WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZORGANIZOWANIE STAŻU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZORGANIZOWANIE STAŻU"

Transkrypt

1 WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZORGANIZOWANIE STAŻU do projektu pt. Dołącz do aktywnych realizowanego przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju UWAGA: Wniosek należy wypełnić komputerowo lub czytelnie pismem drukowanym. Każde białe pole powinno być wypełnione. W przypadku, gdy dane pole nie dotyczy kandydata, należy wpisać:,,nie dotyczy lub, n/d. Nr zgłoszenia Data wpłynięcia Podpis osoby przyjmującej wypełnia przyjmujący /WS/3/6.1.1/11 I. Dane dotyczące Pracodawcy 1. Pełna nazwa lub imię i nazwisko 2. Dane teleadresowe Siedziba a) Ulica, nr domu b) Kod pocztowy, miejscowość Miejsce prowadzenia działalności c) Miasto / wieś miasto wieś miasto wieś d) Gmina e) Powiat f) Telefon g) 3. Nazwiska i imiona oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisywania umowy 4. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu w dniu składania wniosku 5. Forma prawna, przedmiot działalności (zgodnie z PKD) 6. Data rozpoczęcia działalności Imię i nazwisko Stanowisko 7. NIP 8. REGON Strona 1 z 5

2 II. Dane dotyczące organizacji planowanego miejsca stażu 1. Stanowisko 2. Niezbędne predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne 3. Poziom wykształcenia 4. Opiekun (imię i nazwisko, stanowisko, poziom wykształcenia, telefon) 5. Osoba proponowana do odbycia stażu spośród osób zakwalifikowanych do projektu (imię i nazwisko, PESEL, adres) 6. Po zakończonym stażu 1 : Zatrudnię stażystę Nie zamierzam zatrudnić stażysty Oświadczam, że zakład pracy nie jest w stanie likwidacji ani upadłości, nie zalega z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz uiszczaniem podatków, a wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach, zgodne są ze stanem faktycznym na dzień złożenia tego wniosku. (Podpis i pieczęć Pracodawcy ) (Data i miejscowość) Wnioski wypełnione nieczytelnie lub niekompletnie, podpisane przez nieupoważnioną osobę oraz niezawierające wymaganych załączników NIE ZOSTANĄ ROZPATRZONE. Wymagane załączniki: 1. Programy stażu do wnioskowanego stanowiska, który po zaakceptowaniu przez Beneficjenta będzie załącznikiem do umowy o zorganizowanie stażu (załącznik nr 1). 2. Oświadczenie Pracodawcy (załącznik nr 2). 3. Kopia dokumentu uprawniającego do występowania w obrocie gospodarczym: a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) inny dokument określającego status prawny, rodzaj i zakres działalności zakładu pracy, d) umowa spółki, jeżeli podmiot działa w formie spółki cywilnej. 4. Kopia Deklaracji ZUS DRA za ostatni miesiąc. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone imiennym podpisem i pieczątką firmy. Powyższe załączniki są niezbędne do rozpatrzenia wniosku. wypełnia Beneficjent (LSR) III. Weryfikacja wniosku Decyzja: Pozytywna Negatywna Uwagi: Data, podpis 1 Zgodnie 7 pkt. 6 Regulaminu po upływie 3 m-cy od rozpoczęcia stażu Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o wydłużenie okresu zawartej umowy na kolejne 6 m-cy, deklarując przy tym zatrudnienie stażysty, na co najmniej 3 m-ce. Strona 2 z 5

3 Nazwa zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy * Stanowisko pracy Okres odbywania stażu (wypełnia Beneficjent) Załącznik nr 1 do Wniosku o organizację stażu PROGRAM STAŻU do projektu pt. Dołącz do aktywnych realizowanego przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju od do Zakres zadań wykonywanych przez stażystę 1. Przyjęcie stażysty do organizacji - pierwsze dni na stażu Rozmowa z pracodawcą i przekazanie stażyście podstawowych informacji o firmie/instytucji o Historia firmy o Struktura firmy i najważniejsze zadania jednostek organizacyjnych o Sposób organizacji pracy o Kultura organizacji/wartości/zasady i kodeksy etyczne Omówienie z opiekunem stażu programu przebiegu stażu Zapoznanie stażysty z: I-VI miesiąc o Zasadami pracy kierownika/opiekuna stażu o Organizacja pracy na stanowisku pracy i komórce organizacyjnej o Dokumentami (regulaminem pracy, organizacyjnym, wynagradzania, premiowania i nagradzania, procedurami, instrukcjami i formularzami występującymi na stanowisku pracy) o Współpracownikami o Innymi działami w firmie/instytucji Przeszkolenie stażysty w zakresie przepisów BHP i ppoż. 2. Realizacja części praktycznej stażu na stanowisku pracy (Prosimy o wyszczególnione ważniejszych zadań zawodowych w układzie miesięcznym - harmonogram miesięczny) I m-c II m-c Strona 3 z 5

4 III m-c IV m-c V m-c VI m-c Comiesięczne spotkania z opiekunem stażu omawiające jego przebieg, poziom opanowania zadań zawodowych, sprawozdanie z przebiegu stażu zawodowego. Rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych 3. Zakończenie stażu Omówienie sprawozdania końcowego z przebiegu stażu Wydanie opinii o przebiegu stażu zawodowego Posumowanie przebiegu stażu i ustalenia na przyszłość Imię i nazwisko opiekuna Stanowisko zajmowane przez opiekuna Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe opiekuna Sposób potwierdzenia nabytych przez stażystę kwalifikacji lub umiejętności zawodowych (m.in. opinia pracodawcy, zaświadczenie o ukończeniu kursu, itp.) Strony zgodnie oświadczają, że realizacja w/w Programu Stażu, umożliwi samodzielne wykonywanie pracy na danym stanowisku lub w zawodzie po zakończeniu stażu. (Pracodawca data, pieczęć i podpis) *Klasyfikacja dostępna jest na stronie publicznych służb zatrudnienia Strona 4 z 5 (Beneficjent data, pieczęć i podpis)

5 Załącznik nr 2 do Wniosku o organizację stażu OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą: z siedzibą NIP oświadczam, iż na dzień składania oświadczenia: nie posiadam zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz innych funduszy poza ubezpieczeniowych, nie pozostaje z Panem/Panią PESEL: zamieszkałym/ą w stopniu stopniu pokrewieństwa wynikającym z art. 14 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz z późn. zm). Stopień pokrewieństwa wskazany w art. 14 ust. 3 pkt. 1 w/w Ustawy to: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, należę / nie należę 2 do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) w myśl przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zatrudniam, co najmniej jednego pracownika. (Podpis i pieczęć Pracodawcy) (Data i miejscowość) 2 Niewłaściwe skreślić Strona 5 z 5

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK ... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora W RZESZOWIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH REALIZACJI BONU STAŻOWEGO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA NA OKRES

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH BONU STAŻOWEGO

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH BONU STAŻOWEGO ... pieczęć firmowa wnioskodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH BONU STAŻOWEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH .. znak sprawy: C...5171....... 2015 (pieczęć Wnioskodawcy) POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Staż oznacza to nabywanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód Numer wniosku: UMSTAZ/15/... Numer sprawy: DA.5420..... 2015 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych........., dnia..... (pieczątka organizatora) Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku ...... (pieczęć organizatora) ( miejscowość, data) WNIOSEK Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w trybie art. 53 i art. 61a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Powiatowy Urząd Pracy ul. Fabryczna 1 76-200 Słupsk. Słupsk, dnia... ... /pieczęć organizatora stażu/

WNIOSEK. Powiatowy Urząd Pracy ul. Fabryczna 1 76-200 Słupsk. Słupsk, dnia... ... /pieczęć organizatora stażu/ Słupsk, dnia...... /pieczęć organizatora stażu/ Powiatowy Urząd Pracy ul. Fabryczna 1 76-200 Słupsk WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w ramach bonu stażowego (wniosek wypełnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia na zasadach określonych w art.53 i art. 66 l ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o zawarcie umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnych

WNIOSEK. o zawarcie umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnych POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl... Organizator WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim

POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. centrala: +68 383 0313 fax: +68 383 0320; e-mail: zikr@praca.gov.pl REGULAMIN ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Pieczęć i data wpływu wniosku. rejestr wniosków pod nr. /2013

Pieczęć i data wpływu wniosku. rejestr wniosków pod nr. /2013 Pieczęć i data wpływu wniosku WNIOSEK 1 KOREKTA 1 : dotyczy części, punktów:... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób pełnosprawnych oraz Funduszu

Bardziej szczegółowo

o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego

o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego do Regulaminu POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2; 39-100 Ropczyce tel.172231660, fax172227569 rzro@praca.gov.pl www.bip.pup-ropczyce.pl... pieczęć firmowa wnioskodawcy WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY ...... /pieczęć podmiotu/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/ /data wpływu/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu ul. Słowackiego 2 37-500 Jarosław W N I O S E K O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź ...... nazwa i adres Pracodawcy (pieczątka) data Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH WYMIENIONYCH W

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, 387 11 38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821......

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

...... 2.Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności. tel, fax. e mail... 4.NIP... REGON...

...... 2.Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności. tel, fax. e mail... 4.NIP... REGON... Załącznik 1 Radomsko, dnia...... (pieczęć nagłówka - wnioskodawcy) W N I O S E K o zawarcie umowy w sprawie przyznania grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy Zgodnie z art.60a ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia ...... /pieczęć firmowa podmiotu prowadzącego /data, miejscowość/ działalność gospodarczą/ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... /pieczęć firmowa pracodawcy/... dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo