Innowacje w procesie budowania relacji z klientem w warunkach kryzysu na przykładzie przedsiębiorstw w województwie podlaskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacje w procesie budowania relacji z klientem w warunkach kryzysu na przykładzie przedsiębiorstw w województwie podlaskim"

Transkrypt

1 Urszula Widelska * Innowacje w procesie budowania relacji z klientem w warunkach kryzysu na przykładzie przedsiębiorstw w województwie podlaskim Wstęp Celem artykułu jest ukazanie zakresu, istoty i roli innowacji w budowaniu relacji z klientem w warunkach kryzysu. Kryzys ujmowany jest w szerokim kontekście, jako proces kierunkowo niekorzystnych, trudno odwracalnych zmian w przebiegu i wynikach działalności gospodarczej, obejmujących większość lub wszystkie jego obszary zasobowo funkcjonalne, stanowiących zagrożenie dla jego egzystencji [Lichtarski, 2004, s.16]. Jest efektem dynamicznych zmian w otoczeniu jak i trudności powstałych na skutek zmian wewnątrz przedsiębiorstwa. W warunkach kryzysu, jednym z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa, staje się klient i wytworzony z nim związek. Budowanie trwałych relacji z klientem wymaga ciągłego ich doskonalenia także poprzez świadomą i ukierunkowaną na potrzeby odbiorcy innowacyjność, a szeroko pojęte innowacje stają się wyróżnikiem współczesnej orientacji marketingowej. W relacjach klienta z firmą ważne jest, aby misja i strategie przedsiębiorstwa ukierunkowane były na wartości dla klientów, uwzględniające oferowanie innowacyjnych produktów i usług w celu ich satysfakcjonowania i zatrzymywania [Dobiegała-Korona, 2010, s.229]. W ukazywaniu roli innowacji jako elementu orientacji na klienta posłużono się przykładem przedsiębiorstw w województwie podlaskim, postrzeganym jako region o niskim poziomie absorpcji innowacji. Przy wykorzystaniu metody dedukcji, we wnioskowaniu, oparto się na wynikach badań zawartych w raporcie pt. Dobre praktyki innowacji i transferu technologii w kluczowych branżach województwa podlaskiego [Dębkowska i inni, 2011] 1, których autorka niniejszego opracowania była współrealizatorem. * Dr, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, Białystok 1 Raport zwiera wyniki badań dotyczących dobrych praktyk i transferu technologii w kluczowych branżach województwa podlaskiego. Został przygotowany na zlecenie

2 382 Urszula Widelska 1. Innowacje jako determinanta relacji z klientem w warunkach kryzysu Innowacje są podstawą współczesnych koncepcji marketingowych, opartych na tworzeniu długookresowych relacji z klientem. Należy podkreślić, iż samo pojęcie innowacji i innowacyjności, także w ujęciu marketingowym jest bardzo szerokie. W szerokim ujęciu bowiem, innowacja kojarzona jest z nowością. W tym kontekście za innowacje uznaje się wszystko to, co ludzie postrzegają jako nowe, niezależne od obiektywnej nowości danej idei czy rzeczy [Roggers, 1995, s. 354]. Współcześnie innowacje nie są utożsamiane wyłącznie z wprowadzaniem nowości, czy też zmian w danym produkcie, procesie lub technologii. Innowacje stają się integralną częścią funkcjonowania i rozwoju każdej organizacji. Następuje wyraźna integracja funkcji innowacji z innymi funkcjami w przedsiębiorstwie [Sadkowska-Bień, 2007]. Mimo różnorodności podejść do definiowania innowacji można zauważyć, iż poszczególni autorzy utożsamiają je głównie z kreatywnością, oryginalnością rozwiązań oraz wyższą użytecznością, jaką determinuje ich upowszechnianie w praktyce [Brdulak, Gołębiowski, 2003, s.1]. Bez wątpienia, innowacje należy uznać za jeden z najważniejszych elementów kształtujących rozwój podmiotów gospodarczych. Wpływają one na wzrost poziomu nowoczesności, są podstawowym źródłem kumulowania umiejętności wyróżniających, decydują o kierunkach i tempie rozwoju przedsiębiorstw. Ważną kategorię pojęciową stanowią innowacje marketingowe. Jedna z definicji, określa je jako zastosowanie nowej metody marketingowej, obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej, lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa [Wziątek-Kubiak, Balcerowicz, 2009, s. 17]. Należy podkreślić, iż współcześnie koncepcji innowacji w marketingu nie sprowadza się tylko do usprawnień narzędziowych i procesowych. Innowacja stała się podstawową przesłanką do budowania trwałych relacji z klientem. Zgodnie Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu Podlaska Strategia Innowacji budowa systemu wdrażania. Celem badania była identyfikacja praktyk innowacji i transferu technologii w czterech kluczowych branżach województwa podlaskiego: przemysł spożywczy, maszynowy, produkcja sprzętu medycznego oraz budownictwo. W realizacji procesu badawczego wykorzystano analizę desk research, badania ilościowe oraz badania jakościowe.

3 Innowacje w procesie budowania relacji z klientem 383 z koncepcją marketingu relacji, innowacje oceniane są z punktu widzenia klientów - dostarczają im nowych wartości poprzez tworzenie nowych produktów, technologii, idei, podejść i systemów, w taki sposób, aby zwiększać poziom satysfakcji i lojalności [Dobiegała-Korona, 2010, s ]. Umacnianie powiązań z klientami jest także podstawą pronsumeryzmu. Oznacza on możliwość pełnienia przez klienta podwójnej roli: producenta i klienta. Rozwój innowacji, bowiem, może być determinowany nie tylko wiedzą o klientach, ale przede wszystkim wykorzystaniem wiedzy posiadanej przez klientów [Mikuła, 2006, s. 174]. W koncepcji marketingu relacji klienci są nie tylko odbiorcami nowych produktów i bezpośrednimi ich użytkownikami, ale kreatorami nowych koncepcji produktowych i technologicznych [Lettl, Gemunden, 2005, s. 340]. Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) zastępuje się coraz częściej zarządzaniem wiedzą klienta (CKM Consumer Knowledge Managament) [Mroziewski, 2008, s ]. Innowacje sprzyjają wymianie wiedzy i doświadczeń, co w praktyce marketingowej ma szczególne znaczenie. Współcześnie istotne jest systematyczne wzmacnianie zdolności podmiotów gospodarczych do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce nowych wyników badań naukowych, prac badawczo rozwojowych, nowych koncepcji czy idei [Stawiarska, 2010, s ]. Nauka i technika są ściśle zintegrowane z gospodarką, a korzystanie z zasobów wiedzy przedkłada się na jej praktyczne zastosowanie [Janczewska, 2008, s.134]. Wymiana wiedzy i doświadczeń w rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych, stały się bazą do tworzenia powiązań pomiędzy uczestnikami rynku. Przejawia się to w procesie tworzenia inicjatyw klastrowych, ale także wspólnym ofertowaniu, czy rozwoju współpracy pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą. W tym kontekście innowacje można uznać za podstawowe źródło marketingu sieciowego, polegającego na rozwoju formalnych i nieformalnych relacji, jakie mogą występować pomiędzy wieloma podmiotami, w celu wymiany zasobów i doświadczeń [por. Ratajczak Mrozek, 2010, s ]. Innowacje uznaje się jako szczególnie istotne dla rozwoju powiązań sieciowych, nie tylko w kontekście nowych technologii, ale także wymiany wiedzy [Borg, 2009, s. 365] Innowacje to podstawowe źródło osiągania przewagi konkurencyjnej. Decyduje o tym odpowiedni dobór metod i narzędzi marketingowych, związanych z osiągnięciem zadowolenia odbiorcy [Chlipała, 2005, s. 46]. Budowanie przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwo

4 384 Urszula Widelska jest konsekwencją posiadanych kompetencji wyróżniających. Zdolność przedsiębiorstwa do absorpcji innowacji przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku oraz decyduje o skuteczności pozycjonowania oferty. Rola innowacji w tworzeniu trwałych powiązań z klientami rośnie w warunkach kryzysu [Makovec Brencic, Pfajfar, Raiakovic, 2012, s ]. Niestabilne otoczenie rynkowe, wymusza koncentrację na tworzeniu trwałych relacji z klientem. Kryzys, zarówno w rozumieniu kryzysu zewnętrznego jak wewnętrznego, spowodował zmiany w orientacji marketingowej przedsiębiorstwa. Obecnie polega ona na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z klientem, w sposób zapewniający długookresowe zyski dla przedsiębiorstwa. Innowacje stanowią podstawową przesłankę do tworzenia długoterminowych związków z klientami. Orientacja na klienta oparta jest o emocje. Innowacyjne produkty mogą wywoływać wiele pozytywnych odczuć. Im bardziej oferta firmy związana jest z pozytywnym doświadczeniem odbiorcy, tym głębsze relacje emocjonalne powstają pomiędzy firmą a klientem [Dobiegała- Korona, 2010, s. 232]. Wykreowane związki stają się bowiem składową kapitału relacyjnego tylko wówczas, jeżeli powstaje on w oparciu o wzajemne zaufanie, szacunek i zrozumienie [Ouden, Ziggers, 2004]. Należy podkreślić również, iż jakość kapitału relacyjnego, ściśle powiązanego z klientem, wyznaczają trzy zasadnicze kategorie [Wallach, 2008]: wiarygodność, integralność, autentyczność. Szczególnie w warunkach kryzysu, o przewadze konkurencyjnej decyduje odpowiedni dobór metod i narzędzi marketingowych związanych z osiągnięciem zadowolenia odbiorcy [Chlipała, 2005, s. 46]. Budowanie przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwo jest konsekwencją posiadanych kompetencji wyróżniających. Zdolność przedsiębiorstwa do absorpcji innowacji przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku oraz decyduje o skuteczności pozycjonowania oferty. Budowanie przewag konkurencyjnych wykracza poza ramy tradycyjnego marketingu, w którym najważniejsze są potrzeby i wymagania klientów oraz doskonalenie procesu dostarczanie zadowolenia w porównaniu z konkurencją. Współczesne podejście polega na swoistym wyizolowaniu przedsiębiorstwa, poprzez kreowanie nowej przestrzeni rynkowej, stanowiącej niepowtarzalną własność intelektualną. Taką

5 Innowacje w procesie budowania relacji z klientem 385 koncepcję określa się jako innowację wartości. Polega ona na jednoczesnej koncentracji na wartości i innowacji, co pozwala osiągnąć wzrost wartości dla klientów i samego przedsiębiorstwa [Wójcik-Augustyniak, 2009, s. 142]. 2. Proinnowacyjne postawy podlaskich przedsiębiorców w zakresie budowania relacji z klientem w warunkach kryzysu analiza wyników badań 2 Jak wspomniano wcześniej, kryzys wymusza działania innowacyjne. Szczególnego znaczenia w tym zakresie nabierają innowacje doskonalące proces wymiany pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem, poprzez dostarczanie korzyści dodatkowych i budowanie przewag konkurencyjnych. Innowacje są szczególnie istotne dla rozwoju województwa podlaskiego. Podlaskie postrzegane jest jako region o szczególnie niskim poziomie absorpcji innowacji. Nakłady w województwie, przeznaczone na badania i rozwój stanowiły w 2010 roku zaledwie 0,26% nakładów w skali kraju. W przeliczeniu na jednego mieszkańca nakłady na działalność badawczo rozwojową są jednymi z najniższych w Polsce. W toku przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych reprezentanci podlaskich przedsiębiorstw podkreślali niestabilność rynków i silną dynamikę zmian w otoczeniu, co potwierdza ich funkcjonowanie w warunkach kryzysu. Badania ankietowe zostały prowadzone wśród właścicieli i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, oraz pracowników przedsiębiorstw, pełniących funkcje specjalistów w zakresie technologii i marketingu. Badaniami objęto przedstawicieli sektora maszynowego, spożywczego, medycznego i budownictwa. Dobór przedsiębiorstw do badania był celowy po to, aby uwzględnić w badaniu głównie firmy, które posiadają potencjał do generowania innowacji i uczestniczenia w transferze technologii. W badaniu wzięły udział między innymi firmy wyróżniające się pod względem wielkości, laureaci konkursów innowacyjności, eksporterzy, firmy prezentujące się w materiałach promocyjnych i innych jako kreatorzy innowacji i uczestnicy transferu technologii. Uzyskano wyniki od 53 przedsiębiorstw (patrz rysunek 1). 2 Analiza dokonana w oparciu o wyniki badań zawartych w raporcie [Dębkowska i inni, 2011].

6 386 Urszula Widelska Rysunek 1. Struktura badanych przedsiębiorstw pod względem branży Źródło: [Dębkowska i inni, 2011]. Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, 14% spośród badanych. przedsiębiorstw nie podejmowało żadnych działań innowacyjnych. Wśród pozostałych najczęściej wskazywanym obszarem innowacji był proces produkcyjny (66% wskazań). Najwięcej spośród badanych firm (66%) wprowadziło nowe produkty, a ponad połowa (60%) wprowadzała nowe technologie. Badania ankietowe pokazały również, że 76% analizowanych przedsiębiorstw nie prowadzi własnej działalność badawczo-rozwojowej. Pozyskiwanie nowych technologii odbywa się najczęściej poprzez ich opracowywanie w ramach przedsiębiorstwa. Na taki sposób pozyskiwania wskazało 38% przedsiębiorstw, a 36% spośród badanych firm dokonuje zakupu nowych technologii. Co czwarte przedsiębiorstwo pozyskuje nowe technologie prowadząc wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami. Jak wynika z badań ankietowych, przedsiębiorstwa nie wykazują zainteresowania upowszechnianiem informacji o prowadzonej w działalności innowacyjnej oraz badawczo-rozwojowej w formie ogólnodostępnej bazy informacyjnej. Okazało się, że tylko 34% przedstawicieli badanych przedsiębiorstw, zadeklarowało zainteresowanie ogólnodostępną bazą, w której znalazłyby się informacje na temat dzia-

7 Innowacje w procesie budowania relacji z klientem 387 łalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Świadczy to o niedocenianiu, przez badane przedsiębiorstwa, komunikacyjnej roli innowacji. Biorąc pod uwagę kooperacyjny aspekt działalności innowacyjnej podlaskich przedsiębiorstw, to najwięcej spośród nich (73,9%) prowadzi współpracę z uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi. Większość ocenia tę współpracę jako dobrą. Około 70% firm współpracuje w zakresie innowacji z odbiorcami, a 65% z dostawcami (Tablica 1). Badanie panelowe 3 potwierdziło, iż kwestia innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw jest analizowana w szerokim kontekście. Jako pierwszy, najbardziej wyrazisty przejaw innowacyjności, uznano rozwój nowych technologii. Podkreślono, iż warunkach lokalnych przedsiębiorstw, może być on związany z zakupem już gdzie indziej wykorzystywanych rozwiązań, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż zmienia perspektywę rynku i daje większe możliwości sprzedaży, to można go uznać za innowację. Za szczególnie istotny w rozwoju postaw innowacyjnych uznano kontekst mentalny i świadomościowy. Zdaniem uczestniczących w badaniu, innowacja zaczyna się od uświadomienia problemu i od poczucia konieczności ciągłego rozwoju przedsiębiorstw. Nowe technologie są tylko efektem szeroko pojętych koncepcji rozwoju firmy i rynku, a ich powstanie i wdrożenie uzależnione jest od skłonności do zmian i ryzyka. Zwrócono uwagę, iż innowacyjność jest nie tylko procesem, ale swoistą filozofią przedsiębiorstwa. Wskazano, iż jest efektem skuteczności rynkowej przedsiębiorstwa, sprawności organizacyjnej oraz wypracowanej wizji rozwoju. W opinii uczestników badania, innowacyjne jest przedsiębiorstwo, które potrafi zdecydowanie reagować na działania firm konkurencyjnych. Podkreślono silne związki innowacyjności z konkurencyjnością. Nie chodzi tu tylko o nadążanie za osiągnięciami konkurencyjnych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim o umiejętność wyróżniania się na tle innych. Od innowacyjności zależy bowiem tworzenie unikalnych kompetencji. Podkreślano, iż przedsiębiorstwo innowacyjne to takie, którego działania przekładają się na zyski. Celem 3 W ramach procesu badawczego zostały przeprowadzone cztery badanie fokusowe (FGI), celem których była identyfikacja dobrych praktyki innowacji i transferu technologii w sektorach: maszynowym, spożywczym, medycznym i budownictwa. Do badań fokusowych zaproszono przedstawicieli branż w postaci właścicieli i kadry kierowniczej, jak również przedstawicieli nauki oraz otoczenia biznesu, zainteresowanych innowacjami i transferem technologii w danej branży. Do badania zaproszono również przedstawicieli instytucji/organizacji wdrażających innowacyjne rozwiązania w gospodarce.

8 388 Urszula Widelska funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest rozwój i zwiększanie sprzedaży. W obecnych uwarunkowaniach rynkowych, nie ma możliwości osiągania zysku bez innowacji. Za innowacyjne uznano także takie przedsiębiorstwa, które mają wypracowany system współpracy z nauką i jednostkami naukowo badawczymi. Podkreślono, iż ten aspekt innowacyjności w polskich warunkach jest w dużym stopniu ograniczony. W opinii przedsiębiorców, innowacje przedkładają się na rozwój zdolności konsolidacyjnych i kooperacyjnych. Wśród argumentów przemawiających za powstawaniem i rozwojem klastrów branżowych dla rozwoju innowacji, należy wymienić wspólną promocję, wymianę wiedzy i doświadczeń i wspólne składanie ofert. Tablica 1. Współpraca przedsiębiorstw w zakresie innowacji oraz ocena stopnia satysfakcji z podjętej współpracy Podmiot Dobra Zdecydowanie dobra Dostateczna Słaba Nie dotyczy Ogółem w % Dostawcy 8,7 52,2 4,3 0,0 34,8 100 Odbiorcy 4,3 60,9 0,0 4,3 30,4 100 Uczelnie wyższe, placówki 4,3 43,5 13,0 13,0 26,1 100 naukowe Stowarzyszenia branżowe 4,3 30,4 4,3 0,0 60,9 100 Klastry 0,0 8,7 8,7 4,3 78,3 100 Jednostki transferu technologii 8,7 4,3 4,3 4,3 78,3 100 Źródło: [Dębkowska i inni, 2011]. Wyniki badań (szczególnie ankietowych) ukazują tradycyjny kontekst innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw, oparty na innowacjach technologicznych i procesowych. Należy jednak podkreślić, iż doskonalenie oferty produktowej może przedkładać się na jakość relacji z klientem, pod warunkiem silnej orientacji na jego potrzebach. Badania panelowe wśród podlaskich przedsiębiorców potwierdziły, iż innowacje wychodzą poza ramy udoskonaleń procesowych i produktowych, a stają się pewną filozofią działania przedsiębiorstwa, ukierunkowanego na aktualne, ale i przyszłe potrzeby klientów, wzmacniając tym samym potencjał konkurencyjny. Ciągłe doskonalenie decyduje bowiem o akceptacji oferty przez rynki docelowe. Niektóre z przedsiębiorstw, jako

9 Innowacje w procesie budowania relacji z klientem 389 źródło innowacyjności, postrzegają działania konsolidacyjne, jako obszar wymiany wiedzy, co także wyznacza orientację na klienta. Wyników badań nie można uogólniać. Nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, iż podlaskie firmy są innowacyjne. Wyniki badań pozwalają jedynie na sformułowanie wniosku, iż podejście do innowacji i innowacyjności ewaluuje i jest silnie powiązane z budowaniem przewag konkurencyjnych także w oparciu o relacje z klientem. Zmiany w otoczeniu, w tym sytuacje kryzysowe, z jednej strony wspomagają proces innowacji, ale z drugiej są jego ograniczeniem. W tym kontekście, na podstawie wyników badań, można dokonywać analizy zjawiska innowacji tylko poprzez pewne symptomy zmian. Zakończenie Kryzys wymusza ciągłą koncentrację przedsiębiorstw na budowaniu trwałych relacji z klientem. Na jakość związku z klientem wpływają także szeroko pojęte innowacje, decydujące o osiąganiu przewag konkurencyjnych. Zgodnie z koncepcją współczesnej orientacji marketingowej, innowacje są źródłem wymiany wiedzy i doświadczeń, doskonaląc w ten sposób procesy konsolidacyjne. Symptomy zmian w zakresie postrzegania innowacji jako czynnika budowania przewag konkurencyjnych odnoszą, się także do badanych przedsiębiorstw w województwie podlaskim. Z jednej strony dostrzegalny jest tradycjonalizm w podejściu do innowacji i innowacyjności ze względu na silną koncentrację na innowacjach produktowych, ale drugiej strony widoczne są przejawy postrzegania innowacji jako czynnika długookresowych przewag konkurencyjnych, w silnej orientacji na potrzeby rynków docelowych. Kryzys, a tym samym częstotliwość zmian w otoczeniu, z jednej strony przyczynia się do rozwoju innowacji w kontekście czynnika stabilizującego relacje a klientem, ale z drugiej strony ogranicza proces ich implementowania. Literatura 1. Borg E. A. (2009), The marketing of innovations in high technology companies: a network approach, European Journal of Marketing, Vol. 43., Iss Brdulak H., Gołębiowski T. (2003), Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa. 3. Chlipała P. (2005), Strategia i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11.

10 390 Urszula Widelska 4. Dębkowska. K, Jurczuk A., Widelska U., Jarocka M., Kilon J., Walicki A (2011), Dobre praktyki innowacji i transferu technologii w kluczowych branżach województwa podlaskiego, IBiA Vivade sp. z o.o., Białystok. 5. Dobiegała Korona B. (2008), Budowa i wzrost kapitału klienta, CEO, Warszawa. 6. Dobiegała-Korona B. (2010), Strategie innowacji w budowie kapitału klienta, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Dobiegała Korona B., Doligalski T. (red.), Poltext, Warszawa. 7. Janczewska D. (2008), Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa jako przejaw przedsiębiorczości w gospodarcze opartej na wiedzy, w: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość Edukacja, nr Lettl Ch., Gemunden H. G. (2005), The entrepreneurial role of innovative users, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 20, Iss Lichtarski J. (2004), O koncepcjach i metodach zarządzania w warunkach kryzysu, w: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Krzakiewicz K. (red.), AE, Poznań. 10. Makovec Brencic M., Pfajfar G., Raiakovic M, (2012), Managing in the time of crisis: marketing, HRM and innovations, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 27, Iss Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków. 12. Mroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa. 13. Ouden B.V., Ziggers G.W. (2004), Capabilities, Management, Relational Capital and the Impact on Alliance Performance: An Empirical Study with Non-Equity Alliances, Proceedings of the 15th International Cooperative, /Abstracts/Hr_Bd_Ouden/Ouden_ICF_2004_Brian_den_Ouden.pdf, dostęp z dnia Ratajczak - Mrozek M. (2010), Podejście sieciowe do współpracy przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, nr Regester M., Larkin J. (2005), Zarządzanie kryzysem, PWE Warszawa. 16. Roggers E. M. (1995), Encyklopedia Biznesu t. 1-2, Fundacja Innowacji, Warszawa. 17. Sadkowska-Bień J. (2007), Narzędzia ochrony przemysłowej w procesie zmian innowacyjności przedsiębiorstw, w: Wspólna Europa tworzenie

11 Innowacje w procesie budowania relacji z klientem 391 wartości przedsiębiorstw w warunkach Unii Europejskiej TRANS 07, Brdulak H., Duliniec E., Gołębiewski T. (red.), SGH, Warszawa. 18. Stawiarska E. (2010), Tworzenie i rola systemów powiązań administracji publicznej, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw w kształtowaniu podaży i popytu na innowacje, w: Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie lubelskim, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem oraz OIC Poland, Warszawa. 19. Wallace E. (2008), The importance of relational capital in sales organizations, importance_of_relational_capital_in_the_sales_organization/, dostęp Wójcik Augustyniak M. (2009), Innowacja wartości jako współczesna koncepcja strategii marketingowych, Ocenomia, nr 8(4). 21. Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E. (2009), Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, PARP, Warszawa. Streszczenie Celem artykułu jest ukazanie zakresu, istoty i roli innowacji w budowaniu relacji z klientem w warunkach kryzysu. Sam kryzys ujmowany jest w szerokim kontekście, także jako rezultat częstotliwości zmian w dynamicznym otoczeniu przedsiębiorstwa. W warunkach kryzysu jednym z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa staje się klient i wytworzony z nim związek. Budowanie trwałych relacji z klientem wymaga ciągłego ich doskonalenia także poprzez świadomą i ukierunkowaną na potrzeby odbiorcy innowacyjność. Szeroko pojęte innowacje stają się wyróżnikiem współczesnej orientacji marketingowej. W ukazywaniu roli innowacji jako elementu orientacji na klienta posłużono się przykładem przedsiębiorstw w województwie podlaskim, postrzeganym jako region o niskim poziomie absorpcji innowacji. We wnioskowaniu wykorzystano wyniki badań zawartych w raporcie pt. Dobre praktyki innowacji i transferu technologii w kluczowych branżach województwa podlaskiego, których autorka niniejszego opracowania była współrealizatorem. Słowa kluczowe orientacja marketingowa, relacje z klientem

12 392 Urszula Widelska Innovations in the process of building relationships with customers under the crisis conditions based on the example of companies in Podlasie Province (Summary) The aim of the paper is to present the scope, essence and role of innovation in building relationships with customers in crisis conditions. The crisis itself is presented in a broad context, also as a result of the frequency of changes in the dynamic business environment. Under the crisis conditions one of the most important resource are the company s customers and relationships with them. Building lasting relationships with customers requires their continuous improvement through conscious and oriented on customer s needs innovation. Broadly defined innovation becomes a characteristic of modern marketing orientation. In presenting the role of innovation as an element of customer orientation the example of companies in Podlasie Province was used, considered as a region of low absorption of innovations. The conclusions are supported by the results of research included in the report "Good practices and transfer of technology innovation in key sectors of Podlaskie Voivodeship," which the author of this study was a co-author. Keywords marketing orientation, customer relationships

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Bogdan Węgrzynek Prezydent Zarządu Głównego OKIP Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5 O autorze Tomasz Bartosz Kalinowski ukończył studia w 2003 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zarządzania Jakością tej uczelni oraz rozpoczął studia

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

NA CO MOGĄ LICZYĆ DOLNOŚLĄSCY PRZEDSIĘBIORCY W 2017 ROKU PLAN NABORÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

NA CO MOGĄ LICZYĆ DOLNOŚLĄSCY PRZEDSIĘBIORCY W 2017 ROKU PLAN NABORÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU Źródło wsparcia Terminy składania wniosku Przeznaczenie wsparcia co można sfinansować? Kto może składać wniosek? Poddziałanie 1.2.1 -, Regionalny Program Operacyjny 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014 Prezentacja zakresu usług Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych Warszawa, październik 2014 MDDP Nauka i Innowacje zakres działania Kluczowe usługi obejmują:

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zmiany potencjału innowacyjnego. w latach Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zmiany potencjału innowacyjnego. w latach Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zmiany potencjału innowacyjnego poznańskich przedsiębiorstw w latach 2004-2014 Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Potencjał innowacyjny - definicja Zdolność przedsiębiorstw do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

M&E na różnych poziomach interwencji

M&E na różnych poziomach interwencji Wskaźniki stosowane w monitoringu polityki Kontekstowe Dla polityki innowacyjnej: Nakłady na B+R w relacji do PKB % przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach Wpływy podatkowe z B+R na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do 1 2 3 Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, LISTA WSKAŹNIKÓW KLUCZOWYCH W KSI (SIMIK 07-13) L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka

Bardziej szczegółowo