ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r."

Transkrypt

1 REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/25/08 ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów i zasad kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów SGH, w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych Na podstawie 11 załącznika do uchwały nr 258 Senatu SGH z dnia 30 maja 2007, zarządza się, co następuje: 1 Wprowadza się Procedurę kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów SGH, w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, zwanej dalej Procedurą wyjazdową, stanowiącą załącznik nr I do zarządzenia. 2 Wprowadza się Procedurę kierowania studentów SGH za granicę w celu odbycia części studiów Regulamin wyjazdów studenckich, stanowiącą załącznik nr II do zarządzenia. 3 Wprowadza się wzory Wniosku-skierowania za granicę, stanowiące załączniki I.1, I.2 i II.1 do zarządzenia. 4 Wprowadza się Procedurę kierowania studentów SGH za granicę w celu odbycia praktyk zawodowych stanowiącą załącznik nr III do zarządzenia. 5 Traci moc zarządzenie Rektora nr 7 z 16 lutego 2001 r., w sprawie Trybu udzielania urlopu służbowego osobom kierowanym za granicę oraz związanych z tym rozliczeń.

2 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do wyjazdów realizowanych po wejściu zarządzenia w życie. REKTOR prof. dr hab. Adam Budnikowski

3 Załącznik nr II do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. Procedura kierowania studentów za granicę w celu odbycia części studiów Regulamin wyjazdów studenckich 1 Regulamin dotyczy studentów: 1) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, zwanych dalej studiami licencjackimi (SL) 2) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, zwanych dalej studiami magisterskimi (SM) 3) jednolitych studiów magisterskich, 2 1. W wyjazdach mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich oraz studenci, którzy ukończyli pierwszy semestr studiów magisterskich Student ubiegający się o wyjazd w celu odbycia części studiów za granicą może wyjechać w ramach skierowania przez SGH lub urlopu od zajęć. 2. Decyzję o trybie wyjazdu podejmuje Dziekan właściwego Studium w oparciu o złożony przez studenta Wniosek-skierowanie za granice w celu odbycia części studiów, zwany dalej Wnioskiem, którego wzór określa załącznik nr II Skierowanie na wyjazd może otrzymać student zakwalifikowany do programu wymiany w wyniku rekrutacji prowadzonej przez Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych (CRPM) lub udający się do uczelni zagranicznej w trybie indywidualnym. 2. Wszystkie wyjazdy w celu odbycia części studiów za granicą, podlegają rejestracji w CRPM. 3. Student, który uzyskał zgodę Dziekana właściwego Studium na wyjazd, składa w CRPM odpowiednio podpisany Wniosek.. Złożenie Wniosku daje podstawę do rejestracji i uruchomienia procedury wyjazdowej. 4. CRPM dokonuje zgłoszenia do uczelni zagranicznej studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programów wymiany. 5. Zgłoszony student kontaktuje się z koordynatorem programu na uczelni zagranicznej i zapoznaje się z procedurą rejestracyjną obowiązującą na tej uczelni; wypełnia i samodzielnie wysyła dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną. 6. Studenci zakwalifikowani na wyjazd w procesie rekrutacji, którzy nie uzyskają zgody Dziekana na wyjazd, zostaną skreśleni z listy studentów wyjeżdżających, a CRPM poinformuje uczelnię zagraniczną o cofnięciu decyzji o wyjeździe Przedmiot studiów na uczelni zagranicznej powinien być związany z programem studiów realizowanych przez studenta w SGH. 2. Program studiów realizowanych za granicą określa porozumienie o programie zajęć tzw. Learning Agreement (LA), zawierające wykaz przedmiotów, które student deklaruje zrealizować na uczelni zagranicznej oraz liczbę odpowiadających im punktów ECTS. Wzór LA określa załącznik nr II Przy wypełnianiu LA student konsultuje się z uczelnią zagraniczną w kwestii przedmiotów, jakie będą dla niego dostępne w trakcie studiów, jakie tam podejmie. 1

4 4. Przed wyjazdem student wypełnia LA w trzech egzemplarzach, z których jeden, po uzyskaniu podpisu Dziekana właściwego Studium oraz wyznaczonego pracownika CRPM, składa w dziekanacie studium i w CRPM. Trzeci egzemplarz student wysyła lub zabiera ze sobą do uczelni zagranicznej. 5. Liczba punktów ECTS, odpowiadająca przedmiotom wskazanym przez studenta w LA powinna wynieść 30 na semestr. Przynajmniej 2/3 punktów powinno być uzyskane z przedmiotów merytorycznych. Pozostałe punkty mogą pochodzić z lektoratów z języków obcych. 6. Dopuszcza się podpisanie LA zawierającego niższą niż 30 liczbę punktów ECTS, jednak nie niższą niż 25 ECTS na semestr. W takim przypadku student zobowiązany jest uzupełnić brakującą liczbę punktów po powrocie do SGH, o ile nie ma nadwyżki punktowej z poprzednich semestrów. 7. Punkty kredytowe uczelni zagranicznych, które nie stosują systemu ECTS zostaną przeliczone na punkty ECTS w oparciu o tabelę przeliczeń przygotowaną przez CRPM na podstawie informacji o systemie zaliczeń stosowanych przez te uczelnie, zaakceptowaną przez Dziekana właściwego Studium. 8. Student może dokonać zmiany przedmiotów zadeklarowanych w LA po przyjeździe do uczelni zagranicznej. Proponowane przez studenta zmiany wymagają akceptacji uczelni, na której student przebywa oraz Dziekana właściwego Studium w SGH. Zmiany powinny być zgłoszone przez studenta w okresie jednego miesiąca od daty rozpoczęcia studiów za granicą. 9. Student zobowiązany jest do sprawdzenia czy powyższe informacje dotarły do uczelni. Student, który nie dopełni przesłania do akceptacji zmian w LA, uzyska zaliczenie jedynie tych przedmiotów, na które SGH wyraziła wcześniej zgodę Student może wystąpić o przedłużenie okresu studiów za granica, jeśli uzyskał zgodę uczelni, na której przebywa. 2. Warunkiem uzyskania przedłużenia jest zaliczenie poprzedniego semestru. 3. Decyzję o przedłużeniu studiów wydaje Dziekan właściwego Studium, w oparciu o zgodę uczelni, na której student przebywa oraz opinię CRPM 7 1. Wykaz i wzory dokumentów, które student składa w SGH przed wyjazdem i w trakcie pobytu oraz ich obieg określa zał. II Dziekanat właściwego Studium bądź CRPM może wymagać od studenta złożenia dodatkowych dokumentów, niewymienionych w niniejszym Regulaminie. 8 Student skierowany na wyjazd za granicę jest zobowiązany do wykupienia przed wyjazdem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskania odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu na uczelni zagranicznej. Studentom wyjeżdżającym do krajów Unii Europejskiej zaleca się skorzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczeń Zdrowotnych (EKUZ), wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegóły dostępne są na stronie Karta ta upoważnia do bezpłatnej opieki medycznej za granicą. Ubezpieczenie w ramach karty EKUZ nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2

5 9 W przypadku rezygnacji z wyjazdu lub zmiany okresu studiów student zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o swojej decyzji dziekanatu właściwego Studium oraz CRPM Warunkiem rozliczenia pobytu za granicą jest złożenie przez studenta w CRPM wykazu ocen i zaliczeń tzw. Transcript of records (TR) wystawionego przez uczelnię, na której student odbywał studia, porozumienia o programie zajęć wraz ze zmianami w LA, o którym mowa w 5, ust. 2, zaakceptowanego przez uczelnię zagraniczną oraz innych dokumentów, których wykaz i wzory określa zał. nr II W przypadku odbywania dwóch semestrów studiów, student dostarcza TR po zakończeniu każdego semestru, chyba, że uczelnia zagraniczna stosuje system rozliczenia rocznego. W takim przypadku student dostarcza zaświadczenie wystawione przez uczelnie zagraniczną, potwierdzające jego udział w zajęciach w pierwszym semestrze i dopuszczenie do zajęć w drugim semestrze. 3. Student może wystąpić o zamiennik przedmiotu realizowanego za granicą. W takim przypadku student dostarcza sylabus przedmiotu i uzyskuje opinię koordynatora przedmiotu bądź opiekuna kierunku, co do jego zgodności z przedmiotem realizowanym w SGH. 4. Ocena końcowa uzyskana z danego przedmiotu w uczelni zagranicznej jest, po przeliczeniu na skalę ocen SGH, uznawana za ocenę końcową w SGH. W przypadku przedmiotu, który kończy się w uczelni zagranicznej zaliczeniem Dziekan właściwego Studium wystawia z niego ocenę dostateczną Studentowi zalicza się w SGH semestr studiów spędzony w uczelni zagranicznej, jeśli zrealizował w niej przedmioty o wartości co najmniej 30 ECTS. 2. Dopuszcza się warunkowe zaliczenie semestru w przypadku zrealizowania minimum 25 ECTS. W takim przypadku student zobowiązany jest uzupełnić brakującą liczbę punktów po powrocie do SGH, o ile nie ma nadwyżki punktowej z poprzednich semestrów. 3. Jeżeli student nie zaliczy żadnego z przedmiotów lub przerwie studia za granicą w momencie uniemożliwiającym zaliczenie semestru studiów Dziekan właściwego Studium podejmuje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów SGH (zgodnie z regulaminem studiów). 4. Student, który znalazł się w sytuacji opisanej w ust. 2 i otrzymał stypendium na wyjazd w ramach programu stypendialnego koordynowanego przez SGH, zwróci stypendium na konto SGH zgodnie z zasadami programu. 5. Decyzję o zaliczeniu semestru podejmuje Dziekan właściwego Studium. 12 Realizacja części studiów za granicą na podstawie Wniosku-skierowania przez SGH nie stanowi podstawy do przedłużenia bezpłatnego okresu studiów w SGH. 13 Student, który w ramach studiów w SGH odbywa część studiów na uczelni zagranicznej lub zaliczył poprzedni semestr na uczelni zagranicznej może ubiegać się w SGH o stypendium socjalne oraz stypendium za wyniki w nauce, na zasadach określonych w Regulaminie ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej SGH. 3

6 14 W przypadkach nie opisanych w Regulaminie, decyzję o sposobie rozliczania pobytu za granicą i zaliczenia semestru podejmuje Dziekan właściwego Studium. 15 W przypadku negatywnej decyzji Dziekana, student może zwrócić się do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. 4

7 Załącznik nr II.1 do zarządzenia Rektora nr13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WNIOSEK SKIEROWANIE ZA GRANICĘ w celu odbycia części studiów NR DOKUMENTU DATA WPŁYWU DO CRPM STUDENT STUDIUM LICENCJACKIEGO STUDENT STUDIUM MAGISTERSKIEGO DANE STUDENTA - WNIOSKODAWCY Nazwisko i imię Typ studiów Nr. albumu SGH stacjonarne niestacjonarne PESEL Nr dokumentu podróży (paszport, dow. os.) Semestr studiów Rok akademicki Kierunek studiów / nazwa programu Adres miejsca zamieszkania / ulica - miasto - kod pocztowy/ Telefon kontaktowy Adres owy WNIOSEK Proszę o skierowanie mnie za granicę w celu odbycia i zaliczenia części studiów zgodnie poniższymi warunkami: semestr zimowy, rok akademicki.. Okres studiów za granicą semestr letni, rok akademicki data rozpoczęcia data zakończenia pobytu Podstawa wyjazdu (podaj dokładną nazwa programu i zaznacz właściwe) Wymiana międzyuczelniana Programy Unii Europejskiej Umowy i porozumienia międzyrządowe Program podwójnego dyplomu Wyjazd indywidualny Inne (określ) Nazwa instytucji przyjmującej Miejscowość Kraj 1 2 ZOBOWIĄZANIE Podpis studenta Data Zobowiązuję się do rozliczenia z pobytu na uczelni zagranicznej zgodnie z wymogami Regulaminu wyjazdów studenckich w celu odbycia części studiów za granicą,, obowiązującego w SGH. wyjazd finansowany ze środków własnych lub zewnętrznych Warunki finansowania wyjazdu (zaznacz właściwe) DECYZJA stypendium ze środków programów wymiany SGH ( wysokość środków zostanie określone w odrębnej umowie pomiędzy studentem a SGH). podpis i pieczęćosoby upoważnionej do podpisania umowy nie wyrażam zgody na wyjazd wyrażam zgodę na wyjazd pod warunkiem zaliczenia semestru poprzedzającego Podpis i pieczęć Data Koordynator pr. wymiany Dziekan 1. Wniosek należy złożyć w Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych (CRPM), co najmniej na 30 dni przed planowanym wyjazdem 2. Do wniosku należy dołączyć: a) potwierdzenie przyjęcia przez uczelnie zagraniczną, b) porozumienie o programie zajęć (LA).

8 Załącznik nr II.2 do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM LEARNING AGREEMENT ACADEMIC YEAR SEMESTER No:... FIELD OF STUDY:... Name of student:... Index... Sending institution.. Country:... Exchange Program DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT Receiving institution:... Country:... Course unit code (if any) and page No of the info package Course unit title (as indicated in the information package) Total of ECTS: Number of ECTS credits.. if necessary, continue the list on a separate sheet Student s signature... Date:... SENDING INSTITUTION We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. Departmental coordinator s signature Institutional coordinator s signature Date:... Date:... RECEIVING INSTITUTION We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. Departmental coordinator s signature Institutional coordinator s signature Date:... Date:...

9 Page 2 Name of student:... Sending institution:... Country:... CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME LEARNING AGREEMENT (to be filled in ONLY if appropriate) Course unit code (if any) and page no. of the information package Course unit title (as indicated in the information package) Deleted course Unit Added course unit Number of ECTS credits Total: if necessary, continue this list on a separate sheet Student s signature... Date:... SENDING INSTITUTION We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved. Departmental coordinator s signature Institutional coordinator s signature Date:... Date:... RECEIVING INSTITUTION We confirm bye the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved. Departmental coordinator s signature Institutional coordinator s signature Date:... Date:...

10

11 Załącznik nr II.3a do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. ZOBOWIĄZANIE Studenta skierowanego za granicę w celu odbycia tam część studiów... (Imię i nazwisko)... nr albumu Ja, niżej podpisany(a) zobowiązuję się: 1. Studiować w okresie od... (dzień,miesiąc,rok) do... (dzień,miesiąc,rok), razem... (liczba miesięcy), w... (nazwa uczelni i kraj). 2. Niezwłocznie powiadomić Uczelnię o jakichkolwiek zmianach w stosunku do zaplanowanych wcześniej studiów za granicą (np. rezygnacja, zmiana okresu studiów, zmiana harmonogramu studiów itp.), będąc świadomym(ą), iż proponowane zmiany wymagają zgody władz Uczelni, a w przypadku jej braku, wyjazd może nie dojść do skutku lub należy powrócić z wyjazdu. 3. Ubezpieczyć się od kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków na okres studiów za granicą (łącznie z podróżą). W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, biorę na siebie ryzyko skutków jego niedopełnienia. 4. Podpisać przed wyjazdem Learning Agreement oraz dostarczyć inne dokumenty wymagane w Procedurze kierowania studentów za granicę w celu odbycia części studiów Regulaminie wyjazdów studenckich, obowiązującym w SGH. 5. Rozliczyć się z pobytu na uczelni zagranicznej po powrocie z wyjazdu zgodnie z wymogami Procedury wymienionymi w p. 4. Jednocześnie oświadczam, że: 1. jestem świadomy(a), iż niedopełnienie przeze mnie obowiązków określonych w punktach 1, 2, 4 i 5 spowoduje nie zaliczenie mi okresu studiów za granicą. 2. akceptuję powyższe postanowienia dotyczące obowiązków studentów wyjeżdżających na studia w ramach skierowania przez SGH. 3. zapoznałem(am) się z Regulaminem wyjazdu studentów w celu odbycia części studiów za granicą Miejscowość, data Podpis studenta

12 Załącznik nr II.3 do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. Wykaz dokumentów składanych przez studentów przed i w trakcie wyjazdu oraz ich obieg i terminy składania 1. Formularz rejestracyjny - student wypełnia dokument i składa w CRPM w okresie dwóch tygodni od ogłoszenia końcowych wyników rekrutacji. W przypadku wyjazdów w trybie indywidualnym, dokument ten składany jest, co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem semestru, na który planowany jest wyjazd. Wzór formularza określa CRPM. 2. Wniosek-skierowanie za granicę (zał. nr II.1) - zaopiniowany przez pracownika CRPM wniosek student składa w dziekanacie właściwego Studium. Wniosek z decyzją Dziekana oraz jego kopię student składa w CRPM nie później niż miesiąc przed planowanym rozpoczęciem semestru wraz z następującymi dokumentami: a) listem akceptującym - dokument wystawiony przez uczelnię zagraniczną, potwierdzający przyjęcie na studia w terminie określonym we Wniosku-skierowaniu za granicę. b) kopią porozumienia o programie zajęć Learning Agrement (LA), zaakceptowanego przez Dziekana właściwego Studium (zał. II.2). Kopię wniosku - skierowania potwierdzoną przez CRPM student zachowuje dla siebie. 3. Umowa pomiędzy studentem a SGH. Student, który uzyskał stypendium na wyjazd podpisuje umowę określającą szczegółowe warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium. Ze strony SGH umowę podpisuje Prorektor ds. współpracy z zagranicą lub upoważniona przez niego osoba. Umowę student powinien złożyć w CRPM w trzech egzemplarzach (z których jedna jest przekazywana do teczki studenta znajdującej się w dziekanacie właściwego Studium), co najmniej na dwa tygodnie przed wyjazdem. Wzór umowy dla danego programu, zaopiniowany przez radcę prawnego SGH, dostarcza CRPM. 4. Zobowiązanie. Student, który wyjeżdża bez stypendium podpisuje zobowiązanie, którego wzór stanowi załącznik nr II.3a do Regulaminu. 5. Wniosek o akceptację zmian w LA (formularz stanowi integralna część formularza LA, którego wzór stanowi załącznik nr II.2 do Regulaminu) - propozycję zmian w LA student przekazuje osobiście lub przesyła do koordynatora programu w CRPM faxem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres w okresie miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć na uczelni zagranicznej. Zaopiniowany przez CRPM wniosek przesyłany jest do dziekanatu właściwego Studium celem uzyskania akceptacji Dziekana. Dziekanat informuje studenta o decyzji Dziekana wysyłając a na osobisty adres studenta w domenie SGH.

13 Załącznik nr II.4a zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA PROPOZYCJA ZAMIENNIKÓW PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI. Nazwisko i imię:... Nr albumu... Nazwa uczelni zagranicznej:... Kraj:.. Semestr. ERASMUS CEMS MIM DAAD, UM. MIĘDZYRZĄDOWE PIM, UM. BILATERALNA WYJAZD INDYWIDUALNY PODWÓJNY DYPLOM* Przedmiot zaliczony za granicą ECTS Odpowiednik przedmiotu z oferty SGH ECTS Sygnatura SGH Podpis koordynatora lub opiekuna kierunku Suma ECTS Suma ECTS x x Podpis Studenta Pieczątka i podpis Dziekana Studium Data. Data. * Podaj pełną nazwę programu DO NINIEJSZEGO FORMULARZA STUDENT DOŁĄCZA POTWIERDZONE SYLLABUSY PRZEDMIOTÓW.

14 Załącznik nr II.4b do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych SGH niniejszym zaświadcza, że student (DRUK) nr albumu... dokonał wszelkich formalności dotyczących rozliczenia ze stypendium zagranicznego na uczelni (NAZWA UCZELNI)... (KRAJ).. za semestr zimowy / letni* w roku akademickim 200. / 200. w ramach programu wymiany (NAZWA PROGRAMU)... Warszawa, dnia /pieczątka i podpis osoby upoważnionej/ Propozycja zaliczenia semestru. w roku akademickim. Nazwa zaliczonego przedmiotu zgodnie z deklarowanym w Learning Agreement Punkty ECTS Uzyskana ocena Ocena SGH (wypełnia CRPM) Odpowiednik przedmiotu z oferty SGH Punkty ECTS Sygnatura SGH Suma ECTS: X X Suma ECTS: X... Podpis pracownika Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych Decyzja Dziekana Studium Magisterskiego/Licencjackiego SGH*:... dnia... /podpis i pieczatka/ * niepotrzebne skreślić

15 Załącznik nr II.4 do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. Wykaz dokumentów składanych przez studentów po powrocie z zagranicy, ich obieg i terminy składania 1. Celem uzyskania rozliczenia okresu pobytu na studiach za granicą i zaliczenia semestru student składa w CRPM komplet następujących dokumentów: a) Porozumienie o programie zajęć Learning Agrement (LA) wraz z formularzem zmian odpowiednio podpisanymi przez przedstawiciela/li uczelni zagranicznej, zał. nr II.2. b) Wykaz zaliczeń i ocen (Transcript of Records) uzyskanych na uczelni zagranicznej wraz z sylabusami przedmiotów, o których przepisanie student występuje (tzw. zamienniki). c) Zaświadczenie o okresie studiów (Letter of confirmation), wystawione przez uczelnię zagraniczną (dotyczy w szczególności studentów programu ERASMUS). Zaświadczenie musi zawierać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia studiów. d) Formularz zamienników, którego wzór stanowi zał. nr II.4a do Regulaminu, zawierający podpisy koordynatorów przedmiotów lub opiekunów kierunków oraz podpis Dziekana właściwego Studium. e) Formularz rozliczenia wyjazdu, którego wzór stanowi zał. nr II.4b do Regulaminu, do którego student wypisuje listę zrealizowanych przedmiotów, uzyskane punkty ECTS i ocenę otrzymaną na uczelni zagranicznej oraz zaakceptowane zamienniki przedmiotów. Formularz ten jest następnie sprawdzany przez koordynatora wymiany studenckiej w CRPM, co do zgodności z LA. Koordynator dokonuje także przeliczenia ocen z uczelni zagranicznej na oceny obowiązujące w SGH w oparciu o tabelę przeliczeniową zatwierdzoną przez Dziekana właściwego Studium. f) Raport z pobytu za granicą, przygotowany zgodnie z wytycznymi podanymi przez CRPM. 2. Student składa dokumenty w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia studiów na uczelni partnerskiej i uzyskania wykazu zaliczeń. 3. Dokumenty wymienione w punktach a) f) CRPM przekazuje niezwłocznie po zaopiniowaniu do Dziekanatu właściwego Studium. Kopie dokumentów studentów, którzy otrzymali stypendium wypłacone przez SGH, CRPM przechowuje w swoich archiwach przez okres wymagany dla danego programu stypendialnego. 4. W przypadku studentów uczestniczących w programach wymiany, CRPM lub inna jednostka koordynująca wyjazdy zagraniczne może przedstawić dodatkowe wymagania dotyczące dokumentów rozliczających pobyt na uczelni zagranicznej. 5. CRPM prowadzi rejestr dokumentów przekazanych do właściwych dziekanatów.

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 Spis treści: 1. Erasmus: informacje ogólne....7 2. Co to jest ECTS?...9 3. Rekrutacja.... 11 4. Zasady zaliczania studiów...15 5. Wyjazd a) jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014

ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014 ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014 Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd 6 marca 2013 r. Osoby kontaktowe - CPM Studenci programu ERASMUS, studenci CEMS i

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM STYPENDYSTY

VADEMECUM STYPENDYSTY VADEMECUM STYPENDYSTY czyli wszelkie formalności przed, w trakcie i po powrocie ze stypendium (dotyczy wyjazdów koordynowanych przez Biuro Programów Zagranicznych - BPZ) WPROWADZENIE Dla ułatwienia podajemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ PESEL... Wydział:... kierunek:... aktualny rok studiów/semestr/stopień: ...

PROGRAM ERASMUS+ PESEL... Wydział:... kierunek:... aktualny rok studiów/semestr/stopień: ... Załącznik PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM UMOWA NR pomiędzy: AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, tel., fax: (+4822) 865

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga!

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga! Przed wyjazdem 1. Rejestracja w uczelni zagranicznej Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź: terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne Zał. Do ZW 67/2012 Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Studia podyplomowe, w ramach realizacji procesu bolońskiego, są formą kształcenia przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo