazdu (podaj dokładną nazwa programu i zaznacz właściwe) Wymiana międzyuczelniana Programy Unii Europejskiej Umowy i porozumienia międzyrządowe Program podwójnego dyplomu Wyjazd indywidualny Inne (określ) Nazwa instytucji przyjmującej Miejscowość Kraj 1 2 ZOBOWIĄZANIE Podpis studenta Data Zobowiązuję się do rozliczenia z pobytu na uczelni zagranicznej zgodnie z wymogami Regulaminu wyjazdów studenckich w celu odbycia części studiów za granicą,, obowiązującego w SGH. wyjazd finansowany ze środków własnych lub zewnętrznych Warunki finansowania wyjazdu (zaznacz właściwe) DECYZJA stypendium ze środków programów wymiany SGH ( wysokość środków zostanie określone w odrębnej umowie pomiędzy studentem a SGH). podpis i pieczęćosoby upoważnionej do podpisania umowy nie wyrażam zgody na wyjazd wyrażam zgodę na wyjazd pod warunkiem zaliczenia semestru poprzedzającego Podpis i pieczęć Data Koordynator pr. wymiany Dziekan 1. Wniosek należy złożyć w Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych (CRPM), co najmniej na 30 dni przed planowanym wyjazdem 2. Do wniosku należy dołączyć: a) potwierdzenie przyjęcia przez uczelnie zagraniczną, b) porozumienie o programie zajęć (LA).

8 Załącznik nr II.2 do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM LEARNING AGREEMENT ACADEMIC YEAR SEMESTER No:... FIELD OF STUDY:... Name of student:... Index... Sending institution.. Country:... Exchange Program DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT Receiving institution:... Country:... Course unit code (if any) and page No of the info package Course unit title (as indicated in the information package) Total of ECTS: Number of ECTS credits.. if necessary, continue the list on a separate sheet Student s signature... Date:... SENDING INSTITUTION We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. Departmental coordinator s signature Institutional coordinator s signature Date:... Date:... RECEIVING INSTITUTION We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. Departmental coordinator s signature Institutional coordinator s signature Date:... Date:...

9 Page 2 Name of student:... Sending institution:... Country:... CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME LEARNING AGREEMENT (to be filled in ONLY if appropriate) Course unit code (if any) and page no. of the information package Course unit title (as indicated in the information package) Deleted course Unit Added course unit Number of ECTS credits Total: if necessary, continue this list on a separate sheet Student s signature... Date:... SENDING INSTITUTION We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved. Departmental coordinator s signature Institutional coordinator s signature Date:... Date:... RECEIVING INSTITUTION We confirm bye the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved. Departmental coordinator s signature Institutional coordinator s signature Date:... Date:...

10

11 Załącznik nr II.3a do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ZOBOWIĄZANIE Studenta skierowanego za granicę w celu odbycia tam część studiów... (Imię i nazwisko)... nr albumu Ja, niżej podpisany(a) zobowiązuję się: 1. Studiować w okresie od... (dzień,miesiąc,rok) do... (dzień,miesiąc,rok), razem... (liczba miesięcy), w... (nazwa uczelni i kraj). 2. Niezwłocznie powiadomić Uczelnię o jakichkolwiek zmianach w stosunku do zaplanowanych wcześniej studiów za granicą (np. rezygnacja, zmiana okresu studiów, zmiana harmonogramu studiów itp.), będąc świadomym(ą), iż proponowane zmiany wymagają zgody władz Uczelni, a w przypadku jej braku, wyjazd może nie dojść do skutku lub należy powrócić z wyjazdu. 3. Ubezpieczyć się od kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków na okres studiów za granicą (łącznie z podróżą). W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, biorę na siebie ryzyko skutków jego niedopełnienia. 4. Podpisać przed wyjazdem Learning Agreement oraz dostarczyć inne dokumenty wymagane w Procedurze kierowania studentów za granicę w celu odbycia części studiów Regulaminie wyjazdów studenckich, obowiązującym w SGH. 5. Rozliczyć się z pobytu na uczelni zagranicznej po powrocie z wyjazdu zgodnie z wymogami Procedury wymienionymi w p. 4. Jednocześnie oświadczam, że: 1. jestem świadomy(a), iż niedopełnienie przeze mnie obowiązków określonych w punktach 1, 2, 4 i 5 spowoduje nie zaliczenie mi okresu studiów za granicą. 2. akceptuję powyższe postanowienia dotyczące obowiązków studentów wyjeżdżających na studia w ramach skierowania przez SGH. 3. zapoznałem(am) się z Regulaminem wyjazdu studentów w celu odbycia części studiów za granicą Miejscowość, data Podpis studenta

12 Załącznik nr II.3 do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. Wykaz dokumentów składanych przez studentów przed i w trakcie wyjazdu oraz ich obieg i terminy składania 1. Formularz rejestracyjny - student wypełnia dokument i składa w CRPM w okresie dwóch tygodni od ogłoszenia końcowych wyników rekrutacji. W przypadku wyjazdów w trybie indywidualnym, dokument ten składany jest, co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem semestru, na który planowany jest wyjazd. Wzór formularza określa CRPM. 2. Wniosek-skierowanie za granicę (zał. nr II.1) - zaopiniowany przez pracownika CRPM wniosek student składa w dziekanacie właściwego Studium. Wniosek z decyzją Dziekana oraz jego kopię student składa w CRPM nie później niż miesiąc przed planowanym rozpoczęciem semestru wraz z następującymi dokumentami: a) listem akceptującym - dokument wystawiony przez uczelnię zagraniczną, potwierdzający przyjęcie na studia w terminie określonym we Wniosku-skierowaniu za granicę. b) kopią porozumienia o programie zajęć Learning Agrement (LA), zaakceptowanego przez Dziekana właściwego Studium (zał. II.2). Kopię wniosku - skierowania potwierdzoną przez CRPM student zachowuje dla siebie. 3. Umowa pomiędzy studentem a SGH. Student, który uzyskał stypendium na wyjazd podpisuje umowę określającą szczegółowe warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium. Ze strony SGH umowę podpisuje Prorektor ds. współpracy z zagranicą lub upoważniona przez niego osoba. Umowę student powinien złożyć w CRPM w trzech egzemplarzach (z których jedna jest przekazywana do teczki studenta znajdującej się w dziekanacie właściwego Studium), co najmniej na dwa tygodnie przed wyjazdem. Wzór umowy dla danego programu, zaopiniowany przez radcę prawnego SGH, dostarcza CRPM. 4. Zobowiązanie. Student, który wyjeżdża bez stypendium podpisuje zobowiązanie, którego wzór stanowi załącznik nr II.3a do Regulaminu. 5. Wniosek o akceptację zmian w LA (formularz stanowi integralna część formularza LA, którego wzór stanowi załącznik nr II.2 do Regulaminu) - propozycję zmian w LA student przekazuje osobiście lub przesyła do koordynatora programu w CRPM faxem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres w okresie miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć na uczelni zagranicznej. Zaopiniowany przez CRPM wniosek przesyłany jest do dziekanatu właściwego Studium celem uzyskania akceptacji Dziekana. Dziekanat informuje studenta o decyzji Dziekana wysyłając a na osobisty adres studenta w domenie SGH.

13 Załącznik nr II.4a zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA PROPOZYCJA ZAMIENNIKÓW PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI. Nazwisko i imię:... Nr albumu... Nazwa uczelni zagranicznej:... Kraj:.. Semestr. ERASMUS CEMS MIM DAAD, UM. MIĘDZYRZĄDOWE PIM, UM. BILATERALNA WYJAZD INDYWIDUALNY PODWÓJNY DYPLOM* Przedmiot zaliczony za granicą ECTS Odpowiednik przedmiotu z oferty SGH ECTS Sygnatura SGH Podpis koordynatora lub opiekuna kierunku Suma ECTS Suma ECTS x x Podpis Studenta Pieczątka i podpis Dziekana Studium Data. Data. * Podaj pełną nazwę programu DO NINIEJSZEGO FORMULARZA STUDENT DOŁĄCZA POTWIERDZONE SYLLABUSY PRZEDMIOTÓW.

14 Załącznik nr II.4b do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych SGH niniejszym zaświadcza, że student (DRUK) nr albumu... dokonał wszelkich formalności dotyczących rozliczenia ze stypendium zagranicznego na uczelni (NAZWA UCZELNI)... (KRAJ).. za semestr zimowy / letni* w roku akademickim 200. / 200. w ramach programu wymiany (NAZWA PROGRAMU)... Warszawa, dnia /pieczątka i podpis osoby upoważnionej/ Propozycja zaliczenia semestru. w roku akademickim. Nazwa zaliczonego przedmiotu zgodnie z deklarowanym w Learning Agreement Punkty ECTS Uzyskana ocena Ocena SGH (wypełnia CRPM) Odpowiednik przedmiotu z oferty SGH Punkty ECTS Sygnatura SGH Suma ECTS: X X Suma ECTS: X... Podpis pracownika Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych Decyzja Dziekana Studium Magisterskiego/Licencjackiego SGH*:... dnia... /podpis i pieczatka/ * niepotrzebne skreślić

15 Załącznik nr II.4 do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. Wykaz dokumentów składanych przez studentów po powrocie z zagranicy, ich obieg i terminy składania 1. Celem uzyskania rozliczenia okresu pobytu na studiach za granicą i zaliczenia semestru student składa w CRPM komplet następujących dokumentów: a) Porozumienie o programie zajęć Learning Agrement (LA) wraz z formularzem zmian odpowiednio podpisanymi przez przedstawiciela/li uczelni zagranicznej, zał. nr II.2. b) Wykaz zaliczeń i ocen (Transcript of Records) uzyskanych na uczelni zagranicznej wraz z sylabusami przedmiotów, o których przepisanie student występuje (tzw. zamienniki). c) Zaświadczenie o okresie studiów (Letter of confirmation), wystawione przez uczelnię zagraniczną (dotyczy w szczególności studentów programu ERASMUS). Zaświadczenie musi zawierać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia studiów. d) Formularz zamienników, którego wzór stanowi zał. nr II.4a do Regulaminu, zawierający podpisy koordynatorów przedmiotów lub opiekunów kierunków oraz podpis Dziekana właściwego Studium. e) Formularz rozliczenia wyjazdu, którego wzór stanowi zał. nr II.4b do Regulaminu, do którego student wypisuje listę zrealizowanych przedmiotów, uzyskane punkty ECTS i ocenę otrzymaną na uczelni zagranicznej oraz zaakceptowane zamienniki przedmiotów. Formularz ten jest następnie sprawdzany przez koordynatora wymiany studenckiej w CRPM, co do zgodności z LA. Koordynator dokonuje także przeliczenia ocen z uczelni zagranicznej na oceny obowiązujące w SGH w oparciu o tabelę przeliczeniową zatwierdzoną przez Dziekana właściwego Studium. f) Raport z pobytu za granicą, przygotowany zgodnie z wytycznymi podanymi przez CRPM. 2. Student składa dokumenty w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia studiów na uczelni partnerskiej i uzyskania wykazu zaliczeń. 3. Dokumenty wymienione w punktach a) f) CRPM przekazuje niezwłocznie po zaopiniowaniu do Dziekanatu właściwego Studium. Kopie dokumentów studentów, którzy otrzymali stypendium wypłacone przez SGH, CRPM przechowuje w swoich archiwach przez okres wymagany dla danego programu stypendialnego. 4. W przypadku studentów uczestniczących w programach wymiany, CRPM lub inna jednostka koordynująca wyjazdy zagraniczne może przedstawić dodatkowe wymagania dotyczące dokumentów rozliczających pobyt na uczelni zagranicznej. 5. CRPM prowadzi rejestr dokumentów przekazanych do właściwych dziekanatów.

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Nazwa Procedury: Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Strona 1 z 2 Wydanie 1 Cel i zakres Celem procedury jest ustalenie spójnych zasad kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 17 z dnia 16 kwietnia 2013 r. PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Studia magisterskie w ramach

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas.

Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas. Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas. 1 Skróty i pojęcia używane w niniejszym Regulaminie CC Collegium Civitas; NA Narodowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania studentów zagranicznych na studia wymienne w ramach programu Erasmus+, innych

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS)

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) 1. Przed wyjazdem za granicę student zobowiązany jest dostarczyć do Koordynatora Uczelnianego: -Application Form- kopię dokumentów aplikacyjnych wysłanych do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Pula miesięcy do wykorzystania 12 miesięcy do wykorzystania na każdym poziomie studiów. Miesiące spędzone na wymianie w ramach programu LLP Erasmus również zaliczają

Bardziej szczegółowo

LLP ERAMUS STUDIA P-AR-5-1 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE

LLP ERAMUS STUDIA P-AR-5-1 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE 1/5 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE 2/5 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura opisuje proces naboru i rozliczania studentów wyjeżdżających na studia zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel./fax (41) 331-12- 44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu LLP Erasmus

Regulamin programu LLP Erasmus Regulamin programu LLP Erasmus TYTUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Regulamin programu LLP Erasmus, zwany dalej Regulaminem, reguluje kwestie uczestnictwa w programie międzynarodowej wymiany studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS Załącznik do zarządzenia Rektora WSISiZ nr 398A/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów, nauczycieli akademickich i pracowników WSISiZ w programie ERASMUS PLUS. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB nr 40/2016 z 29.04.2016 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS Dział Współpracy z Zagranicą U2 (Centrum Dydaktyczne) 06.11.2008. godz. 15:00 Magdalena Baran Koordynator LLP Erasmus w Akademii Górniczo-Hutniczej Dr inż. Tadeusz Pająk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Postanowienia Ogólne 1 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Uczelnia - Politechnika Poznańska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r.

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego określające procedurę wystawiania przez Uniwersytet Wrocławski zaświadczeń dla studentów i doktorantów do pożyczek i kredytów studenckich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ odbywa się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

- kod pocztowy miejscowość województwo

- kod pocztowy miejscowość województwo Załącznik A do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSGiZ w Krakowie Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne PROGRAM ERASMUS Spotkanie informacyjne 30.11.2010 KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE ERASMUS: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny ZASADY PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTÓW na Wydziale Humanistycznym UMCS 1 System ECTS 1) Podstawowym dokumentem regulującym zasady

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego, koordynowanej przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:...

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:... 1 PROGRAM ATLANTIS UMOWA WYJAZD STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM... Umowa zawarta pomiędzy: Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Imię i nazwisko studenta; PESEL Adres Telefon; e-mail Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2014 Rektora UPWr z dnia 14 marca 2014r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zasad wymiany studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników w ramach programu LLP/Erasmus realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych 1. Zakres procedury Procedura określa tryb odbywania programowych praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 5.02.2010 r.

Wersja z dnia 5.02.2010 r. E-Porozumienie o programie studiów e-learning Agreement (czyli e-la UW krok po kroku) Wersja z dnia 5.02.2010 r. A. Przed wyjazdem 1.1. Wpisz w USOSweb wybrane przez Ciebie przedmioty oferowane przez uczelnię

Bardziej szczegółowo

3. Wyjazd na stypendium zagraniczne przysługuje studentowi tylko raz w trakcie toku studiów, niezależnie od uczelni, na której podjął naukę.

3. Wyjazd na stypendium zagraniczne przysługuje studentowi tylko raz w trakcie toku studiów, niezależnie od uczelni, na której podjął naukę. ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH PROGRAMU ERASMUS W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ od roku akademickiego 2010/2011 Dokument dotyczący zasad rekrutacji studentów

Bardziej szczegółowo

w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych ZARZĄDZENIE Nr 44/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego za granicę w celach naukowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie organizacji praktyk nie objętych programem

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2012/2013

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2012/2013 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2012/2013 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/ /2021)

Program ERASMUS+ (2015/ /2021) Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2016/2017 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) KA103_2016 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS Uchwała nr 95/2013 Senatu UMB z 30.09.2013 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Romańskiej Filologia francuska REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU 2015-16

Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Romańskiej Filologia francuska REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU 2015-16 Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Romańskiej Filologia francuska REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU 2015-16 1. Wyjechać na wymianę studencką w ramach programu LLP

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 23/2011 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 8 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 8 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS z dnia 1 października 2013 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich

Zarządzenie nr 6/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS z dnia 1 października 2013 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich Zarządzenie nr 6/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS z dnia 1 października 2013 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich Na podstawie 17 ust. 6 regulaminu studiów w Uniwersytecie Marii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2011

Zarządzenie Nr 21/2011 Zarządzenie Nr 21/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

PWSW w Przemyślu będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PWSW w Przemyślu będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie nr IPiPR/1/2013 Dyrektora Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej z dn. 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji praktyk w Instytucie Politologii i Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne: a) być oficjalnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie gminy Łowicz Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku.

Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku. Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku. w sprawie: utworzenia Uczelnianego Funduszu Stypendialnego, ze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI

Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Przewodnik dla stypendystów programu Erasmus+ wyjazd na PRAKTYKI Oprac. Judyta Mutwil-Grodecka 16.01.2015 Spis treści A. Procedura komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2014

Zarządzenie Nr 39/2014 Zarządzenie Nr 39/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW I. ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

REGULAMIN WYJAZDÓW I. ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ I. ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 1 Warunki konieczne kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu Erasmus+: 1. status

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 31 grudnia 2013 r. Nr 9 Poz. 222 ZARZĄDZENIE NR 51 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Poniższy Regulamin wraz z załącznikami został zatwierdzony przez Radę Wydziału Budownictwa i Architektury w dniu 23 marca 2016r. na podstawie Zarządzenie Nr R-62/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE

PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE 1) Praktyki studenckie mogą trwać tak długo, jak studia zagraniczne: od 3 pełnych do 10 pełnych miesięcy. 2) Można odbywać praktyki także w miesiącach letnich - wakacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU.

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU. UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU Zasady ogólne 1. Erasmus jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 170f ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wzór nr 4. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim/zimowym *) w roku. akademickim 2012/2013 **)

Wzór nr 4. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim/zimowym *) w roku. akademickim 2012/2013 **) Wzór nr 4 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim/zimowym *) w roku akademickim 2012/2013 Imię i nazwisko studenta II Budownictwo 999922 Rok studiów i nazwa kierunku studiów Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ numer 6 z dnia 18.04.2011 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ numer 6 z dnia 18.04.2011 r. Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ numer 6 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie obsługi studentów uczestniczących w Programie ERASMUS na Wydziale Zarządzania UŁ od roku akademickiego 2011/2012 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2015

Zarządzenie Nr 20/2015 Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2012 r.

Zarządzenie Nr 114/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2012 r. Zarządzenie Nr 114/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2012 r. wprowadzające Regulamin przyznawania w Uniwersytecie Wrocławskim dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Wyjazdy w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Spotkanie informacyjne Wyjedź z Erasmusem Wyjazdy w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Nysa, 08 listopad 2012 r. BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Chodowieckiego 4, II p. pok. nr 111

Bardziej szczegółowo

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kierunków zamawianych Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizacji projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie

Bardziej szczegółowo