STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego"

Transkrypt

1 STUDIA ZA GRANICĄ w ramach programu Erasmus Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego Jelenia Góra 2008

2 Spis treści: Ogólne informacje o programie Erasmus Kto moŝe wziąć udział w programie? Dokąd moŝna wyjechać? Kryteria kwalifikacji Wysokość stypendium Znajomość języka obcego Procedura wyjazdu Zaliczenie okresu studiów Dokumenty PrzedłuŜenie pobytu Kontakt Ogólne informacje o programie Erasmus Program Erasmus jest jednym z komponentów wspólnotowego programu edukacyjnego Long Life Learning. Jego zadaniem jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyŝszych przede wszystkim poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. Program Erasmus: stwarza moŝliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej w krajach Unii Europejskiej ze studentami z innych krajów, uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez zagranicznych wykładowców, umoŝliwia zaliczenie przez uczelnię okresu studiów odbytych za granicą bez konieczności powtarzania roku czy brania urlopu i bez płacenia czesnego w uczelni zagranicznej, dofinansowuje wyjazdy student otrzymuje grant (stypendium), przy zachowaniu prawa do otrzymywania stypendiów przyznanych na uczelni rodzimej w pełnej wysokości. Kto moŝe wziąć udział w programie Erasmus? W Programie Erasmus mogą wziąć udział studenci Kolegium Karkonoskiego będący na co najmniej drugiego roku studiów, posiadający obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw uczestniczących w Programie, prawo stałego pobytu lub status uchodźcy, którzy wcześniej nie studiowali za granicą w ramach tego Programu. Wyjazdy mogą się odbywać najwcześniej na trzecim, nie później niŝ na przedostatnim semestrze studiów. Student musi mieć 2

3 zaliczony semestr poprzedzający wyjazd i nie moŝe przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany. Dokąd moŝna wyjechać? Realizacja studiów w ramach Programu Erasmus jest moŝliwa jedynie w uczelniach partnerskich posiadających Kartę Uczelni Erasmusa, z którymi uczelnia podpisała stosowne umowy, w ramach uzgodnionej w tych umowach liczby miejsc i dziedzin studiów. Są to w chwili obecnej: Uniwersytet Techniczny w Libercu: WyŜsza Szkoła w Zittau-Goerlitz: Otto-Friedrich Universitaet Bamberg: Na jak długo i kiedy moŝna wyjechać? Studenci mogą się ubiegać o wyjazd od trzech miesięcy w obrębie jednego-tego samego-roku akademickiego. Powinien być to okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. Dokładny termin rozpoczęcia studiów w przyjmującej uczelni zaleŝy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze, a takŝe od indywidualnych ustaleń między uczelnią wysyłającą i przyjmującą. Kryteria kwalifikacji Kryteria stawiane przed kandydatami na wyjazd w ramach Erasmusa to: - średnia ocen z ostatnich dwóch semestrów, -znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni wyŝszej zagranicznej, w stopniu umoŝliwiającym czynne uczestniczenie w procesie studiowania, -dodatkowe osiągnięcia, -motywacja wyjazdu. Wysokość stypendium Grant Erasmusa jest z załoŝenia jedynie dofinansowaniem pobytu za granicą i przeznaczony jest na zmniejszenie róŝnicy kosztów utrzymania między Polską a krajem docelowym i nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą. W związku z tym 3

4 kwota stypendium nie jest wysoka. JeŜeli student otrzymuje stypendium krajowe, będzie je otrzymywać równieŝ w czasie studiów za granicą. Wysokość grantu w roku akademickim 2008/2009 to 252,5 euro/miesiąc. Znajomość języka obcego WyjeŜdŜając na studia za granicę naleŝy znać język kraju docelowego (ewentualnie język wykładowy) w stopniu gwarantującym udział w zajęciach i egzaminach. Procedura wyjazdu: 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złoŝenie go u pełnomocnika ds. współpracy z zagranicą. 2. Kwalifikacja. 3. Dostarczenie formularza konta bankowego. NaleŜy na nim podać nr konta walutowego lub złotówkowego, na które będzie przelewane stypendium Erasmusa. W przypadku konta złotówkowego naleŝy liczyć się z tym, Ŝe mogą wystąpić róŝnice w kursie waluty. 4. Sporządzenie Porozumienia o przedmiotach (Learning Agreement). Porozumienie o programie studiów podpisane przez studenta, dyrektora Instytutu oraz przez koordynatora uczelni przyjmującej jest umową wiąŝącą trzy strony. Student zobowiązuje się do zaliczenia wybranych przedmiotów w sposób przewidziany dla danej uczelni zagranicznej, dyrektor Instytutu potwierdza swoim podpisem, iŝ wybrane przedmioty stanowić będą część programu studiów tego studenta w KK oraz Ŝe po ich zaliczeniu okres studiów za granicą zostanie zaliczony do okresu studiów w KK. Koordynator w uczelni przyjmującej zaś stwierdza, iŝ student moŝe zdawać wybrane przedmioty w uczelni partnerskiej na takich samych zasadach jak studenci tejŝe uczelni. 5. Kontakt z uczelnią przyjmującą zgłoszenie studenta. 6. Zakwaterowanie w większości przypadków uczelnie zagraniczne pomagają lub pośredniczą w znalezieniu odpowiadającego studentowi zakwaterowania. NaleŜy wysłać do tej uczelni odpowiedni formularz 7. Ubezpieczenie osoby opłacające składki na NFZ, podróŝujące po krajach Unii Europejskiej mają prawo do skorzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju naleŝy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie - rolę tę pełni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: 4

5 Dodatkowo student moŝe wykupić Kartę EURO<26, uprawniającą do zniŝek i ubezpieczenia na terenie UE (do kupienia w biurach podróŝy). 8. Podpisanie umowy z KK i odebranie Karty Studenta Erasmusa. 9. W uczelni zagranicznej: - kontakt z uczelnią macierzystą (najlepiej pocztą elektroniczną), - odesłanie ostatecznej wersji Porozumienia o programie studiów, - uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów, - uzyskanie (Transcript of records) wykazu ocen i zaliczeń, - moŝliwość wizyty pracownika KK w ramach wizyty monitorującej. 10. Po powrocie do uczelni macierzystej naleŝy: - dostarczyć Wykaz zaliczeń do pełnomocnika ds. współpracy z zagranicą (jeśli nie został wcześniej przysłany przez uczelnię zagraniczną); stąd trafi do sekretariatu, - dostarczyć do pełnomocnika ds. współpracy z zagranicą zaświadczenie o pobycie w uczelni goszczącej z datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu odpowiadającymi okresowi, na który zostało wypłacone stypendium (jeśli nie jest to zaznaczone na Wykazie zaliczeń), - wypełnić ankietę, - zaliczyć róŝnice programowe. Zaliczenie okresu studiów Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do tego, Ŝe okres studiów za granicą zostanie uznany za okres zastępujący porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej. Na zakończenie okresu studiów za granicą uczelnia goszcząca studenta powinna wydać studentowi i jego uczelni macierzystej wykaz zaliczeń, potwierdzający zaliczenie uzgodnionego programu zajęć i wyszczególniający wyniki studenta. Student jest zobowiązany do zaliczenia pozostałych przedmiotów zgodnie z obowiązującym minimum programowym danej specjalności. MoŜe to zrobić przed wyjazdem na stypendium lub po powrocie. Dokumenty Przed wyjazdem naleŝy zapoznać się z następującymi dokumentami: 1. Zasady rekrutacji studentów Kolegium Karkonoskiego na wyjazdy w ramach programu Erasmus 2. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów KK 3. Karta Studenta Erasmusa. 5

6 Wszystkie dokumenty są dostępne u pełnomocnika ds. współpracy z zagranicą. Inne dokumenty dostępne u pełnomocnika ds. współpracy z zagranicą.: 1. formularz zgłoszeniowy studenta, 2. formularz numeru konta, 3. formularz Porozumienia o programie studiów, 4. wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego do NFZ, 5. zaświadczenia o zakwalifikowaniu się na wyjazd i przyznanym stypendium Erasmusa 6. Karta Studenta Erasmusa, 7. umowa między studentem a uczelnią na wyjazd, 8. ankieta studenta Erasmusa. PrzedłuŜenie pobytu Pobyt w ramach Programu Erasmus musi się rozpocząć i zakończyć w obrębie tego samego roku akademickiego. MoŜliwe jest przedłuŝenie pobytu z semestru zimowego na letni, natomiast niemoŝliwe z semestru letniego na zimowy. Osoby chcące przedłuŝyć pobyt na stypendium muszą się liczyć z koniecznością całkowitego finansowania dalszego pobytu. PoniewaŜ grant zostaje w całości rozdzielony na początku roku akademickiego, to w momencie zgłoszenia chęci przedłuŝenia pobytu uczelnia moŝe nie mieć środków na wypłatę stypendium na dodatkowe miesiące. Więcej informacji na temat programu Erasmus znajduje się na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus Kontakt: Kolegium Karkonoskie Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą Kamila Jeleńska tel (rektorat) 6